sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Đánh giá hiệu quả điều trị phác đồ cooprall 2007 trên bạch cầu cấp dòng lympho tái phát tuỷ xương ở trẻ em tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM từ 2017 - 2021

Đánh giá hiệu quả điều trị phác đồ cooprall 2007 trên bạch cầu cấp dòng lympho tái phát tuỷ xương ở trẻ em tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM từ 2017 - 2021
  • Mã tin : 996
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bạch cầu cấp dòng lympho tái phát ở trẻ em vẫn còn là nhóm có tiên lượng xấu, chưa được cải thiện trong những năm qua. Bài viết Đánh giá hiệu quả điều trị phác đồ cooprall 2007 trên bạch cầu cấp dòng lympho tái phát tuỷ xương ở trẻ em tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM từ 2017 - 2021.

Nội dung Text: Đánh giá hiệu quả điều trị phác đồ cooprall 2007 trên bạch cầu cấp dòng lympho tái phát tuỷ xương ở trẻ em tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM từ 2017 - 2021

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ COOPRALL 2007 TRÊN BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO TÁI PHÁT TUỶ XƯƠNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC TPHCM TỪ 2017-2021 Đặng Quốc Nhi1, Huỳnh Nghĩa2, Phan Thị Xinh2, Võ Thị Thanh Trúc1, Phù Chí Dũng1 TÓM TẮT 37 không sự kiện (EFS) 4 năm lần lượt là 19.9% ± Đặt vấn đề: Bạch cầu cấp dòng lympho 10 và 17.1% ± 8.8. Các biến chứng trong quá (BCCDL) tái phát ở trẻ em vẫn còn là nhóm có trình điều trị đa số ở độ II-III, có 2 trường hợp tử tiên lượng xấu, chưa được cải thiện trong những vong liên quan đến điều trị. năm qua. Từ năm 2017, phác đồ COOPRALL- Kết luận: Nghiên cứu bước đầu cho thấy 2007 được bệnh viện Truyền máu- Huyết học áp hiệu quả của phác đồ COOPRALL-2007 trên dụng điều trị cho bệnh nhi BCCDL tái phát lần nhóm BN BCCDL tái phát ở trẻ em với tỉ lệ đạt đầu tiên. lui bệnh khá cao, OS và EFS 4 năm vẫn còn thấp. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả hiệu quả điều Kết quả điều trị ở nhóm BN BCCDL tế bào T trị của phác đồ COOPRALL 2007 trên trẻ em còn thấp do đó kiến nghị tìm kiếm phương pháp bệnh bạch cầu cấp dòng lympho tái phát tuỷ điều trị mới trên nhóm này. Cần có 1 nghiên cứu xương tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học từ với cỡ mẫu lớn hơn và thời gian theo dõi lâu dài 2017 - 2021 để có thể đánh giá chính xác hiệu quả phác đồ Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu mô tả COOPRALL-2007. hàng loạt ca. Từ khóa: BCCDL tái phát, COOPRALL- Đối tượng nghiên cứu: Từ năm 2017 - 2007, MRD, tái phát tủy xương, tế bào T. 2021, 30 BN tái phát tủy xương thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu được điều trị với phác đồ SUMMARY COOPRALL-2007 ở khoa Huyết học trẻ em 1 và Background: The prognosis of relapsed 2 ở BV TMHH HCM. childhood acute lymphoblastic leukemia is still Kết quả: Tuổi trung bình là 8.5 (1-16), tỉ lệ unfavorable. It has not been improved over the đạt lui bệnh hoàn toàn là 76.7%, trong đó tế bào years. Since 2017, the COOPRALL 2007 B đạt 90%, tế bào T đạt 50%, tái phát lần 2 khá protocol has been applied by Blood transfusion cao, 60.9%. Thời gian sống toàn bộ (OS) và and Hematology hospital to treat pediatric patients with relapse ALL for the first relapse. 1 Objective: Evaluation of the effectiveness of BV Truyền Máu-Huyết Học treatment of COOPRALL 2007 regimen on 2 Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh marrow relapsed in paediatric acute Chịu trách nhiệm chính: Đặng Quốc Nhi lymphoblastic leukemia at Blood Transfusion SĐT: 0907.456.579 and Hematology hospital (BTH) from 2017 to Email: dangquocnhi82@yahoo.com 2021. Ngày nhận bài: 15/8/2022 Subjects and Methods: retrospective Ngày phản biện khoa học: 15/8/2022 description of 30 patients with first bone marrow Ngày duyệt bài: 29/9/2022 319

KỶ YẾU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU relapse from 2017-2021 who corresponded with nghiên cứu ở Châu Âu và Bắc Mỹ inclusion criteria were treated with the (Children’s Cancer Group-COG, Berlin- COOPRALL-2007 regimen in the Pediatric Frankfürt-Münster-BFM) đã thiết lập các yếu Hematology Department at BTH. tố tiên lượng giúp phát triển phương pháp Results: The mean age was 8.5 (1-16), the điều trị theo định hướng nguy cơ đối với rate of complete remission was 76.7%, of which BCCDL ở trẻ em tái phát: như định lượng B-cells immunophenotype reached 90%, T-cells tồn lưu bệnh tối thiểu (minimal residual immunophenotype reached 50%, the rate of disease-MRD), thời gian tái phát,... [10]. second relapse was quite high, 60.9%. The Hiện nay trên thế giới có rất nhiều nghiên probabilities of overall survival (OS) and event- cứu thử nghiệm lâm sàng điều trị bệnh nhân free survival (EFS) at 4 years were 19.9% ± 10 BCCDL tái phát ở trẻ em. Nghiên cứu ALL- and 17.1% ± 8.8. Side effects of chemotherapy, REZ BFM 95/96 từ năm 1995-2001 cho thấy as well as complications during treatment, were MRD

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 phát tuỷ xương tại khoa Huyết học trẻ em phát tủy xương vào thời điểm ≥ 6 tháng sau Bệnh viện Truyền máu Huyết học từ năm khi ngưng điều trị lần 1 hoặc tất cả các 2017 - 2021 BCCDL non-T tái phát nhiều nơi (kết hợp) Tiêu chuẩn chọn bệnh: Bệnh nhi ≤ 16 với thời gian từ lúc chẩn đoán ban đầu đến tuổi, được chẩn đoán xác định BCCDL đã lúc tái phát ≥ 18 tháng. Nhóm nguy cơ cao điều trị ban đầu với phác đồ FRALLE-2000, (S3-4): BCCDL non -T tái phát tủy đơn độc được chẩn đoán tái phát lần đầu liên quan tủy hoặc kết hợp lần 1 xảy ra vào thời điểm dưới xương có hoặc không có tái phát ngoài tuỷ 18 tháng kể từ lúc chẩn đoán ban đầu; hoặc được điều trị phác đồ COOPRALL-2007 BCCDL có nhiễm sắc thể Philadenphia theo từng nhóm nguy cơ, không có chống chỉ dương tính hoặc tái sắp xếp MLL tái phát; định về tim mạch khi điều trị với hoặc BCCDL tế bào T tái phát tủy hay kết Anthracylines. Tiêu chuẩn loại trừ: bỏ điều hợp bất kì thời điểm nào (S4). BN tái phát trị, tổn thương cơ quan có chống chỉ định tủy đơn độc hơn 18 tháng và dưới 6 tháng hoá trị liệu; trisomie 21. sau khi ngưng hóa trị thì được phân vào Nhóm nguy cơ trung bình (S2): tất cả nhóm S3. BN bạch cầu cấp dòng lympho non-T tái Bảng 2: Sơ đồ điều trị chung của phác đồ COOPRALLE-2007 TĐ+MRD: tủy đồ + Minimal Residual lympho ở bất cứ nơi nào trong cơ thể. Thời Disease; GT: ghép tủy; DXM: gian sống toàn bộ (OS) được định nghĩa là Dexamethasone; PL: phân loại dựa vào thời gian từ lúc bệnh nhân được chẩn đoán MRD bạch cầu cấp dòng lympho tái phát lần đầu Tiêu chuẩn lui bệnh được đánh giá theo liên quan tủy xương đến lúc tử vong hoặc WHO với tủy đồ và MRD thực hiện khi BN chấm dứt nghiên cứu. Thời gian sống không ra khỏi giai đoạn suy tủy hoặc chậm nhất là sự kiện (EFS) được xác định bằng thời gian N28. từ lúc chẩn đoán tái phát lần đầu liên quan Tái phát lần 2 được định nghĩa là có sự tuỷ xương cho tới khi bệnh nhân tái phát lần tái xuất hiện tế bào bạch cầu cấp dòng 2 hoặc tử vong hoặc chấm dứt nghiên cứu. 321

KỶ YẾU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU Chúng tôi thu thập số liệu trên hồ sơ đầu có hoặc không có kết hợp tái phát ngoài bệnh án, các xét nghiệm được lưu trên hệ tủy, được điều trị tái tấn công bằng phác đồ thống, phân tích số liệu bằng phần mềm COOPRALL-2007. SPSS 20. Giá trị p 50 x 10 /L 6 20 9 TC < 20 x 10 /L 13 43.3 AST (U/L) > 45 hoặc ALT (U/L) > 45 9 30 Lactatedehydrogenase (U/L) >440 13 43.3 Sinh học phân tử Giống lúc chẩn đoán 20 66.7 Không làm 5 16.7 Đột biến mới xuất hiện 5 16.7 322

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 3.2. Kết quả điều trị Bảng 4: Tỉ lệ lui bệnh sau tái tấn công Số BN (n) p N (%) TB (S2) Cao( S3-4) Lui bệnh (CR) 23 (76.7) 5 (5/5) 18 (72)0.3 Phân loại tế bào ✓ T 5 (50) 5 (50) .026 ✓ B 18 (90) 5 (5/5) 13 (86.7) MRD: ✓ MRD ≥ 10-3 11 (36.7) ✓ MRD < 10 -3 10 (33.3) ✓ Không làm 9 (30) CR: complete remission - lui bệnh hoàn toàn, MRD: minimal residual disease - định lượng tồn lưu bệnh tối thiểu Tái phát lần 2 thường xảy ra ở tủy xương (đơn độc 78.5%) Bảng 5: Tỉ lệ tái phát lần 2 theo nhóm nguy cơ và phân loại tế bào Số BN (n) Tỷ lệ (%) p Tái phát chung (n=23) 14 60.9 Nguy cơ 0.056 ✓ TB (n=5) 1 20 ✓ Cao (n=18) 13 72.2 Phân loại tế bào ✓ T 4 80 0.61 ✓ B 10 55.6 Thời gian sống toàn bộ OS-4 năm là 19.9% ± 10, thời gian sống không sự kiện EFS-4 năm là 17.1% ± 8.8 323

KỶ YẾU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU Hình 2: Đồ thị biểu thị khả năng thời gian sống toàn bộ (OS) và không sự kiện (EFS) Khảo sát đa biến cho thấy yếu tố nhóm nguy cơ ảnh hưởng lên trên cả OS và EFS-4 năm, yếu tố kiểu hình MD ảnh hưởng lên OS, không ảnh hưởng có ý nghĩa trên EFS Bảng 6: Các yếu tố ảnh hưởng lên OS-EFS OS EFS HR p HR p -3 MRD

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 IV. BÀN LUẬN NOPHO (bao gồm 91 BN điều trị phác đồ Từ năm 2017 tới năm 2021, chúng tôi ghi ban đầu với NOPHO ALL-92, ALL-2000) có nhận có 30 BN trẻ em được chẩn đoán bạch tỉ lệ CR là 91%, nhóm nguy cơ cao là 82%, cầu cấp dòng lympho tái phát tủy xương lần nhóm nguy cơ chuẩn là 97%, nhóm dòng tế đầu, đơn độc hoặc có kết hợp tái phát vị trí bào T vẫn là yếu tố tiên lượng xấu [9], so với ngoài tủy (6 BN). Thời điểm tái phát thường nghiên cứu RALLE Pilot 2004-2010, tỉ lệ đạt xảy ra nhất là trong vòng 18 tháng đầu kể từ lui bệnh toàn thể là 90%[11]. khi chẩn đoán (56.7%), kiểu hình MD tế bào Thời gian sống còn toàn bộ (OS) và thời B thường gặp hơn cả. Triệu chứng lâm sàng gian sống không sự kiện (EFS) 4 năm của thường gặp là thiếu máu nhẹ và gan lách to. nghiên cứu của chúng tôi lần lượt là: 19.9% Đặc điểm sinh học ghi nhận số lượng BC ± 10 và 17.1% ± 8.8. Các yếu tố ảnh hưởng tăng cao trên 50 x 109/L chiếm 20% (6 BN), lên OS bao gồm dòng tế bào T, nhóm nguy trong đó có 3 BN có số lượng BC trên 100 x cơ cao lần lượt với HR= 6.3 và p=0.006, HR 109/L, LDH là dấu chứng sinh học thường 9.27 và p=0.044. Yếu tố ảnh hưởng lên EFS hay tăng nhất (43.3%). Men gan thường tăng, chỉ mỗi yếu tố nhóm nguy cơ cao với HR đặc biệt là những BN theo dõi xâm lấn gan. 7.89 và p=0.049. Điều này phù hợp với các Về đặc điểm di truyền sinh học phân tử, nghiên cứu thế giới trước đây: kiểu hình chúng tôi ghi nhận đa số là xuất hiện lại các miễn dịch tế bào T, phân nhóm nguy cơ cao đột biến cũ của thời điểm lúc chẩn đoán là những yếu tố tiên lượng xấu[5],[7]. MRD bệnh, ghi nhận 5 trường hợp có đột biến mới. vẫn chưa cho thấy ý nghĩa tiên lượng rõ ràng 30 bệnh nhân được phân chia điều trị trong nhóm nghiên cứu chúng tôi, điều này theo nhóm nguy cơ: 25 BN thuộc nhóm nguy khác biệt với các nghiên cứu thế giới, có thể cơ cao (S3-4), 5 BN thuộc nhóm nguy cơ do cỡ mẫu chúng tôi còn giới hạn nên chưa trung bình (S2). Tỉ lệ đạt lui bệnh sau tái tấn thấy rõ sự khác biệt này. Tỉ lệ OS và EFS - 4 công được ghi nhận đạt 76.7% trên tổng số năm của nghiên cứu chúng tôi khá thấp so BN, trong đó tỉ lệ lui bệnh ở nhóm S3-4 là với nghiên cứu thế giới do sự khác biệt về 72%, và 100% (5/5) ở nhóm S2, với p=0.3. mẫu, đối tượng nghiên cứu. Các nghiên cứu Đánh giá tỉ lệ lui bệnh theo phân loại tế bào của nhóm NOPHO ghi nhận OS - 5 năm dao thì chúng tôi ghi nhận được dòng lympho B động từ 36-51%, nghiên cứu này tính trên đạt tỉ lệ lui bệnh tốt hơn so với lympho T toàn bộ các phân nhóm nguy cơ, trong khi (90% vs 50%, p=0.026), sự khác biệt có ý chúng tôi chỉ tính trên nhóm nguy cơ trung nghĩa thống kê. Kết quả này so với các bình và cao[9]. Ở nghiên cứu RALLE Pilot nghiên cứu trên thế giới như BFM-87 với 2004 - 2010 trên nhóm đối tượng liên quan 207 BN, tỉ lệ CR toàn thể là 87%, nhóm kiểu tủy xương (40 BN) ghi nhận tỉ lệ OS - 5 năm hình miễn dịch tế bào T là yếu tố tiên lượng và EFS - 5 năm là 37% ± 8[11]. Nghiên cứu xấu[6]. Nhóm nghiên cứu điều trị tái phát chúng tôi cũng bị hạn chế về mặt ghép tế bào 325

KỶ YẾU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU gốc đồng loại trên nhóm BN nguy cơ cao quan đến điều trị, cả 2 đều xảy ra ở giai đoạn chưa thật sự tiến hành trên tất cả BN có chỉ chờ mọc tủy xương trong quá trình ghép tế định do nhiều lý do: chi phí quá lớn, người bào gốc đồng loại, 1 BN do nhiễm trùng cho phù hợp HLA không có, TBI chưa có ở nặng suy đa cơ quan tử vong, 1 BN do biến Việt Nam trước đây.... Trong nghiên cứu chứng GVHD tổn thương đa cơ quan, CMV chúng tôi, 1 BN chẩn đoán T-ALL tái phát tái hoạt nhiều lần và tử vong trong bệnh cảnh kháng trị với điều trị tái tấn công suy đa cơ quan. Điều này cho thấy vai trò Daunorubicin-Fludarabin-Cytarabine và cả quan trọng trong điều trị hỗ trợ giai đoạn suy phác đồ Nelarabine-Cyclophosphamide- tủy bao gồm: chế độ dinh dưỡng, chăm sóc Etoposide, BN được điều trị tái tấn công với theo dõi các biến chứng và các phương pháp phác đồ COOPRALL-2007 và đạt lui bệnh điều trị chống thải ghép... sau bloc VANDA. BN tái phát sớm sau 2 đợt củng cố R, và được điều trị lại với VANDA V. KẾT LUẬN vẫn đạt lui bệnh về mặt tế bào học. BN được Nghiên cứu của chúng tôi nhằm bước đầu tiến hành ghép tế bào gốc haplo từ người cho đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ là cha ruột, không may mắn là BN bị biến COOPRALL-2007 trên BN bạch cầu cấp chứng tiểu máu kéo dài trong quá trình ghép dòng lympho tái phát ở trẻ em. Kết quả ban TBG, tái phát vào N49, sau đó tử vong vì đầu cho thấy hiệu quả phác đồ trên BN B- nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan vào N62 ALL và nhóm nguy cơ trung bình đạt hiệu của sau ghép TBG. quả cao với tỉ lệ lui bệnh là 90% và 100%. Tỉ lệ tái phát lần 2 khá cao (60.9%), vị trí Điều trị trên T-ALL vẫn còn là 1 thách thức, tái phát lại thường là tủy xương. Nhóm kiểu vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu thử nghiệm hình miễn dịch tế bào T có tỉ lệ tái phát cao các thuốc mới, liệu pháp điều trị trúng đích hơn nhóm tế bào B (80% so với 55.6%) dù trên nhóm BN này. OS và EFS 4 năm còn sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. thấp, đặt ra câu hỏi nghiên cứu trong tương Nhóm nguy cơ cao cũng có tỉ lệ tái phát cao lai tìm kiếm các liệu pháp điều trị duy trì kéo hơn (72.2% so với 20%). Điều này bước đầu dài kết quả lui bệnh cho BN. Các biến chứng cho thấy sự ảnh hưởng của nhóm nguy cơ và và tác dụng phụ của phác đồ trong giới hạn kiểu hình miễn dịch lên nguy cơ tái phát lần chấp nhận được. Do đó, chúng tôi kết luận 2. Một nguyên nhân có thể làm cho tỉ lệ tái phác đồ COOPRALL-2007 phù hợp cho điều phát của nghiên cứu chúng tôi cao là do tỉ lệ trị tái tấn công trên BN bạch cầu cấp dòng BN được ghép tế bào gốc đồng loại sau khi lympho tái phát ở trẻ em. đạt lui bệnh khá thấp, 8/25 (32%). Các biến chứng trong quá trình điều trị là TÀI LIỆU THAM KHẢO sốt giảm bạch cầu hạt, tăng men gan, đa phần 1. Bạch Quốc Khánh, Trần Thị Minh ở độ II-III. Có 2 trường hợp tử vong liên Hương, Nguyễn Hà Thanh (2004), "Đặc 326

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh risk-stratified salvage therapy: results of trial leukemia cấp dòng lympho tại Viện Huyết acute lymphoblastic leukemia-relapse study Học và Truyền máu Bệnh viện Bạch Mai". Y of the Berlin-Frankfurt-Münster Group 87". J Học thực hành, 497, 81-84. Clin Oncol, 23(31), 7942-7950. 2. Nguyễn Thị Minh Thy. (2006). Đánh giá 7. Locatelli Franco, Schrappe Martin, hiệu quả điều trị bạch cầu cấp dòng lympho Bernardo Maria Ester, et al. (2012), "How trẻ em bằng phác đồ FRALLE-93. I treat relapsed childhood acute Unpublished Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, lymphoblastic leukemia". Blood, 120(14), Đại học Y Dược, TP HCM. 2807-2816. 3. Phạm Hữu Luôn. (2013). Khảo sát tình 8. Malempati S., Gaynon P. S., Sather H., et trạng tái phát trên bạch cầu cấp dòng lympho al. (2007), "Outcome after relapse among trẻ em đạt lui bệnh sau điều trị tấn công với children with standard-risk acute phác đồ FRALLE 2000. Unpublished Luận lymphoblastic leukemia: Children's văn Chuyên Khoa Cấp II, Đại học Y Dược, Oncology Group study CCG-1952". J Clin TP HCM. Oncol, 25(36), 5800-5807. 4. Võ Thị Thanh Trúc (2016), "Bước đầu đánh 9. Oskarsson T., Söderhäll S., Arvidson J., et giá hiệu quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng al. (2016), "Relapsed childhood acute lympho tái phát ở trẻ em bằng phác đồ lymphoblastic leukemia in the Nordic COOPRALL-2005". Tạp chí y học Việt countries: prognostic factors, treatment and Nam, 446, 1067-1073. outcome". Haematologica, 101(1), 68-76. 5. Eckert C., von Stackelberg A., Seeger K., 10. Rivera G. K., Zhou Y., Hancock M. L., et et al. (2013), "Minimal residual disease after al. (2005), "Bone marrow recurrence after induction is the strongest predictor of initial intensive treatment for childhood acute prognosis in intermediate risk relapsed acute lymphoblastic leukemia". Cancer, 103(2), lymphoblastic leukaemia - long-term results 368-376. of trial ALL-REZ BFM P95/96". Eur J 11. Saarinen-Pihkala U. M., Parto K., Cancer, 49(6), 1346-1355. Riikonen P., et al. (2012), "RALLE pilot: 6. Einsiedel H. G., von Stackelberg A., response-guided therapy for marrow relapse Hartmann R., et al. (2005), "Long-term in acute lymphoblastic leukemia in children". outcome in children with relapsed ALL by J Pediatr Hematol Oncol, 34(4), 263-270. 327

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/danh-gia-hieu-qua-dieu-tri-phac-do-cooprall-2007-tren-bach-cau-cap-dong-lympho-tai-phat-tuy-xuong-o--2599050.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY