MangYTe

Tài liệu y khoa

Sự thay đổi một số chỉ số sinh hóa nước bọt ở trẻ mắc hội chứng thận hư tiên phát khởi phát

Sự thay đổi một số chỉ số sinh hóa nước bọt ở trẻ mắc hội chứng thận hư tiên phát khởi phát
  • Mã tin: 752
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Sự thay đổi một số chỉ số sinh hóa nước bọt ở trẻ mắc hội chứng thận hư tiên phát khởi phát được nghiên cứu với mong muốn đóng góp một phần số liệu đồng thời giúp định hướng cho công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng ở trẻ em để nâng cao hiệu quả cho việc phòng ngừa và điều trị cho trẻ mắc hội chứng thận hư tiên phát khởi phát.

Nội dung Text: Sự thay đổi một số chỉ số sinh hóa nước bọt ở trẻ mắc hội chứng thận hư tiên phát khởi phát

vietnam medical journal n02 - MAY - 2022 3. Nguyễn Thị Hà, Chấp nhận của cha/mẹ cho trẻ từ 5. Ke Chun Zhang, Yuan Fang, He Cao et al. 5-11 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại VN và Parental Acceptability of COVID-19 Vaccination for một số yếu tố liên quan năm 2022, Tạp chí Y học Children Under the Age of 18 Years: Cross- Việt Nam, ISSN 1859-1868, tập 512 số 1 (2022), tr Sectional Online Survey . October 2020 . JMIR 104-111, Pediatrics and Parenting . DOI: 10.2196/24827 https://doi.org/10.51298/vmj.v512i1.2206 6. Soo-Han Choi, Yoon Hee Jo, Kyo Jin Jo, Su 4. Robin M. Humble, Hannah Sell, Eve Dubé et Eun Park. Pediatric and Parents' Attitudes al. Canadian parents’ perceptions of COVID-19 Towards COVID-19 Vaccines and Intention to vaccination and intention to vaccinate their Vaccinate for Children . Jul 29, 2021 . Preventive children: Results from a cross-sectional national & Social Medicine . survey . 4 October 2021 Elsevier https://doi.org/10.3346/jkms.2021.36.e227 SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HÓA NƯỚC BỌT Ở TRẺ MẮC HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT KHỞI PHÁT Lương Minh Hằng1, Tống Minh Sơn1, Trần Huy Thịnh2 TÓM TẮT 66 SUMMARY Hội chứng thận hư tiên phát (HCTHTP) là bệnh lý CHANGES IN SOME SALIVA BIOCHEMICAL cầu thận mạn tính hay gặp nhất ở trẻ em với tỉ lệ mắc INDICATORS IN CHILDREN WITH mới hàng năm là 2 - 7/100000 trẻ trên tổng tỉ lệ mắc PRIMARY NEPHROTIC SYNDROME bệnh là 16/100000 trẻ. Tại Việt Nam (1981-1990) có Primary Nephrotic syndrome (PNS) is the most 1414 trẻ mắc bệnh nhập Bệnh viện Nhi Trung ương, common glomerular disease in children with an annual chiếm 46,6% tổng số bệnh nhân của Khoa Thận - Tiết incidence rate of 2-7/100,000 children out of a total niệu. Theo y văn, những trẻ mắc bệnh thận mạn tính morbidity rate of 16/100,000. In Vietnam (1981-1990), có sự thay đổi thành phần nước bọt khi sử dụng kéo 1414 children with PNS were admitted to the National dài các loại thuốc trong điều trị bệnh tác động đến Hospital of Pediatrics, accounting for 46,6% of the nguy cơ mắc bệnh răng miệng của trẻ. Chức năng của total number of patients in the Department of nước bọt, bao gồm bôi trơn, đệm, bảo vệ cho mô Nephrology – Urology. According to the literature, răng, chức năng kháng khuẩn, chức năng trong việc children with chronic kidney disease have changes in nếm và tiêu hóa thức ăn, có thể bị chi phối bởi thay saliva composition when long-term use of drugs in the đổi dòng chảy và thành phần sinh hóa của nước bọt. treatment of diseases affect the risk of children's Những trẻ mắc HCTHTP khởi phát là những trẻ ở giai dental disease. Saliva's functions, including lubrication, đoạn đầu tiên của bệnh thì sự thay đổi trong nước bọt cushioning, protection for dental tissue, antibacterial thế nào, vào thời điểm hiện tại chúng tôi chưa tìm functions, and functions in tasting and digesting food, thấy nghiên cứu nào so sánh những đặc tính của nước can be influenced by changes in flow and biochemical bọt tại hai giai đoạn diễn tiến bệnh. Nghiên cứu này composition of saliva. What is the change in salivary nhằm mục đích mô tả sự thay đổi chỉ số nước bọt của secretion in children with PNS who are at the first trẻ HCTHTP khởi phát vào thời điểm lần đầu chẩn stage of the disease, at present we have not found đoán bệnh và sau 6 tháng theo dõi bệnh. Phương any studies comparing the characteristics of saliva at pháp nghiên cứu dọc tiến cứu được thực hiện ở 94 the two stages disease progression. This study aims to trẻ). Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tăng lưu lượng describe the change in salivary index of children with nước bọt có kích thích sau giúp cải thiện khả năng PNS at the time of first diagnosis and after 6 months đệm nước bọt giúp giảm nguy cơ sâu răng của trẻ. of follow-up. Prospective longitudinal study method Hàm lượng canxi và clo tăng, tuy nhiên hàm lượng was performed in 94 children. Research results show phốtpho trong nước bọt lại giảm nhẹ. Nhận thấy nhóm that increasing saliva flow with posterior stimulation trẻ có tái phát bệnh có lưu lượng nước bọt thấp, độ improves salivary cushioning ability to reduce the risk đệm nước bọt trung bình, nguy cơ mắc sâu răng, cao of tooth decay in children. The calcium and chlorine răng cao hơn so với nhóm trẻ không tái phát bệnh. content increased, but the phosphorus content in Từ khóa: hội chứng thận hư tiên phát khởi phát, saliva decreased slightly. It was found that the group lưu lượng nước bọt, độ đệm nước bọt, urê, creatinine, of children with relapsed disease had low salivary flow, canxi, phốtpho, natri, kali, clo. average salivary buffering, and a higher risk of tooth decay and tartar compared with the group of children without recurrence. 1Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt- Trường Đại học Y Hà Nội Keywords: primary nephrotic syndrome, salivary 2Trường Đại học Y Hà Nội flow, salivary buffering, urea, creatinine, calcium, Chịu trách nhiệm chính: Lương Minh Hằng phosphorus, sodium, potassium, chlorine. Email: minhhang@hmu.edu.vn Ngày nhận bài: 17.3.2022 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày phản biện khoa học: 5.5.2022 Hội chứng thận hư tiên phát (HCTHTP) là Ngày duyệt bài: 13.5.2022 268

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 2 - 2022 bệnh lý cầu thận mạn tính hay gặp nhất ở trẻ em Chọn mẫu thuận tiện: lấy toàn bộ trẻ phù hợp với tỉ lệ mới mắc hàng năm là 2 - 7/100000 trẻ với tiêu chuẩn chẩn đoán là mắc HCTHTP khởi trên tổng tỉ lệ mắc bệnh là 16/100000 trẻ1. Tại phát tự nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu, đáp Việt Nam, chưa có nhiều số liệu về tỉ lệ mới mắc ứng được quy trình thu thập nước bọt, tái khám hàng năm của HCTH, tuy nhiên theo số liệu đúng hẹn sau 6 tháng điều trị tại khoa trong thời nghiên cứu trong 10 năm từ 1981 đến 1990, có gian từ 4/2019 đến 12/2021. Tổng số 94 trẻ em 1414 trẻ mắc HCTHTP nhập Bệnh viện Nhi Trung được khám và thu thập số liệu. ương, chiếm 46,6% tổng số bệnh nhân của Khoa Thu thập thông tin: Gửi thư xin ý kiến đồng ý Thận - Tiết niệu2. Theo y văn, những trẻ mắc tham gia nghiên cứu cho trẻ và gia đình. Gửi bộ bệnh thận mạn tính có sự thay đổi thành phần câu hỏi phỏng vấn đền phụ huynh của trẻ để thu nước bọt khi sử dụng kéo dài các loại thuốc thập thông tin về cá nhân, đặc điểm bệnh. trong điều trị bệnh tác động đến nguy cơ mắc Các bước thu thập số liệu: bệnh răng miệng của trẻ3,4. Chức năng của nước - Bước 1: Hướng dẫn bệnh nhân trẻ em buổi bọt, bao gồm bôi trơn, đệm, bảo vệ cho mô sáng thu thập nước bọt cần ăn sáng và chải răng răng, chức năng kháng khuẩn, chức năng trong trước 7h sáng và từ 7- 9h sáng không ăn uống gì việc nếm và tiêu hóa thức ăn, có thể bị chi phối để thu thập nước bọt. bởi thay đổi dòng chảy và thành phần hóa sinh - Bước 2: Xác định bệnh nhân trẻ em trong của nước bọt. Trên thế giới có nhiều nghiên cứu vòng 120 phút trước khi thu thập nước bọt về sự thay đổi này ở những trẻ mắc bệnh thận không được ăn cũng như uống bất cứ thứ gì, mạn tính, điều này có thể giải thích do bệnh thận không được nhai kẹo cao su, không chải răng mạn tính trong thời gian dài có nhiều thay đổi hoặc sử dụng các loại nước súc miệng. Thời gian trong miệng hơn5 trong khi số lượng ca bệnh ghi lấy nước bọt vào khoảng 9 giờ đến 11 giờ sáng, nhận lại tăng lên và các nha sĩ muốn tiếp cận và không vận động mạnh. Bệnh nhân trẻ em cảm chăm sóc răng miệng tốt hơn cho đối tượng giác thoải mái, không có áp lực, lo lắng trước khi này6. Một vài nghiên cứu về thành phần nước tiến hành lấy nước bọt. bọt trên trẻ mắc HCTHTP đã được tiến hành - Bước 3: Cho bệnh nhân trẻ em súc miệng trong 10 năm trở lại đây nhưng hầu hết chúng bằng nước sạch tinh khiết 10 phút trước khi tiến đều xét trên phương diện thay đổi thành phần vi hành lấy nước bọt để loại trừ các chất dư thừa khuẩn của nước bọt tác động lên tình trạng răng còn trong miệng. miệng7,8. Với mong muốn đóng góp một phần số - Bước 4: Cho bệnh nhân trẻ em ngồi thẳng liệu đồng thời giúp định hướng cho công tác (bệnh nhân ngồi ở tư thế thoải mái nhất, hai mắt chăm sóc sức khỏe răng miệng ở trẻ em để nâng để mở, tốt nhất để trẻ nhắm hai mắt ở tư thế cao hiệu quả cho việc phòng ngừa và điều trị, nghỉ ngơi, đầu hơi nghiêng nhẹ về phía trước). chúng tôi thực hiện đề tài mô tả “sự thay đổi - Bước 5: Yêu cầu bệnh nhân trẻ em nuốt hết một số chỉ số sinh hóa nước bọt ở trẻ mắc hội tất cả lượng nước bọt trong miệng trước khi bắt chứng thận hư tiên phát khởi phát sau 6 tháng”. đầu thu thập. - Bước 6: Cho bệnh nhân trẻ em nhai một II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU thỏi kẹo sáp paraffin không mùi không vị (kích 1. Đối tượng nghiên cứu. Trẻ em từ 3-18 thước 0,5 x 0,5cm), kích thích sự tiết nước bọt tuổi được chẩn đoán hội chứng thận hư tiên phát - Bước 7: Thu thập nước bọt của bệnh nhân khởi phát lần đầu tiên khám tại khoa Thận - trẻ em vào một cốc nhựa tiệt trùng có vạch chia Lọc máu bệnh viện Nhi trung ương, chưa từng thể tích (1/10ml), cứ 30 giây nhổ một lần hoặc khi được chẩn đoán và sử dụng thuốc điều trị đặc nào bệnh nhân thấy nước bọt trong miệng đầy, hiệu trước khi nhập khoa với những tiêu chuẩn cần nhổ. Thu thập nước bọt trong vòng 5 phút. chẩn đoán của ISKDC (International study of - Bước 8: Đo lưu lượng nước bọt có kích thích Kidney diseases in Children): của trẻ (ml/phút). Lưu lượng nước bọt có kích thích - Protein niệu ≥ 50mg/kg/24 giờ của trẻ được đánh giá theo thang điểm sau (Tukia - Protein máu

vietnam medical journal n02 - MAY - 2022 của nước bọt bằng cách so sánh màu của ống Đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. đựng nước bọt với màu của bảng mẫu hãng 4. Đạo đức nghiên cứu. Nghiên cứu đã cung cấp. Đọc kết quả khả năng đệm của nước được chấp thuận bởi Hội đồng đạo đức trong bọt khi so sánh với bảng chỉ thị: pH trong nghiên cứu y sinh học của Trường Đại học Y Hà khoảng 4,0-4,8: màu hiển thị là vàng/cam: độ Nội số NCS17/ĐHYHN-HĐĐĐ ngày 27 tháng 03 đệm nước bọt thấp, nhóm nguy cơ sâu răng cao. năm 2019. pH trong khoảng 5.0-5.5: màu hiển thị là đỏ cam/đỏ hổ phách: độ đệm nước bọt trung bình, III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU nhóm nguy cơ sâu răng trung bình. pH trong 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên khoảng 5.8- 6.5: màu hiển thị là đỏ/tím: độ đệm cứu. Theo kết quả nghiên cứu trên 94 trẻ mắc nước bọt cao, nhóm nguy cơ sâu răng thấp. HCTHTP khởi phát sau 6 tháng theo dõi bệnh có - Bước 10: Lấy 2ml nước bọt cho vào ống những đặc điểm: đa số trẻ thuộc nhóm tuổi 7-12 nghiệm tiêu chuẩn, giữ ở nhiệt độ phòng (tối đa (44 trẻ chiếm 46,8%) và 3-6 tuổi (42 trẻ chiếm là 30-90 phút), sau đó cần bảo quản trong hộp 44,7%); số lượng trẻ ở độ tuổi 13-18 chiếm tỉ lệ lạnh 4 độ C để tránh sự phát triển của vi khuẩn rất ít (8 trẻ chiếm 2,1%). Về diễn tiến bệnh: Có và sự giáng hóa thứ cấp của các phân tử có 45/94 trường hợp trẻ bị tái phát chiếm 47,9% và trong nước bọt (không quá 6 giờ) và vận chuyển 49/94 trường hợp trẻ không tái phát bệnh chiếm đến labo xét nghiệm hóa sinh, đông lạnh (bảo 52,1%. Về thể bệnh: đa số trẻ trong nhóm theo quản ở nhiệt độ từ -20°C trở xuống nếu chưa dõi sau 6 tháng từ thể nhạy cảm corticosteroid phân tích sau 6 giờ lấy mẫu). Dùng xét nghiệm đã tiến triển bệnh sang thể phụ thuộc hóa sinh để định lượng nồng độ urê, creatinin, corticosteroid (48 trẻ chiếm 51,1%), tiếp theo là canxi, phosphate, xét nghiệm điện giải để định nhóm trẻ có tiến triển bệnh là thể kháng thuốc lượng natri, kali, chloride, phân tích hóa học bởi corticosteroid (27 trẻ chiếm 28,7%), và nhóm trẻ một máy phân tích hóa-miễn dịch9,10. Chúng tôi duy trì thể nhạy cảm corticosteroid có số trẻ ít sử dụng hệ thống phân tích Cobas 8000, của nhất (19 chiếm 20,2%). Về tình trạng điều trị hãng Roche - Hitachi (Đức) và việc đo lường (liều prednisolon và thuốc điều trị kết hợp): đa được tiến hành trong labo xét nghiệm y học số là trẻ vẫn đang tiếp tục điều trị thuốc (81/94 trường Đại học Y Hà Nội. Ghi lại các chỉ số trên trường hợp chiếm 86,2%), chỉ có 13/94 trường phiếu thu thập nước bọt. hợp dừng điều trị thuốc chiếm 13,8%. Có 27 trẻ - Bước 11: Phân tích và so sánh các định (chiếm 28,7%) trẻ sử dụng kết hợp thuốc lượng, chỉ số nêu trên bằng những phương pháp Cyclosporin trong điều trị khi trẻ chuyển sang thể thống kê thích hợp. kháng corticosteroid. - Bước 12: Sau 6 tháng, khám các chỉ số răng Do cỡ mẫu của chúng tôi còn nhỏ và sự phân miệng và thu thập nước bọt của những trẻ trong chia đối tượng nghiên cứu ở các nhóm không nhóm mắc HCTHTP khởi phát (các bước lặp lại đồng đều, nên chúng tôi chỉ tiến hành mô tả, so như trên). sánh sự thay đổi các chỉ số nước bọt ở hai nhóm: 3. Thời gian địa điểm nghiên cứu có tái phát bệnh (45 trẻ) và không tái phát bệnh Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 4/2019 đến (49 trẻ), những nhóm trẻ khác chúng tôi sẽ tiến tháng 12/2021 hành nghiên cứu trên cỡ mẫu lớn và đưa ra Địa điểm nghiên cứu: Khoa thận - lọc máu những kết luận sau. Bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội, Số 18/879 2. Sự thay đổi các chỉ số nước bọt ở trẻ mắc HCTHTP khởi phát sau 06 tháng theo dõi Bảng 1. Sự thay đổi các chỉ số nước bọt ở trẻ mắc HCTHTP khởi phát sau 06 tháng theo dõi có tái phát bệnh (n=45) Lần 1 Lần 2 p- Các chỉ số mean SD median min-max mean SD median min-max value Lưu lượng nước bọt kích thích 0,70 0,30 0,6 0,3-1,6 0,83 0,37 0,80 0,5-3,0 0,0303 (ml/phút) Độ đệm (pH) 4,96 0,33 4,8 4,8-6,5 5,21 0,47 5,0 4,8-6,5 0,0001 Urê(mmol/L) 5,43 4,76 4,1 1,1-32,0 4,78 1,93 4,4 2,1-9,1 0,1920 Creatinin 3,51 6,20 2,0 0-39 3,04 2,52 2,0 1-14 0,3109 (µmol/L) Canxi (mmol/L) 1,06 0,30 1,06 0,16-1,81 1,36 0,45 1,33 0,49-3,18 0,0002 270

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 2 - 2022 Phốtpho 5,14 1,73 4,9 0,3-10,5 5,41 2,09 4,7 2,1-11,5 0,2301 (mmol/L) Natri (mmol/L) 10,6 5,49 9,0 4-29 11,1 3,39 11,0 4-18 0,3212 Kali (mmol/L) 24,23 7,42 23,2 9,3-43,5 22,21 5,83 21,7 12,8-39,7 0,0680 Clo (mmol/L) 19,83 8,27 18,0 3,0-52,0 24,33 7,41 23,0 12-41 0,0024 *mean: Giá trị trung bình; SD (Standard so với lần khám thứ nhất (1,06 và 1,36), sự khác deviation): Độ lệch chuẩn; median: trung vị; biệt giữa hai lần khám có ý nghĩa thống kê với min: giá trị nhỏ nhất; max: giá trị lớn nhất. p

vietnam medical journal n02 - MAY - 2022 nhiều biến chứng như giảm khả năng miễn dịch, thống kê với p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 2 - 2022 tăng, tuy nhiên hàm lượng phốtpho trong nước 5. Nikiforuk G. Understanding Dental Caries. bọt lại giảm nhẹ. Nhận thấy nhóm trẻ có tái phát Krager; 1985. 6. Martins C, Siqueira WL, Guimarães Primo LSS. bệnh có lưu lượng nước bọt thấp, độ đệm nước Oral and salivary flow characteristics of a group of bọt trung bình, nguy cơ mắc sâu răng, cao răng Brazilian children and adolescents with chronic cao hơn so với nhóm trẻ không tái phát bệnh. renal failure. Pediatr Nephrol Berl Ger. Những nhóm trẻ khác cần tiến hành nghiên cứu 2008;23(4):619-624. doi:10.1007/s00467-007- 0718-5Babu NSV, Jana S. trên cỡ mẫu lớn hơn để có thể đưa ra kết luận. 7. Kaczmarek U, Wrzyszcz-Kowalczyk A, Jankowska K, et al. Oral health conditions in TÀI LIỆU THAM KHẢO children with idiopathic nephrotic syndrome: a 1. Eddy AA, Symons JM. Nephrotic syndrome in cross-sectional study. BMC Oral Health. childhood. Lancet Lond Engl. 2003;362(9384):629- 2020;20(1):213. doi:10.1186/s12903-020-01197-1 639. doi:10.1016/S0140-6736(03)14184-0 8. Harambat J, van Stralen KJ, Kim JJ, Tizard 2. Lê Nam Trà, Trần Đình Long, Đỗ Bích Hằng. EJ. Epidemiology of chronic kidney disease in Tình hình bệnh thận, tiết niệu của trẻ em được children. Pediatr Nephrol Berl Ger. 2012;27(3):363- điều trị tại Viện Nhi 1981-1990. Kỷ Ếu Công Trình 373. doi:10.1007/s00467-011-1939-1 Nhi Khoa. Published online 1994:161-162. 9. Laine M. The etect of repeated sampling on 3. Blue C, Isringhausen K. Raising Oral Health paraon-stimulated salivary ¯ow rates in Awareness Among Nephrology Nurses. menopausal women. Arch Oral Biol. Published 2011;85(2):7. online 1999:3. 4. Mihalaş E, Matricala L, Chelmuş A, Gheţu N, 10. Chiappin S, Antonelli G, Gatti R, De Palo EF. Petcu A, Paşca S. The Role of Chronic Exposure to Saliva specimen: A new laboratory tool for Amoxicillin/Clavulanic Acid on the Developmental diagnostic and basic investigation. Clin Chim Acta. Enamel Defects in Mice. Toxicol Pathol. 2007;383(1-2):30-40. 2016;44(1):61-70. doi:10.1177/ 0192623315610822 doi:10.1016/j.cca.2007.04.011 THỰC TRẠNG KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BVTW QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2019 Trần Thị Lan Anh1, , Mai Đức Anh2, Lê Thị Thu Hằng3 TÓM TẮT CCB và ARB có liều PDD/DDD gằn bằng 1, đúng với liều khuyến cáo trong khi nhóm ACE-I có liều kê đơn 67 Đặt vấn đề: Hiện nay, tăng huyết áp (THA) là chưa phù hợp với khuyến cáo. Kết luận: Phần lớn các một trong những bệnh mạn tính được thăm khám chủ đơn thuốc trong mẫu nghiên cứu áp dụng kê đơn đa yếu trong điều trị ngoại trú tại các bệnh viện đa khoa trị liệu. So sánh liều kê đơn với liều DDD có sự khác ở nước ta. Kê đơn thuốc ngoại trú phù hợp về phác đồ nhau giữa các nhóm thuốc. và liều dùng sẽ góp phần đáng kể giúp người bệnh kiểm soát huyết áp tốt và giảm tình trạng nhập viện. SUMMARY Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích phân tích các liệu pháp kê đơn và liều sử dụng trong điều trị PRESCRIBING FOR HYPERTENSIVE ngoại trú bệnh THA tại bệnh viện. Đối tượng và OUTPATIENTS IN THE 108 MILITARY phương pháp nghiên cứu: Đơn thuốc điều trị ngoại CENTRAL HOSPITAL IN 2019 trú được chẩn đoán bệnh tăng huyết áp lưu tại khoa Background: Hypertension is one of the chronic Dược bệnh viện TWQĐ 108, phương pháp nghiên cứu diseases mainly examined in outpatient at general mô tả cắt ngang. Kết quả: Liệu pháp đa trị liệu là liệu hospital in Vietnam. To prescribe an appropriate pháp có tỷ lệ điều trị cao nhất (78%) trong tổng số regimen treatment and average prescribed daily doses các liệu pháp điều trị và có chi phí trung bình cho một (PDD) not only helps to control blood pressure well, đơn thuốc cao nhất: 364.688 đồng. Đơn thuốc được but also reduces hospitalization. The aim of this study kê kết hợp 3 nhóm ARB + BB + CCB có tỷ lệ số đơn is to analyze the prescription pattern and PDD in nhiều nhất, tương ứng 10,05%. Thuốc ramipril là hypertensive outpatients in a general hospital. thuốc được kê đơn trị liệu cao nhất. Các nhóm thuốc Materials and methods: Retrospective prescriptions of outpatient at the Pharmacy Departmen of the 108 1Trường military central Hospital , using cross-sectional Đại học Dược Hà Nội descriptive methods. Results: Polytherapy (78%) was 2Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng 3Văn phòng đại diện công ty TNHH Bayer Việt Nam tại leading trend of antihypertensive therapy for outpatients and average cost was 364.688 VND. The Hà Nội most frequent of antihypertensive class to be prescribe Chịu trách nhiệm chính: Trần Thị Lan Anh were combine ARB + BB + CCB. In monotherapy, Email: tranlananh7777@gmail.com ramipril was highest prescribed. The average PĐ/DDD Ngày nhận bài: 18.3.2022 ratio of CCB and ARB was approximately 1, in Ngày phản biện khoa học: 5.5.2022 accordance with the recomendation while ACE-I was Ngày duyệt bài: 13.5.2022 273

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/su-thay-doi-mot-so-chi-so-sinh-hoa-nuoc-bot-o-tre-mac-hoi-chung-than-hu-tien-phat-khoi-phat-2546628.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY