MangYTe

Tài liệu y khoa

Khảo sát kiến thức, thực hành về bệnh tiêu chảy ở người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi tại xã Đôn Châu huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh năm 2021

Khảo sát kiến thức, thực hành về bệnh tiêu chảy ở người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi tại xã Đôn Châu huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh năm 2021
  • Mã tin: 855
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Khảo sát kiến thức, thực hành về bệnh tiêu chảy ở người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi tại xã Đôn Châu huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh năm 2021 được nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ kiến thức đúng, thực hành đúng tình hình và một số yếu tố liên quan có ảnh hưởng đến kiến thức đúng, thực hành đúng của các người chăm sóc trẻ tại địa phương.

Nội dung Text: Khảo sát kiến thức, thực hành về bệnh tiêu chảy ở người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi tại xã Đôn Châu huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh năm 2021

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 2 - 2022 não trên cắt lớp vi tính) [4], [5], [6], [7], [8]. IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Với bệnh nhân của chúng tôi do bệnh nhân có Nên tiếp tục triển khai liệu pháp hạ thân nhiệt tổn thương hôn mê sâu sau ngừng tuần hoàn chỉ huy đối với các trường hợp ngừng tim có tái Glasgow 3 điểm nên chúng tôi quyết định hạ lập tuần hoàn tự nhiên. thân nhiệt với nhiệt độ đích 33 độ C. Bệnh nhân Đối với các trường hợp ngừng tim không rõ của chúng tôi mặc dù đã được dinh dưỡng tĩnh thời gian, sau cấp cứu tim đập trở lại cũng nên mạch trong 3 ngày đầu, tuy nhiên vẫn có tình cân nhắc hạ thân nhiệt chỉ huy như đối với trạng tổn thương phổi nặng do phối hợp viêm trường hợp ca lâm sàng này. phổi sặc, phù phổi tổn thương, xẹp phổi do dùng giãn cơ kéo dài. Mặc dù bệnh nhân của chúng tôi TÀI LIỆU THAM KHẢO hạ thân nhiệt trong khoảng thời gian tối thiểu 24 1. American Heart Association (2020), “Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency giờ, và sau 16 giờ tình trạng phổi tiến triển xấu Cardiovascular Care”, Circulation, 142 (suppl2): đi chúng tôi đã nhanh chóng giảm bớt an thần S366-S468. và giãn cơ. Rất may tổn thương phổi của bệnh 2. Surani S, Varon J (2016), “The expanded use of nhân nhanh chóng hồi phục bằng thở máy kiểm targeted temperature management: time for reappraisal”, Resuscitation, 2016;108:0. soát, kháng sinh, vỗ rung tích cực. Do vậy với 3. Polderman KH, Varon J (2018), “Confusion nhóm bệnh nhân hạ thân nhiệt đặc biệt có sử around therapeutic temperature management dụng giãn cơ, cần chú ý theo dõi sát tình trạng hypothermia after in-hospital cardiac arrest?”, tổn thương phổi để có thể điều chỉnh kịp thời. Circulation, 137:219–221. Chỉ định hạ thân nhiệt chỉ huy chỉ nên thực 4. Nielsen N et al (2013), “Targeted temperature management at 330C versus 360 C after cardiac hiện trong thời điểm từ 6 giờ kể từ thời điểm có arrest”, N Engl J Med, 369:2197. tái lập tuần hoàn tự nhiên. Hiện nay tại Phú 5. Lascarrou JB et al (2019), “Targeted Quốc, Vinmec Phú Quốc là bệnh viện duy nhất Temperature Management for Cardiac Arrest with triển khai thành công kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ Nonshockable Rhythm”, N EngL J Med, 381:2327. 6. Dankiewicz et al (2021), “Hypothermia versus huy. Do thời gian di chuyển các bệnh nhân nội Normotherrmia after Out – of – Hospital Cardiac đảo đi tuyến trên rất dài, khi bệnh nhân chuyển arrest”, N Eng J Med, 384:2283. được đến các cơ sở có thể hạ thân nhiệt thì bệnh 7. Callaway CW et al (2020), “Association of intimal nhân đã hết chỉ định. Do vậy việc hạ thân nhiệt illness severity and outcomes after cardiac arrest with targeted temperature management at 360C or được triển khai tại các bệnh viện cơ sở , cách xa 330 C”, JAMA Network open, 3: 3 208215. trung tâm như ở Vinmec Phú Quốc là điều tối 8. Nishikimi et al (2021), “Outcome Related to level quan trọng. Giúp cung cấp được phương án điều of Targeted Temperatire Management in trị không thể thay thế và tốt nhất cho bệnh nhân Postcardiac Arrest Syndrome of low, moderate, high severities: A nationwide Multicenter nội đảo. Prospective Registry”, Crit Care Med, 49 e 741. KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BỆNH TIÊU CHẢY Ở NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ ĐÔN CHÂU HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021 Nguyễn Thị Mỹ Hòa* TÓM TẮT Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh năm 202. Đối tượng và phương pháp: Thiết kế ngiên cứu cắt 7 Mục tiêu: Xác định tỷ lệ kiến thức đúng, thực ngang mô tả thực hiện trên 300 người chăm sóc trẻ, hành đúng về bệnh tiêu chảy và một số yếu tố liên bằng phương pháp chọn mẫu PPS. Kết quả: Tỷ lệ quan đến kiến thức đúng, thực hành đúng về bệnh người chăm sóc trẻ có kiến thức đúng là 39,3% . Tỷ lệ tiêu chảy ở người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi tại Xã Đôn người chăm sóc trẻ có thực hành đúng là 40%. Và một số yếu tố liên quan đến kiến thức đúng, thực hành đúng là nghề nghiệp, tư vấn chăm sóc dinh *Trường Đại học Trà Vinh dưỡng và tiền căn tiêu chảy ở trẻ. Kết luận: Cần Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Mỹ Hoa hướng dẫn thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ Email: ntmhoa89@gmail.com tiêu chảy ở nhóm nghề nội trợ, tăng cường khuyến Ngày nhận bài: 10/6/2022 khích người chăm sóc trẻ đưa trẻ đi khám và tư vấn Ngày phản biện khoa học: 8/7/2022 dinh dưỡng cho trẻ. Từ khóa: Tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi, Trà Vinh. Ngày duyệt bài: 19/7/2022 21

vietnam medical journal n02 - AUGUST - 2022 SUMMARY cùng kì năm trước. Để tìm hiểu nguyên nhân gây SURVEY ON KNOWLEDGE, PRACTICE gia tăng số lượng trẻ em bị tiêu chảy chúng tôi ABOUT DIARRHEA AMONG TAKE CARE OF tiến hành khảo sát tỷ lệ kiến thức và thực hành về chăm sóc trẻ tiêu chảy của người chăm sóc PERSON OF CHILDREN UNDER 5 YEARS trẻ dưới 5 tuổi tại xã Đôn Châu nhằm xác định tỷ OLD AT DON CHAU COMMUNE, DUYEN HAI lệ kiến thức đúng, thực hành đúng tình hình và TOWN, TRA VINH PROVINCE IN 2021 Aims: To determine the ratio of correct knowledge một số yếu tố liên quan có ảnh hưởng đến kiến and practice about diarrhea. Besaide this study will thức đúng, thực hành đúng của các người chăm evaluate some factors related to correct knowledge sóc trẻ tại địa phương. Kết quả từ nghiên cứu này and practice about diarrhea among take care of sẽ là cơ sở cho các chương trình chăm sóc sức persons of children under 5 years old in Don Chau khỏe cho trẻ em góp phần nâng cao sức khỏe thể commune, Duyen Hai district, Tra Vinh province in chất, tinh thần cũng như cải thiện tầm vóc, giảm 2021. Subjects and method: Cross-sectional study design describing implementation of 300 take care of các nguy cơ bất lợi do tiêu chảy qua mức. persons using PPS sampling method. Results: There II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU are 39,3% of take care of persons, who have correct knowledge. The number of take care of persons with 2.1. Đối tượng nghiên cứu. Người chăm correct practice is 40%. There are some factors sóc chính cho trẻ dưới 5 tuổi đang sinh sống tại related to correct knowledge and practice are xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. occupation, nutrition care counseling and a history of 2.2. Thời gian nghiên cứu: Từ ngày diarrhea in children. Conclusions: It is necessary to guide how to take care of children being diarrhea for 01/03/2021 đến 09/05/2021 housewives, and encourage children’ parents take 2.3. Thiết kế nghiên cứu: Thiết kế nghiên them to medical examination and nutrition counseling cứu cắt ngang mô tả. for children. 2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu Keywords: Diarrhea in children under 5 years old, Cỡ mẫu tối thiểu được tính theo công thức Tra Vinh ước lượng cỡ mẫu cho 1 tỷ lệ bao gồm 300 mẫu I. ĐẶT VẤN ĐỀ được chọn bằng kỹ thuật chọn mẫu PPS. Tổng số Trong những năm gần đây tình hình tiêu chảy người chăm sóc trẻ của 10 ấp là 965 người. Số có xu hướng tăng là vấn đề đáng quan tâm của ấp cần chọn là 6 ấp. Lập danh sách cộng dồn sức khỏe cộng đồng, trẻ em dưới 5 tuổi có thể tích lũy người chăm sóc trẻ ở 10 ấp sau đó tính mắc nhiều loại bệnh khác nhau, nhưng đứng đầu khoảng cách k bằng cách chia tổng số người vẫn là bệnh tiêu chảy. Đây là loại bệnh lây qua chăm sóc trẻ cho 6 ấp được k =965/6 = 161. đường tiêu hóa hay gặp ở trẻ dưới 5 tuổi nhất là Chọn một số ngẫu nhiên i=30 nằm trong khoảng ở các nước đang phát triển, cũng là nguyên nhân (1,161), chọn được ấp đầu tiên có dân số cộng hàng đầu gây tử vong cho trẻ, chiếm khoảng 8% dồn chứa i= 30, chọn ấp tiếp theo có dân số tổng số ca tử vong năm 2016. Trên thế giới có cộng dồn chứa i+1k, cho đến ấp thứ 6 là i+5k khoảng 1,7 tỷ trường hợp tiêu chảy ở trẻ em mỗi (dân số cộng dồn tương ứng 6 ấp được chọn là năm và có khoảng 525.000 trường hợp tử vong 129, 286, 397, 549, 698, 972). Với 300 người do tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi, hơn một nửa chọn từ 6 ấp (tổng dân số là 609 = 129+ trong số này là ở Châu Phi và Nam Á. Theo 157+71+53+149+50) ta chọn dân số mỗi ấp thống kê y tế (2014) tỷ lệ mắc tiêu chảy là theo phương pháp tầng tỷ lệ (tương ứng dân số 624,14/100.000 dân[2]. Tại Trà Vinh theo báo mỗi ấp là 64, 77, 35, 26, 73, 25). Cuối cùng cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh năm dùng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn để 2020 toàn tỉnh có 1.460 người mắc bệnh tiêu chọn từng đối tượng vào nghiên cứu. chảy đứng đầu trong danh sách 28 bệnh lây 2.5. Phương pháp thu thập. Phỏng vấn nhiễm. Xã Đôn Châu là một xã nghèo của tỉnh trực tiếp người chăm sóc trẻ Trà Vinh, với tình trạng kinh tế còn chưa phát III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU triển, cho nên người chăm sóc chính cho trẻ Bảng 1. Thông tin của người chăm sóc trẻ không hoàn toàn là ba mẹ của trẻ mà chỉ là (n= 300) người thân trong gia đình chủ yếu là ông bà của Tần số Tỷ lệ trẻ, họ chưa được tiếp cận nhiều nguồn thông tin Đặc điểm (n) (%) từ phương tiện thông tin đại chúng để xử trí trẻ Nhóm tuổi: 18 - 45 tuổi 283 94,3 bị tiêu chảy. Tại xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải Trên 45 tuổi 17 5,7 vào khoảng thời gian năm 2019 – 2020 có đến Trình độ học vấn 150 trẻ dưới 5 tuổi bị tiêu chảy tăng 25% so với Không đi học/mù chữ 20 6,7 22

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 2 - 2022 Tiểu học 54 18,0 Nghề nghiệp Trung học cơ sở 106 35,3 Cán bộ viên chức 1,0 - Trung học phổ thông. 91 30,3 Công nhân 1,0 (0,6-1,7) 0,917 Đại học/cao đẳng/ trung cấp 29 9,7 Nông dân 0,8 (0,5-1,4) 0,416 Nghề nghiệp Kinh doanh/buôn bán 0,9 (0,5-1,5) 0,604 Cán bộ viên chức 20 6,7 Nội trợ 0,6 (0,3-1,0) 0,048 Công nhân 76 25,3 Bảng 5. Mối liên quan giữa thực hành chăm Nông dân 60 20,0 sóc dinh dưỡng trẻ bị tiêu chảy của người chăm Kinh doanh/ buôn bán 35 11,7 sóc trẻ và tiền căn nguyên bệnh của trẻ (n=300) Nội trợ 109 36,3 PR (KTC Gia đình thuộc diện Đặc điểm p 95%) Hộ nghèo/ cận nghèo 36 12,0 Không nghèo 264 88,0 Thời điểm tiêu chảy Bảng 2. Kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng gần đây nhất 1,0 - trẻ tiêu chảy của người chăm sóc trẻ (n=300) Dưới 2 tuần 0,9 (0,5-1,6) 0,793 Từ 2 tuần đến 3 tháng Kiến thức 0,8 (0,5-1,2) 0,275 Đặc điểm Không tiêu chảy đúng (%) Định nghĩa tiêu chảy 32 (10,7) Được tư vấn chăm sóc dinh dưỡng Thành phần trong bữa ăn của trẻ 100 (33,3) Có tiêu chảy 1,6 (1,1-2,3) 0,004 Lưu ý ngoài bữa ăn cho trẻ tiêu 64 (21,3) Không chảy Tiền căn tiêu chảy Tính chất bữa ăn của trẻ bị bệnh 255 (85,0) trước đó tiêu chảy Dưới 3 lần 2,0 (1,1-3,6) 0,026 Thời điểm nấu bữa ăn trong ngày 224 (74,7) Từ 3 lần trở lên cho trẻ tiêu chảy IV. BÀN LUẬN Tính chất bữa ăn sau khi trẻ hết 25 (8,3) 4.1. Đặc tính của người chăm sóc trẻ. Qua tiêu chảy nghiên cứu khảo sát 300 người chăm sóc trẻ dưới Dấu hiệu của trẻ khi bị mất nước 300 (100,0) 5 tuổi tại 6 ấp trong xã Đôn Châu, huyện Duyên Loại nước dùng bổ sung cho trẻ Hải, tỉnh Trà Vinh. Nhóm tuổi từ 18-55 chiếm tỷ lệ tiêu chảy 299 (99,7) cao nhất 97,3% và những người đã kết hôn chiếm Kiến thức đúng 118 (39,3) tỷ lệ 91,7% cho ta thấy được người chăm sóc trẻ Bảng 3. Thực hành chăm sóc dinh dưỡng trẻ tiêu chảy của người chăm sóc trẻ (n=300) tuân thủ đúng về chính sách dân số, sức khỏe Thực hành sinh sản đặc điểm này giống với nghiên cứu của Đặc điểm Mạc Hùng Tắng, Trần Đỗ Hùng [7]. đúng (%) Cho trẻ uống nước Trình độ học vấn trung học cơ sở với 35,3%, 273 (91,0) kế đó là trung học phổ thông với 30,3%. Nghề Nước dùng bổ sung cho trẻ 298 (99,3) nghiệp nông dân và nội chợ chiếm tỷ lệ 56,3%, Số bữa ăn trong ngày cho trẻ tiêu chảy công nhân chiếm 25,3% cao hơn của Lê Thanh 73 (24,3) Nguyên [4]. Trình độ học vấn và nghề nghiệp Thay đổi lượng thức ăn mỗi 103 (34,3) của người chăm sóc trẻ tỷ lệ thuận với cơ hội mở bữa cho trẻ tiêu chảy 198 (66,0) rộng kiến thức và hiểu được những kiến thức cơ Ăn kiêng 148 (49,3) Nguồn nước sinh hoạt bản, thông tin về chăm sóc y tế cho trẻ. Những 283 (94,3) Loại cầu tiêu người chăm sóc trẻ có trình độ học vấn càng cao 296 (98,7) Rửa tay cho trẻ thì tỷ lệ mắc tiêu chảy ở nhóm trẻ của họ ít hơn 178 (59,3) Xử lý khi trẻ ăn không hết thức nhóm người chăm sóc trẻ có trình độ học vấn 113 (37,7) ăn đã nấu thấp. Những người chăm sóc trẻ được học hành, Xử lý khi trẻ ói trong lúc ăn tiếp xúc với những kiến thức chung của xã hội sẽ 120 (40,0) Thực hành đúng giúp ích trong việc chăm sóc sức khỏe con cái tốt Bảng 4. Liên quan giữa thực hành về chăm hơn qua đối chiếu với các nghiên cứu của Phan sóc dinh dưỡng và đặc điểm dân số (n= 300) Thị Bích Ngọc [3]. Kinh tế hộ gia đình chủ yếu là Đặc điểm PR(KTC 95%) p không có hộ nghèo chiếm tỷ lệ 88%, 12% là hộ Nhóm tuổi nghèo/cận nghèo thấp hơn nghiên cứu của Mạc 18- 45 tuổi 1,0 (0,5-1,7) 0,919 Hùng Tắng [7], mức sống thấp có thể ảnh hưởng Trên 45 tuổi đến việc chăm sóc trẻ. Tỷ lệ giữa kiến thức đúng 23

vietnam medical journal n02 - AUGUST - 2022 và không đúng về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ lệ mắc tiêu chảy trong cộng đồng và nhiều người bị tiêu chảy của những gia đình có hoàn cảnh chăm sóc trẻ không biết dung dịch Oresol nếu kinh tế nghèo hay không nghèo hầu như không pha để quá 24 giờ không tốt vì tăng nguy cơ khác nhau, đặc điểm này giống với nghiên cứu nhiễm bẩn từ bên ngoài vì vậy nhân viên y tế của tác giả Nguyễn Thị Kim Quyên [6]. Những nên nhắc nhở người chăm sóc trẻ về thời gian, người chăm sóc trẻ có điều kiện kinh tế không cách thức bảo quản dung dịch ORS. Tỷ lệ kiến tốt ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ và thức đúng của người chăm sóc trẻ là 39,3% thấp cả bản thân, làm tăng nguy cơ tiêu chảy ở trẻ. hơn nghiên cứu của Lê Hồng Phúc (41,5%) 4.2. Kiến thức chăm sóc dinh dưỡng trẻ 4.3. Thực hành đúng về chăm sóc dinh bệnh tiêu chảy của người chăm sóc trẻ. Tỷ dưỡng trẻ bệnh tiêu chảy của người chăm lệ người chăm sóc trẻ biết được định nghĩa tiêu sóc trẻ. Tỷ lệ thực hành chung đúng đạt 40% chảy đúng chiếm 10,7%, thấp hơn nghiên cứu gần bằng nghiên cứu của Lê Hồng Phúc (41,5%) của Lê Thanh Nguyên [4]. Biết được định nghĩa [5]. Số người chăm sóc trẻ cho trẻ uống nước tiêu chảy đúng sẽ tạo điều kiện cho những người nhiều hơn bình thường trong quá trình tiêu chảy chăm sóc trẻ có nhận thức đúng về bệnh tiêu là 91%. Việc bổ sung nước cho trẻ tiêu chảy rất chảy, có những kiến thức đúng về cách chăm sóc cần thiết, vì quá trình tiêu chảy làm thiếu hụt thể trẻ khi bệnh và xử lý đúng những vấn đề trong tích nước trong cơ thể, nếu không bù kịp thời dễ quá trình bệnh của trẻ. Việc cho trẻ ăn thanh dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng. Những đạm trong quá trình tiêu chảy sẽ cản trở việc bổ người chăm sóc trẻ gia tăng số lượng bữa ăn, sung những chất cần thiết để phục hồi bệnh, lượng thức ăn trong ngày cho trẻ tiêu chảy lần đồng thời, làm trầm trọng hơn tình trạng dinh lượt là 24,3% và 34,3% cao hơn nghiên cứu của dưỡng của trẻ trong và sau tiêu chảy. Lê Thanh Nguyên (27,5%)[4]. Người chăm sóc Trong những lưu ý của người chăm sóc trẻ cho trẻ ăn kiêng chất tanh, dầu mỡ và trái cây là bên cạnh việc chăm sóc dinh dưỡng có 21,3% 34% thấp hơn nghiên cứu của Lê Thanh Nguyên người chăm sóc trẻ biết được bổ sung kẽm cho (76,6%) [4]. Việc kiêng cử những thực phẩm cần trẻ trong quá trình bệnh, số trẻ tiêu chảy do phải thiết sẽ làm ảnh hưởng đến sự bình phục của chịu đựng sữa bò, nó không phải là lý do để pha trẻ, làm trẻ thiếu hụt các chất dinh dưỡng, làm loãng hay tránh các sản phẩm từ sữa, ngoại trừ nặng thêm tình trạng bệnh vốn có và ảnh hưởng trẻ dị ứng với sữa, thực phẩm khuyến cáo bao đến tình trạng dinh dưỡng chung của trẻ, khẩu gồm sự kết hợp của phức hợp carbonhydrat, thịt phần ăn hàng ngày nên được tiếp tục và tăng nạc, sữa chua, trái cây và rau xanh, nên tránh dần lên. Những trẻ này cần được khuyến khích các loại thực phẩm giàu chất béo và khó tiêu. ăn lại chế độ ăn bình thường càng sớm càng tốt. Có 99,7% người chăm sóc trẻ nhận biết được Số người chăm sóc trẻ dùng nguồn nước sinh dấu hiệu mất nước ở trẻ, trong đó 78,3% là dấu hoạt không hợp vệ sinh chiếm tỷ lệ 50,7%. Trong hiệu mất nước nhẹ ở trẻ, cho ta thấy được người khi đó những người chăm sóc trẻ sử dụng nguồn dân đã tìm hiểu và biết được thông tin nhận biết nước sinh hoạt hợp vệ sinh 49,3% thấp hơn mất nước ở trẻ nhỏ để kịp thời bổ sung nước cho nghiên cứu của Phan Bích Ngọc [3]. Hầu hết các trẻ trong giai đoạn trẻ bị tiêu chảy, một trong tác nhân gây bệnh tiêu chảy lây qua đường phân- những bước tiến quan trọng trong xử trí mất miệng, nếu sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm sẽ nước do tiêu chảy là sử dụng dung dịch bù nước tăng tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy. Cho nên việc cung điện giải bằng phương pháp uống. Người chăm cấp đủ nước sạch trong sinh hoạt sẽ làm giảm sự sóc nhận biết được loại nước thích hợp để bổ lây truyền các tác nhân gây tiêu chảy ở trẻ em. sung nước cho trẻ chiếm tỷ lệ cao, trong đó Những trẻ sống trong gia đình có nhà tiêu không nước đun sôi để nguội và dung dịch Oresol lần hợp vệ sinh hoặc không có nhà tiêu chiếm 5,7%, lượt là 94% và 31% tỷ lệ này thấp hơn nghiên và nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm 94,3%. Việc sử cứu của Mạc Hùng Tắng [7]. ORS chuẩn trước dụng nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần làm sạch môi đây có độ thẩm thấu cao so với huyết tương nên trường xung quanh, hạn chế việc lây lan các bệnh có thể gây tăng natri máu đồng thời tăng khối truyền nhiễm, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu lượng phân thải ra, đặc biêt ở trẻ sơ sinh và trẻ chảy cho trẻ. Tỷ lệ người chăm sóc trẻ có thói nhỏ [1]. Hiện nay dung dịch bổ sung chất điện quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi tiêu chiếm giải Oresol đã được thay đổi phù hợp với nhu cầu 98,7% cao hơn nghiên cứu của Phan Bích Ngọc hấp thu điện giải ở những đối tượng phù hợp. (59%) [3]. Cần tư vấn cho người chăm sóc trẻ có Điều này cho thấy rằng hiểu biết và xử trí đúng thói quen rửa tay là việc làm cần thiết để hạn chế của người chăm sóc trẻ sẽ góp phần làm giảm tỷ mắc bệnh tiêu chảy cho trẻ. 24

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 2 - 2022 4.4. Mối liên quan giữa thực hành của với tiền căn tiêu chảy trước đó. người chăm sóc trẻ và đặc điểm dân số, tiền căn tiêu chảy ở trẻ.Kết quả nghiên cứu V. KẾT LUẬN cho thấy, tỷ lệ thực hành về chăm sóc dinh Cần hướng dẫn thực hành chăm sóc dinh dưỡng trẻ tiêu chảy ở nhóm tuổi từ 18 - 45 dưỡng cho trẻ tiêu chảy ở nhóm nghề nội trợ, (94,2%) cao hơn nhóm tuổi trên 45 (5,8%) tăng cường khuyến khích người chăm sóc trẻ nhưng sự khác biệt này chỉ là ngẫu nhiên, không đưa trẻ đi khám và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ. có ý nghĩa về mặt thống kê (p=0,92>0,05). Có TÀI LIỆU THAM KHẢO thể là do nhóm 18-45 tuổi quan tâm nhiều đến 1. Bộ Y tế (2009), "Tài liệu hướng dẫn xử lý tiêu sức khoẻ và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ chảy ở trẻ em, ban hành kèm theo quyết định số hơn nhóm trên 45 tuổi, có sự tương đồng với 4121/QĐ-BYT ngày 28/10/2009". tr. 57. nghiên cứu của Lê Thanh Nguyên [4]. 2. Bộ Y tế (2014), Niên giám thống kê 2014, Nhà xuất bản Y học.tr.1-210. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thực hành đúng ở 3. Phan Thị Bích Ngọc và Phạm Văn Nhu nhóm nghề nghiệp nội trợ thấp hơn 0,6 lần (2009), "Nghiên cứu tình hình tiêu chảy ở trẻ dưới nhóm cán bộ viên chức, sự khác biệt có ý nghĩa 5 tuổi tại xã Nghĩa An huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng thống kê với p= 0,048, KTC 95% (0,3-1,0). Cho Ngãi năm 2007". Tạp chí Y học thực hành, 654 (2). tr. 1-4 thấy có mối liên quan giữa thực hành đúng về 4. Lê Thanh Nguyên (2016), Kiến thức -thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ tiêu chảy với nghề của người chăm sóc trẻ có con từ 3 - 5 tuổi về nghiệp của người chăm sóc trẻ. chăm sóc dinh dưỡng trẻ tiêu chảy tại các trường Nghiên cứu cho thấy NCS trẻ được tư vấn mẫu giáo thuộc thị xã lagi – tỉnh Bình Thuận, Đaị học Y- Dược thành phố Hồ Chí Minh. dinh dưỡng khi đưa trẻ đi khám có tỷ lệ thực 5. Lê Hồng Phúc và Lý Văn Xuân (2006), "Kiến hành đúng là 45,4% cao gấp 1,6 lần so với NCS thức, Thái độ, Thực hành của bà mẹ có con dưới 5 trẻ không được tư vấn khi đưa trẻ đi khám và sự tuổi trong xử lý bệnh tiêu chảy cấp trẻ em tại nhà khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,004 KTC ở xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 2004". Y 95% (1,1-2,3). Cho thấy có mối liên quan giữa học TP. Hồ Chí Minh, tập 10(1). 181-184. 6. Nguyễn Thị Kim Quyên (2016), "Khảo sát sự thực hành đúng về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ hiểu biết của bà mẹ dân tộc ít người về bệnh tiêu tiêu chảy với người chăm sóc trẻ được tư vấn chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại khoa nhi bệnh viện chăm sóc dinh dưỡng đa khoa tỉnh Đăk Lăk". Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập Tỷ lệ thực hành đúng về chăm sóc trẻ bị tiêu 20(4 ). tr. 137- 140. 7. Mạc Hùng Tắng và Trần Đỗ Hùng (2012), chảy với tiền căn tiêu chảy trước đó, NCS trẻ có "Khảo sát kiến thức phòng chống tiêu chảy cấp của trẻ bị tiêu chảy dưới 3 lần có tỷ lệ thực hành bà mẹ có con dưới 5 tuổi ở xã Thuận Hòa, huyện đúng 37,6% cao gấp 2 lần so với NCS trẻ có trẻ An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2010". Y học thực bị tiêu chảy từ 3 lần trở lên với sự khác biệt có ý hành, 4(816). tr.130-134. nghĩa thống kê vói p = 0,026 với KTC 95% (1,1- 8. Đỗ Quang Thành (2010), "Nguyên cứu tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 3,6). Cho thấy có mối liên quan giữa thực hành tuổi tại tỉnh Tiền Giang". Đại học Y Dược TP.HCM. đúng về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ tiêu chảy tr. 76-78. KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT U GÓC CẦU TIỂU NÃO ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC Bùi Huy Mạnh1, Lê Phùng Thành1, Tạ Duy Dương2 TÓM TẮT có 18 (30%). Tai biến sau mổ có: sốt 2BN, rò dịch não tuỷ 2 BN, liệt nửa người, giãn não thất, mỗi loại 1 8 Kết quả vi phẫu thuật trên 60 bệnh nhân u GCTN: bệnh nhân. Không có tai biến nặng, không có tử vong. u thần kinh chiếm 34 bệnh nhân (56,6%), u màng não Di chứng sau mổ 6 tháng gồm: liệt mặt 28,3%, liệt nửa người và máu tụ dưới màng cứng có 1 bệnh nhân. 1Bệnh viện HN Việt Đức Tỷ lệ liệt chức năng dây thần kinh số VII ít hơn ở 2Bệnh nhóm dùng hệ thống cảnh báo thần kinh NIM trong viện Kiến An, Hải Phòng mổ. Kết quả chụp lại hết u 42 bệnh nhân (70%). Chịu trách nhiệm chính: Bùi Huy Mạnh Email: drmanhvd2014@gmail.com SUMMARY Ngày nhận bài: 20.6.2022 OUTCOME OF MICROSURGERY CPA Ngày phản biện khoa học: 1.8.2022 TUMORS IN VIETDUC HOSPITAL Ngày duyệt bài: 12.8.2022 25

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/khao-sat-kien-thuc-thuc-hanh-ve-benh-tieu-chay-o-nguoi-cham-soc-tre-duoi-5-tuoi-tai-xa-don-chau-huy-2559013.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY