Khẩu phần ăn của trẻ dưới 24 tháng tuổi tại hai xã Chiềng Mung và Mường Bon ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La năm 2016

Khẩu phần ăn của trẻ dưới 24 tháng tuổi tại hai xã Chiềng Mung và Mường Bon ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La năm 2016
  • Mã tin : 922
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết trình bày đánh giá khẩu phần ăn của trẻ dưới 24 tháng tuổi tại hai xã Chiềng Mung và Mường Bon ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La năm 2016. Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, điều tra khẩu phần trên 174 người chăm sóc trẻ dưới 24 tháng tuổi ở 2 xã Chiềng Mung và Mường Bon.

Nội dung Text: Khẩu phần ăn của trẻ dưới 24 tháng tuổi tại hai xã Chiềng Mung và Mường Bon ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La năm 2016

TC. DD & TP 14 (6) – 2018 KhÈu phÇn ¨n cña trÎ d¦íi 24 th¸ng tuæi t¹i hai x· ChiÒng Mung vµ M¦êng Bon ë huyÖn Mai S¬n, tØnh S¬n La n¨m 2016 Nguyễn Lân1, Nguyễn Thị Thu Liễu2 Mục đích: Đánh giá khẩu phần ăn của trẻ dưới 24 tháng tuổi tại 2 xã Chiềng Mung và Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La năm 2016. Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, điều tra khẩu phần trên 174 người chăm sóc trẻ dưới 24 tháng tuổi ở 2 xã Chiềng Mung và Mường Bon. Phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ hoặc người nuôi trẻ về khẩu phần 24 giờ của trẻ bằng phương pháp hỏi ghi khẩu phần 24 giờ qua. Kết quả: Ở nhóm trẻ từ 6-11 tháng tuổi: Năng lượng khẩu phần là 550,8 kcal đạt 77,6% so với nhu cầu; lượng protein, lipid ăn vào đạt 131% và 52% nhu cầu; vitamin A và vitamin C chưa đạt được nhu cầu (96,8% và 86,1%), thấp nhất là Ca chỉ đạt 49% so với nhu cầu khuyến nghị. Ở nhóm trẻ từ 12-23 tháng tuổi: Năng lượng khẩu phần của trẻ nam là 887,7 kcal đạt 88,7% nhu cầu; lượng protein và lipid đạt 187,2% và 76,2% nhu cầu; Ca khẩu phần thấp, chỉ đạt 52,8% nhu cầu, đối với trẻ nữ, năng lượng khẩu phần là 809,9 kcal đạt 87,1% nhu cầu, lượng protein và lipid đạt 171,1% và 75,1% nhu cầu; Ca cũng chỉ đạt 46,6% nhu cầu. Kết luận: Khẩu phần ăn của trẻ dưới 24 tháng tuổi ở 2 xã Chiềng Mung và Mường Bon chưa đạt được so với nhu cầu khuyến nghị cả về mức năng lượng và một số vi chất đặc biệt là canxi. Từ khoá: Khẩu phần ăn, trẻ dưới 24 tháng tuổi, Huyện Mai Sơn, Sơn La. I. ĐặT vấn Đề theo các thể nhẹ cân, thấp còi, gày còm Ở Việt Nam, theo kết quả của Tổng của trẻ em dân tộc Thái là 28,4%, 40,6% điều tra dinh dưỡng năm 2014 cho thấy: và 11%. Tỷ lệ tương ứng này ở trẻ em Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân (CN/T) là 14,5%, dân tộc H’Mông còn cao hơn (33,9%, tỷ lệ SDD thể thấp còi (CC/T) là 24,9% 55,1% và 7,2%). Vì vậy, để có những số và tỷ lệ SDD thể gầy còm là 6,8%, tỷ lệ liệu cụ thể, chi tiết và sâu hơn làm cơ sở này tăng 0,2% với năm 2011. Trẻ ở cho các nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi những vùng khác nhau có tỷ lệ SDD tiến hành nghiên cứu “Khẩu phần ăn của khác nhau, trẻ dân tộc Kinh có tỷ lệ SDD trẻ dưới 24 tháng tuổi tại 2 xã Chiềng thấp hơn so với các dân tộc ít người [1]. Mung và Mường Bon, huyện Mai Sơn, Theo số liệu điều tra của Viện Dinh tỉnh Sơn La năm 2016”. dưỡng năm 2013, tỷ lệ SDD thể nhẹ cân và thấp còi của Sơn La, một tỉnh miền II. ĐốI Tượng và Phương núi phía Bắc là 22,1% và 34,7%, cao PháP nghIên cứu hơn nhiều so với trung bình cả nước là 2.1. Đối tượng nghiên cứu 15,3% và 25,9% [2]. Sơn La là một tỉnh Bà mẹ hoặc người chăm sóc chính có nhiều dân tộc cùng sinh sống chủ yếu của trẻ dưới 24 tháng tuổi. là Thái, H’mông và Mường. Tỷ lệ SDD 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên TS – Viện Dinh dưỡng Ngày nhận bài: 15/8/2018 1 2 ĐH Y Hà Nội Ngày phản biện đánh giá: 5/9/2018 Ngày đăng bài: 25/9/2018 25

TC. DD & TP 14 (6) – 2018 cứu Chọn chủ đích huyện Mai Sơn, tỉnh Nghiên cứu được tiến hành tại 2 xã Sơn La để nghiên cứu. Trong huyện, Chiềng Mung và Mường Bon, huyện chọn chủ đích 2 xã có đông người dân Mai Sơn, tỉnh Sơn La năm 2016 từ tháng tộc nhất huyện là Chiềng Mung và 8/2015 đến tháng 7/ 2016. Mường Bon. Tại mỗi xã, chọn ngẫu 2.3. Thiết kế nghiên cứu nhiên 2 thôn để có đủ số bà mẹ hoặc Nghiên cứu mô tả cắt ngang. người chăm sóc chính trẻ dưới 24 tháng 2.3.1. Cỡ mẫu tuổi cần nghiên cứu là thôn Xum 1 và Áp dụng công thức tính toán cỡ mẫu Xum 3 thuộc xã Chiềng Mung, thôn Ne cho điều tra khẩu phần [3]. và thôn Mai Tiến thuộc xã Mường Bon. 2.4.Phương pháp thu thập số liệu t2σ2n và đánh giá N=---------------- - Hỏi ghi khẩu phần: Phỏng vấn trực e2n+t2σ2 tiếp các bà mẹ hoặc người nuôi trẻ về khẩu phần của trẻ sử dụng phương pháp Trong đó: hỏi ghi khẩu phần 24 giờ qua. - n : Số lượng trẻ dưới 2 tuổi cần điều - Cách đánh giá kết quả: Khẩu phần tra khẩu phần ăn của trẻ được phân tích về giá trị năng - t : Phân vị chuẩn hóa (thường bằng lượng (kcal) và thành phần các chất dinh 2 ở xác suất 0,954) dưỡng, mức tiêu thụ LTTP, tính cân đối - σ: Độ lệch chuẩn (400 kcal) khẩu phần. Dựa vào nhu cầu khuyến - e: Sai số cho phép (85 kcal) nghị về giá trị năng lượng và các chất - n: Tổng số trẻ dưới 2 tuổi ở 2 xã dinh dưỡng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, Chiềng Mung và xã Mường Bon (700 từ đó đánh giá được mức đáp ứng nhu trẻ - số liệu được cung cấp từ trạm y tế cầu của khẩu phần [6]. xã). 2.5. Phân tích và xử lý số liệu: Số Thay vào công thức ta tình được: n = liệu khẩu phần ăn 24h qua được qui đổi 79 (trẻ). và nhập vào phần mềm tính toán khẩu Vậy tổng số trẻ dưới 2 tuổi cần cho phần Access Database (sử dụng bảng điều tra ở 2 xã: n = 79 x 2 = 158 (trẻ). thành phần các thức ăn Việt Nam). Số Thêm 10% các trường hợp trẻ từ chối liệu được làm sạch, được nhập bằng tham gia hoặc sai số ta được tổng số trẻ EPI-Data 3.1, xử lý bằng phần mềm cho điều tra là 174 trẻ. thống kê STATA 12.0. 2.3.2. cách chọn mẫu. 26

TC. DD & TP 14 (6) – 2018 III. KếT quả nghIên cứu Bảng 1. Mức tiêu thụ lương thực, thực phẩm của trẻ 6-23 tháng tuổi (n = 175) 6-11 tháng (n=92) 12-23 tháng (n=83) p Thực phẩm Mean SD Mean SD (t-test) Gạo và lương thực (g) 109,6 85,8 115,4 102,2 >0,05 Khoai củ (g) 26,8 55,2 8,3 26 0,05 Rau lá, rau củ (g) 27,6 37,9 46,6 49,6 0,05 Thịt (g) 27,9 44,8 52,2 78,2 0,05 Hải sản (g) 15,6 38,5 14,1 38,5 >0,05 Trứng (g) 0,6 4,1 3,9 18,1 >0,05 Dầu ăn (g) 4,2 4,3 5,3 4,5 >0,05 Bánh kẹo, đường (g) 14,5 46,9 17,2 38,4 >0,05 Nhóm trẻ từ 12-23 tháng tuổi có mức Mức tiêu thụ trung bình sữa uống và tiêu thụ lương thực thực phẩm cao hơn so các sản phẩm từ sữa là cao nhất. Lượng với nhóm trẻ có độ tuổi từ 6-11 tháng. tiêu thụ gạo và lương thực cũng đóng góp Một số chỉ số có ý nghĩa thống kê như số lượng lớn vào khẩu phần ăn trung bình mức tiêu thụ khoai củ, mức tiêu thụ rau của trẻ từ 6-23 tháng tuổi. lá, rau củ; trái cây và thịt (p

TC. DD & TP 14 (6) – 2018 Mức năng lượng khẩu phần trung bình mức nhu cầu khuyến nghị lần lượt có giá của trẻ nhóm từ 6-11 tháng là 550,8 kcal trị là 20,8±18,7 g (đạt 52%) và thấp hơn và chỉ đạt 77,6% nhu cầu năng 64,7±33,1g (đạt 56,2%). lượng khuyến nghị. Hàm lượng Vitamin B1, vitamin B2, Mức protein khẩu phần trong nghiên niacin, phospho có cao hơn mức nhu cầu cứu này ở trẻ độ tuổi từ 6-11 tháng là 26,2 khuyến nghị, bên cạnh đó vitamin A, vi- ±28,4 g đạt 131,0% mức nhu cầu khuyến tamin C, sắt, canxi, chất xơ có mức đáp nghị. Lipid và glucid khẩu phẩn thấp hơn ứng thấp hơn so với nhu cầu khuyến nghị. Bảng 3. Giá trị dinh dưỡng của khẩu phần của trẻ từ 12-23 tháng tuổi (n = 83) nam (n=45) nữ (n=38) năng lượng và các Mức đáp Mức đáp chất dinh dưỡng nhu cầu nhu cầu Mean SD ứng nhu cầu Mean SD ứng nhu khuyến nghị khuyến nghị (%) cầu (%) Năng lượng (kcal) 887,7 384,9 1000 88,7 809,9 321,1 930 87,1 Protein (g) 37,4 21,7 20 187,2 32,5 17,3 19 171,1 Lipid (g) 30,5 13,4 33-44 ~76,2 26,3 15,5 31-41 ~75,1 Glucid (g) 115,5 53,8 140-150 ~79,6 110,8 34,6 135-145 ~79,1 Vitamin A (µg/ngày) 456,1 283,6 400 114,0 405,9 256,3 350 116,0 Vitamin B1 (mg) 0,9 0,8 0,5 182 0,8 0,6 0,5 168,0 Vitamin B2 (mg) 1,3 1 0,6 221,7 1,2 0,8 0,5 230,0 Niacin (mg) 10,2 6,6 6 170,3 8,3 5,6 6 138,5 Vitamin C (mg) 28,3 16,8 35 80,8 35,9 21,5 35 102,7 Sắt (mg) 8,9 5,2 5,4 164,6 7,5 6,2 5,1 146,7 Canxi (mg) 264,3 165,8 500 52,8 232,9 145,9 500 46,6 Phospho (mg) 433,3 153,7 460 94,2 394,8 164 460 85,8 Canxi/ Phospho 0,6 0,4 0,8 76,3 0,6 0,3 0,8 73,8 Chất xơ 6,9 2,6 19 36,5 3,04 1,9 19 16,0 Trẻ nam trong độ tuổi này có mức tein trong khẩu phần ăn ở cả trẻ nam và năng lượng khẩu phần trung bình cao hơn nữ đều vượt mức nhu cầu khuyến nghị so với trẻ nữ (887,8 kcal so với 809,9 lần lượt là 187,2% và 171,1%. Tuy nhiên kcal) nhưng cả hai đều thấp hơn mức nhu hàm lượng glucid và lipid của khẩu phần cầu khuyến nghị. đều thấp dưới mức nhu cầu khuyến nghị. Hàm lượng protein, lipid, glucid trung Ở trẻ nam, hàm lượng vitamin B1, vi- bình đóng góp năng lượng khẩu phần của tamin B2, niacin, sắt thấp dưới mức nhu trẻ nam cao hơn trẻ nữ. Thành phần pro- cầu khuyến nghị bên cạnh đó hàm lượng. 28

TC. DD & TP 14 (6) – 2018 Bảng 4. Thành phần các chất dinh dưỡng và cân đối khẩu phần của trẻ 6-11 tháng tuổi (n = 92) 6-11 tháng chỉ số dinh dưỡng Mean SD Khuyến nghị Mức đáp ứng (%) Năng lượng (kcal) 550,8 462,9 710 77,6 Protein (g) 26,2 28,4 20 131,0 Tỉ lệ P đ.vật/ P tổng số 83,2 32,9 70 Lipid (g) 20,8 18,7 40 52,0 Tỉ lệ L t.vật/L t.số 22,7 13,8 30 Chất khoáng Ca (mg) 195,9 148,9 400 49,0 Tỉ lệ Ca/P 0,6 0,5 0,8-1 80,0 Vit B1 0,86 0,8 0,3 286,7 Cân đối các chất sinh năng lượng % NL từ Pr 19,1 5,8 % NL từ L 33,9 0,9 % NL từ G 47 0,4 Tỷ lệ protein động vật/ tổng số là 83,2% đạt mức cân đối tốt so với nhu cầu khuyến nghị. Tỷ lệ lipid thực vật/ tổng số là 22,7% còn thấp so với nhu cầu khuyến nghị. Tỷ lệ Protein:Lipid:Glucid = 19,1: 33,9: 47. Bảng 5. Thành phần các chất dinh dưỡng và cân đối khẩu phần của trẻ 12-23 tháng tuổi (n =83) 12-23 tháng chỉ số dinh nam nữ dưỡng Khuyến Mức đáp Khuyến Mức đáp Mean SD Mean SD nghị ứng (%) nghị ứng (%) Năng lượng (kcal) 887,7 384,9 1000 88,7 809,9 321,1 930 87,1 Protein (g) 37,4 21,7 20 187,2 32,5 17,3 19 171,1 Tỉ lệ P đ.vật/P t.số 76,3 32,5 60 73,9 26,5 60 Lipid (g) 30,5 13,4 33-44 26,3 15,5 31-41 Tỉ lệ L TV/L TS 24,8 19,7 30 21,5 15,5 30 Chất khoáng Ca (mg) 264,3 165,8 500 52,8 232,9 145,9 500 46,6 Tỉ lệ Ca/P 0,61 0,4 0,8 76,2 0,59 0,3 0,8 73,8 Vit B1 0,91 0,8 0,5 182 0,84 0,6 0,5 168,0 Cân đối giữa các chất sinh năng lượng % NL từ P 17 4,3 16 3 % NL từ L 31 6 29 5,5 % NL từ G 52 8,3 55 5,1 29

TC. DD & TP 14 (6) – 2018 Tỷ lệ protein động vật/ tổng số ở trẻ dưỡng năm 2016 là 710 kcal, năng lượng nam và nữ trong độ tuổi từ 12-23 tháng chung của khẩu phần trẻ từ 12-23 tháng tuổi lần lượt là 76,3% và 73,9% đáp ứng tuổi là 887,69 kcal ở trẻ nam đạt 88,8%, tốt mức nhu cầu khuyến nghị. của trẻ nữ là 809,9 kcal đạt 87,1% thấp Tỷ lệ lipid thực vật/ lipid tổng số ở trẻ hơn so với kết quả tổng điều tra dinh nam là 24,8% và ở trẻ nữ là 21,5% đạt dưỡng 2009-2010 trên phạm vi cả nước 71,7% đều còn thấp so với nhu cầu ở nhóm trẻ 36-59 tháng là 1177 kcal. khuyến nghị. Thành phần protein khẩu phần ăn trẻ từ Tỷ lệ P:L:G ở trẻ nam là 17:31:52; ở 6-11 tháng tuổi là 26,2 g vượt 6,2 g so với trẻ nữ là 16:29:55. nhu cầu khuyến nghị của Viện Dinh Dưỡng năm 2006, thành phần protein Bàn LuẬn trong khẩu phần ăn trẻ từ 12-23 tháng Qua kết quả cho thấy, khẩu phần của tuổi của nam và nữ cũng đều vượt mức trẻ dưới 24 tháng tuổi tại 2 xã Chiềng nhu cầu khuyến nghị của Viện Dinh Mung và Mường Bon, huyện Mai Sơn, dưỡng năm 2016. Thành phần lipid và tỉnh Sơn La đã có mặt đầy đủ các nhóm glucid khẩu phần của trẻ nhóm 6-11 thực phẩm cần thiết cho một khẩu phần tháng tuổi và nhóm 12-23 tháng tuổi đều ăn cân đối và hợp lý. So với nghiên cứu thấp dưới mức khuyến nghị khẩu phần. của Nguyễn Hoàng Tùng (năm 2004) Tỷ lệ protein động vật trên tổng số và thực hiện tại một số xã nông thôn ngoại lipid thực vật trên tổng số là cao hơn so thị Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ở nhóm trẻ với mức nhu cầu khuyến nghị. Theo kết độ tuổi dưới 5 tuổi thì có một số khác quả nghiên cứu, thành phần dinh dưỡng biệt. Nghiên cứu này cho kết quả khối khẩu phần nhóm trẻ 6-11 tháng tuổi, vi- lượng gạo và lương thực trung bình là tamin B1, vitamin B2, niacin, phospho 109,6 g ở trẻ dưới 12 tháng tuổi và 115,4 đều vượt mức nhu cầu khuyến nghị; vi- g ở trẻ từ 12-23 tháng tuổi, thấp hơn tamin A, vitamin C, sắt, canxi thấp dưới nhiều so với khối lượng trung bình 144 g mức nhu cầu khuyến nghị. Thành phần gạo trong nghiên cứu của Nguyễn Hoàng dinh dưỡng khẩu phần nhóm trẻ 12-23 Tùng [4]. Theo bảng 1, trung bình một tháng tuổi có hàm lượng vitamin C và ngày trẻ từ 6-12 tháng tuổi tiêu thụ 131,8 canxi ở trẻ nam thấp dưới mức nhu cầu g sữa và sản phẩm từ sữa chiếm phần lớn khuyến nghị [5,6]. khẩu phần trẻ ở độ tuổi này, lượng thịt Về tính cân đối của khẩu phần, trong trung bình nhóm trẻ này tiêu thụ là 27,9 nghiên cứu của chúng tôi cơ cấu các g; cá và hải sản có mức trung bình tiêu thành phần sinh năng lượng trong khẩu thụ là 30,5 g; dầu ăn là 4,2 g; trẻ ăn rau phần trẻ từ 6-11 tháng tuổi là P:L:G = và hoa quả không nhiều lần lượt là 27,6 19:34:47; tỷ lệ này trong khẩu phần trẻ g và 18,6 g. Nghiên cứu này thực hiện ở nam từ 12-23 tháng tuổi là 17:31:52; ở trẻ trẻ em dưới 24 tháng tuổi, ở độ tuổi này nữ là 16:29:55. So sánh với kết quả tổng khẩu phần ăn của trẻ có khẩu phần đóng điều tra dinh dưỡng 2009-2010, cân đối góp chủ yếu là sữa do trẻ đang bú mẹ khẩu phần các thành phần sinh năng hoặc mới bắt đầu ăn dặm. lượng của trẻ 24-60 tháng khu vực đồng Năng lượng chung của khẩu phần trẻ bằng sông Hồng P:L:G =16:22:62 thì cơ từ 6-11 tháng tuổi là 550,8 kcal đạt 77,6% cấu thành phần protein, lipid khẩu phần nhu cầu khuyến nghị của Viện Dinh trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn, 30

TC. DD & TP 14 (6) – 2018 nhưng thành phần glucid lại thấp hơn. Có protein và lipid đạt 171,1% và 75,1% nhu sự khác biệt này vì độ tuổi đối tượng cầu, Ca cũng chỉ đạt 46,6% nhu cầu. trong nghiên cứu của chúng tôi khác so với độ tuổi của các nghiên cứu khác nêu TàI LIệu ThAM KhảO trên. 1. Viện Dinh dưỡng (2014). Thông tin dinh dưỡng năm 2014, Hà Nội. Iv. KếT LuẬn: 2. Viện Dinh dưỡng (2013). Thông tin dinh 1. Đối với nhóm trẻ từ 6-11 tháng dưỡng năm 2013, Hà Nội. tuổi, năng lượng khẩu phần là 550,8 kcal 3. Lê Thị Hợp, Hà Huy Khôi (2012). Phương pháp dịch tễ học dinh dưỡng 2. đạt 77,6% so với nhu cầu. Lượng protein, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. lipid ăn vào đạt 131% và 52% nhu cầu. 4. Nguyễn Hoàng Tùng (2004). Đánh giá Vitamin A và vitamin C chưa đạt được khẩu phần ăn, tình trạng dinh dưỡng và nhu cầu (96,8% và 86,1%), thấp nhất là bệnh tật trẻ em dưới 5 tuổi tại một số xã Ca chỉ đạt 49% so với nhu cầu khuyến nông thôn ngoại thị Tam Kỳ- Quảng Nam nghị. năm 2004. Khóa luận tốt nghiệp bác sĩ y 2. Đối với nhóm trẻ từ 12-23 tháng khoa, trường Đại học Y Hà Nội, tr 35- 45. tuổi, năng lượng khẩu phần của trẻ nam 5. Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế (2006). Bảng là 887,7 kcal đạt 88,7% nhu cầu, lượng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho protein và lipid đạt 187,2% và 76,2% nhu người Việt Nam. Nhà Xuất Bản Y Học, cầu, Ca khẩu phần thấp, chỉ đạt 52,8% Hà Nội. 6. Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế (2016). Nhu nhu cầu. Ở trẻ nữ, năng lượng khẩu phần cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người là 809,9 kcal đạt 87,1% nhu cầu, lượng Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. Summary DIETARY InTAKE OF chILDREn unDER 24 MOnThS OLD In chIEng Mung và MuOng BOn cOMMunE, MAI SOn DISTRIcT, SOn LA PROvIncE In 2016 Objective: To evaluate the diet of children under 24 months old in Chieng Mung and Muong Bon communes, Mai Son district, Son La province in 2016. Methods: A cross- sectional descriptive study was conducted on 174 caregivers which children under 24 months of age in Chieng Mung and Muong Bon communes. Direct interviews on child diet were conducted using 24 hour recall method. Results: Among children aged 6-11 months: dietary energy was 550.8 Kcal, meeting 77.6% RDA; protein and lipid intake was 131% and 52% of total requirement; Vitamin A and vitamin C did not reach the re- quired level (96.8% and 86.1%, respectively), the lowest is Calcium of 49% compared to the RDA. In children aged 12-23 months, the dietary energy of male children was 887.7 kcal meeting 88.7% RDA; protein and lipid levels met 187.2% and 76.2% RDA. For girls, dietary energy was 809.9 kcal, meeting 87.1% of demand, protein and lipid level was 171.1% and 75.1%, respectively. Calcium intake met only 46.6% of RDA. conclusion: The diets of children under 24 months of age in Chieng Mung and Muong Bon communes did not reach the recommended levels of energy and some micronutrients, especially cal- cium. Keywords: Dietary intake, children under 24 months of age, Mai Son, Son La. 31

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY