sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương

Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương
  • Mã tin : 820
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương trình bày mô tả thực trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ dưới 5 tuổi tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2020.

Nội dung Text: Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 2 - 2022 được tỷ lệ là khác nhau. có 70,6% cán bộ có trình độ đại học và 70,5% Kết quả nghiên cứu tại bảng 3 cũng cho thấy cán bộ có trình độ cao đẳng trung cấp nêu được 100% cán bộ đều biết có 11 đặc trưng CSSKBĐ số nội dung. Khi yêu cầu nêu cụ thể tên các nội hiện nay. Có 76,5% cán bộ có trình độ đại học dung thì có các nội dung: tiêm chủng, phòng nhớ được từ 2 đến 5 đặc trưng, chiếm tỷ lệ cao chống các bệnh dịch lưu hành phổ biến tại địa nhất; 58,9% cán bộ có trình độ cao đẳng trung phương, điều trị hợp lý các bệnh và các vết cấp nhớ được từ 2 đến 5 đặc trưng. Song song thương thông thường, cung cấp các loại thuốc với việc ban hành các nội dung chính của tuyên thiết yếu, quản lý sức khỏe toàn dân, củng cố ngôn Alma – Alta, Tổ chức y tế thế giới cũng đã mạng lưới y tế cơ sở thì 100% cán bộ đều nêu ban hành các đặc trưng hay cách tiếp cận trong được các nội dung trên. 100% các cán bộ nêu đủ CSSKBĐ bao gồm 11 nội dung. Những đặc trưng số nguyên tắc và số đặc trưng CSSKBĐ. Nguyên hay những cách tiếp cận chính là việc cụ thể hóa tắc công bằng, có 76,5% cán bộ có trình độ đại những nội dung chính của tuyên ngôn Alma – học, 58,9% cán bộ có trình độ cao đẳng, trung Alta, các quốc gia sẽ thực hiện tuyên ngôn theo cấp có kiến thức về nguyên tắc này. Có 76,5% những cách tiếp cận này. cán bộ có trình độ đại học, 58,9% cán bộ có V. KẾT LUẬN trình độ cao đẳng trung cấp biết được từ 2- 5 đặc trưng. Kết quả nghiên cứu cho thấy về kiến thức trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, 47,1% cán bộ TÀI LIỆU THAM KHẢO có trình độ đại học; 35,3% cán bộ có trình độ 1. Bộ Y tế (2015), Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày cao đẳng trung cấp nêu đúng số chức năng. Kiến 27/10/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phương, thị trấn, chủ biên, Hà Nội. thức về nhiệm vụ của trạm y tế có 35,3% cán bộ 2. Học viện Quân y (1999), Đánh giá 20 năm thực trình độ đại học biết số nhiệm vụ của TYT; hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam, Hà Nội. 27,5% cán bộ cso trình độ cao đẳng trung cấp 3. McMahon Rosemary (1996), Cho cán bộ đương biết số nhiệm vụ. Các nhiệm vụ: thống kê, báo nhiệm: Hướng dẫn quản lý trong chăm sóc sức cáo theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khỏe ban đầu, Nhà xuất bản y học, Hà Nội. 4. Trường Đại học Y tế công cộng (2002), Các khác do giám đốc TTYT huyện hoặc chủ tịch nguyên lý Chăm sóc sức khỏe ban đầu, NXB Y học, UBND cấp xã phân công đều đạt tỷ lệ có kiến Hà Nội, tr.21-23. thức tối đa (100%). Có 17,6% tỷ lệ cán bộ có 5. Ebrahim GJ. and Ranken JP. (1988), Primary trình độ cao đẳng, trung cấp có kiến thức về health care: reorienting organisational support, Macmillan, London nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn và hoạt 6. WHO (2008), "Thailand’s unsung heroes", động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn bản. có Bulletin of the World Health Organization. 86(1), 29,4% cán bộ có trình độ đại học, 27,5% cán bộ pp. 1-80. có trình độ cao đẳng trung cấp biết đủ 6 nội 7. WHO (2006), The World Health Report: Working together for health, Geneva, WHO. dung chuyên môn kỹ thuật. Về nội dung CSSKBĐ THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ CHÍ MINH, TỨ KỲ, HẢI DƯƠNG Phạm Văn Hùng*, Trần Hồng Trâm*, Đoàn Hữu Thiển*, Nguyễn Duy Thái* TÓM TẮT và trẻ dưới 5 tuổi tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương. Kết quả: Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chung là 27,9%, 31 Mục tiêu: Mô tả thực trạng suy dinh dưỡng và trong đó tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi là cao một số yếu tố liên quan của trẻ dưới 5 tuổi tại xã Chí nhất (17,6%), tiếp đến là suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2020. Phương pháp: 11,5%, và cuối cùng là suy dinh dưỡng thể gầy còm Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 312 bà mẹ 8,3%. Có mối liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ với các yếu tố: cân nặng sơ sinh dưới 2500gr (OR=6,13; 95%CI: 1,27-21,34; p=0,014); *Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế, trình độ học vấn của bà mẹ (OR=4,86; 95%CI: 1,05- Bộ Y tế 19,14; p=0,039); trẻ có thời điểm cai sữa dưới 18 Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hùng tháng tuổi (OR=3,62; 95%CI: 1,21-9,46; p=0,022); Email: hungnicvb@gmail.com trẻ không được ăn bổ sung khi tròn 6 tháng tuổi Ngày nhận bài: 23.5.2022 (OR=3,28; 95%CI: 1,09-9,27; p=0,009); trẻ từng bị tiêu chảy (OR=2,65; 95%CI: 1,07-8,22; p=0,042). Ngày phản biện khoa học: 30.6.2022 Kết luận: Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi tại Ngày duyệt bài: 11.7.2022 123

vietnam medical journal n02 - JULY - 2022 xã Chí minh, Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2020 là tương đối Trong ba thập kỷ qua, nền y tế Việt Nam đã cao. Vì vậy, cần tăng cường công tác đào tạo cán bộ có tiến bộ vượt bậc, góp phần nâng cao sức chuyên trách về dinh dưỡng và tăng cường công tác truyền thông đến các bà mẹ đang nuôi con nhỏ. khỏe, dinh dưỡng cho người dân, đặc biệt là trẻ Từ khoá: Suy dinh dưỡng, trẻ dưới 5 tuổi, yếu tố em. Mặc dù vậy, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ liên quan đến dinh dưỡng, Hải Dương em vẫn còn cao so với khu vực và thế giới. Cụ thể với số liệu điều tra dinh dưỡng năm 2017, SUMMARY 24% trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi, NUTRITIONAL STATUS OF THE CHILDREN 6% trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng gầy còm. UNDER 5 YEARS OF AGE AND SOME Báo cáo cũng cảnh báo nguyên nhân do thói RELATED FACTORS IN CHI MINH quen ăn uống vùng miền và việc sử dụng các COMMUNES, TU KY DISTRICT, HAI DUONG thực phẩm kém dinh dưỡng cho trẻ ngay từ khi Objectives: To describe nutritional status of the trẻ chào đời [4]. Theo số liệu điều tra dinh children under 5 years of age and some related factors dưỡng quốc gia năm 2015, 36% trẻ em không to malnutrition at Chi Minh communes, Tu Ky district, Hai Duong in 2020. Methods: A cross-sectional được cho ăn đủ số bữa cần thiết, 18% trẻ em descriptive study on 312 mothers and children under 5 không được cho ăn đủ đa dạng thực phẩm. Như years of age in Chi Minh communes, Tu Ky district, Hai vậy, ngay từ giai đoạn đầu đời, trẻ em Việt Nam Duong. Results: The general malnutrition rate of đã không nhận được dinh dưỡng tối ưu [4]. children was 27.9%, with the rate of stunting Xã Chí Minh là một xã mới thành lập của Tứ malnutrition was the highest (17.6%), followed by the rate of underweight malnutrition was 11.5%, and Kỳ thông qua việc hợp nhất của ba xã cũ là Đông finally, the rate of leanness malnutrition was 8.3%. Kỳ, Tây Kỳ và Tứ Xuyên. Xã có tổng diện tích là There was a association between malnutrition and 14,64 km2 và mật độ dân số 731 người/km2. Đây related factor: the birth weight of infants under 2500gr là một xã chủ yếu làm nông nghiệp, có thể đại (OR=6.13; 95%CI: 1.27-21.34; p=0.014); educational diện cho hầu hết các khu vực nông thôn của Hải level of mothers (OR=4.86; 95%CI: 1.05-19.14; p=0.039); weaning time under 18 months old Phòng nói chung và Hải Dương nói riêng. Tại đây (OR=3.62; 95%CI: 1.21-9.46; p=0.022); trẻ không chưa có nghiên cứu tìm hiều về thực trạng suy được ăn bổ sung khi tròn 6 tháng tuổi (OR=3.28; dinh dưỡng, cũng như các yếu tố liên quan đến 95%CI: 1.09-9.27; p=0.009); the children who had suy dinh dưỡng ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 diarrhoea (OR=2.65; 95%CI: 1.07-8.22; p=0.042). tuổi. Chính vì lẽ đó, chúng tôi thực hiện nghiên Conclusions: The malnutrition rate of children under cứu với mục tiêu: “Mô tả thực trạng suy dinh 5 years of age in Chi Minh communes, Tu Ky district, Hai Duong in 2020 was relatively high. Therefore, it is dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ dưới 5 necessary to strengthen the training of specialists in tuổi tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2020”. nutrition and strengthen communication to mothers who are raising young children. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Keywords: Malnutrition, children under 5 years, 1. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả some related factors to nutrition, Hai Duong. cắt ngang. I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. Nghiên cứu được tiến hành tại xã Chí Minh, Một trong những vấn đề hàng đầu về y tế huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương và được thực hiện công cộng ở các nước đang phát triển là suy dinh từ tháng 02 đến tháng 10 năm 2020. dưỡng. Theo thống kê của Qũy Nhi đồng Liên 3. Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên Hợp Quốc năm 2019 cứ 3 trẻ dưới 5 tuổi thì có 1 cứu là trẻ em dưới 5 tuổi và các bà mẹ của trẻ trẻ thiếu dinh dưỡng hoặc thừa cân trên thế giới tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương, đáp ứng các (tương đương ≥200 triệu trẻ) [1]. Nghiên cứu tiêu chuẩn lựa chọn: bao gồm trẻ không mắc các của Ramakrishnan ước tính có khoảng 178 triệu bệnh bẩm sinh, bệnh cấp tính và các bà mẹ có trẻ em dưới 5 tuổi trên thế giới và các nước đang đủ sức khỏe, có khả năng đọc, hiểu để trả lời các phát triển bị suy dinh dưỡng thể thấp còi và 55 câu hỏi của điều tra viên. Bà mẹ không đồng ý triệu trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm [2]. Sự tham gia nghiên cứu sẽ bị loại trừ khỏi danh sách phân bố suy dinh dưỡng ở trẻ em có khác biệt rõ nghiên cứu. nét giữa các châu lục, các vùng miền trên thế 4. Cỡ mẫu, chọn mẫu. Cỡ mẫu được tính giới. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ suy theo công thức ước tính một tỷ lệ trong quần dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tập trung chủ thể. Có 312 bà mẹ và trẻ dưới 5 tuổi. Chọn mẫu yếu ở châu Phi và châu Á, đặc biệt là các vùng theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn. Đông Phi, Tây Phi, Trung Phi, Nam Trung Á và 5. Nội dung nghiên cứu Đông Nam Á [3]. 124

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 2 - 2022 a. Thông tin chung của đối tượng nghiên Mắc bệnh trong Có 51 16,4 cứu: Thông tin chung của trẻ (tuổi và trình trạng 3 tháng gần đây Không 261 83,6 sức khỏe trong 3 tháng gần đây) Kết quả bảng 1 cho thấy nhóm trẻ 12-23 Thông tin chung của mẹ (tuổi, trình độ học tháng tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất, thấp hơn là vấn và nghề nghiệp). nhóm 0-11 tháng; nhóm trẻ 48-59 chiếm tỷ lệ b. Thông tin về tình trạng sức khỏe của thấp nhất. Trong số 312 trẻ thì có 51 trẻ trẻ. Tình trạng sức khỏe của trẻ: các thông tin (16,4%) có tiền sử mắc bệnh 3 tháng gần đây. thu thập bao gồm tỷ lệ suy dinh dưỡng chung và Bảng 2. Đặc điểm chung của bà mẹ các thể suy dinh dưỡng. Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ % Mối liên quan giữa các yếu tố và tình trạng

vietnam medical journal n02 - JULY - 2022 ≥18 tháng Nhóm đối chiếu Thời điểm cai sữa

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 2 - 2022 có trình độ học vấn dưới THPT con có nguy cơ bị Điều này có thể được giải thích là ở những trẻ bị suy dinh dưỡng cao gấp 4,86 (1,05 - 19,14) lần tiêu chảy kéo dài, sẽ dẫn đến rối loạn hệ vi những bà mẹ có trình độ học vấn từ THPT trở khuẩn đường ruột, niêm mạc ruột bị tổn thương, lên và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với ảnh hưởng tới sự hấp thu các chất dinh dưỡng p

vietnam medical journal n02 - JULY - 2022 8. Bùi Minh Thu and Nguyễn Tiến Dũng, Thực Bình. Luận án tiến sĩ chuyên ngành Y tế công trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở huyện cộng, 2014. Cao Lộc, Lạng Sơn. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ, 10. Nguyễn Thị Huấn, Thực trạng suy dinh dưỡng 2011. 89(1): p. 215-220. và một số yếu tố liên quan ở trẻ dưới 5 tuổi tại xã 9. Trần Quang Trung, Thực trạng suy dinh dưỡng Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. thấp còi và hiệu quả can thiệp cải thiện khẩu phần Khóa luận tốt nghiệp bác sĩ Y học dự phòng, Đại ăn cho trẻ dưới 5 tuổi vùng ven biển Tiền Hải, Thái học Y Hải Phòng, 2013: p. 38-40. ÁP DỤNG TỈ LỆ CHỈ SỐ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HbA1c TRÊN MÁY TOSOH HPLC-723G11 Bùi Thị Hồng Châu*, Nguyễn Thị Băng Sương*/**, Nguyễn Ngọc Bích Thảo**, Nguyễn Thanh Trầm* TÓM TẮT xem xét hiệu suất phòng xét nghiệm. Trên cơ sở các chỉ số thang đo sigma và QGI, có thể kết luận HbA1c 32 Đặt vấn đề: Xét nghiệm Hemoglobin A1c (HbA1c) trên TOSOH HPLC-723G11 có thể đạt được hiệu suất đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và quản lý tốt và cần điều chỉnh trong quy trình kiểm soát chất của bệnh đái tháo đường. Kết quả xét nghiệm tin cậy lượng dựa vào QGI. là mục tiêu chính của các phòng xét nghiệm y học. Từ khóa: Chỉ số mục tiêu chất lượng, độ chệch, Thang đo Sigma là một công cụ quan trọng để đánh Six Sigma, TOSOH HPLC-723G11, tổng sai số toàn bộ giá các sai số trong kiểm soát chất lượng của hệ thống cho phép phòng thí nghiệm bằng cách kết hợp độ chệch, độ chính xác và tổng sai số cho phép (TEa). Tỉ lệ chỉ số SUMMARY mục tiêu chất lượng (QGI) là một thông số mới sẽ chỉ ra lỗi nằm ở độ đúng hay độ lặp lại liên quan đến mục APPLICATION OF QUALITY GOAL INDEX tiêu chất lượng. Mục đích: Mục đích nghiên cứu của RATIO FOR EVALUATION THE QUALITY chúng tôi là đánh giá chất lượng xét nghiệm HbA1c SYSTEM OF HbA1C ON TOSOH HPLC- trên máy phân tích TOSOH HPLC-723G11 bằng tỉ lệ chỉ 723G11 ANALYZER số mục tiêu chất lượng. Phương pháp: nghiên cứu Background: Hemoglobin A1c (HbA1c) it plays a hồi cứu, dữ liệu nội kiểm cần thiết cho nghiên cứu major role in diagnosing and managing diabetes. được thu thập từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm Reliable results are the primary goals of medical 2021. Giá trị bias (độ chệch), chỉ số độ lệch chuẩn laboratories. Sigma metrics is an important tool to (SDI) và hệ số biến thiên (CV) được thu thập từ kết evaluate the errors in quality control of laboratory quả nội kiểm hàng tháng. 6% là tổng sai số toàn bộ systemby combining bias, precision, and total cho phép (NGSP). QGI cũng được tính khi thang đo allowable error (TEa). Quality goal index (QGI) is a sigma

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/thuc-trang-dinh-duong-va-mot-so-yeu-to-lien-quan-cua-tre-em-duoi-5-tuoi-tai-xa-chi-minh-tu-ky-hai--2555012.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY