MangYTe

Tài liệu y khoa

Một số yếu tố liên quan đến kiến thức chăm sóc sau sinh của bà mẹ sinh con lần đầu sinh tại bệnh viện phụ sản Thái Bình

Một số yếu tố liên quan đến kiến thức chăm sóc sau sinh của bà mẹ sinh con lần đầu sinh tại bệnh viện phụ sản Thái Bình
  • Mã tin: 557
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Nghiên cứu thực hiện trên 245 bà mẹ sinh con lần đầu tại Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình. Kết quả cho thấy không có mối liên quan giữa tuổi, nghề nghiệp, và nơi sống với kiến thức chăm sóc của bà mẹ với các chỉ số lần lượt là (OR =1,455; CI: 0,717-2,954; P=0,299), (OR=1,012; CI: 0,784-1,308; P=0,925), (OR=0,364; CI: 0,106- 1,246; P=0,107).

Nội dung Text: Một số yếu tố liên quan đến kiến thức chăm sóc sau sinh của bà mẹ sinh con lần đầu sinh tại bệnh viện phụ sản Thái Bình

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2021 TÀI LIỆU THAM KHẢO cancer: Erlotinib works also in European population. J Thorac Dis. Apr 1 2012. 4(2):219- 1. GLOBOCAN. International agency for research on 220. doi:10.3978/j. issn.2072-1439.2012.03.03. cancer. 2018. 5. Zhou C, Wu YL, Chen G, et al. Final overall 2. Rosell R, Carcereny E, Gervais R, et al. survival results from a randomised, phase III study Erlotinib versus standard chemotherapy as first- of erlotinib versus chemotherapy as first-line line treatment for European patients with treatment of EGFR mutation-positive advanced advanced EGFR mutation-positive non-small-cell non-small-cell lung cancer (OPTIMAL, CTONG- lung cancer (EURTAC): a multicentre, open-label, 0802). Ann Oncol. Sep 2015. 26(9):1877-1883. randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. Mar 2012. doi:10.1093/annonc/mdv276. 13(3):239-246. doi:10.1016/S1470-2045(11)70393-X. 6. Nguyễn Minh Hà, Tạ Thành Văn và CS. 3. Gao G, Ren S, Li A, et al. Epidermal growth Erlotinib bước một trên bệnh nhân ung thư phổi factor receptor-tyrosine kinase inhibitor therapy is không tế bào nhỏ giai đoạn muộn có đột biến gen effective as first-line treatment of advanced non- EGFR. Tạp chí nghiên cứu y học. 2014 2014.Phụ small-cell lung cancer with mutated EGFR: A meta- trương 91, 97-14. analysis from six phase III randomized controlled 7. Nguyễn Thanh Hoa, Lê Văn Quảng, Đỗ Hùng trials. Int J Cancer. Sep 1 2012. 131(5):E822-829. Kiên. Đánh giá kết quả điều trị bước một của doi:10.1002/ijc.27396. thuốc erlotinib trên bệnh nhân ung thư phổi không 4. Gridelli C, Rossi A. EURTAC first-line phase III tế bào nhỏ tại bệnh viện K. 2019 ed2019. randomized study in advanced non-small cell lung MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC CHĂM SÓC SAU SINH CỦA BÀ MẸ SINH CON LẦN ĐẦU SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÁI BÌNH Bùi Minh Tiến* TÓM TẮT P = 0.299), (OR = 1.012; CI: 0.784-1.308; P = 0.925), (OR = 0.364; CI: 0.106-1.246; P = 0.107), 54 Nghiên cứu thực hiện trên 245 bà mẹ sinh con lần respectively. In terms of education, mothers with đầu tại Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình. Kết quả cho higher educational level from technical schools/ thấy không có mối liên quan giữa tuổi, nghề nghiệp, colleges and universitíe have 2.2 times more postnatal và nơi sống với kiến thức chăm sóc của bà mẹ với các care knowledge than mothers with secondary chỉ số lần lượt là (OR =1,455; CI: 0,717-2,954; education or lower education levels. The difference P=0,299), (OR=1,012; CI: 0,784-1,308; P=0,925), was statistically significant (OR = 2.226; CI: 1.395- (OR=0,364; CI: 0,106- 1,246; P=0,107). Về trình độ 3.552; P = 0.001). học vấn các bà mẹ có trình độ học vấn từ trung cấp/ Keywords: Postnatal related factors, postnatal cao đẳng, đại học đạt kiến thức về chăm sóc sau sinh care, newborn babies gấp 2,2 lần các bà mẹ có trình độ học vấn từ cấp II trở xuống. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê I. ĐẶT VẤN ĐỀ (OR=2,226; CI: 1,395-3,552; P=0,001). Từ khóa: yếu tố liên quan sau sinh, chăm sóc sau Thời kỳ hậu sản là khoảng thời gian 6 tuần lễ sinh, trẻ sơ sinh sau sinh. Trong khoảng thời gian này, các cơ quan trong cơ thể người mẹ nhất là những cơ SUMMARY quan sinh dục sẽ dần dần trở về trạng thái bình FACTORS RELATED TO POSTNATAL CARE thường như trước khi có thai. Đa số các bà mẹ KNOWLEDGE OF FIRST-TIME MOTHERS sau sinh thường chỉ nằm viện trong thời gian GIVING BIRTH AT THAI BINH OBSTETRICS ngắn chỉ từ 1-2 ngày (24-48 giờ đầu tiên), hoạt AND GYNECOLOGY HOSPITAL động chăm sóc trong thời gian này hầu hết phụ The study was conducted on 245 mothers who gave birth for the first time at Thai Binh Maternity thuộc vào nhân viên y tế và người nhà. Ngoài ra, Hospital. The results showed that there was no bà mẹ mới sinh thường thiếu kiến thức tự chăm correlation between age, occupation, and place of sóc cho bản thân và chăm sóc cho trẻ sơ sinh residence with postnatal care knowledge of mothers [9]. Các thăm khám sau sinh kể từ khi xuất viện and the indicators are (OR = 1.455; CI: 0.717-2.954; cho đến hết thời kỳ hậu sản (42 ngày) hiện chưa được quan tâm. Chính vì vậy việc các bà mẹ có *Trường Đại học Y Dược Thái Bình kiến thức về chăm sóc hậu sản và sơ sinh là rất Chịu trách nhiệm chính: Bùi Minh Tiến quan trọng, và quan trọng hơn với bà mẹ sinh Email: Tienbm@tbmc.edu.vn con lần đầu. Do đó chúng tôi thực hiện đề tài với Ngày nhận bài: 5.01.2021 mục tiêu: “Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến Ngày phản biện khoa học: 5.3.2021 kiến thức chăm sóc sau sinh của bà mẹ” Ngày duyệt bài: 15.3.2021 222

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 500 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2021 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU *biến so sánh 2.1. Địa bàn nghiên cứu. Nghiên cứu được Kết quả từ bảng 2 cho thấy nhìn chung không thực hiện tại bệnh viện phụ sản Thái Bình. có sự khác biệt về tỷ lệ đạt các kiến thức sau 2.2. Đối tượng nghiên cứu. Các bà mẹ sinh và tuổi của các bà mẹ sinh con lần đầu tại Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình Bảng 3. Mối liên quan giữa nghề nghiệp 2.3. Phương pháp nghiên cứu và kiến thức chăm sóc sau sinh *Thiết kế nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu Nghề Kiến thức chăm sóc sau sinh mô tả cắt ngang. nghiệp Đạt Không đạt *Cỡ mẫu: Cán bộ * 41 1 Cỡ mẫu được tính theo công thức sau: Công nhân 70 20 p ´ (1 - p) Làm ruộng 49 23 Z12-a / 2 Khác 39 2 n= d2 Tổng 199 46 - n: cỡ mẫu nghiên cứu OR, CI95%, OR=1,012; CI: 0,784-1,308, - a/2: Độ tin cậy lấy ở ngưỡng a = 0,05; Z1- P P=0,925 a/2 = 1,96 *biến so sánh - d: Độ chính xác mong muốn, d=0,05 Kết quả từ bảng 3 cho thấy nhìn chung không - p: tỷ lệ bà mẹ sinh con lần đầu 20%, ước có sự khác biệt về nghề nghiệp và kiến thức tính p=0,2 [5] chăm sóc sau sinh Với các dữ liệu trên n được tính là 245 bà mẹ. Bảng 4. Mối liên quan liên quan giữa nơi 2.4. Phương pháp xử lý số liệu ở và kiến thức chăm sóc sau sinh - Toàn bộ phiếu được nhập vào máy tính Kiến thức chăm sóc sau sinh bằng chương trình EpiData 3.1. Sau khi nhập liệu Nơi ở Đạt Không đạt xong bộ số liệu được chuyển sang phần mềm Thành phố* 31 4 SPSS 20.0 để làm sạch và tiến hành phân tích. Nông thôn 210 42 - Kết quả nghiên cứu được trình bày dưới Tổng 199 46 dạng bảng, biểu đồ OR=0,364; CI: 0,106- OR, CI95%, P III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1,246, P=0,107 Bảng 1: Kiến thức của các bà mẹ về * biến so sánh chăm sóc sau sinh Kết quả từ bảng 4 cho thấy nhìn chung không Nội dung Số lượng (người) Tỷ lệ (%) có sự khác biệt giữa nơi sống và kiến thức chăm Đạt 199 81.2 sóc sau sinh. Không đạt 46 18.8 Bảng 5. Mối liên quan giữa trình độ học Tổng 245 100.0 vấn và kiến thức chăm sóc bà mẹ Kiến thức chung của bà mẹ được tính theo Kiến thức chăm sóc thang điểm là tổng số điểm của các nhóm kiến sau sinh Nghề nghiệp thức chuyên biệt. Các nhóm kiến thức chuyên Đạt Không đạt biệt có tổng số điểm là 28 điểm. Nếu bà mẹ có Cấp II trở xuống* 12 12 số điểm từ 14 điểm trở nên thì được tính là đạt. Cấp III 80 17 Kết quả nghiên cứu cho thấy có 81.2% các bà Trung cấp/ cao 103 17 mẹ có số điểm kiến thức đạt, và 18.8 % các bà đẳng/ đại học mẹ có số điểm kiến thức không đạt. Sau đại học 4 0 Bảng 2. Mối liên quan giữa tuổi và kiến Tổng 199 46 thức chăm sóc sau sinh OR=2,226; CI: Kiến thức chăm sóc sau sinh OR, CI 95%, P 1,395-3,552, Tuổi Đạt Không đạt P=0,001 35 0 1 sau sinh của bà mẹ. Về trình độ học vấn các bà Tổng 199 46 mẹ có trình độ học vấn từ trung cấp/ cao đẳng, OR, CI OR =1,455; CI: 0,717- đại học có cơ hội đạt kiến thức chăm sóc sau 95%, P 2,954, P=0,299 sinh gấp 2,2 lần các bà mẹ có trình độ học vấn 223

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2021 từ cấp II trở xuống. Sự khác biệt có ý nghĩa V. KẾT LUẬN thống kê (OR=2,226; CI: 1,395-3,552, P = 0,001). Không có mối liên quan giữa tuổi, nghề IV. BÀN LUẬN nghiệp, và nơi sống với kiến thức chăm sóc của Ở nghiên cứu này chúng tôi thấy rằng không bà mẹ với các chỉ số lần lượt là (OR =1,455; CI: có mối liên quan giữa tuổi, nghề nghiệp, và nơi 0,717-2,954; P=0,299), (OR=1,012; CI: 0,784- 1,308; P=0,925), (OR=0,364; CI: 0,106- 1,246; sống với kiến thức chăm sóc của bà mẹ với các P=0,107). chỉ số lần lượt là (OR =1,455; CI: 0,717-2,954; Về trình độ học vấn các bà mẹ có trình độ P=0,299), (OR=1,012; CI: 0,784-1,308; P=0,925), học vấn từ trung cấp/ cao đẳng, đại học có cơ (OR=0,364; CI: 0,106- 1,246; P=0,107). hội đạt kiến thức chăm sóc sau sinh gấp 2,2 lần Kết quả từ bảng 5 cho thấy trình độ học vấn các bà mẹ có trình độ học vấn từ cấp II trở của bà mẹ có liên quan đến kiến thức chăm sóc xuống. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê sau sinh của bà mẹ. Về trình độ học vấn các bà (OR=2,226; CI: 1,395-3,552; P=0,001). mẹ có trình độ học vấn từ trung cấp/ cao đẳng, đại học có cơ hội đạt kiến thức chăm sóc sau TÀI LIỆU THAM KHẢO sinh gấp 2,2 lần các bà mẹ có trình độ học vấn 1. Ngô Văn Toàn (2007), “Hiểu biết về các dấu hiệu nguy hiểm trước, trong và sau khi sinh của các cặp từ cấp II trở xuống. Sự khác biệt có ý nghĩa vợ chồng tại 7 tỉnh năm 2006”. Tạp chí Y học thực thống kê (OR=2,226; CI: 1,395 - 3,552; hành, số 9 (577+578), tr.25-28 P=0,001). Khác với nghiên cứu của Phạm 2. Võ Văn Thắng (2007), “Thực trạng chăm sóc dịch vụ thai sản và KHHGĐ” Giáo trình quản lý sức Phương Lan năm 2011 [6]. khỏe sinh sản, tr 40-45 Mặc dù không có mối tương đồng với nghiên 3. Phạm Phương Lan, (2014), “ Thực trạng chăm cứu trước đây, kết quả của nghiên cứu này cũng sóc sau sinh của bà mẹ ở hai bệnh viện trên địa bàn Hà nội và đánh giá mô hình chăm sóc sau sinh lý giải là có thể là trình độ học vấn càng cao thì tại nhà” các bà mẹ càng có nhiều kiến thức chăm sóc sức 4. Lane, D. A., Kauls, L.S., Ickovics, J. R., khỏe cho bản than và cho trẻ sơ sinh của họ, và Naftolin, F., and Feinstein, A. R. (1999). “Early hộ cũng có nhiều cơ hội để nhận được các kiến postpartum discharges. Impact on distress and outpatient problems”. Archives of Family Medicine. thức hơn so với những bà mẹ có trình độ học 8, 237-242. vấn thấp hơn. 5. Bệnh viện Phụ sản Thái Bình (2016), “ Báo cáo tổng kết 12 tháng năm 2015” ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHỤ CỦA TẾ BÀO CAR-T TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM Đặng Thành Chung1, Ngô Thu Hằng1, Bùi Khắc Cường1, Cấn Văn Mão1 TÓM TẮT Kết quả: Trọng lượng chuột, các xét nghiệm đánh giá chức phận tạo máu, ảnh hưởng chức năng gan, thận 55 Mục tiêu: Đánh giá tác dụng phụ của tế bào CAR- và nồng độ các cytokine IL2, IL6, TNF-α trong huyết T trên động vật thực nghiệm. Đối tượng và phương thanh chuột ở cả 3 nhóm tiêm CAR-T với liều khác pháp: Chuột nhắt trắng được tiêm đường phúc mạc nhau không có sự khác biệt có ý nghĩa so với lô chứng liều duy nhất 5x105, 106 và 5x106 tế bào CAR- T/chuột (p>0,05). Kết luận: Tế bào CAR-T không gây tác dụng ở nhóm nghiên cứu và 106 tế bào PBMC/chuột ở nhóm phụ trên động vật thực nghiệm sau 4 tuần theo dõi. chứng. Sau tiêm, theo dõi tình trạng toàn thân, đánh giá chức phận tạo máu, ảnh hưởng chức năng gan, Từ khóa: CAR-T, tác dụng phụ, cytokine thận và sự thay đổi nồng độ các cytokine IL2, IL6, SUMMARY TNF-α trong huyết thanh chuột bằng kỹ thuật ELISA. EVALUATING THE SIDE EFFECTS OF CAR-T CELLS ON EXPERIMENTAL ANIMALS 1Học Objectives: This study aims to evaluate of side viện quân y effects of CAR-T cells on experimental animals. Chịu trách nhiệm chính: Cấn Văn Mão Methods: Mice are injected a single doses of 5x10 5, Email: canvanmao2011@gmail.com 106 and 5x106 CAR-T cell in the study group and 106 Ngày nhận bài: 8.01.2021 PBMC cell into the peritoneal cavity. Animals were Ngày phản biện khoa học: 9.3.2021 weighed and given health assessments every day. Ngày duyệt bài: 16.3.2021 224

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/mot-so-yeu-to-lien-quan-den-kien-thuc-cham-soc-sau-sinh-cua-ba-me-sinh-con-lan-dau-sinh-tai-benh-vie-2416296.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY