BLACK FRIDAY
LazFlash Max
Đẩy Trang Xu
LazBeauty
Kho Mã Giảm Giá
Dành riêng cho bạn

Bài giảng Cao huyết áp trẻ em

sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
Bài giảng Cao huyết áp trẻ em
  • Mã tin: 577
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Cao huyết áp trẻ em với các nội dung định nghĩa về cao huyết áp trẻ em; chẩn đoán cao huyết áp trẻ em; điều trị cao huyết áp cấp cứu; điều trị cao huyết áp nhẹ hay mãn tính; liều thuốc dùng trong điều trị cao huyết áp.

Nội dung Text: Bài giảng Cao huyết áp trẻ em

CAO HUYEÁT AÙP TREÛ EM I. ÑÒNH NGHÓA: Cao huyeát aùp (CHA) ñöôïc xaùc ñònh khi HA taâm thu vaø/hoaëc HA taâm tröông > möùc HA (taâm thu vaø/hoaëc taâm tröông) ôû ñoä baùch phaân thöù 90 theo tuoåi, chieàu cao, vaø giôùi tính. II. CHAÅN ÑOAÙN: 1. Coâng vieäc chaån ñoaùn: a) Hoûi beänh: Trieäu chöùng do aûnh höôûng cuûa cao huyeát aùp: · Nhöùc ñaàu, noân oùi, choùng maët, giaûm thò löïc, co giaät, thaát ñieàu vaän ñoäng. · Meät, phuø, ho, khoù thôû, tieåu ít khi gaéng söùc do suy tim öù huyeát. · Tieåu ít, phuø, thieáu maùu, meät moûi do suy thaän. Trieäu chöùng cuûa beänh nguyeân nhaân: · Nhieãm truøng tieåu taùi phaùt, tieåu ít, tieåu ñoû, phuø, dò taät baåm sinh. · Maäp phì, nöùt da, raäm loâng toùc trong beänh noäi tieát. · Vaõ moà hoâi, ñoû maët, choùng maët, hoài hoäp, ñaùnh troáng ngöïc xaûy ra theo côn. · Duøng thuoác: thuoác nhoû muõi, thuoác cöôøng giao caûm, corticoides, thuoác gaây ñoäc thaän. · Tieàn caên gia ñình coù beänh: cao huyeát aùp, beänh thaän. b) Khaùm beänh: · Beänh nhaân ñöôïc ño HA, sôø maïch töù chi, caân naëng vaø ño chieàu cao. Phöông phaùp ño HA: Cho treû naèm nghæ 5 phuùt tröôùc ño. Ño 3 laàn, moãi laàn caùch nhau 10 phuùt. Ño HA 2 tay, neáu coù cao HA phaûi ño HA töù chi. Chieàu roäng cuûa brassard phaûi che phuû 2/3 chieàu daøi caùnh tay. Ño baèng oáng nghe, HA taâm tröông laáy tieáng Korotkoff thöù 4 (K4) treû töø 1- 13 tuoåi, K5 cho treû > 13 tuoåi · Khaùm tìm daáu hieäu beùo phì, veû maët cushing, phuø ngoaïi bieân. · Khaùm tuyeán giaùp tìm tuyeán giaùp to. · Khaùm thaàn kinh tìm daáu hieäu thay ñoåi tri giaùc, roái loaïn vaän ñoäng, yeáu nöûa ngöôøi. · Soi ñaùy maét ñoái vôùi cao huyeát aùp maõn tính, hay coù trieäu chöùng thaàn kinh, taêng aùp löïc noäi soï · Khaùm tim tìm daáu hieäu tim to, tieáng thoåi cuûa tim, daáu hieäu suy tim. · Baét maïch töù chi ñeå phaùt hieän maïch khoâng ñeàu, nghe caùc aâm thoåi baát thöôøng cuûa maïch maùu vuøng coå. · Khaùm buïng tìm caùc khoái u trong buïng, nghe aâm thoåi baát thöôøng ôû vuøng buïng. c) Ñeà nghò xeùt nghieäm: * Xeùt nghieäm thöôøng quy · CTM, ureâ, creatinine, ion ñoà, cholesterol/maùu.

· Toång phaân tích nöôùc tieåu. · X – quang tim phoåi thaúng. · Sieâu aâm buïng tìm baát thöôøng heä tieát nieäu, u thöôïng thaän, heïp ñoäng maïch thaän, ñoäng maïch chuû buïng. * Caùc xeùt nghieäm giuùp chaån ñoaùn nguyeân nhaân: Nghó ñeán nguyeân nhaân Caàn laøm xeùt nghieäm Bònh lyù thaän Caáy nöôùc tieåu, caën Addis, protein nieäu UIV, UCR, xaï hình thaän Sinh thieát thaän Heïp ñoäng maïch thaän Chuïp DSA (digital substraction angiography) Heïp maïch maùu lôùn Pheochromocytome Catecholamine nöôùc tieåu 24 giôø HC Cushing Cortisol maùu, 17 OH, 17-KS trong nöôùc tieåu 24 giôø Taêng sinh tuyeán thöôïng Cortisol maùu, DHEA maùu, 17 – KS trong nöôùc tieåu thaän baåm sinh 24 giôø Cöôøng Aldosteron Ñònh löôïng Aldosteron maùu 2. Chaån ñoaùn cao huyeát aùp: 2.1. Chaån ñoaùn xaùc ñònh cao huyeát aùp (xem baûng trò soá huyeát aùp) a. Cao huyeát aùp nheï: 90th percentile < HA taâm thu vaø/hoaëc HA taâm tröông £ 95th percentile theo tuoåi, chieàu cao vaø giôùi b. Cao huyeát aùp trung bình: 95th percentile < HA taâm thu vaø/hoaëc HA taâm tröông £ 99th percentile theo tuoåi, chieàu cao vaø giôùi c. Cao huyeát aùp naëng (CHA caáp cöùu): HA taâm thu vaø/hoaëc HA taâm tröông > 99 th percentile theo tuoåi, chieàu cao vaø giôùi. Keøm vôùi trieäu chöùng cuûa giaûm töôùi maùu cô quan ñích. 2.2. Chaån ñoaùn nguyeân nhaân cao huyeát aùp: a) Vieâm vi caàu thaän caáp: sang thöông da + tieåu ít + tieåu maùu + phuø + TPTNT: tieåu ñaïm, tieåu maùu. b) Cao huyeát aùp do beänh lyù thaän khaùc: tieàn caên coù beänh lyù thaän, nhieãm truøng tieåu taùi phaùt, tieåu maùu, tieåu ít, phuø + thay ñoåi treân phaân tích nöôùc tieåu + sieâu aâm, UIV, UCR, xaï hình thaän khaûo saùt nhöõng baát thöôøng cuûa thaän. c) Heïp ñoäng maïch thaän: nghe aâm thoåi vuøng buïng + chuïp DSA maïch maùu thaän phaùt hieän nôi bò heïp. d) Cao huyeát aùp do eo ñoäng maïch chuû, Takayasu: maïch khoâng ñeàu + chuïp DSA maïch maùu phaùt hieän nôi bò heïp. e) Hoäi chöùng Cushing: beùo phì, veû maët cushing + taêng cortisol maùu, taêng 17 OH, 17 KS trong nöôùc tieåu.

f) U tuûy thöôïng thaän: cao huyeát aùp töøng côn + taêng Catecholamin nöôùc tieåu. g) Do taêng aùp löïc noäi soï: nhöùc ñaàu, noân oùi, cao huyeát aùp, maïch chaäm, phuø gai thò + sieâu aâm naõo, CT soï naõo khi caàn. III. ÑIEÀU TRÒ 1. Nguyeân taéc ñieàu trò: a) Ñieàu trò giaûm huyeát aùp baèng thuoác vaø khoâng baèng thuoác. b) Ñieàu trò nguyeân nhaân. Chæ ñònh nhaäp vieän : · Cao huyeát aùp do vieâm caàu thaän caáp · Cao huyeát aùp naëng, caáp cöùu. · Cao huyeát aùp thöù phaùt (ñeå giaûi quyeát nguyeân nhaân). 2. Ñieàu trò cao huyeát aùp caáp cöùu: a) Xöû trí caáp cöùu: (naèm phoøng caáp cöùu) · Thôû oxy, naèm ñaàu cao, thoâng ñöôøng thôû neáu coù: khoù thôû, hoân meâ, co giaät. · Thieát laäp ñöôøng truyeàn tónh maïch, giaûm huyeát aùp baèng ñöôøng tónh maïch. · Choáng co giaät (neáu coù) b) Duøng thuoác haï huyeát aùp: + Nifedipine ñöôïc chæ ñònh ñaàu tieân trong ñieàu trò côn cao huyeát aùp, ngoaïi tröø xuaát huyeát noäi soï. Lieàu: 0,25- 0,5mg/kg/lieàu. Duøng oáng tieâm 1 mL ruùt thuoác trong vieân nhoäng 10mg/ 0,34mL roài nhoû döôùi löôõi. Laäp laïi sau 30 phuùt neáu chöa coù ñaùp öùng. Sau ñoù duy trì moãi 3 – 4 giôø. Neáu thaát baïi vôùi Nifedipine, duøng Nitroprusside 0,5- 10 µg/kg/phuùt truyeàn tónh maïch (traùnh tieáp xuùc vôùi aùnh saùng), hoaëc Labetalol. + Furosemide ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp cao huyeát aùp do vieâm caàu thaän caáp, beänh thaän caáp hay maõn khaùc, hay suy tim öù huyeát ñi keøm 1- 2 mg/kg/lieàu. Neáu chöa coù ñaùp öùng laäp laïi sau 2 giôø. Sau ñoù duy trì baèng ñöôøng tieâm hay uoáng trong 24 giôø vôùi lieàu 1mg/kg moãi 4 – 6 giôø. Ñaùnh giaù sau 60 phuùt neáu HA khoâng giaûm döôùi 25% so vôùi ban ñaàu vaø coøn trieäu chöùng: · Tìm vaø ñieàu trò caùc yeáu toá goùp phaàn laøm taêng huyeát aùp: co giaät, soát cao. · Duøng caùc thuoác haï aùp khaùc: + Hydralazine lieàu 0.1 – 0.5mg/kg/ lieàu tieâm TMC, laäp laïi sau 20 phuùt neáu chöa ñaùp öùng. Duy trì moãi 3 – 6 giôø. Neân duøng theâm lôïi tieåu ñeå giaûm taùc duïng giöõ nöôùc cuûa thuoác. + Labetalol coù theå duøng ngay neáu cao HA keøm vôùi xuaát huyeát noäi soï, beänh naõo do cao huyeát aùp, lieân quan ñeán phaåu thuaät: 0,25 mg/kg tieâm maïch chaäm trong 2 phuùt. Sau 15 phuùt khoâng hieäu quaû cho tieáp lieàu 0,5 mg/kg. Toång lieàu khoâng quaù 4mg/kg.

+ Phentolamine neáu nghó do nguyeân nhaân pheochromocytoma, 0,05- 0,1 mg/kg/lieàu (toái ña 5 mg), tieâm maïch moãi 10 phuùt ñeán khi ñaït hieäu quaû toång lieàu khoâng quaù 0.6 mg/kg. 3. Ñieàu trò cao huyeát aùp nheï hay maõn tính maõn tính Caùc böôùc trong ñieàu trò CHA: Böôùc 1: Duøng moät thuoác: - Lôïi tieåu thiazides hoaëc öùc cheá giao caûm b (propranolol, methyldopa, prazosine). - Khôûi ñaàu vôùi lieàu thaáp, sau ñoù taêng daàn cho ñeán khi kieåm soaùt ñöôïc HA. Böôùc 2: Neáu HA chöa kieåm soaùt toát sau 1 - 2 tuaàn ñieàu trò seõ thay ñoåi: · Neáu ñaùp öùng moät phaàn seõ phoái hôïp theâm moät thuoác vaøo phaùc ñoà: - Lôïi tieåu + öùc cheá b giao caûm, öùc cheá keânh canxi, öùc cheá men chuyeån - ÖÙc cheá b giao caûm + öùc cheá keânh canxi · Neáu khoâng ñaùp öùng seõ thay baèng thuoác thuoäc nhoùm khaùc: - ÖÙc cheá keânh canxi + öùc cheá men chuyeån Böôùc 3: Neáu HA vaãn duy trì cao, keát hôïp theâm thuoác thöù ba khaùc nhoùm Böôùc 4: Neáu HA vaãn cao > trò soá bình thöôøng cao: ñieàu trò nhö CHA khaùng trò. 4. Ñieàu trò khoâng duøng thuoác: Coù vai troø trong CHA nguyeân phaùt, bao goàm: giaûm caân, haïn cheá muoái nöôùc (< 2-3 g Natri/ngaøy), taäp luyeän theå duïc thích hôïp, thö giaõn traùnh lo laéng, stress. Duy trì ñuû K+, Ca++, Mg++ trong khaåu phaàn aên, giaûm môõ ñoäng vaät trong khaåu phaàn aên. 5. Ñieàu trò nguyeân nhaân: Ñoái vôùi treû em cao huyeát aùp thöôøng coù nguyeân nhaân do ñoù caàn tích cöïc tìm nguyeân nhaân ñeå ñieàu trò. Page Break LIEÀU THUOÁC TRONG ÑIEÀU TRÒ CAO HUYEÁT AÙP CAO HUYEÁT AÙP CAÁP CÖÙU Lieàu khôûi ñaàu Lieàu toái ña Nifedipine 0, 25 mg/kg 0.5 mg/kg Nitroprusside 0.5 mg/kg/ph 8 mg/kg/ph Labetalol 1mg/kg/giôø 3 mg/kg/giôø CAO HUYEÁT AÙP MAÏN TÍNH Lieàu khôûi ñaàu Lieàu toái ña/ngaøy Soá laàn/ngaøy (mg/kg/lieàu) (mg/kg) Lôïi tieåu Hydrochlorothiazide 0, 5 4 1- 2

Furosemide 1 8 1- 3 Spironolactone 1 3 1- 3 ÖÙc cheá b Propranolol 0, 5 8 2- 4 ÖÙc cheá a Prazosin 0, 01 0, 5 2- 3 ÖÙc cheá a vaø b Labetalol 2 10 2- 3 Daõn maïch tröïc tieáp Hydralazine 0, 5 5 1- 4 ÖÙc cheá men chuyeån Captopril 0, 5- 2 6 2- 3 Enalapril 0, 01- 0, 03 1 1- 2 ÖÙc cheá keânh calci Nifedipine 0, 25 2 3- 4 BAÛNG TRÒ SOÁ HUYEÁT AÙP 90%, 95%, 99% CUÛA TREÛ EM Nhoùm tuoåi 90% 95% 99% HA taâm thu 106 112 118 < 2 tuoåi HA taâm tröông 68 74 82 HA taâm thu 109 116 124 3-5 tuoåi HA taâm tröông 69 76 84 HA taâm thu 115 122 130 6-9 tuoåi HA taâm tröông 74 78 86 HA taâm thu 122 126 134 10-12 tuoåi HA taâm tröông 78 82 90 HA taâm thu 129 136 144 13-15 tuoåi HA taâm tröông 79 86 92

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-cao-huyet-ap-tre-em-2432192.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY