MangYTe

Tài liệu y khoa

Đặc điểm bệnh học và kết quả sớm phẫu thuật ung thư tuyến giáp biệt hóa ở trẻ em tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Đặc điểm bệnh học và kết quả sớm phẫu thuật ung thư tuyến giáp biệt hóa ở trẻ em tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương
  • Mã tin: 827
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Đặc điểm bệnh học và kết quả sớm phẫu thuật ung thư tuyến giáp biệt hóa ở trẻ em tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương trình bày đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật ung thư tuyến giáp ở trẻ em.

Nội dung Text: Đặc điểm bệnh học và kết quả sớm phẫu thuật ung thư tuyến giáp biệt hóa ở trẻ em tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

PHẦN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC VÀ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT UNG THƯ TUYẾN GIÁP BIỆT HÓA Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG Nguyễn Văn Lộc1, Trần Ngọc Lương1, Phan Hoàng Hiệp1 1. Bệnh viện Nội tiết Trung ương TÓM TẮT Ung thư tuyến giáp hiện vẫn là bệnh lý ác tính hiếm gặp ở trẻ em ước tính chiếm khoảng 0,7% tất cả các ung thư ở trẻ em[1], có xu hướng tăng lên. Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật ung thư tuyến giáp ở trẻ em. Đối tượng: 85 bệnh nhân ≤18 tuổi được phẫu thuật tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 01/2018 đến 12/2020. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu. Kết quả: Tuổi trung bình nhóm nghiên cứu là 15,02±3,098 (từ 3-18 tuổi), nữ chiếm đa số 82,4%, phần lớn các bệnh nhân không có triệu chứng (83,5%), kích thước nhân ≥ 2cm chiếm 56,5%, 19 bệnh nhân (22,4%) nhân phá vỏ bao tuyến giáp, có 2 bệnh nhân nghi ngờ di căn phổi chiếm 2,4%. 73 bệnh nhân được cắt toàn bộ tuyến giáp và hoặc nạo vét hạch chiếm 85,9%, tỷ lệ di căn hạch trung tâm là 55,3%, di căn hạch khoang bên là 37,6% với các yếu tố khối u ≥2cm, phá vỏ, hạch nghi ngờ trên siêu âm là yếu tố nguy cơ tăng tỷ lệ di căn hạch. Biến chứng sau mổ hay gặp là suy cận giáp tạm thời chiếm 17,6%, khàn tiếng tạm thời 10,6%, 4 bệnh nhân rò ống ngực (1 phải mổ lại). Từ khóa: Ung thư tuyến giáp trẻ em, phẫu thuật tuyến giáp. ABSTRACT CLINICOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND EARLY RESULTS OF SURGICAL TREATMENT FOR PEDIATRIC THYROID CANCER AT NATIONAL HOSPITAL ENDOCRINOLOGY Thyroid cancer remains a rare malignancy in the pediatric population, comprising 0.7% of all childhood cancers, and the overall incidence of thyroid cancer is increasing. Objective: To evaluate the clinical, paraclinical, and early results of surgical treatment for pediatric thyroid cancer. Subjects: including 85 children who operated at national hospital endocrinology from January 2018 to December 2020. Research method: A retrospective study. Results: Mean age of patients were 15.02±3.098 (range 3-18 years), the rate female was 82.4%, the most cases were not symptoms (83.5%), 56.5% of patients was larger than 2cm, nineteen patients have extracapsular nodules, 2 patients were suspended lung metastasis. 85.9% of patients operated Nhận bài: 20-11-2021; Chấp nhận: 15-12-2021 Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Lộc Địa chỉ: Email: bslocbvnt@gmail.com 23

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 4 on thyroidectomy and/or neck dissection. The proportion of centre neck lymp node metastasis and lateral neck metastasis were 55.3% and 36.6%. Univariate logistic regression demonstrated that: centre neck lymp node metastasis and lateral neck metastasis were associated with tumor size ≥ 2cm, extracapsular, lymph node suspends US. The most complications were temporary hypoparathyroidism (17.6%), temporary recurrent laryngeal nerve injury (10.6%), four patients were chyle fistular (one was reoperated). Keywords: Pediatric thyroid cancer, thyroidectomy. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ thuật tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 01/2018 đến 12/2020. Ung thư tuyến giáp hiện vẫn là bệnh lý ác tính hiếm gặp ở trẻ em ước tính chiếm khoảng 0,7% - Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: tất cả các ung thư ở trẻ em [1]. Ung thư tuyến giáp + Tuổi ≤ 18 tuổi ở trẻ em có xu hướng tăng lên. Tăng trong ung + Bệnh nhân được chẩn đoán UTTG thể biệt thư tuyến giáp chủ yếu là do tăng số lượng ung hóa dựa vào khám lâm sàng, cận lâm sàng, và thư tuyến giáp thể nhú được chẩn đoán một phần GPB sau mổ. do tăng xác định các khối u có kích thước nhỏ [2]. + Phẫu thuật tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Phần lớn các ung thư tuyến giáp được chẩn đoán là ung thư tuyến giáp thể biệt hóa (DTC) với hơn - Tiêu chuẩn loại trừ: 90% là ung thư tuyến giáp thể nhú (PTC) [3]. Ung + Mô bệnh học sau mổ là UTTG thể tủy hoặc thư tuyến giáp ở trẻ em có biểu hiện lâm sàng thể không biệt hóa, hoặc ung thư khác di căn đến rầm rộ, nhưng lại có tiên lượng tốt. Điều trị kết tuyến giáp. hợp phẫu thuật và iod phóng xạ mang lại tỷ lệ + Bệnh nhân được phẫu thuật tuyến giáp tại sống giới hạn từ 86% đến 100% [4]. Nghiên cứu tuyến trước. về ung thư tuyến giáp ở trẻ em tại nước ta còn 2.2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô rất ít do số lượng bệnh nhân ít và rải rác tại nhiều trung tâm phẫu thuật tuyến giáp khác nhau. tả hồi cứu. 2.3. Xử lý số liệu: Theo phần mềm SPSS 20.0 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân không quá 18 tuổi được chẩn đoán và điều trị phẫu 3.1. Đặc điểm bệnh học Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư tuyến giáp trẻ em Tuổi Tồng số (85) Nam 15 (17,6) Nữ 70 (82,4 %) Nam: Nữ (1:4.6) Dưới 15 tuổi 26 (30,6%) 5 (33,3%) 21 (30,0%) 1:4.2 Từ 15 -18 tuổi 59 (69,4%) 10 (66,7%) 49 (70,0%) 1:4.9 15,02±3,098 Tuổi trung bình (từ 3-18 tuổi) Triệu chứng Không triệu chứng 71 (83,5%) Chèn ép 14 (16,5%) Chức năng tuyến giáp Bình giáp 75 (88,2%) 24

PHẦN NGHIÊN CỨU Cường giáp 5 (5,9%) Suy giáp 5 (5,9%) Kích thước nhân trên siêu âm ≤ 2 cm 48 (56,5%) >2 cm 37 ( 43,5%) Hạch nghi ngờ siêu âm Có hạch 31 (36,5%) Không hạch 54 (63,5) Di căn xa (Phổi) 2 (2,4%) Chọc tế bào nhân TG trước mổ Carcinoma 43 (50,6%) Nghi ngờ 34 (40,0) Lành tính 8 (9,4%) Nhận xét: Trong 85 bệnh nhân nghiên cứu nữ giới chiếm đa số với tỷ lệ 82,4%, chủ yếu trong độ tuổi từ 15 - 18 tuổi chiếm 69,4%, các bệnh nhân thường không có triệu chứng chèn ép (83,5%), 76 bệnh nhân có nhân lớn hơn 1cm, 2 bệnh nhân có di căn phổi lúc chẩn đoán chiếm 2,4%. 3.2. Kết quả phẫu thuật Bảng 2. Kết quả phẫu thuật Tiêu chí Số lượng (%) Cách thức phẫu thuật Cắt thùy tuyến giáp 12 (14,1%) Cắt toàn bộ tuyến giáp 14 (16,5%) Cắt toàn bộ + NVH trung tâm 8 (9,4%) Cắt toàn bộ TG + NVH TT+ 1 bên 28 (32,9%) Cắt TBTG+ NVH TT + 2 bên 23 (27,1%) Giải Phẫu bệnh Thể nhú 78 (91,8%) Thể nhú biến thể nang 3 (3,5%) Thể nang 3 (4,7%) Số lượng u Đơn ổ 38 (44,7%) Đa ổ 44 (51,8%) Lan tỏa 3 (3,5%) Phá vỏ bao tuyến Không 66 (77,6%) Có 19 (22,4%) Biến chứng sau mổ Chảy máu 1 (1,2%) Rò dưỡng chấp 4 (4,7%) Khàn tiếng tạm thời 9 (10,6%) Suy cận giáp tạm thời 15 (17,6%) Liệt dây thanh một bên vĩnh viễn 1(1,2%) Nhận xét: 73 bệnh nhân được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp có hoặc kèm nạo vét hạch chếm 85,9%, 12 bệnh nhân cắt thùy tuyến giáp. Ung thư tuyến giáp thể nhú chiếm đa số tới 91,8%, 51,8% bệnh nhân có đa nhân, có 19 bệnh nhân có nhân tuyến giáp phá vỏ. Hai bến chứng thường gặp nhất là suy cận giáp tạm thời sau mổ và khàn tiếng sau mổ chiến lần lượt 17,6% và 10,6%. 25

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 4 Bảng 3. Một số yếu tố liên quan đến di căn hạch cổ Yếu tố Hạch trung tâm Hạch khoang bên Có (47) Không (38) p Có (32) Không (53) p Tuổi

PHẦN NGHIÊN CỨU Ung thư tuyến giáp trẻ em thường có đặc nghiên cứu được thực hiện bởi nhiều phẫu thuật điểm lâm sàng lầm rộ hơn khi so sánh với người viên khác nhau suy cận giáp tạm thời có tỷ lệ từ lớn. Theo nghiên cứu so sánh giữa 644 bệnh nhân (17,6%) tất các các bệnh nhân được điều trị bằng trẻ em với 43,536 bệnh nhân ung thư tuyến giáp bổ sung canxi + vitamin D hồi phục sau 3 tháng, ở người lớn thì trẻ em có tỷ lệ di căn hạch cao hơn có 10,6% khàn tiếng tạm thời, 1 bệnh nhân liệt [7] (31,5% so với 14,7% ở người lớn) và tỷ lệ di dây thanh vĩnh viễn do khối u xâm lấn dây thần căn phổi cao hơn (5,7% ở trẻ em và 2,2% ở người kinh thanh quản, 4 bệnh nhân bị rò ống ngực lớn) so sánh với nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ trong đó 1 bệnh nhân phải phẫu thuật khâu thắt di căn hạch tính chung là 52,9% và tỷ lệ di căn ống ngực còn lại điều trị nội khoa ổn định. phổi là 2,4%. Các yếu tố khối u kích thước ≥2cm, hoặc phá vỏ bao tuyến làm tăng tỷ lệ di căn hạch 5. KẾT LUẬN khoang trung tâm và khoang bên (p

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 4 4. Francis GL, Waguespack SG, Bauer AJ, et Journal of surgical research. Sep 2009. 156(1):167- al. Management Guidelines for Children with 172. doi:10.1016/j.jss. 2009.03.098. Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid 7. Al-Qurayshi Z, Adam Hauch M, Srivastav S, Cancer: The American Thyroid Association Aslam R, Friedlander P. A National Perspective of Guidelines Task Force on Pediatric Thyroid the Risk, Presentation, and Outcomes of Pediatric Cancer. Thyroid : official journal of the American Thyroid Cancer. JAMA otolaryngology head & Thyroid Association. 2015. 25(7):716-759 %U neck surgery. 2016. https://www.liebertpub.com/doi/710.1089/ 8. Burke JF, Sippel RS, Chen H. Evolution of thy.2014.0460. pediatric thyroid surgery at a tertiary medical 5. Francis GL, Waguespack SG, Bauer AJ, et center. Journal of Surgical Research. 2012. al. Management Guidelines for Children with 177(2):268-274 %U https://linkinghub.elsevier. Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid com/retrieve/pii/S0022480412006075. Cancer. Thyroid : official journal of the American 9. Scholz S, Smith JR, Chaignaud B, Shamberger Thyroid Association. Jul 2015. 25(7): 716-759. RC, Huang SA. Thyroid surgery at Children’s doi:10.1089/thy.2014.0460. Hospital Boston: a 35-year single-institution 6. Hogan AR, Zhuge Y, Perez EA, Koniaris LG, experience. Journal of pediatric surgery. 2011. Lew JI, Sola JE. Pediatric thyroid carcinoma: 46(3): 437-442 %U https://linkinghub.elsevier. incidence and outcomes in 1753 patients. The com/retrieve/pii/S0022346810007888. 28

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-benh-hoc-va-ket-qua-som-phau-thuat-ung-thu-tuyen-giap-biet-hoa-o-tre-em-tai-benh-vien-noi-t-2554610.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY