MangYTe

Tài liệu y khoa

Chiến lược không sử dụng máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể ở phẫu thuật tim trẻ em

Chiến lược không sử dụng máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể ở phẫu thuật tim trẻ em
  • Mã tin: 443
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết trình bày chiến lược làm giảm thể tích priming ở trẻ em có cân nặng trên 15 kg có chỉ định phẫu thuật tim hở để sửa chữa các khuyết tật bẩm sinh trong tim như thông liên nhĩ, thông liên thất, hẹp động mạch phổi, thất phải hai đường ra, kênh nhĩ thất bán phần hay toàn phần, tứ chứng Falot.

Nội dung Text: Chiến lược không sử dụng máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể ở phẫu thuật tim trẻ em

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 28 - THÁNG 3/2020 CHIẾN LƯỢC KHÔNG SỬ DỤNG MÁU TRONG TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ Ở PHẪU THUẬT TIM TRẺ EM Đoàn Đức Hoằng* Nguyễn Lương Tấn** TÓM TẮT lĩnh vực phẫu thuật tim trẻ em [1] và càng nghiêm ngặt hơn cho nhóm tuổi này nhưng có niềm tin Không sử dụng máu hoặc chế phẩm máu vàođạo giáo Jehovah’s Witness [2,3]. Mục tiêu trong tuần hoàn ngoài cơ thể để phẫu thuật tim không truyền máu và hạn chế nhu cầu sử dụng các cho trẻ em có cân nặng trên 15 kg có thể được chế phẩm máu hoặc các yếu tố đông máu trong quá thực hiện một cách an toàn và đạt kết quả tốt. Khi trình phẫu thuật tim trẻ em có thể khó mà đạt được phối hợp với một loại phổi nhân tao (oxygenator) nếu như có sự pha loãng máu quá mức trong tuần có thể tích đổ đầy thấp với hệ thống tuần hoàn hoàn ngoài cơ thể, mà điều này là rất thường gặp ở ngoài cơ thể cải tiến này đã hạn chế nhu cầu bệnh nhân trẻ em [2,3]. Pha loãng máu do bởi sử truyền máu và chính nhờ điều kiện này mà chúng dụng một thể tích mồi (priming) quá lớn để làm tôi đã đạt đến lưu lượng mong muốn 2,6±0,21 đầy hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể đối nghịch với L/min/m2 và vẫn đạt được nồng độ thể tích huyết một thể tích tuần hoàn vốn khiêm tốn ở trẻ em cầu hematocrit từ 28% đến 36%. cũng như mất máu trong quá trình phẫu thuật càng Từ khóa: cardiopulmonary bypass (CPB), gây pha loãng nhiều hơn.1 congenital heart disease (CHD). Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày SUMMARY chiến lược làm giảm thể tích priming ở trẻ em có STRATEGIES FOR BLOODLESS PRIMING cân nặng trên 15 kg có chỉ định phẫu thuật tim hở IN CARDIOPULMONARY BYPASS IN để sửa chữa các khuyết tật bẩm sinh trong tim PEDIATRIC CARDIAC SURGERY như thông liên nhĩ, thông liên thất, hẹp động Bloodless pediatric cardiac surgery in mạch phổi, thất phải hai đường ra, kênh nhĩ thất patients over 15kg in weight can be performed bán phần hay toàn phần, tứ chứng Falot … safely. Incorporating a lower prime oxygenator into II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ a revised circuit alleviated the need for blood NGHIÊN CỨU transfusion and allowed us to achieve our Tám mươi sáu bệnh nhân trẻ em mắc bệnh calculated flow rate of 2.6±0.21 L/min/m2 while tim bẩm sinh có cân nặng trong khoảng 15-20 kg maintaining a hematocrit range from 28% to 36%. được chỉ định phẫu thuật từ tháng 04/2016 đến Keywords: cardiopulmonary bypass (CPB), tháng 12/2018 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế congenital heart disease (CHD). Vinmec Central Park để sửa chữa khuyết tật như I. ĐẶT VẤN ĐỀ thông liên nhĩ, thông liên thất, thất phải hai đường ra, kênh nhĩ thất bán phần hoặc toàn phần, Phẫu thuật tim hở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể mà không cần sử dụng máu hoặc các chế * Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn ** Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park phẩm máu (bloodless surgery – phẫu thuật không Người chịu trách nhiệm khoa học: TS.Đoàn Đức Hoằng sử dụng máu) đang là thách thức lớn đối với Ngày nhận bài: 01/02/2019 - Ngày Cho Phép Đăng: 23/03/2020 Phản Biện Khoa học: PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng người làm tuần hoàn ngoài cơ thể, nhất là trong GS.TS. Lê Ngọc Thành 26

CHIẾN LƯỢC KHÔNG SỬ DỤNG MÁU TRONG TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ Ở PHẪU THUẬT TIM TRẺ EM hẹp động mạch phổi, tứ chứng Falot… Những Cấu hình thường qui về hệ thống dây dẫn bệnh nhân trẻ em này có cân nặng trung bìnhlà tuần hoàn ngoài cơ thể của chúng tôi sử dụng cho 18,7±1,9kg, chiều cao trung bình là 109±11cm, bệnh nhân trẻ em có cân nặng từ 15 kg trở lên và có diện tích cơ thể trung bình là 0,75±0,07m2. phải cần một thể thích priming là 315mL (bảng 1) Các tiêu chí đặt ra là không sử dụng máu và như vậy giá trị trung bình về Hct sau khi pha hoặc các chế phẩm máu trong quá trình phẫu loãng máu sẽ đạt 28±3,1% khi khởi đầu tuần hoàn thuật và cả giai đoạn sau mổ nhưng hệ thống ngoài cơ thể. Trong khi mực tiêu của chúng tôi được trang bị tiện nghi với máy thu hồi hồng cầu cần đạt mức giá trị này Hct > 28%, điều này có cell-saver được sử dụng liên tục trong quá trình nghĩa rằng hệ thống dây dẫn cần phải được cải phẫu thuật. theo protocol tại bệnh viện của chúng tiến.Chúng tôi trình bày mộ số phương pháp thực tôi, mức trung bình lưu lượng tuần hoàn ngoài cơ hiện để giảm thiểu thể tích priming và những kết thể cần đạt là 1,9±0,15 lít/phút tương ứng với quả đạt được như sau: mức trung bình của chỉ số tim là2,6±0,24 Thông thường, chúng tôi sử dụng cỡ dây lít/phút/m2 và mức thấp nhất về giá trị hematocrit 3/8-inch để dẫn máu tĩnh mạch và cỡ dây 1/4- (Hct) ước tính trong quá trình tuần hoàn ngoài cơ inch để dẫn máu động mạch. Tuy nhiên, chúng tôi thể là 28%. Ngưỡng thấp nhất về giá trị Hct = cải tiến hệ thống bằng cách giảm cỡ dây 1/4-inch 28% trong điều kiện tuần hoàn ngoài cơ thể là để dẫn máu tĩnh mạch với điều kiện có gắn hệ khả dĩ chấp nhận theo protocols tại trung tâm của thống hút hỗ trợ thêm dẫn lưu máu tĩnh mạch với chúng tôi. Giá trị trung bình về thể tích máu ước áp lực rất nhẹ (-5 mmHg) nhằm cải thiện hồi lưu tính của nhóm bệnh nhân nghiên cứu là máu tĩnh mạch [4]. Việc cải thiện hệ thống tuần 1496±102mL.Giá trị trung bình về nồng độ hoàn ngoài cơ thể như vậy đã giúp rút giảm thể hemoglobin trước mổ là 11,6±0,12g/dL và giá trị tích priming từ 315±25 mL giảm xuống còn trung bình Hct trước mổ là36±2,6%. 210±15mL (bảng 1). Bảng 1. Những khác biệt giữa hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể thường qui và cải tiến. Loại vật tư y tế Hệ thống thường qui Hệ thống cải tiến Oxygenator Dideco D101(87 mL) Medtronic Affinity Pixie(48 mL) Bầu lọc động mạch Dideco D 131(28 mL) None Kích cỡ dây dẫn máu 1/4–3/8 inch 1/4–1/4 inch động – tĩnh mạch Cỡ dây qua bơm máu 1/4 inch 1/4 inch Thể tích priming 315 mL 210 mL - Phổi nhân tạo (oxygenator) Affinity lượng khá cao lên đến2,0 lít/phút. Sử dụng loại Pixie (Medtronic Inc., Minneapolis, MN) được sử oxygenator Affinity Pixie thay thế loại dụng cho tất cả 86 bệnh nhân trong nhóm nghiên oxygenotor thường qui Dideco 101 (Sorin Group, cứu có cấu hình rất phù hợp như thể tích priming Milan, Italy), vì loạn này vốn có thể tích priming tĩnh rất thấp là 48mL nhưng có mức giới hạn lưu tĩnh là cao hơn là 87mL. Chúng tôi sử dụng dung 27

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 28 - THÁNG 3/2020 dịch Plasma-Lyte A (Baxter Healthcare đường kính là 1/8-inch để tránh mất thể tích Corporation, Deerfield, IL) là loại dung dịch tinh nhiều từ hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể vì lý do thể để priming solution đồng thởi sử dụng thuốc luôn phải duy trì đầy máu đoạn dây dẫn máu này kháng đông 1100 đơn vị heparin đồng thời 6- trong thì đuổi khí chuẩn bị để tim hoạt động trở 10mEq sodium bicarbonate. Liều lượng mannitol lại sau khi đã kết thúc các thao tác phẫu thuật sửa được sử dụng từ 2,2-2,5g được sử dụng ngay sau chữa. Chúng tôi cũng đã nghĩ đến phương án sử khi khởi đầu tuần hoàn ngoài cơ thể. Chúng tôi hạn dụng loại cỡ dây 3/16-inch sử dụng cho các dây chế sử dụng albumin trong priming cũng như ngay dẫn hút máu trở về nhưng sẽ có nguy cơ gây cả khi cần bù thể tích sau mổ bởi vì những báo cáo huyết tán nhất là trong những ca phẫu thuật tim bẩm sinh có tuần hoàn bàng hệ nhiều đòi hỏi tốc về albubin có liên quan đến các biến chứng về tổn độ hút lớn hơn bình thường. thương thận cấp và chảy máu sau mổ [5]. - Đối với các loại oxygenator có thiết kế - Quá trình đặt các cannula động mạch sử phù hợp như Affinity Pixie, và nhất là những loại dụng loại DLP aortic cannula (Medtronic Inc., oxygenator được thiết kế tích hợp màng lọc động Minneapolis, MN) có kích cỡ từ 12 F - 14 F và mạch bên trong oxygenator, thì việc loại bỏ bầu đặt 2 cannula tĩnh mạch có kích cỡ 16 F - 18 F. lọc bên ngoài ra khỏi hệ thống tuần hoàn ngoài cơ Sử dụng loại máy tim phổi nhân tạo Stockert thể sẽ giúp giảm priming 28 mL (thể tích mồi để System (Stockert Cardiovascular) với các đầu làm đầy bầu lọc độc mạch bên ngoài). Các bác sĩ bơm có thể di chuyển linh hoạt. cần đảm bảo việc giải thích trang bị cho các bậc - Đối với nhóm bệnh nhân trẻ em có cân cha mẹ và người thân của bệnh nhân phải nhận nặng từ 15kg trở lên, thông thường chúng tôi sử thức về quá trình phẫu thuật và chiến lược không dụng loại đầu bơm cỡ lớn đòi hỏi sử dụng đoạn sử dụng máu trong quá trình làm tuần hoàn ngoài dây dẫn máu qua vòng con lăn phải dài tương ứng cơ thể. Tuy nhiên, bệnh viện của chúng tôi luôn nhưng nhằm giảm thể tích priming, chúng tôi thử có sẵn quy trình dự phòng cho phép thực hiện nghiệm sử dụng đầu bơm cỡ nhỏ để giúp rút ngắn một cách nhanh nhất để nhận và truyền máu trong đoạn dây dẫn máu qua bơm. Với phương thức những tình huống khẩn cấp [2]. nhằm làm giảm thể tích priming, đoạn dây dẫn - Vào thời điểm phẫu thuật viên thiết lập máu qua bơm kết nối ở đầu mấy máu ra từ hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể thông qua cầu reservoir đến đầu bơm máu vào oxygenator được nối động mạch – tĩnh mạch, cần phải cắt bớt một cắt giảm chiều dài xuống còn26±1,4inches so với đoạn dây dẫn máu để rút ngắn nhất đoạn cầu nối chiều dài thường qui là33±2,2inches. này, qua đó, giúp làm giảm một thể tích - Các đầu bơm sử dụng với mục đích hút 33±2,3mL. Sau khi đã kết nối các cannulas tĩnh máu từ phẫu trường hoặc để hút máu trong các mạch vào dây dẫn máu, chúng tôi còn thao tác rút buồngtim đều được sử dụng loại có kích cỡ nhỏ. bớt dung dịch priming từ hệ thống với thể tích Vị trí các đầu bơm này được sắp xếp thích hợp tương đương 23±2,0 mL ngay trước khi vận hành sao cho gần với bàn mổ nhất và làm rút ngắn kích tuần hoàn ngoài cơ thể sau khi người phẫu thuật thước các đoạn dây dẫn máu hút về phổi nhân viên đã mở clamp đường tĩnh mạch. như vậy, tạo. Chúng tôi sử dụng loại dây dẫn máu có kích việc cắt ngắn đoạn cầu nối động – tĩnh mạch và cỡ nhỏ 1/4-inch cho tất cả các bơm hút máu về sau thao tác rút bớt dung dịch priming ngay trước ngoại trừ sử dụng loại dây dẫn máu để hút trong khởi đầu tuần hoàn ngoài cơ thể đã giúp rút giảm động mạch chủ có kích cỡ nhỏ hơn thường qui có thể tích priming (vốn đã giảm từ 315 mL xuống 28

CHIẾN LƯỢC KHÔNG SỬ DỤNG MÁU TRONG TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ Ở PHẪU THUẬT TIM TRẺ EM còn 210 mL) và nhờ thủ thuật này chúng tôi đã thanh có giá trị trung bình là 47±5,1 μmol/L. giảm thêm tiếp tục thể tích mồi từ 210±15 mL to Lượng máu mất đo qua ống dẫn lưu ngực ở giai 160±15mL. đoạn sau mổ có mức giá trị trung bình là 75±9,5 - Về kết quả, nhóm bệnh nhân nghiên cứu mL. Không có truyền máu hoặc các chế phẩm có giá trị trung bình chỉ số hematocrit (Hct) trước máu ở giai đoạn sau mổ và tất cả các bệnh nhân mổ là 36±2,6%. Thời gian trung bình thực hiện trong nghiên cứu đều được xuất viện và có thời tuần hoàn ngoài cơ thể cho nhóm bệnh nhân này gian nằm viện trung bình là 4±1 ngày với mức giá là 55±9 phút. Mức thấp nhất về giá trị Hct trị trung bình về Hct là 32±2,0%. là24±1,2%, xảy ra vào thời điểm ngay sau sử III. BÀN LUẬN dụng dung dịch Custodial Bretschneider HTK Với mục đích làm giảm hậu quả pha loãng (Essentials Pharm, Newtown, PA)để làm liệt tim. máu do hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, chúng Mức cao nhất về giá trị Hct là 30±1,9%. Chúng tôi có thể khẳng định rằng tuần hoàn ngoài cơ thể tôi sử dụng loại quả lọc máu HPH 400 (Minntech không sử dụng máu có thể đảm bảo an toàn khi Mini, Minneapolis, MN) nhằm mục đích lọc bỏ phẫu thuật tim ở trẻ em trong nhóm cân nặng từ lượng dịch thừa và quả lọc này được thiết kế sẵn 15-20 kg, và kỹ thuật này đặc biệt phù hợp cho trong hệ thống nhưng không cần prming cho đến các bệnh nhân không muốn nhận bất kỳ chế phẩm khi khởi động tuần hoàn ngoài cơ thể. Kết quả máu nào. Tại bệnh viện của chúng tôi, thể tích phân tích nồng độ các chất khí trong mẫu máu priming sử dụng trong tuần hoàn ngoài cơ thể cho thử vào thời điểm sau khi kết thúc sử dụng protamine có mức giá trị về Hct là 32±3,4%. nhóm bệnh nhân có cân nặng từ 2-14 kg là 170- Ngoài ra, sau khi kết thúc tuần hoàn ngoài cơ thể, 205 mL. Đối với những bệnh nhân có cân nặng từ chúng tôi thu hồi thêm một thể tích máu lấy từ 15 kg trở lên thì cần một hệ thống có kích thước dây dẫn máu tĩnh mạch bằng cách thay thế vào lớn hơn, cho nên cần bổ sung thêm một thể tích là đoạn dây này bằng một thể tích tương đương 105 mL vào thể tích priming. dung dịch Plasma Lyte A (Baxter Healthcare Với các loại oxygenator có thể tích priming Corporation). Thể tích máu thu hồi này được nhỏ, các loại máy tim phổi có thể điều chỉnh vị trí truyền trở lại cho bệnh nhân giúp nâng cao hơn các đầu bơm hướng gần đến phẫu trường, và việc nữa mức giá trị Hct. sử dụng loại dây dẫn máu tĩnh mạch có kích cỡ - Nhóm bệnh nhân nghiên cứu được nhỏ trong điều kiện an toàn nhờ hệ thống hút nhẹ chuyển về phòng hồi sức sau mổ có mức giá trị để hỗ trợ hồi lưu máu tĩnh mạch, thì chúng tôi đã trung bình về Hct là 33±3,1%, được điều trị huyết rút giảm thể tích priming, và các kỹ thuật này động ổn định, cai thở máy và có mức trung bình giúp làm giảm hậu quả pha loãng máu trên các về thời gian thở máy sau mổ là4±0,8 giờ. Không bệnh nhân. Việc cắt giảm hệ thống dây dẫn còn có biến chứng tiểu máu xảy ra ở giai đoạn trong giúp duy trì lượng máu dồn về reservoir nhiều mổ hoay sau mổ. Kết quả phân tích nồng độ các hơn, do đó sẽ có thể tích đưa dòng máu đi qua chất khí trong máu có giá trị các thông số đều bầu cô đặc máu, vì vậy đến lúc kết thúc tuần hoàn trong giới hạn bình thường và không có biểu hiện ngoài cơ thể sẽ đạt được mức Hct cao hơn. Việc của tình trạng toan chuyển hóa. Nồng độ lactate phối hợp nhiều phương thức nêu trên đã hạn chế máu ở giai đoạn sau mổ có giá trị trung bình là được việc sử dụng máu hoặc các chế phẩm máu, 1,4±0,2mmol/L, và nồng độ creatinine huyết qua đó giúp tiết kiệm đáng kể, và quan trọng nhất 29

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 28 - THÁNG 3/2020 là đạt được kết quả cho các bệnh nhân trẻ em cứu đều xuất viện sớm và có thời gian nằm viện trước khi chuyển ra khỏi phòng mổ tim có mức trung bình là 4±1 ngày và đạt mức giá trị trung Hct khá cao đủ để tránh nhu cầu truyền máu ở bình về Hct là 32±2,0%. giai đoạn sau mổ. TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngoài ra, việc sử dụng cỡ dây 1/8-inch để hút máu trong buồng tim là một yếu tố chính 1. Miyaji KA, Kohira SA, Miyamoto TA, trong việc duy trì thể tích tuần hoàn.Kỹ thuật siêu et al. Pediatric cardiac surgery without lọc máu liên tục là rất hữu ích để lọc bổ sung homologous blood transfusion, using a lượng dịch thừa trong quá trình tuần hoàn ngoài miniaturized bypass system in infants with cơ thể. Việc thiết kế tích hợp bộ phận siêu lọc cải lower body weight. J Thorac Surg. tiến vào hệ thống tuần hoàn chung đang là một 2007;134:284–9. thách thức đáng kể vì cần thiết sử dụng thêm một 2. Forest RJ, Groom RC, Quinn R, thể tích vào để priming trong khi mục tiêu là hạn Donnelly J, Clark C. Repair of hypoplastic left chế thể tích vào giai đoạn kết thúc tuần hoàn heart syndrome in a 4.25 kg Jehovah’s Witness. ngoài cơ thể.Mục tiêu nền tảng là thực hiện nhiều Perfusion. 2002;17:221–5. nhất có thể những ca phẫu thuật tim không sử 3. Karimi MO, Florentino-Pineda IV, dụng máu cho đối tượng bệnh nhân trẻ em.Tiếp Weatherred TE, et al. Blood conservation sau nghiên cứu này, chúng tôi cũng sẽ áp dụng operations in pediatric cardiac patients: A những cách thức tương tự nhưng vẫn thiết kế paradigm shift of blood use. Ann Thorac Surg. thêm một bầu lọc động mạch vào hệ thống cho 2013;95:962–7. những bệnh nhân trẻ em có cân nặng từ 15 kg trở 4. Nakanishi K, Shichijo T, Shinkawa Y, et lên, và ngay thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đã al. Usefulness of vacuum-assisted thực hiện đến khoảng 60% trong tổng số các ca cardiopulmonary bypass circuit for pediatric mổ tim hở là không sử dụng máu, ngay cả cho open-heart surgery in reducing homologous blood những ca mổ tim có nhiều nguy cơ mất máu như transfusion. Eur J Cardiothorac Surg. phải mổ nhiều lần. 2001;20:233–8. IV. KẾT LUẬN 5. Utley JR, Stephens DB, Wachtel C, et al. Phẫu thuật tim trẻ em có cân nặng trên 15 Effect of albumin and mannitol on organ blood kg trong đó kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể flow, oxygen delivery, water content and renal không sử dụng máu vẫn có thể được thực hiện function during hypothermic hemodilution một cách an toàn. Việc kết hợp sử dụng loại cardiopulmonary bypass. Ann Thorac Surg. oxygenator có thể tích priming nhỏ với hệ thống 1982;33:250–7. dây dẫn máu tuần hoàn ngoài cơ thể kiểu cải tiến giúp hạn chế nhu cầu truyền máu và cho phép chúng tôi đạt được lưu lượng tối ưu trong tuần hoàn ngoài cơ thể với mức giá trị trung bình là 2,6±0,21 lít/phút/m2trong khi vẫn duy trì được biến thiên giá trị hematocrit trong khoản an toàn từ 28% - 36%.Tất cả các bệnh nhân trong nghiên 30

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/chien-luoc-khong-su-dung-mau-trong-tuan-hoan-ngoai-co-the-o-phau-thuat-tim-tre-em-2336738.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY