BLACK FRIDAY
LazFlash Max
Đẩy Trang Xu
LazBeauty
Kho Mã Giảm Giá
Dành riêng cho bạn

Thực trạng nhiễm giun truyền qua đất của học sinh tiểu học tại huyện Ba Vì, Hà Nội

sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
Thực trạng nhiễm giun truyền qua đất của học sinh tiểu học tại huyện Ba Vì, Hà Nội
  • Mã tin: 749
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả thực trạng nhiễm giun truyền qua đất của học sinh tiểu học huyện Ba Vì, Hà Nội năm 2020-2021. Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 208 học sinh tiểu học từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 tại 4 trường tiểu học trong huyện.

Nội dung Text: Thực trạng nhiễm giun truyền qua đất của học sinh tiểu học tại huyện Ba Vì, Hà Nội

vietnam medical journal n01 - MAY - 2022 Học Và Công Nghệ Việt Nam. 2018;60(2). 8. Kim, J.C., T.W. Kim, J.H. Kim, et al. 6. Phạm Cẩm Phương. Đánh giá hiệu quả của xạ trị Preoperative concurrent radiotherapy with kết hợp Capecitabine trước mổ trong ung thư trực capecitabine before total mesorectal excision in tràng thấp tiến triển tại chỗ, Luận văn tiến sỹ y locally advanced rectal cancer, Int J Radiat Oncol học, Trường Đại học y Hà Nội. 2013 Biol Phys, 2005,63, 2, 346-53. 7. Võ Quốc Hưng. Nhận xét một số đặc điểm lâm 9. Hoàng Mạnh Thắng. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và đánh giá kết quả đáp ứng sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư xạ trị trước mổ của ung thư trực tràng tại Bệnh trực tràng giai đoạn T3-T4 tại Bệnh viện K, Luận viện K, Luận văn thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện, Đại học Y Hà Nội. 2004 Hà nội, Hà Nội. 2009. THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI Phạm Văn Hùng*, Đoàn Hữu Thiên*, Nguyễn Thị Kiều* TÓM TẮT lumbricoides and Trichocephalus infection among students in grades 2 to 5 was similar and this rate was 72 Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả thực trạng lower than that of students in grade 1. There was no nhiễm giun truyền qua đất của học sinh tiểu học difference in prevalence of worms and sex. huyện Ba Vì, Hà Nội năm 2020-2021. Nhóm nghiên Keywords: primary school students, Ascaris cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Trichocephalus. ngang trên 208 học sinh tiểu học từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 tại 4 trường tiểu học trong huyện. Tỉ lệ I. ĐẶT VẤN ĐỀ nhiễm giun truyền qua đất của học sinh là 12,5%, trong đó 8,2% là đơn nhiễm, 4,3% là đa nhiễm, Bệnh giun truyền qua đất do các loại giun 11,5% học sinh nhiễm giun tóc, 4,3% học sinh nhiễm chính gây nên là giun đũa, giun tóc và giun giun đũa và 1,0% học sinh nhiễm giun móc. Tỉ lệ móc/mỏ. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi và gây ảnh nhiễm giun đũa và giun tóc ở học sinh khối lớp 2 đến hưởng rất lớn tới sự phát triển thể chất, tinh khối lớp 5 tương đương nhau và tỉ lệ này thấp hơn ở thần, đặc biệt là đối với trẻ em1. Bệnh chủ yếu học sinh khối lớp 1. Không có sự khác biêt về tỉ lệ tập trung ở những nước chưa phát triển, ở khu nhiêm giun và giới tính. Từ khóa: học sinh tiểu học, giun đũa, giun móc, vực nhiệt đới và cận nhiệt đới 2,3. Theo báo cáo giun tóc. của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2016, trên thế giới có khoảng 1,2 tỉ người nhiễm giun đũa, SUMMARY 795 triệu người nhiễm giun tóc và 740 triệu THE STATUS OF SOIL-TRANSMITTED người nhiễm giun móc/mỏ, trong đó có hơn 267 HELMINTH INFECTIONS OF ELEMENTARY triệu trẻ em trước tuổi đến trường và hơn 568 STUDENTS IN BA VI DISTRICT, HANOI triệu trẻ em trong độ tuổi đến trường sống ở This study aims to describe the status of soil- những nơi có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh, cẩn transmitted worm infections among elementary school điểu trị và can thiệp dự phòng3. students in Ba Vi district, Hanoi in 2020-2021. The research team used a cross-sectional descriptive Nhiễm giun có thể dẫn đến thiếu máu, suy research method on 208 primary school students from dinh dưỡng và kém phát triển về trí tuệ và thê’ grade 1 to grade 5 at 4 primary schools in the district. chất, đe dọa nghiêm trọng đến sức khoẻ, giáo The rate of soil-transmitted worm infections among dục và hiệu suất của trẻ. Trẻ em bị nhiễm giun students was 12.5%, of which 8.2% were single thường ốm yếu, mệt mỏi, không thể đi học đẩy infections, 4.3% were multiple infections, 11.5% of đủ tất cả các buổi học ở trường. students were infected with Trichocephalus, and 4.3% of students were infected Ascaris lumbricoides Ba Vì là một huyện thuộc Hà Nội, điều kiện infection and 1.0% of students infected with kinh tế còn khó khăn. Mật độ dân số của huyện Ancylostoma duodenale. The prevalence of Ascaris trung bình là 660 người/km2. Tỉ lệ làm nông nghiệp cao, trẻ em có nguy cơ mắc giun truyền qua đất. Để có số liệu cụ thể góp phần vào *Viện Kiểm định quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế, chương trinh phòng chống bệnh giun sán và Bộ Y tế công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ, Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hùng chúng tôi tiến hành nghiên cứu để tài với mục Email: hungnicvb@gmail.com tiêu: “Mô tả thực trạng nhiễm giun truyền qua Ngày nhận bài: 4.3.2022 đất của học sinh tiểu học huyện Ba Vì, Hà Nội Ngày phản biện khoa học: 27.4.2022 năm 2020-2021”. Ngày duyệt bài: 6.5.2022 310

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 1 - 2022 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Khối lượng phần: Khối lượng phân khoảng 60mg. 2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm Kĩ thuật xét nghiệm phân bằng phương pháp nghiên cứu. Học sinh tiểu học tại 4 trường tiểu Kato - Katz. học thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội (Trường tiểu học Đặt một mẫu phần nhỏ lên giấy báo. Tản Lĩnh, Phú Sơn, Vật Lại, Thụy An) từ tháng Ấn lưới lên mẫu phân sao cho phân lọc qua 9/2020 đến 3/2021. lưới và tụ lên phía trên. 2.2. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang Đặt hố đong lên lam kính. 2.3. Cỡ mẫu và chọn mẫu: Cỡ mẫu tính Dùng que gạt lấy phân ở phía trên lưới cho theo công thức: phần đầy vào hố đong, gạt phẩn phân thừa trên hố. Nhấc tấm hố đong ra, phân được giữ lại trên lam kính. , trong đó: Phủ lên phân một miếng giấy cellophan đã n: Số lượng mẫu cần điều tra được ngâm dung dịch glycerin α là ý nghĩa thống kê, ở mức α = 0,05 giá trị Dung nút cao su ấn nhẹ nhàng lên giấy Z tương ứng là 1,96 cellophane. p lấy = 0,1614 dựa trên nghiên cứu của Lê Để từ 30 - 60 phút nhiệt độ phòng thí nghiệm. Trường Giang và cộng sự trên 254 học sinh tại Soi tiêu bản dưới kính hiển vị có vật kính 10 Phú Thọ cho kết quả tỉ lệ nhiễm giun là 16,14%2. tìm các trứng giun: đũa, tóc, móc. d là độ chính xác mong đợi, lấy d = 0,05. 2.5. Xử lý số liệu. Số liệu được nhập và Thay vào công thức tính được n tối thiểu là phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0. 208 bệnh nhân. Chúng tôi chọn ngẫu nhiên 4 2.6. Đạo đức nghiên cứu. Bệnh nhân được trường tiểu học trong danh sách tất cả các giải thích về mục đích, ý nghĩa, lợi ích và bất lợi trường tiêu học tại huyện Ba Vì, thu được 4 khi tham gia nghiên cứu. Bệnh nhân tham gia trường: Tản Lĩnh, Phú Sơn, Vật Lại, Thụy An. Tại hoàn toàn tự nguyện. mỗi trường lấy ngẫu nhiên 52 học sinh theo danh III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU sách học sinh trong trường. Bảng 1. Tỉ lệ đơn và đa nhiễm giun 2.4. Nội dung nghiên cứu truyền qua đất của học sinh tiểu học Tỉ lệ nhiễm giun đường ruột chung = Tổng sỗ Số lượng mẫu có giun/Tổng số mẫu xét nghiệm. Loại nhiễm Tỉ lệ % n=208 Tỉ lệ nhiễm từng loại giun: giun đũa hoặc giun Đơn nhiễm 17 8,2 tóc hoặc giun móc = Tổng số mẫu có giun đũa Đa nhiễm 9 4,3 hoặc giun tóc hoặc giun móc/Tổng số mẫu xét Nhiễm chung 26 12,5 nghiệm. Qua điều tra 208 học sinh tại 4 trường tiểu Tỉ lệ nhiễm giun theo giới = Tổng số mẫu có học, có 26 học sinh nhiễm giun truyền qua đất, giun ở nam hoặc nữ/Tổng số mẫu xét nghiệm ở chiếm 12,5%. Số học sinh chỉ nhiễm 1 loại giun nam hoặc nữ. là 17, chiếm 8,2% và có 9 học sinh nhiễm từ 2-3 Tỉ lệ đơn và đa nhiễm giun = Tổng số mẫu có 1 loại giun, chiếm 4,3%. loại giun hoặc 2-3 loại giun/Tổng số mẫu xét nghiệm. Bảng 2. Tỉ lệ nhiễm từng loại giun 2.5. Phương pháp thu thập thông tin. Để truyền qua đất của học sinh tiêu học xác định thực trạng nhiễm giun: đũa, tóc, móc ở Loại giun Số lượng(n=208) Tỉ lệ % học sinh, đối tượng được chọn nghiên cứu được Giun đũa 9 4,3 lấy phần làm xét nghiệm tìm trứng giun: đũa, tóc Giun tóc 24 11,5 và móc. Giun móc 2 1,0 Thời gian lấy bệnh phẩm: Từ khi lấy phân đến Trong số 26 học sinh nhiễm giun truyền qua khi làm xét nghiệm không quá 24h đối với tìm đất, số học sinh nhiễm giun tóc là nhiều nhất, 24 trứng giun. em chiếm 11,5%. Số học sinh nhiễm giun đũa là Vị trí lấy bệnh phẩm phân: lấy ở rìa phân 9 em, chiếm 4,3% và có 2 học sinh nhiễm giun phần, ở nhiều vị trí. móc, chiếm 1% Bảng 3. Tỉ lệ nhiễm từng loại giun của học sinh theo khối lớp học Giun đũa Giun tóc Giun móc Khối lớp Số mẫu SL % SL % SL % 1 40 3 7,5 1 2,5 0 0 2 43 5 11,6 2 4,7 1 2,3 311

vietnam medical journal n01 - MAY - 2022 3 41 6 14,6 2 4,9 0 0 4 44 5 11,4 2 4,6 1 2,3 5 40 5 12,5 2 5,0 0 0 Tỉ lệ nhiễm giun đũa và giun tóc ở khối 2 đến khối 5 tương đương nhau, tỉ lệ nhiễm 2 loại giun này ở khối lớp 1 thấp hơn, lần lượt là 7,5% nhiễm giun đũa và 2,5% nhiễm giun tóc. Có 2 học sinh nhiễm giun móc nằm ở khối lớp 2 và khối lớp 4. Bảng 4. Tỉ lệ nhiễm từng loại giun của học sinh theo giới Giun đũa Giun tóc Giun móc Giới Số mẫu SL % SL % SL % Nam 119 14 11,8 5 4,2 1 0,8 Nữ 89 10 11,2 4 4,5 1 1,1 Không có sự khác biệt về giới tính và tỉ lệ nhiễm các loại giun. Tỉ lệ nam nhiễm giun đũa là 11,8% còn ở nữ là 11,2%, 4,2% học sinh nam nhiễm giun tóc và 4,5% học sinh nữ nhiễm giun tóc. Số lượng nhiễm giun móc ở nam và nữ đều là 1 em. IV. BÀN LUẬN đổng bào dân tộc thiểu số người Pa Ko và Ka Tu, Qua xét nghiệm 208 mẫu phân cho học sinh nhưng tỉ lệ nhiễm giun cao hơn rất nhiều, có thể tiểu học, tỉ lệ nhiễm chung các loại giun là do thời gian nghiên cứu của tác giả đây cách đây 12,5%, trong đó chủ yếu là đơn nhiễm chiếm 13 năm, mà các nhà nghiên cứu ký sinh trùng đã 8,2%, còn đa nhiễm chỉ có 4,3%. nói: các bệnh giun sán trước đây phổ biến thì So với kết quả nghiên cứu của Lê Hữu Thọ và hiện nay đang trở thành hiếm gặp, do trình độ cs điều tra nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh văn hóa cũng như ý thức người dân đang ngày tiểu học tại 2 xã nông thôn của tỉnh Khánh Hòa càng tăng cao, đời sống các vùng dân tộc ngày năm 2012, thì tỉ lệ nhiễm chung trong nghiên càng đỡ khó khăn hơn. Đây cũng là vấn để để cứu của chúng tôi: thấp hơn (12,5% so với giúp các nhà khoa học cần có các điểu tra tỉ lệ 23,7%) 4, nhưng lại tương đương của Phạm nhiễm giun rộng hơn ở những vùng đã từng điểu Ngọc Duấn (13,62%) nghiên cứu ở 602 học sinh tra cách đây trên 10 năm. tại Hưng Yên 5; và Lê Trường Giang (16,14%) Tỉ lệ nhiễm giun ở các khối lớp có sự tương nghiên cứu trên 254 học sinh ở Phú Thọ 2. đương nhau ở khối 2 đến khối 5, khối 1 có tỉ lệ Trong tổng số 208 học sinh được làm xét nhiễm giun thấp hơn (kết quả bảng 3); các loại nghiệm phân tìm trứng giun trong nghiên cứu giun đũa, tóc đều nhiễm vào cơ thể người qua trên, tỉ lệ nhiễm giun tóc chiếm tỉ lệ cao nhất là đường ăn uống như uống nước chưa đun sôi, 11,5%, tiếp là nhiễm giun đũa 4,3%, và thấp hoặc ăn sống các loại rau quả chưa rửa sạch, vì nhất giun móc là 1,0% (kết quả bảng 2). So với vậy người bị nhiễm tỉ thuận với các yếu tố vệ kết quả nghiên cứu của Lê Hữu Thọ và cs ở học sinh trên, như vậy khối 1, tỉ lệ nhiễm giun đũa, sinh tiểu học tại 2 xã nông thôn của tỉnh Khánh tóc thấp hơn các khối trên, có thể ở đây, khối 1 Hòa, tỉ lệ nhiễm giun giun đũa và giun móc trong các cháu còn nhỏ hơn nên tỉ lệ ăn rau sống thấp nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn (4,3% và hơn các anh chị lớn. 1,0% so với 15,1% và 12,9%), nhưng giun tóc Nam giới và nữ giới mặc dù tỉ lệ cao hoặc trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn (11,5% thấp hơn, nhưng chưa có ý nghĩa (kết quả bảng so với 0,0%) 4. 4). So với nghiên cứu của Nguyễn Hữu Anh, Giun tóc là loại giun ký sinh ở đại tràng, không nghiên cứu tại trường tiểu học Tập Sơn tỉnh Trà như giun đũa, giun móc ở ruột non và tá tràng, Vinh năm 2018, tỉ lệ nhiễm giun chung là 8,8%, trong khi đó lại nhiễm cao nhất, đây là điểm cần trong đó ở nam 8,3%, nữ 9,2%, nhưng chỉ là chú ý khi tẩy giun hàng loạt tại cộng đồng, nên giun móc, còn giun đũa và tóc 0%, thì trong kết ưu tiên nhóm thuốc hiệu quả cao với giun tóc. quả nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ nhiễm giun Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Võ Hình chung cao hơn (12,5% so với 8,8%); tỉ lệ nhiễm và cs điều tra giun đường ruột tại 25 trường tiểu giun móc ở nam và nữ thấp hơn (0,8% so với học Huế nằm trên địa bàn một huyện ven biển 8,3%, và 1,1% so với 9,2%)6. có núi từ năm 2002-2005 cho thấy tỉ lệ nhiễm V. KẾT LUẬN chung là 70,21%, giun đũa là 55,48%, giun tóc Tỉ lệ nhiễm giun truyền qua đất của học sinh là 26,71% và giun móc mỏ là 37,33% 1, cao hơn 4 trường tiểu học huyện Ba Vì, Hà Nội là 12,5%, rất nhiều so với kết quả nghiên cứu của chúng trong đó 8,2% là đơn nhiễm, 4,3% là đa nhiễm, tôi. Mặc dù nơi tác giả nghiên cứu cũng là vùng 11,5% nhiễm giun tóc, 4,3% nhiễm giun đũa và 312

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 1 - 2022 1,0% giun móc. Không có sự khác biệt về tỉ lệ 3. WHO. Soil-transmitted helminth infections. 2016. nhiễm giun giữa giới tính và các khối lớp của trẻ. 4. Lê Hữu Thọ, Nguyễn Hữu Phước. Tỉ lệ nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh tiều học tại hai xã TÀI LIỆU THAM KHẢO nôngthôn của tỉnh Khánh Hòa năm 2012. Tạp chí Y 1. Nguyễn Võ Hinh. Đánh giá hiệu quả công tác giun học dự phòng. 2012;XXIV:1(149):46. truyền qua đất tại các trường tiểu học tỉnh Thừa 5. Phạm Ngọc Duấn, Phạm Ngọc Minh. Kiến thức, Thiên Huế sau 4 năm giáo dục sức khỏe và tẩy thực hành và một số yếu tố liên quan đến thực giun định kỳ hàng loạt (2005-2008). Kỷ yếu công trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh Tiểu trình nghiên cứu khoa học. 2011:321-330. học tỉnh Hưng Yên. Tạp chí Nghiên cứu y học. 2. Lê Trường Giang, Đoàn Trọng Hưng, Lê Thị 2018;114(5):66-73. Tuyết. Thực trạng nhiễm giun truyền qua đất của 6. Nguyễn Hữu Anh. Khảo sát tỉ lệ nhiễm giun học sinh lóp 3 và 4 tại 3 xã huyện Tân Sơn tỉnh đường ruột và các yêu tố liên quan ở học sinh tiểu Phú Thọ năm học 2018 – 2019. Tạp chí Y dược học học tại Trà Vinh năm 2017. Tạp chí khoa học cổ truyền. 2021;4:59-64. trường Đại học Trà Vinh. 2018;32:29-35. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC CỦA PHƯƠNG PHÁP TỰ ĐIỀU KHIỂN (PCEA) SO VỚI TRUYỀN LIÊN TỤC (CEI) QUA CATHETER NGOÀI MÀNG CỨNG Phạm Quang Minh1, Bùi Lương Ngọc2 TÓM TẮT EFFECTIVE ASSESSMENT OF PAIN RELIEF AFTER THORACIC SURGERY OF PATIENT 73 Trong phẫu thuật lồng ngực, đau sau phẫu thuật làm giảm khả năng vận động của bệnh nhân, ảnh CONTROLLED EPIDURAL ANALGESIA (PCEA) hưởng xấu đến chức năng phổi, làm tăng tỷ lệ các METHOD COMPARED WITH THE CONTINOUS biến chứng sau phẫu thuật và có khả năng mắc hội EPIDURAL INFUSION (CEI) METHOD chứng đau mạn tính sau mổ. Giảm đau ngoài màng In thoracic surgery, postoperative pain will reduce cứng đoạn ngực thường được coi là tiêu chuẩn vàng the patient's motor function, adversely affect lung đối với điều trị đau sau phẫu thuật lồng ngực. Chúng function, increase the rate of postoperative tôi tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả complications, and potentially chronic pain syndrome giảm đau sau phẫu thuật lồng ngực của phương pháp after surgery. Thoracic epidural analgesia is often tự điều khiển (Patient Controlled Epidural Analgesia- considered the gold standard for pain management PCEA) so với truyền liên tục (Continuous Epidural after thoracic surgery. We conducted a study to Infusion- CEI) qua catheter NMC bằng hỗn hợp evaluate the effectiveness of pain relief after thoracic bupivacain và fentanyl. Phương pháp nghiên cứu can surgery of the Patient Controlled Epidural Analgesia thiệp lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, thực hiện từ (PCEA) method compared with the Continuous tháng 6/2021 đến tháng 9/2021 trên 63 bệnh nhân Epidural Infusion (CEI) through the epidural catheter được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: nhóm I: bệnh with a mixture of bupivacaine and fentanyl. The study nhân được giảm đau sau mổ bằng phương pháp method was a randomized controlled clinical PCEA; nhóm II: bệnh nhân được giảm đau sau mổ intervention study carried out from June 2021 to bằng phương pháp CEI. Kết quả nghiên cứu cho thấy September 2021, on 63 patients randomly divided into phương pháp PCEA và CEI qua catheter ngoài màng 2 groups: Group I – patients were received cứng trong phẫu thuật lồng ngực cho hiệu quả giảm postoperative pain relief by PCEA; group II- patients đau tốt cả khi nghỉ ngơi lẫn khi vận động, ít tác dụng were received postoperative pain by CEI method. phụ. Phương pháp PCEA dùng ít thuốc giảm đau hơn Research results show that PCEA and CEI methods và bệnh nhân nhanh chóng kiểm soát được cơn đau through epidural analgesia catheter in thoracic surgery hơn so với CEI. have good pain relief both at rest and at movements, Từ khoá: phẫu thuật lồng ngực, giảm đau ngoài with few side effects. Furthermore, the PCEA method màng cứng, giảm đau do bệnh nhân tự điều khiển uses less pain reliever and the patient has more rapid pain control compared with CEI. SUMMARY Keyword: thoracic surgery, epidural anesthesia, patient control analgesia 1Trường Đại học Y Hà Nội, I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2Bệnh viện phổi trung ương Đau sau mổ là một vấn đề lớn, ảnh hưởng rất Chịu trách nhiệm chính: Phạm Quang Minh nhiều đến quá trình hồi phục sức khoẻ của bệnh Email: quangminhvietduc@yahoo.com nhân sau mổ. Trong phẫu thuật lồng ngực, đau Ngày nhận bài: 2.3.2022 sau phẫu thuật làm giảm khả năng vận động của Ngày phản biện khoa học: 26.4.2022 bệnh nhân, ảnh hưởng xấu đến chức năng phổi, Ngày duyệt bài: 5.5.2022 313

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/thuc-trang-nhiem-giun-truyen-qua-dat-cua-hoc-sinh-tieu-hoc-tai-huyen-ba-vi-ha-noi-2546594.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY