Kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết sơ sinh tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết sơ sinh tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
  • Mã tin : 688
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nhận xét kết quả điều trị ở trẻ sơ sinh nhiễm khuẩn huyết tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu 38 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Trung tâm Nhi khoa.

Nội dung Text: Kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết sơ sinh tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2022 nghiên cứu, cảm ơn Viện Sức khỏe Tâm thần – 5. Ndetei DM, Khasakhala L, Meneghini L, Aillon Bệnh viện Bạch Mai đã tạo điều kiện cho việc JL. The relationship between schizoaffective, schizophrenic and mood disorders in patients thực hiện nghiên cứu. admitted at Mathari Psychiatric Hospital, Nairobi, Kenya. Afr J Psychiatry. 2013;16(2):110-117. TÀI LIỆU THAM KHẢO doi:10.4314/ajpsy.v16i2.14 1. Organization WH. The ICD-10 Classification of 6. Pinna F, Sanna L, Perra V, et al. Long-term Mental and Behavioural Disorders: Clinical outcome of schizoaffective disorder. Are there any Descriptions and Diagnostic Guidelines. 1st edition. differences with respect to schizophrenia? Riv World Health Organization; 1992. Psichiatr. 2014;49(1):41-49. doi: 2. Azorin JM, Kaladjian A, Fakra E. [Current 10.1708/1407.15624 issues on schizoaffective disorder]. L’Encephale. 7. DeRosse P, Burdick KE, Lencz T, Siris SG, 2005;31(3):359-365. doi:10.1016/s0013-7006(05) 82401-7 Malhotra AK. Empirical Support for DSM-IV 3. Association AP. Diagnostic and Statistical Manual Schizoaffective Disorder: Clinical and Cognitive of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5. 5th Validators from a Large Patient Sample. PLoS ONE. edition. American Psychiatric Publishing; 2013. 2013;8(5):e63734. 4. Benabarre A, Vieta E, Colom F, Martínez-Arán doi:10.1371/journal.pone.0063734 A, Reinares M, Gastó C. Bipolar disorder, 8. Santelmann H, Franklin J, Bußhoff J, Baethge schizoaffective disorder and schizophrenia: C. Diagnostic shift in patients diagnosed with epidemiologic, clinical and prognostic differences. schizoaffective disorder: a systematic review and Eur Psychiatry J Assoc Eur Psychiatr. 2001; 16(3): meta-analysis of rediagnosis studies. Bipolar 167-172. doi:10.1016/s0924-9338(01)00559-4 Disord. 2016;18(3):233-246. doi:10.1111/ bdi.12388 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT SƠ SINH TẠI TRUNG TÂM NHI KHOA BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Dương Quốc Trưởng1, Đỗ Thái Sơn1, Dương Ngọc Ngà1, Nguyễn Thị Thu Huyền1, Ngô Thị Kim Quế1 TÓM TẮT 38 PEDIATRICS CENTER OF THAI NGUYEN Mục tiêu: Nhận xét kết quả điều trị ở trẻ sơ sinh CENTRAL HOSPITAL nhiễm khuẩn huyết tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Objective: To evaluate the results of treatment in Trung ương Thái Nguyên. Phương pháp nghiên neonates with diagnosed sepsis at the Pediatric Center cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu 38 bệnh nhân nhiễm of Thai Nguyen Central Hospital. Methods: A khuẩn huyết tại Trung tâm Nhi khoa. Kết quả: Có prospective descriptive study of 38 patients with 81,6% trẻ vào viện trước 3 ngày tuổi, 60,5% cân nặng diagnosed sepsis at the Pediatric Center. Results: dưới 2500g, 73,7% trẻ giới tính nam, chỉ có 39,5% trẻ There were 81.6% of children admitted before 3 days có suy hô hấp ngay sau sinh, phần lớn trẻ nhiễm of age, 60.5% weighing less than 2500g, 73.7% of khuẩn tiên phát ở cơ quan hô hấp chiếm 63,2%, tỉ lệ children of the male sex, only 39.5% of children trẻ khỏi bệnh cao 86,8%, 13,2% trẻ tử vong, thời gian having respiratory failure immediately after birth, nằm viện với những trẻ khỏi bệnh dài nhất là 21 ngày, almost children with primary infection in the ngắn nhất là 10 ngày, thời gian trung bình trẻ nằm respiratory organs accounted for 63.2%, the rate of viện là 13,03±2,82, có mối liên quan giữa kết quả điều children recovered was high 86.8%, 13.2% of children trị và tuổi thai của trẻ sơ sinh nhiễm khuẩn huyết với died, the longest time at the hospital for those who p

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2022 cấp hiện diện trong toàn bộ cơ thể, là bệnh lý Gợi ý hoặc có bằng chứng nhiễm trùng là bất thường gặp ở trẻ sơ sinh, tỉ lệ nhiễm khuẩn kỳ nguyên nhân nào: huyết ở trẻ sơ sinh tại Mỹ 5,16‰ và hơn một + Khi có cấy máu dương tính, nhuộm soi tươi, PCR. phần năm (22,9%) là trẻ sơ sinh nhẹ cân[1]. Tại + Hoặc có hội chứng lâm sàng liên quan đến Hàn Quốc nhiễm khuẩn huyết sơ sinh chỉ có khả năng nhiễm trùng cao. biểu hiện lâm sàng là 3,05%, nhiễm khuẩn huyết Bằng chứng của nhiễm trùng bao gồm các nuôi cấy dương tính là 0,61%[2]. điều trị nhiễm dấu hiệu lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh hoặc các khuẩn huyết ở trẻ sơ sinh rất khó khăn nhất là xét nghiệm (như là có bạch cầu trong dịch vô đối với những bệnh viện còn nhiều hạn chế về khuẩn của cơ thể, thủng tạng, Xquang lồng ngực chuyên môn dành cho trẻ sơ sinh và thiếu thốn có hình ảnh viêm phổi, ban xuất huyết hoặc tử ban). các phương tiện trang thiết bị hiên đại, kết quả + Tiêu chuẩn loại trừ: điều trị rất khác nhau giữa các đơn vị, phụ thuộc - Gia đình bệnh nhân không đồng ý tham gia vào nhiều yếu tố, nếu được điều trị khỏi vẫn có nghiên cứu. thể để lại những di chứng nặng nề, triệu chứng lâm sàng của nhiễm khuẩn huyết ở trẻ sơ sinh - Đang trong quá trình điều trị gia đình xin rất đa dạng, phức tạp, hoặc nghèo nàn, đôi khi cho trẻ về hoặc xin chuyển tuyến. không đặc hiệu, tùy thuộc vào thể bệnh, giai 2.2. Phương pháp nghiên cứu đoạn của bệnh[2]. Việc chẩn đoán sớm và đưa 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu. Nghiên cứu mô tả ra phương pháp đúng đắn, kịp thời, phù hợp là 2.2.2. Mẫu nghiên cứu yếu tố quan trong quyết định đến kết quả điều - Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu trị nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhân sơ sinh. cho nghiên cứu mô tả. Tại Trung tâm Nhi khoa, bệnh viện Trung p.q n = Z21 - α/2 ương Thái Nguyên, hàng năm trẻ sơ sinh chiếm d2 một tỷ lệ không nhỏ trong số bệnh nhân vào Trong đó: viện điều trị, trong đó tỉ lệ trẻ nhiễm khuẩn + n: Là số đối tượng nghiên cứu. huyết cao vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu + p: Tỉ lệ hạ thân nhiệt ở trẻ sơ sinh nhiễm này nhằm mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị khuẩn huyết theo nghiên cứu của Lê Thị Công nhiễm khuẩn huyết ở trẻ sơ sinh tại Trung tâm Hoa tại Bệnh viện Trung ương Huế là 1,8 %[2]. Nhi khoa, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. + q = 1-p; d: Sai số ước lượng, chọn d=0,05. + Z1 - α/2: Hệ số giới hạn tin cậy = 1,96 (với II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU độ tin cậy 95%). 2.1. Đối tượng nghiên cứu Theo công thức, cỡ mẫu cần thiết là 28 trẻ. + Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: - Chọn mẫu: Trong thời gian nghiên cứu - Trẻ ≤ 28 ngày tuổi, đang điều trị nội trú tại chúng tôi chọn được 38 bệnh nhân sơ sinh có trung tâm Nhi khoa, Bv Trung ương Thái Nguyên chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết điều trị tại Trung - Có hội chứng đáp ứng viêm kèm theo gợi ý tâm Nhi khoa, Bv Trung ương Thái Nguyên. hoặc có bằng chứng nhiễm trùng. 2.2.3. Chỉ số nghiên cứu: - Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống khi có ít - Chỉ số chung: giới tính, tuổi vào viện (ngày nhất 2/4 tiêu chuẩn sau (trong đó có một tiêu tuổi), ngày điều trị, hình thức sinh, cân nặng khi chuẩn phải có là bất thường nhiệt độ hay bạch sinh, khu vực sống, nơi chuyển đến cầu tăng): Nhiệt độ ≥ 38,50C hoặc hay 2SD so với giá trị bình bệnh án nghiên cứu Nhịp tim thường theo tuổi hoặc nhịp - Khám lâm sàng: Do các bác sĩ chuyên khoa chậm ở trẻ dưới 1 tuổi nhi thực hiện >2SD so với giá trị bình - Xét nghiệm được tiến hành tại trung tâm Nhịp thở thường theo tuổi Huyết học - Truyền máu và khoa Vi sinh của + Nhiễm khuẩn huyết bằng = Hội chứng đáp bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. ứng viêm hệ thống + Gợi ý hoặc có bằng chứng - Nhập liệu và xử lý số liệu theo phần mềm nhiễm trùng SPSS 16.0. 148

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2022 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1: Đặc điểm chung của trẻ tham gia nghiên cứu Tuổi của trẻ khi nhập viện Non tháng Đủ tháng Tổng Đặc điểm chung n=24 % n=14 % n=38 % ≤ 3ngày 21 87,5 10 71,4 31 81,6 Tuổi vào viện > 3 ngày 3 12,5 4 28,6 7 18,4 ≤ 2500 gr 22 91,7 1 7,1 23 60,5 Cân nặng khi > 2500gr 2 8,3 13 92,9 15 39,5 sinh Cân nặng trung bình 1819,13±341,18 3136,67±419,82 2339,21±749,47 Nữ 6 25 4 28,6 10 26,3 Giới Nam 18 75 10 71,4 28 73,7 Con thứ nhất 13 54,2 13 92,9 26 68,4 Con thứ Con thứ 2 trở lên 11 45,8 1 7,1 11 31,6 Đẻ thường 6 25 4 28,6 10 26,3 Hình thức sinh Mổ lấy thai 18 75 10 71,4 28 73,7 Suy hô hấp Có 13 54,2 2 14,3 15 39,5 ngay sau sinh Không 11 45,8 12 85,7 23 60,5 Thành thị 6 25 5 35,7 11 28,9 Khu vực sống Nông thôn 18 75 9 64,3 27 71,1 Nhận xét: 81,6 % trẻ vào viện trước 3 ngày tuổi, 60,5% cân nặng dưới 2500g, 73,7 % trẻ giới tính nam, chỉ có 39,5% trẻ có suy hô hấp ngay sau sinh. Bảng 2: Vị trí của ổ nhiễm khuẩn tiên phát ở trẻ sơ sinh nhiễm khuẩn huyết Tuổi thai khi sinh của trẻ Non tháng Đủ tháng Tổng p Vị trí của ổ nhiễm khuẩn tiên phát n=24 n=14 N=38 Viêm rốn 7(29,2%) 6(42,9%) 13(34,2%) > 0,05 Viêm da 3(12,5%) 2(14,3%) 5(13,2%) > 0,05 Hô hấp 18(75%) 6(42,9%) 24(63,2%) < 0,05 Thần kinh 1(4,2%) 1(7,1%) 2(5,3%) > 0,05 Tiêu hoá 3(12,5%) 2(14,3%) 5(13,2%) > 0,05 Tiết niệu 2(8,3%) 1(7,1%) 3(7,9%) > 0,05 Nhận xét: Phần lớn trẻ nhiễm khuẩn tiên phát ở cơ quan hô hấp chiếm 63,2%, tiếp theo là nhiễm khuẩn rốn 34,2%, nhiễm khuẩn tiên phát ở cơ quan tiết niệu chỉ chiếm 2,6%. Bảng 3. Kết quả điều trị và tuổi thai của trẻ Tuổi thai khi sinh Non tháng Đủ tháng Tổng p Kết quả điều trị n=24 n=14 N=38 Khỏi 20 (80%) 13 (82,3%) 33 ( 86,8%) < 0.05 Tử vong 4 (20%) 1 (7,7%) 5 (13,2%) Nhận xét: Tỉ lệ tử vong ở nhóm trẻ non tháng là 20% cao hơn ở nhóm trẻ đủ tháng là 7,7%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Bảng 4: Kết quả điều trị và nơi chuyển đến của trẻ Nơi chuyển đến p Kết quả Vào thẳng Bệnh viện tuyến huyện Bệnh viện tuyến tỉnh điều trị (n=17) (n=12) (n= 9) Khỏi 15 (88,2%) 10 (80%) 8 (87,5%) >0,05 Tử vong 2 (11,8%) 2 (20%) 1 (12,5%) Nhận xét: Tỉ lệ tử vong ở nhóm trẻ chuyển đến từ bệnh viện tuyến huyện cao với 20%, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Bảng 5: Kết quả điều trị và thời gian nằm viện Kết quả Thời gian nằm TB Ngắn nhất Dài nhất Khỏi 13,03±2,82 10 21 Tử vong 2,33±1,15 1 3 Nhận xét: Thời gian nằm viện với những trẻ khỏi bệnh dài nhất là 21 ngày, ngắn nhất là 10 ngày, thời gian trung bình trẻ nằm viện là 13,03±2,82. 149

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2022 IV. BÀN LUẬN 4.2. Đặc điểm về kết quả điều trị. Kết quả 4.1. Đặc điểm chung của đối tượng điều trị nhiễm khuẩn huyết sơ sinh trong nghiên nghiên cứu. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ dẫn cứu của chúng tôi có trẻ khỏi bệnh chiếm tỷ lệ đến nhiễm khuẩn huyết, trong đó một trong cao với 86,8% trẻ khỏi, còn chỉ tử vong là những yếu tố nguy cơ là do trẻ sinh non tháng, 13,2%. Nghiên cứu của Nguyễn Thanh Liêm tỉ lệ lứa tuổi này hệ miễn dịch chưa phát triển đầy khỏi cũng cao và tử vong thấp, lần lượt là đủ. Trong nghiên cứu của chúng tôi 63,2% trẻ 82,59% và 17,41%[8], tỉ lệ tử vong trong nghiên nhiễm khuẩn huyết trong nghiên là trẻ sơ sinh cứu của Nguyễn Thị Kim Nhi là 16,2%. Tỉ lệ tử non tháng. Theo kết quả nghiên cứu 73,6 % trẻ vong của chúng tôi thấp hơn nhiều so với các giới tính nam, nghiên cứu của Nguyễn Kiến Mậu nghiên cứu Ngô Thị Minh là 76,3%, Cao Việt tại bệnh viện Nhi Đồng 1 tỉ lệ trẻ sơ sinh là nam Tùng là 69,4%, tỉ lệ của chúng tôi thấp hơn có lẽ bị nhiễm khuẩn huyết cũng là 71,4%[3]. Nhiễm là do chúng chúng tôi dựa vào các triệu chứng khuẩn sơ sinh nói chung và nhiễm khuẩn huyết lâm sàng để chẩn đoán sớm nhiễm khuẩn huyết, nói riêng hay gặp ở trẻ sơ sinh nhẹ cân dưới điều trị kịp thời, các nghiên cứu kể trên là do trẻ 2500g hơn là trẻ đủ cân, ngay tại bệnh viện đã phải nằm khoa hồi sức, kết quả cấy máu phải chúng tôi, tỉ lệ nhiễm khuẩn sơ sinh nói chung ở dương tính, thậm trí nghiên cứu trên bệnh nhân lứa tuổi này chiếm 62,3%, tỉ lệ trẻ sơ sinh nhiễm có sốc nhiễm khuẩn. Trong nghiên cứu của khuẩn huyết ở nghiên cứu của chúng tôi cũng chúng tôi nhóm bệnh nhân khỏi có thời gian nằm chiếm 60,5% ở trẻ nhẹ cân, phù hợp với nhiễm viện trung bình 13,03±2,82 ngày, ngắn nhất là khuẩn sơ sinh chung tại bệnh viện. Trẻ sơ sinh 10 ngày, dài nhất 21 ngày phù hợp với nghiên nhẹ cân nhiễm khuẩn huyết hay gặp trong cứu của Nguyễn Thanh Liêm tại bệnh viện Nhi khoảng 1500-2500g, tỉ lệ này là 42,1% tương đồng 1, trung bình 12,91-14,88 ngày[8]. Thấp đồng với nghiên cứu của Lê Thị Công Hoa tại hơn thời gian nằm viện trong nghiên cứu của Bùi Huế tỉ lệ cân nặng nằm trong khoảng này cũng Thanh Liêm trung bình 26 ngày[6], do nghiên cao nhất 41,8%[4]. Nhiễm trùng huyết ở trẻ sơ cứu này trẻ nằm khoa hồi sức với tỉ lệ gần 70% sinh có thể được phân loại là khởi phát sớm thở máy. (ngày sinh 0-3) hoặc khởi phát muộn (ngày thứ Có 44,7% trẻ vào thẳng viện, hơn 1 nửa số 4 trở lên). Ở trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng huyết trẻ trẻ vào thẳng viện trong vòng 3 ngày tuổi, khởi phát sớm, 85% xuất hiện trong vòng 24 giờ phần lớn là bệnh nhân từ khoa Sản của chúng tôi (tuổi khởi phát trung bình là 6 giờ), 5% xuất hiện chuyển sang, bệnh nhân từ tuyến tỉnh chuyển sau 24 - 48 giờ, và một tỷ lệ nhỏ hơn xuất hiện lên chiếm tỷ lệ thấp nhất với 23,7%, một phần vì trong vòng 48-72 giờ. Nghiên cứu của chúng tôi các bệnh viện tuyến tỉnh cũng đã phát triển về có 81,5% trẻ nhập viện khi ≤ 3 ngày tuổi, sở dĩ lĩnh vực sơ sinh, khác với nghiên cứu của chúng trẻ nhập viện sớm là do các trẻ đều là sinh non, tôi, theo nghiên cứu của Ngô Thị Minh tại bệnh ngạt sau sinh và phải hồi sức sau sinh. viện Nhi Trung Ương chỉ có 13,2% tự đến 27,6% Ở trẻ nhiễm khuẩn huyết, xác định được ổ chuyển khoa khác sang, 59,2% chuyển từ tuyến nhiễm khuẩn và ổ nhiễm khuẩn tiên phát, rất có dưới lên[6], giải thích điều này do có thể hiểu ý nghĩa trong chẩn đoán và điều trị, trong tất cả bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện tuyến các nghiên cứu thì nhiễm khuẩn hô hấp luôn cao nhất, có một lượng lớn bệnh nhân chuyển từ đứng hàng đầu, nghiên cứu của chúng tôi nhiễm các bệnh viện khu vực miền Bắc và miền Trung khuẩn hô hấp là 63,2%, Bùi Thanh Liêm là lên. Thậm trí tại bệnh viện Nhi đồng 1 số trẻ 37,7% và Nguyễn Như Tân là 87,3%, tỉ lệ trong chuyển từ tuyến trước còn cao hơn tới 84,7%. nghiên cứu của chúng tôi cao hơn nghiên cứu Có sự khác biệt này vì hai nghiên cứu trên làm của Trần Thị Thanh Thư và Bùi Thanh Liêm bởi tại bệnh viện Nhi khoa tuyến đầu, nơi tiếp nhận các nghiên cứu đó ngoài nhiễm khuẩn hô hấp, bệnh nhân nặng của các bệnh viện nhi tỉnh trẻ còn nhiễm ở cơ quan tiêu hóa và các cơ quan chuyển đến, mặt khác bệnh viện của chúng tôi khác khá cao do trẻ có độ tuổi nghiên cứu cao có khoa sản, mà lượng bệnh nhân chuyển thẳng hơn, ngoài bú mẹ đã ăn thức ăn hỗn hợp và thay từ khoa sản sang khá nhiều. đổi môi trường nhiều hơn. Nghiên cứu của của Nghiên cứu trên 322 trẻ sơ sinh nhiễm khuẩn chúng tôi thấp hơn Nguyễn Như Tân vì thực huyết Claudia Verónica Rios Valdéz, chỉ ra rằng hiện trên trẻ có cấy máu dương tính. Trong khi trẻ sơ sinh non tháng là yếu tố nguy cơ trong đó những vị trí như nhiễm khuẩn thần kinh ở các nhiễm khuẩn huyết trẻ sơ sinh và là yếu tố rủi ro nghiên cứu đều rất thấp, chúng tôi 5,3%, và cao. Nghiên cứu của chúng tôi, kết quả tương tự Nguyễn Như Tân 3,4%[5]. với nghiên cứu trên, chúng thấy rằng có sự liên 150

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2022 quan đến trẻ sơ sinh nhiễm khuẩn huyết non và viêm màng não ở trẻ sơ sinh do vi khuẩn đa tháng và kết quả điều trị thất bại p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ket-qua-dieu-tri-nhiem-khuan-huyet-so-sinh-tai-trung-tam-nhi-khoa-benh-vien-trung-uong-thai-nguyen-2532764.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY