MangYTe

Tài liệu y khoa

Thay đổi kiến thức, thực hành dự phòng, xử trí co giật do sốt cho các bà mẹ có con điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Thay đổi kiến thức, thực hành dự phòng, xử trí co giật do sốt cho các bà mẹ có con điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
  • Mã tin: 405
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết mô tả thực trạng và đánh giá sự thay đổi kiến thức, thực hành về xử trí co giật do sốt cho các bà mẹ trước và sau giáo dục sức khỏe. Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp một nhóm so sánh trước sau trên 156 bà mẹ có con co giật do sốt đang điều trị tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2019.

Nội dung Text: Thay đổi kiến thức, thực hành dự phòng, xử trí co giật do sốt cho các bà mẹ có con điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 4, No. 4 (2020) 36-43 Research Paper Changes in Knowledge, Preventive Practices Management of Febrile Convulsions of Caregivers at Hai Phong Children’s Hospital Truong Tuan Anh1,*, Vu Thi Thanh Hoa2 1 Nam Dinh University of Nursing, 257 Han Thuyen, Nam Dinh City, Nam Dinh, Vietnam 2 General Office of Bao Viet Life Hai Phong, 3A Le Hong Phong, Ngo Quyen, Hai Phong, Vietnam Received 22 July 2020 Revised 12 August 2020; Accepted 21 August 2020 Abstract Purpose: To describe the situation and assess the practice among mothers before and after health education. Methods: A group intervention study comparison of before and after health education with 156 mothers of children with febrile convulsions being treated at Hai Phong Children's Hospital from January to September 2019. Use self-designed toolkit to assess knowledge and use checklists. Assess the practice of mothers before and after health education. Results: The average score of prevention knowledge, treatment of mothers convulsions due to fever before intervention was 3.7/10 points and increased to 9.5/10 points after the intervention. Overall practice scores increased from 5.5/10 points to 9.1/10 points. These levels of increase are statistically significant with p < 0.001. Conclusions: Mothers' knowledge points and care practices, preventing febrile convulsions in this study before intervention were low and moderate. After intervention this level increased a lot and was both good and very good. This shows that the effectiveness of the health education intervention program for mothers is high effective. Keywords: Knowledge, practice of managing children with febrile convulsions. * _______ * Corresponding author. E-mail address: anhtt@ndun.edu.vn https://doi.org/10.25073/jprp.v4i4.223 36

T.T. Anh, V.T.T. Hoa / Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 4, No. 4 (2020) 36-43 37 Thay đổi kiến thức, thực hành dự phòng, xử trí co giật do sốt cho các bà mẹ có con điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng Trương Tuấn Anh1,*, Vũ Thị Thanh Hoa2 1 2 Vệ 2 Vệ 3 Vệ Nhận ngày 27 tháng 7 năm 2020 Chỉnh sửa ngày 18 tháng 8 năm 2020; Chấp nhận đăng ngày 21 tháng 8 năm 2020 Tóm tắt Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đánh giá sự thay đổi kiến thức, thực hành về xử trí co giật do sốt cho các bà mẹ trước và sau giáo dục sức khỏe. Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp một nhóm so sánh trước sau trên 156 bà mẹ có con co giật do sốt đang điều trị tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2019. Sử dụng bộ công cụ tự thiết kế để đánh giá kiến thức và sử dụng bảng kiểm đánh giá thực hành của các và mẹ trước và sau giáo dục sức khỏe. Kết quả: Điểm trung bình kiến thức dự phòng, xử trí trẻ co giật do sốt của các bà mẹ trước can thiệp là 3,72/10 điểm và tăng lên 9,57/10 điểm sau can thiệp. Điểm thực hành chung tăng từ 5,54/10 điểm lên 9,08/10 điểm. Các mức độ tăng điểm này đều có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Kết luận: Mức độ điểm kiến thức và thực hành chăm sóc, dự phòng co giật do sốt của các bà mẹ trong nghiên cứu này trước can thiệp đều ở mức thấp và trung bình. Sau can thiệp mức độ này tăng lên rất nhiều và đều ở mức tốt và rất tốt. Điều đó cho thấy hiệu quả của chương trình can thiệp giáo dục sức khỏe cho các bà mẹ đạt hiệu quả cao. ừ k ó : Kiến thức, thực hành xử trí trẻ co giật do sốt. 1. Đặt vấn đề*= Những cơn co giật có sốt ở trẻ mà trước đó đã có tiền sử co giật không sốt thì được loại Sốt là nguyên nhân gây co giật hay gặp trừ co giật do sốt” [3,8]. Co giật ở trẻ em sẽ nhất ở trẻ em [1,2]. Viện Quốc gia về Sức gây ảnh hưởng đến các hoạt động của tế khỏe Hoa Kỳ đã định nghĩa co giật do sốt: bào, đặc biệt là tổ chức não của trẻ do thiếu “Là một hiện tượng xảy ra ở trẻ bú mẹ hoặc oxy, nhất là nếu cơn co giật kéo dài và tái trẻ nhỏ, thường gặp ở độ tuổi từ 3 tháng đến phát nhiều lần. Khi co giật, trẻ có thể bị 5 tuổi, liên quan tới sốt nhưng không có dấu thương do va đập, ngạt thở do tăng tiết đờm hiệu nhiễm khuẩn nội sọ hoặc một nguyên dãi, do hít phải chất nôn hoặc bị viêm phổi nhân xác định khác đối với cơn co giật. nặng [3]. Tại Việt Nam đã có một số nghiên _______ cứu chủ yếu tập trung vào đặc điểm lâm * Tác giả liên hệ. sàng, dịch tễ học co giật do sốt hoặc mới ở e : anhtt@ndun.edu.vn mức độ đánh giá kiến thức, thái độ, thực https://doi.org/10.25073/jprp.v4i4.223

38 T.T. Anh, V.T.T. Hoa / Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 4, No. 4 (2020) 36-43 hành chăm sóc trẻ co giật do sốt ở các bà nghiên cứu được chọn mẫu theo phương mẹ mà ít có nghiên cứu giúp thay đổi kiến pháp chọn mẫu thuận tiện. thức, thực hành của các bà mẹ [4,5]. Nếu Công cụ nghiên cứu: Gồm 3 phần: các bà mẹ có kiến thức đúng và cách xử trí ầ 1: Các câu hỏi thu thập thông tin kịp thời khi trẻ bị sốt và co giật do sốt sẽ chung. ầ 2: Sử dụng bộ câu hỏi tự thiết giúp dự phòng và giảm tỷ lệ tái phát cũng kế để đánh giá kiến thức. ầ 3: Sử dụng như hạn chế các biến chứng nguy hiểm đến bảng kiểm để đánh giá thực hành. tính mạng và phát triển trí tuệ của trẻ sau này Phương pháp thu thập số liệu: Thu [6-9]. Vì vậy, nhằm góp phần giúp bà mẹ thập thông tin chung từ bệnh án và phỏng nâng cao kiến thức, thực hành xử trí co giật vấn người bệnh. Hỏi kiến thức của bà mẹ do sốt, giảm thiểu tỷ lệ mắc, tái phát co giật trước và sau can thiệp bằng bộ câu hỏi và phòng ngừa các biến chứng xảy ra, phỏng vấn. Quan sát thực hành của các bà chúng tôi nghiên cứu đề tài: " kế mẹ và đánh giá dựa theo bảng kiểm. ứ ự v ự v xử í Phương pháp phân tích số liệu: Sử ậ á b ẹ ó dụng thông kê mô tả giá trị trung bình, tỷ lệ bệ v ệ ẻ e ă 2019." phần trăm. Sử dụng kiểm định T- student có Với mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, ghép cặp để so sánh điểm trung bình trước thực hành về xử trí co giật do sốt cho các bà và sau can thiệp. Sử dụng kiểm định mẹ có con điều trị tại bệnh viện Trẻ em Hải McNemar để so sánh tỷ lệ phần trăm trả lời Phòng năm 2019. Và đánh giá sự thay đổi đúng, thực hành đúng trước và sau kiến thức, thực hành này của các bà mẹ sau can thiệp. can thiệp. 2. Kết quả 2. Đối tượng và phương pháp 2.1. Mộ ặ ể ợ ứ 2.1. ợ v ể ứ Tuổi trung bình của bà mẹ tham gia nghiên cứu này xấp xỉ 30 tuổi (nằm trong Đối tượng nghiên cứu: Các bà mẹ có khoảng từ 21 - 40 tuổi). Nhóm bà mẹ trong con từ 3 tháng đến 5 tuổi được chẩn đoán co độ tuổi từ 26-35 chiếm đa số (72,4%). Hơn giật do sốt tại thời điểm nghiên cứu. Các bà 1/3 bà mẹ (35,3%) là nông dân. Hơn một mẹ này đồng ý tham gia vào nghiên cứu. nửa (57,1%) bà mẹ sống ở nông thôn. Loại trừ các bà mẹ tham gia không đầy đủ 9,0% trẻ có tiền sử đẻ non, 5,1% có tiền (ra khỏi nghiên cứu). sử đẻ nhẹ cân (so với tuổi thai). Khoảng Thời gian nghiên cứu: từ tháng 3 đến 20% trẻ có tiền sử đẻ can thiệp và 29,5% có tháng 6 năm 2019. tiền sử co giật trước đây. Hầu như toàn bộ Địa điểm nghiên cứu: khoa Thần kinh - bệnh nhi vào viện đều trong tình trạng sốt. Tâm bệnh - Phục hồi chức năng, bệnh viện Thân nhiệt trung bình của trẻ đo được tại Trẻ em Hải Phòng. thời điểm vào viện là 39,6⁰C. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can Kết quả can thiệp thay đổi kiến thức của thiệp một nhóm so sánh trước sau can thiệp các bà mẹ (Bảng 3). giáo dục sức khỏe. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: 156 bà mẹ đủ điều kiện trong thời gian

T.T. Anh, V.T.T. Hoa / Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 4, No. 4 (2020) 36-43 39 Bảng 1. Một số đặc điểm chung của bà mẹ trong nghiên cứu (n=156) Đặc điểm n (%) Đặc điểm n (%) < THPT 15 (9,6%) Nông dân 55 (35,3%) THPT 63 (40,4%) Nghề CN/VC 39 (25,0%) Trình độ nghiệp học vấn TC/CĐ/ĐH 66 (42,3%) Kinh doanh 30 (19,2%) Sau Đại học 12 (7,7%) Nội trợ LĐTD 32 (20,5%) 18 – 25 22 (14,1%) Nông thôn 89 (57,1%) Nhóm Nơi sống 26 – 35 113 (72,4%) Thành Thị 67 (42,9%) tuổi > 35 21 (13,5%) Tuổi trung bình : 29,8 ± 4,01 (21-40) tuổi Trong nghiên cứu này tỷ lệ trẻ trai/trẻ gái khoảng 3/2. Nhóm trẻ từ 1-2 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất 44,9%. 1/4 trẻ trong nhóm tuổi dưới 1 tuổi. 50.0% 44.9% 40.0% 30.0% 25.0% 39.1% 20.0% 16.5% 14.1% 10.0% 60.9% Trai Gái 0.0% 24 – 36 >36 tháng tháng tháng Biều đổ 1.Đặc điểm tuổi của trẻ CGDS (n=156). Biểu đồ 2.Đặc điểm giới của trẻ CGDS (n=156). 100% 80% n=110 60% n=125 n=142 n=148 40% 20% n=46 n=31 n=14 n=8 0% TS Đẻ non TS Đẻ nhẹ TS Đẻ can TS co giật Có Không cân thiệp trước đây Biểu đồ 3. Tiền sử của trẻ (n=156).

40 T.T. Anh, V.T.T. Hoa / Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 4, No. 4 (2020) 36-43 Bảng 2. Thân nhiệt của trẻ khi nhập viện Mức thân nhiệt của trẻ khi nhập viện Số lượng Tỷ lệ (%) < 39⁰C 34 21,8 39⁰C đến dưới 40⁰C 113 72,4 ≥ 40⁰C 9 5,8 Thân nhiệt trung bình (⁰C) 39,36 ± 0,54 (38,1-40,7) Bảng 3. Khác biệt kiến thức về sốt của các bà mẹ trước, sau can thiệp (n=156) Kiến thức trước can Kiến thức sau can thiệp thiệp p Biến số Đúng Sai Đúng Sai (McNemar) n (%) n (%) n (%) n (%) Biết chính xác con mình 66 (42,3) 90(57,5) 14(91,0) 14(9,0)

T.T. Anh, V.T.T. Hoa / Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 4, No. 4 (2020) 36-43 41 nghĩa thống kê với p

42 T.T. Anh, V.T.T. Hoa / Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 4, No. 4 (2020) 36-43 Điểm trung bình đánh giá kiến thức về can thiệp đều ở mức thấp. Các điểm này đều sốt, kiến thức về chăm sóc trẻ sốt và kiến được cải thiện nhờ can thiệp và tăng lên thức dự phòng và xử trí co giật do sốt cũng mức cao, rất cao sau can thiệp, sự khác biệt như kiến thức chung của các bà mẹ trước có ý nghĩa thống kê với p>0,05%. 10 8.82 8.82 8.17 8.57 8 6 3.88 4.18 3.72 4 3.08 2 0 Biểu đồ 4. Điểm kiến thức của bà mẹ trước và sau can thiệp (n=156). 2.3. Kế q ệ ự ủ á b ẹ 10 8.89 9.15 9.2 9.08 8 6.06 5.11 5.44 5.54 6 4 2 0 TH đo nhiệt độ ở nách TH chườm ấm cho trẻ sốt TH chườm ấm cho trẻ sốt rét TH chăm sóc trẻ nói chung Biểu đồ 5. Điểm thực hành chăm sóc trẻ của các bà mẹ trước và sau can thiệp. Điểm trung bình thực hành đo nhiệt độ ± 0,59. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống ở nách, thực hành chườm ấm cho trẻ sốt kê với p < 0,001. Kết quả này cũng tương nóng và cho trẻ sốt rét cũng như thực hành đồng với kết quả của Hoàng Thị Vân Lan chăm sóc nói chung tại thời điểm trước can trong nghiên cứu tại Nam Định cho thấy thiệp đều ở mức trung bình từ 5,11 - 6,06 điểm kiến thức của bà mẹ trước và sau khi điểm. Sau khi can thiệp các mức điểm này can thiệp lần lượt là 4,01± 1,01 điểm và 8,1 đều tăng lên khá nhiều (8,89 - 9,2 điểm). ± 0,9 điểm [5]. Điều đó cho thấy điều Các sự gia tăng điểm này đều có ý nghĩa dưỡng cần phải tư vấn cụ thể cho bà mẹ đặc thống kê với p < 0,001. biệt ở những trẻ đã có tiền sử co giật do sốt cao và hướng dẫn cụ thể các dùng thuốc hạ sốt an toàn, đúng liều dùng, đúng thời gian 3. Bàn luận [1, 2]. Điểm trung bình thực hành của các bà Kết quả ở bảng 5 cho thấy, điểm trung mẹ trước can thiệp ở mức trung bình bình kiến thức của các bà mẹ trước khi tư 5,54/10 điểm. Sau can thiệp ở mức khá cao vấn khá thấp 3,72 ± 1,53 điểm. Sau tư vấn 9,08/10 điểm. Cao hơn một chút so với kết điểm kiến thức đã được nâng lên rõ rệt 8,57 quả nghiên cứu đánh giá thực hành của các

T.T. Anh, V.T.T. Hoa / Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 4, No. 4 (2020) 36-43 43 bà mẹ tại Nam Định. Trước can thiệp 5,2/10 Level II Specialist, Hanoi Medical điểm; sau can thiệp 8,8/10 điểm. [5]. Sự University; 2007. (in Vietnamese). khác biệt này có ý nghĩa thống kê với [2] Diep DTN, Do BV, Anh NV. Survey p < 0,001. Điều đó một lần nữa đánh giá mothers' knowledge, attitudes and behaviors được hiệu quả của việc can thiệp tư vấn, towards febrile seizures at the Emergency hướng dẫn, giáo dục sức khỏe cho các bà Department of Children's Hospital No. 2. Journal of Medicine in Ho Chi Minh City mẹ của điều dưỡng viên trong nghiên cứu 2011;16(1). (in Vietnamese). này [6]. [3] Hai LT. Basic Pediatric Nursing. Medical Publishing House; 2017.(in Vietnamese). 4. Kết luận [4] Lan HTV. Raising awareness and skills to prevent febrile convulsions for mothers with Mức độ kiến thức của các bà mẹ về dự children under 6 years old being treated at phòng, chăm sóc trẻ sốt nói chung cũng như Nam Dinh Children's Hospital; 2012. (in kiến thức về sốt, chăm sóc trẻ sốt và xử trí Vietnamese). co giật trước khi can thiệp đều ở mức thấp. [5] Nhi VA. Convulsions due to high fever in Sau can thiệp mức độ kiến thức đều đã tăng children; 2011. (in Vietnamese). lên mức tốt. Tương tự kiến thức, mức độ [6] Son BB. Assess knowledge, behavior, and thực hành dự phòng, chăm sóc trẻ co giật do attitudes of caregivers toward children with sốt trước can thiệp ở mức trung bình và febrile convulsions. J of Practical Medicine mức thấp. Sau can thiệp đã tăng lên mức tốt 2009;356:157-166. (in Vietnamese). và rất tốt. Các kết quả đó đã cho thấy hiệu [7] Quyen PTL. Evaluation of some quả của chương trình can thiệp giáo dục sức epidemiological characteristics of febrile khỏe cho các bà mẹ đạt hiệu quả cao. Ngoài convulsions in children from 2002 to 2004 at ra kết quả trong nghiên cứu này cho thấy the National Hospital of Pediatrics. Journal of còn một số điểm cần cải thiện trong chương Medical Research 2006;43(6):38-43. (in trình can thiệp sau này. Vietnamese) [8] Kolahi A, Tahmooreszadeh S. First febrile convulsions: inquiry about the knowledge, Tài liệu tham khảo attitudes and concerns of the patients’ mothers. European Journal Pediatrics 2009; [1] Dinh CX. Comments on some clinical, 168:167-171. subclinical and efficacy in the prevention of febrile convulsions in children. Thesis of [9] Richens, Laidlaw J, Alan. Febrile. Convulsions, A text book of epilepsy. Churchill Livingstone; 1996, p. 90-94. R

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/thay-doi-kien-thuc-thuc-hanh-du-phong-xu-tri-co-giat-do-sot-cho-cac-ba-me-co-con-dieu-tri-tai-benh-2301644.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY