MangYTe

Tài liệu y khoa

Nghiên cứu tình hình kháng kháng sinh của Acinetobacter baumanii và Klebsiella pneumoniae phân lập được từ bệnh phẩm đường hô hấp ở bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

Nghiên cứu tình hình kháng kháng sinh của Acinetobacter baumanii và Klebsiella pneumoniae phân lập được từ bệnh phẩm đường hô hấp ở bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng
  • Mã tin: 817
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Nghiên cứu tình hình kháng kháng sinh của Acinetobacter baumanii và Klebsiella pneumoniae phân lập được từ bệnh phẩm đường hô hấp ở bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng trình bày xác định tỷ lệ Acinetobacter baumannii và Klebsiella pneumoniae phân lập được từ bệnh phẩm đường hô hấp ở bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng và tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập được.

Nội dung Text: Nghiên cứu tình hình kháng kháng sinh của Acinetobacter baumanii và Klebsiella pneumoniae phân lập được từ bệnh phẩm đường hô hấp ở bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 185-192 INSTITUTE OF COMMUNITY HEALTH SURVEY THE ANTIBIOTIC RESISTANCE OF ACINETOBACTER BAUMANII AND KLEBSIELLA PNEUMONIAE CAUSING RESPIRATORY INFECTIONS IN PEDIATRIC PATIENTS AT DA NANG HOSPITAL FOR WOMEN AND CHILDREN Hoang Thi Minh Hoa 1,*, Nguyen Thi Doan Trinh1, Nguyen Huy Hoang1 Phan Tai2, Nguyen Thi Le2 Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy - 99 Hung Vuong, Hai Chau 1, Hai Chau, 1 Da Nang, Vietnam 2 Da Nang Hospital for Women and Children - 402 Le Van Hien, Khue My, Ngu Hanh Son, Da Nang, Vietnam Received 20/01/2022 Revised 28/02/2022; Accepted 14/04/2022 ABSTRACT Background: Acute respiratory infection is the disease with the highest incidence and leading cause of death in children, especially less than 5 years old. Acinetobacter baumanii and Klebsiella pneumoniae are Gram negative bacilli, which are emerging as a group of organisms that cause dangerous hosital-acquired infection globally, especially respiratory infections. Our study aimed to detect the rate of Acinetobacter baumanii and Klebsiella pneumoniae isolated from respiratory tract specimens in pediatric patients and drug resistance of these bacteria at Da Nang Hospital for Women and Chidren. Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was conducted on 95 respiratory tract specimens from pediatric patients at Da Nang Hospital for Women and Children from November 2020 to June 2021. Bacteria strains causing respiratory infections were identified and detected antibiotic resistance by Vitek 2 compact and Kirby - Bauer method. Results: Among the 95 samples, the number isolates of Acinetobacter baumanii were 14 (14.7%); the number Klebsiella pneumoniae strains were 20 (21.1%). A. baumannii strains were mostly resistant to broad-spectrum cephalosporin antibiotics, followed by penicillin group antibiotics combined with β-lactamase inhibitors. K. pneumoniae strains were 95-100% resistant to antibiotics of the penicillin group (ampicillin), penicillin in combination with a β-lactamase inhibitor (ampicillin/sulbactam) or first-generation cephalosporin (cefazolin). There were 4 strains of A. baumannii and 8 strains of K. pneumoniae identified as multidrug-resistant, isolated mainly from the Department of Pediatric Emergency - Intensive Care - Anti-poison. Conclusions: The rate of acute respiratory infection of A. baumannii and K. pneumoniae were 14.7% and 21.1%, respectively. Multidrug-resistant strains of Acinetobacter baumanii and Klebsiella pneumoniae were mainly isolated from the Department of Pediatric Emergency - Intensive Care - Anti-poison. Keywords: Respiratory infection, Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumoniae. *Corressponding author Email address: htmhoa@dhktyduocdn.edu.vn Phone number: (+84) 935 291 151 https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.352 185

H.T.M. Hoa et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 185-192 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA ACINETOBACTER BAUMANII VÀ KLEBSIELLA PNEUMONIAE PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ BỆNH PHẨM ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở BỆNH NHI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – NHI ĐÀ NẴNG Hoàng Thị Minh Hòa1,*, Nguyễn Thị Đoan Trinh1, Nguyễn Huy Hoàng1, Phan Tài2, Nguyễn Thị Lệ2 1 Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng - 99 Hùng Vương, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam 2 Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng - 402 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam Ngày nhận bài: 20 tháng 01 năm 2022 Chỉnh sửa ngày: 28 tháng 02 năm 2022; Ngày duyệt đăng: 14 tháng 04 năm 2022 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (NKHHCT) là bệnh có tỉ lệ mắc cao nhất và là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi. Acinetobacter baumannii và Klebsiella pneumoniae là những trực khuẩn Gram âm, đang nổi lên là một nhóm sinh vật gây các bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm ở bệnh viện trên toàn cầu, đặc biệt là các nhiễm khuẩn hô hấp. Mục tiêu đề tài là xác định tỷ lệ Acinetobacter baumannii và Klebsiella pneumoniae phân lập được từ bệnh phẩm đường hô hấp ở bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng và tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập được. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 95 mẫu bệnh phẩm đường hô hấp từ bệnh nhi nhiễm trùng hô hấp cấp tính tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng từ 11/2020 đến 6/2021. Các chủng vi khuẩn gây nhiễm trùng hô hấp được xác định và phát hiện kháng kháng sinh bằng Vitek 2 compact và Kirby - Bauer. Kết quả: Trong 95 bệnh phẩm đường hô hấp, số chủng Acinetobacter baumannii được phân lập là 14 chiếm tỷ lệ 14,7%; số chủng Klebsiella pneumoniae là 20 chiếm tỷ lệ 21,1%. Các chủng A. baumannii đề kháng cao nhất với các kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin phổ rộng, kế đến là các kháng sinh thuộc nhóm penicillin kết hợp chất ức chế enzyme β-lactamase. Các chủng K. pneumoniae đã đề kháng 95-100% với các kháng sinh thuộc nhóm penicillin (ampicillin), penicillin kết hợp với chất ức chế β-lactamase (ampicillin/sulbactam) hoặc cephalosporin thế hệ 1 (cefazolin). Có 4 chủng A. baumannii và 8 chủng K. pneumoniae được xác định là đa kháng, phân lập chủ yếu từ khoa Nhi cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc. Kết luận: Tỷ lệ gây nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của A. baumannii và K. pneumoniae lần lượt là 14,7% và 21,1%. Các chủng A. baumannii và K. pneumoniae đa kháng chủ yếu được phân lập từ khoa Nhi cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc. Từ khóa: Nhiễm khuẩn hô hấp, Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumoniae. *Tác giả liên hệ Email: htmhoa@dhktyduocdn.edu.vn Điện thoại: (+84) 935 291 151 https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.352 186

H.T.M. Hoa et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 185-192 1. ĐẶT VẤN ĐỀ pneumoniae phân lập được từ bệnh phẩm đường hô hấp ở bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng. Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính là một nhóm bệnh do 2. Khảo sát tính kháng kháng sinh của Acinetobacter virus hoặc vi khuẩn gây nên những tổn thương viêm baumannii và Klebsiella pneumoniae. cấp tính ở một phần hay toàn bộ hệ thống đường hô hấp kể từ tai, mũi, họng cho đến phổi, màng phổi [1]. NKHHCT là bệnh thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là trẻ 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU nhỏ dưới 5 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh NKHHCT còn cao và là một trong 3 nguyên nhân chủ yếu gây tử vong ở trẻ 2.1. Đối tượng nghiên cứu: Các bệnh phẩm đường em tại các nước đang phát triển [2]. hô hấp lấy từ bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng. Acinetobacter baumannii và Klebsiella pneumoniae là những trực khuẩn Gram âm, đang nổi lên là một Tiêu chuẩn lựa chọn: Các mẫu bệnh phẩm đường hô nhóm sinh vật gây các bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm hấp được tiến hành nuôi cấy và làm kháng sinh đồ. ở bệnh viện trên toàn cầu, đặc biệt là các nhiễm khuẩn 2.2. Phương pháp nghiên cứu hô hấp. Klebsiella pneumoniae đã kháng lại nhiều loại kháng sinh thông thường, nhờ có khả năng sinh - Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. được hai loại enzyme: β-lactamase phổ rộng (ESBL) - Cỡ mẫu: Gồm 95 mẫu bệnh phẩm đường hô hấp (đàm, và carbapenemase, các enzyme này làm biến đổi, phá dịch nội khí quản) của bệnh nhi thu thập được tại Bệnh hủy cấu trúc hóa học của kháng sinh [3]. Theo nghiên viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng từ 11/2020 đến 6/2021. cứu của Phạm Thị Hoài An, tỉ lệ sinh ESBL và sinh - Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu toàn bộ. carbapenemase của các chủng Klebsiella pneumoniae trên bệnh phẩm phân lập được tại viện Pasteur (Hồ Chí - Kỹ thuật nghiên cứu: Minh) lần lượt là 65,71% và 20% [4]. A. baumannii + Nuôi cấy, phân lập và định danh vi khuẩn gây bệnh: là một mầm bệnh cơ hội thường xuyên tham gia vào Thực hiện cấy đồng thời các bệnh phẩm trên 3 môi các đợt bùng phát nhiễm trùng, xảy ra chủ yếu trong trường: Mac Conkey, Blood agar, Chocolate agar. Khảo khoa hồi sức tích cực. A. baumannii đã được mô tả là sát tính chất sinh vật hóa học để định danh vi khuẩn. nguyên nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp sau khi Định danh vi khuẩn bằng máy VITEK 2 Compact. nhập viện ở những bệnh nhân nặng. Kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Văn Ngọc tại bệnh viện Chợ Rẫy cho + Kháng sinh đồ: Xác định độ nhạy cảm của vi khuẩn thấy Acinobacter baumannii gây viêm phổi bệnh viện với kháng sinh bằng phương pháp Kirby – Bauer và viêm phổi thở máy có tỷ lệ kháng cao (trên 86%) với hoặc bằng máy VITEK 2 Compact. Các kháng sinh các kháng sinh đang được sử dụng [5]. thử nghiệm được lựa chọn theo tiêu chuẩn của Viện tiêu chuẩn phòng thí nghiệm và lâm sàng (CLSI) vào Điều quan trọng nhất trong điều trị NKHHCT là cần năm 2018. chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời nhằm tránh suy hô hấp – nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Nhằm 2.3. Xử lý số liệu xây dựng cơ sở dữ liệu cho các dược sĩ cũng như các Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel. bác sĩ lâm sàng có thể quyết định phác đồ điều trị hợp 2.4. Vấn đề y đức lý khi chưa có kết quả kháng sinh đồ, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tình hình kháng Các số liệu và thông tin thu thập chỉ phục vụ cho mục kháng sinh của Acinetobacter baumannii và Klebsiella đích nghiên cứu, không vì mục đích nào khác. pneumoniae phân lập được từ bệnh phẩm đường hô hấp ở bệnh nhi tại bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng” với 3. KẾT QUẢ 2 mục tiêu sau: 1. Xác định tỷ lệ Acinetobacter baumannii và Klebsiella 3.1. Đặc điểm về tuổi của các bệnh nhi 187

H.T.M. Hoa et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 185-192 Bảng 1: Đặc điểm về tuổi của các bệnh nhi khảo sát Tuổi n Tỷ lệ % Dưới 1 tuổi 60 63,2 1-5 tuổi 16 16,8 6-10 tuổi 16 16,8 Trên 10 tuổi 3 3,2 TỔNG 95 100,0 Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi bị nhiễm trùng hô hấp cao nhất nhất 3,2%. chiếm 63,2%; 1-5 tuổi chiếm 16,8%; 6-10 tuổi chiếm 3.2. Tỷ lệ Acinetobacter baumanii và Klebsiella 16,8%; trẻ lớn trên 10 tuổi nhiễm trùng hô hấp thấp pneumoniae trong bệnh phẩm đường hô hấp Bảng 2: Tỷ lệ Acinetobacter baumannii và Klebsiella pneumoniae phân lập được Tên vi khuẩn n Tỷ lệ % Acinetobacter baumannii 14 14,7 Klebsiella pneumoniae 20 21,1 Trong 95 bệnh phẩm đường hô hấp, số chủng tỷ lệ 21,1%. Acinetobacter baumannii được phân lập là 14 chiếm tỷ 3.3. Tính kháng kháng sinh của vi khuẩn lệ 14,7%; số chủng Klebsiella pneumoniae là 20 chiếm Acinetobacter baumanii Bảng 3: Tính kháng kháng sinh của các chủng Acinetobacter baumannii Nhạy cảm Trung gian Đề kháng STT Kháng sinh n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 1 Amikacin 12 85,7 0 0 2 14,3 2 Ampicillin/ sulbactam 11 78,6 0 0 3 21,4 3 Cefepime 10 71,4 0 0 4 28,6 4 Ceftazidime 9 64,3 0 0 5 35,7 5 Ceftriaxone 10 71,4 0 0 4 28,6 6 Ciprofloxacin 12 85,7 0 0 2 14,3 7 Gentamicin 11 78,6 1 7,1 2 14,3 8 Imipenem 12 85,7 0 0 2 14,3 9 Levofloxacin 12 85,7 0 0 2 14,3 10 Meropenem 11 78,6 0 0 3 21,4 11 Piperacillin/ tazobactam 10 71,4 0 0 4 28,6 12 Ticarcillin/ clavulanic acid 10 71,4 1 7,1 3 21,4 13 Tobramycin 13 92,9 0 0 1 7,1 14 Trimethoprim/ Sulfamethoxazole 11 78,6 2 5,7 3 21,4 188

H.T.M. Hoa et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 185-192 Các chủng A. baumannii đề kháng cao nhất với các enzyme β-lactamase (21,4% đề kháng với ampicillin/ kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin phổ rộng sulbactam và ticarcillin/clavulanic acid; 28,6% đề (ceftriaxone 28,6%; ceftazidime 35,7%), kế đến là các kháng với piperacillin/tazobactam). kháng sinh thuộc nhóm penicillin kết hợp chất ức chế Biểu đồ 1: Mức độ đa kháng kháng sinh của các chủng Acinetobacter baumannii Trong số 14 chủng A. baumannii phân lập được từ bệnh độc với tỷ lệ là 28,5%. nhi, có 4 chủng được xác định là đa kháng và tất cả đều 3.4. Tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Klebsiella được phân lập từ khoa Nhi cấp cứu – HSTC – Chống pneumoniae Bảng 5: Tính kháng kháng kháng sinh của các chủng Klebsiella pneumoniae Nhạy cảm Trung gian Đề kháng STT Kháng sinh n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 1 Amikacin 18 90 1 8 1 5 2 Amoxicillin/ clavulanic Acid 4 20 0 0 16 80 3 Ampicillin 0 0 0 0 20 100 4 Ampicillin/ sulbactam 1 5 0 0 19 95 5 Cefazolin 1 5 0 0 19 95 6 Cefepime 5 25 0 0 15 75 7 Cefoperazone 7 35 0 0 13 65 8 Cefotaxime 14 70 0 0 6 30 9 Ceftazidime 4 20 0 0 16 80 10 Ceftriaxone 5 25 0 0 15 75 11 Ciprofloxacin 12 60 0 0 8 40 12 Ertapenem 15 75 0 0 5 25 13 Gentamicin 5 25 0 0 15 75 189

H.T.M. Hoa et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 185-192 Nhạy cảm Trung gian Đề kháng STT Kháng sinh n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 14 Imipenem 15 75 0 0 5 25 15 Levofloxacin 12 60 0 0 8 40 16 Meropenem 17 85 1 5 2 10 17 Nitrofurantoin 14 70 0 0 6 30 18 Piperacillin/tazobactam 19 95 0 0 1 5 19 Ticarcillin/clavulanic acid 18 90 0 0 2 10 20 Tobramycin 8 40 0 0 12 60 21 Trimethoprim/sulfamethoxazole 5 25 2 10 13 65 Các chủng K. pneumoniae đã có sự đề kháng gần như với nhiều kháng sinh thuộc nhóm aminoglycoside hoàn toàn (95-100%) với các kháng sinh thuộc nhóm (gentamycin, tobramycin), nhóm cephalosporin phổ penicillin (ampicillin), penicillin kết hợp với chất ức chế rộng (cefepime, ceftazidime, ceftriaxone) cũng như β-lactamase (ampicillin/sulbactam) hoặc cephalosporin amoxicillin/clavulanic acid thuộc nhóm penicillin kết thế hệ 1 (cefazolin). Vi khuẩn cũng đề kháng trên 60% hợp với chất ức chế β-lactamase. Biểu đồ 2: Mức độ đa kháng kháng sinh của các chủng Klebsiella pneumoniae Trong số 20 chủng K. pneumoniae phân lập được, có có tỷ lệ nhiễm trùng hô hấp cao nhất (63,2%). Kết quả 8 chủng đa kháng (40%) và 12 chủng không đa kháng nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với nghiên cứu (60%). Các chủng vi khuẩn đa kháng được phân lập của TKP Nguyen và cộng sự tại 3 tuyến y tế của Việt chủ yếu từ khoa Nhi cấp cứu – HSTC – Chống độc (6 Nam, cho thấy phần lớn trẻ nhập viện do NKHHCT chủng), hai khoa Nhi sơ sinh – HSTC và Nhi tổng hợp là nhỏ hơn 2 tuổi (64,6%) với tỷ lệ viêm phổi/cúm là mỗi khoa có 1 chủng. 69,4%; tỷ lệ tử vong là 0,8% [6]. 4.2. Tỷ lệ Acinetobacter baumanii và Klebsiella 4. BÀN LUẬN pneumoniae trong bệnh phẩm đường hô hấp Tỷ lệ phân lập của Klebsiella pneumoniae từ các mẫu 4.1. Đặc điểm về tuổi của các bệnh nhi bệnh phẩm hô hấp của bệnh nhi trong nghiên cứu của Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhóm trẻ dưới 1 tuổi chúng tôi là 21,1% - cao hơn so với nghiên cứu của 190

H.T.M. Hoa et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 185-192 các tác giả khác như nghiên cứu của Duan và cộng đến việc các chủng vi khuẩn đã xuất hiện khả năng đề sự (9,89%) ở khoa Nhi [7], nghiên cứu của Chen và kháng thuốc. cộng sự (11,5%) trên các bệnh nhi NKHHCT ở Thành Tỷ lệ chủng vi khuẩn A. baumannii đa kháng trong Đô, Trung Quốc [8]. Ngược lại, tỷ lệ phân lập của nghiên cứu của chúng tôi là 28,5%; tương đồng với Acinetobacter baumannii trong nghiên cứu của chúng nghiên cứu của Mahto và cộng sự tại Nepal (30,2%) tôi lại thấp hơn so với nghiên cứu của Duan và cộng sự [10]. Tỷ lệ cao các chủng vi khuẩn đa kháng, đặc biệt là ở khoa hồi sức hô hấp (23,51%) nhưng cao hơn ở khoa ở các khoa hồi sức tích cực là một điều đáng báo động nhi (3,5%) [7]. Sự khác nhau này có thể được giải thích cho lâm sàng trong việc lựa chọn kháng sinh điều trị. là do số lượng mẫu trong nghiên cứu của chúng tôi khá Ngoài ra, vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cần thấp so với các tác giả: Chen và cộng sự phân tích trên được chú ý và tăng cường nhằm ngăn ngừa sự lây lan 1816 mẫu bệnh phẩm hô hấp của trẻ dưới 6 tuổi, Duan của các chủng kháng thuốc. và cộng sự phân tích trên 344 và 2734 mẫu bệnh phẩm 4.4. Tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Klebsiella hô hấp có kết quả nuôi cấy dương tính từ khoa Nhi và pneumoniae khoa Hồi sức hô hấp [8], [7]. Các chủng K. pneumoniae trong nghiên cứu của chúng 4.3. Tính kháng kháng sinh của vi khuẩn tôi đề kháng trên 60% với nhiều kháng sinh thử nghiệm. Acinetobacter baumanii Tỷ lệ đề kháng của K. pneumoniae cao hơn so với nghiên Các chủng A. baumannii trong nghiên cứu của chúng cứu tại trung tâm Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai, cho thấy tôi đề kháng từ 14,3-35,7% đối với các kháng sinh thử K. pneumoniae còn tương đối nhạy cảm với nhiều nhóm nghiệm. Kết quả này có sự tương đồng so với nghiên kháng sinh như aminoglycoside, cephalosporin thế hệ 3 cứu của Duan và cộng sự, cho thấy A. baumannii vẫn với tỷ lệ nhạy cảm từ 60-80% [9]. Trong các nhóm kháng còn nhạy cảm cao hoặc trung bình với các kháng sinh sinh được sử dụng thì carbapenem là kháng sinh ưu tiên đã được thử nghiệm tại khoa nhi [7]. Mức độ đề kháng lựa chọn điều trị K. pneumoniae, đặc biệt là các chủng thấp của A. baumannii phân lập từ bệnh nhi có thể được có enzyme β-lactamase phổ rộng, trong khi đó tỷ lệ đề giải thích là do trẻ chưa sử dụng nhiều kháng sinh như kháng với 2 kháng sinh imipenem và ertapenem trong các đối tượng bệnh nhân khác, tình trạng xuất hiện các nghiên cứu của chúng tôi đã lên đến 25% (các chủng gen đột biến thuốc vẫn còn ít. Tuy nhiên, kết quả nghiên được phân lập từ khoa Nhi cấp cứu – HSTC – Chống cứu của chúng tôi cho thấy lâm sàng cần lưu ý đến việc độc). Do đó, lâm sàng cần xem xét các phác đồ thay thế thay thế nhóm kháng sinh penicillin kết hợp chất ức chế carbapenem hoặc thăm dò xác định các phác đồ kháng enzyme β-lactamase bằng các kháng sinh nhóm khác sinh phối hợp carbepenem nhằm hạn chế gia tăng tình trạng kháng thuốc đối với nhóm kháng sinh này. (như aminoglycoside) nhằm tránh việc gia tăng mức độ đề kháng với nhóm kháng sinh này. Tỷ lệ vi khuẩn K. pneumoniae đa kháng trong nghiên cứu của chúng tôi là 40%, thấp hơn so với nghiên cứu Trong nghiên cứu của chúng tôi, các chủng A.baumannii của Virawan và cộng sự tại Indonesia (57,28%) [11]. phân lập chủ yếu từ khoa Nhi cấp cứu – Hồi sức tích Sự khác biệt này có thể được giải thích là do đối tượng cực (HSTC) – Chống độc và vi khuẩn có mức độ đề nghiên cứu của các tác giả khác là tất cả các chủng K. kháng cao nhất với các kháng sinh thử nghiệm. Kết quả pneumoniae phân lập được từ các bệnh phẩm khác nhau này có sự tương đồng với nghiên cứu tại một bệnh viện chứ không chỉ là bệnh phẩm hô hấp. đa khoa cấp 3 tại Bắc Kinh, kết quả cho thấy mức độ đề kháng của vi khuẩn A. baumannii tăng dần từ khoa Nhi qua khoa Hô hấp người lớn, và cao nhất ở khoa Hồi sức 5. KẾT LUẬN hô hấp. Thậm chí vi khuẩn phân lập từ khoa Hồi sức hô hấp đã đề kháng gần như hoàn toàn với một số loại Trong 95 bệnh phẩm đường hô hấp, số chủng kháng sinh như piperacillin/tazobactam, ceftazidime, Acinetobacter baumannii được phân lập là 14 (14,7%); cefepime, imipenem, meropenem, levofloxacin, số chủng Klebsiella pneumoniae là 20 (21,1%). ciprofloxacin) [7]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi có Các chủng A. baumannii đề kháng cao nhất với các thể được giải thích là do tình trạng bệnh lý của bệnh nhi kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin phổ rộng, kế đến ở khoa Nhi cấp cứu – HSTC – Chống độc thường nặng là các kháng sinh thuộc nhóm penicillin kết hợp chất ức hơn và trẻ từng được điều trị kháng sinh trước đó, dẫn chế enzyme β-lactamase. 191

H.T.M. Hoa et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 185-192 Các chủng K. pneumoniae đã đề kháng 95-100% với các [6] Nguyen TKP, Nguyen DV, Truong TNH et al., kháng sinh thuộc nhóm penicillin (ampicillin), penicillin Disease spectrum and management of children kết hợp với chất ức chế β-lactamase (ampicillin/ admitted with acute respiratory infection in Viet sulbactam) hoặc cephalosporin thế hệ 1 (cefazolin). Đối Nam, Tropical medicine and international health, với các nhóm kháng sinh aminoglycoside, penicillin 2017; 22(6), 688-695. kết hợp với chất ức chế β-lactamase, cephalosporin phổ [7] Duan N, Du J, Huan Chenwei et al., Microbial rộng thì các chủng K. pneumoniae phân lập được có tỷ distribution and antibiotic susceptibility of lower lệ đề kháng trên 60%. respiratory tract infections patients from pediatric Số chủng vi khuẩn đa kháng của A. baumannii và K. ward, adult respiratory ward, and respiratory pneumoniae lần lượt là 4 (28,5%) và 8 (40%). intensive care unit, Frontiers in Microbiology, 2020; 11, 1480. TÀI LIỆU THAM KHẢO [8] Chen J, Hu P, Zhou T et al, Epidemiology and clinical characteristics of acute respiratory [1] De DN, Children’s health care, used for bachelor’s tract infections among hospitalized infants and training in Nursing, Vietnam Education young children in Chengdu, West China, BMC Publishing House, 2012; p. 150-160. Pediatrics, 2018; 18. [2] Paediatrics department of Hanoi Medical [9] Nhung PH, Tuyen NT, Minh NT et al., University, Pediatrics Lecture Volume 1, Medical Antibiotic resistance of Klebsiella pneumoniae, Publishing House, 2017; p. 380-389. Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter [3] Rodrigo-Troyano A, Sibila O, The respiratory baumanii isolated at the Intensive Care Unit and threat posed by multidrug resistant Gram-negative Bach Mai Hospital Respiratory Center for the bacteria, Respirology, 2017; 22, 1288-1299. period 2012-2016, Journal of Clinical Medicine, 2018; 101, 43-51. [4] An PTH, Lan VLN, Survey of antibiotic resistance of Klebsiella pneumoniae on isolated specimens [10] Mahto M, Chaudhary M, Shah A et al., High at pasteur institute, Ho Chi Minh City. Journal antibiotic resistance and motarlity with of Sciences of Ho Chi Minh City University of Acinetobacter species in a tertiary hospital, Education, 2014; 61, 146-155. Nepal. AMR PHA supplement; 2021. [5] Ngoc TV, Thao PTN, Nga TTT, Survey of [11] Virawan H, Nuryastuti T, Nirwati H, Multidrug- drug-resistant characteristics of Pseudomonas resistant Klebsiella pneumoniae from clinical aeruginosa and Acinobacter baumannii causing isolates at dr. Soeradji Tirtonegoro central hospital pneumonia, Medical times, 2017; 3, hospital Klaten, Indonesian journal of medicine 64-69. and health, 2020; 11(2), 109-120. 192

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-tinh-hinh-khang-khang-sinh-cua-acinetobacter-baumanii-va-klebsiella-pneumoniae-phan-lap-d-2554639.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY