MangYTe

Tài liệu y khoa

Đặc điểm bú sữa mẹ của trẻ được chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo

Đặc điểm bú sữa mẹ của trẻ được chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo
  • Mã tin: 408
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Nghiên cứu mô tả đặc điểm bú sữa mẹ của trẻ được chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiền cứu hàng loạt ca, trên 120 bệnh nhi sơ sinh nhẹ cân có cân nặng lúc sinh từ 1500g đến 2200g tại Bệnh viện Từ Dũ tham gia phương pháp chăm sóc Kangaroo trong khoảng 14 ngày đầu sau sinh đến 40 tuần tuổi thai điều chỉnh.

Nội dung Text: Đặc điểm bú sữa mẹ của trẻ được chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 10, số 2, tháng 4/2020 Đặc điểm bú sữa mẹ của trẻ được chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo Ngô Minh Xuân Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt Mục tiêu: Mô tả đặc điểm bú sữa mẹ của trẻ được chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiền cứu hàng loạt ca, trên 120 bệnh nhi sơ sinh nhẹ cân có cân nặng lúc sinh từ 1500g đến 2200g tại Bệnh viện Từ Dũ tham gia phương pháp chăm sóc Kangaroo trong khoảng 14 ngày đầu sau sinh đến 40 tuần tuổi thai điều chỉnh. Phương pháp Kagaroo được chia thành: sớm, trung bình và muộn tuỳ theo thời điểm thực hiện. Kết quả: Nhóm Kangaroo sớm có tỉ lệ bú hoàn toàn bằng sữa mẹ cao nhất (93,3%) và tỉ lệ trẻ phải bú hoàn toàn bằng sữa công thức là thấp nhất (0%) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Từ khóa: Phương pháp Kangaroo, bú sữa mẹ. Abstract Breastfeeding characteristics of neonates with Kangaroo care Ngo Minh Xuan Pham Ngoc Thach Medical University, Ho Chi Minh city Objective: To describe the breastfeeding characteristics of neonates with Kangaroo care. Object and method: A prospective, descriptive study was conducted with 120 low weight newborn babies (birth weight between 1500 g and 2200 g) at Tu Du Hospital. Those neonates who were between the first 14 days after birth and 40 weeks of age adjustably and cared by Kangaroo method. The Kangaroo care was categorized  as early-, median- and late-group depending on the time of carrying out. Results: The early Kangaroo group had the highest rate of breastfeeding completely (93.3%) and the lowest rate of bolostrum intake (0%). The difference was significant (p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 10, số 2, tháng 4/2020 2.2. Phương pháp nghiên cứu và ngay 7 ngày sau sinh. Số còn lại gọi là Kangaroo Thiết kế nghiên cứu: muộn. Mô tả tiền cứu hàng loạt ca. Trong những ngày và giờ đầu sau sinh, trẻ còn Biến số nghiên cứu: nằm trong đơn vị hồi sức sơ sinh, có thể trẻ bú bằng - Đặc điểm cách sinh, thời điểm tham gia phương sữa công thức vì người nhà không kịp gởi sữa mẹ pháp Kangaroo, bú mẹ hoàn toàn, bú hoàn toàn sữa cho trẻ, nhưng khi trẻ về với mẹ và được chăm sóc công thức, bú hỗn hợp sữa mẹ và sữa công thức. bằng phương pháp Kangaroo, trẻ bú hoàn toàn bằng Tùy vào thời điểm thực hiện Kangaroo sẽ có sữa mẹ, những trường hợp này chúng tôi ghi nhận là các nhóm Kangaroo sau: Kangaroo sớm (≤ 24 giờ bú sữa mẹ hoàn toàn. sau sinh): trẻ được ấp Kangaroo trong vòng 24 giờ Phương pháp xử lý số liệu: số liệu thu thập sau sinh. Kangaroo trung bình (1 – 7 ngày sau sinh): được nhập và xử lý trên phần mềm thống kê y sinh trẻ được ấp Kangaroo sau 24 giờ (1 ngày) và trước học SPSS 22.0. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1. Phân loại sơ sinh theo cách sinh Cách sinh Số trẻ Tỉ lệ % Sinh thường 65 54,0 Sinh mổ 55 46,0 Tổng 120 100 Nhận xét: Tỷ lệ sinh thường là 54% (65 trường hợp), sinh mổ là 46% (55 trường hợp). Bảng 2. Liên quan giữa phương pháp bú và thời gian chăm sóc Kangaroo Kangaroo Sớm Trung bình Muộn Chung n(%) (n = 45) (n = 42) (n = 33) (n = 120) Bú sữa mẹ hoàn toàn 42(93,3) 31(73,8) 3(9,1) 76(63,2) Bú hỗn hợp 3(6,7) 9(21,4) 24(72,7) 36(30,0) Bú hoàn toàn sữa công thức 0(0,0) 2(4,8) 6(18,2) 8(6,7) p < 0,05 Nhận xét: Trong nhóm bú sữa mẹ hoàn toàn, nhóm Kangaroo sớm có tỉ lệ cao nhất là 93,3% và nhóm Kangaroo muộn có tỉ lệ thấp nhất là 9,1%. Trong nhóm bú hỗn hợp, Kangaroo muộn có tỉ lệ cao nhất là 72,7% và nhóm Kangaroo sớm có tỉ lệ thấp nhất là 6,6%. Trong nhóm bú sữa công thức, nhóm Kangaroo muộn có tỉ lệ cao nhất là 18,2% và nhóm Kangaroo sớm có tỉ lệ thấp nhất là 0,0%. Bảng 3.3. Bú mẹ hoàn toàn theo cách sinh Cách sinh Sinh thường n(%) Sinh mổ n(%) Tổng n(%) Không bú sữa mẹ hoàn toàn 13(20,0) 31(56,4) 44(37,0) Bú sữa mẹ hoàn toàn 52(80,0) 24(43,6) 76(63,0) p < 0,05 Nhận xét: Tỷ lệ trẻ bú mẹ hoàn toàn đến 40 tuần tuổi thai điều chỉnh ở nhóm sinh thường là 80,0%, ở nhóm sinh mổ chỉ có 43,6%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 10, số 2, tháng 4/2020 pháp chăm sóc Kangaroo cho đến 40 tuần tuổi thai bú mẹ, chúng tôi đều ghi nhận là trẻ vừa bú mẹ vừa điều chỉnh là: 63,2% (76 trẻ/120 trẻ). So sánh với các bú sữa công thức (hỗn hợp). tác giả khác về bú hoàn toàn sữa mẹ đến 40 tuần Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ trẻ vừa bú tuổi thai điều chỉnh trong phương pháp Kangaroo mẹ,vừa bú sữa công thức là 30,0%. So sánh giữa các [4], [5]: Ghavane (2012): 61%; Rojas (2003): 60%; nhóm Kangaroo trong mẫu nghiên cứu, chúng tôi Roberts (2000): 62%. So sánh bú mẹ hoàn toàn đến nhận thấy tỉ lệ trẻ vừa bú mẹ vừa bú sữa công thức 40 tuần tuổi thai điều chỉnh giữa các nhóm trong (hỗn hợp) nhóm Kangaroo sớm là thấp nhất: 6,7% nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có sự khác biệt so với nhóm Kangaroo muộn là 72,7% khác biệt có ý có ý nghĩa thống kê (p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-bu-sua-me-cua-tre-duoc-cham-soc-bang-phuong-phap-kangaroo-2304808.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY