Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị tiêu chảy ở bệnh nhi nội trú tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2019-2020

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị tiêu chảy ở bệnh nhi nội trú tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2019-2020
  • Mã tin : 522
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết mô tả tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tiêu chảy và (2) xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chỉ định kháng sinh trên các bệnh nhi nội trú dưới 15 tuổi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2020.

Nội dung Text: Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị tiêu chảy ở bệnh nhi nội trú tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2019-2020

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 10, tháng 12/2020 Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị tiêu chảy ở bệnh nhi nội trú tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2019-2020 Trần Văn Nhơn1, Đỗ Văn Mãi1, Hà Minh Hiển2 (1) Khoa Dược-Điều dưỡng, Trường Đại học Tây Đô-Cần Thơ (2) Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt Mục tiêu: (1) Mô tả tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tiêu chảy và (2) xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chỉ định kháng sinh trên các bệnh nhi nội trú dưới 15 tuổi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2020. Đối tượng và phương pháp: Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang trên bệnh án tiêu chảy của 251 bệnh nhi nội trú được điều trị bằng ít nhất một thuốc từ 01/2019 đến tháng 12/2019. Kết quả: Chỉ định 1 kháng sinh (71,7%), 2 kháng sinh (17,1%). Nguyên nhân: tăng bạch cầu và/hoặc CRP (59,4%), soi phân có bạch cầu và/hoặc hồng cầu (1,6%), sốt cao không rõ nguyên nhân (27,9%), phân lỏng nhày (97,9%), phân lỏng nhày máu (100%), phân lỏng nước (86,3%). Kháng sinh dùng nhiều nhất là ceftriaxon (53,4%), ciprofloxacin (12,4%). Thời gian sử dụng kháng sinh với trung vị 5 ngày. Kết luận: Tỷ lệ chỉ định theo kinh nghiệm phù hợp với khuyến cáo của Bộ Y tế, WHO là 88,3%, không phù hợp là 11,7%, phù hợp với kháng sinh đồ là 77,8%, chưa phù hợp là 22,5%. Liều phù hợp khuyến cáo chiếm 86,4%, thấp hơn khuyến cáo là 2,4%. Số ngày nằm viện và neutrophil có ảnh hưởng đến sử dụng kháng sinh (p < 0,05). Từ khóa: tiêu chảy, bệnh nhi nội trú, kháng sinh, khoa nhi-bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang Abstract The situation of antibiotic use for diarrhea treatment on pediatric patients at Department Pediatrics - Kien Giang General Hospital in 2019-2020 Tran Van Nhon1, Do Van Mai1, Ha Minh Hien2 (1) Faculty of Pharmacy, Tay Do University (2) Institute of Drug Quality Control - Ho Chi Minh City Objectives: (1) To describe the situation of antibiotic use for diarrhea treatment and (2) to determine factors that affected on indication of antibiotic for pediatric inpatient under 15 years at Kien Giang General Hospital in 2019. Subjects and methods: A cross-sectional study on 251 medical records of pediatric inpatients who treated by one of any drug from 01/2019 to 12/2019. Results: One antibiotic was prescribed in 71.7% in comparison with 17.1% on two antibiotics. The antibiotic prescription was based on the results of blood test including examinations of white blood cells (WBC), the percentage of neutrophils (Neu%) and/or C-reactive protein (CRP) (59.4%), stool with white blood cells and/or red blood cells (1.6%), high fever without causes (27.9%), watery stool (86.3%), loose stool with blood (100%), loose stool (97.9%). The most used antibiotics were ceftriaxone (53.4%), ciprofloxacin (12.4%). Duration of antibiotic use was 5 days in median. Conclusion: The rate of antibiotic prescription that met MOH and WHO guidelines was 88.3% in comparison with 11.7% of non-conformance. The compliance prescriptions based on antibiogram were 77.8%, non-compliance were 22.5%. The compliance dosage refered to guideline was 86.4%, non-conpliance was 2.4%. The duration of hospitalization and neutrophil are factors that affected the use of antibiotics (p < 0.05). Keywords: diarrhea, pediatric inpatient, antibiotic, Pediatrics-Kien Giang General Hospital Địa chỉ liên hệ: Hà Minh Hiển, email: haminhhien@yahoo.com DOI: 10.34071/jmp.2020.6.2 Ngày nhận bài: 25/9/2020; Ngày đồng ý đăng: 10/11/2020; Ngày xuất bản: 28/12/2020 15

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 10, tháng 12/2020 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2.3. Cỡ mẫu Theo ước tính của WHO mỗi năm trên toàn thế Áp dụng công thức tính cỡ mẫu ước lượng một giới có gần 1,7 tỷ trường hợp trẻ em mắc bệnh tiêu tỷ lệ: p(1-p) chảy, bệnh tiêu chảy là nguyên nhân hàng đầu thứ 2 n= Z 1 - α/2 hai gây tử vong ở trẻ em dưới năm tuổi, mỗi năm d2 bệnh tiêu chảy giết chết khoảng 525.000 trẻ em Trong đó: n: cỡ mẫu nghiên cứu, α: mức ý nghĩa trên toàn thế giới. Bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 thống kê, α: độ tin cậy, Z: hệ số tin cậy (với mức tin tuổi tại Việt Nam được ước tính từ 7-11% và chiếm cậy mong muốn là 95%, Z = 1,96), p: theo nghiên 12% trong tổng số các nguyên nhân gây tử vong ở cứu của Efunshile Akinwale M (2019), tỷ lệ kháng nhóm tuổi này [1]. Hiện tại, WHO khuyến cáo giải sinh được chỉ định chiếm 86,9% trong điều trị tiêu pháp bù nước bằng đường uống và kẽm cho tất cả chảy [3]. Do đó chọn p = 0,8, d: sai số mong muốn các trường hợp tiêu chảy và chỉ điều trị bằng kháng giữa tỷ lệ từ mẫu và tỷ lệ thật của quần thể (d = sinh cho những người có triệu chứng nghiêm trọng 0,05). Để tránh trường hợp mẫu nghiên cứu không hơn [2]. Theo kết quả nghiên cứu của Corinne N. đạt yêu cầu, thu thập thêm 3% mẫu. Vì vậy, cỡ mẫu Thompson và các cộng sự cho thấy kháng sinh trong nghiên cứu là 251 bệnh án. được kê đơn trong 38% số trường hợp mắc bệnh 2.4. Nội dung và biến số nghiên cứu tiêu chảy cấp ở trẻ em Việt Nam có liên quan đến vi - Khảo sát đặc điểm mẫu nghiên cứu và tình hình khuẩn gây bệnh và trong 60% trường hợp không rõ sử dụng kháng sinh trong điều trị nguyên nhân [5]. - Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong Nhận thấy tình hình sử dụng thuốc trong điều trị điều trị: lý do sử dụng, thời gian sử dụng, tần suất sử tiêu chảy ở trẻ em còn nhiều bất cập, đặc biệt là tình dụng theo khuyến cáo của Bộ Y Tế về hướng dẫn xử trạng lạm dụng kháng sinh trong điều trị tiêu chảy và trí tiêu chảy ở trẻ em (2009), cẩm nang điều trị tiêu với mong muốn đánh giá thực tế tình hình sử dụng chảy cho bác sĩ và cán sự y tế của WHO (2005) hoặc thuốc trong điều trị tiêu chảy ở trẻ em tại Bệnh viện phác đồ điều trị tiêu chảy cho trẻ em của bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang từ đó có biện pháp quản lý đa khoa tỉnh Kiên Giang. và nâng cao hiệu quả sử dụng kháng sinh, chúng tôi - Đánh giá sử dụng kháng sinh: về chỉ định và chế tiến hành đề tài “Đánh giá tình hình sử dụng kháng độ liều có phù hợp/không phù hợp với ít nhất một sinh trong điều trị tiêu chảy ở bệnh nhi nội trú tại trong các tài liệu: khuyến cáo của Bộ Y tế, WHO và phác khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm đồ điều trị của bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. 2019-2020” với các mục tiêu sau: - Xác định các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng 1. Đánh giá tình hình sử dụng thuốc trong điều ảnh đến việc chỉ định kháng sinh trong điều trị tiêu trị tiêu chảy ở trẻ em. chảy. 2. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chỉ 2.5. Phương pháp xử lý số liệu định kháng sinh trong điều trị tiêu chảy ở trẻ em. Các dữ liệu thu được từ đơn thuốc được nhập và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2016 và R 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU phiên bản 3.3.3. Biến định lượng được mô tả bằng 2.1. Đối tượng nghiên cứu trung bình ± độ lệch chuẩn nếu có phân bố chuẩn, 251 bệnh án của trẻ em 15 tuổi được chẩn đoán bằng trung vị (khoảng tứ phân vị 25; 75) nếu không tiêu chảy, điều trị nội trú tại khoa Nhi của Bệnh có phân bố chuẩn. Hồi quy logistic được áp dụng viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang từ 01/2019 đến tháng trong phân tích đa biến cho biến số nhị giá để xác 12/2019 và được điều trị bằng ít nhất một thuốc. định mối tương quan giữa các yếu tố độc lập (biến 2.2. Thiết kế nghiên cứu tiên lượng) ảnh hưởng đến việc chỉ định kháng sinh Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp (biến phụ thuộc) trong điều trị tiêu chảy. Sự khác mô tả cắt ngang. biệt được xem là có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05. 16

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 10, tháng 12/2020 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Bảng 1. Tần suất mắc bệnh theo nhóm tuổi so với giới tính Nhóm tuổi Nam (n=148) Nữ (n=103) Tổng (n=251) 1 - ≤ 6 tháng 13 (8,8%) 14 (13,6%) 27 (10,8%) 7 tháng - ≤ 24 tháng 87 (58,8%) 46 (44,7%) 133 (53,0%) 25 tháng - ≤ 60 tháng 26 (17,6%) 29 (28,2%) 55 (21,9%) > 60 tháng 22 (14,9%) 14 (13,6%) 36 (14,3%) Độ tuổi trung bình 31,55±33,41 tháng tuổi Nhận xét: Tuổi trung bình của mẫu nghiên cứu là 31,55±33,41 tháng tuổi, thấp nhất 1 tháng tuổi và cao nhất 163 tháng tuổi. Số trẻ nam và nữ nhập viện vì tiêu chảy chiếm tỷ lệ nhiều nhất ở nhóm tuổi từ 7 tháng đến 24 tháng tuổi với tỷ lệ lần lượt là 58,8% và 44,7%, kế đến là nhóm trẻ từ 25 tháng đến dưới 60 tháng tuổi với tỷ lệ lần lượt là 17,6% và 28,2%. Bảng 2. Đặc điểm về nơi sinh sống Nơi sinh sống Tổng (n = 251) Nông thôn 157 (62,5%) Thành thị 94 (37,5%) Nhận xét: Tỷ lệ nhập viện vì tiêu chảy ở trẻ em sinh sống ở nông thôn cao hơn ở thành thị với tỷ lệ lần lượt là 62,5% và 37,5%. Qua khảo sát 251 bệnh án, lý do nhập viện phổ biến nhất là tiêu chảy chiếm 29,9%, kế đến là tiêu chảy kèm nôn ói và tiêu chảy kèm sốt với tỷ lệ lần lượt là 20,7% và 15,1%. Tính chất phân: Phân lỏng nước chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 78,5%, kế đến là phân lỏng nhầy 19,1%. Tình trạng mất nước: Tiêu chảy không mất nước chiếm đa số với tỷ lệ 94,8%, kế đến là tiêu chảy có mất nước chiếm 4,8% và có một trường hợp mất nước nặng 0,4%. Mối tương quan giữa tình trạng mất nước trong tiêu chảy và tính chất phân như trình bày trong hình sau: Hình 1. Tỷ lệ % của tính chất phân ở tình trạng không mất nước/mất nước trong tiêu chảy Tiêu chảy phân lỏng nước chiếm tỷ lệ cao nhất 30,7%. trong các trường hợp tiêu chảy có mất nước với Kết quả soi phân cho thấy tỷ lệ bạch cầu âm tính 83,3%, kế đến là tiêu chảy phân lỏng nhày 16,7%, chiếm 3,2%, tỷ lệ bạch cầu dương tính chiếm 3,2%, đặc biệt có một trường hợp mất nước nặng với phân tỷ lệ không chỉ định soi phân tìm bạch cầu chiếm tỷ lỏng nước. lệ nhiều nhất 93,6%. Kết quả soi phân cho thấy tỷ lệ Bạch cầu trong máu tăng chiếm tỷ lệ cao nhất hồng cầu dương tính chiếm tỷ lệ rất thấp 0,8%, tỷ lệ với 52,6%. Bạch cầu đa nhân trung tính trong máu hồng cầu âm tính chiếm 5,6%, tỷ lệ không chỉ định cho thấy tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính bình soi phân tìm hồng cầu chiếm đa số với 93,6%. thường chiếm tỷ lệ cao nhất 58,6%, kế đến là bạch Qua nghiên cứu 251 bệnh án cho thấy tỷ lệ không cầu đa nhân trung tính trong máu tăng 35,9%. Tỷ lệ chỉ định hoặc cấy phân/test nhanh để xác định các CRP bình thường chiếm 32,7% và tỷ lệ CRP tăng chiếm tác nhân gây tiêu chảy, được trình bày như sau: 17

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 10, tháng 12/2020 Hình 2. Tỷ lệ % kết quả cấy phân/test nhanh Escherichia coli chiếm tỷ lệ cao nhất 21,9%, kế đến là Enterococcus faecium 4,4%, Klebsiella pneumoniae 4,0 %, Rotavirus 4,0%. 3.2. Tình hình sử dụng kháng sinh Bảng 3. Tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị tiêu chảy Kháng sinh chỉ định Tổng (n=251) 1 kháng sinh 180 (71,7%) 2 kháng sinh 43 (17,1%) Không chỉ định 28 (11,2%) Nhận xét: Qua khảo sát cho thấy có 180 bệnh án được chỉ định một kháng sinh chiếm 71,7%, trong đó có 43 bệnh án phối hợp hai kháng sinh chiếm 17,1%, chỉ có 28 bệnh án không chỉ định kháng sinh trong điều trị chiếm 11,2%. Bảng 4. Đặc điểm chỉ định kháng sinh trong điều trị tiêu chảy Lý do chỉ định kháng sinh Tổng (n=251) Bạch cầu và/hoặc CRP tăng 149 (59,4%) Soi phân có bạch cầu và/hoặc hồng cầu 4 (1,6%) Sốt cao mà không tìm được nguyên nhân 70 (27,9%) Không chỉ định 28 (11,2%) Nhận xét: Đặc điểm sử dụng kháng sinh phổ biến nhất là có tăng bạch cầu và/hoặc tăng CRP chiếm 59,4% kế đến là sốt cao mà không tìm được nguyên nhân 27,9%, soi phân có bạch cầu và hoặc hồng cầu chỉ chiếm 1,6% trong tổng số mẫu nghiên cứu. Bảng 5. Tình hình chỉ định kháng sinh theo tính chất phân Phân Phân lỏng Phân Tần suất Tổng lỏng nhầy nhầy máu lỏng nước chỉ định (n=251) (n=48) (n=6) (n=197) Có 47 (97,9%) 6 (100%) 170 (86,3%) 223 (88,8%) Không 1 (2,1%) 0 (0%) 27 (13,7%) 28 (11,2%) Nhận xét: Qua khảo sát cho thấy tình hình chỉ định kháng sinh trong điều trị tiêu chảy có phân lỏng nhầy máu là 100%, chỉ định kháng sinh trong điều trị tiêu chảu có phân lỏng nhầy chiếm 97,9% và phân lỏng nước là 86,3%. 18

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 10, tháng 12/2020 Bảng 6. Tình hình phối hợp kháng sinh trong điều trị tiêu chảy theo chẩn đoán Tiêu chảy cấp Tiêu chảy Chỉ định Tiêu chảy cấp Tổng phân máu kéo dài kháng sinh (n=245) (n=251) (n=5) (n=1) 1 kháng sinh 173 (70,9%) 6 (100%) 1 (100%) 180 (71,7%) 2 kháng sinh 43 (17,6%) 0 (0%) 0 (0%) 43 (17,1%) Không 28 (11,5%) 0 (0%) 0 (0%) 28 (11,2%) Nhận xét: Qua nghiên cứu 251 bệnh án cho thấy việc chỉ định kháng sinh trong điều trị tiêu chảy cấp có 70,9% trường hợp chỉ định một kháng sinh và 17,6% trường hợp chỉ định hai kháng sinh trong điều trị; tiêu chảy cấp phân máu có 6 trường hợp điều được chỉ định một kháng sinh trong điều trị 100%. Bảng 7. Các kháng sinh sử dụng trong điều trị tiêu chảy Kháng sinh Tổng (n=251) Amoxicilin/acid clavulanic 1 (0,4%) Cefixim 7 (2,8%) Cefotaxim 1 (0,4%) Ceftriaxon 134 (53,4%) Ceftriaxon + amikacin 25 (10,0%) Ciprofloxacin 31 (12,4%) Ciprofloxacin + amikacin 4 (1,6%) Ciprofloxacin + imipenem 1 (0,4%) Colistin + amikacin 2 (0,8%) Imepenem/cilastatin 1 (0,4%) Imipenem + amikacin 1 (0,4%) Imipenem + linezolid 1 (0,4%) Imipenem/cilastatin 2 (0,8%) Imipenem/cilastatin + amikacin 9 (3,6%) Levofloxacin 2 (0,8%) Không 28 (11,2%) Nhận xét: Kháng sinh được sử dụng nhiều nhất trong điều trị tiêu chảy là ceftriaxon chiếm 53,4%, kế đến là ciprofloxacin là 12,4%. Kháng sinh thường được phối hợp trong điều trị là ceftriaxon + amikacin chiếm 10,0%. Bảng 8. Số ngày sử dụng kháng sinh điều trị tiêu chảy Số ngày chỉ định kháng sinh Tổng (n=251) Trung bình (SD) 4,67 (1,59) Trung vị [Min, Max] 5 [2, 10] Nhận xét: Số ngày chỉ định kháng sinh trong điều trị tiêu chảy trong mẫu nghiên cứu trung bình là 4.67±1.59 ngày, trung vị là 5 ngày với thời gian điều trị ít nhất là 2 ngày và dài nhất là 10 ngày. 19

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 10, tháng 12/2020 Bảng 9. Các bệnh kèm thường gặp Bệnh mắc kèm Tổng (n=251) Hội chứng dạ dày, ruột 1 (0,4%) Nhiễm trùng hô hấp trên 4 (1,6%) Viêm dạ dày 1 (0,4%) Viêm họng cấp 2 (0,8%) Viêm phế quản 1 (0,4%) Viêm phổi 4 (1,6%) Không 238 (94,8%) Nhận xét: Bệnh mắc kèm thường gặp trong mẫu nghiên cứu là nhiễm trùng hô hấp trên 1,6% và viêm phổi 1,6%, kế đến là viêm họng cấp 0,8%. Đánh giá sự phù hợp của việc chỉ định kháng sinh theo kinh nghiệm trong điều trị tiêu chảy so với khuyến cáo theo bảng sau. Bảng 10. Đánh giá sự phù hợp của việc chỉ định kháng sinh theo kinh nghiệm trong điều trị tiêu chảy so với khuyến cáo Mức độ đánh giá Tổng (n=187) Phù hợp 165 (88,3%) Ceftriaxon 134 (71,7%) Ciprofloxacin 31 (16,6%) Chưa phù hợp 22 (11,7%) Amoxicilin/acid clavulanic 1 (0,5%) Cefixim 7 (3,7%) Cefotaxim 1 (0,5%) Colistin 1 (0,5%) Imipenem/cilastatin 2 (1,1%) Levofloxacin 2 (1,1%) Ceftriaxon + Amikacin 8 (4,3%) Có 187 bệnh án tiêu chảy được điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm trong đó có 88,3% số phác đồ điều trị phù hợp với khuyến cáo. Đánh giá sự phù hợp việc lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm với kháng sinh đồ dựa theo bảng 4. Bảng 11. Đánh giá sự phù hợp việc lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm với kháng sinh đồ Mức độ đánh giá Tổng (n = 36) Phù hợp 28 (77,8%) Ceftriaxon + Amikacin 10 (27,8%) Ciprofloxacin + Amikacin 4 (11,1%) Ciprofloxacin + Imipenem/cilastatin 1 (2,8%) Colistin + Amikacin 1 (2,8%) Imipenem/cilastatin + Amikacin 10 (27,8%) Meropenem + Amikacin 1 (2,8%) Imipenem/cilastatin + Linezolid 1 (2,8%) Chưa phù hợp 8 (22,2%) Ceftriaxon + Amikacin 7 (19,4%) Imipenem/cilastatin 1 (2,8%) Tỷ lệ phác đồ điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm phù hợp với kháng sinh đồ khá cao 77,8% và tỷ lệ phác 20

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 10, tháng 12/2020 đồ điều trị theo kinh chưa phù hợp là 22,5%. Bảng 12. Đánh giá sự phù hợp chế độ liều của các kháng sinh trong điều trị Mức độ đánh giá Tổng (n = 251) Phù hợp khuyến cáo 217 (86,4%) Thấp hơn khuyến cáo 6 (2,4%) Không chỉ định 28 (11,2%) Tỷ lệ phác đồ chỉ định kháng sinh với chế độ liều phù hợp khuyến cáo chiếm 86,4%, chế độ liều thấp hơn khuyến cáo 2,4%. 3.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc chỉ định kháng sinh trong điều trị tiêu chảy Bảng 13. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chỉ định kháng sinh trong điều trị Biến số Đơn vị so sánh OR (KTC 95%) P Tuổi 1,02 (0,98-1,05) 0,38 Cân nặng 0,98 (0,84-1,14) 0,81 Giới tính Nam 1,49 (0,59-3,8) 0,39 Số ngày nằm viện 1,71 (1,3-2,25) < 0,001 Neutrophil Bình thường Giảm 0,08 (0,01-0,45) 0,004 Tăng 1,89 (0,65-5,56) 0,24 CRP Bình thường Tăng 3,09 (0,77-12,48) 0,11 Không 0,97 (0,35-2,65) 0,94 Kết quả phân tích hồi quy logistic đa biến cho lệ lần lượt là 58,8% và 44,7%, trẻ em nông thôn cao thấy số ngày nằm viện và neutrophil trong máu có hơn ở trẻ em ở thành thị chiếm 62,5% và 37,5%. ảnh hưởng đến sử dụng kháng sinh trong điều trị Kết quả nghiên cứu cho thấy tiêu chảy phân lỏng tiêu chảy ở trẻ em trong mẫu nghiên cứu, các yếu nước chiếm 78,5%, phân lỏng nhầy chiếm 19,1%, tố như: tuổi, giới tính, CRP qua phân tích cho thấy cuối cùng là phân lỏng nhầy máu chiếm 2,4%. không ảnh hưởng đến chỉ định kháng sinh trong Nghiên cứu của Vũ Thùy Dương cũng cho thấy tiêu điều trị. chảy phân lỏng nước chiếm 56,1%, phân lỏng nhày máu chiếm 34,6% [5]. Còn theo Thompson Corinne 4. BÀN LUẬN N tiêu chảy phân lỏng nước chiếm 82,6%, phân lỏng 4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu nhầy 15,9% và phân lỏng nhầy máu 1,5% [6]. Các Nghiên cứu này được thực hiện với độ tuổi trung nghiên cứu kể trên đều cho thấy tiêu chảy phân lỏng bình là 31,55 ± 33,41 tháng tuổi, nếu chỉ trên các chiếm đa số trong các trường hợp trẻ nhập viện vì bệnh nhi dưới 5 tuổi mắc bệnh tiêu chảy thì độ tiêu chảy, tiêu phân lỏng nước có thể là tiêu chảy tuổi nằm trong nhóm từ 7 tháng đến 24 tháng tuổi do virus, do đó trong trường hợp này việc chỉ định chiếm 61,9%. Trong khi đó theo Sabrina J Moyo, kháng sinh trong điều trị có thể không cần thiết, trong số các trẻ em dưới 5 tuổi điều trị nội trú do thậm chí còn gây tiêu chảy kéo dài hơn cho trẻ. tiêu chảy tại các bệnh viện ở Tanzania, độ tuổi phổ Ngược lại các trường hợp tiêu phân nhầy máu mà vi biến nhất ở nhóm tuổi từ 7 tháng đến 24 tháng tuổi khuẩn Shigella là tác nhân phổ biến và có liên quan chiếm 72,1% [4]. Kết quả này khá tương đồng với đến tỷ lệ tử vong cao ở trẻ nên cần được điều trị nghiên cứu của chúng tôi về lứa tuổi trẻ thường mắc bằng liệu pháp kháng sinh. tiêu chảy cấp từ 7 tháng đến 24 tháng tuổi trong đó Nghiên cứu của Tapobrata De cho thấy tỷ lệ tiêu số trẻ nam nhập viện vì tiêu chảy so với số trẻ nữ chảy không mất nước chiếm 89,3% [7], tương đồng trong nhóm tuổi từ 7 tháng đến 24 tháng tuổi với tỷ với nghiên cứu của chúng tôi. 21

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 10, tháng 12/2020 Từ kết quả soi phân cho thấy tỷ lệ bạch cầu dương kê đơn, liên quan đến việc tuân thủ hướng dẫn điều tính chiếm 3,2%, tỷ lệ hồng cầu dương tính chiếm tỷ trị tiêu chảy cấp ở trẻ em của WHO cho thấy tỷ lệ vô lệ rất thấp 0,8%, tỷ lệ hồng cầu âm tính chiếm 5,6% tình sử dụng kháng sinh trong tiêu chảy đã được ghi và tỷ lệ không chỉ định soi phân tìm bạch cầu, hồng nhận là 12,2% [7]. cầu chiếm tỷ lệ nhiều nhất 93,6%. Còn theo nghiên Kết quả nghiên cứu của chúng của chúng tôi cứu của Thompson Corinne N. cho thấy tỷ lệ bạch tương đồng với nghiên của Vũ Thùy Dương việc sử cầu trong phân dương tính chiếm 29,8%, hồng cầu dụng kháng sinh trong điều trị tiêu chảy cấp, 85,2% trong phân dương tính chiếm 17,6% [6]. Nghiên cứu được điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm sau khi của chúng tôi có tỷ lệ bạch cầu và hồng cầu trong nhập viện và trước khi có kết quả nuôi cấy vi khuẩn phân dương tính thấp hơn có thể là do chỉ định soi [5]. Nghiên cứu của Efunshile Akinwale M cũng có phân tìm hồng cầu và bạch cầu rất ít nên dẫn đến tỷ kết quả tương tự nghiên cứu của chúng tôi với tỷ lệ dương tính thấp hơn nghiên cứu của hai tác giả lệ chỉ định kháng sinh trong điều trị tiêu chảy cấp là trên cộng với việc lấy mẫu xét nghiệm cũng như kết 86,9% [3]. quả chủ quan của người đọc. Việc sử dụng kháng sinh thường quy trong quản Nghiên cứu 251 bệnh án có kết qủa cấy phân/ lý tiêu chảy ở trẻ em không được WHO khuyến cáo test nhanh được trình bày ở hình 2 cho thấy trừ các trường hợp sau: có tiêu chảy phân máu, nghi Escherichia coli chiếm tỷ lệ cao nhất 21,9%, kế đến là ngờ mắc bệnh tả có mất nước nặng, có xét nghiệm Enterococcus faecium 4,4%, Klebsiella pneumoniae xác định nhiễm Giardia lamblia, amíp [2] và khi tình 4,0%, Rotavirus 4%. trạng miễn dịch của trẻ bị tổn thương vì bất kỳ lý do Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ nhiễm nào bao gồm suy dinh dưỡng nghiêm trọng, bệnh Escherichia coli, Rotavirus lần lượt là 21,0% và 4,0% mãn tính hoặc rối loạn lympho. Điều trị kháng sinh thấp hơn so với nghiên cứu của Shrivastava Arpit cũng nên được xem xét đối với: tiêu chảy hoặc tiêu Kumar cho thấy vi khuẩn gây tiêu chảy cấp ở trẻ em chảy của người đi du lịch trung bình/nặng kèm theo phổ biến nhất là Escherichia coli chiếm 30,8%, kế sốt và/hoặc phân có máu và tiêu chảy liên quan đến đến là Rotavirus chiếm 26,2%. Còn theo nghiên cứu nhiễm trùng cấp tính khác (ví dụ viêm phổi) cần điều của Hailing Chang cho thấy tác nhân gây tiêu chảy trị kháng sinh đặc hiệu. phổ biến ở trẻ là Rotavirus 19%, Novovirus 13,4%, Kết quả nghiên cứu thấy tình hình chỉ định kháng Escherichia coli 15,6%, Salmonella non-typhoidal sinh trong điều trị tiêu chảy có phân lỏng nhày máu 9,3%. Trong nghiên cứu của chúng tôi, các tác nhân là 100%, chỉ định kháng sinh trong điều trị tiêu gây tiêu chảy được xác định bao gồm Escherichia chảu có phân lỏng nhầy là 97,9% và phân lỏng nước coli, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae, 86,3%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ Rotavirus có tỷ lệ thấp hơn các nghiên cứu trước, lệ tỷ lệ sử dụng kháng sinh trong điều trị tiêu chảy có có thể là do việc chỉ định cấy phân xác định tác nhân phân lỏng nhầy máu và phân lỏng nhầy cao hơn so gây bệnh thấp hơn các nghiên cứu trước hoặc có với kết quả nghiên cứu của Vũ Thùy Dương có tỷ lệ thể bệnh nhân đã được chỉ định sử dụng kháng sinh sử dụng kháng sinh trong tiêu chảy phân lỏng nhầy trước đó dẫn đến kết quả cấy phân lập âm tính. máu là 85,3%, phân lỏng nhầy là 53,1% [5]. WHO và 4.2. Tình hình sử dụng kháng sinh Bộ Y tế khuyến cáo nên điều trị tất cả các đợt tiêu Nghiên cứu 251 bệnh án có có 180 trường hợp chảy có máu trong phân bằng kháng sinh và sử dụng tiêu chảy được chỉ định một kháng sinh chiếm 71,7%, ciprofloxacin làm thuốc ưu tiên hoặc lựa chọn thay trong đó có 43 bệnh án phối hợp hai kháng sinh chiếm thế là ceftriaxone [9]. Kết quả nghiên cứu cho thấy 17,1%, chỉ có 28 trường hợp tiêu chảy không chỉ định kháng sinh được sử dụng nhiều nhất trong điều trị kháng sinh trong điều trị chiếm 11,2% và kết quả cho tiêu chảy là ceftriaxon 53,4%, kế đến là ciprofloxacin thấy việc chỉ định kháng sinh trong điều trị tiêu chảy 12,4%. Kháng sinh thường được phối hợp trong điều cấp có 70,9% trường hợp chỉ định một kháng sinh và trị là ceftriaxon + amikacin chiếm 10%. Nghiên cứu 17,6% trường hợp chỉ định hai kháng sinh trong điều của Tapobrata De có tỷ lệ kháng sinh được chỉ định trị; tiêu chảy cấp phân máu có 6 trường hợp điều nhiều nhất trong điều trị tiêu chảy là cefixim chiếm được chỉ định một kháng sinh trong điều trị (100%). 31,7%, ofloxacin 23,2%, ceftriaxon 10,6%, amikacin Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ chỉ 92% [7]. Kết quả nghiên cứu của Tapobrata De cho định kháng sinh trong điều trị tiêu chảy cấp cao hơn thấy tỷ lệ chỉ định ceftriaxon thấp hơn nghiên cứu so với nghiên cứu của tác giả Christa L Fisher Walker của chúng tôi và có tỷ lệ chỉ định khá thường quy được tiến hành ở Uttar Pradesh (UP), Ấn Độ có tỷ lệ ofloxacin trong điều trị so với nghiên cứu của chúng cung cấp kháng sinh trong điều trị tiêu chảy chiếm tôi thường chỉ định ciprofloxacin trong điều trị tiêu 61,9%. Nghiên cứu của Tapobrata De về thực hành chảy, sự khác biệt này có thể là do tính sẵn có của 22

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 10, tháng 12/2020 kháng sinh tại nơi điều trị và đặc điểm đề kháng của có thể cho thấy khả năng dẫn đến lạm dụng kháng vi khuẩn tại nơi điều trị có thể khác nhau. sinh trong điều trị có thể góp phần vào tình trạng đề Nghiên cứu của Efunshile Akinwale M cho thấy kháng kháng sinh. tỷ lệ sử dụng kháng sinh trong điều trị tiêu chảy 4.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc chỉ định tương ứng như sau: ciprofloxacin đã được sử dụng kháng sinh trong điều trị tiêu chảy trong hầu hết các trường hợp 72,4%, metronidazole Kết quả phân tích hồi quy logistic đa biến cho 30,2% và gentamycin là 15,1%, sự phối hợp kháng thấy số ngày nằm viện và neutrophil trong máu có sinh đã được sử dụng ciprofloxacin + metronidazole ảnh hưởng đến sử dụng kháng sinh trong điều trị được sử dụng kết hợp chiếm 22% [3]. Kết quả tiêu chảy ở trẻ em trong mẫu nghiên cứu, các yếu tố nghiên cứu của Efunshile Akinwale M cho thấy tỷ như: tuổi, giới tính, tính chất phân, tình trạng mất lệ chỉ định ciprofloxacin trong điều trị tiêu chảy cao nước, bạch cầu, CRP phân tích cho thấy không ảnh hơn nghiên cứu của chúng tôi 72,4% so với 12,4%. hưởng đến chỉ định kháng sinh trong điều trị. Nghiên cứu của Ahmad Akram cho thấy tỷ lệ kê đơn cephalosporin là 46,2%, trong số các cephalosporin, 5. KẾT LUẬN ceftriaxone, cefotaxime, cefdinir và cefixime được kê Qua nghiên cứu 251 hồ sơ bệnh án của các bệnh đơn chủ yếu. Tuy nhiên, chỉ có 13,5% cephalosporin nhi nội trú bị tiêu chảy tại khoa nhi Bệnh viện Đa được quy định theo tên chung. Hơn nữa, penicillin khoa tỉnh Kiên Giang chúng tôi có một số kết luận đứng thứ hai trong danh sách với 39,9% đơn thuốc, như sau: aminoglycoside được kê toa ở 32,67% bệnh nhân - Số trẻ nam và nữ nhập viện vì tiêu chảy chiếm trong đó gentamicin và amikacin được kê đơn tỷ lệ nhiều nhất ở nhóm tuổi từ 7 tháng đến 24 rộng rãi nhất. So sánh, quinolone (ciprofloxacin, tháng tuổi với tỷ lệ lần lượt là 58,8% và 44,7%. norfloxacin có hoặc không có sự kết hợp của - Tỷ lệ chỉ định kháng sinh theo kinh nghiệm metronidazole và tinidazole) là những thuốc được trong điều trị tiêu chảy phù hợp với khuyến cáo của kê đơn ít nhất 16,1% [8]. Sự khác biệt này có thể là Bộ Y tế, WHO là 88,3%, không phù hợp là 11,7%. do tình hình đề kháng tại nơi nghiên cứu khác nhau - Tỷ lệ chỉ định điều trị kháng sinh theo kinh ng- dẫn đến thực hành lâm sàng trong điều trị có chỉ hiệm phù hợp với kháng sinh đồ là 77,8%, chưa phù định kháng sinh khác nhau trong mẫu nghiên cứu. hợp là 22,5%. Kết quả từ bảng 10 cho thấy có 187 bệnh án tiêu - Chỉ định kháng sinh với chế độ liều phù hợp chảy được điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm khuyến cáo chiếm 86,4%, thấp hơn khuyến cáo là trong đó có 88,3% số phác đồ điều trị phù hợp với 2,4%. khuyến cáo. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương - Kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là ceftri- đồng với kết quả nghiên cứu của tác giả Tapobrata axon (53,4%), kế đến là ciprofloxacin (12,4%), ít nhất De tỷ lệ chị định kháng sinh phù hợp với khuyến cáo là amoxicilin/acid clavulanic, cefotaxim, ciprofloxa- của WHO là 87,8% [2]; nghiên cứu của Akram Ahmad cin + imipenem, imepenem/cilastatin và imipenem cho thấy tỷ lệ sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều + linezolid (0,4%). Kháng sinh thường được phối hợp trị tiêu chảy phân có nhày máu 83,4%, tiêu chảy cấp trong điều trị là ceftriaxon + amikacin (10,0%). Thời phân nước 82,7% [8]. gian sử dụng kháng sinh với trung vị 5 ngày. Kết quả cho thấy tỷ lệ sử dụng kháng sinh trong - Kết quả phân tích hồi quy logistic đa biến cho điều trị tiêu chảy khá cao ở trẻ em, kết quả này phù thấy số ngày nằm viện và bạch cầu đa nhân trung hợp với các nghiên cứu khác được thực hiện ở các tính trong máu có ảnh hưởng đến sử dụng kháng nước đang phát triển. Tỷ lệ kê đơn kháng sinh cao sinh trong điều trị tiêu chảy ở trẻ em (p < 0,05). TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lee Hwa-Young, Nguyen Van Huy, Sugy Choi health workers, World Health Organization, pp. 4-43. (2016), “Determinants of early childhood morbidity and 3. Efunshile Akinwale M, Obumneme Ezeanosike, proper treatment responses in Vietnam: results from the Chukwuemeka Chijioke Nwangwu, Brigitte König, Pikka Multiple Indicator Cluster Surveys, 2000–2011”, Global Jokelainen , Lucy J Robertson (2019), “Apparent overuse health action. 9 (1), pp. 1-8. of antibiotics in the management of watery diarrhoea in 2. World Health Organization (2005), The treatment children in Abakaliki, Nigeria”, BMC infectious diseases. 19 of diarrhoea: a manual for physicians and other senior (1), pp. 275. 23

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 10, tháng 12/2020 4. Sabrina J Moyo, Njolstad Gro, Mecky I Matee, Jesse center observational study of children hospitalized with Kitundu, Helge Myrmel, Haima Mylvaganam, Samuel Y diarrhea in Ho Chi Minh City, Vietnam”, The American Maselle, Nina Langeland (2011), “Age specific aetiological journal of tropical medicine and hygiene. 92 (5), pp. 1045- agents of diarrhoea in hospitalized children aged less than 1052. five years in Dar es Salaam, Tanzania”, BMC pediatrics. 7. Tapobrata De, Santosh Kondekar, Surbhi Rathi 11:19, pp. 4. (2016), “Hospital Based Prospective Observational 5. Duong Vu Thuy, Ha Thanh Tuyen, Pham Van Minh, Study to Audit the Prescription Practices and Outcomes James I. Campbell, Hoang Le Phuc, Tran Do Hoang Nhu, of Paediatric Patients (6 months to 5 years age group) Le Thi Phuong Tu, Tran Thi Hong Chau, Le Thi Quynh Presenting with Acute Diarrhea”, Journal of Clinical and Nhi, Nguyen Thanh Hung, Nguyen Minh Ngoc, Nguyen Diagnostic Research: JCDR. 10 (5), pp. 1-5. Thi Thanh Huong, Lu Lan Vi, Corinne N. Thompson, Guy 8. Ahmad Akram, Muhammad Umair Khan, Sadiqa E. Thwaites, Ruklanthi de Alwis, Stephen Baker (2017), Malik, Guru Prasad Mohanta, S Parimalakrishnan, Isha “No Clinical Benefit of Empirical Antimicrobial Therapy Patel, Sameer Dhingra (2016), “Prescription patterns and for Pediatric Diarrhea in a High-Usage, High-Resistance appropriateness of antibiotics in the management of Setting”, Clinical Infectious Diseases. 66 (4), pp. 504-511. cough/cold and diarrhea in a rural tertiary care teaching 6. Thompson Corinne N, My VT Phan, Nguyen Van hospital”, Journal of pharmacy & bioallied sciences. 8 (4), Minh Hoang, Pham Van Minh, Nguyen Thanh Vinh, Cao pp. 335. Thu Thuy, Tran Thi Thu Nga, Maia A Rabaa, Pham Thanh 9. Bộ Y tế (2009), “Hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ Duy, Tran Thi Ngoc Dung (2015), “A prospective multi- em”, tr. 8-43. 24

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/danh-gia-tinh-hinh-su-dung-khang-sinh-trong-dieu-tri-tieu-chay-o-benh-nhi-noi-tru-tai-khoa-nhi-ben-2387120.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY