MangYTe

Tài liệu y khoa

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của các trường hợp u não tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của các trường hợp u não tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2
  • Mã tin: 982
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của các trường hợp u não tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2 trình bày việc xác định các đặc điểm trước phẫu thuật, đặc điểm trong phẫu thuật và kết quả điều trị ban đầu của các trường hợp u não nhập Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.

Nội dung Text: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của các trường hợp u não tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỞ RỘNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II LẦN THỨ 29 NĂM 2022 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP U NÃO TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 Trương Minh Tấn Đạt1, Nguyễn Văn Lộc1, Võ Quốc Bảo1 TÓM TẮT 21 thị (OR = 4,2, 95%CI 1,07-16,77, p = 0,04), rối Mục tiêu: Xác định các đặc điểm trước phẫu loạn điện giải (OR = 3,3, 95%CI 1,20-9,27, p = thuật, đặc điểm trong phẫu thuật và kết quả điều 0,02) và ước tính lượng máu mất (OR = 1,09, trị ban đầu của các trường hợp u não nhập Khoa 95%CI 1,00-1,18, p = 0,04). Những bệnh nhi có Hồi sức tích cực và chống độc. xuất huyết sau phẫu thuật trải qua thời gian thở Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: máy kéo dài hơn nhóm không xuất huyết gấp 5,6 Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 102 trẻ mắc u lần (p = 0,01). não được phẫu thuật và điều trị hậu phẫu tại Kết luận: Hai triệu chứng thường gặp nhất Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện của bệnh nhân u não lúc nhập viện là đau đầu và Nhi đồng 2 từ 01-01-2018 đến 31-12-2020. nôn ói. U sao bào độ thấp là loại giải phẫu bệnh Kết quả: Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận phổ biến nhất. Cần theo dõi sát các biến chứng độ tuổi lúc phẫu thuật trung bình là 7,3 ± 3,8 tuổi sau phẫu thuật, đặc biệt là rối loạn điện giải, với nam chiếm tỷ lệ 56,9%. 82/102 bệnh nhi có nhiễm trùng và xuất huyết. GCS 15 điểm tại thời điểm phát hiện bệnh. Hai Từ khóa: u não ở trẻ em, biến chứng sau phẫu triệu chứng thường gặp nhất là đau đầu (80,4%) thuật u não và nôn ói (62,7%). 47,1% các trường hợp u não được chẩn đoán ở vị trí dưới lều và u sao bào độ SUMMARY thấp phổ biến nhất với tỷ lệ 31,7%. Hơn 86% các CLINICAL, LABORATORY trường hợp u não được phẫu thuật lấy gần trọn u. CHARACTERISTICS AND Tỷ lệ tử vong là 2,9%. Các biến chứng thường TREATMENT RESULTS OF gặp sau phẫu thuật: rối loạn điện giải (51%), CHILDREN AFTER SURGERY FOR nhiễm trùng (23,5%), xuất huyết (18,6%), khiếm BRAIN TUMORS IN PEDIATRIC khuyết thần kinh mới (13,7%) và co giật (2,9%). INTENSIVE CARE UNIT, CHILDREN‘S Thời gian điều trị tại Khoa Hồi sức trung bình là HOSPITAL 2 2,5 ngày với 56,9% bệnh nhi điều trị > 1 ngày. Objectives: To determine the preoperative Ba yếu tố tiên đoán dương liên quan với thời characteristics, intraoperative characteristics and gian điều trị tại Khoa Hồi sức > 1 ngày: vị trí u initial treatment results of chidren after surgery nhóm 2 bao gồm u trên yên, u tuyến tùng, u đồi for brain tumor admitted to the pediatric intensive care unit (PICU). *Bệnh viện Nhi Đồng 2 Materials and methods: A descriptive cross- Chịu trách nhiệm chính: Trương Minh Tấn Đạt sectional study on 102 children with confirmed Email: tdmdnt@gmail.com brain tumor diagnosis and postoperative Ngày nhận bài: 25.8.2022 treatment at the PICU, Children's Hospital 2 from Ngày phản biện khoa học: 23.9.2022 January 1, 2018 to December 31, 2020. Ngày duyệt bài: 10.10.2022 144

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 519 - THÁNG 10 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 Results: Our study recorded the average age não chỉ đứng thứ hai sau bệnh bạch cầu về tỷ at surgery was 7.3 ± 3.8 years old with male lệ mắc (20%), và là dạng u đặc phổ biến nhất accounted for 56.9%. 82/102 pediatric patients ở trẻ em. Triệu chứng lâm sàng của các bệnh had a GCS of 15 at the time of diagnosis. The lý u não không đặc hiệu, tùy thuộc vào vị trí two most common symptoms were headache khối u và tuổi của bệnh nhi. Các biểu hiện (80.4%) and vomiting (62.7%). 47.1% of brain thường gặp nhất là đau đầu, nôn ói, chậm tumor cases were diagnosed in infratentorial phát triển tâm thần vận động, đầu to, bú position and low grade astrocytoma was the most kém/chậm tăng trưởng, co giật hoặc thất common histological type with the rate of 31.7%. điều, suy giảm thị lực [5]. Chụp cắt lớp vi tính More than 86% of brain tumors were total and (CT) hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI) não subtotal resections. The mortality rate is 2.9%. giúp xác định chẩn đoán. Common complications after surgery included Phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị electrolyte disturbances (51%), infections chủ yếu đối với phần lớn các trường hợp u (23.5%), hemorrhage (18.6%), new neurological não ở trẻ em [3]. Vì nguy cơ biến chứng sau deficits (13.7%) and convulsion (2.9%). The mổ cao nên gần như toàn bộ các trường hợp average duration of treatment at PICU was 2.5 hậu phẫu u nội sọ đều cần phải được theo dõi days with 56.9% of pediatric patients treated at trong Khoa Hồi sức tích cực. Các biến chứng the PICU > 1 day. Three positive predictive thường gặp bao gồm: xuất huyết, co giật, rối factors associated with the duration of treatment loạn điện giải, nhiễm trùng…[4,7]. in the PICU > 1 day: tumor location group 2 Tại Việt Nam, cùng với Bệnh viện Nhi including suprapituitary tumor, pineal gland Trung ương, Bệnh viện Nhi đồng 2 là cơ sở tumor, and thalamus tumor (OR = 4.2, 95% CI: tiên phong trong việc thực hiện phẫu thuật u 1.07-16.77, p = 0.04), electrolyte disturbances não ở trẻ em. Tuy chẩn đoán và điều trị đã có (OR = 3.3, 95% CI: 1.20-9.27, p = 0.02) and nhiều tiến bộ nhưng đến thời điểm hiện tại, estimated blood loss (OR = 1.09, 95%CI: 1.00- vẫn chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá đặc 1.18, p = 0.04). Pediatric patients with điểm các trường hợp u não sau phẫu thuật postoperative bleeding experienced mechanical được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực ventilation 5.6 times longer than the non- (PICU). Vì vậy, chúng tôi tiến hành thực bleeding group (p = 0.01). hiện đề tài “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm Conclusions: The two most common sàng và kết quả điều trị của các trường hợp u symptoms on admission were headache and não tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, vomiting. Low grade astrocytoma is the most Bệnh viện Nhi đồng 2”. common histological type. It is necessary to closely monitor postoperative complications, II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU especially electrolyte disturbances, infections and Thiết kế nghiên cứu hemorrhage. Nghiên cứu cắt ngang mô tả. Keywords: Brain tumor resection in children, Đối tượng nghiên cứu complications after brain tumor surgery Tiêu chí đưa vào Tất cả các trẻ được chẩn đoán xác định u I. ĐẶT VẤN ĐỀ não, được phẫu thuật và điều trị hậu phẫu tại Trong tất cả các loại ung thư ở trẻ em, u Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh 145

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỞ RỘNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II LẦN THỨ 29 NĂM 2022 viện Nhi đồng 2 từ 01-01-2018 đến 31-12- tham khảo bằng phần mềm Endnote 7. Các 2020. biến định tính được mô tả theo tỷ lệ, các biến Tiêu chí loại ra định lượng mô tả theo trung bình và độ lệch Những trường hợp thất lạc hồ sơ bệnh án chuẩn. Sử dụng phép kiểm chính xác Fisher và không đủ dữ liệu nghiên cứu. để so sánh tỷ lệ phần trăm, phép kiểm T và Cỡ mẫu ANOVA để so sánh giá trị trung bình của Cỡ mẫu được tính theo công thức sau : các nhóm dân số độc lập, phép kiểm có ý nghĩa thống kê khi giá trị p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 519 - THÁNG 10 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 Bảng 2. Đặc điểm lâm sàng Đặc điểm Số lượng (N=102) Tỷ lệ (%) GCS ≤8 02 2 >8 100 98 Co giật 17 16,7 Đau đầu 82 80,4 Nôn ói 64 62,7 Đầu to 09 8,8 Chậm phát triển tâm vận 18 17,6 Dấu thần kinh định vị 50 49 1 dấu hiệu 47 46,1 2 dấu hiệu 03 2,9 U tái phát 04 3,9 Kết quả nghiên cứu cho thấy: nhóm 1 bao của khối u: bé 1 tháng tuổi được chẩn đoán u gồm u bán cầu và u não thất bên (27%), não thất IV, đầu nước đặt VP shunt, người nhóm 2 bao gồm u trên yên, u tuyến tùng và nhà xin về sau 3 ngày điều trị tại PICU. u đồi thị (26%), nhóm 3 bao gồm các u hố Trong tổng số 101 trường hợp còn lại, u sao sau (47%). Nghiên cứu của chúng tôi ghi bào độ thấp chiếm tỷ lệ cao nhất (31,7%). nhận 1 trường hợp không có giải phẫu bệnh Bảng 3. Đặc điểm giải phẫu bệnh của khối u Giải phẫu bệnh Số lượng (N=101) Tỷ lệ (%) U sao bào độ thấp 32 31,7 U sọ hầu 8 7,9 U nguyên bào tủy 15 14,8 U màng ống nội tủy 16 15,8 U nguyên bào thần kinh đệm 7 6,9 U tế bào mầm 14 13,9 U quái 2 2,0 Sarcoma 3 3,0 Carcinoma 2 2,0 U sợi thần kinh 2 2,0 Đặc điểm trong phẫu thuật 147

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỞ RỘNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II LẦN THỨ 29 NĂM 2022 Bảng 4. Đặc điểm trong phẫu thuật Đặc điểm Số lượng (N=102) Tỷ lệ (%) Loại phẫu thuật Toàn phần 88 86,2% Bán phần 10 9,8% Mở sọ giải áp + sinh thiết u 2 2,0% Vp shunt 2 2,0% Thời gian phẫu thuật (giờ) 5,5 ± 1,6 (ngắn nhất – dài nhất) (1 – 10) Ước tính lượng máu mất (ml/kg) 10,5 ± 9,3 Ước tính lượng máu truyền (ml/kg) 5,6 ± 8,6 Kết quả điều trị sau phẫu thuật Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận 1 trường hợp tử vong và và 2 trường hợp xin về trong tình trạng nặng, GCS 3-4 điểm. Bảng 5. Kết quả điều trị ban đầu Đặc điểm Số lượng (N=102) Tỷ lệ (%) Tử vong 3 2,9 Sử dụng thuốc vận mạch 8 8,8 Xuất huyết 19 18,6 Co giật 3 2,9 Nhiễm trùng 24 23,5 Rối loạn điện giải 52 51 Thời gian điều trị tại PICU (ngày) Trung bình 2,5 ± 2,2 (ngắn nhất – dài nhất) (1 – 13) Trung vị 2 ≤ 1 ngày 44 43,1 > 1 ngày 58 56,9 Thời gian thở máy (ngày) Trung bình 1,8 ± 1,6 (ngắn nhất – dài nhất) (1 – 10) Trung vị 1 ≤ 1 ngày 67 65,7 > 1 ngày 35 34,3 Trong vòng 72h sau phẫu thuật, chúng tôi ghi nhận tri giác xấu hơn so với trước phẫu thuật ở 11/102 bệnh nhi (10,8%). 10 trường hợp cải thiện trong tổng số 50 trường hợp có các khiếm khuyết thần kinh xuất hiện trước phẫu thuật (Biểu đồ 1). 148

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 519 - THÁNG 10 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 trước PT cải thiện sau PT 15 9 10 8 5 4 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 mắt yếu yếu lé mắt thất sụp mi liệt ngủ gà mờ chi 1/2 điều VII P người Biểu đồ 1. Sự thay đổi của các khiếm khuyết thần kinh trước phẫu thuật và trong vòng 72h sau phẫu thuật 14 trường hợp có biến chứng thần kinh Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho mới chiếm tỷ lệ 13,7%, trong đó có 5 trường thấy độ tuổi lúc phẫu thuật gần như tương hợp biểu hiện hội chứng im lặng tiểu não đồng với độ tuổi của bệnh nhi tại thời điểm (CMS). phát hiện u não (7,3 ± 3,8 tuổi). Kết quả này Các yếu tố liên quan với kết quả điều tương tự các nghiên cứu của Brandon, trị ban đầu Stephanie, Neervoort [2,6,7]. Kết quả cho thấy có mối liên quan giữa tử Đặc điểm lâm sàng vong với GCS lúc nhập viện ≤ 8 (p = 0,03) Đau đầu và nôn ói là hai triệu chứng và xuất huyết sau phẫu thuật (p = 0,001). thường gặp nhất tại thời điểm nhập viện. Do Nhóm bệnh nhân có xuất huyết sau phẫu đó, trước một bệnh nhi đến khám với biểu thuật trải qua thời gian thở máy kéo dài hơn hiện đau đầu, nôn ói đặc biệt trong thời gian nhóm không xuất huyết (OR 5,6, 95%CI dài, bác sĩ cần loại trừ u hệ thần kinh trung 1,50-20,93, p = 0,01). Phân tích mô hình hồi ương. Tỷ lệ co giật trước phẫu thuật trong quy đa biến logistic liên quan đến nhiễm nghiên cứu của chúng tôi là 16,7%, không trùng xác định hai yếu tố tiên đoán dương là ghi nhận mối liên quan với vị trí u, giải phẫu kích thước u (OR 1,8, 95%CI 1,09-2,98, p = bệnh khối u và co giật sau phẫu thuật. Tỷ lệ 0,02) và xuất huyết (OR 5,76, 95% CI 1,36- co giật có xu hướng cao hơn ở nhóm u trên 24,44, p = 0,018). Ba yếu tố liên quan với lều, ghi nhận trong nghiên cứu của Brandon thời gian điều trị tại PICU: vị trí u (OR 4,23, là 21% (13/61 đối tượng với 54% u trên lều) 95%CI 1,07-16,77, p = 0,04), rối loạn điện [2] . Bên cạnh đó, 49% bệnh nhi có dấu thần giải (OR 3,35, 95%CI 1,20-9,27, p = 0,02)và kinh định vị trước thời điểm chuẩn bị phẫu ước lượng máu mất trong phẫu thuật (OR = thuật với yếu chi và yếu ½ người là những 1,09, 95%CI 1,00-1,18, p = 0,04). triệu chứng phổ biến. Tỷ lệ khiếm khuyết thần kinh trong nghiên cứu của Stephanie lên IV. BÀN LUẬN đến 85,3% với liệt thần kinh sọ và hội chứng Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và cận lâm tiểu não là 2 nhóm triệu chứng phổ biến nhất [7] sàng . Đặc điểm dịch tễ Đặc điểm khối u Vị trí khối u liên quan với thời gian phẫu 149

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỞ RỘNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II LẦN THỨ 29 NĂM 2022 thuật (p = 0,009), trong đó vị trí nhóm 2 (u 1,8 ± 1,6. Hơn 56% trường hợp cần điều trị trên yên, u tuyến tùng, u đồi thị) có thời gian tại PICU > 1 ngày. Tỷ lệ này trong nghiên phẫu thuật dài nhất, trung bình là 6,1 giờ. cứu của Thomas Spentzas chỉ là 31% và hai Kết quả nghiên cứu của Brandon cho thấy vị yếu tố chính liên quan đến thời gian điều trị trí khối u không liên quan đến nhu cầu tại PICU > 1 ngày là lượng máu mất trong chuyển bệnh nhi đến PICU sau phẫu thuật phẫu thuật lớn và thở máy tại thời điểm nhập lấy u [2]. U sao bào độ thấp trong nghiên cứu viện [8]. Những trường hợp xuất huyết, bệnh của chúng tôi chiếm tỷ lệ cao nhất (31,7%). nhân cần được an thần, chống phù não, Kết quả này tương đồng với nhiều nghiên truyền chế phẩm máu và cần hỗ trợ thở tối cứu trên thế giới. Dữ liệu từ Thống kê u não ưu từ máy thở, điều này có lẽ dẫn đến thời của Mỹ (CBTRUS) cho thấy u sao bào lông gian thở máy trên những đối tượng này kéo là loại u có tỷ lệ sống sót trong vòng 5 năm dài hơn. cao nhất (97%), trong khi đó u thần kinh đệm Tỷ lệ nhiễm trùng trong thời gian điều trị độ cao và u quái có tỷ lệ sống sót thấp nhất. tại PICU là 23,5% với đa phần các trường Nghiên cứu của Brandon cho thấy 63% u sao hợp được chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng bào độ thấp không cần thiết phải chuyển huyết, nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương PICU điều trị [2]. trong vòng 48-72 giờ sau phẫu thuật. Những Đặc điểm trong phẫu thuật bệnh nhi có xuất huyết sau phẫu thuật cần Việc thực hiện phẫu thuật loại bỏ trọn u thời gian thở máy kéo dài hơn, tăng nguy cơ và gần trọn u trên 88/102 bệnh nhi trong viêm phổi thở máy cũng như tỷ lệ nhiễm khoảng thời gian 2018-2020 đã cho thấy sự trùng bệnh viện. Tỷ lệ nhiễm trùng trong tiến bộ vượt bậc của ê kíp phẫu thuật u não nghiên cứu này ngang bằng với kết quả trong tại Bệnh viện Nhi đồng 2. nghiên cứu của Neervoort (21%) và cao hơn Kết quả điều trị ban đầu so với nghiên cứu của Stephanie (10,2%) [6,7]. Tỷ lệ tử vong trong nghiên cứu của chúng Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận 18,6% tôi là 2,9% với 1 trường hợp tử vong và 2 bệnh nhi có tình trạng xuất huyết quanh u trường hợp xin về trong tình trạng nặng. được xác định với CT-scan sau phẫu thuật. Trường hợp tử vong: nguyên nhân chính là Tuy nhiên chỉ có 2/19 trường hợp cần phải sốc nhiễm trùng với bệnh nền là u tuyến tùng phẫu thuật lấy máu tụ. Nghiên cứu của tái phát nhiều lần mặc dù đã được phẫu thuật Stephanie ghi nhận tỷ lệ này là 6%, chủ yếu và hóa trị 3 đợt. Hai trường hợp xin về chủ ở nhóm u trên lều và chỉ có 1 bệnh nhân cần yếu do khối u tiên lượng nặng: u não thất IV phải phẫu thuật lấy máu tụ [7]. ở trẻ 1 tháng tuổi và u não hố sau xuất huyết Tỷ lệ mắc phải biến chứng rối loạn điện + thoát vị não. Nghiên cứu của chúng tôi cho giải trong nghiên cứu của chúng tôi là 51%, thấy có mối liên quan giữa tử vong với GCS cao hơn nhiều so với kết quả của Ignacio lúc nhập viện ≤ 8 (p = 0,03) và xuất huyết (17,9%) [4]. Tỷ lệ xuất huyết cao hơn (18,6% sau phẫu thuật (p = 0,001). so với 8,3%) và thời gian điều trị tại PICU Thởi gian điều trị tại PICU trung bình là trung bình cao hơn có thể là 2 lý do giải thích 2,5 ± 2,2 và thời gian thở máy trung bình là tỷ lệ rối loạn điện giải trong nghiên cứu của 150

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 519 - THÁNG 10 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 chúng tôi cao hơn của Ignacio. Chỉ có 5/26 xuất huyết sau phẫu thuật trải qua thời gian trường hợp hạ natri mức độ nặng nghĩ do thở máy kéo dài hơn nhóm không xuất huyết. bệnh não mất muối với natri niệu > 150 mEq/L. Bên cạnh natri máu giảm, bệnh nhi u TÀI LIỆU THAM KHẢO não sau phẫu thuật vẫn có thể tăng natri máu 1. Benjamin Lassen et al. (2012), “Surgical với tỷ lệ 9,8%. Hơn 70% các trường hợp tăng Mortality and Selected Complications in 273 natri máu xuất hiện trong vòng 24-48 giờ sau Consecutive Craniotomies for Intracranial Tumors in Pediatric Patients”, Neurosurgery phẫu thuật, thường gặp đối với vị trí u trên 70:936–943 yên gây tình trạng đái tháo nhạt. 2. Brandon c. gabel et al. (2016), “Questioning Trong vòng 72 giờ sau phẫu thuật, 10,8% the need for ICU level of care in pediatric bệnh nhi ghi nhận tri giác xấu hơn so với patients following elective uncomplicated trước phẫu thuật. Vì không đánh giá MRI craniotomy for brain tumors”, J neurosurg trong và sau phẫu thuật như trong nghiên cứu Pediatr 17:564–568 của Benjamin nên chúng tôi không thể xác 3. Ching Lau et al. (2020), “Overview of the định nguyên nhân cụ thể gây ra tình trạng tri management of the central nervous system giác xấu hơn. Trong nghiên cứu của chúng tumors in children”, UpToDate 2020 tôi, 80% trường hợp có các dấu hiệu thần 4. Ignacio Mastro-Martínez et al. (2017), kinh định vị trước phẫu thuật không cải thiện “Early postoperative complications of trong giai đoạn sớm sau phẫu thuật. Tỷ lệ intracranial tumors in children”, Minerva này tương tự như trong nghiên cứu của Pediatr. 2017 Oct;69(5):381-390 Benjamin [1]. Chúng tôi không ghi nhận được 5. Mark S. Greenberg et al. (2016), Pediatric bất kỳ mối liên quan nào giữa nhóm đặc brain tumors, Handbook of Neurosurgery, Thiem e Medical Publishers, 8th edition, pp. điểm trước và trong phẫu thuật với các biến 593-595 chứng thần kinh mới xuất hiện sau phẫu 6. Neervoort et al. (2010), “Surgical morbidity thuật. and mortality of pediatric brain tumors: a single center audit”, Childs Nerv Syst (2010) V. KẾT LUẬN 26:1583–1592 Hai triệu chứng thường gặp nhất của u 7. Stephanie et al (2011), “Short-term não lúc nhập viện là đau đầu và nôn ói. Gần neurological outcome of children after 1/2 các trường hợp u não được chẩn đoán ở surgery for brain tumors: incidence and vị trí dưới lều và u sao bào độ thấp là loại characteristics in a pediatric intensive care giải phẫu bệnh phổ biến nhất. Ba yếu tố tiên unit”, Childs Nerv Syst (2011) 27:933–941 đoán dương với thời gian điều trị tại PICU 8. Thomas Spentzas et al. (2010), “Brain tumor bao gồm: vị trí nhóm u, rối loạn điện giải và resection in children: Neurointensive care unit ước tính lượng máu mất. Nhóm bệnh nhân course and resource utilization”, Pediatr Crit Care Med 2010; 11:718–722 151

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-lam-sang-can-lam-sang-va-ket-qua-dieu-tri-cua-cac-truong-hop-u-nao-tai-khoa-hoi-suc-tich-c-2599144.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY