MangYTe

Tài liệu y khoa

Nghiên cứu nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn ở trẻ sơ sinh đủ tháng tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế

Nghiên cứu nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn ở trẻ sơ sinh đủ tháng tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế
  • Mã tin: 801
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Nghiên cứu nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn ở trẻ sơ sinh đủ tháng tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế trình bày khảo sát nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn và tìm hiểu một số yếu tố liên quan.

Nội dung Text: Nghiên cứu nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn ở trẻ sơ sinh đủ tháng tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 Nghiên cứu nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn ở trẻ sơ sinh đủ tháng tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế Hà Phương Anh1, Nguyễn Thị Cự1*, Phạm Võ Phương Thảo1, Lê Mai Anh, Đỗ Hồ Tĩnh Tâm1, Phạm Thanh Mai1 (1) Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - Dược Huế, Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề: Kẽm là một trong số các yếu tố vi lượng quan trọng tham gia vào nhiều chức năng sinh học của cơ thể. Trẻ sơ sinh là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt kẽm. Tình trạng thiếu hụt kẽm ở bà mẹ khi mang thai có thể ảnh hưởng đến tình trạng cung cấp kẽm cho thai nhi. 70% được tích lũy trong ba tháng cuối của thời kỳ mang thai vì vậy trẻ sơ sinh đặc biệt trẻ sơ sinh đẻ non là nhóm có nguy cơ thiếu kẽm cao. Một số nghiên cứu cho thấy lượng kẽm của trẻ sơ sinh có mối liên quan tới tình trạng kẽm huyết thanh của mẹ khi mang thai; có mối liên quan giữa nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn với cân nặng lúc sinh, tuổi thai. Mục tiêu: Khảo sát nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 244 mẫu máu cuống rốn của cặp mẹ-con trẻ sơ sinh đủ tháng sinh tại khoa Sản, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế trong thời gian từ 1/2019 đến 12/2019. Kết quả: Trung vị nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn ở trẻ sơ sinh đủ tháng là 8,0 (3,8 – 12,0) µmol/l. Tỷ lệ thiếu kẽm trong máu cuống rốn 64,3%. Trung vị nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn ở trẻ có cân nặng thấp hơn so với tuổi thai là 2,9 (0,0 – 5,9) µmol/l, ở trẻ có cân nặng tương ứng tuổi thai là 8,3 (4,2 – 12,2) µmol/l. 100% trẻ sơ sinh có cân nặng thấp hơn so với tuổi thai có thiếu kẽm huyết thanh máu cuống rốn. Có sự liên quan giữa nồng độ kẽm máu cuống rốn với cân nặng và chiều dài lúc sinh. Không có sự liên quan giữa nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn với giới tính, nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh, bệnh lý của mẹ, suy thai. Kết luận: Tỷ lệ thiếu kẽm trong máu cuống rốn rất cao 64,3%. Các yếu tố liên quan nồng độ kẽm máu rốn ở trẻ sơ sinh đủ tháng: cân nặng, chiều dài lúc sinh. Từ khóa: kẽm, máu cuống rốn, sơ sinh đủ tháng. Abstract Serum zinc concentration of cord blood in term neonates at of Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital Ha Phuong Anh1, Nguyen Thi Cu1*, Pham Vo Phuong Thao1, Le Mai Anh1, Do Ho Tinh Tam1, Pham Thanh Mai1 (1) Department of Pediatric, Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University Background: Zinc is one of the important trace elements involved in many biological functions of the body. Newborns are susceptible to zinc deficiency. Zinc deficiency in the mother during pregnancy can affect the status of zinc supply for the fetus. 70% is accumulated in the last trimester of pregnancy, so term neonates, especially premature neonates are at high risk of zinc deficiency. Several studies have shown that neonates zinc intake is related to maternal serum zinc status during pregnancy; there is a relationship between cord blood serum zinc concentration and birth weight, gestational age. Objectives: To investigate the serum zinc concentration of cord blood and examine several related factors. Materials and methods: Cross-sectional description on 244 umbilical cord blood samples from a mother-child pair of term term neonates born at the Department of Obstetrics and Gynecology, Hue University of Medicine and Pharmacy during the period from January, 2019 to December, 2019. Results: The median cord blood serum zinc concentration in term neonates was 8.0 (3.8 – 12.0) µmol/l. The rate of zinc deficiency in cord blood was 64.3%. The median umbilical cord blood serum zinc concentration in small for gestational age (SGA) neonates was 2.9 (0.0 – 5.9) µmol/l, in appropriate for gestational age (AGA) neonates was 8.3 (4.2 – 12.2) µmol/l. 100% of SGA neonates have umbilical cord blood serum zinc deficiency. There is a relationship between cord blood zinc concentration and birth weight and length. There was no association between cord blood serum zinc concentration and Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Thị Cự; email: ntcu@huemed-univ.edu.vn DOI: 10.34071/jmp.2021.6.3 Ngày nhận bài: 10/8/2021; Ngày đồng ý đăng: 17/9/2021; Ngày xuất bản: 30/12/2021 22

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 sex, risk of neonatal infection, maternal disease, or fetal distress. Conclusion: The rate of zinc deficiency in cord blood is very high at 64.3%. Factors related to umbilical cord blood zinc concentration in term neonates were birth weight and length. Keywords: zinc, umbilical cord blood, full-term newborn. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ máu cuống rốn trong nghiên cứu này được thực Kẽm là một trong số các yếu tố vi lượng quan hiện theo phương pháp chuẩn của WHO để tránh trọng tham gia vào nhiều chức năng sinh học của cơ mất máu và vỡ hồng hồng cầu cho con [13]: Sau thể. Trẻ sơ sinh là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi sự khi sinh, trẻ được kẹp và cắt cuống rốn như bình thiếu hụt kẽm. Tình trạng thiếu hụt kẽm ở bà mẹ khi thường. Làm sạch 4-6 lần vùng cuống rốn (phần mang thai có thể ảnh hưởng đến tình trạng cung cấp cuối của cuống rốn đang gắn với bánh nhau) bằng kẽm cho thai nhi [5],[13]. Hầu hết kẽm (70%) được betadine để loại bỏ máu mẹ và các chất gây ô tích lũy trong quý ba của thời kỳ mang thai cho nên nhiễm. Sử dụng kim 18G gắn với kim tiêm 10ml trẻ sơ sinh đặc biệt trẻ sơ sinh đẻ non là nhóm có luồn vào tĩnh mạch rốn, lấy 5 ml máu tĩnh mạch rốn nguy cơ thiếu kẽm cao [14]. Nghiên cứu cho thấy bổ vào trong ống đựng mẫu SST hoặc NON (nắp đỏ) sung kẽm bắt đầu từ quý hai của thai kỳ cho đến khi để lưu trữ. Công việc này được thực hiện ngay lập sinh có mối liên quan đến việc giảm tỷ lệ các bệnh tức sau sinh và trước khi tách cuống rốn khỏi bánh nhiễm trùng cho trẻ sơ sinh. Kẽm là yếu tố vi lượng nhau. Bệnh phẩm khi chưa phân tích ngay được bảo thiết yếu cho tăng trưởng, phát triển của trẻ sơ sinh, quản ở 2-8oC để tránh tình trạng nhiễu số liệu do đặc biệt là phát triển thần kinh và não bộ [6]. Hiện kẽm từ các tế bào máu vào huyết thanh [13]. Xử nay còn rất ít đề tài nghiên cứu được thực hiện để lý mẫu máu được thực hiện tại khoa Vi sinh, Bệnh đánh giá tình trạng kẽm ở những đối tượng có yếu viện Trường Đại học Y - Dược Huế: Mẫu máu được tố nguy cơ thiếu kẽm cao như phụ nữ mang thai ly tâm với tốc độ 3000 vòng/phút trong 15 phút để và trẻ sơ sinh. Một số nghiên cứu cho thấy lượng tách huyết thanh. Huyết thanh sau khi được tách ra kẽm của trẻ sơ sinh có mối liên quan tới tình trạng sẽ được bảo quản ở -20°C cho đến khi được chuyển kẽm huyết thanh của mẹ khi mang thai, có mối liên đến khoa xét nghiệm Sinh hóa Bệnh viện Nhi Trung quan có ý nghĩa giữa nồng độ kẽm huyết thanh máu ương để phân tích kẽm. Vận chuyển mẫu máu làm cuống rốn với cân nặng lúc sinh, tuổi thai [2], [11]. xét nghiệm: trong quá trình vận chuyển sử dụng đá Mục tiêu khô bảo quản mẫu đảm bảo nhiệt độ lạnh để huyết 1. Mô tả nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống thanh không bị hư hỏng đảm bảo nhiệt độ 2-80C. rốn ở trẻ sơ sinh đủ tháng. Phân tích kẽm huyết thanh được thực hiện tại Khoa 2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nồng độ xét nghiệm Hóa sinh Bệnh viện Nhi Trung ương. Các kẽm huyết thanh máu cuống rốn ở trẻ sơ sinh đủ dụng cụ phân tách máu đặc biệt là đo kẽm đều được tháng. tráng rửa bằng acid chlohydric 1% sấy khô trước khi dùng để loại trừ nhiễm kẽm từ môi trường. Huyết 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU thanh chống đông bằng Heparin. Đối tượng nghiên cứu: những cặp mẹ - con sinh + Khám lâm sàng trẻ sơ sinh để đánh giá tuổi tại khoa Sản, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược thai, cân nặng, vòng đầu, chiều dài tổng trạng của Huế trong thời gian nghiên cứu từ tháng 1/2019 đến trẻ lúc mới sinh; Đánh giá một số yếu tố nguy cơ tháng 12/2019. nhiễm trùng sơ sinh. Tiêu chuẩn chọn mẫu: máu cuống rốn của trẻ + Đánh giá sự thiếu kẽm: khi nồng độ kẽm huyết sinh đủ tháng, tuổi thai 37 -

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 thường hoặc có thủ thuật 35,2%. - Đặc điểm tuổi thai và một số chỉ số nhân trắc của trẻ sơ sinh Bảng 1. Đặc điểm tuổi thai và một số chỉ số nhân trắc của trẻ sơ sinh Tuổi thai và chỉ số nhân trắc và của trẻ sơ sinh Trung vị (25th-75th) Tuổi thai 39 (39-40). Cân nặng lúc sinh 3100 (2800 – 3400) Chiều dài lúc sinh 50,0 (48,0 – 51,0) Vòng đầu lúc sinh 33,5 (33,0 – 34,0) Cân nặng của trẻ sơ sinh trong nhóm nghiên cứu chủ yếu nằm trong khoảng từ 2800 g đến 3400 g với trung vị là 3100g. Chiều dài và vòng đầu của trẻ sơ sinh trong nghiên cứu có trung vị lần lượt là 50 cm và 33,5 cm. 3.2. Nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn ở trẻ sơ sinh Bảng 2. Nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn ở trẻ sơ sinh Kẽm huyết thanh máu cuống rốn n % (µmol/l) Giảm 157 64,3 Bình thường 87 35,7 Tổng 244 100 Trung vị (25 -75 ) th th 8,0 (3,8 – 12,0) Nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn ở trẻ sơ sinh trong nhóm nghiên cứu có trung vị là 8,0µmol/l. 64,3% trường hợp máu cuống rốn trong nghiên cứu có nồng độ kẽm huyết thanh ở mức thấp. Bảng 3. Nồng độ trung bình kẽm huyết thanh máu cuống rốn theo tuổi thai và theo giới Tuổi thai (tuần) Trung vị kẽm máu cuống Thiếu kẽm huyết thanh máu p rốn (25th-75th) cuống rốn (µmol/l) n % 37 (n = 12) 4,8 (1,0 – 12,0) 8 66,7 38 (n = 35) 8,1 (3,5 – 11,5) 21 60,0 > 0,05 39 (n = 100) 8,7 (4,4 – 12,9) 61 61,0 40 (n = 77) 7,6 (4,2 – 11,8) 52 67,5 41(n = 20) 7,0 (3,3 – 11,7) 15 75,0 Giới Nam (n=132) 8,3 (4,1 – 11,4) 88 66,7 > 0,05 Nữ (n=112) 8,1 (3,9 – 12,4) 69 61,6 Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nồng độ kẽm và tình trạng thiếu kẽm huyết thanh máu cuống rốn với tuổi thai và giới ở trẻ sơ sinh đủ tháng (p > 0,05). 3.3. Liên quan giữa nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn với một số chỉ số nhân trắc, bệnh lý của trẻ và một số yếu tố của bà mẹ Bảng 4. Phân bố nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn theo tình trạng dinh dưỡng sơ sinh đủ tháng Cân nặng theo Trung vị kẽm (25th-75th) Thiếu kẽm máu cuống rốn P* tuổi thai (µmol/l) n % Thấp hơn so với tuổi 12 100 < 0,01 2,9 (0,0 – 5,9) thai (n = 12) Tương ứng với tuổi 145 87 8,3 (4,2 – 12,2) thai (n = 232) * kiểm định Fisher-s exact 24

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 Có mối tương quan có ý nghĩa thống kê giữa cuống với vòng đầu trẻ sơ sinh đủ tháng: Có mối nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn với tình tương quan yếu giữa nồng độ kẽm huyết thanh máu trạng dinh dưỡng của trẻ sơ sinh đủ tháng (p < 0,01). dây rốn và vòng đầu (r=0,23, p < 0,05). 100% trẻ sơ sinh có cân nặng thấp hơn so với tuổi - Nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn với thai (thiểu dưỡng) có tình trạng thiếu kẽm huyết nhóm tuổi mẹ: Không có mối liên quan giữa nồng thanh máu cuống rốn. độ kẽm huyết thanh và tỷ lệ thiếu kẽm với nhóm - Nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn theo tuổi mẹ. chiều dài lúc sinh: Có mối tương quan trung bình - Không có mối liên quan giữa nồng độ kẽm huyết giữa nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn và thanh máu cuống rốn và tăng cân thai kỳ (r=0,01, p chiều dài lúc sinh (r = 0,54, p < 0,01). >0,05). - Tương quan nồng độ kẽm huyết thanh máu Bảng 5. Phân bố nồng độ kẽm huyết thanh với trẻ có nguy cơ cao nhiễm trùng sơ sinh Kẽm HT máu cuống rốn Trung vị (25th-75th) Kẽm huyết thanh p (µmol/l) máu rốn giảm Nguy cơ cao NTSS n % Có (n=17) 8,0 (1,5 – 14,3) 11 64,7 >0,05 Không (n=227) 8,0 (4,0 – 11,8) 146 64,3 Không có sự khác biệt về nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn ở hai nhóm trẻ có và không có với nguy cơ cao nhiễm trùng sơ sinh. Bảng 6. Các yếu tố nguy cơ độc lập thiếu kẽm máu cuống rốn ở trẻ sơ sinh đủ tháng qua phân tích hồi quy Logistic đa biến Yếu tố nguy cơ p Tuổi thai > 0,05 Giới > 0,05 Cân nặng < 0,01 Chiều dài < 0,01 Vòng đầu > 0,05 Mẹ bị bệnh > 0,05 Tăng cân thai kỳ > 0,05 Thai suy > 0,05 Chuyển dạ đình trệ > 0,05 Ối vỡ sớm > 0,05 Trong mô hình đa biến, các yếu tố nguy cơ của thiếu kẽm ở trẻ sơ sinh đủ tháng là cân nặng, chiều dài lúc sinh. 4. BÀN LUẬN trên thế giới. Nghiên cứu của Ghebremeskel K. và 4.1. Nồng độ kẽm huyết thanh máu dây rốn ở cộng sự đánh giá trên 79 trẻ sơ sinh cho kết quả trẻ sơ sinh nồng độ trung bình kẽm huyết thanh máu cuống Qua phân tích nồng độ kẽm huyết thanh máu rốn là 13,19±2,59µmol/l (thấp nhất là 7,55µmol/l cuống rốn ở 244 trẻ sơ sinh đủ tháng sinh tại Bệnh và cao nhất là 18,38 µmol/l) [11]. Bermúdez L và viện Trường Đại học Y Dược Huế cho thấy: trung cộng sự cũng kết luận trung bình nồng độ kẽm vị nồng độ kẽm 8,0 (3,8 – 12,0) µmol/l, giá trị này huyết thanh máu rốn của trẻ sơ sinh trong nhóm ở mức thấp theo phân loại của WHO và IZiNCG về nghiên cứu là 10,6±2,35µmol/l và trung vị là 10,5 nồng độ kẽm huyết thanh. Tỷ lệ thiếu kẽm trong (2,64) µmol/l [4]. Nghiên cứu của Phan Bích Nga về máu cuống rốn của chúng tôi cũng rất cao 64,3%. nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn của 67 Kết quả này của chúng tôi cho thấy nồng độ trẻ sơ sinh có cân nặng thấp 9,72±2,15 µmol/l [1]. kẽm máu cuống rốn trong nghiên cứu thấp hơn Một số nơi ở Việt Nam vẫn còn tập quán ăn uống nhiều so với các nghiên cứu của các tác giả khác kiêng khem gây thiếu dinh dưỡng ở phụ nữ có thai, 25

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 bà mẹ đang cho con bú hoặc do chế độ ăn nghèo 4.2. Một số yếu tố liên quan đến nồng độ kẽm đạm thịt (đặc biệt là gan), hải sản, trứng nhưng huyết thanh máu cuống rốn lại nhiều các thực phẩm ngũ cốc giàu phytate (các Liên quan nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống loại hạt, đậu, ngũ cốc nguyên hạt …) ức chế hấp rốn với tình trạng dinh dưỡng của trẻ sơ sinh: Trẻ thu kẽm, là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sơ sinh có cân nặng khi sinh thấp là trẻ được sinh thiếu hụt kẽm trong khẩu phần ăn. Điều này đã vào đầu quý ba của thai kỳ hoặc là do quá trình được chứng minh trong nghiên cứu của Phan Bích mang thai có sự giảm lưu lượng máu trong tử cung. Nga, có đến 61,4% phụ nữ mang thai có nồng độ Trong cả hai tình huống thì sự dự trữ chất dinh kẽm huyết thanh thấp (< 10,7µmol/l) và có mối dưỡng trong thai nhi đều giảm đi. Nghiên cứu của liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nồng độ kẽm chúng tôi cho thấy có mối tương quan có ý nghĩa huyết thanh ở mẹ và nồng độ kẽm huyết thanh thống kê giữa nồng độ kẽm huyết thanh máu dây máu rốn ở trẻ suy dinh dưỡng bào thai [1]. rốn với tình trạng dinh dưỡng của trẻ sơ sinh (p < Phân bố nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống 0,01). 100% trẻ sơ sinh bị thiểu dưỡng (có cân nặng rốn theo tuổi thai: sự tích lũy kẽm lớn nhất là trong thấp so với tuổi thai) có tình trạng thiếu kẽm huyết 3 tháng cuối thai kỳ và đặc biệt là 2 tuần trước khi thanh máu cuống rốn, trong khi tỷ lệ này ở nhóm sinh là giai đoạn chính tập trung dự trữ các vi chất trẻ sơ sinh có cân nặng tương xứng tuổi thai là 87%. dinh dưỡng quan trọng như kẽm trong bào thai cho Trung vị nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn ở chức năng sống và phát triển của trẻ sau khi ra đời. trẻ nhẹ cân so với tuổi thai cũng thấp hơn nhiều so Sự hấp thu kẽm sẽ tăng trung bình 30% vào cuối thai với nhóm trẻ bình dưỡng (2,9 (0,0 – 5,9) µmol/l so kỳ. Nghiên cứu của chúng tôi ở đối tượng sơ sinh đủ với 8,3 (4,2 – 12,2) p0,05). Kết quả này cũng tương tự một số nghiên đưa ra kết quả là 50% số trẻ sơ sinh có nồng độ kẽm cứu khác. Galinier A. và cộng sự nghiên cứu trong huyết thanh máu cuống rốn thấp (< 65µg/dl) có cân 510 trẻ sơ sinh trong đó có 268 trẻ trai và 242 trẻ nặng thấp, 4,9% trẻ sơ sinh có nồng độ kẽm huyết gái, kết quả nồng độ kẽm huyết thanh máu dây rốn thanh máu cuống rốn bình thường (>65 µg/dl) có ở trẻ trai đủ tháng là 20,0±3,1 µmol/l, cao hơn ở trẻ cân nặng thấp. Đồng thời nồng độ kẽm huyết thanh gái đủ tháng (18,7 ± 3,1 µmol/l) tuy nhiên cũng chưa máu cuống rốn thấp có ý nghĩa thống kê với trẻ sơ thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê [8]. Nghiên cứu sinh có cân nặng thấp (p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 thể trẻ ngay sau khi sinh, lúc chưa nhận nguồn cung Liên quan nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống cấp mới nên không bị làm nhiễu bởi các yếu tố khác rốn với một số yếu tố của mẹ: Nghiên cứu của ngoại trừ máu mẹ. Khi trẻ có chiều dài thấp hơn so chúng tôi chưa tìm thấy sự liên quan giữa nồng độ với tuổi thai thì thể tích xương trong cơ thể gần như kẽm huyết thanh máu cuống rốn với sự tăng cân của sẽ nhỏ hơn, phù hợp với lượng kẽm dự trữ trong bà mẹ trong thai kỳ, bệnh lý của mẹ, thời gian vỡ xương ít hơn. Vì vậy khi bổ sung kẽm ở mẹ thì chiều ối… Về vấn đề này thì tuỳ theo nghiên cứu mà cũng dài cánh tay, đùi cũng như vòng đầu, vòng ngực của có những kết quả khác nhau. Nghiên cứu của Shen trẻ sơ sinh đều lớn hơn so với nhóm không bổ sung PJ cho thấy có sự liên quan giữa nồng độ kẽm huyết kẽm [10]. Điều này cũng đã thể hiện qua kết quả thanh máu cuống rốn với thời gian vỡ ối. Nồng độ nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có mối tương kẽm máu cuống rốn ở mẹ vỡ ối sớm thấp hơn có ý quan trung bình giữa nồng độ kẽm huyết thanh nghĩa [19]. máu cuống rốn và chiều dài lúc sinh (r = 0,54, p < Mức độ kẽm huyết thanh trong cuống rốn phụ 0,01). Nghiên cứu của Ghebremeskel K. và cộng sự thuộc vào chức năng vận chuyển của nhau thai. Tăng cũng không tìm thấy sự liên quan có ý nghĩa thống huyết áp thai kỳ hoặc phụ nữ mang thai kéo dài là kê giữa nồng độ kẽm huyết thanh máu cuống rốn những người có nhiều khả năng có rối loạn chức và chiều dài lúc sinh [9]. Nghiên cứu của Bayomy năng nhau thai, giảm vận chuyển kẽm qua nhau thai A.M. và cộng sự đã chia trẻ sơ sinh thành 4 nhóm dẫn đến giảm kẽm huyết thanh trong máu cuống với chiều dài lúc sinh là 35 -

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phan Bích Nga. Thiếu vi chất dinh dưỡng ở mẹ và Aug 9;274(6):463-8. con và hiệu quả bổ sung đa vi chất trên trẻ suy dinh dưỡng 11. Gómez T, Bequer L, Mollineda A,  González O, Diaz bào thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương [Luận án tiến sĩ M , Fernández D . Serum zinc levels of cord blood: relation dinh dưỡng]. Viện Dinh dưỡng; 2012. to birth weight and gestational period. J Trace Elem Med 2. Abd-Elmagid MB, Yasser TK, Younis MMS, Solaiman Biol. 2015 Apr; 30:180-3. AM. Cord Serum Zinc Level and Its Impact on Birth Weight, 12. Gupta N, Bansal S, Gupta M, Nadda A. A Length and Growth Velocity in the First Three Months of comparative study of serum zinc levels in small for Life. American Journal of Medicine and Medical. 2017;  gestational age babies and appropriate for gestational 7(2): 47-54 age babies in a Tertiary Hospital, Punjab. Journal of family 3. Al-Jameil N,  Tabassum H,  Ali MN,  Qadeer MA,  medicine and primary care. 2020 Feb;9(2):933. Khan FA, Al-Rashed M. Correlation between serum trace 13. IZiNCG. Assessing population zinc status with elements and risk of preeclampsia: A case controlled serum zinc concentration. Technical Brief. 2012 (2): study in Riyadh, Saudi Arabia. Saudi Journal of Biological S130-S162. Sciences. 2017 Sep;24(6):1142-1148. 14. Jeswani RM, Vani SN. A Study of Serum Zinc Levels 4. Bermúdez L, García-Vicent C, López J, Torró MI, Lurbe in Cord Blood of Neonates and their Mothers. Indian M  . Assessment of ten trace elements in umbilical cord Journal Pediatric, 1991 Sep-Oct;58(5):683-6 blood and maternal blood: association with birth weight. J 15. Lasisi AO, Kuti MO, Adekunle AO. The association Transl Med. 2015 Sep 7;13:291. of maternal social factors and antenatal care with cord 5. Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, Caulfield LE, de Onis serum zinc in full – term neonates. African Journal of M,  Ezzati M  et al. Maternal and child undernutrition: Biomedical Research. 2008;11 (3): 297-303. global and regional exposures and health consequences. 16. Nanbakhsh F, Tabrizi FM. The Relationship Lancet. 2008 Jan 19;371(9608):243-60. between Cord Blood and Maternal serum zinc level and 6. Brion LP, Heyne R, Lair CS. Role of zinc in neonatal birth weight. Iranian Journal of Neonatology. 2017; 8 (3): growth and brain growth: review and scoping review. 6 -10. Pediatric Research. 2021 May;89(7):1627-40. 17. Ofakunrin AOD, Collins J, Diala UM, Afolaranmi 7. Egwurugwu JN,  Ifedi CU,  Uchefuna RC, Ezeokafor TO, Okolo SN. Relationship between maternal serum zinc, EN,  Alagwu EA. Effects of zinc on male sex hormones and cord blood zinc and birth weight of term newborn infants semen quality in rats. Nigerian Journal of Physiological in Jos, Plateau State, Nigeria. Jos Journal of Medicine. Sciences. 2013 Jun 30;28(1):17-22. 2017;11(2):12-20. 8. Galinier A,  Périquet B,  Lambert W,  Garcia 18. Rathore S, Gupta S, Batra HS, Rathore R. J,  Assouline C,  Rolland M et al. Reference range for Comparative study of trace elements and serum micronutrients and nutritional marker proteins in cord ceruloplasmin level in normal and pre-eclamptic blood of neonates appropriated for gestational ages. Early pregnancies with their cord blood. Biological Trace Human Development. 2005 Jul;81(7):583-93. Element Research.2021; 22(2): 207–210. 9. Ghebremeskel K,  Burns L, Burden TJ,  Harbige 19. Shen PJ , Gong B, Xu FY, Luo Y. Four trace elements L,  Costeloe K,  Powell JJ,  Crawford M. Vitamin A and in pregnant women and their relationships with adverse related essential nutrients in cord blood: relationships pregnancy outcomes. European Review for Medical and with anthropometric measurements at birth. Early Human Pharmacological Sciences. 2015 Dec;19(24):4690-7. Development, 1994 Nov 18;39(3):177-88. 20. Wisniewska M, Cremer M, Wiehe L, Becker NP, 10. Goldenberg RL,  Tamura T,  Neggers Y,  Copper Rijntjes E, Martitz J et al. Copper to zinc ratio as disease RL,  Johnston KE,  DuBard MB   et al. The Effect of Zinc biomarker in neonates with early-onset congenital Supplementation on Pregnancy Outcome. JAMA. 1995 infections. Nutrients. 2017 Apr;9(4):343. 28

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-nong-do-kem-huyet-thanh-mau-cuong-ron-o-tre-so-sinh-du-thang-tai-benh-vien-truong-dai-hoc-2551790.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY