Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng ở trẻ dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019

Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng ở trẻ dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019
  • Mã tin : 404
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Dinh dưỡng vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người đặc biệt là trẻ em. Với trẻ nhỏ, sữa mẹ là một phần không thể thiếu, nhất là 6 tháng đầu sau sinh, Bài viết mô tả đặc điểm dịch tễ học, phương pháp chăm sóc, mức độ phát triển thể chất của trẻ dưới 6 tháng tuổi đến khám tại phòng khám dinh dưỡng bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019.

Nội dung Text: Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng ở trẻ dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019

Vietnam National Children’s Hospital , Vol. 4, No. 2 (2020) 8-13 Research Paper Current Situation of Nutritional Care in Children Under 6 Months of Age at the Vietnam National Children’s Hospital in 2019 Nguyen Van Nhien1,*, Luu Thi My Thuc2, Le Thi Ha2, Phan Thi Nga2 1 Vinh Phuc Obsetric and Pediatric Hospital, 349 Me Linh, Khai Quang, Vinh Yen, Vinh Phuc, Vietnam 2 Vietnam National Children's Hospital, 18/879 La Thanh, Dong Da, Hanoi, Vietnam Received 26 March 2020 Revised 02 April 2020; Accepted 20 April 2020 Abstract Objectives: To describe epidemiological characteristics, methods of care, the level of physical development of children under 6 months of age to come to the Nutrition Clinic, Vietnam National Children’s Hospital in 2019. Subject: Mothers and children

N.V. Nhien et al. / Vietnam National Children’s Hospital, Vol. 4, No. 2 (2020) 8-13 9 Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng ở trẻ dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019 Nguyễn Văn Nhiên1,*, Lưu Thị Mỹ Thục2, Lê Thị Hà2, Phan Thị Nga2 1 nh vi n n Nhi V nh h , 34 inh, hai uan , V nh n, V nh h , Vi t Nam 2 B nh vi n Nhi Trung ương, 18/879 La Thành, Đ n Đa, Hà Nội, Vi t Nam Nhận ngày 26 tháng 3 năm 2020 Chỉnh sửa ngày 02 tháng 4 năm 2020; Chấp nhận đăng ngày 20 tháng 4 năm 2020 Tóm tắt Mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ học, phương pháp chăm sóc, mức độ phát triển thể chất của trẻ dưới 6 tháng tuổi đến khám tại phòng khám dinh dưỡng bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019. Đối tượng: Bà mẹ và trẻ

10 N.V. Nhien et al. / Vietnam National Children’s Hospital, Vol. 4, No. 2 (2020) 8-13 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 90% trẻ đủ cân đủ tháng. Trẻ có giới tính Mô tả cắt ngang. nam nhiều hơn so với nữ (53,1% so với 2.2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu nghiên cứu 46,8%). Kết quả này phù hợp với nhiều Tính theo công thức cỡ mẫu ước lượng nghiên cứu trong nước khác của Trần Thị một tỷ lệ: Hoài Phương [1], Nguyễn Thị Lâm [2] và Trần Thị Thanh Tâm [3]. Bảng 3.2. Lý do đến khám của Cỡ mẫu nhóm trẻ cần khảo sát: n là cỡ đối tượng nghiên cứu mẫu tối thiểu cần điều tra, α là ý nghĩa thống kê, ở mức α = 0,05 giá trị Z tương Số lượng Lý do đến khám Tỷ lệ % ứng là 1,96. p = 0,5 để đạt cỡ mẫu lớn nhất. (n=384) d là sai số mong đợi, lấy d = 0,05. Thay vào Nôn trớ 28 7,3 công thức tính được n = 384 trẻ. Vặn mình khó ngủ 21 5,5 Phương pháp chọn mẫu thuận tiện đến khi đủ số mẫu cần nghiên cứu. Biếng ăn 122 31,8 2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin Chậm lên cân 102 26,6 Phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ qua phiếu điều tra và khám lâm sàng trẻ Bệnh lý cấp tính 116 30,2 2.2.5. Xử lý số liệu Các trẻ được đưa đi khám vì nhiều lý Số liệu được nhập và xử lý bằng phần do, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là biếng mềm thống kê SPSS 20.0. ăn với 31,8%, thấp hơn là bệnh lý cấp tính 30,2%, chậm lên cân 26,6%. Trần Thị Hoài Phương nghiên cứu tại bệnh viện nhi đồng 2 3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận và Dewey trong nghiên cứu về tác dụng của Thông qua nghiên cứu 384 trẻ, chúng tôi sữa mẹ trên trẻ sơ sinh [4] cũng cho tỷ lệ thu được kết quả như sau: tương đồng với nghiên cứu của chúng tôi [1]. Có thể thấy, đây là những lý do phổ Bảng 3.1. Đặc điểm chung của biến ở trẻ nói chung, không phụ thuộc đối tượng nghiên cứu vùng miền. Số lượng Bảng 3.3. Phương pháp nuôi dưỡng trẻ Đặc điểm Tỷ lệ % (n=384) Phương pháp nuôi Số lượng Con đầu lòng 241 62,8 Tỷ lệ % dưỡng (n=384) Đẻ thường 233 60,7 Sữa mẹ 72 18,7 Đủ tháng 356 92,7 Sữa công thức 53 13,8 Đủ cân 348 90,6 Sữa mẹ + Sữa công 21,9 Trẻ nam 204 53,1 84 thức Trẻ nữ 180 46,9 Sữa + Ăn dặm 175 45,6 Kết quả Bảng 3.1 cho thấy trên 60% trẻ Tỷ lệ bà mẹ cho con ăn sữa mẹ trong 6 là con đầu lòng và được đẻ thường; trên tháng đầu tương đối thấp với 18,7%. Kết

N.V. Nhien et al. / Vietnam National Children’s Hospital, Vol. 4, No. 2 (2020) 8-13 11 quả này trong nghiên cứu của chúng tôi cao Bảng 3.5. Thực trạng nuôi con hơn so với Trần Thị Hoài Phương (17,9%) bằng sữa công thức và kết quả của UNICEF (17,0%). Chúng tôi Số Tỷ lệ cho rằng do sự khác biệt về khoảng thời Đặc điểm lượng % gian nghiên cứu cũng như địa dư. Hiện nay, Trẻ

12 N.V. Nhien et al. / Vietnam National Children’s Hospital, Vol. 4, No. 2 (2020) 8-13 Trong số các trẻ được ăn dặm thì 67,4% the situation of nutrition care in children ăn trong khoảng 3-4 tháng tuổi. 32,6% ăn under 6 months old to visit the nutrition clinic trong khoảng 4-6 tháng tuổi, những trẻ này at the Children's Hospital No. 2, 2008-2009. chưa tuân thủ theo khuyến cáo ăn dặm từ Journal of Nutrition and Food 2010; 6 (1): trên 6 tháng hiện nay. Có thể lý giải bởi ảnh 60-65. (In Vietnamese) hưởng của yếu tố thiếu sữa của mẹ và việc [2] Nguyen Thi Lam (2006). Situation of care and nurturing children under 2 years old. các bà mẹ phải đi làm sớm do đó không có Survey data of Nutrition Institute. điều kiện cho ăn ăn theo hướng dẫn.Thực (in Vietnamese) ăn cho trẻ đa phần do mẹ và bà chế biến tuy [3] Tran Thi Thanh Tam. Breastfeeding nhiên có tới 58,3% chế biến không đúng Nurturing. Lecture Pediatrics, Hanoi Medical cách, không đủ 4 nhóm thực phẩm, tỷ lệ các Publishing House 2004: 94-110. chất chưa cân đối hoặc mua thức ăn chế (in Vietnamese) biến sẵn. [4] Dewey K.G. Nutrion, growth and complementary feeding of the breastfed 4. Kết luận infant. Pediatr Clin North Am 2001; 48: 18,7% trẻ được nuôi hoàn toàn bằng sữa 87-104. mẹ trong 6 tháng đầu, 45,6% trẻ ăn dặm sớm. [5] Dewey K.G., Heinig M.J., Nommsen L.A et 48,6% trẻ sử dụng sữa công thức là do mẹ al. Growth of breast-fed and fomula-fed không đủ sữa, 30,6% do mẹ phải đi làm sớm. infants from 0-18 months: the darling study. Pediatrics 1992; 89:1035-1041. 98,9% mẹ và bà là người chế biến đồ ăn dặm cho trẻ, tuy nhiên 58,3% chế biến chưa đúng [6] Garza C., Butte N.B., Goldman A.S. Human milk and Infant formula. Textbook of phương pháp. 52,9% trẻ được bú

N.V. Nhien et al. / Vietnam National Children’s Hospital, Vol. 4, No. 2 (2020) 8-13 13 PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng ở trẻ dưới 6 tháng tuổi tại bệnh viện Nhi Trung ương ã s phiếu: ................ 1. Họ và tên bệnh nhi: .................................................................................................................. 2. Mã bệnh án: ............................................................................................................................. 3. Giới tính: ¨ Nam ¨ Nữ 4. Tuổi: ........... tháng tuổi. 5. Con đầu lòng: ¨Đúng ¨Sai 6. Đẻ thường: ¨Đúng ¨Sai 7. Đẻ đủ tháng: ¨Đúng ¨Sai 8. Đẻ đủ cân: ¨Đúng ¨Sai 9. Lý do đến khám: ¨Nôn trớ ¨Vặn mình khó ngủ ¨Biếng ăn ¨Chậm lên cân ¨Bệnh cấp tính 10. Phương pháp nuôi: ¨Sữa mẹ ¨Sữa công thức ¨Sữa mẹ + công thức ¨Sữa + ăn dặm 11. Thời điểm bú sữa mẹ: ¨1 giờ sau đẻ 12. Phương thức cho bú: ¨Bú cạn 1 bên ¨Bú đều 2 bên ¨Bú không hết 13. Thời điểm cho ăn sữa công thức: ¨6 tháng Hà Nội, n ày ..... thán ..... năm 20..... Người thu thập số liệu ( ý và hi rõ họ t n)

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY