Nghiên cứu một số yếu tố liên quan từ mẹ và con đến vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh tại đơn vị nhi sơ sinh Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan từ mẹ và con đến vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh tại đơn vị nhi sơ sinh Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế
  • Mã tin : 819
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Nghiên cứu một số yếu tố liên quan từ mẹ và con đến vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh tại đơn vị nhi sơ sinh Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng vàng da tăng bilirubin gián tiếp (VDTBGT) ở trẻ sơ sinh. Và tìm hiểu một số yếu tố liên quan từ mẹ và con đến VDTBGT ở trẻ sơ sinh.

Nội dung Text: Nghiên cứu một số yếu tố liên quan từ mẹ và con đến vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh tại đơn vị nhi sơ sinh Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

vietnam medical journal n02 - JULY - 2022 đa gắng sức trung bình 149,04±23,31 (ck/phút), 4. Inge I de Liefde, Sanne E Hoeks, Yvette R B PRP trung bình 23,696 ± 5274, HRR trung bình M van Gestel, et al(2008). Prognostic value of hypotensive blood pressure response during single- 14,38± 7,16, HRR ≥ 12 chiếm 73%, MET max stage exercise test on long-term outcome in trung bình 9,7 ± 2,9,thời gian gắng sức (phút) patients with known or suspected peripheral 12,21 ± 3,43. arterial disease. Coron Artery Dis 19 (8), 603-607 Kết quả giúp các bác sĩ tim mạch, bác sĩ can (2008). 5. F. L. Gobel, L. A. Norstrom, R. R. Nelson, et al thiệp, bác sĩ phục hồi chức năng đưa ra tư vấn (1978). The rate-pressure product as an index of hoạt động thể lực và các bài tập phù hợp cho myocardial oxygen consumption during exercise in chương trình PHCN tim mạch cho bệnh nhân patients with angina pectoris. Circulation 57 (3), nhồi máu cơ tim cấp sau can thiệp. 549-556. 6. A. Grochulska, S. Glowinski and A. Bryndal TÀI LIỆU THAM KHẢO (2021). Cardiac Rehabilitation and Physical 1. B. R. Nascimento, L. C. C. Brant, B. C. A. Performance in Patients after Myocardial Marino, et al (2019). Implementing myocardial Infarction: Preliminary Research. J Clin Med 10 infarction systems of care in low/middle-income (11): 2253. countries. Heart 105 (1), 20-26. 7. E. O. Nishime, C. R. Cole, E. H. Blackstone, et 2. G. F. Fletcher, P. A. Ades, P. Kligfield, et al al (2000). Heart rate recovery and treadmill (2013). Exercise standards for testing and exercise score as predictors of mortality in patients training: a scientific statement from the American referred for exercise ECG. JAMA 284 (11), 1392- Heart Association. Circulation 128 (8), 873-934 (2013). 1398. 3. B. Ibanez, S. James, S. Agewall, et al (2018). 8. C. R. Cole, E. H. Blackstone, F. J. Pashkow, 2017 ESC Guidelines for the management of acute et al (1999). Heart-rate recovery immediately myocardial infarction in patients presenting with after exercise as a predictor of mortality. N Engl J ST-segment elevation: The Task Force for the Med 341 (18), 1351-1357. management of acute myocardial infarction in 9. J. Myers, M. Prakash, V. Froelicher, et al patients presenting with ST-segment elevation of (2002). Exercise capacity and mortality among the European Society of Cardiology (ESC). Eur men referred for exercise testing. N Engl J Med Heart J 39 (2), 119-177. 346 (11), 793-801. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỪ MẸ VÀ CON ĐẾN VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI ĐƠN VỊ NHI SƠ SINH BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ Nguyễn Thị Thanh Bình1, Phạm Thị Ny2, Nguyễn Thị Thúy Lan2 TÓM TẮT 1,2 chiếm 20,7%. Các nguyên nhân vàng da nhiễm khuẩn sơ sinh sớm (NKSSS) 47,6%, SSNT 46,3%, 28 Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm vàng da bất đồng nhóm máu mẹ con ABO 12%, đa sàng vàng da tăng bilirubin gián tiếp (VDTBGT) ở trẻ hồng cầu 12,2%. Nồng độ bilirubin toàn phần trung sơ sinh. Và tìm hiểu một số yếu tố liên quan từ mẹ và bình là 206,7 (81,8-383,1) (µmol/L). Tỷ lệ trẻ vàng da con đến VDTBGT ở trẻ sơ sinh. Phương pháp có thiếu máu (Hb =220g/l) là 11%. Phân tích đơn biến cho thấy da: 82 trẻ không vàng da) tại đơn vị Nhi sơ sinh, Bệnh trường hợp sinh thường, mẹ nhóm máu O, SSNT, cân viện Trường Đại học Y Dược Huế từ 5/2021 đến nặng dưới 2500 gam, NKSSS và ngạt tăng nguy cơ 30/6/2022. Kết quả: Tổng số 82 trẻ sơ sinh được VDTBGT(p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 2 - 2022 Objective: to describe the clinical and laboratory II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU features of neonatal hyperbilirubinemia and to identify maternal and neonatal risk factors of neonatal 2.1. Đối tượng nghiên cứu hyperbilirubinemia. Methods: A case-control study Nhóm bệnh: trẻ sơ sinh được chẩn đoán was carried out with 164 neonates and their mothers VDTBGT (n1=82). (82 cases : 82 control) at Neonatal Care Unit of Hue Nhóm chứng: trẻ không bị bệnh lý VDTBGT University of Medicine and Pharmacy Hospital from (n2=82). 30/5/2021 to 20/6/2022. Results: 57.3% of cases of neonatal jaundice were female, 46.4% were preterm Tỷ lệ nhóm bệnh: nhóm chứng là 1:1 infants. There was 65.8% jaundice noted in the first * Tiêu chuẩn chọn bệnh: 48 hours after birth, and 32.8% noted in first 24 hours Trẻ sơ sinh được chọn vào nhóm bệnh có đủ of life. The average time to diagnosed neonatal tất cả các tiêu chuẩn sau: jaundice was 41.5(26-64) hours. On the Kramer scale, o Sơ sinh có biểu hiện vàng da trên lâm sàng 46.3% neonates were in zone 5 (jaundice extending to palms and soles), 20.7% in zone 1 and 2. The và được làm các xét nghiệm cận lâm sàng common causes of jaundice were neonatal infection bilirubin máu. (47.6%), prematurity (46.3%), ABO hemolytic disease o Được chẩn đoán vàng da tăng bilirubin of newborn (ABO HDN) (12%), polycythemia 12.2%. gián tiếp theo tiêu chuẩn Bộ Y tế 2015 [1]: the average total bilirubin was 206.7 (81.8-383.1) bilirubin toàn phần trên ngưỡng chiếu đèn theo (µmol/L). Prevalence of anemia and polycythemia tuổi thai và cân nặng sơ sinh, yếu tố nguy cơ và were 13.4% and 11%, respectively. Vaginal delivery, mother’s blood group type O, prematurity, low birth bilirubin trực tiếp

vietnam medical journal n02 - JULY - 2022 Phân tích số liệu: Xử lý số liệu theo phần Nữ 47 57,3 mềm thống kê y học SPSS 20.0. Số liệu được 28-

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 2 - 2022 vàng da Sơ sinh non tháng 38 46,3 Bất đồng nhóm máu mẹ con hệ Con nhóm A 6 7,3 ABO (Mẹ nhóm O) Con nhóm B 3 3,7 Đa hồng cầu 9 12,2 Ngạt 7 8,5 Bướu máu 4 4,8 Xuất huyết thượng thận 2 2,4 Nhiễm virus bào thai 3 3,7 Không rõ nguyên nhân 20 24,4 Nhận xét: đa số trẻ có xuất hiện vàng da thẫm 9,6%, xuất huyết gồm bướu máu, thượng sớm trong 48 giờ đầu sau sinh (65,8%) trong đó thận, da theo thứ tự 4,9%, 2,4% và 8,5%. phát hiện sớm trong 24 giờ đầu là 32,9%. Trẻ Các nguyên nhân vàng da thường gặp: nhiễm được chẩn đoán khi có biểu hiện vàng da đến khuẩn sơ sinh sớm 47,6%, sơ sinh non tháng vùng 5 là 46,3%, vàng da vùng 1,2 chiếm 46,3%, vàng da bất đồng nhóm máu mẹ con 20,7%. Các triệu chứng khác thường gặp trên trẻ ABO 12%, đa hồng cầu 12,2%. Chưa rõ nguyên vàng da gồm da niêm mạc nhợt 23,2%, da đỏ nhân 24,4%. Bảng 3. Đặc điểm cận lâm sàng của VDTBGT (n=82) Trung bình Đặc điểm cận lâm sàng VDTBGT n (nhỏ nhất-lớn nhất) (µmol/L) Bilirubin toàn phần 82 206,3 (81,8-383,1) Nồng độ bilirubin Bilirubin trực tiếp 82 7,55 (1,8-19,7) Bilirubin gián tiếp 82 199,1 (74,8-373,9) Phân mức Hb n % < 135 11 13,4 Nồng độ Hb máu 135 – =220 9 11,0 Tổng 82 100,0 X ± SD 174,2±33,9 Nhận xét: Nồng độ bilirubin toàn phần trung bình là 206,3 (81,8-383,1) (µmol/L), Nồng độ bilirubin gián tiếp 199,1 (74,8-373,9) (µmol/L). Tỷ lệ trẻ vàng da có thiếu máu (Hb =220 g/l) là 11%. 3.2. Các yếu tố nguy cơ từ mẹ và con đến VDTBGT ở trẻ sơ sinh Bảng 4: Các yếu tố nguy cơ từ mẹ đến VDTBGT ở trẻ sơ sinh (phân tích đơn biến) Nhóm bệnh Nhóm chứng Yếu tố liên quan từ mẹ OR 95% CI p n1=82 n2=82 Phương pháp sinh: Sinh mổ 40 (48,8) 53 (64,6) 1 Sinh thường 42 (51,2) 29 (35,4) 1,91 1,02-3,59 0,04 Số lượng thai: Đơn thai 79 (96,3) 77 (93,9) 1,71 0,39-7,40 0,47 Đa thai 3 (3,7) 5 (6,1) 1 Mẹ bị tiền sản giật: Có 5 (6,1) 5 (6,1) 1 0,28-3,59 1,00 Không 77 (93,9) 77 (93,9) 1 Mẹ bị đái tháo đường: Có 3 (3,7) 6 (7,3) 2,08 0,50-8,61 0,31 Không 79 (96,3) 76 (92,7) 1 Mẹ thiếu máu: Có 34 (41,5) 38 (46,3) 1,2 0,65-2,26 0,529 Không 48 (58,5) 44 (53,7) 1 Nhóm máu mẹ: A 6 (7,3) 18 (22,0) 0,28 0,10-0,74 0,011 B 20 (24,4) 25 (30,5) 0,73 0,36-1,46 0,382 AB 7 (8,5) 3 (3,7) 2,45 0,61-9,85 0,204 O 49 (59,8) 36 (43,9) 1,89 1,02-3,53 0,043 Nhận xét: Trẻ sinh thường có biểu hiện vàng da cao hơn sinh mổ 1,91 lần (p

vietnam medical journal n02 - JULY - 2022 Bảng 5: Các yếu tố liên quan từ con đến VDTBGT ở trẻ sơ sinh (phân tích đơn biến). Nhóm bệnh Nhóm chứng Yếu tố liên quan từ con OR 95% CI p N1=82 N2=82 Tuổi thai:

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 2 - 2022 Về đặc điểm lâm sàng khác ở trẻ VDTBGT da 1,91 lần (p2500 nghiên cứu khác trước đó do trẻ được phát hiện gam. Đối với sơ sinh cân nặng thấp, chủ yếu non sớm từ khi còn đang nằm với mẹ tại khoa sản tháng hoặc chậm phát triển trong tử cung, đây là trong những ngày đầu sau sinh [2,3]. Gần toàn hai đối tượng nguy cơ của VDTBGT[4]. Trẻ bộ trẻ phát hiện khi mức bilirubin dưới ngưỡng < NKSSS có nguy cơ VDTBGT lên 74,3 lần so với 340 µmol/L (80/82 trường hợp) (bảng 3). Đây là trẻ không nhiễm khuẩn, trẻ ngạt tăng nguy cơ một ưu điểm mà mô hình sản nhi đem lại. Tỷ lệ VDTBGT gấp 8,76 lần so với trẻ không ngạt thay đổi Hemoglobin trong nhóm nghiên cứu với (p=220 g/l) 11,0%. Nồng độ Hb có thể biểu glucuronyltransferasecủa gan, chức năng gan bị hiện là nguyên nhân của vàng da (trong trường tổn thương do đó tăng bilirubin gián tiếp do giảm hợp đa hồng cầu) hoặc cũng có thể là hậu quả kết hợp. Nghiên cứu Patil S.S phân tích đa biến của tan máu gây thiếu máu và vàng da trên lâm yếu tố nguy cơ chậm phát triển trong tử cung sàng) [4]. tăng 2,48 lần (1,24-4,95)), SSNT 2,81 lần (1,44- 4.2. Các yếu tố nguy cơ từ mẹ và con 5,48), sinh ngạt tăng 2,97 lần (1-8,93) hơn so đến VDTBGT. Chúng tôi cũng phân tích các yếu với trẻ không có các yếu tố này [8] . tố nguy cơ từ mẹ và con đến VDTBGT ở trẻ sơ sinh theo phân tích đơn biến và đa biến. Theo V. KẾT LUẬN bảng 4, trong các yếu tố nguy cơ từ mẹ đến Vàng da tăng bilirubin gián tiếp cần được đánh VDTBGT ở trẻ chúng tôi có kết quả: trẻ sinh giá sàng lọc sớm, đặc biệt trường hợp trẻ có nguy thường có biểu hiện vàng da cao hơn sinh mổ cơ cao như: có mẹ nhóm máu O, trẻ non tháng, 113

vietnam medical journal n02 - JULY - 2022 cân nặng thấp, NKSSS, ngạt. Cần đánh giá các Nelson Textbook of Pediatrics 20th. 2016, yếu tố nguy cơ từ mẹ và con để phát hiện, điều trị Elservier: Saunders, Philadelphia. 5. Bai JH, Mathew A, Risk Factors for Neonates kịp thời vàng da tăng bilirubin gián tiếp sớm, ngăn with Hyperbilirubinemia. J Biomedical Journal of ngừa biến chứng vàng da nhân. Scientific Technical Research, 2018. 2(1): p. 2097-2098. 6. Cherepnalkovski AP, Aluloska NN, Zdraveska TÀI LIỆU THAM KHẢO N, et al, Neonatal Hyperbilirubinemia in Newborns 1. Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số of the Republic of North Macedonia, in Update on bệnh thường gặp ở trẻ em. 2015. tr. 185-190, 233-237. Critical Issues on Infant and Neonatal Care. 2019, 2. Khu Thị Khánh Dung, Đặc điểm của trẻ sơ sinh IntechOpen. nhập viện do tăngbilirubin máu cao tại Bệnh viện Nhi 7. Mostafa SA, Aljeesh Y, Hamad KA, et al, Risk Trung ương. Y học Việt Nam, 2010. 4(2): tr. 29-32. Factors of Hyperbilirubinemia among Admitted 3. Lâm Thị Mỹ, Phạm Diệp Thùy Dương, Đặc Neonates in the Gaza Strip: Case Control Study. J điểm các trường hợp nhập viện vì vàng da tăng Public Health Res, 2017. 7(2): p. 39-45. bilirubin gián tiếp ở khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi 8. Patil SS, Joshi R, Gupta G, et al, Risk Factors of Đồng II trong 3 năm 2009-2012. Y học thành phố Hyperbilirubinemia - A Case-Control Study in a Hồ Chí Minh, 2012. 16(2): tr. 70-72. Tertiary Level Hospital in Rural Central India. J The 4. Ambalavana N, C.W.A., Jaundice and National medical journal of India, 2021. 10(25): p. Hyperbilirubinemia in the newborn, in Kernicterus, 1904-1909. THỰC TRẠNG TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG LỊCH CỦA TRẺ DƯỚI 12 THÁNG TẠI HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM NĂM 2022 Trần Thị Lệ Kiều1, Nguyễn Ngọc Bích2 TÓM TẮT KONTUMPROVINCE IN 2022 Objectives: describe the current status of full and 29 Mục tiêu: Nghiên cứu được triển khai nhằm mô tả thực trạng tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch 8 loại vắc timely vaccination of 8 vaccines in the Expanded xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng của trẻ program on Immunization for children under 12 dưới 12 tháng tại huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum năm months in Kon Ray district, Kon Tum province in 2022 2022 và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng. Đối and analyze some influencing factors. Materials and tượng và Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế mô methods: The cross-sectional descriptive 531 tả cắt ngang trên đối tượng là 531 bà mẹ/người nuôi mother/direct carer of children aged 12-23 months dưỡng trực tiếp của trẻ từ 12-23 tháng tuổi và trẻ dưới and children under 12 months old living in Kon Ray district, Kon Tum province. Results: the rate of 12 tháng tuổi đang sinh sống tại huyện Kon Rẫy Tỉnh children under 12 months fully vaccinated with 5 Kon Tum. Kết quả: tỷ lệ trẻ dưới 12 tháng tiêm đầy vaccines is 94.5%. The rate of children under 12 đủ 8 loại vắc xin là 94,5%. Tỷ lệ trẻ dưới 12 tháng months of age who are fully vaccinated and on tuổi được tiêm đầy đủ, đúng lịch là 18,3%. Các yếu tố schedule is 18.3%. Relevant factors were found to liên quan được tìm thấy bao gồm nhóm tuổi, trình độ include age group, education level, occupation, học vấn, nghề nghiệp, thu nhập bình quân, nơi ở; số average income, place of residence; the number of lần trẻ bị ốm, trẻ được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ times the child was sick, the child was exclusively trong 6 tháng đầu, gia đình ủng hộ, gia đình nhắc nhở breastfed for the first 6 months, the family supported, đưa con đi tiêm chủng. Kết luận và khuyến nghị: the family reminded the child to take the child to be Nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị như tăng vaccinated. Conclusion and recommendations: cường truyền thông về tiêm chủng cho người dân; kết The study made a number of recommendations such nối các nguồn lực cộng đồng. as strengthening communication about vaccination Từ khóa: tiêm chủng mở rộng, trẻ dưới 12 tháng, among the people; connect community resources. vắc xin, tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch Keywords: Expanded program on Immunization, SUMMARY children under 12 months, vaccines, full and timely vaccination THE STATUS OF FULL VACCINATION WITH 8 TYPES OF VACCINE FOR CHILDREN I. ĐẶT VẤN ĐỀ UNDER 12 MONTHIN KON RAY DISTRICT, Tiêm chủng mở rộng đã góp phần quan trọng trong thanh toán và phòng chống nhiều bệnh 1Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum truyền nhiễm nguy hiểm phổ biến ở trẻ em. Tiêm 2Trường Đại học Y tế Công cộng chủng đầy đủ và đúng lịch là biện pháp hữu hiệu Chịu trách nhiệm chính: Trần Thị Lệ Kiều để phòng chống dịch bệnh nguy hiểm cho trẻ em Email: lekieuttytkr@gmail.com và còn mang lại lợi ích to lớn đối với xã hội. Tại Ngày nhận bài: 23.5.2022 Ngày phản biện khoa học: 1.7.2022 Việt Nam, từ khi chương trình tiêm chủng mở Ngày duyệt bài: 11.7.2022 rộng được triển khai năm 1985 đến nay đã đạt 114

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-mot-so-yeu-to-lien-quan-tu-me-va-con-den-vang-da-tang-bilirubin-gian-tiep-o-tre-so-sinh-t-2555009.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY