Bài giảng Chhẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em

Bài giảng Chhẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em
  • Mã tin : 481
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài giảng Chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em trình bày biểu hiện lâm sàng chính nhiễm Dengue; các triệu chứng cận lâm sàng của sản xuất huyết Dengue; tiêu chuẩn chẩn đoán sốt xuất huyết và cách phân độ xuất sốt hiệu; thực hiện tốt xử trí bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue.

Nội dung Text: Bài giảng Chhẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em

CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM TS. BS. Nguyễn Thanh Hùng

Hoäi chöùng soác Dengue (DSS) 5% SXH Dengue (DHF) Soát Dengue (DF) Soát khoâng phaân bieät ñöôïc Khoâng trieäu chöùng * Dengue virus (95%) * Truyeàn beänh bôûi Aedes- aegypti

1. Muoãi ñoát ngöôøi laønh truyeàn virus töø tuyeán nöôùc boït muoãi sang 2. Virus nhaân leân trong cô quan ñích 3. Virus gaây nhieãm teá baøo baïch caàu vaø heä baïch huyeát 4. Virus ñöôïc phoùng thích vaø löu haønh trong maùu

Biểu hiện lâm sàng chính nhiễm Dengue Thất thoát huyết tương SỐT DENGUE SXH DENGUE Có Có hoặc Xuất Sốc hoặc Không huyết (Sốc SXH) Không

Nhieãm virus Dengue Thaát thoaùt huyeát töông Roái loaïn ñoâng maùu Beä nh lyù *Coâ ñaë c maù u Soác ¯ theå DIC Giaûm TC thaø nh maï ch *TDMP tích *Baù ng buï ng Töû vong Xuaát huyeát Töông quan giöaõ sinh beä nh hoï c vaø trieäu chöùng laâm saøng trong SXH Dengue (Hung and Thanh, 2002)

Tình hình SXHD ở các tỉnh phía Nam, 2006-2011 Mắc/ 105 Tỉ lệ TVong Năm Số BN Số chết dân (%o) 2006 66896 205 62 0.93 2007 88244 264 81 0.92 2008 82592 248 90 1.09 2009 73816 221 74 1.00 2010 74040 213 80 1.08 2011 60418 173 59 0.98 (CT SXH QG, 2011)

Days of illness 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Temperature 40 Shock Reabsorption Potential Dehydration Bleeding Fluid overload clinical issues Organ Impairment Platelet Laboratory changes Hematocrit Viraemia Serology and virology Course of dengue illness Febrile Critical Recovery Plasma leakage Feb.22 CLINICAL DENGUE COURSE (WHO, 2009)

WHO & TDR: New Dengue Guidelines: translating research into practice The 2nd edition (1997) The new edition (2009 A collaboration of the wider dengue group at WHO & WHO Regional Offices & more than 70 international dengue experts (Olaf Horstick, TDR, Geneva, Switzerland)

The Revised WHO dengue case classification, 2009 Dengue case classification by severity Dengue ± warning signs Severe dengue with 1.Severe plasma leakage Without warning signs 2.Severe haemorrhage 3.Severe organ impairment Criteria for dengue ± warning signs Criteria for severe dengue Probable dengue Warning signs* 1. Severe plasma leakage Live in/travel to dengue • Abdominal pain or leading to: endemic area. Fever and 2 tenderness • Shock (DSS) of the following criteria: • Persistent vomiting • Fluid accumulation with • Nausea, vomiting • Clinical fluid accumulation respiratory distress • Rash • Mucosal bleed • Aches and pains • Lethargy; restlessness 2. Severe bleeding • Tourniquet test positive • Liver enlargement >2cm as evaluated by clinician • Leucopenia • Laboratory: Increase in HCT 3. Severe organ involvement • Any warning sign concurrent with rapid • Liver: AST or ALT>=1000 Laboratory confirmed decrease in platelet count WHO/TDR 2009 • CNS: Impaired dengue (important when no sign of plasma * Requiring strict observation consciousness leakage) and medical intervention • Heart and other organs

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE ( Theo QĐ số 458/QĐ-BYT ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

MUÏC TIEÂU 1. Neâu ñöôïc caùc trieäu chöùng LS, CLS SXH Dengue. 2. Neâu ñöôïc t/chuaån chaån ñoaùn SXH, vaø caùch phaân ñoä SXH. 3. Thöïc hieän toát xöû trí bn SXH Dengue

I. DẤU HiỆU LS-CLS SXH DENGUE Laâm saøng: * Soát cao: 2- 7 ngaøy. * Xuaát huyeát: Daáu daây thaét, XH töï nhieân... * Soác Xeùt nghieäm: * TC £ 100.000/ mm3 * Hct taêng ³ 20 % bt hoaëc Daáu hieäu thaát thoaùt huyeát töông (TDMP, baùng buïng)

Clinical findings of DHF patients Fever 4.4 ±0.9 days (2-7 days) Petechiae 57% GI bleeding 12% Gum bleeding 7% Epistaxis 14% Hepatomegaly 86-98% Shock 27% (Lan, Hung et al. (1998). Dengue Bulletin, 22:150-161)

SOÁT CAO - daáu hieäu quan troïng 39- 40°C, 2 - 7 ngaøy. 39- 40°C

Soát cao- daáu hieäu haèng ñònh/SXH • Thôøi gian soát: • * Treû lôùn: 4,41 ± 0,92 ngaøy (2-7) • * Nhuõ nhi: 5,2 ± 1,8 ngaøy (2-13)

Xuaát huyeát Petechiae 57%, chaûy maùu muõi 14%, chaûy maùu chaân raêng 7%, XHTH 12%

Daáu daây thaét (tourniquet test): (HAmax + HA min) / 5 phuùt 2 (+) khi > 20 chaám XH/ 1 inch vuoâng. 2.5 cm

Gan to- Toån thöông gan * Gan to 87-94%. * Gan to ñau: saép vaøo soác. Thailand, gan to 85-93% (Kalayanarooj,2000); ôû Philippines, India 4-20% (Hayes et al.,1988, Agarwal et al.,1999)

Soác SXH- Nguyeân nhaân haøng ñaàu gaây töû vong SOÁC SXH (Dengue Shock syndrome, DSS) Daáu hieäu cuûa SXH Soác: Böùt röùt, tay chaân laïnh, Maïch nhanh nheï, HA keïp hoaëc M=0, HA=0. * Soác giaûm theå tích, N3-6. * 7580 ca soác SXH, 1991-2000 (28% bn) * 85 % ca vaøo soác N4-5 khi heát soát. Nhuõ nhi: 39% coøn soát khi soác.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-chhan-doan-va-dieu-tri-sot-xuat-huyet-dengue-o-tre-em-2357937.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY