Sự phát triển của trẻ sơ sinh trong 20 tháng đầu: Phần 2

Sự phát triển của trẻ sơ sinh trong 20 tháng đầu: Phần 2
  • Mã tin : 453
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
"Ebook Tuần khủng hoảng: Phần 2" tiếp tục tìm hiểu các tuần phát triển quan trọng nhất trong các tháng tiếp theo đó là thế giới của những mối quan hệ, thế giới của các phạm trù, thế giới của các trình tự, thế giới của các chương trình, tuần khủng hoảng 64 thế giới của các nguyên tắc, thế giới của các hệ thống.

Nội dung Text: Sự phát triển của trẻ sơ sinh trong 20 tháng đầu: Phần 2

0 ,, (� � i

Tuan khung holing 26 The gi6'i cua nhCtng moi quan h� Vao khoang tuan tht'.r 26, con bC;ln l(;li bat dau the hi�n nhfrng dau hi�U CUa mQt btrcYC nhay VQt m&i trong qua trinh phat trien. Neu de y ky, b(;ln se thay con lam ho�c c6 gang lam rat nhieu vi�c m&i . Du da biet bo hay chtra biet bo & tam tuoi nay, tre cGng se tr& nen "di dQng" hOTI vi tre da hQC each dieu phoi hanh dQng cua tay va chan cGng nhtr nhfrng b

Tuan khung hoang 26 ThO gil>i cUa nhii'ng mOi quan h� � Ghi chu: Giai doq.n dau tien (giai doq.n nh�ng xD cua bU'&c nhay VQt vao the gi6i cua "nhfrng moi quan h�" nay c6 lien quan t6i d9 tuoi, hoan toan c6 the do.in tm&c dtl'Q'C va bat dau vao khoang tuan thtr 23. Hau het cac em be deu bat dau giai doq.n hai cua btl'6'C nh.iy VQt nay Yao tuan thtr 26 sau khi sinh. N6 d.}t nen m6ng cho qua trinh phat trien m9t lo�t nhfrng ky nang va hoq.t d(>ng. Tuy nhien, d9 tuoi ma nhfrng ky nang va ho�t d(>ng nay xuat hi�n Ian dau tien 6' moi tre moi khac va phl,l thu9c vao s& thich, trai nghi�m va St,r phat trien sinh ly cua tre. Chang h�n. kha nang nh�n biet cac moi quan h� ve khong gian la tien de can thiet de tre c6 the "bo vao trong ho�c ben dtl'6i cac v�t': nhll'ng ky nang nay thm:mg xuat hi�n trong khoang tir 6 den 11 thang. Nhfrng ky nang va ho�t d(>ng dtl'Q'C de c�p den trong chll'OTig nay c6 the xuat hi�n Ct d9 tuoi s&m nhat c6 th�. vi the bq.n c6 the de y va nh�n ra chung. (Ban dau chung c6 the con rat tho SO'.) Day la each b�n c6 the phan 1'.rng va ho trg qua trinh phat trien cua con. Vi�c bU'&c vao the gi&i cua nhfrng m6i quan h� se anh hmmg t&i m9i tht'.r ma con b9.n tiep nh�n va thl)'C hi�n. Tre cam nh�n dU'Q'C nhfrng thay doi nay dien ra vao khoang tuan tht'.r 23 va do la khi tinh tr9.ng nao d¢ng 19.i bat dau. B6i r6i v&i nhfrng an tll'Q'Ilg m&i, tre can tim ve v&i m� va barn dinh lay m� de cam thay thoai mai. Cam giac an toan va am ap quen thu(>c ma m� dem 19.i giup tre cam thay thll' thai, de tiep nh�n cai m&i va de tre l&n len trong the gi&i m&i v&i toe d9 rieng cua minh. Giai do9.n nhc} n g xi nay thll'emg keo dai khoang 4 tuan, du no co the chi t tuan hoc}c keo dai t&i 5 tuan. Vi m(>t trong nhfrng ky nang quan tr9ng ma tre can phcii h9c trong bU'6'C nhay VQt nay la lam Sao de giai quyet van de khoang each gifra m� Va be, nen COn b9.n se thl)'C Sl)' trCr nen nhc}ng Xi VaO khoang tuan thtr 29, sau khi nhfrng kY nang m6i cua tre biit dau cat canh. Can phai nh& rang neu con nhc}ng xL hay quan sat con th�t ky de xem con co dang co gang h9c nhfrng ky nang m&i nao khong.

Tuan khung hoang 26 The gioi cua nhU'ng moi quan h� o:au hi9'1 nhi�n-9 xj � cua ·W-i:'!'�n r1a y � ., .'1 .• .. . Khi con b�n y thl'.rc dtrQ'C la the gi&i cua minh dang thay d6i, be se d� kh6c hOTI. Luc nay, nhieu m� c6 the gQi con minh la di.'.ra tre hay quay kh6c, xau tinh, hay me nheo va khong hai long. Neu con b�n c6 ca tinh m�nh, be th�m chi con c6 the v�n d(:mg khong ngirng, khong kien nh�n ho�c gay rac roi nhieu hOTI. Hau het cac em be deu kh6c it hOTI khi dtrQ'C be len va VO ve, nep minh vao m� ho�C it nhat la dtrQ'C (y gan m� khi chcri di.ta. "Con toi bat 6�u cang luc cang nhieu sv han. Con be 66i hoi, cau klnh bat toi phai 6�n g�n ho�c phai chai cung. B�ng each nay, con be ch�c ch�n toi se a 66 6§ g i up con l�y 66 chai . " M � cua Hannah, tuan th(l 25 Lam sao bc;i n biet eta den luc con phat trien? Dtr&i day la m()t so dau hi�u con b�n the hi�n cho b�n biet be dang chuan bj thl;l'C hi�n btrerC nhay VQt vao the gi&i CUa nhfrng moi quan h�. Tre co the ngu ft Con b�n c6 the ngu it h

Tuan khung hoeing 26 ThO giGi cUa nhiing mOi quan h� � " N h i p s i n h hoq.t cua con toi hoan toan bi dao l

Tuan khung hoang 26 The gi6'i cua nhCtng moi quan h� " Bay g io, con toi cang ngay cang nhut n hat hdn. Luc nao toi cOng phai o ch6 ma con c6 th� n hln th�y dUQc va phai o g�n con . N�u toi di dau , con se c6 g�ng bo theo sau toi . " M e cua Matt, tuan thu 26 Tre c6 the' muon QU'Q'C quan tam chu y hD'n Con b9n co the muon b9n & ci mg be lau hD'Il, chcri v&i be nhieu hD'Il, ho�c chi can nhin be va chi be ma thoi. "Con gai toi rM kh6 ch j u , toi phai l ien tl,lc bay tro cha be chdi . Ch�ng hq.n, khi tin h d$y t rong c O i , be thl)c sl) hao h ue m u6n ngay 1$p tl'.lc n hln th�y m

Tuan khung hoeing 26 ThO giOi cUa nhiing mOi quan h� i dm;rc m\IC tieu, chung l�i bat dau trtrem xuong va tien Ve phia nhfrng th& thu vi trong the gi&i xung quanh chung. "Con trai toi cu doi ng6i len du i toi b�ng du9c. N h ung ngay khi toi d�t con len du i thl g�n nhu ch�ng c6 gl ki§m soat du9c con n Oa. Th�ng be bo kh�p nguai toi va mo m�m kh�p noi nhu m9t con khi voi bM cu thu gl c6 th§ chc;i.m tay toi du9c. 8i�u d6 khi§n toi kh6 c h j u . Toi da c6 g�ng bay cac tro choi , nhung chi t6n thai g ian. Du th�ng be khong thic h choi voi toi , n h ung it nhM n6 cOng khong con kh6 chiu n Qa. Than h th�t ma n6i , toi th�y nhu ml nh bi bo roi kh i con khong choi tro choi toi bay ra, vl th§ toi da d�t con trCi lc;i.i xe d§y. N h ung ngay khi toi lam th§, con lc;i.i ngay l�p We ngoc;i.c m6m ra doi m�." M� cua Matt, tuan thll 27 ;-- � /Jii!I, Cffli__.ti_i • ----- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; I I ' ' ' ' ' ' ! Be gai muon co sv tiep xuc ca the thtJang dong y chai vai m�. nhtJng be trai ! ! ' thich tiep xuc ca the l?i muon co the kham pha ca the giai xung quanh naa. ! ' Tre co the' iin khong ngon mi�ng Ca tre bu m� va bu binh deu thinh thoang khong chju ti sfra ho�c hoan toan khong ti ti sfra nao. Thtrc an va thtrc uong khac cfmg c6 the bi tre qr tuy�t luon. Thuemg thi tre phai mat nhieu thCri gian hem de hoan thanh bfra an cua minh. C6 ve chung thich ng�m ho�c nghich num vU ho�c dau ti hem la milt sfra trong binh ho�c tir ti m�.

Tuan khung hoeing 26 The gi61 cua nhU'ng moi quan h� "Con t6i luc nao cOng khong chj u t i vao bu6i sang va bu6i t6i . Be cu d§y d�u vu·cua toi ra. va di�u d6 thl)c Sl) rM dau . Sau d6, khi n�m tren g i uong va kh6ng ngu du9c, be moi m u6n an. N hung be cOng chi an rM rt va ngu g$t kh i con dang bu." Me cua Matt, tuan thu 26 Tre co the' u ru Con b�n c6 the khong con t�o ra nhfrng am thanh quen thu(>c nfra. Ho�c be c6 the nam im, khong nghich ngc;Ym, chi nhin xung quanh ho�c nhin nhfrng gi t'nr&c m�t ma thoi. Cac ba m� thtremg cho rang hanh vi nay kY lc;i. va dang bao d(>ng. "Doi kh i , dc)t n h ien con toi do d�n n hln mQi thu xung q uanh. Ngay nao con nhln nhu v$y n h i�u han mc)t l�n. toi l9i c6 cam giac b.§.t an. Toi bM d�u tv hoi c6 ch uy$n gl khong 6n chang. Toi khong q uen nhln con nhu v$y. Th$t thi§u sue s6ng . Cu nhu th� con 6m ho�c g�p van d� g) v� tam ly v$y." Me cua Juliette, tuan thu 24

Tuan khung hoeing 26 ThO giOi clla nhilng m6i quan h� � t/ Gll!fujf hp cUa toi --------------- -------------------- ------- Dau hi�u cho thay con toi l�i dang phat trien Trong khoang w tuan thlt 22 den 26, b�n co the nh�n thay con l�i bat dau co dau hieu cua nhang hanh vi dLtai day. E>6 co the la nhan a_ dau hieu cho thay tre da san sang tht!c hien bLtac nhay v9t tiep theo vao the giai cua cac moi quan he. Hay danh dau vao nhang dau hieu ma b�n nhin thay d danh sach ben duai. 0 Hay kh6c; hay c6 tam tr�ng xau, me nheo, nh6ng nheo o Muon b�n lien t�c bay tro cho chai o Muon dLtQc tiep xuc ca the nhieu hon o Ngu it hon o An khong ngon mieng 0 Kh6ng muon thay bim/ quan ao 0 Hay xau ho hon trlf

Tuan khung hoang 26 The giai cua nhU'ng moi quan h� Hinh minh h9a ben trai cho thay thu tt,t cac rang hay m9c. Nhlfng tre khong phai la nhang co may. Con b�n se moc chiec rang dau tien khi nao thich hQp. Rang m9c nhanh, m9c nhieu khong lien quan gi tai tinh tr�ng sue kh6e hay sv phat trien sinh ly ho?c tam ly cua tre. Tre c6 the m9c rang sdm ho?c muon, nhanh ho?c ch�m. Nhin chung, rang ctia ham dl!di thvang moc khi tre dl!Qc khoang 6 thang tuoi. Khi dl!Qc mot tuoi, tre thl!C1ng m9c dl!QC khoang 6 rang. Khoang 2 tuoi rlfoi, nhCtng chiec rang ham cuoi cung se xuat hi�n va tre se c6 ca ham rang day du. Khi d6, tre c6 khoang 20 chiec rang. Trai vdi nhCtng cau chuy�n ke cua cac ba, cac m�. sot ho?c tieu chay kh6ng lien quan gi tdi vi�c m9c rang. Neu con b�n c6 mot trong nhCtng tri�u chung nay, phai g9i bac sy ngay. Ngay T1 ................ P1 ............... . T2 ................ P2 ............... . T3 ................ P3 ............... . T4 ................ P4 ............... . T5 ................ P5 .............. .. Trai (T) Phai ( P) T6 ................ P6 .............. .. T7................ P7 ............... . T8 ................ P8 ............. . . . T9 ................ P9 ............... . ' ' T1 0 .............. P1 0 .............. .. · - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuan khung hoeing 26 Thi giiri cila nhilng mOi quan h� � Tre co the' khong chiu thay bim Con b�n c6 the kh6c, khua khoang lo�n x�. l�t minh ho�c xoay ngm'ri khi bi d�t nam xu6ng de thay ta ho�c thay quan ao. Chung chi khong muon m� "nghich v& van" v&i quan ao cua chung ma thoi. "Kh i toi d�t con n�m xu6ng a� thay blm, l�n nao con cOng kh6c. Thuang la khong lau, n h ung l uc nao c O ng n h u v�y. Doi kh i toi tL,r h6i khong h i�u l ung con c6 v�n a� gi khon g . " M e cua Juliette, tuan thu 23 Tre co the' hay v&i do om hD'n Mqt so em be hay v&i do om nhtr gau bong, chan, dep di trong nha ho�c khan tam hO'n. V&i hau het cac em be, bat ct'.r tht'.r gi mem cung CO the om dtrQ'C, nhtrng mqt SO em be l�i chi chap nh�n tht'.r gi d6 d�c bi�t thoi. Doi khi, tre se om m6n do do trong khi mut ng6n tay cai ho�c sO- tai. C6 ve nhtr mqt m6n do om giup tre cam thay an toan, d�c bi�t la khi m� b�n rqn. " Kh i con gai toi n h�n ra me n heo va kh6c 16c khong g i u p con be thoat kh6i ch i�c xe dSy auqc, con be l i�n tU b6. Con be ng6i ngoan, tay tu m ch i�c chan va m ut ng6n tay cai. Th�t dang yeu . " Me cua Ashley, tuan thu 24 Bu'oc n hay v9t nay c6 a n h h uong toi b� n n h u the nao? Con b�n chac ch.in se cho b�n biet nhfrng thay doi nay khien be cam thay nhtr the nao. Dieu nay co the anh hm"'.mg t&i b�n.

Tuan khung hoeing 26 The gi6'i cua nhCtng moi quan h� Om.Yi day la m

Tuan khung hoang 26 ThO giOi cUa nhilng m6i quan h' i qua thay doi l&n trong qua trinh phat trien tinh than, be c6 the hay quay kh6c hO'n rat nhieu. "Con gai toi l uc nay d�c bi$t kh6 chi�u. luc nao n6 cOng m u6n ng6i tren du i toi . C6 le la do con be dang m9c ran g . Tfn h d�n gio la khoang 3 tu�n r6i . Con be c6 ve eve ky khong thoai mai , n hung n hQng eai rang 66 van chua c h j u nhu h�n len." M� cua Jenny, tuan th(t 25 Bgn c6 the kh6 chf u Nhieu ba m� n6i cau ngay khi thay con h9 chang c6 ly do gi de quay kh6c va nh�ng xj ca. Cam xuc nay cang It.le cang tang them cho t&i cu6i giai doc.in nh�ng xj. M(>t so m�, d�c bi¢t la m� cua nhfrng em be kh6 chieu, thuemg khong the chju dt,rng them dU'Q'C nfra. "Th�t la m(>t tu�n k i n h khung. Con trai toi e6 th� kh6e vl bM cu thu gl. Th�ng be m u6n luc nao cOng phai c6 nguoi d� y d�n n6. N 6 c6 th� thuc d�n t�n 1 o g io t6i va ng h jc h ngQm. Toi su6t ngay phai dj u con di rang. Day la vi�c con rM thfch. N hung toi thi cam th�y m�t moi vai tM ca n hang tr�n kh6c 16c, me nheo cua con. B�t cu khi nao th�ng be bM d�u cau kin h kh i di ngu vao bu6i t6i la toi l q.i c6 cam g iac h�t chju n6i. Toi cam th�y mlnh thl)c sv We gi�n. Ch uy$n nay d ien ra th uong xuyen ca tu�n nay r6i . " M � cua Bob, tuan tha 25

Tuan khung hoang 26 The gi6'i cua nhCl'ng moi quan h� Bc;m c6 the' bat dew tranh lugn Tranh cai c6 the xuat hi¢n vao gi& an. Hau het cac ba m� deu ghet khi con khong chiu an va tiep t\{C ep con an. H9 co gang bay tro vui de cho con an, ho�c co ep con an cho bang dm;rc. Du la each nao thi thU'ang h ding khong thanh cong. a tu6i nay, tre dmg dau c6 the d�c bi¢t kien quyet v&i "quyet dinh" khong chiu an cua minh. Dieu nay doi khi khien cac ba m� - nhfrng ngU'ai cfmg ct'.rng dau khong kem - rat tt'.rc gi�n. Vi the, gi(r chuy¢n an Uong CO the trer thanh ffiQt CUQC Chien. Khi chuy¢n d6 xay ra, b9n hay co gang gifr binh tinh. Du sao thi b9n cfmg khong the bat ep con an dU'Q'C. Neu b9n lam to chuy¢n, nhieu kha nang la con se tiep t\{C khong chju an, th�m chi la ca sau khi ket thuc giai do9n nh�ng xj nay. Tre c6 the bien n6 thanh ffiQt th6i quen xau. Oen cuoi giai do9n nh�ng xi, b9n c6 the nh�n thay con c6 nhieu kha nang hon so v&i suy nghi cua minh. Nhieu m� cam nh�n dmyc dieu d6. D6 chinh la ly do t9i sao ngay cang c6 nhieu ba m� chan v&i vj¢c con ct'.r barn dinh lay minh va quyet djnh da den luc cham dt'.rt roi. "Con gai toi l ien tvc me nheo gay SLJ chu y ho�c b�t mE;? phai b�. Th$t bl)c mlnh va t$ hon n Oa, con be ch�ng c6 ly do gl a� lam n h u th�! Cu lam n h u toi con chua c6 du vi$c a� lam khong b�ng. Vl th� bay gio cu kh i nao th�y chan ng�y. toi se len g i uong di ngu voi con. " M e cua Juliette, tuan thu 26

Tuan khung hoeing 26 Th6 gi.ii clla nhitng mOi quan h' i N h ung ky nang m6'i cua con b9n xuat h i�n n h u the nao? Vao khoang tuan tht'.r 26, b9n se phat hi�n ra la con 19i dang co h9c m(>t ho�c m(>t so ky nang m&i. Day la de) tuoi ma tre se bat dau kham pha the gi&i cua nhfrng moi quan h�. The gi&i nay mang l9i cho tre rat nhieu CO' h(>i de phat trien nhfrng ky nang m&i tuy thu(>c vao hieu biet cua chung ve moi quan h� gifra cac v�t, gifra m9i ngt.rCri, gifra cac am thanh va cam giac v&i nhau. Con b9n - tuy thu(>c vao tinh khi, thien hll'&ng, s& thich va ngo9i hinh - se t�p trung vao nhfrng kieu quan h� hap d�n be nhat. Tre se s& dt,mg hieu biet nay de phat trien nhfrng ky nang phu hQ'P nhat v&i tinh each cua ban than. B9n c6 the giup con bang each khuyen khich con lam nhfrng vi�c ma con da s�n sang lam, cht'.r dtrng ep con theo nhfrng hll'&ng ma con khong thich. Du sao thi dieu nay se cang luc cang kh6 thl,l'C hi�n vi tinh each cua con bat dau hinh thanh va con bat dau c6 nhfrng y tU'&ng cua rieng minh.

Tuan khung hoang 26 The giai cua nhllng moi quan h� r/ Gllfht,,t hy aia toi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con toi kham pha the gim mm cua nhfmg moi quan h� nhlt the nao? The gioi cua nhung moi quan he ma ra nhieu co hQi tai muc con b?n kh6ng the kham pha het, ngay ca khi be rat muon. Tre se kham pha nhung khfa C?nh nao Cua the giOi nay ph� thUQC hoan toan vao kieu ngUdi ma Chung se tra thanh va tai nang ma chung co. M¢t em be thfch v�n d¢ng thudng sl1 d1,mg kien th(tc ve khoang each de tang kha nang gi[I thang bang va b6 theo b?n khi co the. Em be thfch quan sat va 1Ang nghe se thay co rat nhieu thu cuon hUt khi be co gAng tim hieu the gioi nay ho?t d¢ng nhu the nao. Khi b?n d9c danh sach nhang kha nang ben duoi, hay danh dau vao 6 tuong (Ing vai con b?n hien t?i. B?n c6 the muon lam viec nay hai ho�c ba Ian truoc khi buac nhay v9t tiep theo xay ra, vi khong phai tat ca nhung ky nang ma con b?n co the phat trien se xuat hien cung m¢t IUc. Thl,lc te, c6 m¢t so ky nang con kh6ng xuat hien cha Wi mai t�n sau nay. THANG BA NG D Dang nam c6 the W ngoi d�y dUQC o Tl! dung d�y dUQc; w nang duQc ngudi len o Tl! ngoi xuong duQc sau khi dung D Dung ma kh6ng can phai do D C6 the di dUQC neu dUQC do o Co d¢ng tac nhu nha.y len nhung chua b�t kh6i m�t dat dUQc o Ch¢p dUQc do choi a ke phfa tren dau ho�c tren ban Kl � M SOAT CO TH � o Barn vao va di men theo c?nh cua coi, ban ho�c xe day D Di quanh, day mot chiec hop (1 dang truac D Nern mot m6n do nao d6 vao mot m6n do khac

Tuan khung hoang 26 ThO giiri cola nhilng mOi quan h' � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , o 86 ben trong ho�c ben dVdi thu gi cl6, chang h�n nhv ghe ho�c thung/ h(lp D 86 len va b6 xuong m(lt clo�n ngan D 86 vao trong ho�c ra ngoai ph6ng D 86 quanh ban D Cui ngvai ho�c nam sap cle vdi thu gi clo a dVdi gam ghe ho�c gam ban cHOP. sa vA cAM NHAN o 8iet cl�t ng6n cai va ngon tr6 cloi dien nhau cle cam cac v�t nh6 o c o the chai vdi clo gi clo bang ca hai tay o Nhac tham len cle nhin phia ben dvdi o Doc ngvc;Jc mon clo choi cle nghe tieng ben trong o Lan bong qua san nha D Luon ch(lp bong Ian ve phia minh D Doc ngVc;JC thung cll)ng giay b6 cli cle clo het giay trong clo ra o Nern clo o D�t clo choi vao trong ho�c ben c�nh gi6, vao trong ho�c ra ngoai m(lt cai h(lp, xuong dVdi ho�c len tren m(lt cai ghe, ho�c clay het · ra kh6i chiec xe clay o co nhet clo choi nay vao trong clo chai kia o Co c�y tung m(lt m6n clo choi, chang h�n nhv qua chuong ben trong Cai Chuong o Tl) gi�t thao tung tat o Gi�t day giay cua b�n

Tuan khung hoang 26 The giai cua nhU'ng moi quan h' � G!l!hQJ hp rUa toi (titp) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D Nhac het do trong tO chen ho?c tren cac k� xuong D Tha do tfJ tren ghe cao xuong dat de xem do rai nhll the nao o NMt thuc an vao mi�ng bo ho?c m�. dut vao mom ch6 o Khep clia QUAN SAT o Quan sat cac ho�t d¢ng cOa nglldi Ian, nhll d?t cai gl len, vao trong ho�c xuyen qua cai gl D Nhln het con v�t nay tdi con v�t kMc trong nhfJng cuon sach anh kMc nhau . D Nhln het nglldi nay tdi nglldi kMc trong nhfJng b(tc anh kMc nhau o Nhin het mon do chai, do v�t ho?c thuc an nay tai do chai, do v�t ho?c thuc an kMc trong tay D Quan sat cli d¢ng cOa con v�t, d?c bi�t la khi bat binh thlldng, chang h�n nhll khi con ch6 di tren san go o Quan sat cli d¢ng coa m¢t nglldi cll xii khong blnh thllang, chang h�n nhll khi bo trong cay chuoi o KMm pM ca the cOa chlnh minh - d?c biet la bQ ph�n sinh d1,1c o Quan tam, chu y nhieu tai nhang chi tiet ho?c nhang b9 ph�n nh6 hon cOa do chai ho?c cac v�t kMc, chang h�n nhll nhan mac tren m¢t chiec khan tam o ChQn sach de xem D ChQn do chCJi de Chai NGHE D Ket noi gifJa hanh d¢ng va ldi n6i; hieu dllc;tc nhfJng menh 1enh, yeu cau ngan nhll "Khong, kh6ng dllc;tc lam the" va "Co len, gang len nao"

Tuan khung hoang 26 Thi gicii cUa nhilng mOi quan h� i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , o Chu y lang nghe lai giai thlch va c6 ve hieu dLJQc D Thich nghe tieng con v�t khi nhin vao tranh d(>ng v�t o Cham chu lang nghe tieng n6i tren di�n tho�i o fle y den nhflng am thanh lien quan tai m(lt ho�t d(lng c1,1 the nao d6, chang h�n nhv thai rau. Lang nghe nhf/ng am thanh tv mlnh t�O ra, Chang h�n nhLJ vay nLJ(1c khi tam TRO CHUY€N D Hieu dLJQC moi lien h� gif/a hanh d(lng va lai n6i. N6i nhf/ng tU dau tien dung ngf/ canh. Chang h�n. n6i a (thay cho "oai") khi bi nga va n6i a-chu khi b�n hat hai o Tho phi pho, hon hen KHO A NG GA CH M� - B E o Phan doi khi me bo di D Bo theo me D Lien t1,1c "giao tiep" v(1i me du van dang b�n r(ln chai m(lt minh BAT CHUCJC fll€U BO D Bat chu(1c d(lng tac chao t�m bi�t o Vo tay khi dvqc bao o Bat ch11(1c liem mep D Bat chLJ(1c g�t dau va lac dau, du thllang chi g�t dau b�ng mat LINH TINH o Nhay theo tieng nh�c (lac lu b1,1ng) NHONG THAY fl 0 1 KH A C MA Bf\N NH�N TH AY

Tuan khung hoeing 26 The giai cua nhU'ng moi quan h� BllOt trong nhfrng dieu dau tien tre se nh�n thay va phan trng l�i. Trong khi quan sat hi¢n tU'C;mg nay, tre se kham pha ra la b�n c6 the gia tang khoang each nhieu hon mtrc chung muon va tre y thtrc OU'Q'C la chung chang the lam OU'Q'C gi. Gier tre biet rang chung khong kiem soat OU'Q'C khoang each d6 va dieu d6 khien chung thay SQ'. Vi the tre se bat dau kh6c. "Ch u ng t6i g�p rac r6i . Con gai t6i kh6ng m u6n dUc;:IC d�t vao xe d�y n Oa. Con be bat d�u m�u mao ngay ca khi t6i moi dua con be d�n g�n chi�c xe d�y. N�u t6i d�t con vao trong , con se gao len. Tuy n hien, se ch�ng c6 c huy�n gl n�u t6i di�.t con len san, phfa ben ngoai 'cai c u i ' . Ngay l�p tUc, con se bo, truon, le d�n cha t6i . " M � cua Nina, tuan thl1 2 5 Vj tri lien ke cua cac v�t tr& thanh m{>t phat hi¢n thl!C S lf doi v&i con b�n khi y ttr&ng nay xuat hi�n. Be se bat dau hieu OU'Q'C m{>t tht'.r c6 the 6' ben trong, ben ngoai, hen tren, tren mi;it, hen cc;mh, ben dtr&i ho�c & giira th tr gi d6. Tre se thich bay tro nghjch ng

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY