Nhận xét đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến co giật do sốt ở trẻ em tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Nhận xét đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến co giật do sốt ở trẻ em tại Bệnh viện Thanh Nhàn
  • Mã tin : 994
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết trình bày nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và yếu tố liên quan đến co giật do sốt ở trẻ em tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Đối tượng: 112 trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi được chẩn đoán co giật do sốt đã khám và điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn từ tháng 01-2021 đến tháng 09- 2021.

Nội dung Text: Nhận xét đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến co giật do sốt ở trẻ em tại Bệnh viện Thanh Nhàn

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CO GIẬT DO SỐT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN Nghiêm Thị Mai Sang*, Nguyễn Thị Lan Hương*, Đỗ Thị Hương Giang* TÓM TẮT 20 CONVULSIONS IN CHILDREN AT Đặt vấn đề: Co giật do sốt (CGDS) là một THANH NHAN HOSPITAL cấp cứu nhi khoa thường gặp nhất trong các loại Introduction: Febrile seizures are the most co giật. Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm common type of seizures in the pediatric age lâm sàng và yếu tố liên quan đến co giật do sốt ở group. Objective: Clinical characteristics and trẻ em tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Đối tượng: some factors related to febrile convulsions in 112 trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi được chẩn children at Thanh Nhan hospital. Subjects: 112 children from 6 months to under 5 years were đoán co giật do sốt đã khám và điều trị tại Bệnh diagnosed with febrile seizures and treated at viện Thanh Nhàn từ tháng 01-2021 đến tháng 09- Thanh Nhan hospital from 01-2021 to 09-2022. 2021. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt Methods: a cross-sectional, descriptive study. ngang. Kết quả và kết luận: Co giật do sốt Results and Conclusion : Febrile convulsion thường xảy ra ở trẻ dưới 3 tuổi chiếm 79,5%. occur in children ages under 3 years 79,5%. Cơn giật thường xảy ra ở thân nhiệt 38,6 - 40 độ Seizures ususlly occur at a body temperature of C chiếm 82,1%. Co giật toàn thể là chủ yếu 38,6 - 40 degrees 82,1%. Major generalized chiếm 89,3%, thường chỉ có 1 cơn co giật trong convulsions 89,3%, usually only 1 seizure in 24 24 giờ chiếm 69,6%. Co giật do sốt đơn thuần có hours 69,6%. 67,0% patients had a simple febrile 67,0%, co giật do sốt phức hợp 33,0%. Tuổi khởi seizure; 33,0% complex febrile seizure. The age phát co giật do sốt phức hợp thấp hơn co giật do of onset of complex febrile seizures is lower than sốt đơn thuần (p< 0,05). Không có sự khác biệt that of simple febrile seizures (p

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN THANH NHÀN LẦN THỨ VIII NĂM 2022 đến sự phát triển tâm thần, vận động ở trẻ co giật xảy ra khi có sốt, loại trừ co giật do em. Theo Nelson 9% trẻ CGDS sẽ chuyển sốt do tiêm vaccin hoặc độc tố, không có tiền thành động kinh [3], một số nghiên cứu gần sử co giật sơ sinh, hoặc có một cơn giật xảy đây cho tỷ lệ này vào khoảng 3% [4]. Ở Việt ra trước đó không có sốt. Nam, mặc dù CGDS rất thường gặp, song - Tiêu chuẩn chẩn đoán CGDS đơn thuần: việc tư vấn, quản lý và điều trị chưa được Là cơn co giật toàn thể, thời gian co giật quan tâm đúng mức. Vấn đề dự phòng tái ngắn dưới 15 phút, xảy ra ở các trẻ phát triển phát cơn co giật còn nhiều ý kiến chưa thống bình thường, không có dấu hiệu thần kinh nhất. Các nghiên cứu về CGDS ở trẻ em còn cục bộ và không có cơn thứ 2 trong 24 giờ. ít, việc đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm - Tiêu chuẩn chẩn đoán CGDS phức hợp: sàng, đặc biệt là vấn đề sử dụng thuốc dự một trong 3 dấu hiệu sau: cơn giật cục bộ, phòng co giật tái phát là cần nghiên cứu. Vì thời gian cơn giật kéo dài trên 15 phút, có vậy chúng tôi tiến hành đề tài “Nhận xét đặc trên 1 cơn giật trong 24 giờ. điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan 2.4. Thiết kế nghiên cứu: Phương pháp đến co giật do sốt ở trẻ em tại Bệnh viện nghiên cứu mô tả cắt ngang. Các chỉ tiêu Thanh Nhàn”. nghiên cứu được thu thập theo một bệnh án mẫu thống nhất. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.5. Mẫu nghiên cứu: Chọn mẫu thuận 2.1. Thời gian nghiên cứu: 01/2021 – tiện. 09/2021. 2.6. Quản lý, phân tích số liệu: Nhập và 2.2. Địa điểm nghiên cứu: Khoa Nhi phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0. Bệnh viện Thanh Nhàn Các kết quả được tính toán: tỷ lệ phần trăm, so 2.3. Đối tượng nghiên cứu: 112 bệnh nhi sánh các tỷ lệ, mối tương quan giữa các biến từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi được chẩn đoán số. Các test nghiên cứu: χ2 test, T test với p < CGDS đã khám và điều trị tại khoa Nhi Bệnh 0,05 là sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. viện Thanh Nhàn. Tiêu chuẩn chẩn đoán CGDS dựa vào tiêu III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU chuẩn của Bộ Y tế [5] và Viện quốc gia về Trong thời gian từ tháng 01 năm 2021 đến sức khỏe Hoa Kỳ đưa ra năm 1980 [6]: Tuổi tháng 09 năm 2021, có 112 bệnh nhân CGDS của trẻ thường gặp 6 tháng - 5 tuổi, có sốt điều trị đủ tiêu chuẩn được mời tham gia nhưng không có nhiễm khuẩn ở hệ thần kinh, nghiên cứu. Biểu đồ 3.1. Phân bố theo giới tính 140

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 Nhận xét: Nam giới chiếm 62,5%. Nữ chiếm 37,5%. Tỷ lệ nam/nữ: 70/42 = 1,67/1. Bảng 3.1. Phân bố trẻ CGDS theo tuổi khi vào viện Nhóm tuổi Số bệnh nhân Tỷ lệ % P 6 tháng – 12 tháng 26 23,2 >12 tháng – 24 tháng 36 32,2 79,5 >24 tháng – 36 tháng 27 24,1 >36 tháng – 48 tháng 15 13,4 20,5 >48 tháng – 60 tháng 8 7,1 < 0,05 Tổng 112 100 Nhận xét: Lứa tuổi CGDS gặp nhiều ở trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng chiếm tỷ lệ cao 79,5%. Trong đó tập trung nhiều ở nhóm tuổi trên 12 tháng đến 24 tháng, chiếm 32,2%. Lứa tuổi trên 36 tháng đến 60 tháng bị CGDS ít hơn, chiếm tỷ lệ 20,5%. Sự khác biệt với nhóm tuổi dưới 36 tháng có ý nghĩa thống kê với p< 0,05. Bảng 3.2. Phân bố trẻ CGDS theo thân nhiệt lúc co giật Thân nhiệt Số bệnh nhân Tỷ lệ % 38,0 – 38,5 độ C 13 11,6 38,6 – 40 độ C 92 82,1 40,1 độ C 7 6,3 Tổng 112 100 Nhận xét: Cơn co giật xuất hiện nhiều khi thân nhiệt ở mức 38,6 đến 40 độ C chiếm 82,1%, dưới 38,5 độ C chiếm 11,6% và trên 40 độ C chiếm 6,3%. Bảng 3.3. Phân bố bệnh nhân CGDS theo thời gian của cơn co giật Thời gian kéo dài 1 cơn co giật Số bệnh nhân Tỷ lệ % < 5 phút 96 85,7 5 - < 15 phút 12 10,7 15 - < 30 phút 4 3,6 Tổng 112 100 Nhận xét: Thời gian co giật kéo dài dưới 5 phút chiếm 85,7%, từ 5 phút đến dưới 15 phút chiếm 10,7%. Chỉ có 3,6% số bệnh nhân có cơn co giật kéo dài từ 15 phút đến dưới 30 phút. Bảng 3.4. Phân bố bệnh nhân CGDS theo số cơn co giật trong 24 giờ và dạng cơn giật Đặc điểm Số bệnh nhân Tỷ lệ % Toàn thể 100 89,3 Dạng cơn giật Cục bộ 12 10,7 1 cơn 78 69,6 Số cơn co giật trong 24 giờ ≥ 2 cơn 34 30,4 Nhận xét: Cơn co giật toàn thể chếm ưu thế 89,3%, cơn cục bộ 10,7%. Chủ yếu có 1 cơn co giật trong 24 giờ chiếm tỷ lệ 69,6%, từ 2 cơn co giật trong 24 giờ chiếm tỷ lệ 30,4%. 141

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN THANH NHÀN LẦN THỨ VIII NĂM 2022 Bảng 3.5. Phân loại co giật do sốt Phân loại Số bệnh nhân Tỷ lệ % Co giật do sốt đơn thuần 75 67,0 Co giật do sốt phức hợp 37 33,0 Tổng 112 100 Nhận xét: Co giật do sốt đơn thuần chiếm ưu thế 67,0%, co giật do sốt phức hợp 33,0%. Bảng 3.6. Mối liên quan tiền sử CGDS và động kinh trong gia đình với phân loại CGDS Tiền sử co giật do sốt và CGDS phức hợp CGDS đơn thuần p động kinh trong gia đình n % n % Co giật do sốt 6 16,2 10 13,3 >0,05 Động kinh 1 2,7 2 2,7 >0,05 Bình thường 30 81,1 63 84,0 Tổng 37 100 75 100 Nhận xét: Không có sự khác biệt về tỷ lệ trẻ có tiền sử về CGDS và động kinh trong gia đình giữa 2 nhóm CGDS phức hợp và CGDS đơn thuần (p> 0,05). Bảng 3.7. Mối liên quan giữa tuổi khởi phát CGDS và giới với phân loại CGDS. CGDS phức hợp CGDS đơn thuần Tuổi khởi phát và giới P n % n % < 24 tháng 31 83,8 54 72,0 0,05 Giới Nữ 14 37,8 28 37,3 >0,05 Nhận xét: Trong nhóm co giật do sốt IV. BÀN LUẬN VÀ KẾT LUẬN phức hợp tuổi khởi phát cơn co giật do sốt ở Theo biểu đồ 3.1 về phân bố theo giới, trẻ dưới 24 tháng (83,8%) nhiều hơn so với trong tổng số 112 bệnh nhân CGDS có 70 trẻ nhóm co giật do sốt đơn thuần (72,0%). Sự nam và 42 trẻ nữ, tỷ lệ nam/nữ là 1,67/1. Kết quả này tương đương với một số tác giả như khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Nguyễn Đình Thoại [7], Cao Xuân Đĩnh [8] Tuy nhiên, co giật do sốt phức hợp xảy ra ở và cũng tương đương với hầu hết các tác giả tuổi từ 24 - 12 tháng - 24 tháng chiếm thuần và co giật do sốt phức hợp (p > 0,05). 32,2%. Kết quả nghiên cứu của chúng tối khá tương đồng với tác giả Cao Xuân Đĩnh 142

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 nghiên cứu 328 bệnh nhân CGDS, số bệnh trẻ em dễ kích thích gây co giật và có xu nhi dưới 36 tháng chiếm 94,21% [8], Thân hướng lan tỏa. Thị Uyên (2018) thấy số bệnh nhi dưới 36 Theo bảng 3.5 cho thấy CGDS đơn thuần tháng là 73,4%. CGDS thường xảy ra ở trẻ từ có 75 trẻ chiếm 67,0%, CGDS phức hợp có 6 tháng đến 3 tuổi, đây là thời kỳ xảy ra quá 37 trẻ chiếm 33,0%. Như vậy, số trẻ mắc trình biệt hóa và myelin hóa dần các noron. CGDS đơn thuần nhiều hơn hai lần số trẻ Ngoài ra, lứa tuổi này, miễn dịch từ mẹ CGDS phức hợp. Kết quả này tương đương truyền sang giảm dần, trong khi trẻ chưa sinh với nghiên cứu của Phạm Thị Lệ Quyên đánh được miễn dịch đầy đủ nên dễ mắc các bệnh giá trên 1511 trẻ CGDS trong 2 năm 2004 - nhiễm khuẩn hơn, đây chính là những yếu tố 2005 tại Bệnh viện Nhi Trung Ương, tỷ lệ hình thành cơ chế bệnh sinh của CGDS. CGDS đơn thuần là 66,91% và CGDS phức Về thời điểm sốt xảy ra co giật: cơn co hợp là 33,09% [9]. giật xảy ra nhiều nhất ở giói hạn nhiệt độ từ Yếu tố di truyền được đề cập nhiều trong 38,6 đến 40 độ C chiếm 82,1%. Ở nhiệt độ từ CGDS. Ở những gia đình có người bị CGDS, 38,5 độ C trở xuống có 11,6% bệnh nhân xảy nguy cơ co giật do sốt ở trẻ tăng gấp 2- 3 lần. ra co giật và rất ít bệnh nhi co giật với nhiệt Nếu cả bố và mẹ đều có tiền sử CGDS thì độ trên 40 độ C (6,3%). Kết quả này phù hợp nguy cơ tăng hơn nhiều. Theo kết quả ở bảng với hầu hết các tác giả trong nước cũng như 3.6 nhận thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ trên thế giới. Theo Cao Xuân Đĩnh, thân trẻ có tiền sử về CGDS và động kinh trong nhiệt từ 38,5 đến dưới 40 độ C có 86,28% gia đình ở hai nhóm CGDS đơn thuần và bệnh nhi co giật. Nguyễn Đình Thoại có CGDS phức hợp. 88,02% bệnh nhi co giật ở nhiệt độ từ 38,5 Nhận xét về tuổi khởi phát theo nhóm đến dưới 40 độ C. CGDS đơn thuần và CGDS phức hợp thì Đặc điểm cơn co giật: Thời gian kéo dài thấy trẻ khởi phát CGDS trước 24 tháng tuổi một cơn giật ngắn, dưới 5 phút chiếm 85,7%, ở nhóm CGDS phức hợp lơn hơn CGDS đơn từ 5 đến 15 phút chiếm 10,7%, từ 15 đến 30 thuần với p < 0,05. Trong khi đó, trẻ khởi phút chiếm 3,6%. Kết quả nghiên cứu của phát CGDS ở nhóm tuổi từ 24 - 36 tháng thì chúng tôi phù hợp với tác giả Nguyễn Đình hay gặp CGDS đơn thuần hơn CGDS phức Thoại, thời gian kéo dài cơn giật dưới 5 phút hợp có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Như là 82,89% [7], Cao Xuân Đĩnh là 83,84% [8]. vây, tuổi khởi phát của nhóm CGDS phức Đặc điểm về dạng cơn giật theo bảng 3.4 cho hợp thấp hơn nhóm CGDS đơn thuần. Kết thấy cơn giật thường mang tính chất toàn thể quả này phù hợp với tác giả Cao Xuân Đĩnh chiếm 89,3%. Có lẽ đặc điểm này cũng rất [8]. phù hợp với cơ chế bệnh sinh của CGDS đó là thời kỳ này các tế bào não chưa biệt hóa, TÀI LIỆU THAM KHẢO tình trạng myelin hóa các nơron chưa hoàn 1. Lê Đức Hinh (1984), "Các hội chứng co toàn, thành phần hóa học có nhiều nước, não giật", Thần kinh học trẻ em, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, 121 - 3. 143

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN THANH NHÀN LẦN THỨ VIII NĂM 2022 2. Baird H.W (1987), Convulsive Disorders. academy of pediatrics; 18:5-9. Nelson textbook of Pediatrics. W.B.Saunders, 7. Nguyễn Đình Thoại, 2000, "Đặc điểm lâm 1287 - 8. sàng và các yêu tố nguy cơ của co giật do sốt 3. Nelson.K.B (1990), The natural history of ở trẻ em tại viện Nhi khoa", Luận văn thạc sỹ febrile seizures. The Joint convention of the 5 y học, Đại học Y Hà Nội. international child neurology congress and 3 8. Cao Xuân Đĩnh (2007), "Nhận xét một số đặc Asian and oceanian congress of child điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả dự neurology, 600. phòng co giật do sốt ở trẻ em", Luận văn bác sĩ 4. Waruiru.C and Appleton. R (2004), chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà "Febrile seizures", Archives of deasease in Nội. childhood; 89:751-756. 9. Phạm Thị Lệ Quyên (2006), "Đánh giá một 5. Bộ Y tế - Quyết định số 3312/QĐ-BYT số đặc điểm dịch tễ của co giật do sốt ở trẻ em (ngày 07/08/2015), "Hướng dẫn chẩn đoán và từ 2002-2004 tại bệnh viện Nhi Trung Ương". điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em". Tạp chí nghiên cứu y học, Bộ Y tế - Trường 6. Hirtz Deborah G, MD, (1997), "Febrile đại học Y Hà Nội. Tập 43, số 6, trang 38-43. seizures", Pediatrics in review, American 144

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY