MangYTe

Tài liệu y khoa

Thực trạng chế độ nuôi dưỡng của bệnh nhi dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp điều trị tại Viện Nhi Trung ương

Thực trạng chế độ nuôi dưỡng của bệnh nhi dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp điều trị tại Viện Nhi Trung ương
  • Mã tin: 921
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Thực trạng chế độ nuôi dưỡng của bệnh nhi dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp điều trị tại Viện Nhi Trung ương trình bày mô tả thực trạng chế độ nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp. Phương pháp: Mô tả cắt ngang trên 174 trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp được điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nội dung Text: Thực trạng chế độ nuôi dưỡng của bệnh nhi dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp điều trị tại Viện Nhi Trung ương

TC. DD & TP 14 (6) – 2018 THùC TR¹NG CHÕ §é NU¤I D¦ìNG CñA BÖNH NHI D¦íI 5 TUæI M¾C TI£U CH¶Y CÊP §IÒU TRÞ T¹I VIÖN NHI TRUNG ¦¥NG Lưu Thị Mỹ Thục1, Phạm Văn Phú2, Phạm Thu Hiền3, Lê Thị Kim Mai4 Mục tiêu: Tiêu chảy cấp (TCC) là bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Khi trẻ mắc tiêu chảy cấp, việc tuân thủ phác đồ điều trị đóng vai trò then chốt, bên cạnh đó nuôi dưỡng sẽ làm tăng hiệu quả điều trị, nếu dinh dưỡng không hợp lý sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng và chậm hồi phục bệnh. Mục tiêu: Mô tả thực trạng chế độ nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp. Phương pháp: mô tả cắt ngang trên 174 trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy cấp được điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả: Năng lượng khẩu phần trung bình trong 3 ngày đầu nhập viện là 475,2 ± 239,0 kcal/ngày trong đó Protein 25,2 ± 12,9 g; Lipid 26,2 ± 13,4g; Glucid 35,2 ± 18,4 g. Tỷ lệ trẻ đạt được năng lượng khẩu phần theo khuyến nghị rất thấp (11,1% trẻ từ 6-8 tháng; 12,9% trẻ từ 9-11 tháng; 1,7% trẻ 12-23 tháng; không có trẻ nào ở nhóm >2 tuổi). Kết luận: Năng lượng và các chất đa lượng cung cấp cho trẻ trung bình trong 3 ngày theo độ tuổi rất thấp. Ở nhóm trẻ càng lớn thì sự thiếu hụt năng lượng và các chất dinh dưỡng trong khẩu phần càng cao đặc biệt không có trẻ nào trên 2 tuổi đạt được mức năng lượng, glucid, lipd theo khuyến nghị. Từ khóa: Chế độ nuôi dưỡng, tiêu chảy cấp, trẻ dưới 5 tuổi, Bệnh viện Nhi Trung ương. I. ĐẶT VẤN ĐỀ với các quốc gia đang phát triển, trong đó Tiêu chảy cấp (TCC) là bệnh phổ biến có Việt Nam. Để phòng ngừa SDD cũng đứng hàng thứ hai sau viêm phổi ở trẻ như rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế dưới 5 tuổi tại Việt Nam. Bệnh có tỷ lệ các biến chứng thì chế độ nuôi dưỡng hợp mắc và tử vong cao, nguyên nhân chính lý, trong đó việc đáp ứng nặng lượng cho gây tử vong là mất nước, rối loạn điện trẻ trong thời gian mắc tiêu chảy cấp là giải và suy dinh dưỡng (SDD). Sumon rất quan trọng và cần thiết. Bệnh Viện (2013) cho thấy trẻ tiêu chảy mức độ vừa Nhi Trung ươnglà bệnh viện tuyến đầu về – nặng có nguy cơ bị SDD cao hơn so với nhi khoa với vai trò điều trị, nghiên cứu trẻ tiêu chảy nhẹ (35% so với 24%, và giảng dạy nên nghiên cứu được tiến p

TC. DD & TP 14 (6) – 2018 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP cho tới khi đủ số lượng mẫu. NGHIÊN CỨU 2.4. Phương pháp thu thập số liệu: 2.1. Đối tượng nghiên cứu: Trẻ từ 1- Khẩu phần ăn thực tế được thu thập bằng 59 tháng tuổi được chẩn đoán tiêu chảy phương pháp hỏi ghi khẩu phần ăn ngày cấp đơn thuần, không có bệnh lý cấp hoặc hôm trước, tiến hành trong 3 ngày liên mạn tính khác kèm theo, có chỉ định nhập tục. Theo dõi nguồn cung cấp năng lượng viện điều trị nội trú theo hướng dẫn của và các chất dinh dưỡng đa lượng trong Bộ Y Tế [3]. dịch truyền (nếu có) 3 ngày liên tục. Các 2.2. Thời gian và địa điểm: Khoa thông tin chung được thu thập theo mẫu Tiêu hóa, bệnh viện Nhi Trung Ương từ đã được thiết kế sẵn. Nhu cầu khuyến 6/2017 đến 3/2018. nghị theo Viện Dinh dưỡng (Nhu cầu 2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt ngang. Nam – 2016). Cỡ mẫu: Áp dụng công thức sau 2.5. Phân tích và xử lý số liệu: Số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata t2xδ2xN 3.1 và xử lý bằng phần mềm STATA 13.0. n= --------------- Khẩu phần ăn được xử lý bằng phần mềm e2N+t2δ2 Eiyokun. t = 1,96 (phân vị chuẩn hóa ở xác xuất 2.6. Đạo đức nghiên cứu: Đối tượng 0,954), δ= 291 kcal [5], e = 60 (sai số được giải thích rõ về mục đích nghiên chuẩn) cứu, nghiên cứu chỉ được tiến hành khi N = 1000 (Ước tính số bệnh nhi tiêu có sự đồng ý tham gia nghiên cứu của cha chảy cấp nhập viện trong 1 năm tại bệnh mẹ trẻ. Đề cương nghiên cứu được thông viện Nhi TW) qua bởi Hội đồng của Trường Đại học Y n = tối thiểu là 85 trẻ, thực tế đã điều Hà Nội và được sự đồng ý của Ban lãnh tra khẩu phần được 174 trẻ. đạo Bệnh viện Nhi Trung Ương. Cách chọn mẫu: chọn mẫu thuận tiện III. KẾT QUẢ Bảng 1: Phân bố trẻ theo tuổi Nhóm tuổi (tháng) Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 1-5 45 25,7 6-8 36 20,7 9 - 11 31 17,8 12 - 35 59 33,9 36 - 59 3 1,9 Tổng 174 100 Kết quả bảng 1 cho thấy tỷ lệ trẻ mắc tiêu chảy cấp phải nhập viện chủ yếu ở trẻ dưới 3 tuổi với trẻ dưới 6 tháng (25,7%), 6-8 tháng (20,7%), 9-11 tháng (17,8%) và từ 12-35 tháng (33,9%). 20

TC. DD & TP 14 (6) – 2018 Biểu đồ 1. Phân bố tỷ lệ trẻ theo giới tính và địa dư Kết quả biểu đồ 1 thấy tỷ lệ trẻ trai mắc bệnh cao hơn trẻ gái và ở các tỉnh khác cao hơn Hà Nội. Bảng 2. Năng lượng trung bình trong khẩu phần của trẻ trong 3 ngày (Kcal/ngày) Ngày Hà Nội Các tỉnh khác Chung p (n=40) (n=134) (n=174) Ngày 1 485,9 ± 308,2 434,3 ± 260,3 454,5 ± 280,2 >0,05 Ngày 2 503,3 ± 288,2 465,0 ± 247,7 479,9 ± 264,1 >0,05 Ngày 3 503,2 ± 264,5 483,6 ± 245,1 491,2 ± 252,4 >0,05 Trung bình 497,4 ± 359,6 460,9 ± 224,9 475,2 ± 239,0 >0,05 Từ kết quả của bảng 2 cho thấy năng các tính khác (497,4 kcal so với 460,9 lượng trung bình của trẻ trong 3 ngày đầu kcal), tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nhập viện là 475,2 kcal/ngày. Năng lượng nghĩa thống kê. ăn vào của trẻ em Hà Nội cao hơn so với Bảng 3. Năng lượng trẻ nhận được qua dịch truyền tĩnh mạch (kcal/ngày) (n=174) Chất dinh dưỡng Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Trung bình 3 ngày (n=174) Năng lượng (kcal) 45,7 ± 72,5 25,3 ± 40,3 12,1 ± 33,6 27,7 ± 38,1 Glucid (g) 11,3 ± 18,1 6,2 ± 10,1 2,9 ± 8,3 6,8 ± 9,5 Dịch truyền được sử dụng cho nhóm nguồn glucose trong dịch truyền trung trẻ nghiên cứu trong 3 ngày đầu nhập bình trong 3 ngày là 27,7 kcal/ngày và viện đều là ringer glucose nhằm mục tiêu giảm dần từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bồi phụ nước và điện giải cho trẻ. Kết quả ba tương ứng là (45,7 kcal xuống còn bảng 3 thấy năng lượng trẻ nhận được từ 12,1 kcal). 21

TC. DD & TP 14 (6) – 2018 Bảng 4. Giá trị dinh dưỡng cung cấp cho trẻ trong 3 ngày nhập viện Nhóm tuổi Khuyến nghị Trung bình 3 ngày Đạt % Đạt Năng lượng (kcal) 650 453,5 ± 204,3 4 11,1 6-8 tháng Protein (g) 18 24,1 ± 10,8 26 72,2 tuổi (n=36) Lipid (g) 20 - 29 25,5 ± 12,1 25 69,4 Glucid (g) 85 - 100 32,1 ± 14 0 0 Năng lượng (kcal) 700 496,6 ± 188,4 4 12,9 9-11 Protein (g) 20 25,2 ± 10,0 22 71,0 tháng tuổi (n=31) Lipid (g) 22 – 31 25,7 ± 11,1 19 61,3 Glucid (g) 95 - 110 34,8 ± 13,0 0 0 Năng lượng (kcal) 1000 441,2 ± 275,3 1 1,7 1–2 tuổi Protein (g) 20 23,5 ± 14,9 33 55,9 (n=59) Lipid (g) 31 – 40 23,9 ± 14,7 20 33,9 Glucid (g) 135 – 150 34,4 ± 21,4 0 0 Năng lượng (kcal) 1320 437,1 ± 220,4 0 0 3-4 tuổi Protein (g) 25 18,8 ± 8,7 1 33,3 (n=3) Lipid (g) 34 – 51 13,1 ± 3,8 0 0 Glucid (g) 175 – 200 61,1 ± 41,8 0 0 Kết quả bảng 4, tổng năng lượng trẻ cứu điều tra khẩu phần ăn, độ tuổi chủ tiêu thụ gồm cả dịch truyền rất thấp so với yếu ở nhóm trẻ 1 – 35 tháng tuổi (bảng khuyến nghị. Tỷ lệ trẻ đạt được theo 1). Do trẻ ở Hà Nội có được điều kiện khuyến nghị về năng lượng thấp như 6-8 thuận lợi hơn trong việc thức ăn được tháng tuổi (11,1%), 9-11 tháng (12,9%) chuẩn bị từ nhà mang vào, vì vậy, để làm và rất thấp ở nhóm trẻ trên một tuổi. Tỷ rõ hơn sự khác biệt này, nhóm nghiên cứu lệ trẻ đạt được protein theo khuyến nghị tiến hành phân tích trên hai nhóm trẻ ở cao nhất tiếp đến là lipid còn glucid trong Hà Nội và nhóm trẻ ở tỉnh khác. khẩu phần ăn rất thấp.Trẻ dưới 1 tuổi có Khi trẻ mắc tiêu chảy vẫn nên tiếp tục >70% trẻ đạt được nhu cầu protein theo cho trẻ ăn một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, khuyến nghị nhưng trẻ > 1 tuổi thì tỷ lệ tránh kiêng ăn nhịn bú vì dinh dưỡng trẻ đạt được nhu cầu protein theo khuyến đường miệng sẽ giúp cho sự phục hồi của nghị thấp dần với trẻ 1-2 tuổi (55,9%) và niêm mạc ruột tổn thương nhanh chóng, 3-5 tuổi (33,3%). Tương tự tỷ lệ trẻ đạt dịch truyền chỉ nhằm mục tiêu bồi phụ được nhu cầu khuyến nghị cho lipid cũng nước và điện giải chứ không nhằm mục thấp dần với trẻ dưới 1 tuổi có >60% trẻ tiêu cung cấp năng lượng qua đường tĩnh đạt, từ 1-2 tuổi (33,9%). Riêng nhóm trẻ mạch, tuy nhiên thành phần dịch truyền trên 2 tuổi thì không có trẻ nào đạt có glucose 5% nên cũng cung cấp một đượcnhu cầu glucid, lipid theo khuyến lượng nhỏ năng lượng cho trẻ là 27,7 nghị. kcal/ngày. Trong 3 ngày đầu điều trị năng lượng chủ yếu cho trẻ được cung cấp từ BÀN LUẬN chế độ ăn với ngày 1 là 454,5 ± 280,2 Trong tổng số 174 trẻ tham gia nghiên kcal; ngày 2 là 479,9 ± 264,1 kcal; ngày 22

TC. DD & TP 14 (6) – 2018 3 là 491,2 ± 252,4kcal và trung bình của khuyến nghị về protein, lipid thì cao nhất 3 ngày 475,2 ± 239,0 kcal. Năng lượng ở các nhóm trẻ dưới 1 tuổi và trẻ càng lớn trung bình khẩu phần của trẻ ở Hà Nội thì tỷ lệ thiếu hụt các chất dinh dưỡng cao hơn các tỉnh khác, tuy nhiên sự khác trong khẩu phần ăn càng cao, do nhóm trẻ biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). dưới 1 tuổi ngoài sữa mẹ thì sữa công Trẻ ở các tỉnh khác, do chưa ý thức được thức vẫn là nguồn thức ăn chính cho trẻ nhiều về vấn đề dinh dưỡng nên chế độ nên lứa tuổi này trẻ có khẩu phần ăn khá ăn của trẻ trong những ngày đầu bị bệnh cân đối và nhu cầu dinh dưỡng đầy đủ vẫn chỉ là sữa, hơn nữa do trẻ chán ăn nên hơn so với trẻ trên 1 tuổi. Cung cấp năng thường gia đình không báo chế độ ăn lượng để cơ thể hoạt động là vai trò chủ bệnh viện mà tự túc mua cháo dinh yếu của glucid (1 g glucid đốt cháy trong dưỡng nhằm thuận tiện cho nhu cầu ăn cơ thể cho 4 kcal), thêm vào đó, glucid theo bất cứ thời gian nào của trẻ, điều này còn tham gia các vai trò như: việc nuôi cũng là một cản trở trong hiệu quả điều dưỡng các mô thần kinh đặc biệt là hệ trị do chế độ dinh dưỡng chưa đủ và cân thần kinh trung ương, vai trò tạo hình, đối. kích thích nhu động ruột, tuy nhiên, ở trẻ Giá trị dinh dưỡng và cân đối khẩu từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi, không có phần cung cấp cho trẻ so với nhu cầu 1 trẻ nào được cung cấp lượng glucid đáp khuyến nghị được phân tích theo từng ứng như theo nhu cầu khuyến nghị đã nhóm tuổi (6-8 tháng, 9-11 tháng, 1-2 đưa ra. Điều này lại khẳng định thêm vai tuổi và 3-4 tuổi), nhóm 1-5 tháng tuổi trò của dinh dưỡng trong bệnh viện. Do không tiến hành phân tích do nhóm này trẻ lớn cha mẹ thường ít coi trọng sữa vẫn chủ yếu bú sữa mẹ và chưa ăn bổ sung. là nguồn cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và Kết quả cho thấy năng lượng trung bình hợp lý cho trẻ mà thường coi trọng thức cung cấp cho trẻ trong 3 ngày đầu nhập ăn bổ sung là nguồn dinh dưỡng chính. viện là 453,5 ± 204,3 kcal đối với trẻ từ Tuy nhiên, do kiến thức về dinh dưỡng 6-8 tháng tuổi, 9-11 tháng tuổi là 496,6 ± còn hạn chế đồng thời khi trẻ ốm sẽ chán 188,4 kcal, 1–2 tuổi là 441,2 ± 275,3 kcal ăn, kinh tế còn khó khăn nên gia đình trẻ và 3-4 tuổi là 437,1 ± 220,4 kcal. Kết quả đặc biệt là trẻ em ở các tỉnh khác thường này thấp hơn so với kết quả trong nghiên tự túc mua cháo bán sẵn nên sự thiếu hụt cứu của Nguyễn Thị Hiền (2017) thực về năng lượng và mất cân đối về thành hiện trên trẻ bại não (587 ± 221,5 phần dinh dưỡng ở trẻ em các tỉnh khác Kcal/trẻ/ngày) và cũng thấp hơn kết quả cao hơn so với trẻ em Hà Nội, tuy nhiên của Trần Thị Quỳnh Anh nghiên cứu trên số liệu bệnh nhân còn hạn chế nên nghiên những trẻ 6 - 23 tháng tuổi tại xã Thục cứu chưa thấy rõ được sự khác biệt có ý Luyện và Định Quả, huyện Thanh Sơn, nghĩa thống kê. Phú Thọ (6-11 tháng tuổi là 532,3 kcal và Để cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho 9-11 tháng tuổi là 683,1 kcal) [6], [7]. trẻ khi mắc bệnh về tiêu hoá nói chung và Trong thành phần các yếu tố đa lượng tiêu chảy nói riêng, cán bộ y tế cần phải sinh năng lượng thì chỉ có protid có tỷ lệ phổ biến kiến thức về chế độ ăn hợp lý từ trẻ đáp ứng được nhu cầu khuyến nghị những nguồn thực phẩm dễ có để bổ sung cao, tiếp đến là lipid và không có trẻ nào đầy đủ chất dinh dưỡng và năng lượng đạt được nhu cầu glucid theo khuyến cần thiết cho trẻ khi trẻ mắc bệnh, đồng nghị. Trong nhóm trẻ đáp ứng nhu cầu thời đẩy mạnh công tác dinh dưỡng - tiết 23

TC. DD & TP 14 (6) – 2018 chế trong bệnh viện. 3 Bộ Y tế - Bệnh viện Nhi Trung Ương (2010). Hướng dẫn xử trí trẻ tiêu chảy ở IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ trẻ em. Nhà xuất bản Y học. Năng lượng và các chất dinh dưỡng đa 4 Bộ Y Tế, Viện Dinh Dưỡng (2016). Nhu lượng cung cấp cho trẻ trung bình trong cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người 3 ngày theo độ tuổi rất thấp. Ở nhóm trẻ Việt Nam. Nhà xuất bản Y học Hà Nội. càng lớn thì sự thiếu hụt năng lượng và 5 Huỳnh Nam Phương, Phạm Thị Thuý các chất dinh dưỡng trong khẩu phần Hoà, Nguyễn Thị Vân Anh (2014). Khẩu càng cao, đặc biệt không có trẻ nào từ 3- phần ăn bổ sung thực tế của trẻ 6-23 5 tuổi đạt được mức năng lượng, glucid, tháng tuổi tại 4 xã thuộc huyện Tam Nông, Phú Thọ. Tạp chí Dinh dưỡng và thực lipd theo khuyến nghị. Do vậy, cần đẩy phẩm, số 3 tập 10, tr.4-9 mạnh công tác dinh dưỡng – tiết chế 6 Nguyễn Thị Hiền (2017). Tình trạng dinh trong bệnh viện. dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ bại não dưới 60 tháng tại Bệnh viện Châm TÀI LIỆU THAM KHẢO cứu Trung ương năm 2016- 2017. Luận 1 Sumon K. Das, F.F., Shahnawaz Ahmed, văn tốt nghiệp Cử nhân Dinh dưỡng, et al. (2013). Severity of Diarrhea and Trường Đại học Y Hà Nội. Malnutrition among Under Five-Year-Old 7 Trần Thị Quỳnh Anh, Cao Thị Thu Children in Rural Bangladesh. Am. J. Hương, Bùi Thị Nhung (2017). Thực Trop. Med. Hyg, 2013. 89(2): p. 223-228. trạng thiếu máu ở trẻ 6-23 tháng tuổi và 2 Wayan Sukardi William Jayadi Iskandar, thực hành cho trẻ ăn bổ sung của bà mẹ Yati Soenarto. (2015). Risk of nutritional tại xã Thục Luyện và Định Quả, Thanh status on diarrhea among under five chil- Sơn, Phú Thọ.Tạp chí Y học dự phòng, dren. Paediatrica Indonesia, 55(4), 235- 2017. 27(3).Љ 238. Summary FEEDING SITUATION OF CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD WITH ACUTE DIARRHEA AT THE VIETNAM NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL Acute diarrhea is a common disease in children under 5 years of age. Nutrition during hospitalization is very important to improve outcomes of disease and to prevent malnu- trition. Objective: to describe the actual energy, protein, lipid, glucid intake in the diet of children under 5 years old with acute diarrhea. Methods: A cross-sectional study of 174 children under 5 years old with acute diarrhea who were admitted at the National Hospital of Pediatrics from June 2017 to March 2018. Results: The average dietary energy for 3 days was 475.2 ± 239.0 kcal/day; the energetic macro-nutrients in the diet were as follows: protein 25.2 ± 12.9g, Lipid 26.2 ± 13.4g and Glucid 35.2 ± 18.4 g. The prevalence of chil- dren achieving the recommended energy by age groups were very low. There were only 11.1% of children age 6-8 months, 12.9% of children 9-11 months, and 1.7% of children 12-23 months meeting recommended energy requirement. Especially, there were no chil- dren of 3-4 years old group achieving energy, glucid, lipid as the recommendation. Keywords: Actual diet, acute diarrhea, children under five years old, National Hos- pital of Pediatrics. 24

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/thuc-trang-che-do-nuoi-duong-cua-benh-nhi-duoi-5-tuoi-mac-tieu-chay-cap-dieu-tri-tai-vien-nhi-trung--2569809.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY