Dịch tễ học lâm sàng của bệnh nhi loạn dưỡng và dày móng tại Bệnh viện Da liễu trung ương và Bệnh viện Quốc tế Green Hải Phòng năm 2019-2021

Dịch tễ học lâm sàng của bệnh nhi loạn dưỡng và dày móng tại Bệnh viện Da liễu trung ương và Bệnh viện Quốc tế Green Hải Phòng năm 2019-2021
  • Mã tin : 792
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm ở trẻ dưới 16 tuổi bị loạn dưỡng và dày móng bẩm sinh tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương và Bệnh viện Quốc tế Green Hải Phòng từ năm 2019 đến năm 2021.

Nội dung Text: Dịch tễ học lâm sàng của bệnh nhi loạn dưỡng và dày móng tại Bệnh viện Da liễu trung ương và Bệnh viện Quốc tế Green Hải Phòng năm 2019-2021

T¹P CHÝ Y häc viÖt nam tẬP 515 - th¸ng 6 - sè ĐẶC BIỆT - 2022 4. Phạm Thị Thu Thủy, Hồ Tấn Đạt, Nguyễn dụng cho giai đoạn 2016-2020 Bảo Toàn (2018). Tỷ lệ nhiễm siêu vi viêm 7. Ngô AnhThế (2015). ánh giá kết quả điều trị gan C tại tỉnh Kiên Giang. của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở 5. Phạm Thị Ngọc Dung, Nguyễn Văn Kính bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá (2016), ―Tỷ lệ được điều trị và một số yếu tố trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa gan liên quan đến điều trị viêm gan vius C của tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương, người bệnh đồng nhiễm HIV-HCV ngoại trú Luận vănTiến sĩ Y khoa, ại học Y Hà Nội. tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương" 8. WHO. Hepatitis Data and Statistics. Tạp chí Truyền nhiễm 8-2016. http://www.wpro.who.int/hepatitis/ 6. Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số data/hepatitis_data_statistics/en/. Polaris 59/2015/Q -TTg ngày 19/11/2015 về việc Observatory: Hepatitis C country profiles. Ban hành Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp Accessed on 23 July 2017. DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHI LOẠN DƯỠNG VÀ DÀY MÓNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG VÀ BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN HẢI PHÒNG NĂM 2019-2021 Chu Thị Hà1, Vũ Văn Quang1, Lê Hữu Doanh2 TÓM TẮT 33 cứu: m tả một loạt ca bệnh. Trong nghiên cứu Những bất thường về móng có thể ảnh hưởng có 1243 bệnh nhân rối loạn móng, trong đó loạn tới tâm sinh lý và có thể ảnh hưởng tiêu cực tới dưỡng móng đơn thuần chiếm tỷ lệ 61,6%, tiếp chất lượng cuộc sống. Ở trẻ em, hầu hết các bất theo là các bệnh móng khác chưa xác định, loạn thường về móng bị xem nhẹ hoặc b qua, trong dưỡng và dày móng khoảng 6,9%. ệnh nhân khi những rối loạn móng này có thể là biểu hiện thuộc nhóm loạn dưỡng và dày móng có tuổi ban đầu của hội chứng, rối loạn toàn thân. Vì trung bình là 6,79 ± 3,21 tuổi; bệnh nhân chủ yếu vậy, ch ng t i nghiên cứu đề tài này với mục tiêu đến từ các tỉnh khác; xét nghiệm c ng thức máu m tả đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh trong giới hạn bình thường; 20 bệnh nhân soi, nhi có loạn dưỡng và dày móng. ối tượng cấy móng có nấm Candida và một bệnh nhân nghiên cứu là trẻ dưới 16 tuổi, có biểu hiện loạn nhiễm nấm Aspergillus versicolor. Phân tích gen dưỡng và/hoặc dày móng. Phương pháp nghiên cho kết quả là 7 bệnh nhân dày móng bẩm sinh do đột biến gen KRT6A. Tổn thương móng dễ 1 Trường Đại học Y Hải Phòng phát hiện, tuy nhiên còn khá nhiều các bệnh 2 Trường Đại học Y Hà Nội móng chưa được xác định r , vì vậy bên cạnh Chịu trách nhiệm chính: Chu Thị Hà việc khám kĩ lâm sàng, h i tiền sử, bệnh sử có Email: ctha@hpmu.edu.vn thể phải làm xét nghiệm đặc hiệu như phân tích Ngày nhận bài: 11.2.2022 gen để chẩn đoán chính xác bệnh, xử trí kịp thời Ngày phản biện khoa học: 19.3.2022 và tránh biến chứng. Ngày duyệt bài: 20.5.2022 227

C«ng tr×nh nghiªn cøu KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG Từ khóa: Dày móng bẩm sinh, móng, rối loạn disease, timely treatment and reduce móng. complications. Keyword: pachyonychia congenita, nail, nail SUMMARY disorders. CLINICAL EPIDEMIOLOGY OF PEDIATRIC PATIENTS WITH NAIL I. ĐẶT VẤN ĐỀ DYSTROPHY ANDNAIL THICKENED Móng có cấu tr c độc đáo bao gồm bản AT NATIONAL HOSPITAL OF móng, nền móng, lớp đệm dưới móng, lớp DERMATOLOGY AND móng và các nếp gấp móng xung quanh [1]. VENEREOLOGY AND HAI PHONG Móng kh ng những gi p bảo vệ, làm đẹp mà GREEN INTERNATIONAL HOSPITAL còn đảm bảo cho các ngón tay/chân thực hiện IN 2019-2021 chức năng một cách dễ dàng. Có nhiều Nail abnormalities can negatively affect nguyên nhân khác nhau ảnh hưởng đến sự psychophysiology and quality of life. In children, bình thường của móng như tình trạng viêm, most of the nail disorders are not observed by the nấm, bẩm sinh và di truyền c ng như các clinician, these problems of nail could be an khối u và chấn thương. Những bất thường về initial sign of a syndrome or a systemic disorder. móng có thể ảnh hưởng tới tâm sinh lý và có Therefore, we study this topic with the goal of thể ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng cuộc describing the clinical and subclinical sống. Ở trẻ em, hầu hết các bất thường về characteristics of pediatric patients with móng bị xem nhẹ hoặc b qua trong khi dystrophy and thickening of nails. Research những rối loạn móng này có thể là biểu hiện subjects: children under 16 years old with nail ban đầu của hội chứng, rối loạn toàn thân disorders. Methods: case series report. There [3],[5]. were 1243 patients diagnosed with nail disorders, Trên thế giới đã có một số các nghiên cứu of which nail dystrophy accounted for 61.6%, đã cho thấy những bất thường về móng ở trẻ followed by other unspecified nail diseases, em là rất phổ biến cần được phát hiện sớm để dystrophy and nail thickening account for 6.9%. ngăn ngừa tổn thương vĩnh viễn trên móng The average age of patients who were c ng như ngăn chặn sự lây bệnh truyền dystrophy and thicked nail was 6,79 ± 3,21 years nhiễm sang các móng khác [1],[6]. Tại Việt old; they came from many provinces; their blood Nam, có rất ít các báo cáo về loạn dưỡng count tests were normal; there were 20 patients móng kết hợp với dày móng ở trẻ em. Vậy with candida onychomycosis and one patient nhóm trẻ này có đặc điểm lâm sàng và xét with Aspergillus versicolor. The genetic testing nghiệm thế nào? ao nhiêu trong số trẻ đó has been completed; it showed 7 patients have a mắc bệnh dày móng bẩm sinh? ó là những mutation in the keratin gene KRT6A which câu h i cấp thiết từ thực tiễn. Vì vậy, ch ng causes PC type PC-6A. Nail disorders are easy to t i tiến hành đề tài này với mục tiêu: Mô tả detect, but there are still many nail diseases that đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm ở trẻ dưới have not been clearly identified, so in addition to 16 tuổi bị loạn dưỡng và dày móng bẩm sinh careful clinical examination, prehistoric, and tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương và Bệnh medical history, specific tests such as genetic viện Quốc tế Green Hải Phòng từ năm 2019 analysis may be required to exactly diagnose the đến năm 2021. 228

T¹P CHÝ Y häc viÖt nam tẬP 515 - th¸ng 6 - sè ĐẶC BIỆT - 2022 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU + Soi tươi tìm nấm bằng KOH 20%; cấy 2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nấm nghiên cứu + Phân tích gen của bệnh nhân nghi ngờ 2.2.1. Đối tượng nghiên cứu dày móng bẩm sinh: Nước bọt của bệnh nhân * Tiêu chuẩn lựa chọn được lấy và bảo quản trong kít theo đ ng quy - Trẻ dưới 16 tuổi, có biểu hiện loạn trình của nhà sản xuất. Sau đó kít nước bọt dưỡng và/hoặc dày móng được gửi đi phân tích gen keratin tại đại học - Loạn dưỡng móng là biến dạng và biến Dundee, Vương quốc Anh, dưới sự bảo trợ màu của cấu tr c tấm móng bình thường. của Hội bệnh dày móng bẩm sinh Quốc tế. Dày móng là móng phát triển dày quá mức, 2.2.4. Thu thập và xử lý số liệu độ dày bình thường của móng tay và móng - Mỗi bệnh nhân được thu thập số liệu vào chân lần luợt 0,5 và 1,38 mm ở nữ và 0,6 và bệnh án nghiên cứu riêng 1,65 mm ở nam [7]. - Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê - Tiêu chuẩn chẩn đoán dày móng bẩm y học, ứng dụng phần mềm SPSS sinh là khi có đột biến 1 trong 5 gen Keratin 2.2.5. Đạo đức nghiên cứu KRT6A, KRT6B, KRT6C, KRT16 và KRT17 Nghiên cứu được sự đồng ý của Hội đồng [4]. ạo đức trong nghiên cứu y sinh, Trường * Tiêu chuẩn loại trừ ại học Y Dược Hải Phòng và sự đồng ý của - Gia đình và trẻ kh ng đồng ý tham gia ệnh viện Da liễu Trung ương, ệnh viện nghiên cứu Quốc tế Green Hải Phòng. 2.2.2. Địa điểm nghiên cứu ệnh viện Da liễu Trung ương và ệnh III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU viện Quốc tế Green Hải Phòng. Trong thời gian nghiên cứu, ch ng t i có 2.2.3. Thời gian nghiên cứu được 1243 bệnh nhi có các rối loạn về móng. Từ 01/08/2019 đến 30/08/2021 Bảng 1. Tỉ lệ các dạng tổn thương móng 2.2. Phương pháp nghiên cứu ở các đối tượng nghiên cứu 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: M tả một n % loạt ca bệnh Móng chọc thịt 84 6,7 2.2.2. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu Móng tách 40 3,3 - Cỡ m u: toàn bộ - Cách chọn m u: Thuận tiện, tất cả các Móng quặp 6 0,48 trẻ đủ tiêu chuẩn lựa chọn trong thời gian Loạn dưỡng móng 766 61,6 nghiên cứu. Rãnh móng Beau 5 0,42 2.2.3. Biến số và chỉ số nghiên cứu Loạn dưỡng + dày móng 87 6,9 chính: ệnh móng khác 255 20,6 - ặc điểm lâm sàng: Tổng 1243 100 + Dịch tễ: Tuổi, giới, địa dư Nhận xét: Tỉ lệ bệnh nhân loạn dưỡng + Lâm sàng: các tổn thương móng móng đơn thuần chiếm tỉ lệ cao nhất là - ặc điểm cận lâm sàng của nhóm loạn 61,6%. Loạn dưỡng móng kèm dày móng có dưỡng và dày móng 87 bệnh nhân (6,9%). + Máu: c ng thức máu 229

C«ng tr×nh nghiªn cøu KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG Bảng 2: Đặc điểm dịch tễ của nhóm loạn dưỡng và dày móng (n= 87 bệnh nhân) n (%) Tuổi trung bình 6,79 ± 3,2 tuổi Nam 37 (42,5) Giới Nữ 50 (57,5) Hà Nội 39 (44,8) ịa dư Hải Phòng 4 (4,6) Tỉnh khác 44 (50,6) ã hoặc đang mắc bệnh tương tự như bệnh nhân 11 (1,2) Tiền sử gia đình Mắc bệnh khác 9 (1,0) Nhận xét: ộ tuổi trung bình là 6,79 ± 3,2 tuổi; tỉ lệ trẻ nữ cao hơn trẻ nam nhưng kh ng có sự khác biệt. 11 trẻ có người trong gia đình bị loạn dưỡng và dày móng tương tự bệnh nhân. Bảng 3. Vị trí tổn thương loạn dưỡng và dày móng (n = 87) n= 87 % Móng tay 23 26,4 Móng chân 46 52,8 Cả móng tay và móng chân 18 20,6 Nhận xét: Tỉ lệ trẻ có loạn dưỡng và dày móng chân đơn thuần chiếm 52,8%. Bảng 4: Xét nghiệm công thức máu của nhóm loạn dưỡng và dày móng (n=87) Trung bình Min Max 12 Số lượng hồng cầu (x 10 ) 4,0 ± 0,5 3,10 5,2 9 Số lượng bạch cầu (x 10 ) 8,6 ± 1,5 5,10 11,4 Nhận xét: Số lượng hồng cầu và bạch cầu trung bình của nhóm trẻ loạn dưỡng và dày móng nằm trong giới hạn bình thường. Bảng 5. Tỉ lệ nhiễm nấm ở các bệnh nhân loạn dưỡng và dày móng (n=87) n % Nấm Candida 20 22,98 Nấm Aspergillus versicolor 1 1,15 Kh ng có nấm 66 75,87 Tổng 87 100 Nhận xét: Có 21 bệnh nhân (24,1%) phát hiện nấm tại móng, chủ yếu là nấm Candida. - Trong số 87 trẻ loạn dưỡng móng và dày móng, ch ng t i sàng lọc được 11 trẻ gửi đi phân tích gen tìm đột biến gen keratin. Ch ng t i đã phát hiện 7 trẻ có đột biến gen keratin trong số 87 trẻ có loạn dưỡng và dày móng. Toàn bộ các đột biến đều nằm ở gen KRT6A 230

T¹P CHÝ Y häc viÖt nam tẬP 515 - th¸ng 6 - sè ĐẶC BIỆT - 2022 Hình 1. Hình ảnh dày móng của 2 trong 7 bệnh nhân PC được chẩn đoán xác định bằng phân tích gen keratin. Bệnh nhân số 1: A, B; Bệnh nhân số 4: C,D. IV. BÀN LUẬN nghiên cứu đó. Trong nghiên cứu này thì Trong 2 năm nghiên cứu, ch ng t i thu nhóm loạn dưỡng móng chiếm tỷ lệ cao nhất, thập được 1243 bệnh nhi có các tổn thương nguyên nhân của biểu hiện này có thể do về móng, các bệnh nhân này nằm trong mã nhiễm trùng, chấn thương, vảy nến, viêm da bệnh L60 theo ICD-10. Theo kết quả của cơ địa [3],[7]. ên cạnh đó, nhóm tổn thương bảng 1 thì tỉ lệ bệnh nhân loạn dưỡng móng móng chưa xác định r bệnh c ng còn khá đơn thuần chiếm tỉ lệ cao nhất là 61,6%; tiếp cao, vì vậy hiện nay chẩn đoán và điều trị các theo là các bệnh khác 225 bệnh nhân bệnh về móng v n còn khó khăn. Trong một (20,6%); loạn dưỡng móng kèm dày móng có số bệnh, các bác sĩ phải kết hợp tổn thương 87 bệnh nhân (6,9%). Theo một số tác giả thì da hoặc vị trí khác và tổn thương móng gi p tổn thương móng ở trẻ em gặp khoảng 3- chẩn đoán bệnh [3]. 11%; tỷ lệ bất thường móng tay ở trẻ sơ sinh Nghiên cứu của ch ng t i tập trung vào là 6,8 %; theo Akbayrak A và cộng sự tỷ lệ nhóm có loạn dưỡng và dày móng với tổng bất thường về móng ở trẻ em và thanh thiếu số bệnh nhân là 87 bệnh nhân. Tuổi trung niên là 37,7% [1]. Như vậy, sự phổ biến về bình của nhóm này là 6,79 ± 3,2 tuổi, số bất thường móng tay trong dân số trẻ em bệnh nhân nữ cao hơn nam, tuy nhiên kh ng chưa được biết chính xác. iều này có thể do có sự khác biệt trong thống kê. Móng tay ở sự khác biệt về dân tộc, m i trường, văn hóa trẻ em có những thay đổi sinh lý, vì vậy cần xã hội, nhưng quan trọng hơn nó có thể vì sự khám lâm sàng cẩn thận để phân biệt với tình khác biệt nhất định trong thiết kế của các trạng bệnh lý, xử trí và giảm các biến chứng. 231

C«ng tr×nh nghiªn cøu KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG Theo tác giả Singal A và cộng sự thì nhóm theo kết quả bảng 4 thì số lượng hồng cầu bệnh rối loạn móng thường gặp ở nhóm từ 3 trung bình là 4.0 ± 0.5 x 1012, số lượng bạch đến 7 tuổi là móng Chevron, rỗ móng, móng cầu trung bình là 8.6 ± 1.5 x 109. Như vậy, l m hình thìa, dày móng chân, bệnh bẩm các bệnh nhân có bệnh về loạn dưỡng và dày sinh [6]. móng hiếm khi đi kèm biểu hiện thiếu máu Các bệnh nhân trong nghiên cứu đến từ c ng như biểu hiện nhiễm khuẩn r ràng trên khắp các nơi trong nước, bệnh nhân tại Hà cận lâm sàng. Khi tiến hành soi tươi, cấy Nội chiếm khoảng 44,8%. ệnh viện Da liễu móng của các bệnh nhân thì có 20/87 bệnh Trung Ương là cơ sở tuyến đầu trong chẩn nhân có nấm móng Candida, 1 bệnh nhân có đoán c ng như điều trị các bệnh liên quan nấm Aspergillus versicolor. Nấm móng là đến da liễu ở trẻ em và người lớn nên số một bệnh nhiễm trùng móng do nấm gây ra, lượng bệnh nhân đến khám nhiều. Trong số biểu hiện bằng sự thay đổi màu móng, dày 87 bệnh nhân có biểu hiện loạn dưỡng và dày móng... Tỷ lệ nhiễm móng nói chung trên thế móng, ch ng t i ghi nhận 11 bệnh nhân trong giới khoảng 5,5 %; khoảng 90% nấm móng thành viên gia đình có biểu hiện tương tự. Cụ chân và 75% nấm móng tay là do nấm thể là 2 trường hợp dày móng bẩm sinh là hai dermatophytes gây ra, đặc biệt là Trichophyton anh em trong một gia đình và có bố bị bệnh mentagrophytes và Trichophyton rubrum. Các dày móng. ây là bệnh di truyền trội trên loại nấm mốc kh ng phải nấm da có thể gây nhiễm sắc thể thường nên bố bị bệnh thì có bệnh nấm móng bao gồm các loài 50% nguy cơ di truyền cho con cái [4]. Các Aspergillus, các loài Scopulariopsis, các trường hợp khác là bố mẹ c ng có tình trạng loài Fusarium... Nấm móng do nấm men là nấm móng. iều này c ng phù hợp với sự kh ng phổ biến, Candida albicans chiếm lây nhiễm trong cùng gia đình của bệnh nhân khoảng 70% bệnh nấm móng do nấm men nấm móng [5],[7]. [5]. Ngoài xét nghiệm soi, cấy móng thì hiện ảng 3 cho thấy tổn thương loạn dưỡng nay kĩ thuật soi da là một phương pháp hỗ và dày móng có thể gặp ở cả móng chân và trợ chẩn đoán có giá trị trong bệnh nấm móng tay, chiếm tỷ lệ 20,7%; trong đó chủ móng. Khi soi da họ thấy sự đổi màu vàng yếu là móng chân 52,9%. Ví dụ trong bệnh của mảng móng ở hai phần bờ xa của móng, nấm móng, các nghiên cứu đều thấy tổn các vệt vàng / trắng, rìa gần có răng cưa, tăng thương nấm móng chân phổ biến hơn móng sừng dưới da và vảy quanh mép. Vì vậy nếu tay [5]. kết hợp được cả hai xét nghiệm này gi p Các bệnh nhân loạn dưỡng và dày móng chẩn đoán bệnh chính xác hơn [2],[3]. được làm các xét nghiệm cơ bản gi p chẩn Hình 1 cho thấy các hình ảnh dày móng đoán bệnh như c ng thức máu, soi nấm chân và móng tay của 2 trong số 7 bệnh nhân móng bằng KOH 20% và cấy nấm (nếu cần dày móng bẩm sinh được phát hiện bằng thiết). Tuy bệnh nhân có biểu hiện tổn phân tích đột biến gen keratin. Móng tay, thương móng r ràng nhưng số lượng hồng chân dày lên, cứng, đau khiến trẻ gặp nhiều cầu và bạch cầu trung bình kh ng thay đổi, khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Keratins 232

T¹P CHÝ Y häc viÖt nam tẬP 515 - th¸ng 6 - sè ĐẶC BIỆT - 2022 là các protein dạng sợi trung gian điển hình TÀI LIỆU THAM KHẢO của biểu m [8], nó rất quan trọng đối với sự 1. Akbayrak A, Kasap T, Takçı Z, Seçkin ổn định cơ học và tính toàn vẹn của các tế HY. Frequency of Nail Abnormalities in bào và m biểu m . Hơn nữa, một số Children and Adolescents Admitted to a keratins c ng có chức năng điều tiết và tham Dermatology Outpatient Clinic. J Pediatr Res. 2021;8(1):69-74. gia vào các con đường truyền tín hiệu nội 2. Alessandrini A, Starace M, Piraccini BM. bào, ví dụ như bảo vệ kh i căng thẳng, chữa Dermoscopy in the Evaluation of Nail lành vết thương. Dày móng bẩm sinh là bệnh Disorders. Skin Appendage Disord. di truyền hiếm gặp, do đột biến 1 trong 5 gen 2017;3(2):70-82. d keratin KRT6A, KRT6B, KRT6C, KRT16, 3. Arslan Uku S, Demir B, Cicek D, Inan KRT17 [4], [8]. Tất cả 7 bệnh nhân dày Yuksel E. Assessment of nail findings in móng bẩm sinh trong nghiên cứu đều do đột children with atopic dermatitis. Clin Exp biến gen KRT6A. Những bệnh nhân này Dermatol. 2021;46(8):1511-151 thường có biểu hiện dày móng, dày sừng 4. Eliason MJ, Leachman SA, Feng B jian, lòng bàn tay, chân và đau vị trí dày sừng; Schwartz ME, Hansen CD. A review of the ngoài ra bệnh nhân có thể kèm bạch sản clinical phenotype of 254 patients with miệng... ệnh ảnh hưởng nhiều đến chất genetically confirmed pachyonychia lượng cuộc sống của bệnh nhân vì vậy việc congenita. J Am Acad Dermatol. chẩn đoán sớm gi p nâng cao chất lượng 2012;67(4):680-686. cuộc sống cho bệnh nhân. 5. Leung AKC, Lam JM, Leong KF, et al. Onychomycosis: An Updated Review. V. KẾT LUẬN Inflamm Allergy Drug Targets. 2020;14(1):32-45. Tổn thương móng ở trẻ em c ng khá phổ 6. Sarifakioglu E, Yilmaz A, Gorpelioglu C. biến, có thể là sinh lý hoặc bệnh lý. Do đó Nail alterations in 250 infant patients: a việc khám lâm sàng và làm một số xét clinical study. J Eur Acad Dermatol Venereol. nghiệm đặc hiệu là khá cần thiết, đặc biệt 2008;22(6):741-744. những bệnh hiếm và có biểu hiện tổn thương 7. Starace M, Alessandrini A, Piraccini BM. móng sớm. Nail Disorders in Children. Skin Appendage Disord. 2018;4(4):217-229. KHUYẾN NGHỊ 8. Steen K, Chen D, Wang F, et al. A role for Dày móng bẩm sinh tuy là một bệnh lý keratins in supporting mitochondrial hiếm gặp nhưng việc khai thác bệnh sử và organization and function in skin khám lâm sàng kĩ lưỡng ba dấu hiệu điển keratinocytes. Mol Biol Cell. hình của bệnh sẽ gi p định hướng chẩn đoán 2020;31(11):1103-1111. bệnh. 233

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY