Kiến thức, thực hành phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ của bà mẹ có con từ 6-24 tháng tuổi tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Kiến thức, thực hành phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ của bà mẹ có con từ 6-24 tháng tuổi tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội
  • Mã tin : 784
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Kiến thức, thực hành phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ của bà mẹ có con từ 6-24 tháng tuổi tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội trình bày mô tả kiến thức, thực hành phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ của bà mẹ có con từ 6–24 tháng tuổi tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2015.

Nội dung Text: Kiến thức, thực hành phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ của bà mẹ có con từ 6-24 tháng tuổi tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 1 - 2022 initial experience", Ann Surg. 232 (2), pp. 175-180. 9. Yokoe M. et al. (2015), "Japanese guidelines for 7. Horvath K. D. et al. (2001), "Laparoscopic the management of acute pancreatitis: Japanese assisted percutaneous drainage of infected Guidelines 2015", J Hepatobiliary Pancreat Sci. 22 pancreatic necrosis", Surg Endosc. 15 (7), pp. 677-682. (6), pp. 405-432. 8. van Santvoort H. C. et al. (2007), "Case- 10. Doctor N. et al. (2011), "Analysis of the matched comparison of the retroperitoneal delayed approach to the management of infected approach with laparotomy for necrotizing pancreatic necrosis", World J Gastroenterol. 17 pancreatitis", World J Surg. 31 (8), pp. 1635-1642. (3), pp. 366-371. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH TIÊU CHẢY CHO TRẺ CỦA BÀ MẸ CÓ CON TỪ 6-24 THÁNG TUỔI TẠI XÃ MINH KHAI, HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI Phạm Văn Hùng1, Trần Hồng Trâm1, Nguyễn Huy Bình2 TÓM TẮT study was conducted on 216 mothers with children aged 6-24 months in Minh Khai commune, Hoai Duc 65 Tiêu chảy là một trong những nguyên nhân hàng district, Hanoi in 2015. The results showed that: đầu gây tử vong cho trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là ở 87.5% of mothers correctly answered diarrhea lứa tuổi 6-24 tháng. Kiến thức và thực hành của các symptoms. 57.4% of mothers recognized the cause of bà mẹ là nhân tố quyết định trong việc phòng bệnh the disease, 28.2% of the mothers answered that they tiêu chảy cho trẻ em, đồng thời cũng làm giảm gánh knew the consequences of diarrhea. Regarding the nặng bệnh tật và chi phí đáng kể đối với gia đình và prevention of diarrhea in children, 57.4% of mothers hệ thống y tế. Nghiên cứu được tiến hành trên 216 bà answered yes. Mothers who know how to breastfeed mẹ có con từ 6-24 tháng tuổi tại xã Minh Khai, huyện soon after birth is 67.1%; 70.4% of mothers know Hoài Đức, Hà Nội năm 2015. Kết quả cho thấy: 87,5% that babies should be exclusively breastfed in the first bà mẹ trả lời đúng biểu hiện bệnh tiêu chảy, 57,4% bà 6 months, 37.5% of mothers answered that babies mẹ nhận biết nguyên nhân gây bệnh, 28,2% bà mẹ should be fed solid foods at over 6 months. 52.8% of trả lời đạt về nhận biết hậu quả bệnh tiêu chảy. Về mothers had good practice in preventing diarrhea. phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ, 57,4% bà mẹ trả lời Key words: Diarrheal diseases, mothers, practice, đạt. Bà mẹ biết cho trẻ bú sớm sau khi sinh là 67,1%; knowledge, preventing. 70,4% bà mẹ biết nên cho trẻ bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, 37,5% bà mẹ trả lời cho trẻ ăn dặm lúc I. ĐẶT VẤN ĐỀ trên 6 tháng. 52,8% bà mẹ có thực hành đạt về phòng tiêu chảy. Trong nhiều thập niên gần đây, tiêu chảy là Từ khóa: Phòng bệnh, tiêu chảy, kiến thức, thực một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử hành, bà mẹ. vong cho trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là ở lứa tuổi 6-24 tháng. Ước tính có khoảng 1,7 tỷ SUMMARY trường hợp tiêu chảy mỗi năm và khoảng KNOWLEDGE AND PRACTICE OF 760.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết do bệnh tiêu PREVENTING DIARRHEA IN CHILDREN OF chảy, 80% tử vong do tiêu chảy xảy ra ở lứa tuổi MOTHERS WITH CHILDREN AGED 6-24 dưới 2 tuổi.1,2 Ở Việt Nam, nhiều năm trở lại đây MONTHS IN MINH KHAI COMMUNE, tình hình bệnh tiêu chảy đã có nhiều cải thiện, HOAI DUC DISTRICT, HANOI tuy nhiên nó vẫn được đưa vào trong số 26 bệnh Diarrhea is one of the leading causes of death for báo cáo thường xuyên. Tại xã Minh Khai, mặc dù children under 5 years old, especially between the chương trình phòng chống bệnh tiêu chảy đã và ages of 6-24 months. Mothers' knowledge and practices are crucial in preventing diarrhea in children, đang được triển khai trong nhiều năm nay nhưng while also reducing the burden of disease and thời gian qua tình hình mắc bệnh tiêu chảy ở trẻ significant costs on families and health systems. The em dưới 5 tuổi còn cao, năm 2014 tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy của xã là 12,5% so với toàn 1Viện huyện.3,4 Bà mẹ là người có vai trò quan trọng Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế, trong sự phát triển sức khỏe của trẻ ngay từ lúc Bộ Y tế 2Trường Đại Học Y Hà Nội mang thai cho đến khi trưởng thành. Vì vậy, kiến Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hùng thức và thực hành của các bà mẹ là nhân tố Email: hungnicvb@gmail.com quyết định trong việc phòng bệnh tiêu chảy cho Ngày nhận bài: 4.3.2022 trẻ em, đồng thời cũng làm giảm gánh nặng Ngày phản biện khoa học: 25.4.2022 bệnh tật và chi phí đáng kể đối với gia đình và Ngày duyệt bài: 6.5.2022 hệ thống y tế. Chúng tôi nghiên cứu đề tài này 279

vietnam medical journal n01 - MAY - 2022 với mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành phòng là đạt. Khi trả lời dưới 50% số điểm của câu là bệnh tiêu chảy cho trẻ của bà mẹ có con từ 6–24 không đạt. tháng tuổi tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà 2.7. Phương pháp thu thập số liệu: Nội năm 2015. - Công cụ thu thập số liệu: sử dụng bộ câu hỏi thiết kế sẵn để phỏng vấn bà mẹ về các yếu II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU tố liên quan. Bảng kiểm thiết kế sẵn để điều tra 2.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng viên điền trong lúc phỏng vấn, quan sát. nghiên cứu là bà mẹ có con từ 6 đến 24 tháng - Phương pháp: phỏng vấn trực tiếp tại hộ gia tuổi: được lựa chọn dựa trên thông tin từ danh đình và quan sát bằng bảng kiểm (điều tra viên sách các trẻ đã được lựa chọn ở trên. Trong đó, trực tiếp quan sát và tích vào bảng kiểm) tiêu chuẩn lựa chọn là đối tượng đồng ý tham - Điều tra viên: nghiên cứu viên và 2 cán bộ y gia nghiên cứu, có khả năng trả lời phỏng vấn và tế thôn thuộc trạm y tế xã Minh Khai . Điều tra không mắc các bệnh liên quan đến tâm thần viên được tập huấn và giám sát trước khi phỏng kinh, alzheimer, mất kiểm soát hành vi. Tiêu vấn và trong suốt quá trình thu thập số liệu. chuẩn loại trừ là bà mẹ không phải là người trực 2.8. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu tiếp chăm sóc trẻ (điều tra viên hỏi bà mẹ nếu được nhập bằng Epi-Data 3.0, làm sạch trước khi không phải là người trực tiếp chăm sóc trẻ trong phân tích. Xử lý thống kê và phân tích bằng phần vòng 6 tháng trở lại đây sẽ loại trừ đối tượng) và mềm SPSS 16.0. đối tượng vắng mặt sau 3 lần tiếp cận. 2.9. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu: 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu được giải thích rõ về mục Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1/2015 đến đích nghiên cứu trước khi trả lời và đồng ý tham tháng 7/2015 tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, gia nghiên cứu. Đối tượng có thể từ chối tham Hà Nội. gia nghiên cứu nếu thấy không thích hợp. Nghiên 2.3. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô cứu đảm bảo tính bảo mật mọi thông tin của đối tả cắt ngang. tượng nghiên cứu. 2.4. Cỡ mẫu và chọn mẫu: Tính cỡ mẫu 2.10. Hạn chế trong nghiên cứu và biện ngẫu nhiên đơn và phương pháp chọn mẫu hệ pháp khắc phục : thống. Thực tế chọn được 216 bà mẹ phù hợp - Nghiên cứu chỉ tiến hành trên bà mẹ có con với tiêu chuẩn nghiên cứu. từ 6 – 24 tháng tuổi và trên một xã của huyện 2.5. Biến số nghiên cứu: Hoài Đức nên kết quả chỉ có giá trị thực tiễn cho - Kiến thức chung về bệnh tiêu chảy: biểu địa bàn nghiên cứu, không thể đại diện cho toàn huyện. hiện, nguyên nhân, đường truyền, hậu quả - Sai số nhớ lại của người trả lời: có thể hạn - Kiến thức, thực hành của bà mẹ về phòng chế bằng thiết kế câu hỏi chặt chẽ, tiến hành bệnh tiêu chảy: nuôi con bằng sữa mẹ: thời gian kiểm tra chất lượng thông tin của bộ công cụ cho bú sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 trước khi tiến hành nghiên cứu. Sau khi thử tháng đầu, thời điểm cai sữa cho trẻ; thời điểm nghiệm bộ câu hỏi phải được chỉnh sửa và bổ bắt đầu cho trẻ ăn dặm; vệ sinh cá nhân cho trẻ; sung cho phù hợp với nội dung nghiên cứu, tạo thời điểm cần rửa tay của bà mẹ; nguyên tắc chế môi trường phỏng vấn thích hợp. biến, bảo quản thức ăn; nguyên tắc vệ sinh dụng - Sai số do người thu thập số liệu: có thể khắc cụ ăn uống của trẻ; tiêm chủng vắc xin phòng phục bằng tập huấn kỹ năng điều tra viên, các tiêu chảy; uống vitamin A phòng tiêu chảy. biến số phải được định nghĩa rõ ràng dễ hiểu, 2.6. Các khái niệm, thước đo, tiêu chuẩn giám sát viên phải hiểu rõ mục đích thực hiện đề đánh giá: Đánh giá kiến thức và thực hành: Mỗi tài, có kinh nghiệm thực hiện công tác điều tra câu trả lời đạt được 1 điểm, khi trả lời được từ và giám sát bệnh tiêu chảy. Giám sát chặt chẽ 50% trở lên số điểm của câu thì được đánh giá từng bước khi điều tra thu thập ở cộng đồng. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Kiến thức của bà mẹ về phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ Bảng 1. Kiến thức chung của bà mẹ về bệnh tiêu chảy Biến số N Đạt Tỷ lệ (%) Kiến thức của bà mẹ nhận biết biểu hiện bệnh tiêu chảy 216 189 87,5 Kiến thức bà mẹ nhận biết nguyên nhân gây tiêu chảy 216 124 57,4 Kiến thức bà mẹ nhận biết đường lây của tiêu chảy 216 198 91,7 Kiến thức bà mẹ nhận biết hậu quả của tiêu chảy 216 61 28,2 280

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 1 - 2022 Tỷ lệ bà mẹ trả lời đúng về biểu hiện bệnh tiêu chảy là đi ngoài phân lỏng bất thường từ 3 lần trở lên là khá cao 87,5%. Bà mẹ nhận biết nguyên nhân gây bệnh đúng còn thấp 57,4%. Phần lớn bà mẹ đều nhận biết đúng đường lây của tiêu chảy là qua đường tiêu hóa chiếm 91,7%. Đa số bà mẹ có kiến thức không đạt về hậu quả của bệnh tiêu chảy, chỉ có 28,2% bà mẹ có kiến thức đạt. Bảng 2. Kiến thức của bà mẹ về nuôi con và vệ sinh phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ Biến số N Đạt Tỷ lệ (%) Kiến thức bà mẹ về thời gian cho trẻ bú sau khi sinh tốt nhất 216 145 67,1 Kiến thức bà mẹ về thời gian cho trẻ bú hoàn toàn 6 tháng đầu 216 152 70,4 Kiến thức bà mẹ về thời gian cai sữa cho trẻ 216 43 19,9 Kiến thức bà mẹ về thời điểm cho trẻ ăn sam/ ăn dặm tốt nhất 216 81 37,5 Kiến thức của bà mẹ về vệ sinh cá nhân cho trẻ phòng tiêu chảy 216 72 33,3 Kiến thức của bà mẹ về vệ sinh bàn tay người chăm sóc phòng 216 118 54,6 tiêu chảy Kiến thức của bà mẹ về nguyên tắc chế biến thức ăn và vệ sinh 216 94 43,5 dụng cụ ăn uống của trẻ 67,1% bà mẹ biết thời gian bú

vietnam medical journal n01 - MAY - 2022 Thực hành tiêm phòng sởi của trẻ 216 143 66,2 Thực hành uống Rotavirut 216 77 35,6 Có 71,3% bà mẹ uống vitamin A sau khi sinh, 67,1% trẻ đã được uống vitamin A trong sáu tháng qua, 96,3% trẻ đã được tiêm phòng đầy đủ, 66,2% trẻ đã tiêm phòng sởi, chỉ có 35,6% trẻ được uống vắc xin Rotavirut. Bảng 6. Tỷ lệ kiến thức, thực hành của bà mẹ về phòng bệnh tiêu chảy Biến số N Đạt Tỷ lệ (%) Kiến thức của bà mẹ về phòng bệnh tiêu chảy 216 124 57,4 Thực hành của bà mẹ về phòng bệnh tiêu chảy 102 114 52,8 Kiến thức phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ có 57,4% bà mẹ đạt, về thực hành phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ có 52,8% bà mẹ thực hành đạt về phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ. IV. BÀN LUẬN không có yếu tố kháng khuẩn như sữa mẹ. Kiến thức của bà mẹ về phòng và chăm Ngược lại, việc ăn bổ sung quá muộn thường dẫn sóc khi trẻ bị tiêu chảy. Kiến thức chung của đến trẻ bị thiếu chất, chậm lớn tăng nguy cơ mắc bà mẹ về bệnh tiêu chảy. Bà mẹ biết được biểu bệnh.7,8 Tuy nhiên theo nghiên cứu của chúng hiện đúng của bệnh sẽ giúp chăm sóc và xử trí tôi, tỷ lệ bà mẹ biết thời điểm cho trẻ ăn dặm tốt đúng và kịp thời. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ nhất là trên 6 tháng còn thấp là 37,5%. Do tầm lệ bà mẹ có kiến thức nhận biết bệnh tiêu chảy quan trọng của sữa mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến đúng tương đối cao 87,5%, tỷ lệ này tương sự phát triển của trẻ vì vậy cả WHO và UNICEF đương với kết quả của nghiên cứu Nguyễn Thị đều khuyến nghị các bà mẹ nên cho trẻ bú kéo Thanh Ngọc là 82,8% và nghiên cứu của Nguyễn dài ít nhất 18-24 tháng và có thể lâu hơn, tốt Quang Vinh là 80,0%.5,6 Về hậu quả của bệnh nhất nên cai sữa cho trẻ khi trẻ đủ 24 tháng để tiêu chảy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho làm giảm nguy cơ mắc tiêu chảy của trẻ.2,7 Kết thấy chỉ có 28,2% bà mẹ có kiến thức đạt về hậu quả trên cho thấy 19,9% bà mẹ trả lời đạt kiến quả của bệnh tiêu chảy. thức về thời gian cai sữa tốt nhất để phòng tiêu Kiến thức của bà mẹ về phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ là trên 24 tháng. Kiến thức của bà chảy. Về kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ của bà mẹ vệ sinh cá nhân cho trẻ đạt chỉ có 33,3%, về mẹ: đánh giá kiến thức về cho trẻ bú sau khi vệ sinh bàn tay người chăm sóc cũng chỉ có sinh có 67,1% bà mẹ biết nên cho trẻ bú trong 1 54,6% trả lời đạt. Một trong những cách phòng giờ ngay sau khi sinh. Tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ bệnh khác đó là nguyên tắc chế biến thức ăn nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Ngọc là đảm bảo vệ sinh thì chỉ có 43,5% bà mẹ có kiến 79,5%, cao hơn so với nghiên cứu của Nguyễn thức đạt. Ngoài ra, tiêm chủng đầy đủ cho trẻ Quang Vinh là 50,6%.5,6 Sự khác biệt này có thể cũng là một biện pháp quan trọng giúp phòng do thời gian nghiên cứu khác nhau, có thể do tránh được bệnh tiêu chảy. Tuy nhiên chỉ có hoạt động truyền thông ngày càng mở rộng và 36,9% bà mẹ biết rằng tiêm chủng đầy đủ có thể do nền dân trí của đối tượng nghiên cứu khác phòng tiêu chảy cho trẻ, 40,3% bà mẹ biết tiêm nhau đã tác động vào kết quả nghiên cứu. Theo vắc xin sởi có thể phòng tiêu chảy cho trẻ và khuyến cáo của Bộ Y tế và WHO nên cho trẻ bú 39,9% bà mẹ biết uống vắc xin Rotavirut có thể hoàn toàn trong 6 tháng đầu để có thể giúp trẻ phòng tiêu chảy. Vitamin A là một trong những có sức đề kháng tốt hơn, sẽ giảm tỷ lệ mắc bệnh biện pháp phòng ngừa quan trọng - đã được tiêu chảy của trẻ.2,7 Kết quả của nghiên cứu này chứng minh là giảm thời gian, mức độ nghiêm cho thấy có 70,4% bà mẹ biết nên cho trẻ bú trọng và các biến chứng liên quan tới tiêu chảy. hoàn toàn trong 6 tháng đầu, cao hơn so với Nhưng chỉ có 53,2% bà mẹ biết về phương pháp nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Ngọc là này. Nhìn chung, kiến thức của bà mẹ về phòng 51,3%.5 Điều này có thể giải thích rằng do tác tiêu chảy cho trẻ chưa cao, số bà mẹ trả lời đạt động truyền thông của về nuôi con bằng sữa mẹ chỉ có 57,4%. trong 6 tháng đầu những năm gần đây có hiệu Thực hành của bà mẹ về phòng bệnh quả đáng kể đã tác động lên kiến thức của các tiêu chảy cho trẻ. Thực hành của bà mẹ về bà mẹ. WHO cũng khuyến cáo rằng thời gian ăn phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ còn khá thấp, chỉ dặm của trẻ tốt nhất là từ 6 tháng trở lên. Việc 52,8% bà mẹ thực hành đạt. Bà mẹ thực hành cho ăn bổ sung quá sớm cũng không có lợi cho cho trẻ bú hoàn toàn trong 6 tháng đạt chỉ chiếm trẻ vì sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm 42,1%, số trẻ không được bú hoàn toàn trong 6 khuẩn, nhất là tiêu chảy vì thức ăn bổ sung tháng còn khá cao 57,9%. Kết quả nghiên cứu 282

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 1 - 2022 của chúng cho thấy chỉ có 38,3% bà mẹ cho trẻ Kiến thức chung của bà mẹ về bệnh tiêu ăn dặm sau 6 tháng. Điều này có thể do sự hiểu chảy: 87,5% bà mẹ trả lời đúng biểu hiện bệnh biết về bú hoàn toàn và cho trẻ ăn dặm của bà tiêu chảy, bà mẹ nhận biết nguyên nhân gây mẹ còn rất kém, khi được hỏi về bú hoàn toàn bệnh còn thấp 57,4%, có 28,2% bà mẹ trả lời đa số bà mẹ đều nhầm lẫn với thời gian cai sữa đạt về nhận biết hậu quả bệnh tiêu chảy. cho trẻ, sau khi được giải thích về cho bú hoàn Kiến thức của bà mẹ về phòng bệnh tiêu chảy toàn các bà mẹ biết rằng cho bú hoàn toàn càng cho trẻ: 57,4% bà mẹ trả lời đạt. nhiều càng tốt nhưng các bà mẹ ở nghiên cứu Thực hành của bà mẹ phòng tiêu chảy đạt chiếm này chủ yếu làm nông nghiệp và nghề thủ công 52,8%, còn lại 47,2% là chưa đạt. tại nhà, rất ít bà mẹ làm công nhân viên chức vì TÀI LIỆU THAM KHẢO vậy họ không có thời gian nghỉ đẻ kéo dài, họ 1. Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Duy Tưởng. Chế độ muốn cho trẻ ăn dặm sớm để có thể đi làm sớm dinh dưỡng cho trẻ 6-24 tháng tuổi bị tiêu chảy hơn. Về thời gian cai sữa cho trẻ, có 53,8% bà cấp tại cộng đồng. Tạp chí y học thực hành; 2002; mẹ cho trẻ cai sữa từ 18-24 tháng, có 46,2% bà 10:28-30. mẹ cho trẻ cai sữa dưới 18 tháng. Thực hành vệ 2. Ahmed SF, Farheen A, Muzaffar A, Mattoo GM. Prevalence of Diarrhoeal Disease, its Seasonal sinh bàn tay thực sự quan trọng trong việc and Age Variation in under- fives in Kashmir, India. phòng tiêu chảy. Tuy nhiên tỷ lệ thực hành về vệ Int J Health Sci (Qassim). Jul 2008;2(2):126-133. sinh cá nhân bàn tay của bà mẹ còn thấp chỉ có 3. Trung tâm y tế dự phòng huyện Hoài Đức. Báo 34,7% đạt, tỷ lệ bà mẹ thực hành vệ sinh cá cáo hoạt động y tế năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013. 2013. nhân cho trẻ cũng còn thấy 32,9%. Việc bổ sung 4. Trung tâm y tế dự phòng huyện Hoài Đức. Báo vi chất và phòng bệnh bằng vắc xin đã được bà cáo hoạt động y tế năm 2013, phương hướng mẹ thực hiện với 71,3% bà mẹ uống vitamin A nhiệm vụ năm 2014. 2014. sau sinh, 67,1% trẻ được uống vitamin A, tỷ lệ 5. Nguyễn Thị Thanh Ngọc. Kiến thức, thực hành về phòng và xử trí tiêu chảy của bà mẹ có con dưới 2 tiêm chủng đầy đủ của trẻ rất cao 96,3%, tuy tuổi tại phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội năm 2010; nhiên trẻ được uống phòng Rotavirut thì vẫn còn Tạp chí y học dự phòng; 2010; 122(4):61-67. rất thấp 35,6%. Tỷ lệ bà mẹ thực hành tiêm 6. Nguyễn Quang Vinh. Kiến thức, thái độ, thực phòng và uống vitamin A khá cao do sự hoạt hành của bà mẹ và một số yếu tố liên quan trong phòng-xử trí bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi động tích cực của nhân viên y tế thôn bản trong tại huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum. Tạp chí Y tế công việc giám sát, nhắc nhở các bà mẹ đến trạm y tế cộng; 2007; 4(9):45-50. theo đúng lịch tiêm phòng. Do sự hiểu biết bà 7. Bộ Y Tế. Kế hoạch hành động vì sự sống còn của trẻ mẹ về vắc xin phòng rotavirut còn thấp cùng với em giai đoạn 2009-2015. Nhà xuất bản Y học; 2009. giá của viên uống phòng Rotavirut khá cao vì vậy 8. Phan Thị Bích Ngọc. Nghiên cứu tình hình tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Nghĩa An, huyện tỷ lệ trẻ được uống phòng khá thấp. Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi năm 2007. Tạp chí y V. KẾT LUẬN học thực hành; 2009; 644+645(2):17-20. NHỊP SINH HỌC HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP II Cao Trường Sinh* TÓM TẮT tham gia nghiên cứu. Tất cả được đo huyết áp lưu động 24 giờ (ABPM) với khoảng cách đo 30 phút/lần 66 Mục đích: Đánh giá sự biến đổi các thông số vào ban ngày từ 6 AM đến 10 PM và 60 phút /lần vào huyết áp lưu động 24 giờ ở bệnh nhân tăng huyết áp ban đêm từ 10PM đến 6 AM ngày hôm sau. Kết quả: có đái tháo đường týp II để cung cấp thông tin cho Huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp có đái tháo quá trình điều trị. Đối tượng và phương pháp: 31 đường týp II dao động nhiều trong ngày, độ lệch bệnh nhân tăng huyết áp có đái tháo đường týp II, 19 chuẩn > 19.3 mmHg đối với huyết áp tâm thu và > nam, 12 nữ, tuổi trung bình 63,71 ±6,9 năm, đồng ý 11.4 đối với huyết áp tâm trương. Tỷ lệ không trũng huyết áp ban đêm- nondipper ở mức cao đến 74.3%. *Đại học Y khoa Vinh Tỷ lệ quá tải huyết áp nặng ở mức cao 74.2% đối với Chịu trách nhiệm chính: Cao Trường Sinh huyết áp tâm thu và 38.7% đối với huyết áp tâm trương. Tỷ lệ vọt huyết áp sáng sớm ở mức cao Email: caotruongsinh@gmail.com 64.5%. Kết luận: Huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết Ngày nhận bài: 3.3.2022 áp có đái tháo đường týp II dao động nhiều trong Ngày phản biện khoa học: 25.4.2022 trong ngày, độ lệch chuẩn cao, có nhiều đỉnh cao Ngày duyệt bài: 5.5.2022 283

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY