MangYTe

Tài liệu y khoa

Mô hình tử vong trẻ em tại một số phường xã, tỉnh Vĩnh Long

Mô hình tử vong trẻ em tại một số phường xã, tỉnh Vĩnh Long
  • Mã tin: 388
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Việc cập nhật mô hình tử vong cộng đồng giúp định hướng chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn đặc biệt là trẻ em. Mặt khác, mô hình tử vong tại bệnh viện đôi khi không phản ánh hết thực trạng tại cộng đồng. Nghiên cứu này nhằm xác định mô hình tử vong trẻ em tại cộng đồng và tìm hiểu xu hướng biến đổi các căn nguyên gây tử vong ở trẻ em tỉnh Vĩnh Long.

Nội dung Text: Mô hình tử vong trẻ em tại một số phường xã, tỉnh Vĩnh Long

phần nghiên cứu MÔ HÌNH TỬ VONG TRẺ EM TẠI MỘT SỐ PHƯỜNG XÃ, TỈNH VĨNH LONG Bùi Quang Nghĩa1, Trương Thành Nam1, Phạm Nhật An2 1. Đại học Y Dược Cần Thơ, 2. Đại học Y Hà Nội Tóm tắt Đặt vấn đề: Việc cập nhật mô hình tử vong cộng đồng giúp định hướng chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn đặc biệt là trẻ em. Mặt khác, mô hình tử vong tại bệnh viện đôi khi không phản ánh hết thực trạng tại cộng đồng. Nghiên cứu này nhằm xác định mô hình tử vong trẻ em tại cộng đồng và tìm hiểu xu hướng biến đổi các căn nguyên gây tử vong ở trẻ em tỉnh Vĩnh Long Phương pháp: Điều tra hồi cứu 161 trẻ tử vong trong thời gian từ 01/01/2010 - 31/12/2014 tại 3 địa điểm: Thị xã Bình Minh, huyện Trà Ôn, huyện Tam Bình. Các trường hợp tử vong và nguyên nhân tử vong được thu thập qua giấy chứng tử, giấy xuất viện và điều tra lại bằng phiếu phẫu tích lời nói. Kết quả: Tử vong trẻ nam (59,6%) nhiều hơn trẻ nữ (40,4%). Nhóm tuổi dưới 1 tuổi tử vong luôn chiếm cao nhất (43,8% - 63,3%). Nguyên nhân tử vong ở trẻ em tập trung ở các nhóm bệnh: bệnh lý chu sinh (Chương XVI) 31,0%, tai nạn thương tích (Chương XIX, XX) 19%, bệnh lý hô hấp (chương X) 16,7%, bệnh lý nhiễm trùng (chương I) 15,5%. Nhóm trẻ dưới 1 tuổi tử vong chủ yếu do bệnh nhiễm trùng, nhóm trẻ 1 - 5 tuổi và 5 - 15 tuổi tử vong do tại nạn thương tích chiếm tỷ lệ cao. Suy hô hấp sơ sinh là nguyên nhân tử vong hàng đầu (18%), tiếp theo là đuối nước (15,5%). Kết luận: Tử vong chu sinh chiếm tỷ lệ cao nhất, cần được chú ý và có biện pháp can thiệp để giảm tỷ lệ tử vong. Bệnh nhiễm trùng là nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi. Tai nạn thương tích là nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ 1 - 15 tuổi. Xu hướng thay đổi mô hình tử vong trẻ em tại Vĩnh long trong 5 năm (từ 2010 đến 2014) chưa có thay đổi rõ rệt. Từ khóa: Tử vong, mô hình, trẻ em. Abstract CHILD MORTALITY PATTERN IN VINH LONG PROVINCE Bui Quang Nghia, Pham Nhat An, Truong Thanh Nam Background: The mortality pattern in community will guide to conduct better care for people, especially for children, while hospital mortality pattern only does not reflect the real mortality in community. Subject: Identify the children mortality pattern in community and research the trend of disease in Vinh g Province. Method: Investigate 161 child deaths from 01/01/2010 to 31/12/2014in 3 district (Binh Minh, Nhận bài: 10-1-2020; Chấp nhận: 10-4-2020 Người chịu trách nhiệm chính: Phạm Nhật An Địa chỉ: Bộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội. 39

tạp chí nhi khoa 2020, 13, 2 Tra On, Tam Binh), Vinh Long province. We record the cause of death by death certificate, hospital discharge paper and on verbal autopsy. Result: Male death rate is higher than female (59.6% vs 40.4%). The death rate of the age group under 1 year old is highest (43.8% - 63.3%)- especialy in perinatal period (chapter XVI) with 31.0%, Injury and accidental causes (chapter XIX, XX) with 19%, respiratory disease (chapter X) 16.7%, infectious and parasitic disease (chapter I) 15.5%. Infectious disease remain a leading cause of death for children under the age of 5 yo. Injuries are a leading cause of death for children from 1 to 5 and from 5 to 15 yo. Respiratory distress syndrome in newborn is the leadingcause of death in children (18%), and next is drowning 15.5%. Conclusion: To reduce death rate in children at Vinhlong, perinatal mortality should beattented firstfollows by infectious disease (leading cause of death for children under 1) and injury (leading cause for age from 1 - 15). The child mortality pattern in Vinhlong community from 2010 to 2014 was still not significalty changed. Key word: mortality, pattern, children. 1. Đặt vấn đề vong trên địa bàn nghiên cứu nhưng không thuộc diện quản lý nhân khẩu của tỉnh. Mô hình bệnh tật và tử vong phản ánh khách quan điều kiện, môi trường kinh tế, xã hội, văn * Cỡ mẫu: chọn tất cả các trường hợp trẻ hóa và sức khỏe người dân. Trẻ em là tương lai dưới 15 tuổi tử vong trong thời gian từ ngày của xã hội, cần được quan tâm. Việc cập nhật mô 01/01/2010 - 31/12/2014. hình tử vong trẻ em sẽ giúp việc xây dựng chiến * Phương pháp chọn mẫu: ngẫu nhiên đơn. lược, chính sách bảo vệ sức khỏe trẻ em. Với Chọn 3 huyện/thị xã theo phương pháp ngẫu mong muốn đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhiên. Kết quả chúng tôi thu thập được 161 này với mục tiêu xác định mô hình tử vong và xu trường hợp tử vong tại huyện Tam Bình, huyện hướng biến đổi các căn nguyên gây tử vong ở trẻ Trà Ôn và thị xã Bình Minh. em tại các xã phường tỉnh Vĩnh Long. * Thu thập số liệu: các trường hợp trẻ tử vong được ghi nhận tại địa phương do các cộng tác 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu viên thu thập. Nguyên nhân tử vong sẽ được ghi 2.1. Đối tượng nghiên cứu: các trường hợp nhận lại bằng giấy chứng tử, giấy xuất viện và sẽ tử vong trẻ em trong thời gian từ 01/01/2010 được điều tra theo phương pháp phẫu tích lời nói. - 31/12/2014 được ghi nhận tử vong bởi hồ sơ * Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được nhập chứng tử. bằng phần mềm excel, mã hóa nguyên nhân tử 2.2. Phương pháp nghiên cứu vong theo Bảng phân loại bệnh tật quốc tế 10 * Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang có (ICD 10) [2]. Sau đó phân tích số liệu bằng phần phân tích mềm SPSS 18.0. * Tiêu chuẩn chọn mẫu: Trẻ tử vong có địa chỉ 3. Kết quả thường trú trong tỉnh Vĩnh Long. * Tiêu chuẩn loại trừ: những trường hợp tử 3.1. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em tại cộng đồng 40

phần nghiên cứu Bảng 1. Phân bố các trường hợp tử vong ở trẻ em tại cộng đồng tỉnh Vĩnh Long Giới tính Tần số (n= 161) Tỷ lệ (%) Nam 96 59,6 Nữ 65 40,4 Địa phương Bình Minh 44 27,3 Tam Bình 68 42,2 Trà Ôn 49 30,4 Trẻ nam có tỷ lệ tử vong cao hơn rõ rệt so với trẻ nữ (59,6% so với 40,4%). Số trẻ tử vong ghi nhận ở huyện Tam Bình cao (42,2%); trẻ tử vong tại huyện Trà Ôn 30,4%; Thị xã Bình Minh chiếm 27,3%. 3.2. Mô hình tử vong Tỷ lệ tử vong theo nhóm tuổi. Biểu đồ 1. Tỷ lệ tử vong theo nhóm tuổi Tử vong gặp nhiều ở nhóm trẻ sơ sinh 32,3%; tiếp theo là nhóm từ 1 tháng - < 1 tuổi chiếm 23%; trẻ 1 tuổi - < 5 tuổi và 5 - 15 tuổi có tỷ lệ tử vong như nhau (22,3%). Bảng 2. Phân bố nguyên nhân tử vong theo chương bệnh Chương Tần số Tỷ lệ (%) Chương I: Bệnh nhiễm trùng 25 15,5 Chương II: U tân sinh 7 4,3 Chương VI: Bệnh hệ thần kinh 7 4,3 Chương IX: Bệnh hệ tuần hoàn 5 3,1 Chương X: Bệnh hệ hô hấp 27 16,7 Chương XIV: Bệnh hệ sinh dục, tiết niệu 2 1,2 Chương XVI: Bệnh thời kỳ chu sinh 50 31,0 Chương XVII: Dị tật bẩm sinh 7 4,3 Chương XIX: Vết thương và ngộ độc 1 0,6 Chương XX: Tạn nạn 30 19,0 Tổng 161 100 41

tạp chí nhi khoa 2020, 13, 2 Nguyên nhân tử vong hàng đầu của trẻ chủ yếu ở chương bệnh XVI chiếm 31,0%; kế tiếp là chương bệnh XX chiếm 19,0%; chương bệnh I và chương X có tỷ lệ tử vong như nhau 15,5% và 16,7; chương VI và chương 17 có tỷ lệ tử vong như nhau 4,3%; tử vong do 2 chương liên quan tại nạn thương tích (chương XIX và XX) chiếm 19,6%. Bảng 3. Mười nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em tại cộng đồng tỉnh Vĩnh Long Nguyên nhân tử vong (n=161) Tần số Tỷ lệ (%) Suy hô hấp sơ sinh 29 18,0 Đuối nước 25 15,5 Viêm phổi 18 11,2 Suy hô hấp 8 5,0 Nhiễm trùng huyết 7 4,3 Nhiễm trùng huyết sơ sinh 6 3,7 Viêm não 5 3,1 Sốt xuất huyết 4 2,5 Tim bẩm sinh 4 2,5 Bạch cầu tủy 3 1.9 Trong mười nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ < 15 tuổi, tỷ lệ tử vong cao ở bệnh suy hô hấp sơ sinh 18,0%; tiếp theo là nguyên nhân do đuối nước (15,5%); viêm phổi (11,2%); suy hô hấp (5,0%), nhiễm trùng huyết chiếm 4,3%. Các bệnh khác (bệnh sốt xuất huyết, tim bẩm sinh và bạch cầu tủy) có có tỷ lệ tử vong dưới 3%. Bảng 4. Phân bố nhóm nguyên nhân tử vong theo nhóm tuổi Bệnh lây Không lây TNTT Tổng Nhóm tuổi p n(%) n(%) n(%) n(%) Sơ sinh 29 (55,8) 23 (44,2) 0 (0,0) 52 (100) 1 tháng-

phần nghiên cứu 3.3. Xu hướng các nguyên nhân tử vong Biểu đồ 2. Phân bố nhóm nguyên nhân tử vong theo năm Tử vong do nhóm bệnh lây chiếm 49,7%; không lây 31,0%; TNTT 19,3%. Trong đó tử vong xảy ra nhiều ở các năm 2010 và 2014. Xu hướng bệnh lây có giảm từ năm 2010 đến 2014. Bệnh không lây có xu hướng tăng từ 25,6% năm 2010 lên 43,3% năm 2014. Số trẻ tử vong do tại nạn thương tích hằng năm không đổi. 4. Bàn luận ở tỉnh Thái Nguyên và Quảng Ninh cho thấy trẻ càng nhỏ thì tỷ lệ tử vong càng cao [10]. Trong 161 ca tử vong ghi nhận được tại huyện Tam Bình, huyện Trà Ôn và thị xã Bình Minh trong Nguyên nhân tử vong hàng đầu của trẻ chủ 5 năm chúng tôi nhận thấy tỷ lệ trẻ nam tử vong yếu ở chương bệnh XVI (bệnh chu sinh) chiếm nhiều hơn trẻ nữ (59,6% so với 40,4%). Tương 31,0% điển hình là các bệnh suy hô hấp sơ sinh tự, nghiên cứu của Lê Nam Trà cũng ghi nhận trẻ 18,0%; chương XX (các nguyên nhân bên ngoài) nam tử vong nhiều hơn trẻ nữ ở tất cả các nhóm chiếm 19,0% chiếm đa số là tử vong do đuối nước tuổi [6]. Lý giải sự khác biệt giữa tử vong trẻ nam 15,5%; chương bệnh I (bệnh nhiễm trùng và ký và trẻ nữ cần phải có nhiều nghiên cứu sâu hơn. sinh trùng) và chương X (bệnh hệ hô hấp) có tỷ lệ Tuy nhiên, theo Roland Pongu, bé trai yếu hơn về tử vong như nhau 15,5% vá 16,7%, với các bệnh mặt sinh học dẫn đến dễ mắc bệnh cũng như tử lý gây tử vong thường gặp là viêm phổi (11,2%); vong hơn trẻ nữ [11]. suy hô hấp (5,0%), bệnh sốt xuất huyết (2,5%), hai bệnh lý không lây gây tử vong liên quan đến Tỷ lệ tử vong tại thị xã Bình Minh thấp nhất tim bẩm sinh và bệnh bạch cầu tủy chiếm 2,5% là 27,3%, tiếp đến là huyện Trà Ôn 30,4%, huyện Tam Bình là 42,2%. Số trẻ tử vong khác biệt giữa và 1,9%. các điểm có thể do dân số trung bình của địa Kết quả của chúng tôi cũng phù hợp với Lê phương. Dân số trung bình thị xã Bình Minh là Nam Trà ghi nhận nguyên nhân tử vong hàng 89.069 dân, huyện Trà Ôn 136.164 dân, huyện đầu ở trẻ em là nhóm tử vong chu sinh 32,4%, Tam Bình 155421 dân (năm 2014) [3]. tại nạn ngộ độc 32,4%, bệnh hô hấp 10,2%, tiếp Trong 161 trẻ tử vong tại cộng đồng chúng tôi theo là bệnh thần kinh, khối u [6]. Tỷ lệ tử vong ghi nhận nhóm sơ sinh tử vong nhiều nhất, trẻ do bệnh chu sinh vẫn còn là nguyên nhân chính càng lớn tỷ lệ tử vong càng giảm. Điều này có thể dù có giảm. giải thích do chức năng miễn dịch trẻ càng hoàn Nghiên cứu mô hình tử vong tại Việt Nam chỉnh. Một nghiên cứu về nguyên nhân tử vong năm 2006 dựa trên phân tích lời nói cho thấy tử 43

tạp chí nhi khoa 2020, 13, 2 vong do bệnh lý chu sinh 22,9%, hô hấp là 14,7%, Nghiên cứu của Lê Vũ Anh và cộng sự cho nhiễm trùng ký sinh trùng là 7,4%, cao nhất là tai thấy trẻ ở nhóm tuổi 1 - 4 có tỷ suất chấn thương nạn thương tích 24,2% [1]. cao nhất 5625/100.000 trẻ /năm; thứ 2 là nhóm Nguyên nhân tử vong của Anh Quốc và xứ tuổi 5 - 9 (5342/100.000 trẻ /năm); thứ 3 là nhóm Wales có sự khác biệt rất lớn với nghiên cứu tuổi 10 - 14 (4033/100.000 trẻ /năm). Tỷ suất chúng tôi. Tử vong do ung thư là nguyên nhân chấn thương thấp nhất ở nhóm tuổi dưới 1 tuổi: chính ở trẻ em tại Anh Quốc, tai nạn thương tích 751/100.000 trẻ/năm [5]. Điều này được lý giải đứng thứ 2. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh non tháng do sự phát triển tâm lý của trẻ. giảm [9]. Điều này có thể giải thích do điều kiện Trong 5 năm từ 2010 đến 2014, nhóm bệnh kinh tế ở 2 đất nước khác nhau. lây là nguyên nhân tử vong chính ở trẻ em, tỷ lệ Cần chú ý, đuối nước là nguyên nhân thứ 2 dao động từ 39,1% - 59,3%. Tử vong do nhóm tai trong các nguyên nhân tử vong trẻ em chiếm nạn thương tích có tỷ lệ trong khoảng 15,4% - 15,5%. Vĩnh Long là vùng sông nước nên vấn đề 30,45%. Theo báo cáo năm 2019 của tổ chức y tế này cần được quan tâm hơn. thế giới trong giai đoạn 1990 - 2018, dù tỷ lệ tử Từ năm 1995 - 1999, tác giả Đinh Văn Thức ghi vong ở trẻ có giảm nhưng nhóm bệnh lây vẫn là nhận tử vong trẻ dưới 5 tuổi do đuối nước chiếm nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi 23,73% các trường hợp tử vong chung và 82,13% đặc biệt ở vùng hạ Sahara, châu Phi và Nam Á. tử vong do tai nạn. Nhóm tuổi thường gặp là trẻ Nhóm trẻ 1- 5 tuổi cần chú ý đến nguyên nhân từ 1 - 4 tuổi [4]. tử vong do tai nạn thương tích 41,7% cao hơn tỷ lệ tai nạn thương tích ở nhóm 5 - 15 tuổi 33,3%. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Huyền, Ghi nhận này có khác so với báo cáo năm 2019 trong số các nguyên nhân gây tử vong trẻ em do về tỷ lệ và xu hướng tử vong trẻ em, tỷ lệ tai nạn TNTT, đuối nước chiếm tỷ lệ cao nhất (48,23%); thương tích cao nhất ở nhóm tuổi 5 - 15 tuổi[7]. tiếp đến là tai nạn giao thông (26,76%). Tỷ suất tử vong do đuối nước cao nhất ở nhóm 0-4 tuổi với 5. Kết luận trung bình 24/100.000 trẻ năm, trong đó trẻ nam có nguy cơ tử vong nhiều hơn trẻ nữ 1,4 lần [8]. Tỷ lệ tử vong ở trẻ nam cao hơn trẻ nữ (59,6% - Nguyên nhân tử vong do nhóm bệnh lây vẫn 40,4%). Nguyên nhân tử vong cao nhất là các bệnh chiếm tỷ lệ cao 49,6%, tiếp đó là bệnh không chu sinh, tiếp theo đó là các bệnh hô hấp, tai nạn lây 31,1%, TNTT chiếm 19,3%. thương tích (chủ yếu ở trẻ 1 - 5 tuổi) và bệnh nhiễm trùng (chủ yếu ở trẻ dưới 1 tuổi). Xu hướng thay Theo thống kê của WHO, năm 2010, các nguyên đổi mô hình tử vong trẻ em tại Vĩnh Long trong 5 nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi là năm (từ 2010 đến 2014) chưa có thay đổi rõ rệt. viêm phổi, biến chứng vì đẻ non, tiêu chảy, ngạt thở khi sinh và sốt rét. Cho thấy bệnh lý nhiễm Tài liệu tham khảo trùng vẫn còn là nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em. 1. Anh D Ngo, Chalapati Rao, Nguyen Phuong Khi phân tích theo nhóm tuổi, chúng tôi ghi Hoa (2006) Mortality patterns in Vietnam, 2006: nhận trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi nguyên nhân tử Findings from a national verbal autopsy survey, vong chính là bệnh lây 55,8% và 67,6%. Trong khi BMC research note. đó trẻ trên 1 tuổi nguyên nhân tử vong góp phần 2. Bộ Y tế (2015). “Hướng dẫn sử dụng Bảng lớn là TNTT 41,7% trẻ 1 - 5 tuổi, 33,3% trẻ 5 - 15 phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn tuổi. Kết quả chúng tôi ghi nhận cũng tương tự đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 các nghiên cứu khác. (ICD 10)”. Hà Nội 2015. 44

phần nghiên cứu 3. Cục thống kê Tỉnh Vĩnh Long (2015), Niên 7. Lucia Hug, David Sharrow, Danzhen You giám thống kê 2014 tỉnh Vĩnh Long, http:// (2019), Levels and Trends in child mortality, www.thongkevinhlong.gov.vn/ChiTietAnPham. Report 2019, United Nations Children’s Fund. aspx?id=30. 8. Nguyễn Thị Thu Huyền, Lương Mai Anh 4. Đinh Văn Thức (2002). Nghiên cứu tử vong (2016). Tình hình tử vong trẻ em và vị thành niên trẻ em dưới 5 tuổi và hiệu quả của biện pháp từ 0 -19 tuổi do tại nạn thương tích tại Việt Nam tuyên truyền giáo dục làm giảm tỷ lệ tử vong giai đoạn 2005 - 2014. Tạp chí y học dự phòng. dưới nước tại cộng đồng ngoại thành Hải Phòng tập XXVI. số 11 (184). tr. 250. (1995-1999). Luận án tiến sĩ Y học. Trường Đại học 9. National Statistics (2019). Child and infant Y Hà Nội. mortality in England and Wales: 2017. Statistical 5. Lê Vũ Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh (2006). Tình bulletin. hình chấn thương và các yếu tố ảnh hưởng ở trẻ 10. Phạm Ngân Giang. Nguyễn Phương Hoa dưới 18 tuổi tại 6 tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, (2018). Mortality rate and cause of death pattern Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Đồng Tháp. in Thái Nguyên and Quảng Ninh Provinces. Tạp chí y tế công cộng số 5 (27). Journal of medical research 111 E (2). 6. Lê Nam Trà và cộng sự (2006). Xây dựng và 11. Roland Pongou (2012), Why Is Infant đánh giá phương pháp nghiên cứu mô hình bệnh Mortality Higher in Boys Than in Girls? A New tật và tử vong người Việt Nam những năm đầu Hypothesis Based on Preconception Environment thế kỷ XXI. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu and Evidence From a Large Sample of Twins, NXB khoa học. Trường Đại học Y Hà Nội 2006. Springer. 45

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/mo-hinh-tu-vong-tre-em-tai-mot-so-phuong-xa-tinh-vinh-long-2281356.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY