Chuyển gân cơ lưng to phục hồi chức năng cánh tay trong di chứng tổn thương đám rối thần kinh ở trẻ em

Chuyển gân cơ lưng to phục hồi chức năng cánh tay trong di chứng tổn thương đám rối thần kinh ở trẻ em
  • Mã tin : 410
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết điểm lại y văn về điều trị di chứng liệt đám rối thần kinh cánh tay, chi tiết phẫu thuật và chỉ định của phẫu thuật trên các bệnh nhi. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Nội dung Text: Chuyển gân cơ lưng to phục hồi chức năng cánh tay trong di chứng tổn thương đám rối thần kinh ở trẻ em

TẠP CHÍ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VIỆT NAM - SỐ ĐẶC BIỆT - 2013 CHUYỂN GÂN CƠ LƯNG TO PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CÁNH TAY TRONG DI CHỨNG TỔN THƯƠNG ĐÁM RỐI THẦN KINH Ở TRẺ EM Trần Xuân Thạch, Trần Thị Thanh Huyền, TÓM TẮT Nguyễn Hồng Hà Phaãu thuaät söûa chöõa nhöõng di chöùng cuûa toån thöông ñaùm roái thaàn kinh caùnh tay (ÑRTKCT) Khoa Phẫu thuật ôû treû em laø moät thaùch thöùc ñoái vôùi caùc phaãu thuaät vieân taïo hình vaø chænh hình. ÔÛ caùc tröôøng Tạo hình - Hàm mặt, hôïp khi khoâng coøn chæ ñònh can thieäp vaøo thaàn kinh nöõa thì caùc phaãu thuaät chuyeån cô, Bệnh viện Việt Đức chuyeån gaân seõ ñöôïc aùp duïng. Ñaõ coù nhieàu nghieân cöùu öùng duïng phaãu thuaät chuyeån gaân, chuyeån cô ñieàu trò di chöùng sau toån thöông ÑRTKCT cuûa caùc taùc giaû treân theá giôùi. Tuy Email: Thachdr2008@ nhieân, ôû Vieät Nam, chuùng toâi coøn thaáy ít caùc thoâng baùo veà phaãu thuaät chuyeån gaân cô löng gmail.com to ñieàu trò di chöùng maát daïng vaø xoay ngoaøi cuûa caùnh tay cho caùc tröôøng hôïp lieät ÑRTKCT Ngày nhận: 06 - 9 - 2014 Ngày phản biện: 20 - 9 -2014 ôû treû em sau sinh. Nghieân cöùu baùo caùo hai tröôøng hôïp beänh nhi ñöôïc moå chuyeån gaân cô Ngày in: 08 - 10 - 2014 löng to ñeå phuïc hoài chöùc naêng daïng vaø xoay ngoaøi cuûa vai cho keát quaû toát sau 9 thaùng, ñieåm laïi y vaên, neâu cho tieát kyõ thuaät vaø chæ ñònh cuûa phaãu thuaät treân caùc beänh nhi. Töø khoùa: chuyeån gaân cô löng to, lieät ñaùm roái thaàn kinh caùnh tay Latissimus Dorsi Tendon Transfer to restore abduction and external rotation of the arm in Obstetrical brachial plexus palsy Tran Xuan Thach, Tran Thi Thanh Huyen, Abstract Nguyen Hong Ha Surgery repaired the sequelae of Obstetrical brachial plexus palsy is a challenge for the plastic and orthopedic surgeon. In the later cases, the muscle transfer and tendon transfer surgery will be applied. In the world, there are many authors who studied and applied surgical tendon transfer for the sequelae of brachial plexus injury. However, in Vietnam, there are not studies on the latissimus dorsi tendon transfer to restore abduction and external rotation of the arm in Obstetrical brachial plexus palsy. This study reported two cases that we had surgical latissimus dorsi tendon transfer for two childrens with Obstetrical brachial plexus palsy. Good result has shown 9 months post-operation. The authors also reveiwed studies, operative technique and candidate of this technique. Key words: latissimus dorsi tendon transfer, obstetrical brachial plexus palsy Điều trị phục hồi những chức năng của tay sau chấn bàn tay, các nhà phẫu thuật đã nghiên cứu và áp dụng thương đám rối ở các bệnh nhi sau sinh là một thách các phương pháp phẫu thuật chuyển gân, chuyển cơ thức cho các nhà phẫu thuật. Chỉ định các phương có động lực. Đối với khớp vai, di chứng để lại sau pháp điều trị phẫu thuật phụ thuộc vào tình trạng tổn tổn thương ĐRTKCT là mất dạng và xoay ngoài của thương đám rối, thời gian sau chấn thương và mức độ cánh tay làm cho trẻ không thể đưa được tay lên được tự phục hồi của bệnh nhi. Khi không có chỉ định hoặc miệng, lên mắt hoặc đưa tay ra sau gáy. Năm 1934, quá thời gian có thể can thiệp vào thần kinh, để khắc lần đầu tiên L’Episcopo mổ tả quy trình phẫu thuật phục những thiếu sót về chức năng của vai, khuỷu và chuyển gân cơ lưng to điều trị cho các bệnh nhân Phản biện khoa học: GS. TS. Nguyễn Việt Tiến 300

liệt ĐRTKCT và cho kết quả điều trị tốt [4]. Năm 1988, cùng vai của xương bả vai [1]. Khâu gân cơ lưng to vào Christian Gerber mổ tả kỹ thuật này để điều trị cho các vùng chóp xoay của đầu trên xương cánh tay bằng hai mối trường hợp rách lớn của gân cơ chóp xoay khớp vai, để chỉ nilon đủ chắc. phục hồi chức năng xoay ngoài của cánh tay và cũng cho - Cố định bột ở tư thế cánh tay xoay tối đa với vai dạng kết quả tốt tương tự [5]. Ở Việt Nam, chúng tôi chưa thấy và khuỷu gấp 90º trong 6 tuần [2][3][4][5]. có thông báo nào về phẫu thuật chuyển gân cơ lưng to điều - Đánh giá kết quả chức năng của khớp vai theo hệ trị di chứng mất dạng và xoay của cánh tay cho các trường thống phân loại của Mallet [6] sau mổ 12 tuần. hợp liệt ĐRTKCT ở trẻ em sau sinh. Nghiên cứu điểm lại y văn về điều trị di chứng liệt ĐRTKCT, chi tiết phẫu thuật và chỉ định của phẫu thuật trên các bệnh nhi. Hai trường hợp lâm sàng Bệnh án 1: Phẫu thuật chuyển gân cơ lưng to Trẻ nữ 3 tuổi, liệt ĐRTKCT phải từ sau khi sinh, trẻ đã - Phẫu thuật dưới gây mê nội khí quản, không dùng được điều trị phục hồi chức năng vận động tay tại bệnh viện giãn cơ. Nhi trung ương. Tình trạng trẻ trước phẫu thuật: Mallet - Rạch da đường nách sau ra tới cánh tay dài 10 cm và mức II: dạng vai ≤ 30º, mất xoay ngoài chủ động của cánh đường rạch chếch theo bờ sau của cơ delta 4 cm. tay nhưng xoay ngoài thụ động > 20º, khuỷu gấp và duỗi tốt, bàn tay của trẻ không đưa lên được cổ và miệng được, - Phẫu tích vào cơ lưng to và tìm bó mạch thần kinh chức năng bàn tay tốt. Trẻ đã được mổ chuyển gân cơ lưng ở mặt trước bờ ngoài của cơ, bảo vệ để tránh tổn thương to phục hồi chức năng dạng và xoay ngoài của cánh tay. cuống mạch. Tay phải được cố định bột trong 6 tuần, sau đó tháo bột - Tìm điểm bám của gân ở rãnh nhị đầu cánh tay, ở và cho trẻ tập vận động các khớp vai và khuỷu. Đánh giá phía trước của cơ tròn lớn, cắt điểm bám này và giải phóng chức năng khớp vai sau mổ 12 tuần: Mallet đạt mức III: đầu gân ra khỏi các tổ chức xung quanh [1]. dạng vai ≤ 90º, cánh tay xoay ngoài ≤ 20º, bàn tay có thể - Tìm đầu trên của xương cánh tay, xác định mỏm đưa lên miệng và lên tóc dễ dàng. A. B. C. D. E. F. Hình 2: Bệnh nhân: Vương Quỳnh C. 3 tuổi A,B: Trước mổ, trẻ không đưa tay được lên miệng và sau lưng C.D.E.F: Sau mổ, trẻ có thể dạng, đưa tay lên miệng, gáy và sau lưng Phần 4: Phẫu thuật vi phẫu 301

TẠP CHÍ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VIỆT NAM - SỐ ĐẶC BIỆT - 2014 Bệnh án 2: rất khó khăn, khuỷu gấp duỗi tốt, chức năng bàn tay Trẻ nữ 4 tuổi, liệt ĐRTKCT phải từ sau khi sinh, tốt. Bệnh nhân được mổ chuyển gân cơ lưng to và trẻ cũng được gia đình đưa đến tập phục hồi chức cố định bột 6 tuần. Sau đó trẻ được tháo bột và tập năng tại bệnh viện Nhi trung ương. Tình trạng trẻ phục hồi vận động. Đánh giá kết quả sau mổ 12 tuần: trước phẫu thuật: Mallet mức III: dạng vai 40º, cánh Mallet đạt mức IV: dạng vai > 90º, cánh tay xoay tay xoay ngoài chủ động < 20º nhưng xoay ngoài thụ ngoài > 20º, bàn tay có thể đưa lên miệng, lên tóc dễ động >20º, bàn tay có thể đưa được lên miệng nhưng dàng và có thể đưa ra được gáy để buộc tóc. A. B. C. D. E. F. Hình 3: Bệnh nhân: Nguyễn Thị H. 4 tuổi A,B: Trước mổ, trẻ không đưa được tay lên miệng và không dạng được tay C,D,E,F: Sau mổ, trẻ có thể dạng tay, đưa tay lên miệng, gáy và sau lưng Bàn luận Các chức năng của vai và khuỷu do các rễ cao Điều trị liệt đám rối thần kinh cánh tay sau sinh ở của ĐRTKCT chi phối (C5, C6). Khi tổn thương trẻ em vẫn là một vấn đề rất khó khăn và thách thức. các rễ này sẽ để lại các di chứng ít hay nhiều ở vai Mặc dù hầu hết các trường hợp (70 – 80%) tự phục và khuỷu cho dù có được phẫu thuật sửa chữa thần hồi trong vài tháng đầu sau sinh bằng sự tái sinh tự kinh ở kỳ đầu hay không. Theo A. Gilbert [2] thời nhiên của các rễ thần kinh và dấu hiệu phục hồi sớm gian trung bình 2 năm là cần thiết để đánh giá sự nhất là ở cơ nhị đầu cánh tay [2]. Một số trường hợp phục hồi ổn định các chức năng của vai và khuỷu. sau 3 tháng nếu không có dấu hiệu tự hồi phục sẽ Trong đa số các trường hợp, sự tự phục hồi thường được mổ để sửa chữa các tổn thương đám rối bằng chỉ xảy ra ở một phần và gây ra sự mất cân bằng nối ghép thần kinh hoặc chuyển thần kinh. Các ở các nhóm cơ. Ở vai, thông thường các nhóm cơ trường hợp khác không được mổ trong giai đoạn 3 khép và cơ làm cánh tay xoay trong chiếm ưu thế tháng đầu thường để lại những thiếu sót về vận động nên cho phép bàn tay có thể đưa ra lưng. Nhưng lại do tổn thương không hồi phục của một vài dây thần hạn chế khả năng dạng và xoay ngoài của cánh tay kinh. Sau 2 năm, các trường hợp này sẽ có chỉ định làm cho bàn tay khó đưa lên miệng, tai và sau gáy. chuyển cơ, chuyển gân để phục hồi lại phần nào chức Việc sử dụng gân cơ lưng to để phục hồi chức năng năng còn thiếu sót [2]. Hai trường hợp trong báo cáo dạng và xoay ngoài cho các bệnh nhân liệt ĐRTKCT của chúng tôi đều đã 3, 4 tuổi, không còn chỉ định đã được L’Episcopo mổ tả lần đầu tiên năm 1934 can thiệp vào thần kinh và hiện còn thiếu sót chức [4], kết hợp với chuyển cơ tròn lớn cho kết quả khá năng dạng và xoay của vai. Và chúng tôi đã chỉ định tốt. Các báo cáo sau này về sử dụng gân cơ lưng to phẫu thuật chuyển gân cơ lưng to để phục hồi các đều cho kết quả tốt đặc biệt ở các trường hợp trẻ em chức năng này cho bệnh nhân. sau phẫu thuật 1 năm. Hai trường hợp trong báo cáo 302

của chúng tôi chỉ sử dụng gân cơ lưng to, sau phẫu thuật 9 tác dụng xoay ngoài đang yếu hơn các cơ có tác dụng xoay tháng đạt kết quả khá tốt. trong và tránh nguy cơ biến dạng xương khớp do không Cơ lưng to là một cơ dẹt, rộng, được cấp máu bởi động vận động khớp kéo dài. Trong trường hợp dạng vai kém, mạch ngực lưng ở phía trên và các nhánh nhỏ trải dài từng mặc dù chức năng cơ nâng vai có hồi phục chút ít đi chăng đoạn ở phần dưới (dạng V theo phân loại của Mathes và nữa thì cũng có thể áp dụng chuyển cơ thang để phục hồi Nahai). Ngoài việc ứng dụng chuyển gân điều trị cho các chức năng dạng vai cho bệnh nhân. Ở hai trường hợp trong BN liệt ĐRTKCT, năm 1988, Christian Gerber sử dụng gân báo cáo của chúng tôi, trẻ vẫn xoay ngoài thụ động được cơ lưng to để phục hồi chức năng xoay ngoài có các bệnh trên 20º, do vậy chúng tôi chỉ thực hiện kỹ thuật chuyển nhân bị rách gân chóp xoay cánh tay và cũng cho kết quả tốt gân cơ lưng to mà không cần kết hợp các kỹ thuật khác. tương tự [3]. Ở Việt Nam, cơ lưng to thường biết đến là một Hệ thống phân loại Mallet là hệ thống tính điểm chức chất liệu rất tốt cho tạo hình độn hoặc tạo hình phủ. Một số năng thường được sử dụng để đánh giá khả năng dạng vai trung tâm chấn thương chỉnh hình đã phẫu thuật chuyển gân và xoay ngoài của cánh tay trong liệt ĐRTKCT ở trẻ em. cơ lưng to điều trị cho các bệnh nhân lớn tuổi liệt ĐRTKCT Hệ thống này tính điểm dựa trên 5 động tác mà trẻ có thể sau chấn thương. Tuy nhiên, phẫu thuật chuyển gân cơ lưng làm được: dạng vai chủ động, xoay ngoài của cánh tay, to phục hồi chức năng cho vùng vai và vùng khuỷu ít được khả năng đưa được bàn tay lên đầu, ra sau lưng và lên áp dụng ở trẻ em bị liệt ĐRTKCT sau sinh. Vài năm gần miệng. Đa số các trường hợp đều áp dụng được phân loại đây, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí này nhưng khoảng 20% các trường hợp không áp dụng Minh và bệnh viện Nhi đồng I, dưới sự giúp đỡ của giáo sư được do sự khác nhau về khà năng dạng và xoay ngoài của Alain Gilbert đã phẫu thuật cho một số trường hợp bệnh nhi cánh tay ví dụ như dạng vai ở mức III nhưng xoay ngoài nhưng chưa có thông báo nào về kết quả sau mổ. ở mức II [6]. Hai trường hợp trong báo cáo của chúng tôi Sau khi L’Episcopo mổ tả kỹ thuật chuyển gân cơ lưng đều áp dụng được hệ thống đánh giá này, kết quả sau mổ to kết hợp chuyển cơ tròn lớn, đã có nhiều phẫu thuật viên cho thấy mọi động tác đều tốt hơn trước mổ khá nhiều. áp dụng và có những cải tiến về mặt kỹ thuật như: đường rạch da, có chuyển cơ kết hợp hay giải phóng cắt cơ dưới Kết luận vai để làm tăng khả năng xoay ngoài của cánh tay [4]. Về đường rạch da, Merle d’Aubigné đi đường rãnh delta ngực Phẫu thuật chuyển gân cơ lưng to phục hồi chức năng để phối hợp chuyển gân cơ lưng to với việc cắt một nửa dạng và xoay ngoài của cánh tay là một phẫu thuật không đầu bám tận của cơ ngực lớn và giải phóng cơ dưới vai mới và khá đơn giản. Tuy nhiên việc ứng dụng phẫu thuật [5]. Hai bệnh nhi của chúng tôi mổ theo đường nách sau này cho các bệnh nhi liệt ĐRTKCT sau sinh còn khá mới để tiếp cận gân cơ lưng to và đầu xương cánh tay do chúng mẻ ở Việt Nam. Qua hai trường hợp trong báo cáo mà tôi chỉ chuyển gân mà không cần giải phóng cơ. chúng tôi đã phẫu thuật cho kết quả khá tốt này đã mang lại hy vọng không những cho các bệnh nhi liệt ĐRTKCT Theo A. Gilbert nếu xoay ngoài thụ động dưới 20º sau sinh mà còn cho các bệnh nhân liệt ĐRTKCT sau trong năm đầu tiên thì chỉ định giải phóng cơ dưới vai [2]. chấn thương. Phẫu thuật này giúp tăng cường sức mạnh cho các cơ có Tài liệu tham khảo 1. Bộ môn Giải phẫu trường Đại học y Hà Nội, Giải phẫu chi 5. Merle D’Aubigné R. Paralysie obstétricale du plexus brachial trên, NXB Y học, trang 28 – 104, 2008. traitée par transposition des tendons du grand rond et du grand dorsal. Mémoire Académie de Chirurgie 1947;73:561 (in 2. A. Gilbert, “Long-term evaluation of brachial plexus surgery French). in obstetrical palsy,” Hand Clinics, vol. 11, no. 4, pp. 583–594, 1995. 6. M. M. Al-Qattan and A. A. F. El-Sayed, Obstetric Brachial Plexus Palsy: The Mallet Grading System for Shoulder 3. Gerber C, Vinh TS, Hertel R, Hess CW. Latissimus dorsi Function-Revisited. BioMed Research International, Volume transfer for the treatment of massive tears of the rotator cuff. A 2014 (2014), Article ID 398121, 3 pages. preliminary report. Clin Orthop Relat Res 1988:51-61. 4. L’Episcopo JB. Tendon transplantation in obstetrical paralysis. Am J Surg 1934;25:122–5. Phần 4: Phẫu thuật vi phẫu 303

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY