Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh được điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2021

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh được điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2021
  • Mã tin : 880
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Suy dinh dưỡng ở trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có thể coi là một biến chứng thường gặp của bệnh tim bẩm sinh. Bài viết trình bày việc nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh được điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2021.

Nội dung Text: Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh được điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2021

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 518 - THÁNG 9 - SỐ 1 - 2022 di căn hạch cổ thường gặp ở nhóm bệnh nhân diameter predict central neck lymph node trẻ tuổi. metastases in papillary thyroid microcarcinoma. Ann Surg Oncol, 2013. 20(3): p. 746-52. - Tỉ lệ sờ thấy hạch cổ di căn trong 3. Liu, Z., et al., Diagnostic accuracy of UTBMTGTN trên lâm sàng không cao, trong ultrasonographic features for lymph node nghiên cứu của chúng tôi chỉ 5,5%. metastasis in papillary thyroid microcarcinoma: a - Trên siêu âm, bệnh nhân có 1 khối u giáp single-center retrospective study. World J Surg Oncol, 2017. 15(1): p. 32. chiếm phần lớn (69%), đa số khối u có kích thước 4. Jiang, L.H., et al., Predictive Risk-scoring Model < 1cm (62%), 91% khối u giảm âm, 73% khối u For Central Lymph Node Metastasis and Predictors có vôi hóa, 19% khối u phá vỡ vỏ bao giáp. Đa số of Recurrence in Papillary Thyroid Carcinoma. Sci khối u giáp siêu âm là TIRADS 4 (74,5%). Đa số Rep, 2020. 10(1): p. 710. 5. Wang, Z., et al., A Clinical Predictive Model of các bệnh nhân có nồng độ hormone tuyến giáp Central Lymph Node Metastases in Papillary bình thường trước phẫu thuật. Thyroid Carcinoma. Front Endocrinol (Lausanne), - Nam giới, tuổi < 45, kích thước khối u ≥ 2022. 13: p. 856278. 1cm, số lượng khối u >1, xâm lấn ra ngoài tuyến 6. Nguyễn Văn Tâm, Nghiên cứu đặc điểm di căn và kết quả nạo vét hạch cổ vùng trung tâm điều trị giáp là các yếu tố nguy cơ độc lập của di căn ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú. 2015, Đại hạch cổ. học Y Hà Nội: Hà Nội. 7. Kim, H.J., et al., Number of tumor foci as predictor TÀI LIỆU THAM KHẢO of lateral lymph node metastasis in papillary thyroid 1. Rahib, L., et al., Projecting cancer incidence and carcinoma. 2015. 37(5): p. 650-654. deaths to 2030: the unexpected burden of thyroid, 8. Trần Văn Thông, Đánh giá kết quả sớm của phẫu liver, and pancreas cancers in the United States. thuật ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Đại học Y Cancer Res, 2014. 74(11): p. 2913-21. Hà Nội. 2014, Đại học Y Hà Nội: Hà Nội. 2. Zhao, Q., et al., Multifocality and total tumor NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG CỦA TRẺ MẮC BỆNH TIM BẨM SINH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI NĂM 2021 Nguyễn Minh An1, Nguyễn Thị Lệ Thuy2 TÓM TẮT phân loại bệnh tim bẩm sinh, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 28 Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ mắc SUMMARY bệnh tim bẩm sinh điều trị tại bệnh viện tim Hà Nội năm 2021. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu RESEARCH ON SOME FACTORS RELATED mô tả cắt ngang 105 bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm TO THE MALNUTRITION OF CONGENITAL sinh. Kết quả nghiên cứu: Tình trạng dinh dưỡng HEART DISEASE CHILDREN AT HANOI của bệnh nhi: Bình thường 45,7%, suy dinh dưỡng HEART HOSPITAL IN 2021 54,3%; Phân loại tình trạng suy dinh dưỡng: Suy dinh Objective: To study some factors related to dưỡng cấp chiếm 15,2%, suy dinh dưỡng mạn 22,9% malnutrition of children with congenital heart disease và suy dinh dưỡng mạn tiến triển chiếm 16,2%; Liên treated at Hanoi Heart hospital in 2021. Methods: A quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng với giới tính bệnh cross-sectional descriptive study of 105 children with nhi: p = 0,067; Liên quan giữa tình trạng suy dinh congenital heart disease. Results: Nutritional status dưỡng với nhóm tuổi: p = 0,084; Liên quan giữa tình of pediatric patients: Normal 45.7%, malnourished trạng suy dinh dưỡng với cân nặng khi sinh: p = 54.3%; Classification of malnutrition: acute 0,021; Liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng với malnutrition was 15.2%, chronic malnutrition was phân loại bệnh tim bẩm sinh: p = 0,047. Kết luận: 22.9% and progressive chronic malnutrition 16.2%; kết quả nghiên cứu cho thấy tình trạng suy dinh Relationship between malnutrition and sex of children: dưỡng của trẻ có liên quan đến cân nặng khi sinh và p = 0.067; Relationship between malnutrition and age group: p = 0.084; Relationship between malnutrition 1Trường and birth weight: p = 0.021; Relationship between Cao đẳng Y tế Hà Nội malnutrition and congenital heart disease 2Trường Cao đẳng Y Tế Hà Nội classification: p = 0.047. Conclusion: The results of Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Minh An the study showed that child’s malnutrition was related Email: Dr_minhan413@yahoo.com to birth weight and congenital heart disease Ngày nhận bài: 23.6.2022 classification, the difference was statistically significant Ngày phản biện khoa học: 15.8.2022 with p < 0.05. Ngày duyệt bài: 22.8.2022 115

vietnam medical journal n01 - SEPTEMBER - 2022 I. ĐẶT VẤN ĐỀ - Bệnh nhi được chẩn đoán và điều trị bệnh lý Suy dinh dưỡng ở trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh tim bẩm sinh có thể coi là một biến chứng thường gặp của - Hồ sơ bệnh án đầy đủ thông tin, hợp lệ bệnh tim bẩm sinh. Suy dinh dưỡng có thể gây 2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ ảnh hưởng vĩnh viễn đến sự phát triển thể chất, - Gia đình không đồng ý tham gia nghiên cứu tâm thần - vận động của trẻ tùy mức độ. Suy - Hồ sơ bệnh án thiếu thông tin dinh dưỡng là hậu quả của các triệu chứng bệnh 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu tim bẩm sinh, của tần suất nằm viện thường - Thời gian nghiên cứu: từ tháng 12/2020 – xuyên và kéo dài [1], [2]. tháng 12/2021 Tim bẩm sinh và suy dinh dưỡng gây ảnh - Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện tim Hà Nội hưởng, tác động qua lại với nhau vì tim bẩm sinh 2.3. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt là một trong những yếu tố nguy cơ gây suy dinh ngang, không đối chứng dưỡng. Ngược lại, suy dinh dưỡng làm cho bệnh 2.4. Chọn mẫu nghiên cứu tim bẩm sinh tiến triển nặng và nhanh hơn. - Chọn mẫu theo phương pháp lấy mẫu thuận Ngoài ra tình trạng suy dinh dưỡng còn làm giảm tiện, bao gồm tất cả những bệnh nhân đủ tiêu đáng kể đến kết quả điều trị thậm chí gây thất chuẩn chọn mẫu trong thời gian nghiên cứu. bại của phẫu thuật sửa chữa dị tật tim và phục Tổng số đối tượng nghiên cứu thu thập được là hồi sau phẫu thuật, đặc biệt là dị tật tim nặng, 105 bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh. phức tạp thường bị suy dinh dưỡng nặng. Đây là 2.5. Các biến số nghiên cứu một mối lo ngại rất lớn đối với trẻ bị tim bẩm 2.5.1. Đặc điểm chung của bệnh nhi mắc sinh [1], [2], [4]. bệnh tim bẩm sinh Gần đây, khi y học phát triển với những thành - Tuổi của trẻ, dựa theo cách tính tuổi của tựu mới, nhiều nghiên cứu tập trung cố gắng tìm WHO. Và được chia ra các khoảng tuổi: ≤ 6 hiểu xem các yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến tháng tuổi; 6 – ≤ 12 tháng; 12 – ≤ 24 tháng và sự tăng trưởng của trẻ có dị tật tim bẩm sinh, để từ 24 - 60 tháng. có thể đưa ra các can thiệp thích hợp nhằm giảm - Giới tính của trẻ tham gia nghiên cứu: Nam, nữ suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn là - Cân nặng bệnh nhi khi sinh: < 2500 gr và ≥ 2500gr một thách thức cho các bác sỹ và điều dưỡng - Thời gian phát hiện bệnh lý tim bẩm sinh: chuyên khoa nhi, tim mạch và dinh dưỡng. Xuất Chia ra các khoảng < 1 tháng, 1- < 3 tháng, từ 3 phát từ những vấn đề trên, nhằm có những luận – < 6 tháng, từ 6 - < 12 tháng và ≥ 12 tháng. cứ khoa học về tình trạng dinh dưỡng của trẻ - Chấn đoán bệnh lý tim bẩm sinh mắc bệnh lý tim bẩm sinh và các yếu tố liên - Phân loại tim bẩm sinh: Tim bẩm sinh có quan chúng tôi tiến hành nghiên cứu để tài tím, Tim bẩm sinh không tím ”Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến tình 2.5.2. Tình trạng dinh dưỡng của bệnh trạng suy dinh dưỡng của trẻ mắc bệnh tim bẩm nhi mắc bệnh tim bẩm sinh sinh điều trị tại bệnh viện tim Hà Nội năm 2021” - Phân loại dinh dưỡng theo nhóm chỉ số về nhân trắc II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU + Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (Z-Score 2.1. Đối tượng nghiên cứu. Bao gồm cân nặng/ tuổi) những bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh đang + Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (Z-Score điều trị tại bệnh viện Tim Hà Nội năm 2021 chiều cao/ tuổi) 2.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng + Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể gầy còm (Z-Score nghiên cứu cân nặng/ chiều cao) - Tuổi: Trẻ từ ≥ 1 tháng đến 60 tháng tuổi Bảng 2.1. Bảng phân loại tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi Z-score CC/T CN/T CN/CC -2SD≤Z-score ≤ 2SD Bình thường Bình thường Bình thường < -2 SD Thấp còi vừa Nhẹ cân vừa Gầy còm vừa < -3 SD Thấp còi nặng Nhẹ cân nặng Gầy còm nặng >2 SD Thừa cân Thừa cân >3 SD Béo phì Béo phì Xác định cân nặng: Cân trẻ bằng cân điện tử hiệu chỉnh trước khi sử dụng. SECA với độ chính xác 10g. Cân được kiểm tra và Xác định chiều cao đứng/chiều dài nằm: Dùng 116

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 518 - THÁNG 9 - SỐ 1 - 2022 thước gỗ UNICEF với độ chính xác 0,1cm để đo. nghiên cứu - Phân loại tình trạng suy dinh dưỡng theo 3.1.1. Đặc điểm chung của bệnh nhi lâm sàng mắc bệnh tim bẩm sinh + Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đơn thuần: Chỉ - Tuổi thường gặp nhất trong nghiên cứu là < số cân nặng theo tuổi < –2SD so với quần thể 6 tháng tuổi (chiếm 42,9%) tiêu chuẩn WHO-2006. Chỉ số này biểu hiện một - Tỷ lệ bệnh nhân Nam là 48,6% và Nữ là 51,4%. tình trạng thiếu hụt về dinh dưỡng nhưng không - Cân nặng bệnh nhi khi sinh < 2500gr chiếm đánh giá được tình trạng thiếu hụt đó xảy ra 27,6%, ≥ 2500 gr chiếm 72,4%. trong khoảng thời gian này hay từ trước. - Chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh: Thông liên nhĩ + Suy dinh dưỡng: CN/T < - 2SD; CN/CC < - 5,7%, thông liên thất 45,7%, còn ống động mạch 2SD và CC/T Bình thường chủ 12,4%, Hẹp động mạch phổi 7,6%, tứ chứng + Suy dinh dưỡng mãn đã hồi phục: CN/T < - Fallot 17,1%, phối hợp nhiều dị tật 11,4%. 2SD; CC/T < -2SD và CN/CC Bình thường - Phân loại bệnh tim bẩm sinh: Tim bẩm sinh + Suy dinh dưỡng mãn tiến triển: CN/T < - có tím chiếm 19,0%, Tim bẩm sinh không tím 2SD; CN/CC < -2SD; và CN/CC < - 2SD chiếm 81,0% - Phân độ suy dinh dưỡng theo chỉ số CN/T - Thời điểm phát hiện tim bẩm sinh: < 1 + Từ dưới -2 SD đến -3 SD: Suy dinh dưỡng nhẹ tháng chiếm 44,8%, 1- < 3 tháng chiếm 20%, 3 + Từ dưới -3 SD đến -4 SD: Suy dinh dưỡng - < 6 tháng chiếm 21%, 6 - < 12 tháng chiếm trung bình 10,4% và > 12 tháng chiếm 3,8%. + Từ dưới -4 SD: Suy dinh dưỡng nặng - Phân loại suy dinh dưỡng theo Z – Scores: 2.5.3. Xác định một số yếu tố liên quan Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 54,3%, Suy dinh đến tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ dưỡng thể thấp còi 45,7, suy dinh dưỡng thể gầy - Liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng còm 41,9%. với giới tính bệnh nhi - Phân loại tình trạng suy dinh dưỡng theo - Liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng lâm sàng: Suy dinh dưỡng cấp 15,2%, suy dinh với nhóm tuổi dưỡng mạn: 22,9%, Suy dinh dưỡng mạn tiến - Liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng triển 16,2%. với cân nặng khi sinh - Mức độ suy dinh dưỡng: Suy dinh dưỡng - Liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng nhẹ 26,7%, suy dinh dưỡng trung bình 17,1%, với phân loại bệnh tim bẩm sinh. Suy dinh dưỡng nặng 10,5%. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Đặc điểm chung của đối tương 3.1.2. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng của bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh Bảng 3.1. Liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi với giới Nam Nữ Loại suy dinh dưỡng Tổng n % n % Bình thường 24 47,1 24 44,4 48 Cấp 7 13,7 9 16,7 16 Mạn 11 21,6 13 24,1 24 Mạn tiến triển 9 17,6 8 14,8 17 Tổng 51 100 54 100 105 Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy có 26/51 bệnh nhi Nam suy dinh dưỡng ở các thể khác nhau (chiếm 52,9%) và tỷ lệ này ở nữ là 55,6%. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p = 0,067. Bảng 3.2. Liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi với nhóm tuổi < 12 tháng ≥ 12 tháng Loại suy dinh dưỡng Tổng n % n % Bình thường 19 42,2 29 48,3 48 Cấp 10 22,2 6 10,0 16 Mạn 11 24,4 13 21,7 24 Mạn tiến triển 5 11,2 12 20,0 17 Tổng 45 100 60 100 105 Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm bệnh nhi nhỏ hơn 12 tháng tuổi có tỷ lệ suy dinh dưỡng là 57,8% và nhóm bệnh nhi từ 12 tháng tuổi trở lên tỷ lệ suy dinh dưỡng là 51,7%. Sự khác biệt không có ý nghĩa thông kê với p = 0,084. 117

vietnam medical journal n01 - SEPTEMBER - 2022 Bảng 3.3. Liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi với tiền sử sản khoa Đủ tháng Thiếu tháng Loại suy dinh dưỡng Tổng n % n % Bình thường 41 50,0 7 30,4 48 Cấp 8 9,8 8 34,8 16 Mạn 21 25,6 3 13,0 24 Mạn tiến triển 12 14,6 5 21,8 17 Tổng 82 100 23 100 105 Nhận xét: Kết quả nghiên cứu mối liên quan giữa tỷ lệ suy dinh dưỡng với tiền sử sản khoa cho thấy, trong 82 trẻ sinh đủ tháng có 41 bệnh nhi có suy dinh dưỡng (chiếm 50%) tỷ lệ này trong 23 bệnh nhi sinh thiếu tháng là 69,6%, Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p = 0,055. Bảng 3.4. Liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi với cân nặng khi sinh ≥ 2500 gr < 2500 gr Loại suy dinh dưỡng Tổng n % n % Bình thường 46 60,4 2 6,9 48 Cấp 10 13,2 6 20,7 16 Mạn 10 13,2 14 48,3 24 Mạn tiến triển 10 13,2 7 24,1 17 Tổng 76 100 29 100 105 Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng ở nhóm trẻ có cân nặng khi sinh lớn hơn 2500gr là 39,6% và nhóm có cân năng nhỏ hơn 2500 gr là 93,1%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,021. Bảng 3.5. Liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi với phân loại tim bẩm sinh Có tím Không tím Loại suy dinh dưỡng Tổng n % n % Bình thường 3 15,0 45 52,9 48 Cấp 5 25,0 11 12,9 16 Mạn 6 30,0 18 21,2 24 Mạn tiến triển 6 30,0 11 12,9 17 Tổng 20 100 85 100 105 Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ vĩnh viễn đến sự phát triển thể chất, tâm thần - suy dinh dưỡng ở nhóm bệnh nhi tim bẩm sinh vận động của trẻ tùy mức độ. Suy dinh dưỡng ở có tím tỷ lệ suy sinh dưỡng là 85,0% và tỷ lệ này trẻ tim bẩm sinh là hậu quả của tần suất nằm trong nhóm tim bẩm sinh không tím là 47,1%, viện thường xuyên và kéo dài, gây ảnh hưởng sự khác biệt có ý nghĩa thông kê với p = 0,047. xấu đến kết quả phẫu thuật, tăng tỷ lệ tử vong. Kết quả nghiên cứu về tình trạng suy dinh IV. BÀN LUẬN dưỡng theo Z – score cho thấy có 57 bệnh nhi 4.1. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ mắc được đánh giá suy dinh dưỡng thể nhẹ cân bệnh tim bẩm sinh (chiếm 54,3%), 48/105 bệnh nhi đánh giá suy 4.1.1. Biểu hiện thiếu hụt dinh dưỡng dinh dưỡng thể thấp còi (chiếm 45,7%) và 44 trên lâm sang. Dinh dưỡng đóng vai trò rất bệnh nhi đánh giá suy dinh dưỡng thể gầy còm quan trọng đối với thành công của quá trình điều trị bệnh lý tim bẩm sinh. Bên cạnh vấn đề tư vấn (chiếm 41,9%). dinh dưỡng hợp lý cho trẻ mắc bệnh tim bẩm Khi tiến hành nghiên cứu phân loại tình trạng sinh trong các lần khám, thì đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo lâm sàng, kết quả nghiên cứu dinh dưỡng trước phẫu thuật, sau phẫu thuật, của chung tôi cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng là cũng giữ một vị trí rất quan trọng trong quá trình 57/105 bệnh nhi (chiếm 54,3%), trong đó có điều trị. Đây là một vấn đề cần có sự kết hợp 15,2 suy dinh dưỡng cấp, 22,9% suy dinh dưỡng của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác mạn và 16,2% suy dinh dưỡng mạn tiến triển. nhau, từ cấp độ quản lý đến các bác sĩ phẫu Theo Doãn Thị Thu [6], Kết quả nghiên cứu 129 thuật bác sĩ dinh dưỡng và gia đình bệnh nhi. bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh điều trị tại bệnh Chậm tăng trưởng ở trẻ tim bẩm sinh có thể viện Đa khoa trung ưng Huế cho thấy tỷ lệ suy coi là một biến chứng thường gặp của tim bẩm dinh dưỡng là 72,1%, trong đó có 16,3% bệnh nhi sinh. Chậm tăng trưởng có thể gây ảnh hưởng suy dinh dưỡng cấp, 29,5% suy dinh dưỡng mạn 118

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 518 - THÁNG 9 - SỐ 1 - 2022 và 26,3% suy dinh dưỡng mạn tiến triển. loại tổn thương tim và các biến chứng xảy ra 4.2. Một số yếu tố liên quan đến tình trên một bệnh nhân nhiều hay ít. trạng dinh dưỡng của bệnh nhi mắc bệnh 4.2.2. Tỷ lệ suy dinh dưỡng theo phân tim bẩm sinh loại tim bẩm sinh. Suy dinh dưỡng vẫn là vấn 4.2.1. Tỷ lệ suy sinh dưỡng theo tuổi ở đề cần được quan tâm trong bệnh tim bẩm sinh, trẻ bị bệnh tim bẩm sinh. Kết quả nghiên cứu đặc biệt là những bệnh có suy tim và tím. Sự mối liên quan giữa thực trạng dinh dưỡng của khác nhau về loại tim bẩm sinh có thể ảnh bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh với nhóm tuổi hưởng đến tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển cho thấy, nhóm bệnh nhi nhỏ hơn 12 tháng tuổi thể chất và mức độ suy dinh dưỡng khác nhau có tỷ lệ suy dinh dưỡng là 57,8% và nhóm bệnh theo từng loại bệnh tim đó [2]. nhi từ 12 tháng tuổi trở lên tỷ lệ suy dinh dưỡng Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ suy dinh là 51,7%. Sự khác biệt không có ý nghĩa thông dưỡng ở nhóm bệnh nhi tim bẩm sinh có tím tỷ kê với p = 0,084. lệ suy sinh dưỡng là 85,0% và tỷ lệ này trong Theo Vũ Văn Quý [4], Kết quả nghiên cứu nhóm tim bẩm sinh không tím là 47,1%, sự khác mối liên quan giữa trình trạng dinh dưỡng của biệt có ý nghĩa thông kê với p = 0,047. Trong đó trẻ mắc bệnh lý tim bẩm sinh so với tuổi cho nhóm bệnh tim bẩm sinh có tím có tỷ lệ suy dinh thấy, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của nhóm dưỡng mạn là 30,0% và mạn tính tiến triển là 1-6 tháng tuổi là 51,4%, từ 6-12 tháng tuổi là 30,0%, trong khi tỷ lệ này ở nhóm tim bẩm sinh 33,3% và > 12 tháng tuổi là 51,4%. Tỷ lệ này không tím là 21,2% và 12,9%. của suy dinh dưỡng thể thấp còi là 22,8%, Theo Hoàng Thị Tín [5], Kết quả nghiên cứu 24,2% và 77,1%. Của suy dinh dưỡng thể gầy cho thấy tỷ lệ trẻ được phân loại tim bẩm sinh có còm là 40,0%, 39,4% và 80,0%. Tác giả nhận tím trong nghiên cứu là 26,7% và tim bẩm sinh xét rằng đối với trẻ > 12 tháng tuổi có tỷ lệ suy không tím là 73,3%. Nghiên cứu mối liên quan dinh dưỡng ở cả 3 loại đều cao hơn nhóm trẻ giữa tình trạng dinh dưỡng và phân loại tim bẩm còn lại, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa sinh cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp cao hơn ở thống kê với p > 0,05. nhóm tim bẩm sinh không tím khi so sánh với Theo Doãn Thị Thu [6], Kết quả nghiên cứu tim bẩm sinh có tím, sự khác biệt có ý nghĩa cho thấy, tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp ở nhóm trẻ < thống kê với p < 0,05. 6 tháng tuổi chiếm 25,4%, ở nhóm 6 – 12 tháng Theo Vũ Văn Quý [4], Tỷ lệ suy sinh dưỡng tuổi (chiếm 7,5%) ở nhóm 12-24 tháng tuổi là nhẹ cân trong nhóm tim bẩm sinh không tím là 9,1% và nhóm > 24 tháng tuổi là 16,7%, sự 46,9% và của nhóm có tím là 40,9%. Tỷ lệ này khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết trong nhóm suy dinh dưỡng thể thấp còi là 39,5 quả nghiên cứu đối với nhóm suy dinh dưỡng và 50,0% và nhóm suy dinh dưỡng thể gầy còm mạn cho tỷ lệ 38,2% ở nhóm < 6 tháng tuổi sau là 51,2% và 59,1% Sự khác biệt không có ý đó giảm dần còn 25,0% ơ nhóm 6-12 tháng, nghĩa thống kê giữa các nhóm. 22,7 % nhóm 12-24 tháng và nhóm > 24 tháng Theo Doãn Thị Thu [6], Kết quả nghiên cứu còn 16,7%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng mạn ở nhóm bệnh p < 0,05. nhân tim bẩm sinh có tím là 26,3% và tim bẩm Nghiên cứu của tác giả Christy AN Okoromah sinh không tím là 30,7%, sự khác biệt không có năm 2011, tỷ lệ suy dinh dưỡng trên nhóm trẻ ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Tỷ lệ suy dinh mắc tim bẩm sinh tăng dần theo độ tuổi của trẻ, dưỡng cấp ở nhóm có tím là 18,4% và nhóm đặc biệt các trẻ can thiệp điều trị muộn [7]. Kết không tím là 15,4%, sự khác biệt không có ý quả này cũng phù hợp với một nghiên cứu trong nghĩa thống kê với p > 0,05. và ngoài nước khác. Và các tác giả cũng thống Kết quả nghiên cứu của chúng tôi hoàn toàn nhất rằng, các trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có phù hợp với nghiên cứu của các tác giả khác trong tháng tuổi cao có tỷ lệ suy dinh dưỡng thường và ngoài nước và các tác giả đều thống nhất rằng, cao hơn so với trẻ thấp tuổi. Điều này có thể dễ bệnh lý tim bẩm sinh có mối liên quan chặt chẽ với giải thích do các trẻ mắc tim bẩm sinh lớn tuổi, tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ, đặc biệt là các phát hiện muộn hơn, sẽ phải gánh chịu một quá bệnh lý tim bẩm sinh có tím. Tình trạng thiếu Oxy trình bệnh lý kéo dài, nhiều rối loạn về thể chất trường diễn, dẫn đến trẻ lúc nào cũng trong trình lẫn tâm lý nên tỷ lệ bị suy dinh dưỡng sẽ cao trạng suy hô hấp mãn, phải tăng công thở, rối loạn hơn. Ngoài ra các tác giả cũng cho rằng, suy về hành vi ăn uống và kém hấp thu. Rất nhiều các dinh dưỡng trong bệnh lý tim bẩm sinh còn phụ nghiên cứu đã so sánh tỷ lệ suy dinh dưỡng 2 thuộc vào quá trình nuôi dưỡng, năng lượng vào, nhóm tim bẩm sinh có tím và không tím với nguy 119

vietnam medical journal n01 - SEPTEMBER - 2022 cơ suy dinh dưỡng [4], [6], [7], kết quả đều tương V. KẾT LUẬN tự như nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ suy dinh Kết quả nghiên cứu cho thấy tình trạng suy trên nhóm bệnh tim bẩm sinh có tím cao hơn so dinh dưỡng của trẻ có liên quan đến cân nặng với nhóm không tím. khi sinh và phân loại bệnh tim bẩm sinh, sự khác 4.2.3. Liên quan giữa tỷ lệ suy dinh biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 dưỡng với tiền sử sản khoa. Kết quả nghiên cứu mối liên quan giữa tỷ lệ suy dinh dưỡng với TÀI LIỆU THAM KHẢO tiền sử sản khoa cho thấy, trong 82 trẻ sinh đủ 1 Bộ môn Nhi - Trường Đại học Hà Nội (2013), tháng có 41 bệnh nhi có suy dinh dưỡng (chiếm “Bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em", Bài giảng nhi khoa, tập 2, NXB Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 15-35. 50%) tỷ lệ này trong 23 bệnh nhi sinh thiếu 2 Đoàn Quốc Hưng, Triệu Thị Huyền Trang tháng là 69,6%, Sự khác biệt không có ý nghĩa (2018). Tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân nhi tim thống kê với p = 0,055. bẩm sinh tại Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng Ngực Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ suy dinh bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Tạp chí Ngoại khoa, 6. dưỡng ở nhóm trẻ có cân nặng khi sinh lớn hơn 3 Nguyễn Xuân Ninh 2016, “Đánh giá tình trạng dinh dưỡng", Sách giáo khoa nhi khoa tập 1, NXB 2500gr là 39,6% và nhóm có cân năng nhỏ hơn Y học, tr. 119-124. 2500 gr là 93,1%, sự khác biệt có ý nghĩa thống 4 Vũ Văn Quý (2019), “Tình trạng dinh dưỡng và kê với p = 0,021. một số yếu tố liên quan ở trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh Theo Đoàn Quốc Hưng [3], kết quả nghiên tim bẩm sinh tại bệnh viện Nhi trung ương”, Luận cứu cho thấy trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có cân văn thạc sỹ Y học, Trường đại học Y Hà Nội. 5 Hoàng Thị Tín, Lê Nguyễn Thanh Nhàn nặng khi sinh thấp hơn 2500gr nguy cơ suy dinh (2014), “Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ mắc bệnh dưỡng cao hơn 3,04 lần so với nhóm trẻ cân tim bẩm sinh trước và sau phẫu thuật chỉnh tim”, nặng khi sinh > 2500gr (p

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY