Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tử vong ở bệnh nhi viêm phổi nặng do Adenovirus tại khoa điều trị tích cực Bệnh viện Nhi trung ương

Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tử vong ở bệnh nhi viêm phổi nặng do Adenovirus tại khoa điều trị tích cực Bệnh viện Nhi trung ương
  • Mã tin : 551
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Adenovirus là một trong những nguyên nhân gây viêm phổi nặng ở trẻ em với tỷ lệ tử vong cao. Mục tiêu của nghiên cứu xác định các yếu tố nguy cơ tử vong ở bệnh nhân viêm phổi nặng do nhiễm Adenovirus.

Nội dung Text: Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tử vong ở bệnh nhi viêm phổi nặng do Adenovirus tại khoa điều trị tích cực Bệnh viện Nhi trung ương

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 498 - THÁNG 1 - SỐ 1 - 2021 MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN TỬ VONG Ở BỆNH NHI VIÊM PHỔI NẶNG DO ADENOVIRUS TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Nguyễn Thị Mai Thùy1, Tạ Anh Tuấn2, Đậu Việt Hùng2 TÓM TẮT Aims: Adenoviruse is an important pathogen of severe pneumonia in children. The study aimed to 49 Mục tiêu: Adenovirus là một trong những nguyên assess risk factors and outcomes with severe nhân gây viêm phổi nặng ở trẻ em với tỷ lệ tử vong Adenovirus pneumonia. Methods: This cross – cao. Mục tiêu của nghiên cứu xác định các yếu tố sectional descriptive study was conducted at the nguy cơ tử vong ở bệnh nhân viêm phổi nặng do Pediatric Intensive Care Unit of the National Children nhiễm Adenovirus. Đối tượng và phương pháp Hospital from 11/2016 to 06/2018. All patients with nghiên cứu: Đây là nghiên cứu mô tả, các bệnh nhân confirmed diagnosis of severe Adenovirus pneumonia được chẩn đoán viêm phổi nặng do nhiễm Adenovius were included in the study. The characteristics and tại khoa ĐTTC bệnh viện Nhi Trung ương sẽ được lấy outcomes of the patients were compared usingc2test. vào nghiên cứu, thời gian từ 11/2016 đến 06/2018. Logistic regression analysis was performed to identify Các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tử vong của risk factors. Results: 90 patients with Adenovirus bệnh nhân được phân tích đơn biến, sau đó sử dụng severe pneumonia were studied, mortality rate was phân tích đa biến để xác định yếu tố nguy cơ. Kết 33,3%. Septic shock (OR= 2,8; 95%CI: 1,89 – quả: Trong nghiên cứu có 90 bệnh nhân đủ tiêu 4,04),malnutrition (OR= 3,41;95%CI: 1,29 - 9,02), chuẩn, có 30 bệnh nhân tử vong, chiếm tỷ lệ 33,3%. hepatomegaly (OR= 8,64; 95% CI: 2,89 – Sốc nhiễm khuẩn (OR= 2,8; 95%CI: 1,89 – 4,04); suy 25,8),severe pneumonia (OR=1,7; 95%CI: 1,4 – dinh dưỡng (OR= 3,41; 95%CI: 1,29 - 9,02); gan to 2,08),interstitial pneumonia (OR= 7,5; 95%CI: 2,77 – (OR= 8,64; 95% CI: 2,89 – 25,8); viêm phổi rất nặng 20,33),neutropenia (OR= 4;95%CI: 1,2- 13,6), (OR=1,7; 95%CI: 1,4 – 2,08); biến chứng viêm phổi leucocytosis (OR= 4,6; 95%CI: 1,4 – 15,0), kẽ (OR= 7,5; 95%CI: 2,77 – 20,33); giảm bạch cầu lymphopenia (OR= 5,8; 95%CI: 1,4– 24,3), Hb 2,5 (OR= Hb 2,5 (OR= 3,4;95%CI: 1,26–9,2) là show the independent factors that predict the risk of những yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân death arehepatomegaly (OR= 8,4; 95%CI: 1,66 – viêm phổi nặng nhiễm Adenovirus. Từ phân tích hồi 43,4); neutropenia (OR= 11,9; 95% CI:1,2 – 120,7). quy đa biến logistic thu được kết quả: các yếu tố độc Conclusion: Mortality rate is high for severe lập làm tăng nguy có tử vong ở bệnh nhân viêm phổi Adenovirus pneumonia in children. Hepatomegaly and nặng nhiễm Adenovirus là: tình trạng gan to (OR= leucopenia are factors that increase the risk of death in 8,4; 95%CI: 1,66 – 43,4); giảm bạch cầu theo tuổi patients with severe Adenovirus-associated pneumonia (OR= 11,9; 95% CI:1,2 – 120,7). Kết luận: Tỷ lệ tử Keywords: Adenovirus, children, pneumonia, risk vong của nhóm nghiên cứu là 33,3%. Gan to và giảm factor bạch cầu theo tuổi là những yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân viêm phổi nặng nhiễm I. ĐẶT VẤN ĐỀ Adenovirus. Từ khóa: Adenovirus, trẻ em, viêm phổi, yếu tố Viêm phổi là bệnh rất hay gặp ở trẻ em do nguy cơ nhiều nguyên nhân, tuy nhiên vi rút có thể chiếm tới 80 – 85% số căn nguyên ở trẻ em [1], trong SUMMARY đó Adenovirus là một trong những tác nhân RISK FACTORS ASSOCIATED WITH chính [2] với tỷ lệ tử vong cao [3]. Trong năm MORTALITY RATE FOR SEVERE vừa qua tại khoa Điều trị tích cực (ĐTTC) Bệnh ADENOVIVUS PNEUMONIA IN PICU OF THE viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận khá nhiều NATIONAL CHILDREN HOSPITAL trường hợp bệnh nhân viêm phổi nặng có kết quả dương tính với adenovirustrong dịch đường 1Trường Đại học Y Hà nội hô hấp với diễn biến lâm sàng rầm rộ, tiến triển 2Bệnh viện Nhi Trung ương nặng nhanh, tỷ lệ tử vong cao. Việc xác định các Chịu trách nhiệm chính: Tạ Anh Tuấn yếu tố nguy cơ tử vong ở bệnh nhân viêm phổi Email: drtuanpicu@gmail.com nặng do nhiễm Adenovirus là rất quan trọng góp Ngày nhận bài: 19.10.2020 phần can thiệp điều trị và giảm tỷ lệ tử vong. Vì Ngày phản biện khoa học: 26.11.2020 vậy chúng tôi thực hiện đề tàivới mục tiêu: Ngày duyệt bài: 8.12.2020 193

vietnam medical journal n01 - JANUARY - 2021 Xác định một số yếu tố liên quan tới tử vong quan đến tử vong của viêm phổi nặng nhiễm ở bệnh nhân viêm phổi nặng có nhiễm Adenovirus được tìm thấy có ý nghĩa trong phân Adenovius tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện tích đơn biến, tiếp tục đưa vào phân tích hồi qui Nhi Trung ương. đa biến. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng: Bệnh nhi được chẩn đoán 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng viêm phổi nặng và rất nặngcó PCR Adenovirus nghiên cứu (+) trong dịch đường hô hấpđang điều trị tại - Trẻ dưới 12 tháng tuổi chiếm 84,4%, tỷ khoa ĐTTC bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng lệnam/nữ = 5/1, 77,8% bệnh nhân vào khoa 11/2016 đến 06/2018. ĐTTC cần phải thở máy, trong đó có tới 21,1% 2.2.Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cần thở máy cao tần, Thời gian thở ôxy và thở mô tả, có so sánh đối chiếu. Các triệu chứng lâm máy trung bình khá dài lần lượt là 8,1 ± 6,8 và sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị được thu thập. 18,8 ± 13,6 ngày.21,1% bệnh nhân phải lọc 2.3. Xử lý số liệu: Theo phần mềm SPSS máu, 15,6 bệnh nhân phải chạy ECMO 20.0 - Tỷ lệ tử vong của viêm phổi nặng nhiễm * Phân tích đơn biến: để xác định rõ các yếu Adenovirus là 33,3% tố nguy cơ tử vong trong quần thể nghiên cứu. - Thời gian điều trị tại khoa ĐTTC dài, trung * Phân tích đa biến: các yếu tố nguy cơ liên bình 29,5 ± 25,2 ngày. 3.2. Một số yếu tố dịch tễ, lâm sàng liên quan đến nguy cơ tử vong của viêm phổi nặng có nhiễm Adenovirus Bảng 3.1. Liên quan giữa một số yếu tố lâm sàng với nguy cơ tử vong Nhóm sống Nhóm tử vong OR Yếu tố p* (n=60) (n=30) (95%Cl) Tuổi ≤ 12 tháng 50 26 0,77 (0,22-2,69) 0,767 Giới nam 49 26 0,68 (0,2 – 2,4) 0,549 Nguồn lây tại viện 33 18 1,2 (0,5 – 3,0) 0,652 Sốc nhiễm khuẩn 17 30 2,8 (1,89 – 4,04) 0,000 Suy dinh dưỡng 11 13 3,41 (1,29 - 9,02) 0,011 Gan to 22 25 8,64 (2,89 - 25,8) 0,000 Mức độ VP rất nặng 42 30 1,7 (1,4 – 2,08) 0,001 BC viêm phổi kẽ 10 18 7,5 (2,77 – 20,33) 0,000 Ghi chú: *c2test Nhận xét: Các yếu tố lâm sàng như tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy dinh dưỡng, gan to,mức độ viêm phổi rất nặng, biến chứng viêm phổi kẽ là các yếu tố nguy cơ liên quan đến tử vong ở bệnh nhân viêm phổi nặng do nhiễm Adenovirus. Bảng 3.2. Liên quan giữa một số chỉ số xét nghiệm với nguy cơ tử vong Nhóm sống Nhóm tử vong OR Chỉ số xét nghiệm P* (n = 60) (n = 30) 95%CI Giảm bạch cầu theo tuổi 5 8 4 (1,2 – 13,6) 0,028 Tăng bạch cầu theo tuổi 25 4 4,6 (1,4 – 15,0) 0,007 Giảm bạch cầu Lympho 3 7 5,8 (1,4 – 24,3) 0,014 Hb < 100 g/l 37 28 8,7 (1,9 – 40,03) 0,02 APTT kéo dài > 37s 24 23 2,72 (0,91-8,1) 0,068 Procalcitonin >0,5ng/ml 43 25 1,98 (0,65-6,01) 0,225 CRP > 50mg/l 18 13 1,8 (0,72-4,4) 0,21 Albumin ≤ 35 g/l 38 29 16,8 (2,1- 131,9) 0,001 LDH > 450 U/l 16 9 0,56 (0,03-10,12) 1,000 Lactat > 2,5 10 14 3,4 (1,26 – 9,26) 0,014 P/F ≤ 200 36 29 11,3 (1,4 – 90,9) 0,006 RL miễn dịch tế bào 30 12 0,8 (0,15 – 4,7) 1,000 RL miễn dịch dịch thể 11 9 0,6 (0,2 – 1,8) 0,363 Đồng nhiễm 34 20 0,68 (0,27 – 1,7) 0,409 194

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 498 - THÁNG 1 - SỐ 1 - 2021 Ghi chú: *c2test thiệp điều trị như: lọc máu (21,1%), ECMO Nhận xét: Cácyếu tố cận lâm sàng làm tăng (15,6%) nhưng tỷ lệ tử vong ở trẻ viêm phổi do nguy cơ tử vong ở bệnh nhân viêm phổi nặng do Adenovirus trong nghiên cứu của chúng tôi là rất nhiễm Adenovirus gồm: Số lượng bạch cầu giảm cao 33,3%. Kết quả này cao hơn nhiều so với theo tuổi, giảm số lượng bạch cầu lympho theo nghiên cứu của Đào Minh Tuấn là 12,5% [5], tuổi, Hb < 100g/l, Albumin ≤ 35, Lactat > 2,5; Chang Yu [3] và Chin-Yin Lai là 22% [6]. Tuy P/F ≤ 200. nhiên có sự khác biệt về quần thể nghiên cứu, Bảng 3.6. Một số yếu tố lâm sàng, cận đối với nhóm nghiên cứu của chúng tôi là bệnh lâm sàng liên quan đến nguy cơ tử vong ở nhân nhập khoa ĐTTC với những đặc điểm bệnh nhân viêm phổi nặng nhiễm chính; tuổi dưới 12 tháng,tình trạng sốc nhiễm Adenovirus qua phân tích đa biến khuẩn, suy dinh dưỡng, gan to, mức độ viêm Chỉ số OR (95%CI) p* phổi rất nặng, biến chứng viêm phổi kẽ, giảm Gan to 8,4 (1,66 – 43,4) 0,01 bạch cầu theo tuổi, tăng bạch cầu theo tuổi, Suy dinh dưỡng 4,3 (0,95-19,42) 0,058 giảm bạch cầu lympho theo tuổi, Albumin ≤ Biến chứng viêm 35g/l, tình trạng rối loạn oxy hóa P/F < 200, 2,3 (0,6 – 8,2) 0,202 phổi kẽ Lactat > 2,5 là những yếu tố có ảnh hưởng tới PaO2/FiO2 ≤ 200 7,7 (0,75-79,3) 0,085 nguy cơ tử vong ở bệnh nhân viêm phổi nặng Giảm bạch cầu 11,9 nhiễm adenovirus[7], [8] và trong phân tích đơn 0,035 theo tuổi (1,2 – 120,7) biến của chúng tôi. Tuy nhiên khi thực hiện phân Tăng bạch cầu 1,97 tích đa biến kết quả chỉ ra hai yếu tố tiên lượng 0,426 theo tuổi (0,37 – 10,53) độc lập là gan to và số lượng bạch cầu hạt giảm Albumin ≤ 35 g/l 7,04 (0,6 – 82,3) 0,12 so với lứa tuổi. Gan to trong viêm phổi nặng do Lactat > 2,5 1,4 (0,3 – 6,16) 0,61 Adenovirus có thể ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố Ghi chú: * phương pháp phân tích hồi quy như tổn thương gan do Adenovirus, thông khí áp đa biến lực dương, do phản ứng viêm hệ thống, vấn đề Nhận xét: Qua phân tích đa biến thấy các yếu này cần được nghiên cứu thêm. Đối bệnh nhân tố nguy cơ độc lập liên quan đến tử vong của bệnh có giảm số lượng bạch cầu tuy tỷ lệ không cao là nhân viêm phổi nặng nhiễm Adenovirusbao gồm: 14,4%, nhưng khi số lượng bạch cầu giảm làm bệnh nhân có gan to, giảm bạch cầu theo tuổi. cho cơ thể không có khả năng sinh miễn dich IV. BÀN LUẬN chống lại các tác nhân gây bệnh khác, đồng thời cũng phả ánh tình trạng nhiễm khuẩn nặng ở Tổn thương phổi sau nhiễm Adenovirus cho bệnh nhân nhiễm Adenovirus hoặc đồng bội thấy có hiện tượngthâm nhiễm bạch cầu đơn nhiễm vi khuẩn và virus khác, trong nghiên cứu nhân ở lớp dưới niêm mạc và khoảng quanh của chúng tôi có tới 78,9% bệnh nhân có hội mạch có thể dẫn đến tắc lòng phế quản, co thắt chứng đáp ứng viêm hệ thống, 43,3% bệnh cơ trơn phế quản thường xảy ra trong phản ứng nhân đồng bội nhiễm một loại vi khuẩn hoặc viêm này. Các tổn thương ở phế bào týp II dẫn virus khác. Các nghiên cứu cũng chỉ ra cấy máu đến giảm sản xuất surfactant, hình thành màng dương tính, tình trạng đồng nhiễm hoặc bội hyaline và phù phổi. Các nghiên cứu giải phẫu nhiễm thêm vi rút và/hoặc vi khuẩn (đặc biệt bệnh cũng chỉ ra sự phá hủy lông mao biểu mô Klebsiella và Pseudomonas) là nguyên nhân gây khí quản và quá phát các tế bào biểu mô đường tử vong cao ở những bệnh nhân viêm phổi hô hấp khác với sự hiện diện của thể vùi trong nhiễm Adenovirus [7],[9]. nhân. Trong viêm phổi nặng giải phẫu bệnh có hình ảnh viêm hoại tử phế quản, tiểu phế quản V. KẾT LUẬN và Cùng với đó là sự xâm nhập của tế bào đơn Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân viêm phổi nặng có nhân, hoại tử biểu mô, phá hủy lớp màng nhiễm Adenovirus là 33,3%. Giảm số lượng bạch hyaline. Hậu quả là xẹp phổi, phù phổi kẽ và rối cầu hạt theo lứa tuổi và gan to là hai yếu tố độc loạn thông khí – tưới máu gây ra thiếu oxy máu lập tiên lượng tử vong. đáng kể đi kèm với tắc nghẽn đường thở [3], [4]. Trong 90 bệnh nhân được chẩn đoán là TÀI LIỆU THAM KHẢO viêm phổi do Adenovirus phải điều trị tại khoa 1. Jain S, Williams DJ, Arnold SR, et al. (2015). Community-acquired pneumonia requiring ĐTTC, hầu hết các bệnh nhânphải hỗ trợ hô hấp hospitalization among U.S. children. N Engl J Med, bằng thông khí nhân tạo, đặc biệt có tới 21,1% 372:835. bệnh nhân cần phải thở máy cao tần. Mặc dù đã 2. Cherry, R.D. Feigin, J.D. Cherry et al. (2009). phải thực hiện cùng lúc nhiều biện pháp can Textbook of pediatric infectious diseases. 6th ed. 195

vietnam medical journal n01 - JANUARY - 2021 WB Saunders, Philadelphia, 1843–1862. Children in Taiwan, 2010–2011. PLOS Genetics. 3. Chuang Yu, Chiu CH , Wong KS et al. (2003). January 10.17:196 Severe adenovirus infection in children. Journal of 7. Du Fang. (2013). Mixed infection and risk factor Microbiology, Immunology, 36(1):37-40. in children with severe adenovirus pneumonia. 4. Joseph P. L, Michael F, Marcela E.(2011). Children's Hospital of Chongqing Medical Univerity, Adenovirus. Seminars in respiratory and critical China, 15(5): 375-8 care medicinr, 32 (4), 496. 8. Huang M, Luo R, Fu Z. (2017). Risk factors for 5. Đào Minh Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Trân. poor prognosis in children with severe adenovirus (2017). Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và pneumonia. Zhongguo Dang. Chinese Journal of lâm sàng của viêm phế quản phổi do Adenovirus Contemporary Pediatrics, 19(2): 159-162. tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 1 đến 9. Le Thanh Hai, Hoang Ngoc Thach, Ta Anh tháng 6 năm 2016 đến năm 2017. Y học thực hành Tuan, et al. (2014). Adenovirus Type 7 Pneumonia tập 739- số 10. in Children Who Died from Measles-Associated 6. Chen-Yin Lai. (2013). Adenovirus Serotype 3 Pneumonia, Hanoi, Vietnam. 22(4):687-90 and 7 Infection with Acute Respiratory Failure in ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MELD, MELD Na Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN CÓ BIẾN CHỨNG Nguyễn Thị Oanh1, Nguyễn Thị Vân Hồng¹‫׳‬² TÓM TẮT 50 SUMMARY Mục tiêu: Đánh giá thang điểm MELD, MELD Na ở EVALUATION OF THE MODEL FOR END BN xơ gan có biến chứng. Đối tượng, phương STAGE LIVER DISEASE (MELD) SCORE, THE pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu tại khoa Tiêu hóa, bệnh viện Bạch Mai từ 07/2019 đến 03/2020. Đối MELD SODIUM SCORE IN CIRRHOSIS tượng nghiên cứu được chẩn đoán xơ gan và có biến PATIENTS WITH COMPLICATIONS chứng. Kết quả và kết luận: Có 387 BN thỏa mãn Aims: To evaluate the value of the MELD, MELD tiêu chuẩn. Điểm MELD, MELD Na trung bình ở nhóm Na score in patients with cirrhosis and its BN có XHTH tương ứng là (13,15 ± 5,15), (15,05 ± complications. Subjects and methods: The 5,8) thấp hơn nhóm BN không có XHTH (21,03 ± prospective descriptive study was conducted at 7,06), (23,78 ± 7,51); p < 0,001 và không có ý nghĩa Department of Gastroenterology Bach Mai Hospital dự báo biến chứng với AUC < 0,5. Điểm MELD, MELD from July 2019 to March 2020. Research population: Na trung bình ở nhóm BN có bệnh não gan (21,16 ± patients werediagnosed with cirrhosis and 7,85), (23,76 ± 7,94) cao hơn nhóm BN không có complications. Results and conclusion: There were bệnh não gan (12,93 ± 4,57), (14,85 ± 5,46); p < 387 patients were recruited in our study. Mean MELD, 0,001 và có ý nghĩa dự báo yếu về biến chứng bệnh MELD Na scores in the group of patients with GI não gan với AUC < 0,7. Điểm MELD, MELD Na trung bleeding were (13.15 ± 5.15), (15.05 ± 5.8), bình ở nhóm BN có NTDCT (18,06 ± 6,82), (20,8 ± respectively which were lower than the group of 7,32) cao hơn nhóm BN không có NTDCT (14,15 ± patients without GI bleeding (21.03 ± 7.06), (23.78 ± 6,15), (16,11 ± 6,82); p < 0,001 và cóý nghĩa dự báo 7.51); p

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY