Cách phát hiện bệnh cho trẻ em: Hướng dẫn cách phát hiện bệnh qua biểu hiện của bàn tay - Phần 2

Cách phát hiện bệnh cho trẻ em: Hướng dẫn cách phát hiện bệnh qua biểu hiện của bàn tay - Phần 2
  • Mã tin : 683
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Nối tiếp phần 1, Cách phát hiện bệnh cho trẻ em: Hướng dẫn cách phát hiện bệnh qua biểu hiện của bàn tay - Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về tín hiệu bệnh tật được phản ánh qua vân bàn tay; đoán bệnh tật cho trẻ qua các biểu hiện: trẻ từng mắc sốt cao, trẻ hen phế quản, trẻ viêm họng, bệnh tim bẩm sinh ở trẻ, thể chất quá nhạy cảm ở trẻ, lưỡi trẻ rộp hình bản đồ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Nội dung Text: Cách phát hiện bệnh cho trẻ em: Hướng dẫn cách phát hiện bệnh qua biểu hiện của bàn tay - Phần 2

IV. TÍN HIỆU BỆNH T Ậ T ĐƯỢC PH Ả ÁN H QUA V Â N BÀN TAY 1. Tín hiệu bệnh tật có thể phán đoán được ở trên đường sinh mệnh 1. Đ oạ n t r ê n của đường t ì n h c ả m có ký h iệ u v h ì n h đả o n h ỏ ( H ì n h 3 - 3 - 1 , h ì n h v â n b à n tay 3 - 3 - 1): Là biểu h i ệ n c hứ ng tỏ con người nà y ngay từ nh ỏ đã bị b ệ n h tậ t về đường hô hấ’p, viê m khí q u ả n m ạ n tính. N hữn g biểu h i ệ n khá c của v â n b à n tay; Có hai đường vân m ẫ n cảm, t h ể h i ệ n t h ể c h ấ t n h ạ y cảm; tr ê n đường tì n h cảm b ê n dưới n g ó n đeo n h ẫ n có vân h ì n h đảo là tín hiệu chứng cậ n thị; có n h iề u đường ph óng tún g là tín hiệu chứng tỏ lắm m ộn g mị. H ình 3 - 3 - 1 118

«>^ . sề. '1 Đường ỉệ .'M ỉ. ấ m ẫn cảm ■'Ễ B T rê n đường tình cả m có vân hình đảo Đ ường ph ó n g tú n g Vân hình đ ả o I Vân t ay hình 3 - 3 - 1 2. Gờ Kim ti n h hoặc t r ê n đường phía trong đ o ạ n cuôh đường sinh m ê n h có h ì n h hô"c lõm nhỏ, nói rõ người này hị gai đổ i cộ t sôhig lưng hổng. N ếu trẻ n h ỏ có biểu h i ệ n này ( H ì n h 3 - 3 - 2 ) thì c hứn g tỏ c h iề u cao cơ t h ể lớn quá n h a n h . H ình 3 - 3 - 2 119

3. Nơi cung K h ả m gầ n đ o ạ n cuổì đường sinh m ệ n h có ký h iệ u v â n tam giác nổi rõ ( H ì n h 3 - 3 - 3) thì c hứn g t(3 người này từng mắc c h ứ n g sa dì hoặc sa ruột. Hình 3 - 3 - 3 4. Nơi giao n h a u đ o ạ n k hởi đ ầ u đường sinh m ệ n h và đường trí tuệ có v â n h ì n h củ ấu ( H ì n h 3 - 3 - 4, h ì n h v â n b à n tay 3 - 3 - 2 ) c h ứ n g tỏ người này từng m ắc c hứ ng đá i dầm. H ình 3 - 3 - 4 120

N h ữ n g hiểu h i ệ n k h á c của v â n b à n tay: Giữa đường trí tuệ có v â n h ì n h đ ả o là tín hiệ u c hứn g c ậ n thị; vị trí cung Châ'n có v â n chữ “ Đ i ề n ” ch ứng tỏ hệ thô"ng tiêu hó a k h ô n g tô"t. -k T rê n đường '■ t r i tu ệ có vân hình _Văn hình c h ử “ Đ iê n ” Vân tay hình 3 - 3 - 2 5. Đ iể m k hở i d ầ u đường sinh m ệ n h hai b à n tay cao ( H ì n h 3 - 3 - 5 , h ì n h v â n b à n tay 3 - 3 - 3 ) c h ứ n g tỏ người này gan h ỏ a m ạ n h , dễ mắc các c h ứ n g b ệ n h về gan mật. N h ữ n g biểu h i ệ n k h á c của v â n b à n tay: Đ oạ n cuôl đường b ả n n ă n g chia chạc, tín hiệ u viêm khớp; h u y ệ t phương d i n h có v â n h ì n h chữ “T h ậ p ” n ê n c ầ n lưu ý ngừa b ệ n h tim. 121

Hình 3 - 3 - 5 « H u y ệ t phư ơng đ in h có vân hình c h ữ “ T h ậ p ” K hở i điểm ca o ^ Đ oạn cu ố i đường bản năng c h ia c h ạ c Vân tay hình 3 - 3 - 3 6. Khởi đ i ể m đường sinh m ệ n h hai b à n tay th ấ gần với n g ó n cái làm cho v ù n g axit (dại ngự tế) nh ỏ ( H ìn h 3 - 3 - 6 , h ì n h v â n b à n tay 3 - 3 - 4 ) chứng tỏ bẩm sinh người này có h u y ế t áp thấp, tín hiệu dễ mắc c hứn g k h ô n g p h á t dục. 122

N h ữ n g biểu h i ệ n khác của v â n bà n tay; G iá n cá c h của dường sinh m ệ n h với đường trí tuệ xa t h ể h i ệ n t í n h c á c h vội vã âu lo; đường b ả n n ă n g ngắn, mà cuôd đ o ạ n lại chia chạc, lưu ý c ầ n ngừa chứng xuấ t h u y ế t n ã o về sau. Hình 3 - 3 - 6 G ián cá ch rộn g Đ iểm khởi đâu th ă p Đ ường bận nă ng ng ắn Vâ n t ay hình 3 - 3 - 4 123

7. Đường sinh m ệ n h chỉ ch ạy đ ế n giữa chừng thì đột ngột đứt gãy, hiến mất, mà cuôh do ạ n đó thì chia ch ạc (Hình 3 - 3 - 7 , h ìn h vâ n b à n tay 3 - 3 - 5 ) biểu h iệ n người này có lịch sử gia tộc xuất huyết não. Nếu nhu’ hai bà n tay dều có v â n n h ư t h ế này thì càng chứng tỏ biểu h i ệ n lâm sàng dó c h u ẩ n xác. Hình 3 - 3 - 7 Vân đả o hình lá liễu Cự ly rộ n g G ãy giữa V ân ta y hìn h 3 - 3 - 5 124

N h ữ n g biểu h iệ n khá c của v â n bà n tay: ở h u y ệ t phương đ ì n h của n g ó n tay đeo n h ẫ n t h ẳ n g xuô"ng có v â n h ì n h lá liễu c ầ n chú ý tu y ế n vú lớn th ê m ; gián c á c h đường sinh m ệ n h với đường trí tuệ lớn t h ể h i ệ n t í n h cá c h vội vã âu lo, c ầ n chú ý tới b ệ n h vi ê m phụ khoa. 8. Đường sinh m ệ n h ngắn, đ o ạ n cuôh bằn g dầu ( H ì n h 3 - 3 - 8 , h ì n h v â n b à n tay 3 - 3 - 6 ) biểu h i ệ n người này có lịch sử gia tộc bị b ệ n h xơ cứng gan; n ế u cả hai b à n tay đ ề u có nh ư t h ế thì càng t h ê m k h ẳ n g định. ề :m à* .Ậ * i ^ I Đường gan Đường sinh Vân hình mệnh c h ữ “ Đ ién ngắn Vâ n t ay hình 3 - 3 - 6 125

N h ữ n g biểu h i ệ n khá c của v â n b à n tay: Có điíờng p h â n gan rõ n é t lưu ý c ầ n đề p h ò n g b ệ n h viê m gan; chỗ gờ Ngu yệ t có v â n h ì n h chữ “ Đ i ề n ”, lưu ý tới b ệ n h đau b ụ n g kinh. % Hình 3 - 3 - 8 9. Đ oạ n t r ê n đường sinh m ệ n h có mấy đườn v â n nh iễ u, hoặc giữa đường sinh m ệ n h có v â n h ì n h đảo rất lớn ( H ì n h 3 - 3 - 9 , h ì n h v â n b à n tay 3 - 3 - 7 ) biểu h i ệ n người nà y có lịch sử gia tộc bị b ệ n h lao phổi. H ình 3 - 3 - 9 126

N h ữ n g biểu h i ệ n k h á c của v â n b ầ n tay: Đường trí tuệ xuấ t h i ệ n từ dưới ngó n tay giữa, tín hiệu b ệ n h ung thư não; b ụ n g n g ó n có v â n h ì n h mở m iệ n g mà hướng sang phía n g ó n tay út biểu h i ệ n t h ể c h ấ t yếu ớt dễ m ắc lắm b ệ n h tật. Vân bụng ngón mỏ m iệng Đ ường tr í t t tuệ s itĩh ra \ từ dưới ' ngón giữa Vân hình đảo rõ lớn Vân tay hình 3 - 3 - 7 2. Tín hiệu bệnh tật có thể phán đoán được ở trên đường trí tuệ 1. Đường trí tuệ của trẻ ĩ ấ t ng ắ n ( H ì n h 3 - 3 - 10, h ì n h v â n b à n tay 3 - 3 - 8 ) khả n ă n g lớn lên dễ m ắc c hứ ng đau đầu, hoa m ắ t c h ó n g mặt. N hữ ng biểu h iệ n khá c của vân bà n tay: N gón tay đeo n h ẫ n cong chứng tỏ lịch sử có b ệ n h viêm khớp 127

Hình 3 - 3 - 1 0 N gón ta y deo nhẫn co n g 1 Vân tay hình 3 - 3 - 8 2. Đường trí tuệ c ủa trẻ b ằ n g p h ẳ n g mà d ( H ì n h 3 - 3 - 1 1 ) t h ể h i ệ n tí n h khí nóng. 128

Hình 3 - 3 - 1 1 3. Giữa đường trí tuệ c ủa b à n tay trẻ có v â n đả o n h ỏ ( H ìn h 3 - 3 - 1 2 , h ì n h v â n b à n tay 3 - 3 - 9 , h ì n h v â n b à n tay 3 - 3 - 1 0 ) biểu h i ệ n c hứn g c ậ n thi. s. ằ -M ầ Vân hình đ ả o nhỏ V ân hình ch ữ “ Thập' 1 V , ............ V â n ta y hìn h 3 - 3 - 9 129

Hình 3 - 3 - 1 2 Vân tay hình 3 - 3 - 1 0 N h ữ n g biểu h i ệ n k h á c củ a v â n b à n tay: Giữa đường trí tuệ có v â n h ì n h chữ “T h ậ p ”, tín hiệu c hứn g đau đầu; v â n h ì n h củ ấu ỏ đường b ả n nă n g và đường trí tuệ hiểu h i ệ n c h ứ n g đái dầm. 130

1 Hình 3 - 3 - 1 3 4. Giữa của đường trí tuệ trẻ có 3 ~ 4 ký hiệu v â n h ì n h đ ả o n h ỏ nô i liền ( H ì n h 3 - 3 - 1 3 ) n h ắ c n h ở c ầ n p h ả i dự p h ò n g c hứn g b ệ n h tim. Hình 3 - 3 - 1 4 N h ữ n g biểu h i ệ n k h á c của v â n b à n tay; ở đường t ì n h c ả m b ê n dưới n g ó n tay đeo n h ẫ n có đường v â n p h ụ nôd tiể"p, nói rõ trẻ nà y đã từng bị b ệ n h n ặ n g thương hà n, viê m phổi... 5. G i á n c á c h đ i ể m khởi dầ u của đường trí tuệ với đường b ả n n ă n g rộng ( H ìn h 3 - 3 - 1 4 , ảnh 3 - 3 - 1 1 ) biểu h i ệ n cả m xúc b ồ n chồ n. 131

N h ữ n g biểu h i ệ n k h á c của v â n h à n tay; Hai b à n tay dề u có điíờng m ẫ n c ả m t h ể h i ệ n t h ể c h ấ t rất nhạy. I I Ii 1 * " i i Đ ường m ẫn cả m \ ^ ị ệ G ián c á c h rộ n g * Vân t ay hình 3 - 3 - 1 1 3. Tín hiệu bệnh tật có thể phán đoán đượ trên đường tình cảm 1. Đường t ì n h c ả m c ủa trẻ rôd rắ m ( H ì n h 3 - 3 - 15, ả n h m à u 3 - 3 - 1 2 ) biểu h i ệ n chức n ă n g đường hô h ấ p kém, dễ bị ho, v iê m phổi. N h ữ n g biểu h i ệ n k h á c của v â n b à n tay: Đ o ạ n t r ê n c ủa đường b ả n n ă n g có v â n h ì n h đ ả o hẹp, c hứn g tỏ từng bị b ệ n h về phổi. 2. Kh ỏi đ i ể m đường t ì n h cả m của trẻ chia ch ạc lớn hoặc có dâ^u bị đứt gãy ( H ìn h 3 - 3 - 1 6 , ả n h 132

mà u 3 - 3 - 1 3 ) biểu h i ệ n t h ể c h ấ t k é m sút, c ầ n tập luyện nh iề u, tă ng cường t h ể chất. V Hình 3 - 3 - 1 5 * ^ Đường tìn h cảm ì ề ro i rảm • * Vãn hình đảo dà i hẹp Vân t ay hình 3 - 3 - 1 2 N h ữ n g hiểu h i ệ n k h á c của v â n b à n tay: T r ê n đường trí tuệ có v â n h ì n h đả o và đường v â n nhiễu, c h ứ n g tỏ c hứ ng hoa m ắ t c h ó n g mặt, đau đầu. 133

Đường t ì n h cả m có v â n h ì n h đả o và đường v â n nhiễu. Hình 3 - 3 - 1 6 .A .. Đ ường 'J L , tin h cảm Ẫ - c ó vân 'M M hình đáo và đường văn n h iê u J Vân t ay hình 3 - 3 - 1 3 3.. Đường t ì n h cảm b à n tay của trẻ c hạy th ẳ n g tới giữa khe ngón trổ và ngó n giữa ( H ì n h 3 - 3 - 1 7 , 134

ni ả n h m à u 3 - 3 - 1 4 ) biểu h iệ n chức n ă n g tiêu hóa k é m sút. Hình 3 - 3 - 1 7 r ề .ả :ạé 'í ă ầ , Đ ường trí tuệ • th ẳ n g phẳn g Đ ường bàn nă ng trò nen mảnh^ Vân t ay hình 3 - 3 - 1 4 N h ữ n g biểu h i ệ n k h á c của v â n b à n tay: Cuôh đường b ả n n ă n g trở n ê n m ả n h , c ầ n ngừa chứng gan 135

xơ cứng; đường trí tuệ t h ẳ n g p h ẳ n g là tín h iệ u c hứ ng đau đầu. 4. Đ o ạ n cuôl đường t ì n h c ả m b à n tay c ủa tr chia c h ạ c hoặc v â n p h â n n h á n h ( H ì n h 3 - 3 - 1 8 , ả n h mà u 3 - 3 - 1 5 ) biểu h i ệ n c h ứ n g v iê m họng. Hình 3 - 3 - 1 8 Vân hình c ủ ằu V â n ta y hìn h 3 - 3 - 1 5 136

N h ữ n g biểu h i ệ n k h á c của v â n b à n tay: Đường b ả n n ă n g và đường trí tuệ có v â n h ì n h củ ẩ”u, tín h iệ u thờ i ấu thơ mắc c hứ ng đá i dầm; có đường vâ n xi nê c ầ n chú ý m ắc b ệ n h nặng; có đường v â n táo b ó n là tín h iệ u c ầ n chú ý ngừa c h ứ n g táo bón. Hình 3 - 3 - 1 9 Vân hình vuô ng Vân hình ch ữ “ T h ậ p ” ... L .. Vân ch ữ “ Đ iể n ” Đ ường vân rô i loạn V â n ta y hìn h 3 - 3 - 1 6 137

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY