Nghiên cứu một số chỉ số nhân trắc của trẻ sơ sinh tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu một số chỉ số nhân trắc của trẻ sơ sinh tại tỉnh Thái Nguyên
  • Mã tin : 687
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Các chỉ số nhân trắc (Cân nặng, chiều dài, vòng đầu, vòng cánh tay) của trẻ ngay khi sinh phản ánh tình trạng sức khỏe của trẻ đồng thời là những chỉ báo quan trọng có ảnh hưởng đến sự phát triển và trưởng thành của của trẻ sau này. Bài viết trình bày mô tả các chỉ số nhân trắc của trẻ sơ sinh tại 20 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Thái Nguyên và xác định một số yếu tố liên quan đến cân nặng, chiều dài trung bình của trẻ khi sinh.

Nội dung Text: Nghiên cứu một số chỉ số nhân trắc của trẻ sơ sinh tại tỉnh Thái Nguyên

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2022 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC CỦA TRẺ SƠ SINH TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Nguyễn Thị Xuân Hương1 TÓM TẮT children at birth. Keywords: Anthropometry, birthweight, neonatal 23 Mục tiêu: Mô tả các chỉ số nhân trắc của trẻ sơ length, Thai Nguyen sinh tại 20 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Thái Nguyên và xác định một số yếu tố liên quan đến cân nặng, chiều I. ĐẶT VẤN ĐỀ dài trung bình của trẻ khi sinh. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Kết quả: Cân nặng trung bình Các chỉ số nhân trắc (Cân nặng, chiều dài, khi sinh trẻ trai: 3,10 ± 0,39kg; trẻ gái: 3,01 ± vòng đầu, vòng cánh tay) của trẻ ngay khi sinh 0,38kg: Chiều dài trung bình khi sinh trẻ trai: 49.08 ± phản ánh tình trạng sức khỏe của trẻ đồng thời 2.87cm; trẻ gái: 48.49 ± 2.73cm; Vòng đầu trung bình là những chỉ báo quan trọng có ảnh hưởng đến trẻ trai: 32.45 ± 2.60cm; trẻ gái: 32.03 ± 2.37cm. sự phát triển và trưởng thành của của trẻ sau Vòng cánh tay trẻ trai: 11.04 ± 1.45cm, trẻ gái: 10.89 ± 1.43cm. Các yếu tố liên quan tới cân nặng của trẻ này[1], [6], [7]. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài khi sinh: bà mẹ bổ sung vi chất trước khi mang thai, nước đã chứng minh rằng kích thước cơ thể trẻ BMI của bà mẹ trước khi mang thai, tăng cân của bà sơ sinh lúc mới sinh phụ thuộc vào yếu tố di mẹ trong quá trình mang thai. Các yếu tố liên quan tới truyền, giới tính và môi trường. Trong các yếu tố chiều dài của trẻ khi sinh: bà mẹ bổ sung vi chất trước môi trường quan trọng nhất là sức khỏe và tình khi mang thai, chiều cao của bà mẹ trước khi mang trạng dinh dưỡng của bà mẹ trước và trong quá thai. Kết luận: Các chỉ số nhân trắc ở trẻ trai cao hơn trẻ gái, Tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ trước và trình mang thai [2],[3],[5],[6],[8]. Đánh giá các trong quá trình mang thai có liên quan đến cân nặng chỉ số nhân trắc của trẻ khi sinh là vô cùng quan và chiều dài của trẻ khi sinh. trọng vì nó là cơ sở khoa học cho việc chăm sóc Từ khóa: Nhân trắc, cân nặng sơ sinh, chiều dài sức khỏe cho trẻ vào những năm sau này. sơ sinh, Thái Nguyên. Thái Nguyên là một tỉnh miền núi phía Bắc, SUMMARY với dân cư khoảng hơn một triệu người (70% RESEARCH ON SOME THE sống ở khu vực nông thôn), là địa bàn sinh sống ANTHROPOMETRIC INDICATORS OF của 8 dân tộc; nhóm dân tộc Kinh chiếm khoảng NEONATAL IN THAI NGUYEN PROVINCE 81%, các dân tộc thiểu số khác bao gồm Tày, Objectives: Describe the anthropometric Nùng, Sán Dìu, H Mông, Sán Cháy, Hoa và Dao indicators of neonatal in 20 communes in 4 districts of chiếm khoảng 19% tổng số dân cư. Trong đó 4 Thai Nguyen province and identify some factors huyện: Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, Định Hóa là related to the average birth weight and length of children. Methods: cross-sectional description. các huyện xa trung tâm thành phố, điều kiện Results: Average birth weight for boys: 3.10 ± kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn lạc hậu. Để 0.39kg; girls: 3.01 ± 0.38kg: Average length at birth góp phần cung cấp cơ sở xây dựng các hoạt for boys: 49.08 ± 2.87cm; girls: 48.49 ± 2.73cm; động nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, sức Average head circumference of boys: 32.45 ± 2.60cm; khỏe của trẻ em tại Thái Nguyên chúng tôi tiến girls: 32.03 ± 2.37cm. Mid-upper arm circumference hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: “Mô tả for boys: 11.04 ± 1.45cm, girls: 10.89 ± 1.43cm. Factors related to baby's birth weight: mothers các chỉ số nhân trắc của trẻ sơ sinh tại 20 xã supplemented with micronutrients before pregnancy, thuộc 4 huyện của tỉnh Thái Nguyên và xác định BMI of mothers before pregnancy, weight gain of một số yếu tố liên quan đến cân nặng, chiều dài mothers during pregnancy. Factors related to the trung bình của trẻ khi sinh”. length of the child at birth: the mother supplemented with micronutrients before pregnancy, the mother's II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU height before pregnancy. Conclusion: The 2.1. Đối tượng nghiên cứu: Các cặp mẹ - anthropometric indexes are higher in boys than girls. con sống tại 20 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Thái The nutritional status of mothers before and during pregnancy is related to the weight and length of the Nguyên. Tiêu chuẩn chọn vào nghiên cứu: 1Trường - Con của các bà mẹ được bổ sung vi chất Đại học Y Dược Thái Nguyên trước trong quá trình mang thai tại 20 xã thuộc 4 Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Xuân Hương huyện của tỉnh Thái Nguyên. Email: nguyenthixuanhuong@tnmc.edu.vn - Gia đình đồng ý cho trẻ vào tham gia nghiên Ngày nhận bài: 3.01.2022 cứu và ký vào phiếu tham gia thông qua quy Ngày phản biện khoa học: 28.2.2022 Ngày duyệt bài: 3.3.2022 trình chuẩn. 85

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2022 2.2. Phương pháp nghiên cứu Bảng 3.1. Cân nặng trung bình của trẻ 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả khi sinh cắt ngang. Cân nặng của trẻ khi Giới p 2.2.2. Cỡ mẫu: gồm 1061 cặp mẹ con đồng ý sinh (kg) ( X ± SD) tham gia nghiên cứu. Trai (n= 544) 3,10 ± 0,39 0,001 2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu Gái (n= 517) 3,01 ± 0,38 - Thu thập các chỉ số: cân nặng, chiều dài, Nhận xét: Cân nặng trung bình khi sinh của vòng đầu, vòng cánh tay trong 24 giờ đầu sau trẻ trai là 3,1kg cao hơn trẻ gái là 3,01kg, sự khi sinh. Các số đo nhân trắc đều được thực hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê, p< 0,001. hai lần và lấy giá trị trung bình. Kỹ thuật cân, đo Bảng 3.2. Chiều dài trung bình của trẻ trẻ được áp dụng theo hướng dẫn của WHO khi sinh 2006 [7]. Chiều dài của trẻ khi Giới p + Cân nặng: Sử dụng cân điện tử với độ sinh (cm) ( X ± SD) chính xác 0,01kg. Trai (n= 544) 49,08 ± 2,87 0,0002 + Chiều dài: Dùng thước gỗ có chặn đầu và Gái (n= 517) 48,49 ± 2,73 chân, được chia đến milimet. Nhận xét: Chiều dài trung bình khi sinh của + Vòng đầu: Sử dụng thước dây mềm, không trẻ trai là cao hơn trẻ gái, sự khác biệt có ý nghĩa co giãn, được chia đến milimet. thống kê, p< 0,001. Bảng 3.3. Vòng đầu trung bình của trẻ + Vòng cánh tay: Sử dụng thước đo Lange khi sinh skinfold caliper tiêu chuẩn. Vòng đầu của trẻ khi - Các yếu tố liên quan: Phỏng vấn bà mẹ theo Giới P sinh (cm) ( X ± SD) bộ câu hỏi được thiết kế sẵn: Tuổi, dân tộc, Trai (n= 544) 32,45 ± 2,60 nghề nghiệp của bà mẹ, trình độ học vấn của bà 0,003 Gái (n= 517) 32,03 ± 2,37 mẹ, tăng cân của bà mẹ trong quá trình mang Nhận xét: Vòng đầu trung bình khi sinh của thai, cân nặng, chiều cao, thiếu máu của bà mẹ trẻ trai là cao hơn trẻ gái, sự khác biệt có ý nghĩa trước và trong khi mang thai. Sử dụng mô hình thống kê, p< 0,003. hồi quy logistic để phân tích các yếu tố liên quan Bảng 3.4. Vòng cánh tay trung bình của đến cân nặng và chiều dài của trẻ sơ sinh. trẻ khi sinh 2.3. Xử lý số liệu. Số liệu được mã hóa và Vòng cánh tay của trẻ làm sạch trước khi nhập vào máy tính bằng phần Giới p khi sinh (cm) ( X ± SD) mềm Epi DATA 3.1 và phân tích bằng phần mềm Trai (n= 544) 11.04 ± 1.45 STATA 14. 0,055 Gái (n= 517) 10.89 ± 1.43 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nhận xét: Vòng cánh tay trung bình khi sinh 3.1. Các chỉ số nhân trắc của trẻ khi sinh của trẻ trai là cao hơn trẻ gái, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 3.2. Các yếu tố liên quan tới cân nặng, chiều dài khi sinh Bảng 3.5. Phân tích hồi quy các yếu tố liên quan tới cân nặng khi sinh Cân nặng khi sinh Các yếu tố β 95%CI P Acid folic Mẹ được bổ sung vi Sắt và acid folic 0,01 0,06 – 0,07 0,830 chất trước mang thai Đa vi chất 0,16 0,10 – 0,23 0,001 Nghề nông Nghề nghiệp của mẹ Cán bộ và nghề khác 0,06 0,04 – 0,16 0,258 < 18,5 BMI của bà mẹ ≥ 18,5 0,12 0,06 – 0,18 0,001 Tăng cân của bà mẹ < 9 kg ≥ 9 kg 0,14 0,08 – 0,20 0,001 Tiểu học Trung học cơ sở 0,09 0,01 – 0,19 0,084 Học vấn của bà mẹ Trung học phổ thông 0,09 - 0,02 – 0,20 0,107 Trên trung học 0,07 0,08 – 0,23 0,356 Giới Gái 86

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2022 Trai 0,08 0,62 – 0,14 0,005 Con đầu Thứ tự con Con thứ 2 trở lên 0,19 0,12 – 0,27 0,001 Nhận xét: Khi phân tích đa biến thấy có mối liên quan giữa cân nặng khi sinh của trẻ với bà mẹ được bổ sung đa vi chất trước khi mang thai, chỉ số BMI của bà mẹ trước thai kỳ, sự tăng cân của bà mẹ khi mang thai, giới tính của trẻ và thứ tự con. Bảng 3.6. Phân tích hồi quy các yếu tố liên quan tới chiều dài khi sinh Cân nặng khi sinh Các yếu tố β 95%CI P Acid folic Mẹ được bổ sung vi Sắt và acid folic -0,15 -0,61 – 0,30 0,511 chất trước mang thai Đa vi chất 1,89 1,43 – 2,53 0,001 Nghề nông Nghề nghiệp của mẹ Cán bộ và nghề khác -0,32 -1,01 – 0,37 0,368 < 1,45m Chiều cao của bà mẹ ≥ 1,45m 1,36 0,51 – 2,21 0,002 < 9kg Tăng cân của bà mẹ ≥ 9kg 0,20 -0,19 – 0,60 0,315 Tiểu học Trung học cơ sở 0,07 0,62 – 0,77 0,829 Học vấn của bà mẹ Trung học phổ thông 0,54 - 0,22 – 1,31 0,165 Trên trung học 0,53 -0,54 – 1,94 0,331 Gái Giới Trai 0,58 0,20 – 0,96 0,003 Con đầu Thứ tự con Con thứ 2 trở lên 1,03 0,51 – 1,54 0,001 Nhận xét: Các yếu tố liên quan đến chiều dài của trẻ khi sinh là mẹ được bổ sung đa vi chất trước khi mang thai, chiều cao của bà mẹ trước khi mang thai, giới tính và thứ tự con. IV. BÀN LUẬN là người dân tộc thiểu số, hơn 80% các bà mẹ 3.1. Các chỉ số nhân trắc của trẻ khi làm nghề nông nên ít có điều kiện chăm sóc thai nhi. sinh. Cân nặng trung bình khi sinh của trẻ trai là Vòng đầu trung bình khi sinh của trẻ trai là 3,1kg cao hơn trẻ gái là 3,01kg, sự khác biệt có cao hơn trẻ gái, sự khác biệt có ý nghĩa thống ý nghĩa thống kê, p< 0,001. Kết quả nghiên cứu kê, p< 0,003. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi của chúng tôi cũng tương tự như của tác giả Vũ thấp hơn so với chuẩn của WHO [7] và thấp hơn Thị Thanh Hương nghiên cứu tại khu vực Hà Nội kết quả nghiên cứu của Jose Villar thực hiện tại 8 [3], của tác giả Phan Thị Hòa nghiên cứu tại tỉnh quốc gia trên thế giới vòng đầu trung bình của Bình Dương [1]. Cân nặng lúc đẻ của trẻ sơ sinh trẻ sơ sinh là 33,9cm [6]. trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn kết quả Vòng cánh tay trung bình khi sinh của trẻ trai của WHO 2006 [7] và thấp hơn kết quả nghiên là cao hơn trẻ gái, tuy nhiên sự khác biệt không cứu của Jose Villar thực hiện tại 8 quốc gia trên có ý nghĩa thống kê. So với chuẩn của WHO, thế giới cân nặng sơ sinh trung bình của trẻ sơ vòng cánh tay của trẻ trong nghiên cứu thấp hơn sinh là 3,300g [6]. ở cả hai giới [7]. Chiều dài trung bình khi sinh của trẻ trai là 4.2. Các yếu tố liên quan tới cân nặng, cao hơn trẻ gái, sự khác biệt có ý nghĩa thống chiều dài khi sinh. Cân nặng khi sinh có liên kê, p< 0,001. Kết quả nghiên cứu bảng 3.2. cho quan mật thiết với tình trạng dinh dưỡng trước thấy chiều dài lúc mới đẻ của trẻ sơ sinh trong trong quá trình mang thai của bà mẹ. Trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn kết quả nghiên cứu của chúng tôi, khi phân tích đa biến (Bảng 3.5) thấy có mối liên quan giữa cân nặng nghiên cứu của tác giả Phan Thị Hòa,Vũ Thị khi sinh của trẻ với bà mẹ được bổ sung đa vi Thanh Hương, Naheed Vaida, của WHO [1], [3], chất trước khi mang thai, chỉ số BMI của bà mẹ [5], [7]. Có lẽ do nghiên cứu của chúng tôi thực trước thai kỳ, sự tăng cân của bà mẹ khi mang hiện tại các huyện miền núi của tỉnh Thái thai, giới tính của trẻ và thứ tự con. Kết quả cho Nguyên, nơi còn có nhiều khó khăn về điều kiện thấy con của các bà mẹ được bổ sung đa vi chất kinh tế một nửa số bà mẹ tham gia nghiên cứu trước khi mang thai có cân nặng khi sinh cao hơn 87

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2022 160g so với con của các bà mẹ được bổ sung tính và thứ tự con. Con của các bà mẹ được bổ acid folic trước khi mang thai (95% CI 0,10; sung đa vi chất dinh dưỡng trước khi mang thai 0,23, p< 0,01). Kết quả này cũng tương tự có chiều dài khi sinh cao hơn 1,89cm so với con nghiên cứu của Phạm Quốc Hùng (2017) tại Hà của các bà mẹ được bổ sung acid folic (95%CI Nam có cân nặng sơ sinh trung bình ở nhóm bà 1,43- 2,35, p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2022 của trẻ đến 12 tháng tuổi tại Hà Nam”, Luận án of life”, European Scientific Journal, 8 (29), pp. 16-37. tiến sĩ dinh dưỡng. 6. Villar J, Cheikh I.L, Victora C. G, et al (2014), 3. Vũ Thị Thanh Hương, Lê Thị Hợp, Lê Anh Tuấn “International standards for newborn weight, (2011), “Đặc điểm tăng trưởng và hiệu quả bổ length, and head circumference by gestational age sung Đavin- Kids đến phát triển thể lực của trẻ từ and sex: the Newborn Cross-Sectional Study of the sơ sinh đến 24 tháng tuổi tại Sóc Sơn - Hà Nội ”, INTERGROWTH-21st Project”, Lancet, 384 (9946), Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm, 7(1), tr. 34- 40. pp. 857-68. 4. Gala U.M, Godhia M.L, Nandanwar Y.S (2016), 7. WHO (2006), “Child growth standards 2006”. “Effect of maternal nutritional status on birth 8. Woldeamanuel G.G, Geta T.G, Mohammed outcome”, Int J Adv Nutr Health Sci, 4 (2), pp. T.P, et al (2019), “Effect of nutritional status of 226-233. pregnant women on birth weight of newborns at 5. Naheed Vaida (2012), “A study on various Butajira Referral Hospital, Butajira, Ethiopia”, SAGE factors affecting growth during the first two years Open Med, 7, pp. 2050312119827096. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN CÓ CHỈ ĐỊNH CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA Nguyễn Hồng Lợi*, Trần Xuân Phú* TÓM TẮT plays an important role. Methods: Including 37 patients (47 missing teeth) with maxillary molar loss 24 Đặt vấn đề: Cấy ghép nha khoa là một phương indicated for dental implant treatment at Odonto- pháp điều trị hiệu quả, tiên tiến nhất và đáp ứng lâu Stomatology Center, Hue Central Hospital from March dài trong trường hợp bệnh nhân mất răng đặc biệt là 2021 to October 2021. Study design: Descriptive mất răng phía sau cùng. Tỉ lệ thành công và dự đoán cross-sectional study. Results: The mean age was sự thành công của cấy ghép nha khoa phụ thuộc 49.32±14.45 years old, the mean age of men was nhiều yếu tố, trong đó độ đánh giá chất lương đóng 46.60±13.75 years old, the mean age of women was vai trò quan trọng. Phương pháp nghiên cứu: Gồm 52.53±14.98 years old. The most common cause of 37 bệnh nhân (47 răng mất) mất răng cối hàm trên có tooth loss is tooth decay, accounting for 70.2%. The chỉ định điều trị cấy ghép nha khoa tại Trung tâm time of tooth loss > 24 months accounted for the Răng Hàm Mặt Bệnh viện TW Huế từ tháng 3/2021 highest rate (63.8%). The average bone density was đến 10/2021. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả. 894.04±200.62 HU, the smallest was 620 HU and the Kết quả: Độ tuổi trung bình là 49,32±14,45 tuổi, largest was 1350 HU. Conclusion: Bone density plays trung bình của nam là 46,60±13,75 tuổi, trung bình an important role in choosing the surgical method as của nữ là 52,53±14,98 tuổi. Nguyên nhân mất răng do well as predicting the success rate of implants. The sâu răng hay gặp nhất chiếm tỷ lệ 70,2%. Thời gian assessment of bone quality is to make an accurate mất răng > 24 tháng chiếm tỷ lệ cao nhất là 63,8%. surgical plan. Mật độ xương trung bình là 894,04±200,62 HU, nhỏ Keywords: bone density, dental implants. nhất là 620 HU và lớn nhất là 1350 HU. Kết luận: Mật độ xương đóng vai trò quan trọng cho việc lựa chọn I. ĐẶT VẤN ĐỀ cách thức phẫu thuật cũng như tiên lượng tỷ lệ thành công của cấy ghép implant. Việc đánh giá chất lượng Cấy ghép nha khoa là một phương pháp điều xương để đưa ra kế hoạch phẫu thuật chính xác. trị hiệu quả, tiên tiến nhất và đáp ứng lâu dài Từ khoá: mật độ xương, cấy ghép nha khoa trong trường hợp bệnh nhân mất răng toàn bộ hay bán phần, đặc biệt là mất răng phía sau SUMMARY cùng. Tỉ lệ thành công và dự đoán sự thành công BONE QUALITY ASSESSMENT ON PATIENTS này phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó độ đánh HAVING AN INDICATION FOR DENTAL IMPLANTS gía chất lương xương trước khi bắt đầu cấy ghép Background: Dental implants are an effective, nha khoa đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, việc most advanced and long-lasting treatment method in case of patients with tooth loss, especially those that đánh giá chất lượng xương là một trong những locate at the back of the dental arches. The success bước quan trọng và là mối quan tâm hàng đầu rate and predictive success of dental implants depend của bác sỹ trước khi cấy ghép nha khoa cho on many factors, in which the quality assessment bệnh nhân[1]. Nghiên cứu của Lê Hồng Liên và cộng sự (2011), sau 3 - 6 tháng tích hợp xương *Trung tâm Răng hàm mặt, Bệnh viện Trung ương Huế trên implant tốt là 93,55%, phục hình cố định Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hồng Lợi sau 6 tháng tốt là 96,23%[2]. Email: drloivietnam@yahoo.com.vn Trước đây tại Việt Nam các bác sỹ chỉ đánh Ngày nhận bài: 3.01.2022 giá sự vững ổn của implant mà không quan tâm Ngày phản biện khoa học: 25.2.2022 đến chất lượng của xương hàm trên lâm sàng. Ngày duyệt bài: 3.3.2022 89

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY