Điều trị bệnh màng trong ở trẻ đẻ non bằng liệu pháp surfactant tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh năm 2014-2018

Điều trị bệnh màng trong ở trẻ đẻ non bằng liệu pháp surfactant tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh năm 2014-2018
  • Mã tin : 895
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Điều trị bệnh màng trong ở trẻ đẻ non bằng liệu pháp surfactant tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh năm 2014-2018 bước đầu đánh giá hiệu quả của surfactant trong điều trị BMT ở trẻ đẻ non tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2018.

Nội dung Text: Điều trị bệnh màng trong ở trẻ đẻ non bằng liệu pháp surfactant tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh năm 2014-2018

tạp chí nhi khoa 2019, 12, 2 ĐIỀU TRỊ BỆNH MÀNG TRONG Ở TRẺ ĐẺ NON BẰNG LIỆU PHÁP SURFACTANT TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2014-2018 Nguyễn Viết Đồng, Dương Văn Giáp, Trương Huy Hưng, Lê hữu Anh, Đặng Quang Minh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh TÓM TẮT Bệnh màng trong là một bệnh phổ biến gây suy hô hấp nặng thường gặp ở trẻ sơ sinh non tháng do thiếu hụt surfactant, là chất có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt và duy trì tính ổn định của phế nang, ngăn ngừa xẹp các phế nang ở cuối thì thở ra. Việc sử dụng surfactant trong điều trị bệnh màng trong làm giảm mức độ nặng và nguy cơ tử vong của bệnh. Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp được tiến hành trên 145 trẻ sơ sinh đẻ non nhập viện trong vòng 24h tuổi được chẩn đoán xác định bệnh màng trong điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh từ 01/03/2014 đến 31/03/2018. Kết quả: Điều trị surfactant làm giảm rõ rệt nhu cầu sử dụng oxy sau 6 giờ điều trị ở cả hai nhóm sớm và muộn (FIO2 66,7% xuống 29,7% ở nhóm điều trị sớm và 68,5% xuống 36,7% ở nhóm điều trị muộn). Điều trị surfactant sớm làm giảm thời gian hô hấp hỗ trợ (thở máy, thở CPAP và thở oxy). Sau điều trị surfactant giá trị MAP giảm ở cả hai nhóm sớm và muộn. Điều trị surfactant sớm làm giảm thời gian nằm viện và chi phí điều trị (13,8 ± 7,9 ngày xuống 7,8 ± 5,8 ngày; 41.771.000 ± 10.860.000 VNĐ xuống 29.235.000 ± 7.243.000 VNĐ). Kết luận: Sử dụng surfactant sớm ở trẻ đẻ non bị bệnh màng trong làm cải thiện đáng kể chức năng phổi, làm giảm mức độ nặng, thời gian điều trị và chi phí điều trị bệnh. Từ khóa: Bệnh màng trong, trẻ đẻ non, surfactant. abstract TREATMENT OF HYALINE MEMBRANE DISEASE BY SURFACTANT THERAPY IN PERYMATURE INFANT AT THE HA TINH GENERAL HOSPITAL Hyaline membrane disease (HMD) is a condition that caused infant respiratory distress due to surfactant deficiency among premature infant. The lungs of infants with respiratory distress syndrome are developmentally deficient in a material called Surfactant, which helps prevent collapse of the terminal air-spaces (the future site of  alveolar  development) throughout the normal cycle of inhalation and exhalation.  Utilization of surfactant help reducing severity and mortality rate. Methodology: this is a clinical trial study among 90 infants diagnosed with HMD within 24 hours after delivery in Pediatric department, Ha Tinh General hospital from 01/03/2014 to 31/03/2018. Results: Surfactant treatment reduced duration of using oxygen significantly in both groups Nhận bài: 15-3-2019; Chấp nhận: 5-4-2019 Người trách nhiệm chính: Dương Văn Giáp Địa chỉ liên hệ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Email: drgiap@gmail.com 26

phần nghiên cứu (66.7% to 29.7% FIO2 in early treatment group and 68.5% to 36.7% FIO2 in late treatment group). Early treatment with surfactant decreased period of respiratory support (oxygen, CPAP). After treatment, MAP was lowered in both groups. Moreover, average hospitalization duration and treatment fees reduced remarkably (13.8 ± 7.9 days to 7.8 ± 5.8 days; 41.771.000 ± 10.860.000 VNĐ to 29.235.000±7.243.000 VNĐ). Conclusions: Early treatment with surfactants helps improving health outcomes for premature infants and shortening length of hospitalization. Key words: Hyaline membrane disease, surfactant, preterm neonate, respiratory distress syndrome. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2.2. Phương pháp nghiên cứu Bệnh màng trong (BMT) là một bệnh phổ biến 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp gây SHH nặng ở trẻ sơ sinh non tháng do thiếu Bệnh nhân được nghiên cứu theo mẫu bệnh hụt surfactant, là chất có tác dụng làm giảm sức án thống nhất căng bề mặt và duy trì tính ổn định của phế nang, 2.2.2. Cỡ mẫu: Lựa chọn mẫu thuận tiện ngăn ngừa xẹp các phế nang ở cuối thì thở ra [1]. Có nhiều nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam 2.3. Các chỉ số nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của surfactant trong - Tuổi điều trị được chia thành 2 nhóm: điều trị BMT. Tuy nhiên ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh + Nhóm điều trị sớm ≤ 6 giờ tuổi Hà Tĩnh việc sử dụng surfactant trong điều trị BMT mới được áp dụng từ năm 2014. Vì vậy chúng + Nhóm điều trị muộn > 6 giờ tuổi tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: - Giới Bước đầu đánh giá hiệu quả của surfactant trong - Tuổi thai điều trị BMT ở trẻ đẻ non tại khoa Nhi Bệnh viện Đa - Cân nặng sau sinh khoa tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2018. - Thông tin về cuộc đẻ 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Tình trạng hô hấp lúc nhập viện - Thời gian thở máy, thời gian thở CPAP, thời 2.1 Đối tượng: Gồm 145 trẻ sơ sinh đẻ non nhập viện trong vòng 24h tuổi được chẩn gian thở oxy. đoán xác định BMT điều trị tại khoa Nhi Bệnh - Xquang phổi chia thành 4 độ. viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh từ 01/01/2014 đến - Số ngày điều trị 31/03/2018. - Chi phí điều trị 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân - Kết quả điều trị - Trẻ đẻ non vào viện trước 24 giờ tuổi được chẩn 2.4. Xử lý số liệu đoán xác định BMT có chỉ định bơm surfactant (theo Avery và Mead - 1959): trẻ phải thở máy Các số liệu được xử lý theo phương pháp trong thời gian nhập viện trước 24 giờ tuổi: thống kê y học bằng phần mềm SPSS 23.0, với Cần nhu cầu FIO2 > 30% ở trẻ ≤ 31 tuần hoặc p< 0,05 là sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. ≥ 40% ở trẻ ≥ 32 tuần mà không đạt được SPO2 ≥90% hoặc Xquang phổi có hình ảnh phổi trắng. 3. KẾT QUẢ - Có hồ sơ bệnh án ghi chép đầy đủ. Trong thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng - Gia đình đồng ý tham gia nghiên cứu. 3/2018 có 145 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn được - Thời điểm dùng thuốc: càng sớm càng tốt mời tham gia nghiên cứu. Trong đó có 74 bệnh sau khi nhập viện (trước 24 giờ tuổi). nhân sống ra viện, 22 bệnh nhân chuyển viện lên 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ tuyến trên và 49 bệnh nhân tử vong trong cả đợt Bệnh nhân nhi bị ngạt nặng sau đẻ. điều trị. 27

tạp chí nhi khoa 2019, 12, 2 Bảng 1. FIO2 trước và sau 06 giờ bơm surfactant Nhu cầu FIO2 Truớc điều trị Sau điều trị p Nhóm điều trị sớm 66,7 ± 14,3 29,7 ± 7,5 < 0,05 Nhóm điều trị muộn 68,5 ± 21,3 36,7 ± 16,3 < 0,05 p > 0,05 < 0,05 Nhận xét: Sau điều trị surfactant, nhu cầu FIO2 giảm rõ rệt ở hai nhóm với p < 0,05. Bảng 2. MAP trung bình trước và sau 06 giờ bơm surfactant MAP (cmH2O) Trước điều trị Sau điều trị p Nhóm điều trị sớm 7,34 ± 0,63 6,85 ± 0,45 < 0,05 Nhom điều trị muộn 8,13 ± 1,06 7,65 ± 0,95 < 0,05 Nhận xét: MAP ở thời điểm sau điều trị đều nhỏ hơn thời điểm trước điều trị với p < 0,05. Bảng 3. Thời gian trung bình thở máy, thở CPAP, thở oxy Thời gian (ngày) Chung Nhóm điều trị sớm Nhóm điều trị muộn p Thời gian thở máy 4,8 ± 3,7 2,8 ± 1,3 6,8 ± 3,7

phần nghiên cứu 4. BÀN LUẬN cho bệnh nhân và làm giảm tổn thương phổi thứ phát, giúp cho việc cai máy thở sớm. Kết BMT là một trong những nguyên nhân gây suy quả bảng 2 cho thấy làm giảm MAP giảm ở cả hô hấp nặng ở trẻ sơ sinh, là một trong những hai nhóm điều trị sớm và muộn. Nhóm điều trị nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh sớm có MAP thấp hơn nhóm điều trị muộn với trước đây. Hiện nay do sự tiến bộ của y học, áp p < 0,05. Sự khác biệt này là có ý nghĩa thống dụng sử dụng thở NCPAP, thở máy, surfactant, sử kê. Theo bảng 3 nhận thấy thời gian thở máy, dụng betamethason trước sinh… nên rất nhiều thở CAP, thở oxy của nhóm điều trị sớm giảm so trẻ mắc BMT được cứu sống. Trước đây, tại khoa với nhóm điều trị muộn với p < 0,05. Thời gian Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh những bệnh thở máy trung bình chung cho nhóm nghiên nhi đẻ non; đặc biệt dưới 32 tuần khi chưa có liệu cứu: 4,8 ± 3,7 ngày, trong đó nhóm điều trị sớm pháp bơm surfactant, có tỷ lệ tử vong rất cao 2,8 ± 1,3 ngày ngắn hơn nhóm điều trị muộn ước tính lên tới 63,32%. Những năm gần đây, 6,8 ± 3,7 ngày với p < 0,05 mặc dù mức độ suy chúng tôi đã sử dụng surfactant, thở NCAP, thở hô hấp lúc vào viện của hai nhóm tương đương máy trong điều trị đã cứu sống được nhiều bệnh nhau. Kết quả điều trị sớm bằng surfactant làm nhân BMT nặng, tỷ lệ khỏi bệnh ra viện chiếm giảm thời gian thở máy ở bệnh nhân BMT phù 51,03%. Tỷ lệ tử vong trong BMT là 33,80%, hợp với các nghiên cứu trên thế giới [2], [3], [4], tỷ lệ này tương đương với tỷ lệ tử vong trong [5], [6]. Người ta cho rằng điều trị muộn sẽ làm nghiên cứu của Trần Liên Anh tại Bệnh viện Nhi giảm hiệu quả của surfactant và quá trình tổn Trung ương là 32,3%. Theo bảng 1 cho thấy nhu thương phổi tiến triển. Thời gian thở máy trung cầu FIO2 sau điều trị surfactant giảm rõ rệt ở cả bình của chúng tôi nhỏ hơn so với tác giả Khu hai nhóm điều trị sớm và muộn. Sự khác biệt Thị Khánh Dung [1] và cs ở Bệnh viện Nhi Trung có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết quả này ương (thời gian thở máy trung bình của nhóm của chúng tôi cũng phù hợp với tác giả Chang nghiên cứu là 7 ngày, nhóm điều trị sớm là 4,1 Won Choi và cộng sự nghiên cứu trên 492 trẻ bị ngày và nhóm điều trị muộn là 9,4 ngày) mặc BMT được điều trị bằng Newsurfactant với liều dù tuổi thai tương đương nhau, cũng được điều tương đương nghiên cứu của chúng tôi (FIO2 trị surfactant trong thời gian trước 24 giờ sau 75% trước điều trị và 35% sau 06 giờ điều trị) đẻ. Điều này có thể liên quan đến mức độ tổn [7]. Sự giảm nhu cầu FIO2 phản ánh sự cải thiện thương phổi trong nghiên cứu này nặng hơn chức năng phổi sau điều trị surfactant. Nhu cầu trong nghiên cứu của chúng tôi (76,7% bệnh FIO2 giảm rõ sau 01 giờ điều trị và tại thời điểm nhân có tổn thương phổi độ 3-4 so với nghiên sau 06 giờ điều trị (nhóm điều trị sớm 29,7% và cứu của chúng tôi 73,3%). Tuy nhiên thời gian nhóm điều trị muộn 36,7%) so với trước điều trị thở máy còn phụ thuộc vào biến chứng của quá surfactant (nhóm điều trị sớm 66,7% và nhóm trình điều trị. Trong nghiên cứu của chúng tôi có điều trị muộn 68,5%) với p < 0,05. Nghiên cứu 1 bệnh nhân chỉ thở máy 1 ngày và thở oxy qua của chúng tôi cũng phù hợp với tác giả Ludwig gọng mũi 1 ngày sau điều trị surfactant, bệnh Gortner và cs cũng quan sát thấy nhu cầu FIO2 nhân này có tuổi thai 32 tuần và trọng lượng giảm rõ rệt ở nhóm điều trị sớm. Kết quả này 1650 gram, chỉ số Silverman lúc vào viện là 5 phù hợp với khuyến cáo nên sử dụng surfactant điểm và được điều trị surfactant lúc 4 giờ tuổi, càng sớm càng tốt sau khi có chẩn đoán bệnh không có biến chứng nào. Bệnh nhân thở máy màng trong. MAP là chỉ số đánh giá độ đàn hồi kéo dài nhất trong nghiên cứu của chúng tôi của phổi. Sau điều trị surfactant giúp ổn định là 21 ngày do tình trạng viêm phổi bệnh viện bề mặt của phế nang, do đó làm giảm mức MAP do Klebsiella. So với các tác giả khác tuy thời mà vẫn duy trì được quá trình thông khí đầy đủ gian thở máy trung bình của chúng tôi ngắn 29

tạp chí nhi khoa 2019, 12, 2 hơn nhưng lại có những bệnh nhân có thời gian trong điều trị bệnh màng trong ở trẻ đẻ non tại thở máy kéo dài hơm. Thời gian thở CPAP và khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương”. thở oxy cũng giảm rõ rệt ở nhóm điều trị sớm 2. John A Smith, MD. (2003). Surfactant so với nhóm điều trị muộn với p < 0,05. Ngoài Replacement Therapy in neonates. Neonatologist, ra khi so sánh thời gian điều trị trung bình và Children and Woment ‘s health, centre of Bristish chi phí điều trị trung bình nhận thấy ở nhóm Columbia. điều trị sớm ngắn và thấp hơn rất nhiều so với 3. Karen E.Corrf et al, (2006), Practical nhóm điều trị muộn với p < 0,05 (nhóm điều trị considerations in the selection and use of sớm số ngày điều trị trung bình 7,8 ngày, chi pulmonary surfactant therapy, JPPT. phí bình 29.235.000 VNĐ so với nhóm điều trị muộn số ngày điều trị trung bình 13,8 ngày, chi 4. Firas Saker et al. Prevention and treatment phí trung bình 41.771.000 VNĐ. Nói chung chi of respiratory distress syndrome in preterm phí điều trị chung trung bình cho 1 bệnh nhân infants. Up to date 2014. là còn cao 35.503.000 VNĐ. 5. Bengt R., Henry L. H. (1998): “Principles of surfactant replacement”. Biochimica et Biophycica 5. KẾT LUẬN Acta 1408, Elsevier Science B.V, p.346-361. Điều trị surfactant làm giảm rõ rệt nhu cầu 6. Blennow M. (2003): “The INSURE approach: oxy, làm giảm thời gian thở máy, thở CPAP và Does nCPAP and surfactant work only for thở oxy, giảm thời gian bệnh nhân phải nằm Vikings?”. Highlights of a satellite symposium at viện, giảm chi phí điều trị. Tỷ lệ trẻ BMT sống the 44th Annual Meeting of the European Society sau điều trị bằng surfactant tăng cao. Cần có for Padietric Research, p.10-12. chỉ định dùng surfactant sớm ở trẻ đẻ non có 7. Chang W.C., Jong H.H. et al (2005): bệnh màng trong. “Comparison of Clinical Efficacy of Newfactant versus Surfacten for the treatment of Respiratory TÀI LIỆU THAM KHẢO Disstress Syndrome in the newborn infants”. J 1. Khu Thi Khanh Dung, Hoang Thi Thanh Mai Korean Med Sci, The Korean Academy of Medical (2006) “Bước đầu đánh giá hiệu quả của surfactant Sciences, p. 591-597. 30

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY