Cách nuôi dạy trẻ dưới 5 tháng tuổi (Tập 1): Phần 2

Cách nuôi dạy trẻ dưới 5 tháng tuổi (Tập 1): Phần 2
  • Mã tin : 945
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Cách nuôi dạy trẻ dưới 5 tháng tuổi (Tập 1) tiếp tục trình bày các nội dung: Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ từ 1-2 tháng tuổi; Những thay đổi của trẻ từ 2-3 tháng tuổi; Chăm sóc trẻ 3-4 và 4-5 tháng tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Cách nuôi dạy trẻ dưới 5 tháng tuổi (Tập 1): Phần 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRE TU 1 - 2 THANG TUOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . https://tieulun.hopto.org

MATSUDA MICHIO i TRE TRONG G IAI f>OAN NAY 68. Giai do([ln tu 1 - 2 thang tuoi Khi duqc 30 ngay, m�t tre c6 th� nhin duqc m()t chut va bi�u hi�n vo cimg phong phu. Thoi gian tre thuc cling se keo dai hon, t6 ra thocii mai hon. So 1§.n tre cuoi theo ngay cling se tang len. Cu d(mg chan tay cling nhanh nh�n, ho(;lt bat hon, tre con biet niim ban tay cho vao mi�ng. Sau khi sinh 2 thang tre se nhin duqc. Neu duqc m,tng n!u tre se biet cuoi. Tre se biet cho niim tay vao mi�ng mut chun chvt. Thoi gian tre vui thich ngiim nhin do chai se lau hon. Tre biet keu u u, c6 nhung luc tre se cuoi tharm tieng. L\fc o chan - (d� d�p chan) cling kh6e hon. Vao luc thm tiet §m ap, khi bu hay uong sfta, tre se toat mo hoi dau. Khi ngu tre thuang chi nam quay ve m()t phia, nen dau c6 ve b�t tJ ben hay nam. M� cling khong nh§t thiet cu phai d�t tre luon nam huang ve ben nguqc l�i. Day la hi�n tuqng nh§t thoi do XUO'ng h()p SQ Cua tre phat tri�n qua nhanh nen toe d() hai ben trai, phai c6 th� chenh nhau doi chut, den 1 tu6i dau be se tron deu l

BACH KflOA WAN THU NUOI DAY TRE gi§.c thi trong giai do� nay da c6 th� bu nhieu hem nen thai gian ngu cling se keo dai hem. Tuy v�y, cling van c6 nhung tre van thuc giac 2 3 Ian trong m

MATSU DA MICHIO V6'i nhung tre nhu the thi thoi gian cho bu van khong th� 6n dµID duqc. Ngo�i tru vao giua he, con l�i khong dn cho tre u6ng nu6'c. Ham luc;mg nu6'c trong sua mE;' hay trong sua pha la du nhu du nu6'c cho tre. S6 1§.n di v� sinh, ca d�i ti�n va ti�u ti�n, cua tre trong ngay nhin chung giam so v6'i thang tru6'c. Nhung tre van di d�i ti�n tren 10 lfui ding giam xu6ng con 5 6 1§.n/ngay. Nhi1ng truO'ng - hqp thang tru6'c sua mE;' gan nhu khong c6 nhung thang nay d9t nhien ve rat nhieu thi s6 Ian di v� sinh tang len ciing la chuy�n duong nhien. Nhung tre bu sua m{;' s6 lfui di d�i ti�n se nhieu hon so v6'i tre u6ng sua ngoai, va truO'ng hqp "phan long" cilng nhieu hon tre u6ng sua ngoai, tuc.mg tv nhu tinh tr�ng cua thang truoc. Tuy nhien nhung tre tU thang tru6'c da xuat hi�n hi�n tuc;mg tao b6n thi giai do�n nay tri�u ch

BACH K�OA WAN THU NUOI DAYTRE thuoc thi do nhung khi tre do ma n�ttng thuoc thl l�i tiep tl;IC len. Tuy nhien du the nao thi tri�u chung nay cling se khoi nen ffi� tuy�t doi khong duqc lo nghi thai qua (xem ffil;IC 81 Eczema). Khi duqc 2 thang tu6i, vai nhfrng tre nhanh thi c6 da kha cung cap. Neu cho tre n�m up bl;lng xuong thl be c6 th� hai ng6c dau len duqc m

MATSUDA MICHIO tuyen vu. Vi v�y m� phAi luu y khong d� cho tre bu lien tiep mc)t ben lau qua 15 phut (xem l�i mvc 32 Ddu vu m

BACH K�OA TOAN THU NUOI DAY TRE Them rn(>t dieu nfra ma cac ba IDE;! nu6i con bang sfra IDE;! kh6ng th� kh6ng d� tarn: d6 la khi luqng sfra rn� it di, can b6 sung cho con sfra ngoai thi be phai bu m1rn vu cao su. Nhung VCTi tre chi hoan toan bu sfra IDE;! qua 2 thang thi da ph�n Se kh6ng ch!u bu nurn vu cao su nfra. Vi v�y de phong truang hqp IDE;! C6 th� mat sfra, tu khi tre biit dau duqc 1 thang tu6i tro ra (luc tre van chua biet ghet m1m vu cao su), nen cho tre bu binh vai num vu cao SU moi ngay 2 - 3 Ian. C6 th� cho tre u6ng tra lua m�ch sau khi tiim, ho�c cho tre uong khocing 20ml nuoc ep qua gifra 2 cu bu m� bang binh sfra (xem ml,lc 71 Khi nao thi biit ddu cho tre u6ng nu6c qua ep?). 70. Nuoi con hoan toan bang sua ngoai Vi�c quan trc;mg nhAt luc nay chinh la ki�m soat luqng sfra d� khong cho tre uong qua nhieu tranh pha hong h¢ tieu h6a cua tre. Khi luqng sfra uong vao khong du, tre se kh6c vi d6i, nhung khi uong qua no tre se khong keu ca gi. Vai nhfrng tre an nhieu, du da an no thi khi da uong c�n binh sfra tre van bu cai binh khong chlin chl,lt, mE;! thAy nhu v�y thi cu nghi chkic la tre van con d6i va cu tang dan them sfra cho tre. Ket qua la mE;? khong biet rang minh da cho con uong qua tu luc nao. Ve tieu chu�n tuc:m.g d6i, vai tre sinh ra n�g khoang 3kg - 3,Skg, khi duqc 1 thang tu6i se uong khoang 700ml/ngay, tU 1 - 2 thang, uong khoang 800ml/ngay. Neu tre uong 7 lan/ ngay thi rnoi rnn uong 120ml, neu ngay uong 6 Ian thi moi Ian uong khoang 140ml. Vai tre an it thi khong can uong het tieu chu�n ding chang sao. Vai tre an nhieu c6 th� uong het 150 - 180ml/l�n nhung 13 0 https://tieulun.hopto.org

MATSU DA MICHIO rn� nen co gfuig khong cho tre uong qua 150rnl/lful. Neu tre uong het 150rnl ma v§.n kh6c doi uong nua thi hay pha them 30rnl nuoc duang ngQt d!u cho tre uong. Ciing c6 nhung lo

BACH K�OA T'OAN THV NUOI DAY TRE ngon d@ tre cam nh�n niem vui cua cuqc s6ng. Han the, v6'i nhung tre duqc nuoi b �ng sua ngoai, neu duqc cho u6ng nu6'c qua tre se di phan mem, da tao b6n han. Vi the, voi nhung tre di phan cling hay tre bi tao b6n nen c6 g�ng cho tre u6ng nu6'c qua ep tu s6'm. Tuy r.hien cilng c6 nhung truang hqp du da u6ng nu6'c qua, tinh trc;mg tao b6n cilng khong he duqc ce:ii thi�n, th�m chi neu duqc cho u6ng nuoc tao ep, c6 tre con bt tao b6n han. Ngoai ra, cilng c6 nhung tre rat ghet u6ng nu6'c qua (gi6ng nhu c6 nhung nguO'i Ian ghet an hoa qua). Nhung neu khong lam thu thi se khong th@ biet duqc. C6 th� pha cho nuoc qua ngQt hem m(>t chut, hay pha loang ra mqt chut d� tre c6 th� duqc thuang thuc thu nuoc qua ma tre thfch nhat, neu lam the ma tinh trc::i.ng tieu h6a cua tre duqc cai thi� thi la dieu tot nh§t. Nhung tre bu sua m� v6n di dc::i.i ti� nhieu, neu cho tre u6ng them nu6'c qua c6 th� khien tinh trc::i.ng nay t&i t� han, chfnh vi lo ngc::i.i the ma nhieu m� khong cho tre u6ng nuoc qua ep som. Tuy nhien, nhat cu luang ti�n, vua la ren luy�n cho tre quen voi num ti binh, vua d@ cho tre duqc thuang thuc nuoc qua ngon, m� hay cho tre lam quen dfut voi nuoc qua ep tung chut m

MATSU DA MICHIO nao nhi�u vitamin c ma chi dn mua nao thuc d6, qua dl.lng mua dang r

BACH KllOA IOAN THU NUOI DAY TRE tuy nhien trong thang tu6i nay t6i da chi nen cho be u6ng den SOml/1§.n. 72. Cung ren luy¢n tre N6i den ren luy�n tre thuang suy nghI dau tien la vi�c cho tre tam nang, nhung voi tre CJ d9 tu6i tu 1 2 thang thi chua - duqc tam nang. Truoc khi cho tre tam nang cha m� phai cho tre lam quen voi khi troi d� ren luy�n truoc cho da. Nhung dua tre thoi nay so voi ngay xua it c6 co h()i tiep xuc voi khi trai m()t each VO thuc hem vi cac thiet bi ti�n nghi da tran ng�p trong phong nhu may dieu hoa nhi�t d(>, may suai . . . Chinh vi dieu d6 m� can hJ y thuc cho con duqc tiep xuc voi khi trai nhieu hem. Hay coi m6i Ian thay ta la mqt co hqi cho con tiep xuc voi khong khi trong phong. Sau cu bu khoang hem 1 tieng, neu tam tr(;lng be c6 ve de chju m� hay t�p th� dl,lC chan cho con trong Vong 1 2 phut bfuig each khep mO - hai dui tre trong khi d� g6i tre cong nguyen nhu the. Khong nen keo chan tre duoi thfu1g d§.u g6i m

MATSUDA MICHIO cho tre, khong cho tre tiep xuc tn,rc tiep v6'i nang. Khi be tre ra ph6, luu y tranh l;;ti gan nhung cha dong nguoi. Neu be tre vao VUOn tre c§.n chu y dn th�n khong d� bong cac lo;;ti bay vao nguoi tre. 73. Th6i quen doi be cua tre Khi tre kh6c, c6 r§.t nhieu li do. Nhieu nh§.t la do tre d6i bl;lng nen kh6c. Ta u6t ban gay kh6 cNu tre ding kh6c. Bl;lilg tru&lg day hoi, khien tre �m q.ch tre ding c6 th� kh6c. The nhung tre me.Ji bu sfra chua lau ma da kh6c, ta ding van s;;tch nguyen, v�y tq.i sao tre kh6c? Hful la m� se th§.y r6i boi. Nhung khong c6 gi can phai lo Hing. Bai vi khi tre khong d6i bl;lilg va ta 16t cfulg khong ban ma kh6c thi khi d6 tre r§.t mu6n duqc be. Neu cu d� m�c tre kh6c ma kh6ng be, tre c6 th� hlnh thanh "th6i kh6c h0n" va nhu v�y du c6 l0n qua 3 thang tre se vful r§.t hay kh6c. Nhung m� l;;ti lo Hing rang khi tre kh6c ma be tre thi se hinh thanh th6i quen doi be 6 tre, sau nay c6 d�t xu6ng cho ngu tre se khong ch!u nfra. M� cung hay duqc canh bao rang khi con nh6 ma hay be va tq.o th6i quen doi be cho tre thi sau nay be se barn riet va m� chfulg th� lam duqc vi�c nha. NghI nhu v�y nen c6 nhfrng II).� kh6ng be khi con kh6c ma cu d� m�c be h! nfn, va dung la sau vai l§n nhu v�y em be khong kh6c nfra. Tuy nhien ngoai luc cho tre bu, m� tuy�t d6i khong be tre k� ca khi tre kh6c thi th�t sai lam. Kh6c chfnh la m

BACH Kij_OA TilAN THli NUOI DAY TRE C6 nhfrng tre kh6c, neu duqc be thi chi 2 3 phut la tre - ngu va neu c6 d�t xu6ng tr0 1"1i thi cfmg khong kh6c nfra. Li do c6 th� la khi duqc be len, hoi trong ru('>t tre duqc d6n ra va tre thay de ch!u hon. Neu vi�c be tre len ma ma tarn tr�mg cua tre de chju, CUQC s6ng ding yen binh hon thi du tre khong kh6c, rn('>t ngay rn� ding nen be tre nhieu l�n. Them nfra khi duqc be len, nguo'i tre duqc uan dmg ra, ding la rn('>t hinh thuc v�n d('>ng. Voi ph�n 16'n tre, duqc be la rn('>t niern vui. Tuy nhien kh6ng phcli tre nao ding chi thich duqc be, ding khong phcii cu be tre la tre se hinh thanh th6i quen doi be. Nhung cling c6 tre rat thich duqc be ma neu cu d�t xuong la se kh6c giay len, th�rn chi be th6i chua du ma con phcii dong dua nh� nhang, di rong chu kh6ng duqc dung hay ngoi yen rn

MATSU DA MICHIO C6 nhung ba m� o khu t�p tht1 than tho r�ng chi vi ngay nghi hay cho con v� ngo�i choi ma t�o thanh th6i quen doi be 0 tre. £)6 chiing qua la tre da phat hi�n ra r�ng duqc be ra hit tho khi troi la di�u r�t vui, vi tre da bc'it d§.u biet doi h6i nhftng di�u vui trong CUQC s6ng. Vi�c cu n�m ngu su6t trong can h() 0 khu t�p th@ c6 tht1 la di�u thu� lqi cho m� nhung khong phcii la di�u thu�n lqi d6i voi tre. 74. Bo sung sat cho tre sinh non Tre nao khi sinh ra ding d�u duqc nh�n m()t ham luqng sat tu m�. Sat la thanh phan c�u t�o nen huyet sc'ic t6, la CO' quan v�n chuyt1n oxy trong CO' th�. Neu thieu sc'it se thieu huyet sac t6 va gay thieu mau 0 tre. Voi nhftng tre sinh non, ham luqng slit nh� tU IDE: truoc khi sinh ra se it. Thucmg thi qua 6 tu� se xay ra hi¢n tuqng thieu mau. Chinh vi v�y, nhftng tre sinh thieu thang sau khi sinh duqc 4 tuan se phcii b6 sung sat. Trong thanh ph� sua b

BACH Kij_OA WAN THU NUOI DAY TRE day nhfrng nguai c6 o to nhieu hem va hQ ding cho tre vao xe d� cling ra ngoai nhieu hoo. Vi the ma c6 nhfrng truang hqp c6 tre moi 1 2 thang tu6i da g�p tai rn,m giaq thong. - Voi nhfrng tre chua cung duqc c6 thi co giing khong nen cho tre di chm bang xe o to. Truang hqp b§.t kha khang bu(k phcii cho tre di thi cful gifr dau tre th�t kheo, phong truang hqp phanh g§.p, bi va chc:im se vo cling nguy hi�m. D� tre khong bi va dau, cful dqi mu cho tre va om tre th�t cfui th�n. NguO'i be tre ciing phai thiit day an toan d� gifr minh co d!nh va tot nh§t la khong ngoi a ghe ph1;1. Nhfrng tai nc:in xay ra trong nha ph§n 10n la tit giuang. Chan tre da mc:inh hoo, chmh vi v�y khi tre dc:ip chan thi c6 th� bi n ga Khi d�t tre nam m

MATSU DA MICHIO di du lich cua cac be tu 1 2 thang tu6i ciing tang Ien. Neu - di may bay, tre bu sfra m� ch�ng c6 gi thay d6i nhung tre bu sfra binh se c6 chut phuc tt Ian thi khong khi trong xe se gi6ng nhu khong khi trong can phong cua be. Khi tre bu thi dung lt minh trong xe roi vao cang tin dQC duong mua do hay dung bfra. Bai da c6 nhi�u truang hqp may lng, hay lo suoi bi qua nhi�t c6 th� gay s6t buc x(;l cho tre. Neu di chuy�n bang tau voi tre bu m� thi khong sao , nhung voi tre u6ng sfra binh thi rAt vat va. Neu dQc duang cAn phai cho tre u6ng sfra 3 lAn thi cha m� nen chuan b! 3 binh sfra da duqc khu trung san tu nha se an toan han vi vi�c v� sinh khu tri:tng binh sfra dQc duong di la rAt kh6 thl,l'c hi�n. Cho 1 39 https://tieulun.hopto.org

BACH KflOA rDAN THU NUOI DAY TRE vao tung binh da khu trung se;ich va kho m(>t luqrig sua b(>t du di:tng cho 1 bua cit.a be, v�n num ti va d6ng nap Chl,lp le;ii. Hay r6t nuoc n6ng vao binh giu nhi�t du cho 3 1§.n pha sua la duqc. Neu dQc duang chac chcin xin duqc nuoc n6ng d� pha sua thl khong d.n phcli mang binh nuoc n6ng qua to. Neu chuyen di chi 1 - 2 ngay thl c6 th� cho tre te;im dung uong nuoc qua va vitamin t6ng hqp. Ngoe;ii tru mua dong, dQC duang di tre hay b! kho c6 nen can cho tre uong nuoc tra ho�c nuoc soi d� ngu(>i. Trong chuyen di d.n phcli thuang xuyen thay ta him cho tre bCTi neu d� lau ch§t thcli c6 th� lam be bi ham loet. Do d6 m� phcli chu�n bi san th�t nhieu ta 16t, va nen SU dl,lflg ta gi§y d� thu�n ti�n han. M� nen m�c qu§n ao nhieu lop cho be d� c6 th� ccri bot ra khi qua n6ng ho�c m�c them vao khi le;inh. Ngoai ra nen mang theo khan it. cho be. Bai giai doe;in nay c6 tre van chua cung nen khi be tre ra ngoai thl,(c S\t la m(>t hmh thuc v�n chuy�n tre dung nghia. Tre chua th� be dUng nen can phcli be tre trong tu the nam th�t dn th�n. C6 th� SU dl,lflg cai dtu quang tU c6 m� xuong nhu cai vong ciing r§t ti�n lqi. Tuy nhien cai d!u nhu the chi SU d\lflg duqc den khi tre duqc 3 thang tu6i. Khi c6 tre cung len c6 th� t\( c§.t d§.u d� ng6 nghieng xung quanh ma con bu(>c tre nam r!t vao trong d!u ki�u d6 se khien tre rat kh6 ffi!u. 77. Xuan - H� - Thu - Dong Nhung nguoi song trong khu chung cu thuang ft be tre ra ngoai hem bmh thuang. Dua tre tU 1 den 2 thang tu6i g§.n nhu 14 0 https://tieulun.hopto.org

MATSU DA MICHIO ch�ng mac b¢nh gi duqc xem la b¢nh ca, vi v�y vao nhung mua thoi tiet d�p nhu mua xuan va mua thu cha m� nen chiu kh6 cho tre duqc ra ngoai. Nhung tre sinh ra vao mua xuan thuang se r§t hay d6 m6 hoi, d6 la do hf ca th� tre nhu v�y. Voi nhung tre hay d6 m6 hoi, hang ngay, nen tam cho tre 2 Ian va thay quan ao cho tre nhieu Ian. M6 hoi toat ra a phan dau cua tre c6 th� gay viem nhiem, vi v�y v6 gai cua tre phai duqc thay lien h,lC. Tat nh§t hay dti.ng khan mi;lt lam v6 gai d� th§m hut m6 hoi tat. Khi tre n6ng qua khong th� ngu duqc c6 th� b�t qu(;lt nh� d� each 2 m va cho quay. Khi SU dt,mg may l

BACH K�OA rDAN THU NUOI DAY TRE VlJC dang C6 d!ch nay thi cac ba m� Cful phong tranh mulli Se an toan hem. Tuy nhien khong nen xtt thuoc di�t mu6i ho�c dot huemg mu6i vi khong an toan cho tre ma chu y cho tre ngu man. Vao mil.a dong, o nhiing gia dinh dong nguoi ma ca nha bt cam cum, m� ding bt nhiem va b! sot nhung van c6 th� cho con bu duqc. Tuy nhien cfu1 tranh cho tre ti�p xuc voi nhiing nguoi khac trong gia dinh, va m� can phcii deo khau trang. M� cful c§n tr9ng khi di:tng thuoc vi thuoc m� uong it nhi�u ding se vao sua, tot nhM nen h6i y kien bac Si. Nhi�t dq trong phong vao mil.a dong duoi 15°C la lqnh, tren 25°C la qua n6ng, tot nhat trong khoang 200C. Khi sit d\ffig may suoi ga hay sum dau ma khf thcii khong th� thcii ra ngoai thl cu 1 tieng phcii mo cl:ta thong khf mqt lful. 0 nhiing vi:tng khf h�u rat lqnh phcii b�t lo suoi ca dem d� ngu thi cful phcii Hip quqt thong khf trong phong. Khi nhi�t dq trong phong duoi 15°C va tre c6 ve lqnh thl lam am chan cua tre bang tui suai am bang di�n la dem gian va an toan nhat. Tre duqc gan 2 thang tu6i 11.Jc dqp o chan rat kh6e nen phcii d� each xa chan tre mqt khoang tren 20 - 30cm. Chan di�n qua am se lam tre m�c chilng mat nuoc, vi v�y khong di:tng thi hem. Khi trm lqnh m� se ttJ nhien cam thay e ngqi khong muon cho tre ra ngoai. Nhung neu vao ngay gi6 khong th6i mqnh, khong mua va tuyet khong rai thi m6i ngay nen cho tre ra ngoai 2 Ian. https://tieulun.hopto.org

MATSUDA MICHIO i NHQNG THAY f>OI 78. Tre bi tr6' sua Tit 1 2 thang tu6i, c6 nhung be van non tr6' nhieu nhu - m

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/cach-nuoi-day-tre-duoi-5-thang-tuoi-tap-1-phan-2-2581113.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY