MangYTe

Tài liệu y khoa

Sử dụng Test Pep-R trong đánh giá trường hợp trẻ tự kỷ tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng

Sử dụng Test Pep-R trong đánh giá trường hợp trẻ tự kỷ tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng
  • Mã tin: 440
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết khảo sát đánh giá, nghiên cứu điển hình trên 3 trẻ tự kỷ tại Bệnh viện Tâm thần Tp. Đà Nẵng đã cho thấy hiệu quả mà PEP-R mang lại trong đánh giá, can thiệp cho trẻ tự kỷ.

Nội dung Text: Sử dụng Test Pep-R trong đánh giá trường hợp trẻ tự kỷ tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng

10 Lê Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Chinh SỬ DỤNG TEST PEP-R TRONG ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỢP TRẺ TỰ KỶ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG USING PEP-R TEST TO EVALUATE AUTISTIC CHILDREN AT DA NANG PSYCHIATRIC HOSPITAL Lê Thị Hằng1, Nguyễn Ngọc Chinh2 1 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; hanglesp@gmail.com 2 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; ngocchinh183@gmail.com Tóm tắt - Tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển suốt đời do rối loạn Abstract - Autism is a form of lifelong-developing disability caused của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ. Tự kỷ by disorders of the nervous system that affect the function of the được thể hiện ra ngoài bằng các khiếm khuyết về tương tác xã hội, brain. Autism is manifested through social interaction, repeated giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, hành vi, sở thích và hoạt động verbal and non-verbal communication, behavioral interventions mang tính lặp đi lặp lại. Điều quan trọng nhất để giúp trẻ tự kỷ phát and behavioral hobbies. The most important thing to help children triển đó là đánh giá chính xác dạng tật, mức độ, khả năng và những with autism develop is to accurately assess the type of disability, khó khăn mà trẻ gặp phải để có cách hỗ trợ phù hợp. Hiện nay, có level, ability, and difficulties a child is having in order to get the right nhiều phương pháp, công cụ để đánh giá trẻ tự kỷ. Trong đó, support and evaluation. In particular, PEP-R is considered as a PEP-R được xem là bộ công cụ hữu hiệu giúp đánh giá trẻ tự kỷ. useful tool in evaluating autistic children. PEP-R helps to make the PEP-R giúp quá trình đánh giá được chính xác hơn, là cơ sở quan assessment process more accurate, which is important for trọng để đạt được hiệu quả can thiệp, trị liệu cho trẻ sau này. Khảo effective intervention and subsequent treatment. A case study of sát đánh giá, nghiên cứu điển hình trên 3 trẻ tự kỷ tại Bệnh viện Tâm three children with autism at Da Nang City Psychiatric Hospital has thần Tp. Đà Nẵng đã cho thấy hiệu quả mà PEP-R mang lại trong shown the effectiveness of PEP-R in evaluating and intervening đánh giá, can thiệp cho trẻ tự kỷ. autistic children. Từ khóa - PEP-R; đánh giá; trẻ tự kỷ; công cụ; hành vi. Key words - PEP-R; evaluate; autistic children; tools; behaviors. 1. Đặt vấn đề kỷ và trẻ khuyết tật phát triển” (Schopler, Reichler và Đối với trẻ khuyết tật nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng, Langsing, 1980-1983). chẩn đoán đánh giá là việc vô cùng quan trọng giúp xác PEP-R được sử dụng phù hợp nhất cho trẻ ở mức độ phát định chính xác rối loạn mắc phải, từ đó có kế hoạch giáo triển từ 6 tháng đến 7 tuổi. Được sử dụng để đánh giá, PEP- dục phù hợp, tuy nhiên hiện nay việc chẩn đoán nhầm lẫn R sẽ cung cấp thông tin trong tiểu mục được phân chia về 7 trẻ tự kỷ với các dạng khuyết tật khác còn chiếm tỷ lệ khá lĩnh vực phát triển của một cá nhân bao gồm: Bắt chước (27 cao, một phần nguyên nhân nằm ở bộ công cụ đánh giá bài tập); Tri giác (23 bài tập); Vận động tinh (26 bài tập); chưa được chuẩn xác. Vận động thô (42 bài tập); Phối hợp tay mắt (36 bài tập); Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của PEP-R Nhận thức thể hiện (31 bài tập); Nhận thức ngôn ngữ (35 bài (Psychoeducational Profile-revised test) [5] dường như đã tập). Pep-R cũng được thiết kế để nhận dạng những hành vi khắc phục được những hạn chế của các phương pháp trước không phù hợp điển hình ở trẻ tự kỷ trong 4 lĩnh vực hành vi đó. Đồng thời, PEP-R cũng thể hiện đầy đủ những nội dung với 42 tiểu mục: Quan hệ và ảnh hưởng; Chơi và quan tâm cần đánh giá trên các lĩnh vực phát triển của trẻ. PEP-R đến vật liệu chơi; Đáp ứng cảm giác và ngôn ngữ. được tiến hành với các bước đơn giản, phù hợp với nhiều Công cụ sử dụng để đánh giá của PEP-R gồm một nhóm môi trường khác nhau, đây là một trong những ưu điểm của đồ chơi và các tài liệu học tập, được tiến hành trên trẻ bằng bộ công cụ này. những hoạt động có tổ chức. Người kiểm tra quan sát, đánh giá và ghi lại những đáp ứng của trẻ trong quá trình đánh 2. Trẻ tự kỷ giá. Tóm tắt kết quả đánh giá miêu tả được điểm mạnh, Tự kỷ là một loại khuyết tật phát triển suốt đời do rối điểm yếu của trẻ trong các lĩnh vực phát triển và hành vi. loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của Không chỉ đánh giá trẻ theo chỉ số “Đạt” hay “Không đạt”, não bộ. Tự kỷ có thể xảy ra không phân biệt đến giới tính, PEP-R cung cấp một chỉ số thứ 3 đó là “Có khả năng”. Một chủng tộc, giàu nghèo, địa vị xã hội. Trẻ tự kỷ được thể đáp ứng của trẻ được xem là có khả năng khi nó thể hiện hiện ra ngoài bằng các khiếm khuyết về tương tác xã hội, rằng trẻ đã có một số hiểu biết cần thiết để thực hiện bài giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, hành vi, sở thích và tập nhưng chưa có hiểu biết đầy đủ và những kĩ năng cần hoạt động mang tính lặp đi lặp lại [1]. thiết để thực hiện thành công. Trẻ tự kỷ không chỉ liên quan đến những hạn chế phát 3. Bộ công cụ PEP-R triển mà còn có cả những hành vi không phù hợp. Điểm 3.1. Giới thiệu về PEP-R mạnh của PEP-R là xem xét được cả hai mặt đó. Thang PEP-R là bộ công cụ cung cấp một phương pháp đo phát triển cho chúng ta biết một trẻ đang thực hiện lường có giá trị về khả năng của trẻ tự kỷ và khuyết tật phát những chức năng phát triển tương ứng với trẻ bình triển. PEP-R có ba cuốn sách nằm trong bộ sách có tên gọi thường ở độ tuổi nào. Các tiểu mục ở thang đo hành vi chung là “Thang đánh giá và trị liệu cá nhân cho trẻ tự được xếp riêng biệt nhưng lại có liên quan đến việc nhận

ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 10(119).2017 11 biết các đáp ứng và hành vi thường được sử dụng để 4. Hiệu quả của PEP-R chẩn đoán rối loạn tự kỷ. - Thứ nhất, PEP-R cung cấp một phương pháp đo lường Ngoài 7 lĩnh vực phát triển, PEP-R còn xây dựng các có độ giá trị về khả năng của trẻ tự kỷ và khuyết tật phát bài tập để dạy trẻ kĩ năng tự phục vụ (19 bài tập), kĩ năng triển, bởi vì: Hầu hết các tiểu mục của PEP-R đều không xã hội (23 bài tập) và hành vi. Trong phần hành vi, PEP-R phụ thuộc vào kĩ năng ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một trong đưa ra 5 vấn đề hành vi bất thường mà chúng ta thường những lĩnh vực hạn chế ở trẻ tự kỷ. Nếu chọn thang đánh thấy ở trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật phát triển là: Tự xâm hại giá chú trọng quá nhiều vấn đề về ngôn ngữ đôi khi chúng bản thân, như hành vi cắn tay, đập đầu; Gây hấn, ví dụ như ta bỏ qua những điểm tích cực khác ở trẻ tự kỷ; Pep-R đánh hành vi đánh và khạc nhổ vào người khác; Phá rối, như ném giá được cả hai mặt là các lĩnh vực phát triển và hành vi; đồ vật, la khóc, rời khỏi bàn; Các hành vi định hình, như Tiến hành một cách linh hoạt cho phép điều chỉnh đến vấn liên tục cho đồ vật vào miệng, hỏi các câu hỏi lặp lại; Các đề hành vi của trẻ; Các tiểu mục không giới hạn về thời hành vi hạn chế như bốc đồng, hạn chế khả năng khởi gian tiến hành; Các công cụ được cấu trúc cụ thể, thậm chí xướng, né tránh các tương tác thể chất, tập trung chú ý kém, cả với những trẻ khuyết tật nặng. không chấp nhận sự thay đổi thói quen. - Thứ hai, chương trình đánh giá PEP-R còn có hệ thống PEP-R cũng đưa ra minh họa về các kĩ thuật quản lí bài tập dạy học. Điều này cho thấy PEP-R có sự khác biệt với hành vi được cho là có tác dụng với các trường hợp điển các công cụ đánh giá khác. Bởi vì kết quả đánh giá sẽ cho hình về các vấn đề hành vi [3]. chúng ta một bức tranh cụ thể về điểm mạnh và nhu cầu của 3.2. Cấu trúc của PEP-R trẻ, từ đó lựa chọn các mục tiêu can thiệp trong hệ thống các bài tập tương ứng của PEP-R sao cho phù hợp với trẻ; Chương Bảng 1. Thang phát triển trình giáo dục tập trung vào những bài tập trong phạm vi kĩ Lĩnh vực Số lượng mục (item) năng học tập đặc trưng, rõ ràng, sở thích sẵn có ở trẻ chứ Bắt chước (I) 16 không chỉ nhìn vào những khuyết điểm; Khả năng thành công Tri giác (P) 13 được tăng thêm vì việc học tập được bắt đầu ở mức độ phù Vận động tinh (CM) 16 hợp. Tránh được vấn đề lựa chọn các bài tập hoặc là quá khó Vận động thô (GM) 18 hoặc là quá đơn giản với mức độ phát triển của trẻ. Phối hợp tay-mắt (EH) 15 - Thứ ba, PEP-R sẽ giúp cho các nhà chuyên môn, giáo Nhận thức thể hiện (CP) 26 viên và cha mẹ phối hợp với nhau dễ dàng và hiệu quả hơn 27 trong quá trình giáo dục trẻ. PEP-R cũng phát triển một mối Nhận thức ngôn ngữ (CV) quan hệ dạy học tích cực được nâng cao, giảm đi đáng kể Tổng 131 trạng thái chán nản, thất vọng ở cha mẹ, giáo viên đối với Bảng 2. Đánh giá kết quả trẻ tự kỷ. Mức độ Mô tả - Thứ tư, thang đánh giá và hệ thống bài tập thiết kế dễ Đạt (P) Thực hiện thành công mà không cần làm mẫu sử dụng, không đòi hỏi trình độ chuyên môn quá sâu như Có khả năng (E) Trẻ làm được một phần hoặc cần hướng các công cụ đánh giá khác. Với PEP-R, những người chưa dẫn, lặp đi lặp lại mới có thể làm được có nhiều kinh nghiệm trong công tác đánh giá như giáo Không đạt (F) Trẻ không thực hiện được ngay cả khi có viên, cha mẹ đều có thể sử dụng, nhưng với điều kiện phải hướng dẫn. đọc kĩ các phần hướng dẫn. Bảng 3. Thang hành vi - Thứ năm, các tiểu mục dùng để đánh giá và hệ thống Lĩnh vực Số lượng mục (item) các bài tập đều viết dưới dạng phát triển, tức là so sánh với Quan hệ và cảm xúc (R) 12 mốc phát triển của trẻ em bình thường cùng độ tuổi và PEP- Chơi và quan tâm đến vật liệu chơi (M) 8 R cũng được viết theo chuỗi các bài tập khá logic nên giúp 12 cho giáo viên, cha mẹ dễ thực hiện trên trẻ. Phản xạ cảm giác (S) Ngôn ngữ (L) 11 - Thứ sáu, đồ dùng để đánh giá và dạy học dễ kiếm, dễ 43 làm, do đó, giáo viên và cha mẹ không mất quá nhiều kinh Tổng phí để mua và không mất quá nhiều thời gian để làm đồ Bảng 4. Đánh giá kết quả dùng. Mức độ Mô tả - Thứ bảy, PEP-R được thiết kế để đánh giá và can Phù hợp (A) Hành vi phù hợp với lứa tuổi thiệp cho trẻ ở độ tuổi can thiệp sớm (trước tuổi tiểu học), Bất thường nhẹ (M) Hành vi có đôi chút sai lệch nên PEP-R tỏ ra có nhiều lợi thế khi áp dụng vào Việt Nam Bất thường nặng (S) Hành vi có cường độ và biểu hiện rõ ràng. hiện nay, giúp trẻ sớm khắc phục những khó khăn do khuyết tật gây nên. ❖ Cách tính điểm - Thứ tám, PEP-R có thể được thực hiện cho việc giáo Bước 1: Tính điểm thô từng lĩnh vực đạt được và tất cả dục bé tại nhà mà không cần phải quá phụ thuộc trong việc các lĩnh vực. đưa trẻ đến các trung tâm tại các thành phố lớn như hiện Bước 2: Từ điểm thô từng lĩnh vực tính tuổi phát triển nay, điều này sẽ giúp giảm đi áp lực kinh tế và thời gian lĩnh vực đó (tháng). đối với các gia đình có trẻ tự kỷ tại các vùng nông thôn hay Bước 3: Từ điểm thô tất cả các lĩnh vực tính tuổi phát các tỉnh thành khác không có các trung tâm hay các dịch triển của trẻ (tháng). vụ can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ [3].

12 Lê Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Chinh 5. Cách tiến hành vẽ nguệch ngoạc, lắp trồng nấm, bỏ đồ chơi vào túi, xâu Nghiên cứu tiến hành thử nghiệm trên 3 trẻ tự kỷ đang được hạt bằng dây có hướng dẫn, ... được can thiệp tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng từ ngày - Lĩnh vực vận động thô (GM): Trẻ đạt 28 điểm. Thực 04/01 đến ngày 17/04/2016, gồm: hiện được các vận động thô như: đi lại, leo trèo bình - Cháu Nguyễn V.H.T, 19 tháng tuổi, vào viện lúc 18 thường, leo cầu thang, ... tháng tuổi. - Lĩnh vực phối hợp tay - mắt (EH): Trẻ đạt 8 điểm. Khả - Cháu Ngô H.T.H, 30 tháng tuổi, vào viện lúc 25 tháng tuổi. năng phối hợp tay - mắt của trẻ còn nhiều hạn chế. Trẻ dường như không ý thức việc phối hợp tay - mắt khi thực - Cháu Ngô C.G.B, 42 tháng tuổi, vào viện lúc 38 tháng tuổi. hiện các hoạt động: đi giày dép, đá/chuyền banh, lắp ghép Cách tiến hành: các hình, lắc chuỗi hạt, ... Bước 1: Ngày 04/01/2016: Gặp gỡ, làm quen trẻ, quan - Lĩnh vực nhận thức thể hiện (CP): Trẻ đạt 3 điểm. Trẻ sát về mặt thể chất và hành vi, ngôn ngữ của trẻ. không hiểu người khác nói gì, chỉ có thể hiểu và thực hiện Bước 2: Từ ngày 05/01 đến ngày 06/01/2016: Đánh giá một số yêu cầu đơn giản, quen thuộc với trẻ: ngồi xuống, và đưa ra nhận định chung về các lĩnh vực phát triển của lắp nấm, ... Trẻ không ý thức được việc thu dọn đồ chơi sau trẻ, bao gồm: bắt chước, tri giác, vận động tinh, vận động khi chơi, cất hay mang giày dép, cúi chào người khác, ... thô, khả năng phối hợp tay - mắt, nhận thức thể hiện, nhận - Lĩnh vực nhận thức ngôn ngữ (CV): Trẻ đạt 3 điểm. thức ngôn ngữ. Trẻ chưa có ngôn ngữ lời nói mà chỉ phát ra những âm vô Bước 3: Từ ngày 07/01 đến ngày 08/01/2016: Thực nghĩa: “ya ya ya”, “ù ù ù”, mím môi “rú rú rú” khi chơi một nghiệm viên thảo luận cùng chuyên viên can thiệp trẻ tại mình. Có những lúc trẻ muốn nói nhưng chỉ nhíu môi mà bệnh viện và phụ huynh, nhằm hoàn chỉnh kế hoạch giáo nói không ra hơi. dục cho trẻ. Trường hợp thứ hai: Trẻ Ngô H.T.H - 30 tháng tuổi. Bước 4: Từ ngày 09/01 đến ngày 28/02/2016: Tiến Kết quả đánh giá PEP-R về các lĩnh vực phát triển hành thực nghiệm đợt 1. của H: Bước 5: Từ ngày 29/02 đến ngày 06/03/2016: Thực 120 nghiệm viên phối hợp cùng chuyên viên can thiệp trẻ và 100 phụ huynh đánh giá kết quả đợt 1, xây dựng kế hoạch giáo Sự phát triển của trẻ bình thường dục cho trẻ ở đợt 2. 80 Bước 6: Từ ngày 07/03 đến ngày 17/04/2016: Tiến 60 hành thực nghiệm đợt 2. 40 Trường hợp thứ nhất: Trẻ Nguyễn V.H.T - 19 tháng tuổi. Kết quả đánh giá 20 H bằng PEP-R Kết quả đánh giá PEP-R về các lĩnh vực phát triển của 0 T như sau: I P FM GM EH CP CV 120 Hình 2. Biểu đồ kết quả đánh giá PEP-R của H 100 Sự phát triển của trẻ bình - Lĩnh vực bắt chước (I): Trẻ đạt 20 điểm. Trẻ có khả 80 thường năng bắt chước làm theo người khác khi được yêu cầu. Trẻ 60 dễ dàng trong việc bắt chước người lớn làm các động tác vận động cơ thể, thao tác với đồ vật hay phát ra âm thanh. 40 Kết quả đánh Khi người lớn bắt chước làm theo các động tác hay âm 20 giá T bằng PEP- thanh của trẻ, trẻ tỏ ra thích thú. 0 R - Lĩnh vực tri giác (P): Trẻ đạt 21 điểm. Trẻ có khả năng I P FM GM EH CP CV quan sát tốt: tìm nhanh vật bị che dấu dưới cốc, dưới khăn, lắp ghép các hình; nghe và định hướng tới âm thanh (tiếng Hình 1. Biểu đồ kết quả đánh giá PEP-R của T nhạc, tiếng kêu đồ vật,...). - Lĩnh vực bắt chước (I): Trẻ đạt 8 điểm. Trẻ rất ít khi - Lĩnh vực vận động tinh (FM): Trẻ đạt 23 điểm. H có bắt chước làm theo người khác, rất khó khăn trong việc bắt thể thực hiện một số kỹ năng vận động tinh: vặn nắp chai, chước người lớn làm các động tác vận động cơ thể, thao tác lăn dài đất nặn, tháo và xâu các hạt vào cột, … với đồ vật hay phát ra âm thanh. - Lĩnh vực vận động thô (GM): Trẻ đạt 36 điểm. Trẻ có - Lĩnh vực tri giác (P): Trẻ đạt 12 điểm. Trẻ có khả thể thực hiện thuần thục những động tác như đi lại, leo trèo. năng quan sát tốt: tìm nhanh vật bị che dấu dưới cốc, dưới Tuy nhiên lực kéo và đẩy của H còn yếu. Trẻ không biết khăn; nghe và định hướng tới âm thanh. Đôi khi thờ ơ với nhảy lên để với lấy vật trẻ thích, chưa biết chụm 2 chân nhảy âm thanh khi đang tập trung chơi đồ vật nào đó. Trẻ rất về phía trước hay đứng 1 chân trong khoảng 5 giây, ... khó khăn trong quá trình lắp ghép các hình, dù là hình chỉ - Lĩnh vực phối hợp tay - mắt (EH): Trẻ đạt 14 điểm. có 2 mảnh. Trẻ có phối hợp tay-mắt khi thực hiện các hoạt động như - Lĩnh vực vận động tinh (FM): Trẻ đạt 18 điểm. Trẻ có đi giày dép, đá/chuyền banh, lắp ghép các hình, ... Trẻ có thể thực hiện một số kỹ năng vận động tinh: vặn nắp chai, khả năng nghịch với giấy bút, vẽ những nét nguệch ngoạc.

ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 10(119).2017 13 - Lĩnh vực nhận thức thể hiện (CP): Trẻ đạt 8 điểm. Trẻ - Lĩnh vực phối hợp tay - mắt (EH): Trẻ đạt 17 điểm. có thể hiểu và thực hiện một số yêu cầu đơn giản, quen thuộc. Khả năng phối hợp tay - mắt của B còn nhiều hạn chế. Đã Tuy nhiên muốn trẻ làm theo giáo viên phải kết hợp lời có sự phối hợp tay mắt nhưng hạn chế, trẻ chưa xếp chữ nói và hành động, hướng dẫn trẻ từng thao tác. Đôi khi trẻ đúng và viết lại các chữ. không hợp tác với giáo viên. - Lĩnh vực nhận thức thể hiện (CP): Trẻ đạt 25 điểm. - Lĩnh vực nhận thức ngôn ngữ (CV): Trẻ đạt 4 điểm. Trẻ có hiểu người khác nói, hiểu giáo viên yêu cầu nhưng Đây là lĩnh vực trẻ yếu nhất và cần được quan tâm nhiều chưa phản ứng nhiều, trẻ hạn chế về mặt giao tiếp. Trẻ có nhất. H chưa có ngôn ngữ diễn đạt, có những lúc trẻ muốn thể hiểu và thực hiện một số yêu cầu đơn giản, quen thuộc nói nhưng không diễn đạt được bằng lời nói. với trẻ như khi gọi tên trẻ thì trẻ sẽ quay lại, hoặc khi nói “Con không được làm như vậy” thì trẻ có hiểu nhưng giáo Trường hợp thứ ba: Trẻ Ngô C.G.B, 42 tháng tuổi. viên phải lặp lại nhiều lần thì trẻ mới có sự phản ứng. Đôi Kết quả đánh giá PEP-R về các lĩnh vực phát triển của B: khi trẻ không hợp tác với giáo viên. 120 - Lĩnh vực nhận thức ngôn ngữ (CV): Trẻ đạt 13 điểm. B 100 đã nói được những câu có 2-3 từ nhưng chưa có sự đọc hiểu, Sự phát triển của trẻ bình thường trẻ có thể trả lời một số điều khi được hỏi nhưng trẻ lại không 80 trả lời, vốn ngôn ngữ của trẻ còn thiếu, trẻ còn hạn chế về 60 giao tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả 3 trẻ đều có tiến 40 bộ ở tất cả các lĩnh vực phát triển, đặc biệt là ở các lĩnh vực Kết quả đánh giá B vận động thô, vận động tinh. Nhận thức và ngôn ngữ là 20 bằng PEP-R những lĩnh vực mà trẻ tự kỷ gặp nhiều khó khăn nhất nhưng 0 các trẻ đều đạt được kết quả tương đối khả quan. I P FM GM EH CP CV 6. Kết luận Hình 3. Biểu đồ kết quả đánh giá PEP-R của B Kết quả đánh giá bằng PEP-R đã miêu tả được điểm - Lĩnh vực bắt chước (I): Trẻ đạt 15 điểm. Trẻ có khả mạnh, điểm yếu của mỗi trẻ tự kỷ trong từng lĩnh vực năng bắt chước theo người khác khi được yêu cầu, trẻ dễ phát triển và hành vi. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở vô dàng trong việc bắt chước người lớn làm các động tác vận cùng quan trọng cho việc lập kế hoạch giáo dục cá nhân động cơ thể đơn giản, thao tác với đồ vật hay phát ra âm phù hợp với khả năng hiện tại và phát huy những tiềm thanh. Trẻ chưa bắt chước theo việc đếm số nhanh và nói năng còn lại của trẻ. cụm từ với 2 âm tiết/giây, câu gồm 3 - 4 từ. - Lĩnh vực tri giác (P): Trẻ đạt 20 điểm. B có khả năng TÀI LIỆU THAM KHẢO quan sát tốt: tìm nhanh vật bị che dấu dưới cốc, dưới khăn, [1] Vũ Thị Bích Hạnh, Tự kỷ phát hiện sớm và can thiệp sớm (sách dành đặc biệt thích lắp các hình vào khuôn; nghe và định hướng cho nhà chuyên môn và cha mẹ), Nhà xuất bản Y học Hà Nội, 2007. tới âm thanh tương đối (tiếng nhạc, tiếng kêu của đồ vật,...). [2] Phạm Minh Mục, Vương Hồng Tâm, Nguyễn Thị Kim Hoa, Cẩm nang xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ có - Lĩnh vực vận động tinh (FM): Trẻ đạt 27 điểm. B có nhu cầu giáo dục đặc biệt, 2012. thể thực hiện một số kỹ năng vận động tinh dễ dàng như: [3] Đỗ Thị Thảo, “Sử dụng PEP-R trong can thiệp sớm cho trẻ có rối vặn nắp chai, lăn dài đất nặn, tháo và xâu các hạt vào cột, loạn tự kỷ”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số dùng kéo cắt giấy (nhưng B không có sự tỉ mẩn trong việc 8, 2010. cắt giấy), trẻ chưa thể nặn đất thành các hình thù mà chỉ lăn [4] Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em, Hỗ trợ kiến thức chăm sóc và giáo dục trẻ mắc hội chứng tự kỷ (dành cho giáo dài đất nặn. Chưa dùng bút vẽ hình hoặc tô màu, thường viên), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011. dùng các ngón tay sờ vào nhau và chơi với các ngón tay. [5] M Elia, R Ferri, SA Musumeci, S Del Gracco, M Bottitta, C - Lĩnh vực vận động thô (GM): Trẻ đạt 31 điểm. Những Scuderi, G Miano, S Panerai, T Bertrand, J-C Grubar, “Sleep in khả năng vận động thô B có thể thực hiện: đi lại, leo trèo subjects with autistic disorder: A neurophysiological and psychological study”, Brain and Development, Volume 22, Issue bình thường, đi cầu thang, thích nhảy bằng 2 chân trên tấm 2, 2000, pp. 88-92. đệm cao su. Tuy nhiên lực kéo và đẩy của B còn yếu. (BBT nhận bài: 31/07/2017, hoàn tất thủ tục phản biện: 11/10/2017)

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/su-dung-test-pep-r-trong-danh-gia-truong-hop-tre-tu-ky-tai-benh-vien-tam-than-da-n-ng-2335615.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY