Kỷ luật hành vi và những vấn đề nuôi con nhỏ

Kỷ luật hành vi và những vấn đề nuôi con nhỏ
  • Mã tin : 393
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Ebook "Đọc vị mọi vấn đề của trẻ - Giải mã mọi vấn đề nuôi con nhỏ: ăn, ngủ, kỷ luật hành vi" với các nội dung chế độ ăn của bé, cảm xúc của trẻ sơ sinh, dạy con cách ngủ, cách bế và đặt con xuống, cải thiện chứng thiếu ngủ cho con, thuần hóa trẻ biết đi, chế độ ăn cho trẻ.

Nội dung Text: Kỷ luật hành vi và những vấn đề nuôi con nhỏ

-�·4' ;,

f)qc v; mqi !'(Jn de cua tre giup hang nghln cha mt; giai quyet van de. Vdi cuon sach nay, b�n cong c6 th� tan di,mg du

,( � ? ? E>oc v1 mo1 van de cua tre • • • • •

Nhi xuit bin Lao 4fng Cong ty ca phin Sich Thai Hi 175 Giang Vo - OOng E>a - Ha N9i 119 cs To Hi�u - du Gifty - Ha N(>i Tel: (04) 3851 5380 Tel: (04) 3793 0480 I Fax: (04) 6287 3238 Fax: (04) 851 5381 Website:www.thaihabooks.com Website: www.nxblaodong.com.vn Chiu trach nhi�m xudt ban: Vi Th! Kim Thanh Bien t�p vien Nhii xutit ban: Vii Mai Bien t�p vien: NguyBn Minh Sua ban in: Thai Ha Books Trinh bay: Dam Oanh Thiit ki bia: Ciro Chau The Baby W hisperer Solves All Your Problems Copyright © 2005 by Tracy Hogg and Melinda Blau All rights reserved. Published by arrangement with the original publisher Atria Books, a Division of Simon & Schuster, Inc. Ban quyen tieng Vi�t © 2015, Cong ty c6 phAn Sach Thai Ha Cu6n sach dugc xuAt ban theo hgp dAng ban quyen gifta Mria Books, a Division of Simon & Schuster, Inc va Cong ty Ca phAn Sach Thai Ha thOng qua Tuttle-Mori Agency. Khong phAn nao trong cu6n sach nay dugc sao cbep ho�c chuySn sang b!t cu �g thuc ho� phmmg ti�n nao, du la di�n tir, in An, ghi am hay b!t cu h� thBng ph\lC hAi va luu trfr thong tin nao neu khong c6 S\f cho phep bing van ban CUa Cong ty c6 phAn Sach Thai Ha. Bien myc tren xuit bin phim cua Thv vifn Quac gia Vift Nam Hogg, Tracy D9c vi m9i vftn de clia tre :Giai ma m9i vftn de ve nuoi con nh6: An - Ngli- Ky l�t hanh vi I Tracy Hogg, Melinda Blau ; Dich: Hachun Lyonnet, M� Ong Bong, Tr'An Huy�. - H. : Lao d«)ng; Cong ty Sach Thai Ha, 2015. - 512tr.; 24cm. - (Tu sach V-Parents) ISBN:9786045931509 I. Giao d\lc gia dinh 2. Nuoi �Y tre 6 49.122 - dc23 LDK0062p-CIP In 2.000 cudn, kh6 21 x 23,5 cm 41i Cong ty TNHH In va TM Thu�t Phat, dia chi: V'an Tri, phubng Minh Khai, B�c Tit Liem, Ha N(>i. s6 dang kY KHXB: 86 l-2015/CXBIPW13-63/LE>. Quyet dinh xuAt ban sd:388/QE>-NXBLE> cftp ngay 71512015. In xong va nQp luu chiSu Quy IU2015.

TRACY HOGG & MELINDA BLAU Gidi ma mQi vtin de ve nut>i con nho: An Ngu Ky lu(lt hanh vi - - Hachun Lyonnet, M� Ong B

CdlJWri f4mj G-&pk m G

LOi cam on Truoc tien tOi mu6n cam on cha m� cua tat ca nhung em be so sinh va ch�p chllng biet di "cua toi" vi nhltng cau chuy�n cua he;>, vi SI,( h

va chi vai giay sau, be nin ngay. Sau d6, co quay sang ba m� tre va n6i:HE>llt nha nao d6, bAt song m{>t em be so sinh ho�c moi ch�p chCtng biet di va xoay XO de giai quyet duqc trqng tam cua van de. Cam an CO, Tracy, vi da moi toi buoc vao vu tr1,1 cua co va cho phep toi tro thanh tieng n6i cua co. Sau khi viet ba cuon sach, chung toi da tro thanh nhCtng nglloi b�n, va ban than toi cung da tro thanh m{>t chuyen gia thi tham voi tre - vua kjp luc de thu nghi�m voi Henry. Melinda Blau Northampton, Massachusetts 8 -

Mucluc • • Lili giM thifu 11 Chuong 1: E.A.S.Y de ma khong de (nhung rat hi•u nghi.m) 23 Chuong 2: Ngay ca tri Sd sinh ding co cam xuc 61 Chuong 3: Che dq in cua be 113 Chuong 4: An khong phai chi de song 167 Chuong 5: o,y con each ngu 217 Chuong 6: Belen/ ct•t xuong 277 Chuong 7: "Con van bi thieu ngu" 337 Chuong 8: Thu•n hoa tri biet cti (1 - 3 tu6i) 379 Chuang 9: E.E.A.S.Y thay cho E.A.S.Y c6 tac d\lng 439 Chuong 1 O: Ngay khi b•n nghi minh cti thanh cong ••• mqi tha 1,1 thay ct6i! 475

LOI GIOI THl�U ru thl tham tOi �iai quvet moi van de cua tre •

12 .· DQC vj ffiQi v a n de cua tre thi�n ban than qua thlfc hanh. Xuyen suot cuon sach nay, toi se nhac b9n ve P.C, nhung tn.tac tien, chung ta can tlm hieu tltng due tinh q.1 the. Kien nhdn (Patience). Lam cha m� thlfc Slf can kien nhan, boi d6 la con duang dai tllong chung nhll vo t�n vai nhieu chong gai ma doi h6i b�c lam cha m� phai c6 tam nhln dai h9n. Toi da chung kien nhieu b�c phl.J huynh trong m

L & i g i & i th i � u 13 khong c6 ch uy�n Tara sq kham pha, m9o hiem m¢t mlnh va kh6c khi c6 tre khac d¢ng vao nguoi. C6 the, chung ta da khong cong bang voi con mlnh khi khong cho phep con duqc lam nhU'ng vi�c ma nhU'ng tre khac van lam: thi thoang duqc a da va nghjch ngqm m¢t ch ut. M¢t ba m� P.C tuy�t voi ma t6i da Wng g�p thuong to chuc toi "Heo qu�y'' voi cac con, bU'a toi khong dung thla dia. Va c6 m¢t dieu ky 19 la: Khi chung ta thl,(c sv cho phep con duqc nghjch thoai mai, thl con l9i khong di qua gioi h9n nh u chung ta tu'o ng. Kien nhan d�c bi�t quan tr9ng khi b9 n co gang thay do i nhU'ng th6i quen xau. Thong thuong, tre cang Ion thl cang mat nhieu thoi gian hon. Tuy nh ien, bat chap dQ tuoi, b9n can phai chap nh�n 51,( th�t la thay doi ton thoi gian - b9n khong the dot chay giai do9n duqc. Tinh tao (Consciousness). Tin h tao nh�n biet tlnh each cua con la vi�c nen duqc bat dau ngay W khi be cat tieng kh6c chao doi. Phai luon y thuc ve g6c nhln cua con. TOi n6i dieu nay th e o ca ng hia den va nghia b6ng: Hay ngoi xuong ngang tam mat cua con b9 n. Hay xem the gioi trong ra sao trong tam mat cua tre. Chang h9n, b9n dua con toi nha tho Ian da u tien . Hay cui xuong; tu'o ng tuqng quang canh W cho ngoi ho�c W cui cua tre nh6. Hay hit m¢t hai. Hay tu'ong tuqng xem h uang ho�c nen c6 mui nhu' the nao doi voi cai m ui n h9y cam cua tre n h6. Hay lang tai nghe. Tieng huyen nao cua dam dong, tieng hat cua d¢i hqp xuong hat thanh ca, tieng dan organ am i n h u' the nao? Li�u c6 phai la hai to so voi doi tai cua tre nh6 khong? Khong phai t6i dang bao b9n nen tranh xa n h ung cho moi. Ma nguqc l9i, rat tot khi cho con b9n tiep xuc voi dja diem moi, am thanh moi va con nguoi moi. N hung neu em be cua b;;ln kh6c nhieu Ian moi khi a m6i truong xa 19, thl b;;ln, voi vai tro la m¢t 6ng bo/ ba m� tinh tao, se biet rang con dang n6i cho b9n biet "The la qua n hieu. Xin hay giam bot di" ho�c "Hay cho con thu vao thang sau''. sv tinh tao gi u p b9n ket n6i va cho phep b9n hieu con dung luc cung n h u' ti n tu'ong vao ban nang cua b;;ln ve con. Tinh tao cung c6 ng hia la suy nghi thau dao mQi vi�c truoc khi b9n len ke ho9ch va thljc hi�n. Dung cho tham hQa xay ra, nhat la khi n6 da Wng xay ra r6i. Chang h9n, neu sau vai ngay chai chung, b9n thay con va con cua nguoi b9n mln h thuong xuyen ·'.:n. ' . ..,

14 D 9 c vi m 9 i van de cua t r e chi ch6e, va luc nao ket thuc cCmg la kh6c 16c, thl hay sa p xep de con choi cung voi m¢t em be khac - ngay ca khi b9n khong thich m� cua em be nay cho lam. Ngay ChO'i phai thl,J'C SI,{ la m¢t ngay tre Ou'

L&i g i &i t h i � u 15 sinh ngu nhieu hem 2 tieng moi Ian, ho�c ep dua con 7 thang tuoi an d�m hay ep dua con da ch�p chung biet di khong dvqc da nh b9n khac, thl phan ung toi thvong dvqc nghe thay la "vang, nhVng': "Vang, toi biet la chj da bao toi phai danh thuc con vao ba n ngay de con c6 the ngu vao buoi t6i, nhvng . . .': "vang, toi biet chj da bao toi la phai mat thoi gian, nhvng . . .': "vang, toi biet chj da bao toi phai cho con ra kh6i phong khi con bat dau hieu chien, nhvng . . .". £)9c den day, han cac b9n cCmg h ieu y toi muon n6i gl. Nhung ky nang ket n6i v6'i tre cua toi c6 tac d1,mg. Ban than toi da ap d 1,m g v6'i hang nghln em be va toi da d9y cho biet bao ong bo ba m� khap noi tren the gioi nay. Toi khong phai m¢t nglloi t9o ra ky tfch. Chi la toi biet vi�c mlnh lam va toi da tt,t mlnh trai nghi�m. Toi biet rang, cung nhv ngvoi Ion, tre em cung c6 m()t so em be "kh6 tfnh" hon nhung em be khac. Va m9t s6 giai do9n phat trien, vf dl.J nhv khi tre m9c rang ho�c khi chuan bi dvqc 2 tuoi, c6 the hoi kh6 d6i voi cha m�, vi c6 nhung b�nh t�t bat ngo xay ra. Nhvng gan nhv bat cu van de nao cung c6 the giai quyet bang e ach quay ve nhung dieu Cd ban. Khi van de cu dai dang, thllong la vi m

i6 D 9 c vi m 9 i van de c u a t r e Em Ian aau lam m�. Sofia, con gdi em atJqc 8,5 tuan tu6i. Em rat lung tung trong vi�c tc;10 nep sinh ho

Leri g i &i t h ifu 11 B�n khong hilu dllt dua tre de noi cau cling khong bao gio vua bl.toe vao phong da xong vao dan h cac bc;:in choi cling. Ma sv cau gi�n cua tre se tang dan, va cuoi cung moi bung phat. Cha m� thong minh hQC each tlm kiem nhung dau h i�u va dieu hu6'ng nang luqng cua con trl16'c khi n6 bung no. B�n khong hilu rang tre nho lien tCJC thay 46i. Toi cling hay nghe thay c1,1m W "da quen" khi cha m� khong nh�n ra la da den luc thay doi. E>ua tre 4 thang tuoi phai tuan theo m(>t nep sinh hoc;:it duqc thiet ke cho 3 thang dau (xem Chuong 1 ) se trcr nen cau gat. Em be 6 thang tuoi tru6'c day ngu rat ngoan c6 the bat dau tinh d�y luc dem neu cha m� khong cho be an d�m. Slf th�t la chi c6 m(>t thu dien ra trong hanh trlnh nu6i d�y con cai, d6 la thay doi (xem them a Chuang 1 O). B�n aang tim kiem m9t giili phcip de dang. Tre cang Ian thl cang kh6 pha va nhung th6i quen da duqc hlnh thanh do each nuoi d�y ngau nhien cua nguoi Ion, du la ti dem, hay khong chju ngoi a ghe an de an cho dang hoang. N h ung nhieu ong bo ba m� l c;:i i di tlm "thuoc than'� Chang hc;:in, Elaine h6i toi each cho con hQc bu blnh, nhung sau d6 lc;:ii khang khang cho rang chien luqc cua toi khong c6 hi� u qua. Cau h6i dau tien toi van luon h6i la : "Em t�p cho con ti blnh trong bao lau?" Elaine da thua nh�n la "Em da thi'.t lam voi moi bua sang, nhVng sau d6 con khong chju nen em b6 cu(>c'� Sao co ay lc;:ii W b6 s6'm nhu the? La vi co ay muon c6 ket q ua ngay. Toi da phai nhac co ay nho ve chu P trong P.C: Phai kien nhan. B�n khong thrfc srf quyet tam thay 46i. M(>t van de khac cua Elaine la co ay khong ch ju lam den cling. "Nhllng em sq Zed se d6i neu toi cu tiep t1,1c" la ly do co � 'w

18 D 9 c vj m 9 i van de c u a t r e giai thfch voi toi. Nhung chuy�n dau chi c6 v�y: Co n6i co muon chong c6 the cho Zed (5 thang) an, nhung lc;ii cCmg khong muon W bo lanh dja d(>c quyen cho con ti m� cua mlnh. Neu b9n dang co gang giai quyet m¢t van de, bc;in can thl!c SI/ phai c6 y m uon va q uyet tam cung nhu SI/ kien nhan va kha nang chju dl!ng den cung. Hay l�p ke hoc;ich va tuan thu theo ke hoc;ich d6. Dung q uay tra lc;ti each cu, va cung dung thlt n hCl'ng thu thu�t moi . Neu bc;in kien trl voi m¢t giai phap, giai phap d6 se c6 tac d1:1ng . . . Hay kien nhan. Toi can nhac di nhac lc;ii rang: Bc;in can phai kien nhan voi each moi n h u bc;in da Wng kien nhan v6'i each cu. Ro rang, m¢t so be c6 tfnh khf c6 the kh6 thay doi hem nhung em khac (xem Chuong 2); nhung gan nhu tat ca tre deu phan khang khi chung ta thay doi nep sinh hoc;it cua chung (ng uoi Ion cung v�y thoi!). Tuy nhien, neu chung ta kien trl thvc hi�n, va khong lien t1,1c thay doi cac nguyen tac thl tre se som quen voi each moi. Doi khi cha m� l c;i i ti! da nh ! ua mlnh. HQ cu khang khang cho rang hQ da thvc hi�n m(>t thu thu�t m6'i nao d6 duqc 2 tuan roi - gia d1:1 nhu phuong phap be len/d�t xu6ng (BU DX) cua toi (xem Chuong 6) - va khong phat huy tac d1,1ng. Toi biet dieu d6 la kh6ng dung, vl sau toi da la m¢t tuan, BU DX da phat huy tac d1,1ng voi bat ky em be nao, bat ke tinh khi cua em be d6 ra sao. Va chac chan, khi t6i h6i hQ, t6i c6 the thay dung la hQ da thlt ap d1,1ng phuong phap BU DX trong 3 ho�c 4 ngay, va n6 c6 tac d1,1ng th�t, n h ung vai ngay sau, khi tre thuc giac vao luc 3 gio sang, hQ khong con lam theo ke hoc;ich ban dau nCJa. Blfc b(>i, hQ lc;ii thv m(>t each khac thay the. "Chung toi quyet djnh de m�c cho con kh6c - mQi nguoi deu bao the': Toi khong bao the, dieu d6 chi khien con cam thay mlnh bl b6 roi thoi. Dua tre t(>i nghi�p khi d6 khong chi b6i roi vl bo m� thay doi cac quy tac, ma con cam thay sq hai. Neu bc;in khong thl,l'c hi�n m9t vi�c toi dmg thl dung bao gia lam. Neu bc;in khong the w mlnh thl,l'c hi�n, thl hay tlm nguoi thay the - chong bc;in, m� bc;in, m� chong bc;in ho�c m

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY