Bài giảng Hạ đường huyết sơ sinh

Bài giảng Hạ đường huyết sơ sinh
  • Mã tin : 602
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài giảng Hạ đường huyết sơ sinh trình bày về định nghĩa hạ đường huyết sơ sinh; chẩn đoán hạ đường huyết sơ sinh; điều trị hạ đường huyết sơ sinh.

Nội dung Text: Bài giảng Hạ đường huyết sơ sinh

HAÏ ÑÖÔØNG HUYEÁT SÔ SINH I. ÑÒNH NGHÓA: haï ñöôøng huyeát ôû treû sô sinh khi Glucose maùu < 40 mg%. II. CHAÅN ÑOAÙN: 1. Coâng vieäc chaån ñoaùn: a) Hoûi: · Buù keùm / boû buù · Khoùc theùt / khoùc yeáu · Co giaät · Tình traïng dinh döôõng töø sau sanh ñeán luùc maéc beänh · Tieàn söû sanh ngaït, non hoaëc giaø thaùng · Meï coù truyeàn dung dòch Glucose öu tröông trong thôøi gian chuyeån daï · Tieàn caên meï coù tieåu ñöôøng b) Khaùm: · Coù theå coù hoaëc khoâng coù trieäu chöùng. · Tìm caùc trieäu chöùng: - Thaàn kinh: li bì, run giaät chi, co giaät, giaûm tröông löïc cô, phaûn xaï buù yeáu hoaëc maát. Thoùp khoâng phoàng - Caùc trieäu chöùng khaùc: côn ngöng thôû, haï thaân nhieät · Tìm caùc nguy cô gaây haï ñöôøng huyeát: - Giaø thaùng, non thaùng, nheï caân / lôùn caân so vôùi tuoåi thai - Trieäu chöùng cuûa ña hoàng caàu: da nieâm öûng ñoû · Tìm caùc beänh lyù khaùc ñi keøm c) Ñeà nghò xeùt nghieäm: · Dextrostix: cho keát quaû ñöôøng huyeát nhanh, coù chæ ñònh thöû Dextrostix khi beänh nhaân coù moät trong caùc trieäu chöùng keå treân, hoaëc coù yeáu toá nguy cô. · Caùc xeùt nghieäm khaùc: Khi Dextrostix < 40mg%, caàn laøm theâm nhöõng xeùt nghieäm sau: + Ñöôøng huyeát (laáy maùu tónh maïch gôûi phoøng xeùt nghieäm): xaùc ñònh chaån ñoaùn haï ñöôøng huyeát. + Pheát maùu ngoaïi bieân: tìm nguyeân nhaân nhieãm truøng vaø ña hoàng caàu. Caùc xeùt nghieäm giuùp phaân bieät nguyeân nhaân noäi tieát vaø chuyeån hoùa chæ thöïc hieän trong tröôøng hôïp haï ñöôøng huyeát keùo daøi khoâng ñaùp öùng ñieàu trò, goàm: Insulin, GH, Cortisol, Acid beùo töï do, T4 vaø TSH, Glucagon, acid uric, lactate, alanine, ketones. 2. Chaån ñoaùn xaùc ñònh: ñöôøng huyeát < 40 mg%. 3. Chaån ñoaùn coù theå: coù trieäu chöùng thaàn kinh + Dextrostix < 40 mg%. III. ÑIEÀU TRÒ:

1. Nguyeân taéc: · Truyeàn Glucose naâng ñöôøng huyeát veà bình thöôøng. · Dinh döôõng qua ñöôøng mieäng caøng sôùm caøng toát. 2. Ñieàu trò haï ñöôøng huyeát: Xöû trí haï ñöôøng huyeát döïa vaøo 2 yeáu toá: · Coù hay khoâng trieäu chöùng laâm saøng. · Möùc ñoä ñöôøng huyeát ño ñöôïc. 2.1. Coù trieäu chöùng laâm saøng: · Laáy maùu tónh maïch thöû ñöôøng huyeát. · Dextrose 10% 2 ml/kg TMC 2-3 phuùt. · Duy trì: 6-8 mg/kg/phuùt (Dextrose 10% 3-5ml/kg/giôø). · Thöû laïi Dextrostix sau 1 giôø: - Neáu < 40mg%: Taêng lieàu Glucose 10 - 15 mg/kg/phuùt. - Neáu ³ 40mg%: Tieáp tuïc truyeàn Glucose duy trì. Cho aên sôùm. · Theo doõi Dextrostix moãi 1-2 giôø cho ñeán khi Dextrostix > 40mg%, sau ñoù theo doõi moãi 4 giôø 2.2. Khoâng trieäu chöùng laâm saøng: Dextrostix Dextrostix Dextrostix < 25mg% 25mg%-45mg% > 45mg% 1. Laáy maùu thöû ñöôøng 1. Laáy maùu thöû ñöôøng huyeát. 1. Cho aên sôùm (2-4 giôø huyeát, kieåm tra kyû thuaät 2. Cho aên sôùm (Söõa hoaëc tuoåi) thöû Dex- trostix, thöû laïi Dextrose 5%) luùc 2-4 giôø 2. Theo doõi Dextrostix moãi laàn II neáu nghi ngôø tuoåi. 8-12 giôø trong 24 giôø 2. Neáu vaãn 45mg%. 3. Moät soá ñieåm löu yù:

· Loaïi dung dòch Glucose ñöôïc choïn trong ñieàu trò haï ñöôøng huyeát laø Dextrose 10%. Khoâng duøng Dextrose 30% vì coù nguy cô gaây xuaát huyeát naõo do noàng ñoä thaåm thaáu cao (1515 mOsm/l). · Lieàu truyeàn khôûi ñaàu laø 6 mg/kg/phuùt, taêng lieàu Glucose truyeàn neáu ñöôøng huyeát vaãn thaáp cho ñeán khi ñaït toái thieåu laø 40mg%. Noàng ñoä Glucose khoâng vöôït quaù 12,5% neáu truyeàn tónh maïch ngoaïi bieân. · Glucagon chæ duøng trong tröôøng hôïp chöa theå truyeàn Glucose ngay ñöôïc vaø kho döï tröõ Glycogen bình thöôøng, do ñoù hieám khi coù chæ ñònh. · Haï ñöôøng huyeát keùo daøi: - Taêng daàn toác ñoä truyeàn Glucose ñeán 16 - 20mg/kg/phuùt, khoâng ñöôïc quaù 20mg/kg/phuùt. - Hydrocortisone 5 mg/kg/ngaøy (chia laøm 4 lieàu TM), hoaëc Prednisone 2 mg/kg/ngaøy (uoáng) - Neáu haï ñöôøng huyeát vaãn tieáp tuïc, tröôøng hôïp naøy thöôøng ít gaëp, caàn phaûi laøm xeùt nghieäm tìm nguyeân nhaân do roái loaïn noäi tieát ñeå ñieàu trò ñaëc hieäu: + Neáu Insulin maùu taêng (bình thöôøng: 2-25 mUI/mL) caàn nghó ñeán cöôøng Insulin vaø ñieàu trò Diazoxide 8-15 mg/kg/ngaøy chia 3 laàn uoáng. + Neáu vaãn thaát baïi: Octreotide (Sandostatin): 2-5 mg/kg/ngaøy chia 3 laàn TDD. Vaán ñeà Möùc ñoä chöùng côù Treû sô sinh bình thöôøng thöôøng coù III ñöôøng huyeát thaáp trong voøng 2-4 giôø J.Pediatrics sau sanh EBM - Royal Princes Alfred Hospital Khi ñöôøng huyeát ôû giôùi haïn thaáp (low III range), xeùt nghieäm dextrostix thöôøng J.Pediatrics cho keát quaû thaáp hôn xeùt nghieäm EBM - Royal Princes Alfred Hospital ñöôøng huyeát.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-ha-duong-huyet-so-sinh-2432243.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY