MangYTe

Tài liệu y khoa

Chi phí phẫu thuật cắt Amiđan tại bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019

Chi phí phẫu thuật cắt Amiđan tại bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019
  • Mã tin: 531
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết xác định chi phí đầy đủ của phẫu thuật cắt amiđan tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019; thông qua Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 304 bệnh nhân phẫu thuật cắt amiđan tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019.

Nội dung Text: Chi phí phẫu thuật cắt Amiđan tại bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019

Phạm Đình Nguyên và cộng sự Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 03-2020) Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.03-2020) BÀI BÁO NGHIÊN CỨU GỐC Chi phí phẫu thuật cắt amiđan tại bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019 Phạm Đình Nguyên1, Nguyễn Quỳnh Anh2* TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định chi phí đầy đủ của phẫu thuật cắt amiđan tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 304 bệnh nhân phẫu thuật cắt amiđan tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019. Kết quả nghiên cứu: Chi phí phẫu thuật cắt amiđan đầy đủ (không bao gồm chi phí khám và thực hiện xét nghiệm tiền phẫu trước phẫu thuật) thay đổi tuỳ theo kỹ thuật. Chi phí trung bình đối với phương pháp cắt amiđan bằng dao điện là 1.740.869 đồng (68% chi phí trực tiếp, 32% chi phí gián tiếp), đối với Coblator là 3.610.031 đồng (84,58% chi phí trực tiếp, 15,42% chi phí gián tiếp) và đối với Plasma là 3.600.124 đồng (84,54% chi phí trực tiếp, 15,46 % chi phí gián tiếp). Đối với tỷ trọng các khoản mục chi phí trong cả 3 phương pháp phẫu thuật thì chi phí thuốc, dụng cụ phẫu thuật, vật tư tiêu hao và nhân sự chiếm đa số trong nhóm chi phí trực tiếp; trong nhóm chi phí gián tiếp, chi phí nhân sự có tỷ trọng cao nhất, tiếp theo là chi phí duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, các khoản mục chi phí khác có tỷ trọng rất thấp. Kết luận: Chi phí trung bình của phẫu thuật cắt amiđan bằng dao điện là 1.740.869 đồng; chi phí phẫu thuật cắt amiđan bằng Coblator là 3.610.031 đồng; chi phí phẫu thuật cắt amiđan bằng Plasma là 3.600.124 đồng. Mức chi phí này cao hơn so với mức viện phí hiện tại mà bệnh viện thu của bệnh nhân hay được BHYT chi trả. Điều này cho thấy sự bất hợp lý giữa chi phí đầu vào với mức giá đang áp dụng tại bệnh viện. Từ khoá: Chi phí phẫu thuật cắt amiđan, Bệnh viện Nhi Đồng 1, dao điện, Coblator, Plasma. ĐẶT VẤN ĐỀ tỉnh phía nam, trung bình mỗi năm Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện phẫu thuật cắt amiđan Cắt amiđan là một trong những phẫu thuật cho hơn 3.000 bệnh nhân ( trong đó có hơn phổ biến ở trẻ em (1). Tại Việt Nam có rất 1.000 trường hợp cắt amiđan đơn thuần và gần nhiều nghiên cứu đánh giá về vai trò và hiệu 2.000 trường hợp cắt amiđan kèm nạo VA) quả của phẫu thuật cắt amiđan ở trẻ em (1– bằng nhiều kỹ thuật khác nhau như dao điện, 2). Tuy nhiên đến nay chưa có tác giả nào Coblator và Plasma. Mặc dù số ca phẫu thuật nghiên cứu về chi phí thực hiện của dịch vụ nhiều như vậy nhưng mức viện phí đang áp kỹ thuật này. dụng tại bệnh viện chỉ dựa trên mức phí được bảo hiểm thanh toán, chưa được xây dựng đủ Là bệnh viện chuyên khoa nhi hạng 1 có 7 khoản mục chi phí dựa trên chi phí đầu vàp nhiệm vụ tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân thực tế để có thể cập nhật theo đúng lộ trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tăng giá viện phí, tính đúng, tính đủ của Chính *Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Quỳnh Anh Ngày nhận bài: 5/4/2020 Email:nqa@huph.edu.vn Ngày phản biện: 10/4/2020 1 Bệnh viện Nhi Đồng1 Ngày đăng bài: 29/9/2020 2 Trường đại học Y tế Công Cộng 95

Phạm Đình Nguyên và cộng sự Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 03-2020) Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.03-2020) phủ (3). Điều này có khả năng sẽ ảnh hưởng Căn cứ theo nội dung của Nghị định 85/2012/ đến hiệu quả kinh tế của bệnh viện khi tiếp NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành tục cung cấp dịch vụ kỹ thuật này.Với mong ngày 15/10/2012 (3) và Công văn số 4157/ muốn xác định chi phí đầy đủ của phẫu thuật BYT-KH-TC của Vụ Kế hoạch Tài Chính ban cắt amiđan và phân tích tính hợp lý và bất hợp hành ngày 30/6/2014 (4), chúng tôi đã phân lý của các khoản mục chi phí ở góc độ của nhà tích chi phí dành cho việc thực hiện phẫu cung cấp dịch vụ làm cơ sở cho việc xây dựng thuật cắt amiđan theo 7 khoản mục chi phí: và cập nhật viện phí kỹ thuật cắt amiđan tại - Chi phí thuốc, vật tư tiêu hao được tính Bệnh viện Nhi Đồng 1 chúng tôi đã thực hiện toán theo phương pháp từ dưới lên. nghiên cứu “Chi phí phẫu thuật cắt amiđan tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019”. - Chi phí nhân lực, chi phí điện nước, vệ sinh môi trường, khấu hao, bảo dưỡng trang PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU thiết bị, cơ sở hạ tầng và các chi phí khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ phẫu thuật Thiết kế nghiên cứu cắt amiđan được tính toán theo phương pháp phân bổ từ trên xuống để tính chi phí nhân Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. lực, chi phí điện nước, vệ sinh môi trường, khấu hao, bảo dưỡng trang thiết bị, cơ sở hạ Thời gian và địa điểm nghiên cứu tầng và các chi phí khác liên quan đến việc - Thời gian: từ 01/4/2019 đến 01/07/2019 cung cấp dịch vụ phẫu thuật cắt amiđan Dựa theo số liệu được cung cấp trong báo cáo tài - Địa điểm: Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện chính và tổng kết hoạt động của Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.Hồ Chí Minh. Nhi Đồng 1 năm 2018 (5). Đối tượng nghiên cứu Xử lý và phân tích số liệu Bệnh nhân phẫu thuật cắt amiđan tại Bệnh Số liệu thu thập được nhập vào phần mềm viện Nhi Đồng 1 trong thời gian nghiên cứu. Excel và Epidata 3.1; xử lý và phân tích bằng Cỡ mẫu và cách chọn mẫu: phần mềm SPSS 16.0. Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang hàng Đạo đức nghiên cứu loạt ca do đó tất cả bệnh nhân đáp ứng tiêu Nghiên cứu này được hội đồng đạo đức chuẩn chọn mẫu trong thời gian thực hiện đề Trường đại học y tế Công cộng thông qua tài đều được đưa vào nghiên cứu. Áp dụng theo quyết định số 311/2019/YTCC-HD3, phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Tiêu chuẩn ngày 14/5/2019. chọn mẫu: Bệnh nhân phẫu thuật cắt amiđan đơn thuần, thân nhân đồng ý tham gia nghiên cứu, tái khám định kỳ đầy đủ. Tiêu chuẩn loại KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU trừ: Bệnh nhân phẫu thuật cắt amiđan kèm nạo VA; thân nhân không đồng ý tham gia nghiên Chi phí phẫu thuật cắt amiđan tại Bệnh cứu; tái khám định kỳ không đầy đủ; bệnh nhân viện Nhi Đồng 1 năm 2019: có biến chứng sau phẫu thuật hoặc tử vong. Chi phí trực tiếp của phẫu thuật cắt amiđan Biến số/chỉ số/ nội dung/chủ đề nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019 96

Phạm Đình Nguyên và cộng sự Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 03-2020) Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.03-2020) Bảng 1. Chi phí trung bình của thuốc, dụng cụ phẫu thuật, vật tư tiêu hao trong phẫu thuật cắt amiđan (C1.1) tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019 Chi phí (đồng) TT Phương pháp Thấp nhất Trung vị Trung bình Cao nhất 1 Dao điện 419.920 640.173 685.533 1.725.768 2 Coblator 1.646.223 1.937.197 2.013.023 4.251.100 3 Plasma 1.465.804 1.763.251 1.727.137 2.693.866 Bảng 1 cung cấp tổng chi phí trung bình của amiđan bằng dao điện là 685.533 đồng, bằng thuốc, dụng cụ phẫu thuật, vật tư tiêu hao Coblator là 2,013.023 đồng; bằng Plasma là (C1.1) trong 01 ca phẫu thuật cắt amiđan. Chi 1.727.137 đồng. phí C1.1 trung bình đối với phương pháp cắt Bảng 2. Chi phí trung bình điện, nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân sự và các chi phí khác trong 01 ca cắt amiđan tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019 Câu Chi phí cắt amiđan (đồng) Nội dung hỏi Dao điện Coblator Plasma CP điện, nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi C1.2 104.834 104.834 104.834 trường trực tiếp CP duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa TTB, CSHT C1.3 15.567 15.567 15.567 trực tiếp C1.4 CP thường xuyên trực tiếp khác 33.455 33.455 33.455 CP nhân sự trực tiếp (lương, thưởng, phụ cấp, C1.5 304.616 822.616 822.616 các khoản đóng góp khác) C1.6 CP khấu hao CSHT trực tiếp 35.805 35.805 35.805 C1.7 CP khấu hao TTB trực tiếp 4.604 28.295 304.255 Bảng 2 cung cấp thông tin về chi phí trung C1.5 và chi phí C1.7 giữa 3 phương pháp bình của các khoản mục chi phí trong nhóm khác nhau. Đối với phương pháp cắt amiđan chi phí trực tiếp theo phương pháp phẫu bằng dao điện, chi phí C1.5 là 304.616,64 thuật. Chi phí C1.2 ở cả 3 phương pháp phẫu đồng, chi phí C1.7 là 4.604 đồng thấp hơn thuật bằng nhau 104.834,84 đồng; tương tự rất nhiều so với chi phí này ở phương pháp như vậy, chi phí C1.3 là 15.567,55 đồng, cắt amiđan bằng Coblator và Plasma. Chi chi phí C1.4 là 33.455,29 đồng và chi phí phí C1.5 trong phẫu thuật cắt amiđan bằng C1.6 là 35.805,38 đồng. Tuy nhiên chi phí Coblator và Plasma bằng nhau 822.616,38 97

Phạm Đình Nguyên và cộng sự Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 03-2020) Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.03-2020) đồng nhưng C1.7 trong phẫu thuật cắt amiđan rất nhiều so với C1.7 trong phẫu thuật cắt bằng Coblator (28.295 đồng) lại thấp hơn amiđan bằng Plasma (304.255 đồng). Bảng 3. Chi phí trực tiếp trung bình trong 01 ca phẫu thuật cắt amiđan tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019 Câu Phương pháp cắt amiđan Chi phí (đồng) hỏi Dao điện Coblator Plasma Chi phí thuốc, vật tư tiêu hao, dao phẫu C1.1 685.533 2.013.023 1.727.137 thuật CP điện, nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi C1.2 104.834 104.834 104.834 trường trực tiếp CP duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa TTB, C1.3 15.567 15.567 15.567 CSHT trực tiếp C1.4 CP thường xuyên trực tiếp khác 33.455 33.455 33.455 CP nhân sự (lương, thưởng, phụ cấp, các C1.5 304.616 822.616 822.616 khoản đóng góp) C1.6 CP khấu hao CSHT trực tiếp 35.805 35.805,38 35.805,38 C1.7 CP khấu hao TTB trực tiếp 4.604 28.295 304.255 Tổng cộng 1.184.416 3.053.579 3.043.671 Bảng 3 liệt kê các chi phí trực tiếp trong 01 mức chi phí cao nhất trong phẫu thuật này ca cắt amiđan tính theo từng phương pháp lên đến 2.013.023 đồng, tiếp theo là chi phẫu thuật. Chi phí trực tiếp đối với phẫu phí nhân sự với 822.616 đồng và thấp nhất thuật cắt amiđan bằng dao điện là 1.148.611 là mức chi phí dành cho việc duy tu, bảo đồng. Trong đó cao nhất là chi phí thuốc, dưỡng, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở hạ tầng vật tư tiêu hao, dao phẫu thuật (685.533 15.567 đồng. Chi phí trực tiếp của phẫu đồng) và chi phí dành cho nhân sự thực hiện thuật cắt amiđan bằng Plasma là 3.043.671 kỹ thuật (304.616 đồng), thấp nhất là chi đồng bao gồm chi phí thuốc, vật tư tiêu hao, phí khấu hao trang thiết bị trực tiếp 4.604 dao phẫu thuật 1.727.137 đồng, chi phí nhân đồng. Chi phí trực tiếp đối với phẫu thuật sự thực hiện kỹ thuật 822.616 đồng, chi phí cắt amiđan bằng Coblator 3.053.579 đồng. khấu hao trang thiết bị trực tiếp 304.255 Thuốc, vật tư tiêu hao, dao phẫu thuật có đồng và các chi phí khác là 189.663 đồng. 98

Phạm Đình Nguyên và cộng sự Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 03-2020) Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.03-2020) Bảng 4. Tỷ trọng các khoản mục trong chi phí trực tiếp của 01 ca phẫu thuật cắt amiđan tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019 Câu Phương pháp phẫu thuật Tỷ trọng (%) hỏi Dao điện Coblator Plasma C1.1 Chi phí thuốc, vật tư tiêu hao, dao phẫu thuật 57,90 65,92 56,75 CP điện, nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường C1.2 8,90 3,43 3,44 trực tiếp CP duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa TTB, CSHT trực C1.3 1,30 0,51 0,50 tiếp C1.4 CP thường xuyên trực tiếp khác 2,80 1,10 1,10 CP nhân sự trực tiếp (lương, thưởng, phụ cấp, các C1.5 25,70 26,94 27,03 khoản đóng góp) C1.6 CP khấu hao CSHT trực tiếp 3,00 1,17 1,18 C1.7 CP khấu hao TTB trực tiếp 0,40 0,93 10,00 Tổng cộng 100 100 100 Bảng 4 mô tả tỷ trọng các khoản mục chi phí chiếm 65.92% tổng chi phí, tiếp theo là C1.5 của nhóm chi phí trực tiếp trong 01 ca cắt chiếm 26,94% và thấp nhất là tỷ trọng của chi amiđan theo từng phương pháp phẫu thuật. phí C1.3 chiếm 0,51%. Đối với phương pháp Đối với phương pháp cắt amiđan bằng dao phẫu thuật cắt amiđan bằng Plasma, chi phí điện thì chi phí C1.1 chiếm hơn 50% tổng chi C.1.1 có tỷ trọng cao nhất trong nhóm chi phí phí, tiếp theo là tỷ trọng của chi phí lương trực tiếp chiếm 56,75%, tiếp theo là chi phí thưởng, phụ cấp và các khoản đóng góp C1.5 với tỷ lệ 27.03% và thấp nhất là tỷ trọng dành cho nhân sự C1.5 chiếm hơn ¼ tổng chi phí C1.3 chỉ có 0,5%. chi phí trực tiếp, thấp nhất là tỷ trọng của chi phí khấu hao trang thiết bị trực tiếp chiếm Chi phí gián tiếp của phẫu thuật cắt 0,4%. Đối với phương pháp cắt amiđan bằng amiđan tại khoa TMH Bệnh viện Nhi Coblator, chi phí C1.1 có tỷ trọng cao nhất Đồng 1 năm 2019 Bảng 5. Trung bình của các khoản mục chi phí thuộc nhóm chi phí gián tiếp trong 01 ca phẫu thuật cắt amiđan tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019 Câu hỏi Nội dung Trung bình (đồng) C2.1 CP thường xuyên gián tiếp 36.702 CP nhân sự gián tiếp (lương, thưởng, phụ cấp, các khoản C2.2 382.251 đóng góp) C2.3 Khấu hao cơ sở hạ tầng, TTB gián tiếp 39.193 C2.4 Chi phí Bảo dưỡng CSHT, TTB gián tiếp 98.306 C2 Tổng chi phí gián tiếp 556.452 99

Phạm Đình Nguyên và cộng sự Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 03-2020) Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.03-2020) Bảng 5 mô tả trung bình của các khoản mục lý, vận hành và hỗ trợ là 382.251 đồng, chi chi phí thuộc nhóm chi phí gián tiếp trong 01 phí bảo dưỡng cơ sở hạ tầng-trang thiết bị ca phẫu thuật cắt amiđan. Chi phí gián tiếp là 98.306 đồng; chi phí khấu hao cơ sở hạ trung bình trong phẫu thuật cắt amiđan là tầng-trang thiết bị 39.193 đồng và các chi phí 556.452 đồng bao gồm chi phí nhân sự quản thường xuyên khác 36.702 đồng. 6% 18% C2.1. CP thường xuyên 7% C2.2. CP lương, thưởng, phụ cấp, các khoản đóng góp C2.3. Khấu hao cơ sở hạ tầng, TTB 69% C2.4. Chi phí bảo dưỡng CSHT, TTB Biểu đồ 1. Tỷ trọng các khoản mục chi phí thuộc nhóm chi phí gián tiếp trong phẫu thuật cắt amiđan tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019 Biểu đồ 1 mô tả tỷ trọng của các khoản mục trang thiết bị chiếm tỷ lệ 17,67%, thấp nhất chi phí thuộc nhóm chi phí gián tiếp trong là chi phí thường xuyên và chi phí khấu hao phẫu thuật cắt amiđan. Trong nhóm chi phí cơ sở hạ tầng, trang thiết bị có tỷ trọng tương gián tiếp, chi phí dành cho nhân sự có tỷ đương nhau. trọng lớn nhất, chiếm 68.69%, tiếp theo là chi Chi phí đầy đủ của phẫu thuật cắt amiđan phí dành cho việc bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019 100

Phạm Đình Nguyên và cộng sự Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 03-2020) Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.03-2020) Bảng 6. Chi phí đầy đủ của kỹ thuật cắt amiđan theo phương pháp phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019 Câu hỏi Chi phí theo phương pháp Trung vị Trung bình Độ lệch chuẩn phẫu thuật (đồng) Cắt amiđan bằng dao điện C1 Chi phí trực tiếp 1.139.056 1.184.416 45.360 C2 Chi phí gián tiếp 556.452 556.452 0 Tổng cộng 1.695.509 1.740.869 45.360 Cắt amiđan bằng Coblator C1 Chi phí trực tiếp 2.977.752 3.053.579 75.826 C2 Chi phí gián tiếp 556.452 556.452 0 Tổng cộng 3.534.204 3.610.031 75,826 Cắt amiđan bằng Plasma C1 Chi phí trực tiếp 3.080.055 3.043.671 36.384 C2 Chi phí gián tiếp 556.452 556.452 0 Tổng cộng 3.636.508 3.600.124 36.384 Chi phí đầy đủ của 01 ca cắt amiđan theo đồng; phương pháp Coblator là 3.610.031 phương pháp phẫu thuật. Đối với phương ± 75.826 đồng; phương pháp Plasma là pháp dao điện, chi phí là 1.740.869 ± 45.360 3.600.124 ± 36,384 đồng. Biểu đồ 2. Tỷ trọng của chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp trong phẫu thuật cắt amiđan tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019 101

Phạm Đình Nguyên và cộng sự Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 03-2020) Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.03-2020) Biểu đồ 2 so sánh sự khác nhau trong phân trong phẫu thuật cắt amiđan bằng plasma bố tỷ trọng của chi phí trực tiếp và gián tiếp cao nhiều hơn so với coblator và dao điện. trong 01 ca cắt amiđan giữa 3 phương pháp Điều này có thể do cắt amiđan bằng plasma phẫu thuật. Chi phí trực tiếp trong phẫu thuật là kỹ thuật mới được triển khai, phẫu thuật cắt amiđan bằng dao điện chiếm 68% tổng viên chưa quen thao tác với dụng cụ nên chi phí. Chi phí trực tiếp trong 2 phương thời gian phẫu thuật dài hơn so với thời pháp phẫu thuật cắt amiđan bằng Coblator gian thực hiện bằng phương pháp coblator và Plasma tương đương nhau chiếm gần 85% hoặc dao điện. Sự khác nhau về chi phí tổng chi phí. thuốc gây mê đối với từng phương pháp là một trong những cơ sở để xây dựng cơ cấu chi phí phẫu thuật cắt amiđan đúng, đủ, phù BÀN LUẬN hợp với tình hình thực tế bệnh viện. Chi phí trực tiếp của phẫu thuật cắt amiđan Dựa trên thành phần và số lượng vật tư tiêu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019 hao thực tế, chúng tôi đã ghi nhận không có sự khác biệt đáng kể về chi phí vật tư tiêu Nghiên cứu của chúng tôi đã ghi nhận có hao giữa các phương pháp. Chi phí vật tư sự chênh lệch chi phí thuốc sử dụng trên tiêu hao trong phẫu thuật cắt amiđan bằng thực tế giữa các phương pháp phẫu thuật. dao điện là 176.965 đồng; bằng plasma là Chi phí thuốc cao nhất đối với phương 179.762 đồng và bằng Coblator là 185.764 pháp plasma (515.119 đồng), tiếp theo là đồng. Do vậy có thể áp dụng mức chi phí Coblator (477.091 đồng) và thấp nhất đối vật tư tiêu hao chung cho các phương pháp với phương pháp dao điện (458.178 đồng). khi xây dựng cơ cấu và tính chi phí điều trị Có sự tương quan giữa thời gian thực hiện của kỹ thuật cắt amiđan. phẫu thuật và chi phí thuốc gây mê đã sử dụng trên thực tế. Kết quả nghiên cứu này Sử dụng phương pháp phân bổ từ trên phù hợp với ghi nhận của các tác giả khác xuống, trong nghiên cứu này chúng tôi đã trên thế giới. Theo Chang và cộng sự, chi tính toán được các chi phí trực tiếp liên quan phí phẫu thuật tăng khi thời gian thực hiện đến việc thực hiện phẫu thuật cắt amiđan. kỹ thuật kéo dài dẫn đến tăng chi phí nhân Chi phí điện, nước, xử lý chất thải, vệ sinh sự và thuốc đã sử dụng (6). Theo nghiên cứu môi trường , chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa về chi phí phẫu thuật cắt amiđan của F.Gani chữa TTB, CSHT, chi phí khấu hao CSHT và cộng sự (2017) tại nhiều bệnh viện tại trực tiếp, các chi phí thường xuyên đối với Mỹ, chi phí phẫu thuật không chỉ phụ thuộc cả 3 phương pháp phẫu thuật cắt amiđan là vào cơ sở vật chất của bệnh viện, vật tư tiêu như nhau. Tuy nhiên do giá thành của hệ hao sử dụng trong phẫu thuật mà còn phụ thống Coblator và Plasma cao đồng thời phụ thuộc vào kỹ năng của phẫu thuật viên đối cấp đặc thù cho nhân sự khi thực hiện cũng với mỗi phương pháp. Chi phí điều trị nói cao hơn so với phương pháp cắt amiđan chung và chi phí thuốc sử dụng trong quá bằng dao điện nên chi phí khấu hao trang trình gây mê nói riêng sẽ tăng nếu thời gian thiết bị trực tiếp và chi phí nhân sự để thực thực hiện kéo dài (7). Tương tự với nghiên hiện cắt amiđan bằng Coblator và Plasma cứu của tác giả này, chúng tôi đã ghi nhận cao hơn nhiều so với cắt amiđan bằng dao thời gian phẫu thuật và chi phí thuốc mê điện. Chi phí trực tiếp trong phẫu thuật cắt 102

Phạm Đình Nguyên và cộng sự Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 03-2020) Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.03-2020) amiđan bằng Coblator là 3.053.579 đồng, quy định lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp bằng Plasma là 3.043.671 đồng và thấp nhất công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. là phẫu thuật cắt amiđan bằng dao điện là Cụ thể: Đến năm 2016: giá tính đủ chi phí 1.184.416 đồng. Kết quả nghiên cứu của tiền lương, chi phí trực tiếp; đến năm 2018: chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của các giá tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tác giả khác trên thế giới. Theo nghiên cứu tiếp và chi phí quản lý; đến năm 2020: Giá về chi phí phẫu thuật amiđan và nạo VA được tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, thực hiện trên 26.626 bệnh nhân ở nhiều chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản bệnh viện khác nhau của J.Meier, Y.Zang, cố định (11). Hiện tại, mức phí đối với dịch T. Greene và cộng sự được công bố trên tạp vụ kỹ thuật cắt amiđan đang áp dụng tại chí Laryngoscope năm 2015, chi phí phẫu Bệnh viện Nhi Đồng 1 chưa bao gồm 2 yếu thuật cắt amiđan khác nhau tuỳ theo từng tố chi phí vận hành, quản lý và khấu hao bệnh viện và chi phí nhân sự tại bệnh viện tài sản cố định do vậy việc xác định chi phí đó, tình trạng sức khoẻ bệnh nhân và các gián tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc biến chứng xảy ra trong quá trình phẫu thuật cập nhật giá dịch vụ để áp dụng theo lộ trình (8). Nghiên cứu của chúng tôi một lần nữa tình đúng, tính đủ viện phí vào năm 2020. đã cho thấy giá thành, năng suất, thời gian Chi phí đầy đủ gồm 7 khoản mục của phẫu sử dụng và độ bền của trang thiết bị đóng thuật cắt amiđan tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vai trò rất quan trọng trong việc xác định chi năm 2019: phí khấu hao trang thiết bị. Về phương diện kinh tế, để giảm chi phí dịch vụ kỹ thuật có Chi phí đầy đủ 7 khoản mục của phẫu thuật thể điều chỉnh chi phí khấu hao trang thiết cắt amiđan tuỳ thuộc vào phương pháp phẫu bị thông quá việc tăng số ca thực hiện phẫu thuật. Chi phí dành cho việc thực hiện cắt thuật trong năm (9), (10). amiđan bằng dao điện thấp nhất 1.740.869 đồng. Chi phí phẫu thuật cắt amiđan bằng Chi phí gián tiếp của phẫu thuật cắt amiđan Coblator là 3.610.031 đồng tương đương với tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2019: chi phí phẫu thuật cắt amiđan bằng Plasma Dựa theo số liệu thống kê và báo cáo tài (3.600.124 đồng). Kết quả nghiên cứu của chính của bệnh viện năm 2018, sử dụng chúng tôi phù hợp với kết quả của các phương pháp phân bổ từ trên xuống, chúng nghiên cứu về chi phí phẫu thuật cắt amiđan tôi đã tính toán các chi phí gián tiếp cho khác. Khi so sánh chi phí của phẫu thuật cắt dịch vụ kỹ thuật trong phẫu thuật cắt amiđan amiđan bằng phương pháp cổ điển (bóc tách đối với cả 3 phương pháp là 556.452 đồng hoặc dao điện) với các phương pháp mới bao gồm các chi phí chi thường xuyên, khác như Coblator, Plasma, đa số tác giả đều chi phí nhân sự dành cho bộ phận quản lý, ghi nhận chi phí của phẫu thuật cắt amiđan vận hành và hỗ trợ, chi phí khấu hao, duy bằng Coblator hoặc Plasma sẽ cao hơn so tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và trang thiết với các phương pháp cũ. Nguyên nhân chủ bị. Trong đó chi phí dành cho nhân sự là yếu là do sự chênh lệch về chi phí dụng cụ cao nhất 382.251 đồng. Theo Nghị định số và trang thiết bị sử dụng trong phẫu thuật 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành (9–12), (13)treatment of severe dehydration, ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ or revision tonsillectomy. The decision của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có model starts with pediatric patients with 103

Phạm Đình Nguyên và cộng sự Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 03-2020) Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.03-2020) OSA, choosing between total and partial cơ hội) mà người bệnh phải bỏ ra trong quá tonsillectomy. Outcomes were measured trình sử dụng dịch vụ kỹ thuật cắt amiđan by costs (US dollars. Mức chi phí đầy đủ 7 như chi phí đi xét nghiệm, đi lại, ăn ở và khoản mục mà nghiên cứu của chúng tôi đã chi phí bị mất do phải nghỉ làm để chăm xác định cao hơn so với mức viện phí hiện sóc trẻ…. tại mà bệnh viện thu của bệnh nhân hay được Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, chúng tôi BHYT chi trả. Điều này cho thấy sự bất hợp đề xuất bệnh viện cần điều chỉnh mức giá lý giữa chi phí đầu vào với mức giá đang áp đang áp dụng đối với dịch vụ kỹ thuật cắt dụng tại bệnh viện. amiđan, quản lý thuốc và vật tư hao theo gói kỹ thuật, cập nhật tính năng phần mềm KẾT LUẬN quản lý thuốc và vật tư trang thiết bị, xây dựng quy trình triển khai kỹ thuật mới để Trong thời gian từ tháng 4-7/2019, chúng thực hiện tốt việc xây dựng cơ cấu giá dịch tôi đã tiến hành nghiên cứu trên 304 bệnh vụ nhằm nâng cao chất lượng điều trị, quản nhân phẫu thuật cắt amiđan tại Bệnh viện lý chặt chẽ thuốc và vật tư trang thiết bị; Nhi Đồng 1 và ghi nhận chi phí phẫu duy trì ổn định hoạt động chuyên môn, tăng thuật cắt amiđan thay đổi theo phương nguồn thu của bệnh viện và cải thiện thu pháp thực hiện. Chi phí đầy đủ (7 khoản nhập nhân viên. mục) của phẫu thuật cắt amiđan bằng dao điện là 1.740.869 đồng (bao gồm chi phí TÀI LIỆU THAM KHẢO trực tiếp 1.184.416 đồng và chi phí gián tiếp 556.452 đồng), đối với phương pháp 1. Trịnh Đình Hoà. (2004), “Đánh giá kết quả kỹ Coblator là 3.610.031 đồng (bao gồm chi thuật cắt Amiđan bằng đông điện lưỡng cực phí trực tiếp 3.053.579 đồng và chi phí gián ở trẻ em”. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 8(1). tiếp là 556.452 đồng) và đối với phương 2. Trần Anh Tuấn. (2007), “Đánh giá kết quả cắt pháp Plasma là 3.600.124 đồng (bao gồm Amiđan bằng kỹ thuật Coblation”. Tạp chí Y chi phí trực tiếp 3.043.671 đồng và chi phí học Thành phố Hồ Chí Minh, 11. 3. Nguyễn Tấn Dũng. (2012), “Nghị định số gián tiếp 556.452 đồng). Mức chi phí này 85/2012/NĐ-CP Nghị định về cơ chế hoạt động, cao hơn viện phí của kỹ thuật cắt amiđan cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp đang áp dụng tại bệnh viện. Về tỷ trọng các y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa khoản mục, nhóm chi phí bao gồm thuốc, bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập”. Chính Phủ, 2012. vật tư tiêu hao, dao phẫu thuật và nhân sự 4. Đơn vị Chính sách - Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ trực tiếp thực hiện kỹ thuật là nhóm có tỷ Y tế. (2014), Công Văn Số 4157/BYT-KH-TC. trọng cao nhất chiếm gần 90% tổng chi phí. 5. Bệnh viện Nhi Đồng 1. (2018), Báo Cáo Tài Chính và Tổng Kết Hoạt Động Của Bệnh Viện Các nhóm chi phí trực tiếp và gián tiếp còn Nhi Đồng 1 Năm 2018. lại có tỷ trọng thấp hơn chiếm khoảng 10% 6. Chang JJ, Buchanan P, Geremakis C, Sheikh tổng chi phí. K, Mitchell RB. (2014), “Cost analysis of tonsillectomy in children using medicaid Nghiên cứu này chỉ tập trung vào phân tích data”. Journal of Pediatrics, 164(6), pp.1346- 1351.e1. các chi phí của kỹ thuật cắt amiđan ở góc 7. Gani F, Hundt J, Daniel M, Efron JE, Makary độ của người cung cấp dịch vụ, chưa phân MA, Pawlik TM. (2017), “Variations in hospitals tích được các chi phí phát sinh khác (chi phí costs for surgical procedures: inefficient care 104

Phạm Đình Nguyên và cộng sự Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 03-2020) Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.03-2020) or sick patients?”. In: American Journal of operative outcomes in pediatric tonsillectomy”. Surgery. Vol 213. Elsevier Inc.; 2017:1-9. Laryngoscope Investigative Otolaryngology, 8. Meier JD, Zhang Y, Greene TH, Curtis JL, 4(1), pp.154-159. Srivastava R. (2015), “Variation in pediatric 11. Nguyễn Tấn Dũng. (2015), “Nghị định số outpatient adenotonsillectomy costs in a 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 multihospital network”. In: Laryngoscope. Vol quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 125. John Wiley and Sons Inc.; 2015:1215- công lập”. Chính Phủ, 2015. 1220. 12. Baik G, Brietzke SE. (2018), “Comparison 9. Bagwell K, Wu X, Baum ED, Malhotra of Pediatric Intracapsular Tonsillectomy and A. (2018), “Cost-Effectiveness Analysis Extracapsular Tonsillectomy: A Cost and Utility of Intracapsular Tonsillectomy and Total Decision Analysis”. Otolaryngology - Head and Tonsillectomy for Pediatric Obstructive Sleep Neck Surgery (United States), 158(6), pp.1113- Apnea”. Applied Health Economics and Health 1118. Policy, 16(4), pp.527-535. 13. Hamilton D, Hulme C, Flood L, Powell S. (2014), 10. Lin C, Thung AK, Jatana KR, Cooper JN, “Cost-utility analysis and otolaryngology”. Barron LC, Elmaraghy CA. (2019), “Impact of Journal of Laryngology and Otology, 128(2), coblation versus electrocautery on acute post- pp.112-118. 105

Phạm Đình Nguyên và cộng sự Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Tập 04, Số 03-2020) Journal of Health and Development Studies (Vol.04, No.03-2020) The full cost of tonsillectomy at Children’s hospital 1 in 2019 Pham Dinh Nguyen1, Nguyen Quynh Anh2* 1 Children’s hospital 1 2 Hanoi University of Public Health Objective: Determine full cost of tonsillectomy at Children’s Hospital 1 in 2019. Methods: Coss–sectional descriptive study 304 tonsillectomy children at Children’s Hospital 1 in 2019. Results: The study results showed that the cost of tonsillectomy (excluding consultation fees and pre-operation tests) depend on surgery devices. The average cost of cautery tonsillectomy was 1,740, 869 VND (68% direct cost, 32% indirect cost), of the coblator tonsillectomy was 3,610,031 VND 84.58% direct cost, 15.46% indirect cost), and of the plasma peak tonsillectomy one was 3,600,124 VND (84.54% direct cost, 15.46% indirect cost). In 3 surgery methods, the percentage’s cost of drugs, medical disposible items, and operation team were the largest share in direct costs; in indirect costs, the percentage of human management was the highest proportion, followed by the percentage of facility maintenance cost, and the percentage of other regular expenses cost was very low. Conclusion: The average cost of cautery tonsillectomy was 1,740, 869 VND, of the coblator tonsillectomy was 3,610,031 VND, and of the plasma peak tonsillectomy one was 3,600,124 VND.This cost is higher than the current hospital fee the patient or the health insurance paid. This implies a mismatch between input costs and hospital rates. Key words: Tonsillectomy cost, Children’s Hospital 1, cautery, Coblator, Plasma Peak Blade. 106

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/chi-phi-phau-thuat-cat-amidan-tai-benh-vien-nhi-dong-1-nam-2019-2387717.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY