MangYTe

Tài liệu y khoa

Bất thường nhiễm sắc thể và liên quan tới kết quả điều trị sớm lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em tại viện Huyết học - Truyền máu trung ương giai đoạn 2016-2019

Bất thường nhiễm sắc thể và liên quan tới kết quả điều trị sớm lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em tại viện Huyết học - Truyền máu trung ương giai đoạn 2016-2019
  • Mã tin: 468
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết nghiên cứu đặc điểm bất thường nhiễm sắc thể (NST) và đánh giá mối liên quan với kết quả điều trị sớm lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em theo phác đồ FRALLE 2000 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương giai đoạn 2016-2019.

Nội dung Text: Bất thường nhiễm sắc thể và liên quan tới kết quả điều trị sớm lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em tại viện Huyết học - Truyền máu trung ương giai đoạn 2016-2019

Bệnh viện Trung ương Huế Nghiên cứu BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ VÀ LIÊN QUAN TỚI KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM LƠ XÊ MI CẤP DÒNG LYMPHO TRẺ EM TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2019 Hoàng Thị Hồng1*, Mai Lan2, Nguyễn Quang Tùng1, Nguyễn Triệu Vân2, Bạch Quốc Khánh2 DOI: 10.38103/jcmhch.2020.66.12 TÓM TẮT Biến đổi di truyền tế bào trong lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em có vai trò quan trọng trong tiên lượng và chia nhóm nguy cơ. Đánh giá kết quả điều trị sớm theo đặc điểm di truyền tế bào cung cấp thêm các dữ liệu cho các bác sỹ trong lựa chọn phương pháp điều trị cho bệnh nhi. Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm bất thường nhiễm sắc thể (NST) và đánh giá mối liên quan với kết quả điều trị sớm lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em theo phác đồ FRALLE 2000 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương giai đoạn 2016-2019 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu 188 bệnh nhi lơ xê mi cấp dòng lympho điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương từ 1/8/2016 - 1/8/2019. Kết quả: Tỷ lệ phát hiện các bất thường NST trong nhóm bệnh nhi là 13,8%. Bất thường cấu trúc thường gặp hơn (57,7% bất thường cấu trúc NST đơn thuần, 15,4% kết hợp bất thường cấu trúc và số lượng, 26,9% bất thường số lượng đơn thuần). Bất thường cấu trúc thường gặp là chuyển đoạn NST, trong đó t (9;22) thường gặp nhất. Đột biến trên lưỡng bội NST chiếm tỷ lệ cao (90,9%) trong số bệnh nhi có bất thường số lượng NST. Nhóm NST tiên lượng xấu chiếm tỷ lệ cao hơn trong nghiên cứu. Nhóm tiên lượng tốt có kết quả điều trị tốt nhất (OS 12 tháng đạt 100%, EFS 12 tháng đạt 80,0 ± 17,9% ). Nhóm có NST tiên lượng xấu OS 12 tháng chỉ đạt 66,0 ± 11,3%, EFS 49,4 ± 12,2%. Khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Nhóm NST bình thường có OS và EFS 12 tháng khá tốt, lần lượt là 90,4 ± 2,6% và 77,9 ± 3,6%. Kết luận: Tỷ lệ phát hiện bất thường NST thấp. Đột biến cấu trúc thường gặp hơn. Đột biến số lượng NST chủ yếu gặp trên lưỡng bội NST. Bước đầu thấy sự khác biệt về thời gian sống còn giữa các nhóm theo tiên lượng NST. ABSTRACT CHROMOSOME ABNORMALITIES AND RELATION WITH EARLY TREATMENT RESULT IN PEDIATRIC ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA AT NATIONAL INSTITUTE OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION Hoang Thi Hong1*, Mai Lan2, Nguyen Quang Tung1, Nguyen Trieu Van2, Bach Quoc Khanh2 1 Đại học Y Hà Nội - Ngày nhận bài (Received): 2/10/2020, Ngày phản biện (Revised): 5/11/2020; 2 Viện Huyết học Truyền máu Trung ương - Ngày đăng bài (Accepted): 21/12/2020 - Người phản hồi (Corresponding author): Hoàng Thị Hồng - Email: hoanghong.nihbt@gmail.com ; ĐT: 0983.885.350 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 66/2020 81

Bất thường nhiễm sắc thể và liên quan tới kết quả Bệnhđiều việntrịTrung sớm lơ ương xê mi... Huế Cytogenetic variables in pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL) plays an important role in prognosis and risk grouping. Evaluation of early result treatment based on cytogenetic mutations provides data for physicians in treatment options for pediatric patients. Objectives: Study on characteristics of chromosomal abnormalities and evaluate the relationship with the early result of treatment according to FRALLE 2000 protocol at the National Institute of Hematology and Blood Transfusion. Subjects and research methods: This was a prospective study conducted on 188 pediatric ALL patients who were treated at the National Institute of Hematology and Blood Transfusion from August 1, 2016 to August 1, 2019. Results: The incidence of chromosomal abnormalities in pediatric ALL patients was 13.8%. Structural abnormalities were more common (57.7% of structural abnormalities alone, 15.4% combined with structural and numberal abnormalities, 26.9% of numberal abnormalities alone). The most common structural abnormality was chromosomal translocations, in which t(9;22) was the most common. Hyperdiploid accounted 90.9% in the abnormal number of chromosomes. The poor prognosis group accounted for a higher proportion in the study. The good prognosis chromosome group had the best treatment results (Overal Survival - OS 12 months reached 100%, Event Free Survival - EFS 12 months reached 80.0 ± 17.9%). The group with the poor prognosis of chromosome: OS 12 was only 66.0 ± 11.3%, EFS 49.4 ± 12.2%. The difference was statistically significant with p = 20% tế bào blast/tổng số thể có các biến đổi di truyền, dẫn đến sự lấn át các tế bào có nhân trong tủy, mang hình thái nguyên bào dòng tế bào khác và rối loạn quá trình sinh máu của lympho; tế bào blast có dấu ấn miễn dịch đặc trưng cơ thể. Nghiên cứu bất thường nhiễm sắc thể (NST) của dòng lympho. có vai trò quan trọng trong đánh giá tiên lượng. Vì - Gia đình bệnh nhi đồng ý điều trị hoá chất và tự nguyện tham gia nghiên cứu. vậy, chúng tôi nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: Tiêu chuẩn loại trừ: Lơ xê mi cấp thứ phát, - Nghiên cứu đặc điểm bất thường nhiễm sắc thể bệnh nhi bỏ điều trị và đánh giá mối liên quan với kết quả điều trị sớm lơ Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu xê mi cấp dòng lympho trẻ em theo phác đồ FRALLE Cỡ mẫu: Cỡ mẫu thuận tiện 2000 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương giai Các kỹ thuật tiến hành trong nghiên cứu: đoạn 2016-2019. Huyết đồ, tủy đồ, kỹ thuật di truyền nuôi cấy và phân tích kết quả NST từ dịch hút tế bào tủy xương II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Xử lý số liệu: Phần mềm SPSS 20.0, Excel 2013. NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu III. KẾT QUẢ 188 bệnh nhi được chẩn đoán xác định ALL, nhập Tỷ lệ và đặc điểm bất thường nhiễm sắc thể viện điều trị tại khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết Trong số 188 bệnh nhi nghiên cứu, phát hiện 26 học Truyền máu Trung ương từ ngày 1/8/2016 đến bệnh nhi có bất thường NST, chiếm 13,8%. Xếp ngày 1/8/2019 loại bất thường NST theo số lượng và cấu trúc được Tiêu chuẩn lựa chọn minh họa trên bảng 1: 82 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 66/2020

Bệnh viện Trung ương Huế Bảng 1: Tỷ lệ các loại bất thường nhiễm sắc thể Số lượng bệnh nhi (n) Tỷ lệ (%) Bất thường cấu trúc đơn thuần 15 57,7 Bất thường số lượng đơn thuần 7 26,9 Bất thường cấu trúc + số lượng 4 15,4 Nhận xét: Bất thường cấu trúc đơn thuần chiếm tỷ lệ 57,7%, cao hơn bất thường số lượng đơn thuần (26,9%). Bất thường phối hợp cả cấu trúc và số lượng chiếm tỷ lệ thấp nhất với 15,4%. Bảng 2: Đặc điểm bất thường về cấu trúc nhiễm sắc thể Loại bất thường n Tỷ lệ % Chuyển đoạn t(9;22) 6 31,6 Chuyển đoạn t(4;11) 2 10,5 Chuyển đoạn t(1;19) 3 15,8 46,XX/46,XX, del (14q) Mất đoạn 2 10,5 45,XX, -20, del(9p) 46,XY,3q+ Thêm đoạn 46,XY/46,XY, 16q+ 3 15,8 46,XY/46,XY, -15, +mar, 14q+ 46,XX/46,X,-X,-5,+ mar, +mar, del(4q),10p+/47,XX, Đa tổn thương 10,+22,+mar,10p+,del(15q) 2 10,5 47,XX, +22, del(3q), 7q+, 9p+ Đảo đoạn 46,XX[16]/46,XX, inv9[4] 1 5,3 Tổng 19 100 Nhận xét: Trong số các bệnh nhi có bất thường cấu trúc thì chuyển đoạn t(9;22) được phát hiện với tỷ lệ cao nhất là 31,6%. Các tổn thương nhiễm sắc thể khác như mất đoạn, thêm đoạn, chuyển đoạn khác, đa tổn thương chiếm tỷ lệ gần tương đương nhau (dao động 10,5-15,8%). Bất thường đảo đoạn chỉ được phát hiện ở 1 bệnh nhi, chiếm 5,3%. Bảng 3: Đặc điểm bất thường về số lượng nhiễm sắc thể Loại bất thường Số lượng Tỷ lệ % 56,XY,+X,+4,+6,+14,+18,+21,+21,+3 mar 46,XX/ cụm 55 NST chiếm 85% >50 46,XY[15]/cụm 56 NST [5] 54,5 NST 57 NST 6 58 NST Trên lưỡng bội NST 46,XX[14]/ cụm 53 NST[6] 47,XY, +mar 47,XX, +22, del(3q), 7q+, 9p+ 47-50 46,XY[2]/46,XY,Ph[6]/48,XY,+9,+17, Ph[12] 36,4 NST 4 46,XX/46,X,-X,-5,+2 mar,del(4q),10p+/47,XX,- 10,+22,+mar,10p+,del(15q) Dưới 45,XX, -20,del(9p) 1 9,1 lưỡng bội Tổng 11 100 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 66/2020 83

Bất thường nhiễm sắc thể và liên quan tới kết quả Bệnhđiều việntrịTrung sớm lơ ương xê mi... Huế Nhận xét: Bất thường trên lưỡng bội NST chiếm chủ yếu trong nhóm bất thường về số lượng NST với 90,9%. Trong đó bất thường trên lưỡng bội tăng nhiều NST (>50 NST) chiếm 54,5%. Bất thường dưới lưỡng bội NST chỉ gặp ở 1 bệnh nhi, chiếm 9,1%. Chia nhóm tiên lượng dựa trên biến đổi di truyền tế bào Biểu đồ 1: Chia nhóm tiên lượng theo biến đổi di truyền tế bào Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhi có biến đổi NST thuộc nhóm tiên lượng xấu cao hơn so với nhóm bệnh nhi có biến đổi NST thuộc nhóm tiên lượng tốt (10,1% và 3,7%). Đánh giá liên quan bất thường NST tới kết quả điều trị sớm Biểu đồ 2: Đường Kaplan Meier biểu thị thời gian sống thêm toàn bộ tại thời điểm 12 tháng ở các nhóm tiên lượng NST (n=188) Nhận xét: Tỷ lệ sống thêm toàn bộ tại thời điểm 12 tháng tốt nhất ở nhóm NST tiên lượng tốt với 100% bệnh nhi sống sót. Nhóm có NST tiên lượng xấu có tỷ lệ bệnh nhi sống sót chỉ đạt 66,0 ± 11,3%. Khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Biểu đồ 3: Đường Kaplan Meier biểu diễn thời gian sống thêm không sự cố tại thời điểm 12 tháng ở các nhóm tiên lượng NST (n=188) 84 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 66/2020

Bệnh viện Trung ương Huế Nhận xét: Tỷ lệ sống thêm không sự cố của lượng. Bất thường số lượng đơn thuần chiếm 26,9% nhóm NST bình thường và nhóm NST tiên lượng tốt (bảng 1). Nghiên cứu của tác giả Trần Quỳnh Mai gần tương tự nhau (80,0 ± 17,9% và 77,9 ± 3,6%). cũng nhận thấy bất thường cấu trúc chiếm tỷ lệ cao Nhóm NST tiên lượng xấu có tỷ lệ sống thêm không với 40% bệnh nhi có bất thường cấu trúc đơn thuần, sự cố chỉ đạt 49,4 ± 12,2%, thấp nhất trong các bất thường số lượng đơn thuần chiếm 40%, tỷ lệ nhóm tiên lượng theo biến đổi NST. Khác biệt có ý bệnh nhi có bất thường phối hợp là 20% [1]. Nghiên nghĩa thống kê với p < 0,01. cứu của tác giả An Thuy Lan tại Viện nhi Trung ương, trong số 29 bệnh nhi có bất thường NST thì có 14/29 (48,2%) có bất thường đơn thuần về cấu trúc, IV. BÀN LUẬN 4/29 (13,8%) bệnh nhi có bất thường phối hợp cấu Tỷ lệ và đặc điểm bất thường nhiễm sắc thể trúc và số lượng. Tác giả Osman nhận thấy trong số Tỷ lệ bệnh nhi được phát hiện bất thường NST bệnh nhi có bất thường NST thì có đến 78,3% bệnh chỉ đạt 13,8% (bảng 1). Kết quả của nghiên cứu này nhi có bất thường về cấu trúc, bất thường số lượng tương tự nghiên cứu của tác giả Trần Quỳnh Mai, ghi nhận 13,9% bệnh nhi có bất thường NST khi đơn thuần chỉ chiếm 21,7% [7]. nghiên cứu 108 trẻ ALL được điều trị tại Viện Huyết Bảng 2 mô tả cụ thể hơn các bất thường cấu học giai đoạn năm 2015 - 2016 [1]. Nhiều nghiên trúc NST ở nhóm bệnh nhi nghiên cứu nhận thấy: cứu của các tác giả trong nước và trên thế giới cho Chuyển đoạn t (9;22) gặp nhiều nhất với 31,6%. tỷ lệ gặp các bất thường NST khác nhau. Theo tác Đây là chuyển đoạn tạo ra NST Philadelphia, một giả Phan Thị Duy An nghiên cứu trên 91 bệnh nhi trong những đột biến có tiên lượng xấu trong ALL thấy 16% bệnh nhi có bất thường NST [2]. Tác trẻ em. Kết quả tương tự nghiên cứu của tác giả Trần giả An Thuy Lan nghiên cứu bất thường di truyền Quỳnh Mai, chuyển đoạn t (9;22) chiếm 34% trong trên 109 bệnh nhi ALL điều trị tại Viện nhi Trung nhóm có đột biến cấu trúc đơn thuần [1]. Các bất ương từ tháng 1/2017 - 6/2018, phát hiện 36,7% bất thường khác gặp với tỷ lệ thấp hơn trong nghiên cứu thường di truyền (bao gồm cả kỹ thuật nhuộm băng là chuyển đoạn t (1;19) gặp ở 3/19 (15,8%) trường G và kỹ thuật FISH) [3]. Tại Ấn Độ, một nghiên cứu hợp có bất thường cấu trúc và chuyển đoạn t (4;11) của tác giả Rachana trên 240 trẻ, trong đó có 125 gặp ở 2/19 (10,5%) các trường hợp (bảng 2). Bất trẻ có kết quả phân tích NST ghi nhận 38,6% có bất thường thêm đoạn và mất đoạn NST trong ALL trẻ thường NST (bao gồm kỹ thuật FISH) [4]. Nghiên em thường không mang tính đặc hiệu. Nghiên cứu cứu tại Iran của tác giả G. Bahoush có 40,8% bệnh của tác giả Osman gặp 15 bệnh nhi có mất đoạn nhi có biến đổi NST [5]. Như vậy, có thể nhận thấy NST và 6 bệnh nhi có thêm đoạn. Các tổn thương tỷ lệ phát hiện bất thường NST trong các nghiên mất đoạn và thêm đoạn có thể gặp trên các NST khác cứu trên thế giới có tỷ lệ cao hơn so với nghiên cứu nhau [7]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi ghi nhận này. Theo Faderl (1998), nuôi cấy tế bào lơ xê mi được 3 trường hợp có thêm đoạn NST, 2 trường hợp thuộc dòng lympho rất khó và nếu sử dụng nhuộm có mất đoạn NST và 1 trường hợp đảo đoạn NST số băng thông thường chỉ phát hiện tối đa 50 - 60% bất 9. Có 3 trường hợp mất đoạn, thêm đoạn và cả đảo thường NST [6]. đoạn đều có liên quan đến NST số 9. Nhiều tác giả Các bất thường NST bao gồm các đột biến cấu cho rằng, những bất thường liên quan đến cánh ngắn trúc và số lượng hoặc có thể phối hợp. Trong số NST số 9 có thể liên quan đến các gen liên quan những bệnh nhi được phát hiện bất thường NST đến bệnh sinh LXM cấp như CDKN2A, CDKN2B, thông qua kỹ thuật nhuộm băng G, bất thường cấu JAK2 hay PAX5, liên quan đến tiên lượng xấu trong trúc NST chiếm tỷ lệ cao nhất với 57,7% bệnh nhi ALL trẻ em và người lớn [8]. Nghiên cứu cũng gặp có bất thường cấu trúc đơn thuần và 15,4% bệnh nhi 2 bệnh nhi có đa tổn thương NST (tổn thương phức có phối hợp cả bất thường cấu trúc và bất thường số tạp, nhiều dòng). Đây cũng là tổn thương mang ý Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 66/2020 85

Bất thường nhiễm sắc thể và liên quan tới kết quả Bệnhđiều việntrịTrung sớm lơ ương xê mi... Huế nghĩa tiên lượng xấu trong điều trị và được nhiều cứu này, để so sánh, đánh giá kết quả điều trị giữa tác giả xếp loại vào nhóm nguy cơ rất cao theo tiên các nhóm có kết quả NST khác nhau liên quan đến lượng NST [4]. tiên lượng, chúng tôi chia 188 bệnh nhi thành 3 Bất thường về số lượng NST có ý nghĩa đặc biệt nhóm: nhóm NST bình thường, nhóm NST có tiên liên quan đến tiên lượng bệnh. Trong nghiên cứu lượng tốt và nhóm NST có tiên lượng xấu. Theo này với 11 trường hợp có bất thường về số lượng biểu đồ 1 nhóm NST tiên lượng xấu có tỷ lệ cao NST, chủ yếu là trên lưỡng bội NST (10/11 bệnh nhi, hơn so với nhóm có tiên lượng tốt với tỷ lệ lần lượt chiếm 90,9%), trong đó gặp nhiều nhất là trên lưỡng là 10,1% và 3,7%. Trong nghiên cứu này, một số bội tăng nhiều NST (>50 NST) với 6/11 trường hợp, trường hợp bệnh nhi có bất thường trên lưỡng bội chiếm 54,5% các trường hợp bất thường số lượng NST nhưng lại kèm theo đột biến cấu trúc phức NST (bảng 3). Nghiên cứu cũng nhận thấy, các bất tạp. Theo nghiên cứu của tác giả Rachana cũng cho thường trên lưỡng bội NST có thể gặp cộng thêm thấy trong số 39 bệnh nhi được có kết quả phân ở nhiều NST khác nhau như NST số 4, 5, 6, 7, 9, tích NST thì chỉ có 10 bệnh nhi có kết quả NST 14, 21, thường có kết hợp với tổn thương cấu trúc thuộc nhóm tiên lượng tốt [4]. NST và có cấu trúc dạng khảm. Tác giả Trần Quỳnh Đánh giá liên quan bất thường NST tới kết quả Mai cũng nhận thấy tỷ lệ bệnh nhi có trên lưỡng bội điều trị sớm NST chiếm tỷ lệ cao hơn với 7/9 trường hợp, chiếm Nghiên cứu so sánh tỷ lệ bệnh nhi sống thêm 77,8%, trong đó 4 bệnh nhi có > 50 NST, còn 3 bệnh toàn bộ và sống thêm không sự cố giữa các nhóm nhi có 47-50 NST [1]. Các nghiên cứu trên thế giới NST trên biểu đồ 2 và 3 nhận thấy: OS tại thời điểm cho rằng, các bất thường trên lưỡng bội NST có thể 12 tháng cao nhất ở nhóm đột biến NST tiên lượng gặp ở 22 - 25% các trường hợp ALL trẻ em, với ý tốt (100%). Nhóm có đột biến NST tiên lượng xấu có tỷ lệ bệnh nhi sống thêm toàn bộ chỉ đạt 66,0 nghĩa tiên lượng tốt. Theo Pui CH, ở trẻ em nhóm ± 11,3%. Tỷ lệ sống thêm không sự cố (EFS) của trên 50 NST gặp 23-29%, dưới lưỡng bội dưới 45 nhóm NST bình thường và nhóm NST tiên lượng tốt NST gặp 1-2% [9]. Theo Stafel Faderl và cộng gần tương tự nhau (80,0 ± 17,9% và 77,9 ± 3,6%). sự, nhóm trên 50 NST gặp ở trẻ em nhiều hơn ở Nhóm NST tiên lượng xấu có EFS chỉ đạt 49,4 ± người lớn [10]. Theo tác giả Harrison (2009) và De 12,2%, thấp nhất trong các nhóm tiên lượng NST. Braekeleer (2010) nghiên cứu trên 208 bệnh nhân Khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. Như vậy, cho thấy các NST cộng thêm hay gặp là 4, 6, 10, 14, kết quả nghiên cứu này cho thấy, nhóm có đột biến 17, 18, 21, và X [11],[12]. Theo nghiên cứu của tác NST tiên lượng xấu có kết quả OS và EFS tại thời giả Luquet và cộng sự thuộc tổ chức GFCH (Groupe điểm 12 tháng thấp nhất trong các nhóm, nhóm đột Francophone de cytogenetique Hematologique) với biến NST tiên lượng tốt có kết quả OS 12 tháng tốt nhóm trên 50 NST thì các NST hay thêm đó là 4, 6, nhất. Nghiên cứu của tác giả Võ Thị Thanh Trúc có 8, 10, 14, 17, 21 còn nhóm 47-50 NST thì các NST so sánh OS và EFS thấy nhóm đột biến NST tốt có hay thêm là 5, 8, 10, 21. Trong nghiên cứu này, các OS và EFS cao hơn nhóm đột biến NST không tốt NST hay thêm là 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 21 và cả NST tuy nhiên do số lượng bệnh nhi ít nên khác biệt chưa không xếp loại được (mar) cũng khá tương đồng với có ý nghĩa thống kê nhưng cũng nhận thấy có khác nghiên cứu của nhiều tác giả. biệt về OS và EFS giữa nhóm có NST Philadelphia Phân nhóm tiên lượng theo bất thường NST Bất thường NST có vai trò quan trọng trong và nhóm không có NST Philadelphia [13]. Trong tiên lượng điều trị ALL trẻ em. Vì vậy, việc chia nghiên cứu này, mặc dù với thời gian theo dõi chưa nhóm tiên lượng NST giúp cho các nhà lâm sàng được dài nhưng bước đầu ghi nhận sự khác biệt có lựa chọn phác đồ phù hợp và lập kế hoạch điều trị ý nghĩa về OS và EFS giữa các nhóm. Nhiều nghiên để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Trong nghiên cứu trên thế giới cũng chỉ ra, các đột biến trên lưỡng 86 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 66/2020

Bệnh viện Trung ương Huế bội NST có tiên lượng tốt với tỷ lệ sống thêm toàn thường cấu trúc đơn thuần 57,7%, bất thường kết bộ và sống thêm không sự cố cao nhất trong các hợp số lượng chiếm 15,4%), thường gặp nhất là nhóm [9]. Ngay cả trên những bệnh nhi không đạt chuyển đoạn NST, trong số đó 31,6% bệnh nhi có lui bệnh trong điều trị tấn công, thì nhóm có đột biến bất thường t(9;22). NST tiên lượng tốt vẫn có tỷ lệ sống thêm toàn bộ - Bất thường đơn thuần số lượng NST chiếm cao nhất [14]. 26,9%, chủ yếu là trên lưỡng bội NST. - Nhóm NST tiên lượng tốt có kết quả điều trị tốt V. KẾT LUẬN nhất với OS và EFS 12 tháng cao nhất, lần lượt là - Tỷ lệ phát hiện bất thường di truyền tế bào bằng 100% và 80 ± 17,9%. Nhóm NST tiên lượng xấu có phương pháp NST còn thấp (13,8%). OS 12 tháng thấp (66,0 ± 11,3%), EFS 12 tháng chỉ - Bất thường cấu trúc chiếm tỷ lệ cao hơn (bất đạt 49,4 ± 12,2%. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Trần Quỳnh Mai (2016). Nghiên cứu đặc điểm D (2019). Frequency and types of chromosomal lâm sàng, xét nghiệm và đáp ứng điều trị tấn abnormalities in acute lymphoblastic leukemia công Lơ xê mi cấp dòng lympho trẻ em có một patients in Turkey. Arch Community Med Public số biến đổi di truyền tại Viện Huyết học - Truyền Health. 5(2), 055-061. máu - Trung ương. Luận văn thạc sỹ y học. Đại 8. Anwar N. Mohamed (2016). del(9p) in Acute học Y Hà Nội. Lymphoblastic Leukemia. Atlas of Genetics and 2. Phan Thị Duy An (2011). Khảo sát đặc điểm về Cytogenetics in Oncology and Haematology. di truyền tế bào và sinh học phân tử trên bệnh 9. Pui C.H (2011). Biology, risk stratification, and bạch cầu cấp dòng lympho ở trẻ em tại khoa lâm therapy of pediatric acute leukemias: an update. sàng Nhi Bệnh viện Truyền Máu & Huyết Học J Clin Oncology. 29(5), 551-65. từ 03/2010 đến 03/2011. Luận văn thạc sỹ. Đại 10. Stefan Faderl (1998). Clinical Significance học Y dược Hồ Chí Minh. of Cytogenetic Abnormalities in Adult Acute 3. An Thuy Lan et al (2018). Cytogenetic findings Lymphoblastic Leukemia. Blood. 91 (11), of patients with acute lymphoblastic leukemia in 3995-4019. national children’s hospital from January, 2017 11. Harrison C.J (2009). Cytogenetics of paediatric to June, 2018. Jounal of clinical medicine. Hue and adolescent acute lymphoblastic leukaemia. central Hospital. 51. Br J Haematol. 144(2), 147-56. 4. Rachana Chennamaneni, et al. (2018). Impact 12. De Braekeleer (2010). Cytogenetics in pre-B and of cytogenetics on outcomes in pediatric acute B-cell acute lymphoblastic leukemia: a study of lymphoblastic leukemia. South Asian J Cancer. 208 patients diagnosed between 1981 and 2008. 7(4), 263-266. Cancer Genet Cytogenet. 200(1), 8-15. 5. Gholamreza Bahoush, Marzieh Nojoomi (2019). 13. Võ Thị Thanh Trúc (2010). Đánh giá hiệu quả Frequency of cytogenetic findings and its effect điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho ở trẻ em on the outcome of pediatric acute lymphoblastic bằng phác đồ FRALLE 2000. Luận văn bác sĩ leukemia. Med Arch. 73(5), 311-315. nội trú. Trường Đại học Y dược Hồ Chí Minh. 6. Faderl S, et al. (1998). Clinical signficance 14. Hunger SP Schrappe M, Pui CH, et al (2012). of cytogenetic abnormalities in adult acute Outcomes after induction failure in pediatric lymphoblastic leukemia. Blood. 11, 3995-4019. acute lymphoblastic leukemia. N Engl J Med. 7. Osman Demirhana, Tanrıverdia N, Süleymanovaa 366(15), 1371-1381. Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 66/2020 87

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bat-thuong-nhiem-sac-the-va-lien-quan-toi-ket-qua-dieu-tri-som-lo-xe-mi-cap-dong-lympho-tre-em-tai-v-2355637.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY