Thực trạng thừa cân béo phì của sinh viên Đại học Xây Dựng và một số yếu tố liên quan

Thực trạng thừa cân béo phì của sinh viên Đại học Xây Dựng và một số yếu tố liên quan
  • Mã tin : 632
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Tình trạng thừa cân, béo phì ở sinh viên đang có xu hướng ngày càng phổ biến và trở thành một trong những thách thức. Bài viết xác định thực trạng béo phì ở sinh viên Đại học Xây dựng và một số yếu tố liên quan.

Nội dung Text: Thực trạng thừa cân béo phì của sinh viên Đại học Xây Dựng và một số yếu tố liên quan

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | trình phoûng vaán. 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng sau khi thu thaäp ñöôïc kieåm tra, laøm saïch, maõ hoaù vaø 2.3. Thieát keá nghieân cöùu: Moâ taû caét ngang nhaäp baèng phaàn meàm Epidata 3.1, xöû lyù thoáng keâ baèng phaàn meàm Stata 11, thoáng keâ moâ taû vôùi tyû leä 2.4. Côõ maãu vaø caùch choïn maãu %, thoáng Số keâ suy luaä- n vôù /20i kieåm ñònh 2. 2.4.1. Côõ maãu 2.7. Ñaïo ñöùc nghieân cöùu: Nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh döôùi söï chaáp thuaän cuûa chính quyeàn ñòa Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân xaùc ñònh soá hoä gia ñình coù baø meï coù con döôùi 5 tuoåi: cöùu vaø ñoái töôïng nghieân cöùu. Thoâng tin ñöôïc hoaøn toaøn baûo maät vaø keát quaû chæ ñöôïc söû duïng cho muïc p 1 P ñích nghieân cöùu. N Z2 x 2 1 px 2 3. Keát quaû Vôùi Z = 1,96 (öùng vôùi = 0,05), p = 0,37 [3], = 0,14 tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø choái traû lôøi, cuoái cuøng côõ maãu laø 409 hoä gia ñình coù con 3.1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/ döôùi 5 tuoåi. buù ñuùng khi bò tieâu chaûy 2.4.2. Caùch choïn maãu: Choïn maãu nhieàu giai ñoaïn Giai ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh: Hoøa Bình-mieàn Baéc, Haø Tónh – Mieàn Trung vaø Kieân Giang- Mieàm Nam; Hình 1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/ Giai ñoaïn 2: moãi tænh choïn ngaãu nhieân 3 xaõ bao buù ñuùng khi bò tieâu chaûy phaân theo ñòa dö goàm xaõ noâng thoân, thaønh thò (thò traán/phöôøng) vaø khoù (n=409) khaên (mieàn nuùi/haûi ñaûo): toång 9 xaõ; Nhaän xeùt: Gaàn 80% baø meï coù kieán thöùc ñuùng veà Giai ñoaïn 3: moãi xaõ choïn 46 hoä gia ñình coù caùch cho treû aên/buù khi bò tieâu chaûy, tyû leä baø meï ôû con döôùi 5 tuoåi, choïn ngaãu nhieân hoä gia ñình ñaàu mieàn nuùi coù kieán thöùc ñuùng veà caùch cho treû buù/aên khi tieâu, sau ñoù löïa choïn caùc hoä gia ñình tieáp theo, theo bò tieâu chaûy chieám tyû leä cao nhaát vôùi 83,9%, sau ñoù phöông phaùp laø “coång lieàn coång”. ñeán mieàn nuùi vaø thaáp nhaát laø ôû noâng thoân vôùi 74,3%. Baûng 1. Lyù do khoâng cho treû aên buù bình thöôøng khi bò 2.5. Phöông phaùp, kyõ thuaät thu thaäp soá lieäu tieâu chaûy (n=409) Boä coâng cuï: Phieáu phoûng vaán ñöôïc xaây döïng vaø Thaønh Noâng Mieàn nuùi Toång chænh söûa sau khi coù thöû nghieäm taïi Thaïch Thaát, Haø Noäi. Noäi dung thò thoân p n % n % n % n % Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu: Ñieàu tra vieân Ngöôøi khaùc khuyeân 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7 phoûng vaán tröïc tieáp caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi. Sôï treû beänh naëng 5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1 0,006 theâm Sai soá vaø khoáng cheá sai soá: Sai soá do ngöôøi cung caáp thoâng tin boû soùt hoaëc coá tình sai thöïc teá, ñeå haïn Nhaän xeùt: Veà lyù do khoâng cho treû aên buù bình cheá sai soá, ñieàu tra vieân ñöôïc taäp huaán kyõ, coù kinh thöôøng khi bò tieâu chaûy, gaàn 10% ngöôøi ñöôïc phoûng nghieäm trong giao tieáp. Sau khi keát thuùc phoûng vaán, vaán cho raèng treû bò naëng theâm neáu tieáp tuïc cho aên/buù ñieàu tra vieân kieåm tra laïi phieáu ngay ñeå khoâng boû bình thöôøng, trong ñoù, ngöôøi daân ôû noâng thoân chieám soùt thoâng tin. Giaùm saùt vieân kieåm tra phieáu khi keát tyû leä cao nhaát vôùi 12,1%, gaáp gaàn 4 laàn so vôùi thaønh thuùc ñeå kòp thôøi phaùt hieän sai soá vaø boå sung kòp thôøi. thò. Coù 1,7% ngöôøi khoâng cho treû aên/buù bình thöôøng do ngöôøi khaùc khuyeân. Söï khaùc bieät naøy coù yù nghóa Taïchí Tạp p chí YYtếteá Coângcộng, Công coäng,12.2018, 3.2017, Số Soá 46 43 151

Tổng biên tập: S nh Phó tổng biên tập: S C n nn C t n n t Ban biên tập: S n C tn n t S TS n ng ạ h c Y c th nh phố C S n Th St t n t Y , n t St t TS C nh T ng ạ h c n n S TS ng n nh T ng ạ h c Y tế Công cộng S h n h S t n n t S n S S / th t n n t S tSh T chn ch n t t n t n tt t S C p n t n n , t TS g n g c ích T ng ạ h c Y tế Công cộng S TS g n Th nh ng T ng ạ h c Y tế Công cộng TS hạ c h c T ng ạ h c Y tế công cộng S TS hạ t C ng T ng ạ h c Y tế Công cộng TS h ng T í ng th n t , t TS T n Th T ết ạnh T ng ạ h c Y tế Công cộng S T nn tt n t th C n , n t St t S TS Th ng n T ng ạ h c Y tế Công cộng Hội đồng cố vấn: S ng g n nh n n h h c hộ t S TS nn S ch C n t S g n Công h n ộ Y tế S g n nT n n n tt t Tòa soạn: h ng 503 504, h 1, h g ạ g n T ng T Số 0 ng n g , ống , ộ n th ạ 024 3 3 0 5/ 024 3 3 2 5 t pch tcc ph g n ph p ố 531/ TTTT C p ng 24 04 200 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021 3

ISSN 1859 - 1132 Số 54, tháng 03/2021 MỤC LỤC Tình trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở trẻ 7-9 tuổi suy dinh [6] dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên năm 2017 ng g n h ng nh, T n hánh n, T n Th g , g n S ng T , hạ nh n Thực trạng tự kỳ thị của người bệnh HIV/AIDS điều trị ngoại trú tại bệnh [16] viện đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La năm 2019 và một số yếu tố liên quan g n Th n T ng, S h ng ng, S T ng n, ng n n, g n Th nh n Một số yếu tố nghề nghiệp liên quan tới stress sau sang chấn ở nhân viên y [26] tế tại một số bệnh viện khu vực phía Bắc Việt Nam trong thời kỳ Covid-19 g n Th , T n Th h , T n Th nh ng Văn hóa an toàn người bệnh và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Phạm [34] Ngọc Thạch năm 2018 g n Th n nh, Ch ng, g n Th nh h ng, g n Th ng , g n Th ạch g c Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của nhóm [44] trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Th ạnh T ng, Th n Thực trạng thừa cân béo phì của sinh viên Đại học Xây Dựng và một số [54] yếu tố liên quan g n Th Th n, g n ạch g c, g n Th n T ng, nh T ng 4 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

ISSN 1859 - 1132 Issue 54, 03/2021 CONTENTS Anemia status and some associated risk factors in students 7-9 years old [6] stunting and risk of stunting in Phu Binh district, Thai Nguyen province, 2017 ng g n h ng nh, T n h nh n, T n Th g , g n S ng T , h nh n Situation of self-stigmatization of HIV / AIDS patients outpatient treatment in Muong La district general hospital, Son La province in 2019 and some [16] related factors g n Th n T ng, S h ng ng, S T ng n, ng n n, g n Th nh n Occupational factors related to post-traumatic stress disorders in health care workers at some hospitals in the North of Vietnam during Covid-19 [26] pandemic g n Th , T n Th h , T n Th nh ng Safety culture and some associated factors at [34] Pham Ngoc Thach hospital in 2018 g n Th n nh, Ch ng, g n Th nh h ng, g n Th ng , g n Th ch g c Food safety facilities and practice at canteens of small private kindergartens [44] in Nam Tu Liem district, Hanoi Th nh T ng, Th n Overweight and obesity status of students of National University of Civil [54] Engineering and some associated factors g n Th Th n, g n ch g c, nh T ng, g n Th n T ng Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021 5

Thực trạng thừa cân béo phì của sinh viên Đại học Xây Dựng và một số yếu tố liên quan Nguyễn Thị Thu Hiền1, Nguyễn Bạch Ngọc2, Nguyễn Thị Huyền Trang2, Hà Minh Trang2 Tóm tắt: * Đặt vấn đề: Tình trạng thừa cân, béo phì ở sinh viên đang có xu hướng ngày càng phổ biến và trở thành một trong những thách thức. Nghiên cứu xác định thực trạng béo phì ở sinh viên Đại học Xây dựng và một số yếu tố liên quan. * Phương pháp: Nghiên cứu điều tra cắt ngang trên 515 sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Xây Dựng năm học 2018-2019 bằng phiếu điều tra về thực trạng thừa cân béo phí và bộ câu hỏi phát vấn. * Kết quả: Tỷ lệ sinh viên thiếu cân là 16,1%, thừa cân béo phì là 17,9%, trong đó thừa cân 10,9%; béo phì 7,0%. Tỷ lệ thừa cân béo phì ở nam giới 27,1% cao hơn nữ giới 7,7%. Nghiên cứu xác định được một số yếu tố liên quan đến tình trạng thừa cân béo phì ở các đối tượng nghiên cứu gồm giới (OR=4,47, 95%CI: 2,24-8,95); có thói quen sử dụng đồ chế biến sẵn (OR=1,65 (95%CI: 1,01-2,78); trong gia đình có người thừa cân, béo phì (OR=3,63 (95%CI: 1,70-7,76); không thường xuyên chơi thể thao (OR=2,19 (95%CI: 1,29-3,80). * Kết luận: Sinh viên Đại học Xây Dựng cần quan tâm hơn đến các yếu tố nguy cơ liên quan đến giới tính, sở thích sử dụng đồ chế biến sẵn và lười hoạt động thể lực để có điều chỉnh thói quen hợp lý nhằm giảm nguy cơ mắc thừa cân, béo phì. * Từ khóa: thừa cân béo phì, sinh viên, Đại học Xây dựng Overweight and obesity status of students of National University of Civil Engineering and some associated factors Nguyen Thi Thu Hien1, Nguyen Bach Ngoc2, Ha Minh Trang2, Nguyen Thị Huyen Trang2, Abstract: * Background: Overweight and obesity in students are increasing and becoming one of the challenges. This study was conducted to identify the status of overweight and obesity of students of the National University of Civil Engineering and some factors related. * Methodology: A cross-section study was carried out among 515 third-year students of the National University of Civil Engineering in the learning year 2018-2019 by self-reported questionnaires. Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021 53

* Results: The study results showed that the proportion of underweight students was 16.1%, overweight and obese was 17.9%, of which 10.9% were overweight; obesity 7.0%. The figures for overweight and obesity in men were 27.1% higher than women (7.7%). Some factors related to overweight and obesity including gender (OR = 4.47, 95% CI: 2.24-8.95); have a habit of consuming processed foods (OR = 1.65 (95% CI: 1.01-2.78); have a overweight and obese person in the family (OR = 3.63 (95% CI: 1.70-7.76); not regularly playing sport / gym (OR = 2.19 (95% CI: 1.29-3.80). * Conclusions: Civil Engineering University students need to pay more attention to risk factors related to gender, preference for processed food, and physical inactivity to adjust their habits properly to reduce the risk of overweight and obesity. * Keywords: overweight, obesity, student, Civil Engineering University Tác giả: 1 T ng ạ h c ng 2 ạ h c Th ng ng, ộ 1. Đặt vấn đề t ạng nh ng c nh n h n n t th nh n n, nh t nh n các c nh n TC h ng n c ng t ng ạ h c, c ng c n c nt g ống nh các t ng ạ h c hác c t nh ng C c h t nh t ạng ế tố n n ến TC c các nh n nh ng tốt ng ạ g á t ộng c n t ch các c h t n, ngh n thông c n , h n ng t p c n c t ến h nh nh (1) Mô tả thực t ng h c T ng hộ h n ạ , t nh trạng thừa cân béo phì của sinh viên năm thứ 3 t ạng th c n ph ng t ng th nh trường Đại học Xây dựng năm học 2018-2019, ng c h ng ng c ng ph ến t (2) Phân tích một số yếu tố liên quan đến thừa th nh ột t ng nh ng thách th c n ố cân, béo phì của đối tượng nghiên cứu. ch ng t nh ch c c h ốc g 2. Phương pháp nghiên cứu T nh n th c n ph TC t ng ột ố ngh n c c h ng t ng t, c 2.1 Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu th t nh n TC tạ t ng ạ h c Y ố t ng ngh n c nh nn th 3 ộ 2011 4, 1 , tạ t ng ạ h c Th ng 1 c T ng ạ h c ng gh n ng, t TC t ng t 13,1 n 2012 c c th c h n t tháng 1/201 ến tháng n ến 1 ,4 n 20142 t ng ạ h c C n 5/201 Th 201 4,51 3 ạ h c ng t ng 2.2. Thiết kế và cỡ mẫu nghiên cứu: gh n ng nh tạ t nh c ô t c t ng ng 54 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

C c tính ng công th c tính c t n ngh n c c Th Th n ch ác nh ột t 2011 5 ộ c h c th ngh , h n th n t c h t ến h nh th th p ố Phương pháp thu thập thông tin: th h nh th c phát n t c t ếp Trong đó: 2.4. Biến số và chỉ số nghiên cứu n c tố th c n ph ngh n c T nh t ạng th c n ph 0,05 ộ t n c 5 th h ốtnc c ột ố ế tố n n ến TC c ngh n c 1 /2 1, nh n h h c, ế tố g nh, ố ng p t th c n ph p 0,1 4 th ết th n n ống, h ạt ộng th c th ngh n c c Th n2 n nh h ạt h ng ng ốt t ố , ch n 3,5 n 4 0 2.5. Phân tích và xử lý số liệu Th công th c n 1, 2 4 0 Số ạch, nh p ng ph n p t T n th c tế ngh n c th th p c 515 nh 31 ố ng ph n St t 14 0 n c t nh ạng ng, th h n ố ng t n ố c các ến ố ngh n c á h ng pháp ch n ch n ng t c ến nh ng c t nh ạng nh n n g á t t ng nh ộ ch ch n Các ế tố n 2.3. Công cụ và phương pháp thu thập thông n c ánh g á thông ng ph n tích tin h g tc n ến tính t t ch nh Công cụ thu thập thông tin gồm: h ng t n c 5 5 C c ngh hế t th c t ạng th c n, ph thống p 0,05 c ng ánh g á ố c ố t ng n c ngh t ng thống ph n tích C n n ng c th th p ng c n n t T n t 2.6. Đạo đức nghiên cứu c h t n c ộ chính ác 0,1 g ch gh nc c ph t ộ ng c c ng th c c t c háp h h c t ng ạ h c Th ng ng ết c ộ chính ác t 0,1c T nh t ạng nh nh ph t ố 1 0 3003/ T T ng c ánh g á th ng ng ph n ạ ng 30/ /201 c 20004, g th ế c n 1 ,5 nh th ng 1 ,5 23 3. Kết quả nghiên cứu th c n 23 25 ph 25 T ng ố 515 ố t ng ngh n c c 343 ộ c h thông t n t , g , h ố t ng , n g , 1 2 ố t ng ột ố thông t n n n ến t n g 33,4 n g nh, chế ộ n ống, h ạt ộng th c nh Tình trạng dinh dưỡng của sinh viên năm thức h ạt c nh n ộc h c ng ba trường Đại học Xây dựng năm học 2018-2019 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021 55

Bảng 3.1. Phân loại thừa tình trạng thừa cân béo phì theo BMI (n=515) Xếp loại BMI (kg/m2) Số lượng Tỷ lệ % Th ế n ng ng t ng n Th ế c n 1 ,5 3 1 ,1 nh th ng 1 ,50 22, 340 ,0 Th c n 23,00 24, 5 10, ph 25 3 ,0 Ch ng 515 100 20, 0±2, 3 15,22 T ±S n 34, 2 g/ 2 ng 1 ch th 1 ,1 ố t ng c t nh t ạng ph 1 , nh n c t nh t ạng th ế n ng ng t ng n T ố t ng nh ng nh th ng t ng nh th c n 10, ph ,0 , t ng ố th c n 20, 0±2, 3 g/ 2 . Hình 3.1. Tình trạng thừa cân béo phì của đối tượng theo giới (n=432) T TC n g 2 ,1 , c h nn g , t ng nh c n g 22,05±2, g/ 2 c h nn g 20, 2±1, 4 g/ 2 , hác tc ngh thống p 0,05 Phân tích một số yếu tố liên quan đến thực trạng thừa cân béo phì của đối tượng nghiên cứu 5 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

Bảng 3.2. Mối liên quan giữa đặc điểm thông tin chung và thói quen ăn uống với tình trạng thừa cân – béo phì của đối tượng (n=432) Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021 5

h n ng c TC c h n nh ng ố TC 3, 3 5 C 1, 0 , Ch t t ng n g 4,4 5 C 2,24 , 5 th ố n n g các ế tố hác t nh c th n chế ến n 1, 5 5 C t ạng TC c ố t ng 1,01 2, t ng g nh c ng c ng Bảng 3.3. Mối liên quan giữa hoạt động thể theo, sử dụng máy tính/tivi và kiến thức về TCBP với tình trạng thừa cân – béo phì của đối tượng (n=432) h n ng c TC c h n nh ng ố c t ng nh h ng 20, ến 21, g/ t ng hông th ng n ch th th /t p 2 gh n c c g n h t C tạ g 2,1 5 C 1,2 3, 0 ố n ộ 201 ch th t ng nh c nc ngh thống p 0,05 Ch t ng t ng th nh 22,0 , t ng , 5,55 th ố n n g các ế tố hác t nh ng c nh th ng, 14, th c n t ạng TC c ố t ng ph ,5 th ế n ng ng t ng n T TC ố t ng t ng ngh n c c 4. Bàn luận ch ng tô c 1 , c h nh n nh Tỷ lệ thừa cân béo phì của sinh viên năm 3 – n t ng ạ h c C n Th 201 4,51 3. trường Đại học XD năm học 2018-2019 n ch th t nh t ạng TC c nh ết ngh n c ch th t ố t ng n t ng ạ h c ng n n t ng th c n 10, ph ,0 , t ng ố th h ng nh ng ch ng c ng t ng c n ph 1 , 1 ,1 ố t ng c t nh th nh t ết t nh ng t ạng th ế n ng ng t ng n t ng t n 1 ,213 ố t ng t t 25 ến 4 tạ 4 nh 20, 0±2, 3 g/ 2 ết n c t nh/th nh phố ạ n ch ng nh thá h n ết ngh n c g n ng ng t n ốc ch th t th c n/ ph 2014 nh n t ng ạ h c ốc g 23 1 ,3 , t ng t TC nh 1 ,5 ±2,44 g/ 2 nh ng c ng h ng 25 34 t 11,3 . ngh n c c g n g c ng T TC n g 2 ,1 c h n n cộng n 200 , th ng t g , t ng nh c n g 5 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

22,05±2, g/ 2 c h n n g 20, 2±1, 4 g/ ố nh n, ph n n ột 1 22 2 , hác tc ngh thống p 0,05 n c ếp t th nh n n, nh ng gh n c c ch ng tô hác ết c th c ộng, ố t ng n c ếp g n ng ng t ng nh c h ạ ộng t ng nh g ạn n g há t ng ng nh 1 ,4 g/ 2 ố t ng, tốc ô phát t n c th t ng n t nh nh n 1 , g/ 2 ố n t ch nh nh h ng c t nh ế tố, h ng t c TC th g th ngh n c t ng c n t p th c th th ộ, c ch ng tô c ng t ng ng ngh n c c h thống n ốt h n tích ột ố c g n ng ng nh n t ng ế tố n n ến th c n ph , ết ạ h c ốc g 2014 ch th , t n t ng ngh n c c ch ng tô ch th h th c n ph c g p g n 3 n n , n ng c TC c h n nh ng ố t ng hác tc ngh thống p 0,05, n g 4,4 5 C 2,24 , 5 c th t nh ng t n tạ ng nh thá n n chế ến n 1, 5 5 C t n ốc t ng t n g 11, c 1,01 2, t ng g nh c ng c ng h n n 10, gh n c c g n h t TC 3, 3 5 C 1, 0 , hông C tạ ộ 201 ch th n g nh th ng n ch th th /t p g 2,1 1 44 t c t th c n, ph 1 ,05 5 C 1,2 3, 0 ố n nc ngh c h n nh 45 t 14,54 thống p 0,05 ết n ch th TC g nh 1 44 t c t th ế n ng ng c ng n n ến ế tố g nh, t ng n c h n nh 45 t 10, 2 n c th c g thích c ng c ,24 t th c n, ph th p h n ố ống, c th h n c ố t ng 10, 1 ,0 . gh n c c t th c n h c ch h c th c n, ng ng c hạ n h nh nn th ph T ng nh ng n g n , th t ng 2, T ng ạ h c Y ch th t ng th c n nh nh t phát t n ột nh n g 20, 2,4 n g 1 , 1, 1. cách n ng nh nh ch ng g nh ng t n T ng ngh n c c á T ng tạ ạ h c ích c th c n nh nh ng ạ , th n n C n Th 201 ạ ch th h ng hác t ống th c n nh nh h ng ng c ng t n nh nn ph ch ế 31,54 , ch ế ột ố nh h ng t c c n c h ng t nh h n nh nn ,4 3 t th ố ố t ng nh n ph ến n c th c g thích tính ch t ng nh c ng th c n nh nh n n, ph n h c các t ng t ng ạ h c ng n tác ộng n t nh t ạng th c n ph n n nh n n g , c th ph c ố t ng Th ết T ng t n ến t ố t ng TC c h n ố các ế tố ng c c nh hông nh t ng n ộ Y tế t ến h nh n 2015 ch th c ến Một số yếu tố liên quan đến thực trạng thừa 2 ,1 ng t th ế h ạt ộng th c t c cân béo phì của đối tượng nghiên cứu c 150 ph t h ạt ộng th c c ng ộ t ng nh t n t n h c t ng ng ạt Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021 5

ộng th c ít, chế ộ nh ng hông h p 5. Kết luận và khuyến nghị , c th c ến 5 ,2 ng t ng th nh T nh n th c n ph há c n ít /t á c t c n ít h n 5 t / 1 , , t ng th c n 10, ph ,0 t á c t ng nh t ng ột ng ct ột ố ế tố n n ến t nh t ạng th c n th ố c g p2 n c h ến ngh c ph các ố t ng ngh n c n g T ch c Y tế thế g c h ến ngh 5 c th n ng chế ến n, t ng g ố /ng /ng t ng ng g ột g nh c ng th c n, ph hông c nh, h c 25 n c , h c 35 th ng n ch th th h ng Y tế t ếp g t ng các nh n tính hông c t c th ánh g á th t nh t ạng n n ến nh ng 10 gh n c c nh ng c nh n t ng nh ng n t ếp g n ạch g c nh n t ng ạ h c th , ng th c nh á ch nh ng nh n Th ng ng ch th ết các ế tố ph h ết t ch nh chế ộ n ng c n n ến th c n/ ph nh ống h ạt ộng ph h p chính nh n hác ch ng tô , c th nh ng nh n c Cán ộ Y tế n Th nh n n, ộ nh n ố n 3 /ng c ng c th c n / t ng c ng t n thông g á c nh ng ph c g p 2,2 n nh ng nh nc ố ch nh n ng các h nh th c c ạc ộ, n 3 /ng h ng nh n n 3 nh h ạt ng ạ h á, ng gh p các h ạt ộng át c /1 c ng c th c n/ ph c nh ng các nh h ạt th ng g p 1,4 n nh n n ít h n 3 át c /1 hác c nh t ng nh c ng c p thông t n h ng nh n th ng n n c ng ch nh n nh ng h p , c t c TC g p 1,1 n nh ng nh n hông các ế tố th c n, ph g n T nh n t th ng n n t c ng c TC c g p 2,2 n nh ng nh n hông g n T nh n c ng ết ngh n c c ch ng tô ế tố th g th c th th , nh nh n hông ch th th c ng c th c n/ ph c g p 1,4 n nh nh n ch th th 2 ột ố ế tố n n t ng ng c th c n ph t ng ngh n c c g n h tC 201 g ống th nh th 2,53 , n ng ố 12 g /ng 3, 4 ết n ch th c n t ng c ng t n t n ích c chế ộ n ống h p chế ộ h ạt ộng th c ph ng th c n ph , g p n ng c ch t ng c ộc ống c nh n 0 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

Tài liệu tham khảo p , n n ng n th 1 hạ n h , ng t ách T nh tn p p t n t n t ạng nh ng ột ố ế tố n n tp c ct n PLoS One. nh nn th 2 t ng h cY ô, 2012 42 25 n h c 2011 2012 Tạp chí Y học dự phòng. g n h t C , g n Th Th 2014 15 1 1 3 Th , g n Th nh T nh t ạng nh 2 gn ạch g c, ng ng n, ng ột ố ế tố n n ến t nh t ạng Th n, Th c t ạng th c n, ph th ế n ng ng t ng n, th c n ph nh n nh p h c tạ ạ h c Th ng ng t ng th nh tạ th nh phố ộ, ng 3n h c 2012 2014 ác nh n 201 Tạp chí Y học dự phòng. 201 2 ột ố ế tố n n p p nt t h n ế công t nh h h c 2015 ạ h c Th ng n nh ng ốc ết ng t Th c n ph ột ố ế tố 3 á T ng T h át th c t ạng n n ng t 25 4 t 201 ph c nh n t ng ạ h c C n Th http // n nh ng n/ / nh ng ng Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Cần Thơ. n/ t t th c n ph 201 44 14 t t n n ng tn 25 4t ht . 4 n , Yh T t n t nc tp ct n 10 S Y tế ộ nh ng h p , p nt p c n , c n ng, n n ộng th c ph ng chống th c n, t t nt n t n n n c c ph 201 http // t h n g n/ /n / c n t n Asia Pacific journal of nh ng c ng ng/ nh ng h p clinical nutrition. 200 1 3 3 0 n ng th c ph ng ch ng th c n ph 5 3 ht . 5 Th Th n Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của sinh viên Y2. n n tốt ngh p ác h , ạ h c Y ộ 2011 ng nh T n, g n ng ng, g n Th nh T ng cộng T nh t ạng nh ng ch t ng c ộc ống c nh nn th nh t ạ h c ốc g ộ Tạp chí Y học dự phòng. 2014 155 103 ng g c g n, S n Th h , t n g n t T t n n Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021 1

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY