Đặc điểm rối loạn nhịp tim trên Holter điện tâm đồ 24 giờ ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020 – 2021

Đặc điểm rối loạn nhịp tim trên Holter điện tâm đồ 24 giờ ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020 – 2021
  • Mã tin : 987
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Đặc điểm rối loạn nhịp tim trên Holter điện tâm đồ 24 giờ ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020 – 2021 mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các trẻ được đeo Holter điện tâm đồ 24 giờ tại bệnh bệnh viện trẻ Trẻ em Hải Phòng từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2021 và nhận xét kết quả của Holter điện tâm đồ 24 giờ ở nhóm trẻ em trên.

Nội dung Text: Đặc điểm rối loạn nhịp tim trên Holter điện tâm đồ 24 giờ ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020 – 2021

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ ĐẶC BIỆT - PHẦN II - 2022 ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIÊN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2020 – 2021 Trần Thị Hải Yến*, Đinh Dương Tùng Anh* TÓM TẮT 13 kết quả siêu âm tim bình thường. Có 44% các Đặt vấn đề và mục tiêu: Rối loạn nhịp tim là trường hợp được đeo Holter điện tâm đồ 24 giờ bệnh lý có thể gặp ở nhiều chuyên khoa. Ở trẻ được phát hiện các rối loạn nhịp tim, bao gồm: em, rối loạn nhịp tim thường nhẹ và thoáng qua nhịp nhĩ ổ (20,8%), block nhĩ thất (13,2%), ngoại nhưng cũng có có trường hợp rối loạn nhịp tim tâm thu nhĩ (10%), nhịp xoang không đều ( có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện 6,8%), nhịp chậm xoang (4%), nhịp nhanh xoang và can thiệp kịp thời. Hiện chưa có một đánh giá (2,4%), hội chứng Wolf – Parkinson – White nào về hiệu quả của phương pháp này cũng như (1,2%), ngoại tâm thu thất (12,4%), block nhánh đặc điểm của rối loạn nhịp tim ở trẻ em tại (4,8%), nhịp nhanh thất (2,4%). BVTEHP. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Kết luận: Cần tập trung phát hiện các triệu này với hai mục tiêu: mô tả đặc điểm lâm sàng, chứng như: đau ngực, khó thở, hồi hộp trống cận lâm sàng của các trẻ được đeo Holter điện ngực ở trẻ nghi ngờ có rối loạn nhịp tim. Holter tâm đồ 24 giờ tại bệnh bệnh viện trẻ Trẻ em Hải điện tâm đồ 24 giờ là một biện pháp hiệu quả Phòng từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2021 và nhận giúp chẩn đoán rối loạn nhịp tim ở trẻ em xét kết quả của Holter điện tâm đồ 24 giờ ở nhóm Từ khóa: rối loạn nhịp tim, Holtẻ điện tâm đồ trẻ em trên. 24 giờ, trẻ em. Đối tượng và phương pháp: Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu hồi cứu trên 250 trẻ em có SUMMARY chỉ định đeo Holter điện tâm đồ 24 giờ tại bệnh CHARACTERISTICS OF ARRHYTHMIAS viện trẻ em Hải Phòng từ tháng 3 năm 2020 đến ON 24-HOUR HOLTER AT HAI PHONG tháng 3 năm 2021. CHILDREN'S HOSPITAL Kết quả: Trong đó 80,8% bệnh nhân trong Background and objectives: Cardiac nhóm nghiên cứu có ít nhất một dấu hiệu nghi arrhythmia is a disease that can be encountered in ngờ có rối loạn nhịp tim: đau ngực, khó thở, hồi many specialties. In children, arrhythmias are hộp trống ngực, cơn ngất. Đa số bệnh nhân có usually mild and transient, but there are cases of tiền sử gia đình bình thường và bản thân không arrhythmias that can lead to death if not detected có tiền sử bệnh tim mạch. Phần lớn bệnh nhân có and intervened in time. Currently, there is no nồng độ Troponin T, Magie, Kali huyết thanh và evaluation of the effectiveness of this method as well as the characteristics of arrhythmias in children at BVTEHP. We conducted this study *Trường Đại học Y Dược Hải Phòng with two objectives: to describe the clinical and Chịu trách nhiệm: Trần Thị Hải Yến subclinical characteristics of children wearing Email: tthyen@hpmu.edu.vn 24-hour electrocardiogram Holter at Hai Phong Ngày nhận bài: 16.5.2022 Children's Hospital from March 2020 to March Ngày phản biện khoa học: 18.5.2022 2021 and comment on the results of Holter 24- Ngày duyệt bài: 15.6.2022 93

C«ng tr×nh nghiªn cøu KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG hour electrocardiogram in the above group of Rối loạn nhịp tim ít xảy ra ở trẻ em, chỉ children. khoảng 5% số trẻ em nhập khoa cấp cứu do Subjects and methods: We conducted a rối loạn nhịp tim có triệu chứng [1]. Các retrospective study on 250 children who were triệu chứng của rối loạn nhịp tim ở trẻ em indicated to wear a 24-hour electrocardiogram thường nhẹ, thoáng qua, chủ yếu là mệt, hồi Holter at Hai Phong Children's Hospital from hộp trống ngực, ngất. Tuy nhiên cũng có March 2020 to March 2021. những trường hợp bệnh tiến triển nặng dẫn Results: 80.8% of patients in the study group tới ngừng tim [34]. Holter điện tâm đồ 24 giờ had at least one sign of suspected arrhythmia: hiện là một trong những kỹ thuật được áp chest pain, shortness of breath, palpitations, dụng rộng rãi trên lâm sàng để phát hiện kịp syncope. The majority of patients had a normal thời của rối loạn nhịp tim tại Bệnh viện Trẻ family history and no personal history of em Hải Phòng (BVTEHP) trong những năm cardiovascular disease. The majority of patients gần đây. Tuy vậy, hiện chưa có một đánh giá had normal serum troponin T, magnesium, and nào về hiệu quả của phương pháp này cũng potassium levels and echocardiographic results. như đặc điểm của rối loạn nhịp tim ở trẻ em Arrhythmias were detected in 44% cases of tại BVTEHP. Để góp phần giúp việc chẩn wearing Holter 24-hour electrocardiogram, đoán sớm rối loạn nhịp tim ở trẻ em, chúng included: focal atrial rhythm (20.8%), block tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với hai atrioventricular (13.2%), atrial extrasystoles mục tiêu: (10%), irregular sinus rhythm (6.8%), sinus 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm bradycardia (4%), sinus tachycardia (2.4%), sàng của các trẻ được đeo Holter điện tâm Wolf syndrome – Parkinson – White (1.2%), đồ 24 giờ tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ ventricular extrasystoles (12.4%), bundle branch tháng 3/2020 đến tháng 3/2021. block (4.8%), ventricular tachycardia (2.4%). 2. Nhận xét kết quả của Holter điện tâm Conclusion: It is necessary to focus on đồ 24 giờ ở nhóm trẻ em trên. detecting symptoms such as chest pain, shortness of breath, palpitations in children with suspected II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU cardiac arrhythmia. Holter 24-hour 2.1. Đối tượng nghiên cứu electrocardiogram is an effective measure to help Gồm 250 bệnh nhân được chỉ định đeo diagnose arrhythmia in children Holter điện tâm đồ tại bệnh viện Trẻ em Hải Key words: Cardiac arrhythmia, 24 hours Phòng từ tháng 3/2020 – 3/2021. Chỉ định Holter electrocardiography, children. đeo holter điện tâm đồ 24 giờ theo khuyến cáo của AHA – 1999 bao gồm [2]: I. ĐẶT VẤN ĐỀ + Bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng nghi Rối loạn nhịp tim là một triệu chứng bệnh ngờ rối loạn nhịp tim: có cơn ngất, mệt thỉu, lý hay gặp trong tất cả các chuyên khoa, đặc chóng mặt, đau ngực, hồi hộp trống ngực biệt là chuyên khoa tim mạch. Những rối hoặc nhịp tim nhanh/ chậm/ không đều ghi loạn nhịp tim có thể gặp trên các bệnh nhân nhận bởi bác sỹ khám lâm sàng. có tiền sử bệnh lý tim mạch, rối loạn chuyển + Bệnh nhân tiền sử bệnh lý tim bẩm sinh hóa, và ngay cả trên những cá thể khỏe đã phẫu thuật hoặc chưa tái khám định kỳ mạnh. 94

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ ĐẶC BIỆT - PHẦN II - 2022 phát hiện rối loạn nhịp tim ghi nhận trên điện Các chỉ số và biến số nghiên cứu: đặc tâm đồ 12 chuyển đạo thường quy. điểm lâm sàng, tiền sử bản thân và gia đình + Bệnh nhân có tiền sử rối loạn nhịp tim các chỉ số sinh hóa Troponin T, Magie, Kali tái khám định kỳ. và kết quả siêu âm tim của nhóm trẻ có chỉ + Bệnh cơ tim phì đại hoặc bệnh cơ tim định đeo Holter điện tâm đồ; kết quả rối loạn giãn. nhịp tim phát hiện được qua Holter điện tâm + Bệnh nhân kiểm tra sức khỏe phát hiện đồ. có rối loạn nhịp tim trên điện tâm đồ 12 Phương pháp xử lý số liệu: phần mềm chuyển đạo thường quy. SPSS 20.0 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân: Bản ghi điện tâm đồ không thể phân tích được vì lý III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN do kĩ thuật hoặc bản ghi thứ hai trở lên trên 3.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng cùng bệnh nhân để theo dõi hiệu quả của các của nhóm nghiên cứu: phương pháp điều trị rối loạn nhịp. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 250 2.2. Phương pháp nghiên cứu trẻ, gồm 59,8% trẻ nam và 40,2% trẻ nữ. Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 7,6 Thiết kế nghiên cứu: ± 3,4 tuổi, có 2,5% trẻ < 6 tuổi. Nghiên cứu mô tả một loạt ca bệnh Bảng 1: Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu Đặc điểm Số bệnh nhân (n) Tỷ lệ (%) Nam 149 59,8 Giới Nữ 101 40,2 Nhỏ hơn 6 tháng 6 2.5 Tuổi Từ 6 tháng – 2 tuổi 8 3.2 (trung bình Từ 2 – 5 tuổi 59 23.5 7.6 ± 3.4 tuổi) Từ 6 – 15 tuổi 199 70.8 Có 80,8% bệnh nhân trong nhóm nghiên đau ngực [3]. Tuy nhiên nghiên cứu của cứu có ít nhất một triệu chứng cơ năng nghi Phạm Bích Hương về vai trò của Holter điện ngờ có rối loạn nhịp tim là: đau ngưc, khó tâm đồ trên 46 bệnh nhân là người trưởng thở, hồi hộp trống ngực và ngất. Trong đó, thànhtại viện tim mạch quốc gia cho kết quả đau ngực có tỉ lệ xuất hiện cao nhất chiếm hồi hộp trống ngực có tỉ lệ cao nhất chiếm 66.0%, tiếp theo đó là khó thở chiếm 22.8%, 73.9%, tức ngực – khó thở chiếm 58.7%. Đối hồi hộp trống ngực chiếm 8.4%, ngất là triệu với đối tượng trẻ em, khó có thể tự phân biệt chứng hiếm gặp chỉ chiếm 3.6%. Kết quả được triệu chứng cơ năng đau ngực và hồi nghiên cứu của chúng tôi có ye lệ bệnh nhân hộp trống ngực, và khi thấy khó chịu thì trẻ đau ngực cao hơn trong nghiên cứu của tác em thường trả lời là đau ngực hơn. Tỉ lệ bệnh giả Hegazy R.A khi khảo sát trên 1319 trẻ có nhân ngất trong nghiên cứu của Phạm Bích rối loạn nhịp tim (từ 5 ngày tuổi – 16 tuổi) Hương cũng là triệu chứng có tỉ lệ thấp nhất thì chỉ có 29.8% bệnh nhân có triệu chứng chiếm 6.5% tương đương với nghiên cứu của 95

C«ng tr×nh nghiªn cøu KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG chúng tôi [4]. Trong khi, nghiên cứu của so với nghiên cứu của chúng tôi [3]. Hegazy R.A chiếm 17.8% cao hơn đáng kể Bảng 2: Đặc điểm lâm sàng của nhóm nghiên cứu Triệu chứng lâm sàng Số bệnh nhân (n) Tỉ lệ (%) Đau ngực 165 66.0 Khó thở 57 22.8 Có triệu chứng Hồi hộp trống ngực 21 8.4 cơ năng Mệt mỏi 19 7.6 Cơn ngất 9 3.6 Không có triệu chứng cơ năng (bác sĩ phát hiện) 48 19.1 Trong nghiên cứu của chúng tôi, 83,2% bệnh lý tim mạch. Trong nghiên cứu của trẻ không có tiền sử liên quan đến bệnh lý Emery CF và cộng sự về giới tính và tiền sử tim mạch, 8,7% trẻ có tiến sử bệnh tim bẩm gia đình mắc bệnh tim mạch ảnh hưởng đến sinh; 7,6% trẻ đã có tiền sử rối loạn nhịp tim sự thay đổi nhịp tim khi căng thẳng ở người trước đó, 1/ 250 trẻ (tỷ lệ 0,5%) có tiền sử lớn khỏe mạnh đã chỉ ra rằng những người bệnh Kawasaki, không trường hợp nào có có tiền sử gia đình liên quan đến bệnh lý tim tiền sử bệnh cơ tim. Nghiên cứu của tác giả mạch thường có biểu hiện rối loạn nhịp tim Lê Mỹ Hạnh tại bệnh nhi Trung Ương trên với tỉ lệ cao hơn [6]. Trong nghiên cứu của 628 trẻ cũng cho thấy có 10.2% số trẻ có rối chúng tôi trên 250 trẻ thu được kết quả có loạn nhịp tim sau mổ tim bẩm sinh [5]. 96.8% trẻ không có tiền sử gia đình liên quan Trong bệnh lý tim mạch nói chung và rối đến bệnh lý rối loạn nhịp tim và chỉ có 3.2% loạn nhịp tim nói riêng thì các bệnh nhân có trẻ có tiền sử gia đình liên quan đến bệnh lý tiền sử gia đình liên quan đến bệnh lý tim rối loạn nhịp tim. mạch sẽ có nguy cơ cao mắc cũng sẽ mắc các Bảng 3: Tiền sử bản thân và gia đình liên quan đến bệnh lý tim mạch của nhóm nghiên cứu Tiền sử Số bệnh nhân (n) Tỷ lệ (%) Tim bẩm sinh 22 8.7 Có bệnh lý tim Rối loạn nhịp tim 19 7.6 Tiền sử bản mạch Kawasaki 1 0.5 thân Viêm cơ tim 0 0 Chưa phát hiện bệnh lý tim mạch 208 83,2 Có liên quan bệnh lý rối loạn nhịp tim. 242 96.8 Tiền sử gia Không có liên quan bệnh lý rối loạn đình 8 3.2 nhịp tim. 96

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ ĐẶC BIỆT - PHẦN II - 2022 Trong nhóm nghiên cứu, đa số trẻ có chỉ tử. Trong nghiên cứu của chúng tôi chỉ có số Troponin T và CK bình thường, chỉ có 3/250 (tỷ lệ 1,2%) bệnh nhân có nồng độ 2,4% trẻ có tăng Troponin và 4,8% trẻ có Magie huyết thanh giảm. Kali đóng vai trò tăng CPK. Nghiên cứu của tác giả Dionne A quan trọng trong dẫn truyền của tim, sự thay và cộng sự chỉ ra rằng tăng nồng độ đổi nồng độ Kali huyết thanh cao hoặc thấp Troponin T là một yếu tố dự báo cho bệnh lý đều dẫn đến những rối loạn nhịp tim nghiêm tim mạch và có sự bất thường trên điện tâm trọng. Trong nghiên cứu của chúng tôi chỉ có đồ. Magie đóng vai trò thiết yếu trong chức 0,8% bệnh nhân có tăng Kali máu và 3,6% năng bình thường của tim. Nồng độ Magie bệnh nhân có giảm Kali máu (7). thấp liên quan đến rối loạn nhịp tim và đột Bảng 4: Các chỉ số xét nghiệm của nhóm bệnh nhân nghiên cứu Số bệnh nhân Các chỉ số xét nghiệm Tỷ lệ (%) (n = 250) Troponin T Tăng 6 2,4 Magie Giảm 3 1,2 Tăng 2 0,8 Kali Giảm 9 3,6 Trong nghiên cứu của chúng tôi đa số bệnh nhân không có bất thường cấu trúc tim, Tỷ lệ có bất thường cấu trúc tim ở nhóm bệnh nhân có rối loạn nhịp tim là 19,7% và nhóm không có rối loạn nhịp tim là 18,5%, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Bảng 5: Kết quả siêu âm tim của nhóm nghiên cứu Có rối loạn nhịp tim Không có rối loạn nhịp tim Số bệnh Tỷ lệ Số bệnh nhân Tỷ lệ (%) nhân (n) (%) (n) Siêu âm tim bình thường 88 81 114 80 Siêu âm tim có bất thường 20 18,5 28 19,7 p 0,9 3.2. Các rối loạn nhịp tim trên Holter chiếm tỷ lệ cao nhất với 20,8%. Các rối loạn điện tâm đồ nhịp trên thất khác (block nhĩ thất, ngoại tâm Chúng tôi ghi nhận có 110/250 trẻ có rối thu nhĩ, nhịp xoang không đều, nhịp chậm loạn nhịp tim trên Holter điện tâm đồ chiếm xoang, nhịp nhanh xoang và hội chứng Wolff tỷ lệ 44%. Trong đó tỷ lệ bệnh nhân chỉ có – Parkinson – White chiếm tỷ lệ từ 1,2% - rối loạn nhịp trên thất là 38,8%; tỷ lệ bệnh 13,2%. Các rối loạn nhịp thất ít gặp hơn, tỷ nhân chỉ có rối loạn nhịp thất là 12,8% và có lệ bệnh nhân có ngoại tâm thu thất là 12,4% 5,2% bệnh nhân có phối hợp cả hai loại rối và chỉ có 2% bệnh nhân có cơn nhanh thất. loạn nhịp. Tỷ lệ bệnh nhân có nhịp nhĩ ổ So sánh với nghiên cứu của tác giả Sekar RP 97

C«ng tr×nh nghiªn cøu KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG thực hiện tại Ấn Độ, tỷ lệ nhịp tim nhanh Tỷ lệ bệnh nhân có hội chứng Wolff – trên thất gặp ở 82% ở trẻ nhũ nhi, và giảm Parkinson – White là 1,5/1000 trẻ em tuổi vị dần khi trẻ lớn hơn, chỉ còn chiếm 65% ở thành niên và thấp hơn ở nhóm trẻ nhỏ với nhóm tuổi 1 – 5 tuổi, chiếm 56% các rối loạn gần 50% bệnh nhân không có triệu chứng nhịp tim ở nhóm tuổi 6 – 10 tuổi. Nhịp tim lâm sàng khi được chẩn đoán. Ngoại tâm thu nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất chỉ chiếm 4% thất gặp ở 33% trẻ sơ sinh trong tuần đầu tiên các rối loạn nhịp tim ở lứa tuổi sơ sinh nhưng của cuộc sống và có thể tự khỏi sau 2 tuần. chiếm 23% ở nhóm tuổi 1- 5 tuổi và 34% ở Rối loạn nhịp thất ít gặp ở trẻ em. Block nhĩ nhóm tuổi 6 – 10 tuổi; phần lớn rối loạn nhịp thất hoàn toàn bẩm sinh được báo cáo xảy ra này không thể hết tự nhiên mà yêu cầu triệt ở 1/25000 trẻ sơ sinh sống và nguy cơ tử đốt bằng tần số sinh lý (Radio frequency – vong có thể tới 15% nếu không được chẩn RF). Rối loạn nhip nhanh nhĩ có thể gặp 10 – đoán sớm trước 1 tuổi (8). 15% ở thời kỳ thơ ấu và có thể tự giới hạn. Số bệnh nhân Tỷ lệ Phân loại rối loạn nhịp tim (n) (%) Chỉ có rối loạn nhịp trên thất 97 38,8 Chỉ có rối loạn nhịp thất 32 12,8 Phối hợp cả rối loạn nhịp trên thất và nhịp 13 5,2 thất Nhịp nhĩ ổ 52 20,8 Block nhĩ thất các cấp độ 33 13,2 Ngoại tâm thu nhĩ 25 10,0 Rối loạn nhịp Nhịp xoang không đều 17 6,8 trên thất Nhịp Chậm xoang 10 4,0 Nhịp nhanh xoang 6 2,4 Wolff – Parkinson - White 3 1,2 Ngoại tâm thu thất 31 12,4 Rối loạn nhịp Block nhánh 12 4,8 thất Nhịp nhanh thất 5 2,0 IV. KẾT LUẬN rối loạn nhịp tim: Đau ngực (66%), khó thở 4.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng (22,8%), hồi hộp trống ngực (8,4%), mệt mỏi bệnh nhân có chỉ định đeo Holter điện tâm (7,6%), ngất: (3,6%) đồ. Đa số bệnh nhân có tiền sử bản thân và Tuổi trung bình 7,6 ± 3,4 tuổi gia đình bình thường. Các triệu chứng hay gặp ở trẻ nghi ngờ có 98

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ ĐẶC BIỆT - PHẦN II - 2022 Các chỉ số Troponin T, magie, kali và siêu Am Coll Cardiol. 1999 Sep, 34 (3) 912–948. âm tim phần lớn là bình thường. 3. Hegazy R.A. and Lotfy W.N. (2007). “The 4.2 Các kết quả Holter điện tâm đồ 24 value of Holter monitoring in the assessment giờ ở nhóm nghiên cứu of Pediatric patients”. Indian Pacing Tỷ lệ các rối loạn nhịp tim ghi nhận trên Electrophysiol J, 7(4), 204–214. Hoter ĐTĐ 24 giờ: 4. Phạm Bích Hương (2002), “Nghiên cứu vai Các rối loạn nhịp tim trên thất: Nhịp trò của Holter điện tâm đồ trong chẩn đoán và nhĩ ổ (20,8%), block nhĩ thất (13,2%), ngoại đánh giá kết quả điều trị một số rối loạn nhịp tâm thu nhĩ (10,0%), nhịp xoang không đều thất”, luận văn thạc sĩ y học, trường đại học Y (6,8%), nhịp chậm xoang (4,0%), nhịp nhanh Hà Nội. xoang (2,4%), hội chứng WPW (1,2%) 5. Lê Mỹ Hạnh và cộng sự (2016), “nghiên cứu Các rối loạn nhịp thất: Ngoại tâm thu rối loạn nhịp tim sau phẫu thuật tim mở tại thất (12,4%), block nhánh (4,8%), nhịp bệnh viện nhi trung ương”, tạp chí nhi khoa nhanh thất (2,0%). 2016, tập 9, số 4, trang 6 - 8. 6. Emery CF, Stoney CM, Thayer JF, Williams TÀI LIỆU THAM KHẢO D, Bodine A.( 2018) “Sex and family history 1. Sekar R.P. (2008). “Epidemiology of of cardiovascular disease influence heart rate Arrhythmias in Children”. Indian Pacing variability during stress among healthy Electrophysiol J, 8(Suppl 1), S8–S13. adults”. J Psychosom Res. Jul;110:54-60 2. Michael H Crawfort, et al (1999) 7. Dionne A, Kheir JN, Sleeper LA, Esch JJ, “ACC/AHA guidelines for ambulatory Breitbart RE. Value of Troponin Testing for electrocardiography: A report of the Detection of Heart Disease in Previously American College of Cardiology/American Healthy Children. J Am Heart Assoc. Heart Association Task Force on Practice February2020 ;9(4):e012897. Guidelines (Committee to Revise the 8. Sekar RP. Epidemiology of arrhythmias in Guidelines for Ambulatory children. Indian Pacing Electrophysiol J. 2008 Electrocardiography) developed in May 1;8(Suppl. 1):S8-S13. PMID: 18478058; collaboration with the North American PMCID: PMC2363719. Society for Pacing and Electrophysiology11” , 99

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY