sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Thực hành bổ sung thức ăn cho trẻ 7-24 tháng tuổi và các yếu tố ảnh hưởng

Thực hành bổ sung thức ăn cho trẻ 7-24 tháng tuổi và các yếu tố ảnh hưởng
  • Mã tin : 385
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết phân tích thực trạng và các yếu tố tác động đến việc cho trẻ ăn bổ sung trong giai đoạn 7-24 tháng tuổi ở một số tỉnh và thành phố ở Việt Nam.

Nội dung Text: Thực hành bổ sung thức ăn cho trẻ 7-24 tháng tuổi và các yếu tố ảnh hưởng

Nghiªn cøu Gia ®×nh vµ Giíi Sè 2 - 2014 Thùc hµnh bæ sung thøc ¨n cho trÎ 7-24 th¸ng tuæi vµ c¸c yÕu tè ¶nh hưëng NguyÔn H÷u Minh, Hµ ThÞ Minh Khư¬ng, TrÇn ThÞ CÈm Nhung ViÖn Nghiªn cøu Gia ®×nh vµ Giíi Tãm t¾t: Bµi viÕt nµy ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc cho trÎ ¨n bæ sung trong giai ®o¹n 7-24 th¸ng tuæi ë mét sè tØnh vµ thµnh phè ë ViÖt Nam hiÖn nay. KÕt qu¶ nghiªn cøu chØ ra r»ng ®a sè nhãm trÎ 7-24 th¸ng tuæi ®· ®ưîc sö dông kh¸ ®a d¹ng c¸c lo¹i thøc ¨n, uèng chøa ®Çy ®ñ Ýt nhÊt 4 nhãm thùc phÈm chÝnh, nhưng khÈu phÇn ¨n trÎ cßn chưa ®ång ®Òu vÒ c¬ cÊu dinh dưìng. Dinh dưìng c«ng thøc chưa ph¶i lµ thøc ¨n chiÕm ưu thÕ trong khÈu phÇn ¨n cña trÎ tõ 6 th¸ng tuæi trë lªn. C¸c ph©n tÝch ®a biÕn cho thÊy khu vùc sèng ë thµnh thÞ vµ cã thu nhËp cao lµ yÕu tè cã t¸c ®éng m¹nh nhÊt lµm t¨ng kh¶ n¨ng trÎ ®ưîc sö dông ®a d¹ng thøc ¨n vµ bæ sung dinh dưìng c«ng thøc. Tõ khãa: TrÎ em, dinh dưìng trÎ nhá; thøc ¨n bæ sung cho trÎ. 1. Giíi thiÖu ChÕ ®é nu«i dưìng trÎ dưíi 6 th¸ng tuæi thưêng ®ưîc coi lµ ®Çy ®ñ khi trÎ ®ưîc bó mÑ hoµn toµn trong giai ®o¹n nµy. Tuy nhiªn, ®èi víi trÎ trªn 6 th¸ng tuæi, nÕu chØ chó ý ®Õn viÖc cho trÎ bó mÑ hoµn toµn lµ chưa ®ñ.

68 Nghiªn cøu Gia ®×nh vµ Giíi. QuyÓn 24, sè 2, tr. 67-83 Theo B¸o c¸o nghiªn cøu Khèi lưîng vµ ChÊt lưîng cña S÷a mÑ n¨m 1985 cña Tæ chøc Y tÕ thÕ giíi (WHO), “chØ cã mét tû lÖ nhá c¸c bµ mÑ [cã ®ñ khèi lưîng vµ chÊt lưîng s÷a] cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu [dinh dưìng] cña mét trÎ c©n nÆng kho¶ng 7kg... ViÖc thiÕu thøc ¨n bæ sung vµ m¾c mét sè bÖnh khi cßn nhá, h¬n lµ sù thiÕu chÊt hay kÐm chÊt cña s÷a mÑ, lµ lý do cña sù chËm ph¸t triÓn thÓ lùc cña trÎ em ë c¸c nưíc ®ang ph¸t triÓn so víi trÎ ë c¸c nưíc ph¸t triÓn” (WHO, 1985:74). WHO còng nhÊn m¹nh trong b¸o c¸o nµy r»ng: “Nh÷ng luËn ®iÓm khuyÕn khÝch bó s÷a mÑ lµ rÊt hîp lý. Cho con bó s÷a mÑ võa kinh tÕ, võa bæ sung c¸c chÊt ®Ò kh¸ng cho trÎ. Tuy nhiªn, viÖc kªu gäi kÐo dµi thêi gian bó mÑ ®· ®¸nh gi¸ thÊp sù thËt lµ dï sím hay muén nguån cung cÊp (vÒ khèi lưîng vµ chÊt lưîng) s÷a mÑ sÏ kh«ng thÓ ®¸p øng nhu cÇu dinh dưìng cña trÎ vµ viÖc bæ sung thøc ¨n kh¸c lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái”. Như vËy, giai ®o¹n cÇn cho trÎ ¨n bæ sung lµ khi trÎ ®ưîc 6 ®Õn 24 th¸ng tuæi, - lµ giai ®o¹n rÊt nh¹y c¶m v× ®ã lµ thêi gian nhiÒu trÎ b¾t ®Çu cã dÊu hiÖu suy sinh dưìng. Thêi ®iÓm thÝch hîp cho tÊt c¶ trÎ s¬ sinh ®ưîc cho ¨n bæ sung bªn c¹nh viÖc bó mÑ b¾t ®Çu tõ th¸ng thø 6 trë ®i. Thøc ¨n bæ sung cÇn b¶o ®¶m ®ñ lưîng, ®ñ b÷a, æn ®Þnh vµ ®a d¹ng ®¶m b¶o ®ñ dinh dưìng song song víi s÷a mÑ (WHO, 2000; ViÖn Dinh dưìng ViÖt Nam vµ Quü Nhi ®ång Liªn hîp quèc, 2011; Alive&Thrive vµ ISMS, 2012). ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· khuyÕn khÝch ¸p dông: (1) cho trÎ b¾t ®Çu ¨n bæ sung tõ th¸ng thø 7 nghÜa lµ tõ khi trÎ ®ưîc võa trßn 180 ngµy tuæi trë ®i; (2) Trong trưêng hîp bµ mÑ v× bÊt kÓ mét lý do nµo ®ã kh«ng cã s÷a hoÆc kh«ng thÓ cho con bó ®ưîc, ph¶i sö dông c¸c s¶n phÈm thay thÕ s÷a mÑ cho trÎ. Sau thêi gian nµy, trÎ cÇn ®ưîc cho ¨n bæ sung hîp lý ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña trÎ, ®ång thêi tiÕp tôc duy tr× cho trÎ bó s÷a mÑ Ýt nhÊt cho ®Õn khi trÎ ®ưîc 24 th¸ng. Thêi ®iÓm trÎ em ®ưîc khuyÕn nghÞ ¨n bæ sung cßn gäi lµ ¨n sam, ¨n dÆm lµ mét thêi kú rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña trÎ. Dùa trªn sè liÖu ®iÒu tra cña C«ng ty Nghiªn cøu ThÞ trưêng TNS ®· ®ưîc Héi Nhi khoa ViÖt Nam phª duyÖt, bµi viÕt nµy tËp trung ph©n tÝch

NguyÔn H÷u Minh vµ c¸c t¸c gi¶ 69 thùc tr¹ng vµ c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn viÖc cho trÎ ¨n bæ sung trong giai ®o¹n 7-24 th¸ng tuæi. MÉu kh¶o s¸t gåm 1200 mÉu c¸c bµ mÑ trong ®é tuæi 18-40 tuæi, cã con trong ®é tuæi 0-4, ®ưîc chän mét c¸ch ngÉu nhiªn. NÕu ngưêi mÑ cã nhiÒu h¬n mét con, th× con nhá nhÊt sÏ ®ưîc chän lÊy th«ng tin. Cuéc kh¶o s¸t ®ưîc tiÕn hµnh ë 4 thµnh phè chÝnh lµ Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, CÇn Th¬, §µ N½ng – ®¹i diÖn cho khu vùc thµnh thÞ vµ 4 tØnh Th¸i B×nh, NghÖ An, §ång Nai, TiÒn Giang – ®¹i diÖn cho khu vùc n«ng th«n. Cì mÉu n = 150 ë mçi tØnh. MÆc dï mÉu nghiªn cøu ®· tr¶i réng trªn c¶ ba vïng miÒn vµ bao gåm c¶ c¸c khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«n, tuy nhiªn vÉn kh«ng b¶o ®¶m ®©y lµ sè liÖu cã tÝnh ®¹i diÖn quèc gia. V× vËy c¸c kÕt luËn rót ra cÇn ®ưîc hiÓu trong khu«n khæ cña mÉu ®· ®ưîc chän. Trong mét sè trưêng hîp, mÉu ph©n tÝch chØ lµ mét bé phËn trong tæng thÓ mÉu, sè lưîng h¹n chÕ, v× vËy kh«ng thùc hiÖn ®ưîc c¸c ph©n tÝch chi tiÕt. Trong bµi viÕt nµy, viÖc thùc hµnh cho trÎ 7-24 th¸ng tuæi ¨n thøc ¨n bæ sung ®ưîc xem xÐt trong mèi quan hÖ víi c¸c yÕu tè như: khu vùc sèng (thµnh thÞ - n«ng th«n), ®Æc ®iÓm nh©n khÈu cña ngưêi mÑ (häc vÊn, nghÒ nghiÖp) vµ kiÓu/c¸ch cho trÎ ¨n(1) vµ thu nhËp hé gia ®×nh. Cì mÉu ph©n tÝch gåm 475 trưêng hîp trÎ 7-24 th¸ng tuæi(2), trong ®ã cã 258 trưêng hîp trÎ cã chÕ ®é ¨n bó s÷a mÑ lµ chñ yÕu ®ång thêi cho ¨n thùc phÈm kh¸c vµ 217 sè trÎ hiÖn ¨n c¸c thùc phÈm kh¸c lµ chñ yÕu. Néi dung ph©n tÝch vÒ thêi ®iÓm cho ¨n bæ sung sÏ dùa trªn c¬ së mÉu lµ c¸c bµ mÑ hiÖn ®ang cho con bó chñ yÕu vµ cã cho ¨n thøc ¨n kh¸c (385 trưêng hîp). Dùa vµo khuyÕn nghÞ thùc hµnh thøc ¨n bæ sung cho trÎ cña WHO, UNICEF vµ ViÖn Dinh dưìng ViÖt Nam (NIN), trong nghiªn cøu nµy, kh¸i niÖm thøc ¨n bæ sung cho trÎ nhá ®ưîc hiÓu lµ: c¸c lo¹i thøc ¨n, uèng vµ s¶n phÈm gia vÞ phï hîp khi nguån s÷a mÑ kh«ng cßn ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu dinh dưìng cña trÎ nhá. Thêi ®iÓm b¾t ®Çu cho ¨n bæ sung lµ tõ khi trÎ ®ñ 6 th¸ng tuæi trë lªn. Thøc ¨n bæ sung cÇn ®¶m b¶o ®ñ Ýt nhÊt 4 nhãm thùc phÈm chÝnh: 1) Nhãm chÊt ®¹m; 2) Nhãm tinh bét; 3) Nhãm chÊt bÐo; 4) Nhãm giµu vitamin vµ chÊt kho¸ng. TrÎ ¨n cÇn ®ưîc cho ¨n bæ sung ®Çy ®ñ, tøc lµ ®ưîc ¨n c¸c thøc ¨n ®ñ lưîng, æn ®Þnh vµ ®a d¹ng ®Ó tiÕp nhËn ®ñ dinh dưìng song song víi s÷a mÑ.

70 Nghiªn cøu Gia ®×nh vµ Giíi. QuyÓn 24, sè 2, tr. 67-83 2. Thêi ®iÓm cho trÎ ¨n thøc ¨n bæ sung §Æc ®iÓm chñ yÕu cña viÖc cho trÎ ¨n bæ sung lµ chưa ®óng thêi ®iÓm. Trªn c¬ së mÉu gåm 385 bµ mÑ, kÕt qu¶ cho thÊy cã kho¶ng 2/3 (65,3%) c¸c bµ mÑ kh«ng thùc hµnh ®óng ®é tuæi khuyÕn nghÞ trÎ ¨n ®ưîc bæ sung tõ 6 th¸ng, phÇn lín lµ qu¸ sím so víi th¸ng tuæi (61,3% cho trÎ ¨n tõ 1- 5 th¸ng tuæi vµ 4% cho ¨n bæ sung qu¸ muén 10 th¸ng trë lªn). Thøc ¨n bæ sung sím thưêng lµ nhãm tinh bét như c¬m, ch¸o vµ m×. Theo WHO trÎ ¨n bæ sung qu¸ sím sÏ kh«ng tèt bëi khi ®ã trÎ chưa cã nhu cÇu bæ sung c¸c lo¹i thøc ¨n nµy vµ nã cã thÓ khiÕn nhu cÇu bó s÷a mÑ cña trÎ Ýt ®i vµ ngưêi mÑ còng tiÕt Ýt s÷a h¬n. Như vËy kh«ng ®¶m b¶o vÒ dinh dưìng cho trÎ v× trÎ kh«ng nhËn dưìng chÊt quan träng cña s÷a mÑ cho hÖ miÔn dÞch, do ®ã cã nguy c¬ m¾c bÖnh tiªu hãa do thøc ¨n kh«ng an toµn như s÷a mÑ. C¸c thøc ¨n bæ sung như sóp, bét, nưíc c¬m cã thÓ gióp trÎ ¨n no nhưng l¹i cã hµm lưîng dinh dưìng thÊp. Ngưîc l¹i, trÎ ®ưîc ¨n bæ sung qu¸ muén sÏ cã nh÷ng hËu qu¶ như trÎ kh«ng ®ưîc bæ sung ®Çy ®ñ nhu cÇu n¨ng lưîng vµ dinh dưìng lµ nguyªn nh©n trÎ chËm ph¸t triÓn vµ bÞ suy dinh dưìng (WHO, 2000). Nghiªn cøu cho thÊy chØ cã 34,7% c¸c bµ mÑ trong sè nµy cã thùc hµnh cho trÎ ¨n bæ sung theo ®óng khuyÕn nghÞ trÎ ¨n bæ sung tõ 6-8,9 th¸ng(3), vèn lµ giai ®o¹n quan träng ®Ó tËp cho trÎ lµm quen víi thøc ¨n mÒm víi sè lưîng Ýt. C¸c bµ mÑ ë thµnh thÞ cho trÎ ¨n bæ sung kh«ng ®óng c¸ch (¨n sím trưíc 5 th¸ng tuæi) cao h¬n so víi ë n«ng th«n (70,7% so víi 63,3%). Theo quan s¸t cña nhãm nghiªn cøu, nhiÒu bµ mÑ ë thµnh thÞ cßn cã trµo lưu phæ biÕn lµ cho trÎ ¨n dÆm sím tõ lóc sang 5 th¸ng tuæi theo kiÓu NhËt (xem Tæng hîp thùc ®¬n ¨n dÆm kiÓu NhËt t¹i webtretho). C¸c bµ mÑ lµ c«ng nh©n, viªn chøc cho trÎ ¨n kh«ng ®óng c¸ch cao h¬n ®¸ng kÓ so víi c¸c nhãm cßn l¹i (88,2% so víi c¸c nhãm cßn l¹i cã tû lÖ trªn dưíi 60%). §iÒu nµy cã thÓ do c¸c bµ mÑ lµm c«ng ¨n lư¬ng ph¶i chÞu søc Ðp vÒ thêi gian nghØ thai s¶n ng¾n h¬n so khuyÕn nghÞ vÒ thêi ®iÓm cho trÎ ¨n bæ sung (tõ 2012 trë vÒ trưíc lµ 4 th¸ng) nªn hä buéc ph¶i tËp cho trÎ ¨n sím h¬n ®Ó chuÈn bÞ ®i lµm. VÒ mÆt häc vÊn, so víi trÎ ë nhãm c¸c bµ mÑ cã häc vÊn “Trung häc phæ th«ng” vµ “Trung cÊp, cao ®¼ng trë lªn” th× trÎ

NguyÔn H÷u Minh vµ c¸c t¸c gi¶ 71 ë nhãm c¸c bµ mÑ cã häc vÊn trung häc c¬ së trë xuèng cã kh¶ n¨ng ®ưîc cho ¨n ®óng thêi ®iÓm thÊp h¬n. ¡n bæ sung song song víi bó mÑ cho trÎ 7-24 th¸ng tuæi lµ mét lùa chän hîp lý theo ®óng khuyÕn nghÞ. Tuy nhiªn, ®iÒu ®¸ng quan t©m lµ quyÕt ®Þnh lùa chän kÕt hîp gi÷a bó mÑ vµ cho ¨n c¸c thùc phÈm kh¸c chñ yÕu v× nh÷ng lý do bÊt kh¶ kh¸ng do hoµn c¶nh (ph¶i ®i lµm, kh«ng cã thêi gian, chËm xuèng s÷a…), chø kh«ng hoµn toµn v× ngưêi nu«i trÎ hiÓu râ tÇm quan träng cña viÖc kÕt hîp như vËy. Cô thÓ, 18,6% bµ mÑ do kh«ng ®ñ s÷a, 15,2% ph¶i ®i lµm trë l¹i, 12,3% cho biÕt v× kh«ng cã thêi gian/qu¸ bËn rén kh«ng cho bó ®ưîc, lý do v× chËm xuèng s÷a (7,9%). Ngoµi ra, kÕt qu¶ ph©n tÝch còng cho thÊy c¸c bµ mÑ chưa chñ ®éng t×m ®Õn c¸n bé y tÕ ®Ó hái ý kiÕn, cô thÓ khi lùa chän c¸ch kÕt hîp gi÷a cho trÎ bó mÑ vµ c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c th× cã 21,5% c¸c bµ mÑ lµm theo lêi khuyªn cña b¹n bÌ/®ång nghiÖp trong khi chØ cã 3,7% theo lêi khuyªn cña b¸c sü. §iÒu nµy ®¸ng quan t©m v× mét sè b¹n bÌ ®ång nghiÖp cã thÓ cho nh÷ng lêi khuyªn chÝnh x¸c, nhưng nh×n chung ®ã lµ th«ng tin kh«ng chÝnh thèng, kh«ng b¶o ®¶m tÝnh khoa häc b»ng lêi khuyªn cña c¸c c¸n bé y tÕ hay c¸c kªnh th«ng tin chÝnh thèng kh¸c. 3. C¸c lo¹i thøc ¨n trong khÈu phÇn cña trÎ tõ 7 -24 th¸ng VÒ lý thuyÕt, bæ sung nhiÒu lo¹i thùc phÈm kh¸c nhau, c¬ thÓ sÏ nhËn ®ñ c¸c ®a chÊt còng như vi chÊt dinh dưìng, ®ång thêi sù phèi hîp thùc phÈm ®óng c¸ch sÏ t¹o ra mét nguån dinh dưìng hîp lý. Trong nghiªn cøu nµy c¸c lo¹i thøc ¨n, uèng ®ưîc s¾p xÕp thµnh 4 nhãm dinh dưìng chÝnh theo khuyÕn nghÞ, gåm: - Lo¹i thøc ¨n/uèng tõ s÷a gåm 7 lo¹i: s¶n phÈm dinh dưìng c«ng thøc víi môc ®Ých ¨n bæ sung (theo ®óng tªn gäi trong Quy chuÈn Quèc gia võa ®ưîc Bé Y tÕ ban hµnh, vµ tªn gäi cña Codex quèc tÕ; trong b¸o c¸o nµy cã thÓ ®ưîc gäi b»ng tªn gäi th«ng dông trưíc ®©y lµ “S÷a bét c«ng thøc”), s÷a bét kh«ng c«ng thøc, s÷a tư¬i, s÷a ®Æc cã ®ưêng vµ s÷a chua, s÷a yaourt vµ ph« mai (gäi t¾t lµ “Nhãm 1”). - Lo¹i thøc uèng kh¸c gåm 8 lo¹i: nưíc, nưíc ®ưêng, nưíc c¬m, s÷a ®Ëu nµnh, nưíc Ðp tr¸i c©y, rau cñ, thøc uèng pha tõ bét s« c« la (gäi t¾t lµ “Nhãm 2”).

72 Nghiªn cøu Gia ®×nh vµ Giíi. QuyÓn 24, sè 2, tr. 67-83 - Lo¹i thøc ¨n kh¸c gåm 6 lo¹i: bét dinh dưìng, c¬m/ch¸o, b¸nh m×, ®Ëu hò, thÞt/c¸/gµ/t«m/cua/h¶i s¶n vµ tr¸i c©y rau cñ (gäi t¾t lµ “Nhãm 3”). - C¸c s¶n phÈm gia vÞ, gåm 3 lo¹i: ®ưêng, dÇu ¨n, h¹t nªm nưíc m¾m, tư¬ng, muèi (gäi t¾t lµ “Nhãm 4”). M« h×nh truyÒn thèng cho trÎ em s¬ sinh ¨n ë ViÖt Nam b¾t ®Çu tõ s÷a mÑ vµ/hoÆc tiÕp ®Õn lµ c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c như bét, ch¸o vµ c¬m. C¸c nghiªn cøu kh¸c ®· chØ ra hai th¸ch thøc chñ yÕu trong viÖc cho trÎ ¨n bæ sung ®ã lµ: ¨n bæ sung sím vµ c¸c lo¹i thùc phÈm bæ sung nghÌo vÒ nguån n¨ng lưîng còng như c¸c chÊt protein vµ c¸c vi chÊt dinh dưìng thÊp (NguyÔn Hång Phư¬ng vµ céng sù, 2011:364). Nghiªn cøu nµy cho thÊy, ngoµi s÷a mÑ, 100% sè trÎ tõ 7 th¸ng tuæi trë lªn hiÖn ®ưîc cho ¨n Ýt nhÊt tõ 2 lo¹i thøc ¨n/uèng trë lªn, tuy nhiªn con sè nµy chưa cho thÊy tÝnh ®a d¹ng trong khÈu phÇn cña trÎ. Ngo¹i trõ s¶n phÈm dinh dưìng c«ng thøc cã nh·n hiÖu, sè liÖu tõ BiÓu ®å 1 cho thÊy tû lÖ trÎ ®ưîc bæ sung c¸c thøc ¨n uèng tõ s÷a hoÆc thøc uèng cã BiÓu ®å 1. Tû lÖ thøc ¨n uèng tõ s÷a hiÖn cã trong khÈu phÇn ¨n cña trÎ 7-24 th¸ng (N=475)

NguyÔn H÷u Minh vµ c¸c t¸c gi¶ 73 hµm lưîng dinh dưìng cßn thÊp, cô thÓ: cã 41,8% sè trÎ 7-24 th¸ng tuæi ®ưîc bæ sung s÷a tư¬i, s÷a nưíc; 34,2% trÎ ¨n s÷a chua Yaout; 12,5% cã ¨n ph« mai; 9,8% ¨n s÷a uèng; 31,8% uèng nưíc Ðp tr¸i c©y; 12,8% uèng s÷a ®Ëu nµnh. BiÓu ®å 2 vÒ tû lÖ trÎ 7-24 th¸ng ®ưîc cho ¨n c¸c thøc ¨n vµ gia vÞ, cho thÊy kho¶ng h¬n 2/3 sè trÎ 7-24 th¸ng tuæi ®ưîc bæ sung thøc ¨n cung cÊp chÊt bét ®ưêng, chÊt ®¹m vµ c¸c thøc ¨n giÇu chÊt kho¸ng vµ vitamin như tr¸i c©y, rau cñ hoÆc c¸c lo¹i ®Ëu. Như vËy vÉn cßn mét sè kh«ng nhá c¸c bµ mÑ chưa thùc hµnh ®óng viÖc ®a d¹ng thøc ¨n theo 4 nhãm dinh dưìng chÝnh. VÝ dô h¬n 1/10 sè bµ mÑ chưa cho trÎ ¨n c¬m/ch¸o/g¹o lµ nhãm chÊt bét ®ưêng, 1/5 c¸c bµ mÑ kh«ng bæ sung nhãm chÊt ®¹m như thÞt/c¸/h¶i s¶n vµ 1/3 bµ mÑ chưa ®ưa nhãm tr¸i c©y rau cñ vµo khÈu phÈu ¨n cña trÎ. Trong khi tr¸i c©y vµ rau qu¶ giµu Vitamin A ®ưîc WHO khuyÕn nghÞ nªn cho trÎ ¨n hµng ngµy. VÉn cßn sè Ýt c¸c bµ mÑ cho trÎ uèng c¸c lo¹i ®å uèng bÞ coi lµ kh«ng tèt cho trÎ như uèng c¸c lo¹i nưíc BiÓu ®å 2. Tû lÖ trÎ 7-24 th¸ng ®ưîc ¨n thøc ¨n vµ c¸c s¶n phÈm gia vÞ (N=475)

74 Nghiªn cøu Gia ®×nh vµ Giíi. QuyÓn 24, sè 2, tr. 67-83 gi¶i kh¸t ®ãng chai hoÆc nưíc uèng s«c«la. C¸c s¶n phÈm gia vÞ như h¹t nªm vµ dÇu ¨n chưa ®ưîc c¸c bµ mÑ chó ý bæ sung vµo khÈu phÇn ¨n cho trÎ. 35% bµ mÑ chưa bæ sung dÇu ¨n vµo b÷a ¨n cho trÎ cho thÊy sù thiÕu hôt vÒ nhu cÇu lipid cho trÎ. Theo khuyÕn nghÞ cña WHO c¸c lo¹i ®ưêng/ ®ưêng thèt nèt vµ mËt ong còng lµ chÊt giÇu n¨ng lưîng, tuy nhiªn ë ®©y kho¶ng 2/3 sè bµ mÑ chưa cho con ¨n thªm ®ưêng. Nh÷ng h¹n chÕ nªu ë trªn vÒ viÖc cho trÎ ¨n bæ sung cã thÓ xuÊt ph¸t tõ nhËn thøc cña c¸c bµ mÑ hoÆc do ®iÒu kiÖn kinh tÕ gia ®×nh khã kh¨n. Nghiªn cøu cña Hư¬ng L.T n¨m 2007 ë huyÖn Lang Ch¸nh cña tØnh Thanh Hãa cho thÊy: NhiÒu bµ mÑ trong kh¶o s¸t cho r»ng dÇu ¨n lµ thùc phÈm tèt cho trÎ em nhưng v× nã ®¾t tiÒn, nªn hä kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó mua mµ thay vµo ®ã lµ cho trÎ ¨n mì ®éng vËt. Mét sè ngưêi cßn kh«ng nhËn ra r»ng chÊt bÐo vµ protein cã nhiÒu trong ®Ëu phéng vµ mÌ. Hä thËm chÝ cßn nghÜ r»ng c¸c lo¹i thùc phÈm nµy phï hîp h¬n cho ngưêi lín. Tư¬ng tù mét sè ngưêi còng cho biÕt hä kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó mua hoa qu¶ cho trÎ hµng ngµy mµ chñ yÕu ưu tiªn mua g¹o, rau, tiÕp ®Õn lµ c¸ hoÆc thÞt (M¹ng lưíi tư vÊn vµ tËp huÊn søc kháe céng ®ång, 2010:25). Ph©n lo¹i theo sè lưîng c¸c lo¹i thøc ¨n, uèng cho thÊy: cã 10,6% trÎ 7-24 th¸ng hiÖn ®ưîc ¨n 3 lo¹i thøc ¨n trë xuèng; 54,8% tõ 4-9 lo¹i vµ 34,6% cho ¨n tõ 10-15 lo¹i thøc ¨n. Sù ®a d¹ng vÒ thøc ¨n cã kh¸c biÖt theo khu vùc sèng cña trÎ: TrÎ ë thµnh thÞ cã sè lưîng thøc ¨n ®a d¹ng h¬n so víi ë n«ng th«n, ®Æc biÖt lµ sè lưîng tõ 10-15 lo¹i thøc ¨n (40% so 31%) ngưîc l¹i ë n«ng th«n trÎ ¨n phæ biÕn ë møc tõ 4-9 lo¹i thøc ¨n/uèng (B¶ng 1). Kh¸c biÖt vÒ sè lưîng c¸c lo¹i thøc ¨n, thøc uèng cña trÎ theo häc vÊn vµ nghÒ nghiÖp cña ngưêi mÑ tư¬ng ®èi khã gi¶i thÝch. Häc vÊn cña ngưêi mÑ thÊp th× tû lÖ con ®ưîc ¨n, uèng 10 lo¹i trë lªn l¹i cao h¬n. Tư¬ng tù, ®èi víi nghÒ nghiÖp ngưêi mÑ, nh÷ng ngưêi lµm c«ng ¨n lư¬ng c«ng nh©n viªn chøc cã tû lÖ cho con ¨n 10 lo¹i thøc ¨n trë lªn lµ cao nhÊt nhưng nh÷ng ngưêi mÑ ¨n lư¬ng chuyªn m«n cao th× l¹i cã tû lÖ thÊp h¬n c¶ nh÷ng ngưêi mÑ hiÖn tù lµm riªng. Tuy nhiªn, ph©n tÝch ®a biÕn cho thÊy nh÷ng kh¸c biÖt nµy lµ kh«ng ®¸ng kÓ.

NguyÔn H÷u Minh vµ c¸c t¸c gi¶ 75 B¶ng 1. Sè lưîng c¸c lo¹i thøc ¨n, uèng cña trÎ tõ 7-24 th¸ng tuæi theo khu vùc sèng, ®Æc ®iÓm nh©n khÈu cña ngưêi mÑ vµ thu nhËp hé gia ®×nh Thu nhËp hé gia ®×nh cµng cao th× tû lÖ trÎ ®ưîc sö dông ®a d¹ng nhiÒu lo¹i thøc ¨n h¬n. VÝ dô, tû lÖ nhãm trÎ ë hé gia ®×nh thu nhËp thÊp nhÊt ®ưîc ¨n ë møc tõ 10-15 lo¹i thøc ¨n lµ 29,9%, t¨ng lªn lÇn lưît lµ 34,7% ë nhãm thu nhËp trung b×nh vµ 42,9% ë nhãm hé cã thu nhËp cao nhÊt. KÕt qu¶ nµy phÇn nµo cho thÊy mèi liªn hÖ gi÷a ®iÒu kiÖn kinh tÕ víi viÖc thùc hµnh bæ sung ®a d¹ng thøc ¨n cho trÎ nhá, nhÊt lµ ë nhãm hé gia ®×nh nghÌo. 4. Bæ sung s¶n phÈm dinh dưìng c«ng thøc trong khÈu phÇn ¨n cña trÎ(4) C¸c nghiªn cøu ®· cho thÊy s÷a c«ng thøc lµ mét thùc phÈm rÊt tèt cã chøa ®Çy ®ñ c¸c chÊt dinh dưìng gióp trÎ t¨ng trưëng vµ ph¸t triÓn chiÒu cao, s÷a lµ nguån cung cÊp canxi quan träng. V× thÕ, ngµy 17/1/2013, trong QuyÕt ®Þnh sè 189/Q§-BYT vÒ “10 lêi khuyªn dinh dưìng hîp lý

76 Nghiªn cøu Gia ®×nh vµ Giíi. QuyÓn 24, sè 2, tr. 67-83 ®Õn n¨m 2020” thùc hiÖn ChiÕn lưîc quèc gia vÒ dinh dưìng giai ®o¹n 2011-2020 tÇm nh×n ®Õn n¨m 2030, Bé Y tÕ ®· ®ưa ra khuyÕn nghÞ “trÎ sau 6 th¸ng vµ ngưêi trưëng thµnh nªn sö dông s÷a vµ c¸c s¶n phÈm s÷a phï hîp víi tõng løa tuæi”. Dinh dưìng c«ng thøc víi môc ®Ých ¨n bæ sung lµ s¶n phÈm ®ưîc s¶n xuÊt theo ®óng tiªu chuÈn vÒ dinh dưìng, ®Çy ®ñ c¸c dưìng chÊt cÇn thiÕt cho sù t¨ng trưëng vµ ph¸t triÓn tèi ưu thÓ chÊt vµ trÝ tuÖ cña trÎ. Bé Y TÕ còng míi ban hµnh Bé Quy chuÈn Kü thuËt Quèc gia vÒ c¸c s¶n phÈm Dinh dưìng c«ng thøc cho trÎ nhá, trong ®ã ph©n biÖt râ s¶n phÈm dinh dưìng c«ng thøc víi môc ®Ých ¨n bæ sung cho trÎ tõ 6-24 th¸ng vµ s¶n phÈm dinh dưìng c«ng thøc cã thÓ ®ưîc sö dông thay thÕ s÷a mÑ cho trÎ dưíi 12 th¸ng. Theo khuyÕn nghÞ cña WHO, tÇn suÊt uèng s÷a bét c«ng thøc ®èi víi nh÷ng trÎ kh«ng bó mÑ (tõ 7-24 th¸ng) lµ Ýt nhÊt 2 lÇn/ngµy. Trong nghiªn cøu nµy hiÖn cã 63,8% bµ mÑ ®ang sö dông s¶n phÈm dinh dưìng c«ng thøc cã nh·n hiÖu cho trÎ tõ 7-24 th¸ng tuæi. Trong sè c¸c bµ mÑ ®· tõng cho con sö dông s¶n phÈm dinh dưìng c«ng thøc cã tíi 60% bµ mÑ cho biÕt lý do lµ hä lùa chän lo¹i s¶n phÈm nµy cho trÎ v× ®©y lµ thøc uèng cung cÊp ®Çy ®ñ dinh dưìng như vitamin vµ kho¸ng chÊt(5), tiÕp ®Õn lµ lý do s÷a bét gióp trÎ kháe m¹nh (53,7%), c¸c lý do kh¸c như: gióp trÎ c©n b»ng dinh dưìng, ®ưîc b¸c sÜ khuyªn dïng, ®Ó mÑ ®i lµm,v.v. chiÕm tû lÖ kho¶ng tõ 20 ®Õn 32%, vµ lý do mÑ kh«ng ®ñ s÷a lµ 21%. ViÖc bæ sung dinh dưìng c«ng thøc trong khÈu phÇn ¨n cña trÎ cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ theo khu vùc sèng vµ giai tÇng x· héi. ChØ cã h¬n mét nöa sè trÎ tõ 7-24 th¸ng tuæi ë n«ng th«n hiÖn ®ưîc bæ sung dinh dưìng c«ng thøc (58,5%) so víi 87,2% trÎ ë thµnh thÞ. C¸c bµ mÑ lµm viÖc ë lÜnh vùc chuyªn m«n cao cã tû lÖ cho trÎ sö dông dinh dưìng c«ng thøc cao h¬n ®¸ng kÓ so víi c¸c nhãm nghÒ nghiÖp cßn l¹i. Hé gia ®×nh cã thu nhËp cao th× tû lÖ cho trÎ uèng dinh dưìng c«ng thøc cao h¬n. Häc vÊn mÑ cµng cao th× tû lÖ sö dông dinh dưìng c«ng thøc cµng nhiÒu (xem BiÓu ®å 3). TÝnh trung b×nh c¸c bµ mÑ trong mÉu nghiªn cøu nµy cho trÎ uèng dinh dưìng c«ng thøc kho¶ng 3 lÇn/mçi ngµy(6). NÕu theo khuyÕn nghÞ cña WHO, trong nghiªn cøu nµy cã tíi gÇn 40% trÎ hiÖn chưa ®ưîc uèng ®ñ s÷a hoÆc chØ ®ưîc uèng võa ®ñ sè lÇn s÷a, cô thÓ: cã 6,2% c¸c bµ mÑ hiÖn

NguyÔn H÷u Minh vµ c¸c t¸c gi¶ 77 BiÓu ®å 3. Tû lÖ trÎ 7-24 th¸ng tuæi ®ưîc bæ sung s¶n phÈm dinh dưìng c«ng thøc cã nh·n hiÖu theo khu vùc sèng, häc vÊn vµ nghÒ nghiÖp cña ngưêi mÑ vµ thu nhËp hé gia ®×nh (N=475) cho trÎ 7-24 th¸ng uèng s÷a bét chưa ®ñ lưîng (1 lÇn/ngµy); 32,6% trÎ ®ưîc uèng trung b×nh 2 lÇn/ngµy; 35,9% uèng trung b×nh 3 lÇn/ngµy vµ 25,2% uèng trung b×nh 4 lÇn/ngµy. Cã sù kh¸c biÖt lín vÒ sè lÇn uèng s÷a bét c«ng thøc cña trÎ 7-24 th¸ng tuæi theo khu vùc sèng. Trong khi ë trÎ n«ng th«n uèng chñ yÕu ë møc 2 lÇn/1 ngµy (40,9% so 22,2% ë thµnh thÞ), th× 75,7% trÎ sèng ë thµnh thÞ cã sè lÇn uèng s÷a trung b×nh tõ 3-4 lÇn/ngµy, cao h¬n 1,5 lÇn so víi trÎ ë n«ng th«n (49,5%). VÒ lưîng s÷a uèng mçi lÇn, cã 33% sè trÎ hiÖn uèng ë møc 90ml/1 lÇn trë xuèng, 42,4% uèng ë møc tõ 90-150ml vµ 24,5% uèng ë møc tõ 150ml trë lªn.(7) ¦íc tÝnh lưîng s÷a bét c«ng thøc trung b×nh mçi lÇn uèng cña trÎ ë thµnh thÞ cã møc tõ 150ml trë lªn cao gÊp h¬n 2 lÇn so víi trÎ ë n«ng th«n (36,8% so víi 15,1%). Tư¬ng tù, trÎ ë hé gia ®×nh cã møc thu nhËp cµng

78 Nghiªn cøu Gia ®×nh vµ Giíi. QuyÓn 24, sè 2, tr. 67-83 cao th× lưîng s÷a tõ 150ml trë lªn cao h¬n ®¸ng kÓ so víi trÎ ë hé gia ®×nh cã møc sèng thÊp h¬n lÇn lưît lµ 38,5% so víi 28,9% vµ 9,7%. Tư¬ng tù, c¸c bµ mÑ lµm viÖc ë lÜnh vùc chuyªn m«n cao cho trÎ uèng s÷a nhiÒu h¬n so víi c¸c nhãm cßn l¹i. C¸c bµ mÑ cã häc vÊn cao th× cho con uèng lưîng s÷a nhiÒu h¬n. Theo khuyÕn nghÞ cña WHO th× lưîng s÷a/ngµy ®èi víi trÎ kh«ng ®ưîc bó mÑ lµ: + 200-400 ml nÕu ¨n ®ñ lưîng thùc phÈm cã nguån gèc ®éng vËt. + 300-500 ml nÕu kh«ng ¨n ®ñ lưîng thùc phÈm cã nguån gèc ®éng vËt. ¦íc lưîng cña nhãm nghiªn cøu cho thÊy r»ng phÇn lín nhãm trÎ ¨n thøc ¨n kh¸c lµ chñ yÕu (t¹m coi lµ tư¬ng ®ư¬ng víi nhãm trÎ kh«ng ®ưîc bó mÑ) ®· ®ưîc bæ sung lưîng s÷a theo khuyÕn nghÞ. Tuy nhiªn, cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ gi÷a c¸c nhãm x· héi ®èi víi viÖc bæ sung lưîng s÷a theo khuyÕn nghÞ cña WHO. Ch¼ng h¹n, dưíi ®©y lµ tû lÖ trÎ trong nhãm ¨n thøc ¨n kh¸c lµ chñ yÕu cã sö dông s¶n phÈm dinh dưìng c«ng thøc Ýt h¬n 200ml/ngµy: + 37,1% trÎ ë n«ng th«n so víi 1,3% trÎ ë thµnh thÞ. + 13% trÎ ë nhãm bµ mÑ cã häc vÊn trung häc c¬ së trë xuèng so víi 0% trÎ ë nhãm bµ mÑ cã häc vÊn cao ®¼ng trë lªn. + 48,6% trÎ ë nhãm gia ®×nh thu nhËp thÊp so víi 1,7% trÎ ë nhãm gia ®×nh thu nhËp cao. VËy, yÕu tè nµo thùc sù cã t¸c ®éng ®Õn viÖc trÎ 7-24 th¸ng tuæi ®ưîc bæ sung dinh dưìng c«ng thøc? KÕt qu¶ ph©n tÝch ®a biÕn logistic cho thÊy: so víi nhãm trÎ em 7-24 th¸ng tuæi sèng ë n«ng th«n (nhãm ®èi chøng) th× kh¶ n¨ng trÎ em ë thµnh thÞ ®ưîc uèng dinh dưìng c«ng thøc sÏ t¨ng lªn 3 lÇn. So víi nhãm trÎ em 7-24 th¸ng tuæi sèng ë hé gia ®×nh cã møc thu nhËp cao th× kh¶ n¨ng ®ưîc bæ sung dinh dưìng c«ng thøc cã nh·n hiÖu ë hé gia ®×nh cã møc thu nhËp trung b×nh vµ thÊp sÏ gi¶m xuèng (tû sè chªnh lÖch lÇn lưît lµ 1 so víi 0,8 vµ 0,5). So víi trÎ em cã mÑ ë nhãm häc vÊn cao nhÊt “Cao ®¼ng trë lªn” (nhãm ®èi chøng) th× kh¶ n¨ng trÎ 7-24 th¸ng ë nhãm bµ mÑ häc vÊn thÊp ®ưîc uèng dinh dưìng c«ng

NguyÔn H÷u Minh vµ c¸c t¸c gi¶ 79 thøc thÊp h¬n. TrÎ cã mÑ cã nghÒ nghiÖp lµm c«ng ¨n lư¬ng (c«ng nh©n viªn chøc vµ chuyªn m«n cao) th× cã kh¶ n¨ng ®ưîc uèng dinh dưìng c«ng thøc cao h¬n so víi nhãm trÎ cã mÑ tù lµm viÖc. YÕu tè khu vùc sèng vµ kinh tÕ gia ®×nh lµ cã t¸c ®éng m¹nh nhÊt ®Õn kh¶ n¨ng ®ưîc bæ sung dinh dưìng c«ng thøc cho trÎ ë giai ®o¹n tõ 7-24 th¸ng. Ph¸t hiÖn nµy mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh cã mèi quan hÖ gi÷a dinh dưìng trÎ nhá víi møc sèng cña hé gia ®×nh, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c gia ®×nh nghÌo ë n«ng th«n vµ vïng s©u, vïng xa - lµ n¬i thùc sù gÆp khã kh¨n ®Ó ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu dinh dưìng trÎ em, nã cho thÊy sù cÇn thiÕt më réng ph¹m vi triÓn khai chư¬ng tr×nh dinh dưìng s÷a häc ®ưêng hưíng tíi c¸c nhãm tuæi nhá h¬n, ë vïng n«ng th«n vµ gia ®×nh nghÌo. Khu vùc thµnh thÞ lµ n¬i mµ c¸c bµ mÑ dÔ dµng tiÕp cËn víi c¸c lo¹i dinh dưìng c«ng thøc nµy. 5. Th¶o luËn §Æc ®iÓm chñ yÕu cña viÖc cho trÎ ¨n bæ sung lµ chưa ®óng thêi ®iÓm. Cã kho¶ng 2/3 c¸c bµ mÑ kh«ng thùc hµnh ®óng ®é tuæi khuyÕn nghÞ trÎ ¨n ®ưîc bæ sung tõ 6 th¸ng, phÇn lín lµ qu¸ sím so víi th¸ng tuæi. §a sè nhãm trÎ 7-24 th¸ng tuæi ®ưîc ngưêi mÑ bæ sung ®a d¹ng c¸c lo¹i thøc ¨n, uèng chøa ®Çy ®ñ Ýt nhÊt 3 trong sè 4 nhãm thùc phÈm chÝnh. TrÎ ë hé gia ®×nh cã thu nhËp cao, nhãm trÎ ë thµnh thÞ cã sè lưîng thøc ¨n ®a d¹ng nhiÒu h¬n. KhÈu phÇn ¨n trÎ cßn chưa ®ång ®Òu vÒ c¬ cÊu dinh dưìng, mét phÇn cã thÓ do nhËn thøc vÒ c¬ cÊu b÷a ¨n ®ñ dinh dưìng cña c¸c bµ mÑ cßn h¹n chÕ. §a sè trÎ ë nhãm tuæi 7-24 th¸ng hiÖn cßn bó s÷a lµ chñ yÕu ®ưîc c¸c bµ mÑ thùc hµnh nu«i dưìng ®óng c¸ch theo khuyÕn nghÞ cña WHO cho trÎ ¨n bæ sung ®a d¹ng song song víi viÖc duy tr× cho trÎ bó s÷a mÑ ®Õn 24 th¸ng (83,5%). VÉn cßn mét bé phËn trÎ ë ®é tuæi 7-24 th¸ng chưa bæ sung ®Çy ®ñ Ýt nhÊt 4 lo¹i nhãm thùc phÈm chÝnh. Nhãm ngưêi mÑ tù lµm riªng, lµm c«ng nh©n viªn chøc cã tû lÖ cho trÎ ¨n ®óng c¸ch cao h¬n so víi nhãm chuyªn m«n cao vµ kh«ng ®i lµm. Hé gia ®×nh cã møc thu nhËp thÊp nhÊt cã tû lÖ cho trÎ ¨n ®óng c¸ch thÊp h¬n so víi hé cã thu nhËp cao nhÊt.

80 Nghiªn cøu Gia ®×nh vµ Giíi. QuyÓn 24, sè 2, tr. 67-83 KÕt qu¶ tõ nghiªn cøu nµy cho thÊy dinh dưìng c«ng thøc chưa ph¶i lµ thøc ¨n chiÕm ưu thÕ trong khÈu phÇn ¨n cña trÎ tõ 6 th¸ng tuæi trë lªn. Cã sù kh¸c biÖt râ nÐt trong viÖc bæ sung dinh dưìng c«ng thøc vµo khÈu phÇn ¨n cña trÎ theo khu vùc sèng, nghÒ nghiÖp, häc vÊn cña mÑ vµ theo thu nhËp hé gia ®×nh. TrÎ ë n«ng th«n ®ưîc uèng dinh dưìng c«ng thøc thÊp h¬n ®¸ng kÓ so víi trÎ thµnh thÞ. Tû lÖ trÎ ®ưîc uèng dinh dưìng c«ng thøc cao h¬n ë nhãm trÎ cã mÑ cã häc vÊn cao nhÊt, lµm viÖc ë lÜnh vùc chuyªn m«n cao, vµ ë hé gia ®×nh thu nhËp cao. RÊt Ýt c¸c bµ mÑ sö dông c¸c s¶n phÊm s÷a tư¬i ®Ó bæ sung vµo b÷a ¨n hµng ngµy cho trÎ. Trªn thùc tÕ thÞ trưêng dinh dưìng c«ng thøc cho trÎ em dưíi 12 th¸ng tuæi ë ViÖt Nam chÞu sù t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu c¸c luËt, quy ®Þnh vµ chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt kh¸c nhau, c¶ ë tÇm thÕ giíi (Bé Quy t¾c WHO) vµ ë trong nưíc lµ NghÞ ®Þnh sè 21/2006/N§-CP ngµy 27/2/2006 (Tæ chøc Thèng nhÊt vµ TÝn th¸c B¶o vÖ Ngưêi Tiªu dïng, 2012). Trong ®ã NghÞ ®Þnh 21/2006/N§-CP ®· nhÊn m¹nh viÖc thùc hµnh nu«i dưìng trÎ nhá tèi ưu b»ng c¸ch h¹n chÕ c¸ch thøc vµ ph¹m vi c¸c s¶n phÈm thay thÕ b»ng s÷a mÑ ®ưîc phÐp qu¶ng b¸, nãi c¸ch kh¸c h¹n chÕ sö dông c¸c s¶n phÈm thay thÕ s÷a mÑ. (Alive & Thrive vµ Bé Y tÕ vµ UNICEF, 2012). C¸c ph©n tÝch ®a biÕn cho thÊy, sèng ë thµnh thÞ vµ cã thu nhËp cao lµ yÕu tè cã t¸c ®éng m¹nh nhÊt lµm t¨ng kh¶ n¨ng trÎ ®ưîc sö dông ®a d¹ng thøc ¨n vµ bæ sung dinh dưìng c«ng thøc. Ph¸t hiÖn nµy mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh cã mèi quan hÖ gi÷a dinh dưìng trÎ nhá víi møc sèng cña hé gia ®×nh, ®Æc biÖt ®èi víi hé gia ®×nh nghÌo ë n«ng th«n, v× vËy cÇn cã chÝnh s¸ch më réng ph¹m vi chư¬ng tr×nh dinh dưìng s÷a häc ®ưêng tíi c¶ nhãm tuæi nhá h¬n, ®Æc biÖt ë vïng n«ng th«n vµ gia ®×nh nghÌo. Trong khi ®ã, t×nh tr¹ng ngưêi mÑ lµm c«ng ¨n lư¬ng, hoÆc sèng ë thµnh thÞ l¹i lµm gi¶m kh¶ n¨ng trÎ ®ưîc ¨n bæ sung ®óng thêi ®iÓm cho thÊy nh÷ng khã kh¨n trong s¾p xÕp c«ng viÖc t¸c ®éng ®Õn viÖc ch¨m sãc vµ nu«i dưìng con nhá hîp lý theo khuyÕn nghÞ ®èi víi nh÷ng bµ mÑ cã con dưíi 24 th¸ng tuæi. Th«ng tin cho c¸c bµ mÑ vÒ c¸c thøc ¨n dinh dưìng bæ sung ®ưîc dÉn d¾t bëi c¸c quan niÖm vµ thãi quen truyÒn thèng, ®Æc biÖt lµ ë c¸c vïng n«ng th«n. C¸c bµ mÑ chñ yÕu t×m kiÕm th«ng tin tõ gia ®×nh vµ b¹n bÌ. ¶nh hưëng cña c¸c kªnh truyÒn th«ng, vai trß cña c¸n bé, nh©n viªn y tÕ

NguyÔn H÷u Minh vµ c¸c t¸c gi¶ 81 trong viÖc thùc hµnh cho trÎ nhá ¨n bæ sung tíi c¸c bµ mÑ lµ rÊt thÊp. Cã thÓ nãi, viÖc t¨ng cưêng tËp trung cho ¨n bæ sung an toµn vµ ®¶m b¶o dinh dưìng cho trÎ tõ 6-24 th¸ng tuæi chÝnh lµ yÕu tè then chèt nh»m ®¹t ®ưîc c¸c môc tiªu cña ChiÕn lưîc Dinh dưìng Quèc gia 2020. CÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch n©ng cao nhËn thøc cho c¸c bµ mÑ vÒ viÖc cho trÎ ¨n bæ sung ®óng thêi ®iÓm, ®óng khÈu phÇn, b¶o ®¶m cho c¸c bµ mÑ kh¶ n¨ng tiÕp cËn thuËn lîi víi c¸c s¶n phÈm dinh dưìng bæ sung an toµn vµ tèt nhÊt. C¸c chÝnh s¸ch cÇn ph¶i hç trî c¸c bµ mÑ ®Ó hä cã thÓ ®ưa ra quyÕt ®Þnh vµ thùc hiÖn chän lùa ®ưîc c¸c dinh dưìng bæ sung tèt nhÊt vµ phï hîp nhÊt cho con m×nh, ®Æc biÖt lµ quan t©m tíi c¸c bµ mÑ vµ trÎ nhá ë n«ng th«n, vïng s©u vïng xa, gia ®×nh cã thu nhËp thÊp. ChÝnh s¸ch trî cÊp nu«i dưìng trÎ nhá tõ 7-24 th¸ng tuæi, më réng chư¬ng tr×nh dinh dưìng s÷a häc ®ưêng tíi c¶ nhãm tuæi nhá h¬n lµ mét hưíng ®i cã thÓ kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ vÒ viÖc cho trÎ ¨n bæ sung hiÖn nay. Ngoµi ra cÇn hưíng dÉn c¸c bµ mÑ vÒ c¸ch phèi hîp bæ sung thøc ¨n cho trÎ nhá (ch¼ng h¹n, phư¬ng thøc “t« mµu b¸t bét”), c¸ch thøc c¶i t¹o, sö dông c¸c chÊt dinh dưìng cã s½n ë ®Þa phư¬ng. CÇn ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña Héi Liªn hiÖp Phô n÷ vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi, kinh tÕ cã liªn quan nh»m t¹o ®iÒu kiÖn gióp c¸c bµ mÑ cã thu nhËp thÊp cã thÓ bæ sung thøc ¨n cho trÎ mét c¸ch khoa häc. Ngoµi ra, viÖc ch¨m sãc vµ nu«i dưìng trÎ thưêng liªn quan chÆt chÏ tíi t×nh tr¹ng dinh dưìng vµ søc kháe cña trÎ em sau nµy. C¸c bµ mÑ tu©n thñ ®óng theo c¸c khuyÕn c¸o vÒ thøc ¨n bæ sung cho trÎ nhá sÏ lµm gi¶m nguy c¬ trÎ bÞ thÊp cßi, suy dinh dưìng, gãp phÇn nu«i dưìng mét thÕ hÖ/nguån nh©n lùc tư¬ng lai kháe m¹nh vÒ thÓ chÊt vÒ trÝ tuÖ cho ®Êt nưíc. VÒ mÆt nghiªn cøu, cho ®Õn nay nh÷ng nghiªn cøu liªn quan ®Õn viÖc ch¨m sãc nu«i dưìng trÎ nhá tõ gãc ®é khoa häc x· héi hay sù kÕt hîp gi÷a khoa häc x· héi vµ y häc chưa nhiÒu. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c¸ch thøc cho trÎ ¨n bæ sung, vÒ c¸ch thøc truyÒn th«ng vµ t¸c ®éng cña truyÒn th«ng ®èi víi viÖc nu«i dưìng trÎ nhá, vÒ mèi liªn hÖ gi÷a qu¸ tr×nh nu«i dưìng trÎ ngay tõ khi trong bông mÑ vµ khi ®ưîc sinh ra... lµ nh÷ng hưíng nghiªn cøu cÇn ®ưîc quan t©m hiÖn nay.n

82 Nghiªn cøu Gia ®×nh vµ Giíi. QuyÓn 24, sè 2, tr. 67-83 Chó thÝch (1) §ang hoÆc kh«ng bó mÑ: HiÖn ®ang bó mÑ chñ yÕu + uèng s÷a/thùc phÈm kh¸c; vµ HiÖn kh«ng bó mÑ. (2) Lo¹i trõ nhãm trÎ ®ang trong ®é tuæi cÇn ph¶i bó s÷a mÑ hoµn toµn (14%) (3) Theo ®Þnh nghÜa vÒ c¸c chØ sè nu«i dưìng trÎ nhá. S¶n phÈm nµy cã tªn gäi th«ng dông lµ “s÷a bét c«ng thøc”, trong bµi viÕt nµy (4) ®«i khi hai thuËt ng÷ nµy còng ®ưîc thay thÕ cho nhau. (5) Bao gåm c¸c bµ mÑ ®· tõng cho con uèng s¶n phÈm dinh dưìng c«ng thøc. (6) TÝnh trong nhãm bµ mÑ hiÖn vÉn cßn cho con dïng dinh dưìng c«ng thøc lµ N=655. (7) Theo khuyÕn nghÞ cña WHO th× trÎ cÇn uèng ®ñ 200-400ml/ngµy. Tuy nhiªn, trong nghiªn cøu nµy cho thÊy víi møc tõ 240ml trë lªn/ngµy, chØ cã 5 trÎ uèng ®ñ. Tµi liÖu trÝch dÉn Alive & Thrive, Bé Y tÕ vµ UNICEF. 2012. ChÝnh s¸ch ph¸p luËt nh»m b¶o vÖ viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ ë ViÖt Nam: T¨ng cưêng thùc thi NghÞ ®Þnh 21/2006/N§-CP gãp phÇn c¶i thiÖn t×nh tr¹ng dinh dưìng trÎ em vµ gi¶m tû lÖ thÊp cßi Alive&Thrive vµ ViÖn Nghiªn cøu Y-X· héi häc (ISMS). 2012. B¸o c¸o toµn v¨n ®iÒu tra 11 tØnh: Thùc hµnh nu«i dưìng trÎ s¬ sinh vµ trÎ nhá. M¹ng lưíi tư vÊn vµ tËp huÊn søc kháe céng ®ång. 2010. B¸o c¸o kü thuËt vÒ nghiªn cøu h×nh thµnh: §¸nh gi¸ vÒ thùc hµnh dinh dưìng trÎ s¬ sinh vµ trÎ nhá, th¸ng 3/2010, Hµ Néi. (TiÕng Anh: Community health training and con- sulting network, Technical report for formative research: infant and young child feeding (IYCF) assessment). NguyÔn Hång Phư¬ng, Purnima Menon, Mariel Ruel, Nemat Hajeebhoy. 2011. A situational review of infant and young child feeding practices and inter- ventions in Viet Nam, Review Asia Pac J Clin Nutr 2011;20 (3):359-374. Tæ chøc Thèng nhÊt vµ TÝn th¸c B¶o vÖ Ngưêi Tiªu dïng (CUTS). 2012. T×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trưêng s÷a c«ng thøc dµnh cho trÎ em tõ 0-12 th¸ng tuæi t¹i ViÖt Nam qua c¸c n¨m 2009-2011, th¸ng 6/2012. Tæng hîp thùc ®¬n ¨n dÆm kiÓu NhËt (Chi tiÕt giê ¨n, lưîng ¨n, mãn ¨n), PhÇn 1

NguyÔn H÷u Minh vµ c¸c t¸c gi¶ 83 -2, http://www.webtretho.com/forum/f81/tong-hop-thuc-don-an-dam-kieu- nhat-chi-tiet-gio-an-luong-an-mon-an-1129996/ ViÖn Dinh Dưìng (NIN). 2006. Nhu cÇu dinh dưìng khuyÕn nghÞ cho ngưêi ViÖt Nam. Nxb. Y häc, Hµ Néi. ViÖn Dinh dưìng ViÖt Nam vµ Quü Nhi ®ång Liªn hîp quèc. 2011. §¸nh gi¸ Thùc tr¹ng dinh dưìng ViÖt Nam 2009-2010, th¸ng 4/2011. WHO, Complementary feeding, http://www.who.int/nutrition/topics/complemen- tary_feeding/en/ WHO. 1985. B¸o c¸o nghiªn cøu Khèi lưîng vµ ChÊt lưîng cña S÷a mÑ. WHO. 2000. Nu«i bæ sung b»ng thøc ¨n gia ®×nh cho trÎ bó mÑ (tiÕng Anh: Complementary Feeding Family foods for breastfed children, download t¹i http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_NHD_00.1.pdf ).

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/thuc-hanh-bo-sung-thuc-an-cho-tre-7-24-thang-tuoi-va-cac-yeu-to-anh-huong-2276578.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY