MangYTe

Tài liệu y khoa

Tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Haemophilus influenze và kết quả điều trị viêm phổi do Haemophilus influenze ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Haemophilus influenze và kết quả điều trị viêm phổi do Haemophilus influenze ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin: 854
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Haemophilus influenze và kết quả điều trị viêm phổi do Haemophilus influenze ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương được nghiên cứu nhằm xác định tình hình đề kháng kháng sinh của H.influenzae và kết quả điều trị viêm phổi do H.influenzae ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nội dung Text: Tính kháng kháng sinh của vi khuẩn Haemophilus influenze và kết quả điều trị viêm phổi do Haemophilus influenze ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

vietnam medical journal n02 - AUGUST - 2022 nhấn mạnh sự cần thiết của việc lựa chọn hợp lý Chí Y Dược Học Cần Thơ, Số 30, tr. 115-121. kháng sinh và tuân thủ đầy đủ phát đồ điều trị 3. Nguyễn Thành Tín, Nguyễn Thanh Bảo, Phạm Minh Châu, Nguyễn Tuấn Anh (2018), "Xác kháng sinh, cũng như cần có các chiến lược kiểm định kiểu hình và kiểu gen của vi khuẩn soát nhiễm khuẩn hiệu quả hơn để hạn chế sự đề Escherichia coli và Klebsiella pneumoniae tiết ESBL kháng thuốc kháng sinh của các chủng Klebsiella phân lập tại Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu", Y Học Thành pneumoniae. Phố Hồ Chí Minh, 22 (5), tr. 246 - 251. 4. Bùi Thế Trung, Trần Thiện Trung, Nguyễn Tuấn V. KẾT LUẬN Anh (2018), "Tình hình Klebsiella pneumoniae mang gen kháng carbapenem trên bệnh nhân nhi", Tạp chí Klebsiella pneumoniae đề kháng cao nhất với Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, 22 (5), pp. 281-289. ampicillin với tỷ lệ đề kháng 99,4% (343/345), 5. Al-Zalabani A., AlThobyane O. A., Alshehri A. đề kháng cephalosporins từ 61,2% - 76,5%. Đối H., et al (2020), "Prevalence of Klebsiella với kháng sinh phối hợp chất ức chế beta- pneumoniae Antibiotic Resistance in Medina, Saudi lactamase là piperacilin/tazobactam có tỷ lệ đề Arabia, 2014-2018", Cureus, 12 (8), pp. 9714. 6. Alebel M., Mekonnen F. (2021), "Extended- kháng với 52,2% (180/345). Tỷ lệ đề kháng cao Spectrum β-Lactamase and Carbapenemase nhóm Fluoroquinolones là ciprofloxacin 69,9% Producing Gram-Negative Bacilli Infections Among (241/345). Tỷ lệ đề kháng carbapenems ở mức Patients in Intensive Care Units of Felegehiwot trung bình từ 43,2% - 49,0%. và đề kháng thấp Referral Hospital: A Prospective Cross-Sectional Study", 14, pp. 391-405. nhất với amikacin 17,4% (60/345). 7. Awoke T., Teka B. (2021), "High Prevalence of Tỷ lệ Klebsiella pneumoniae đa kháng kháng Multidrug-Resistant Klebsiella pneumoniae in a Tertiary sinh là 75,7% (261/345), tỷ lệ đề kháng với 9 Care Hospital in Ethiopia", Antibiotics, 10 (8), pp. 1-9. kháng sinh chiếm 14,2%, kháng với 10 kháng 8. Clinical and Laboratory Standards Institute sinh chiếm 13,0%, kháng 11 kháng sinh chiếm (2020), "Preformance standards for antimicrobial susceptibility testing; Thirty infomational 10,7%, kháng 12 kháng sinh chiếm 10,7%. supplement, M100-S30.", 40 (1), pp. 118-130. 9. Moges F., Eshetie S., Abebe W., et al (2019), TÀI LIỆU THAM KHẢO "High prevalence of extended-spectrum beta- 1. Lê Thùy Dương (2018), Sự đề kháng kháng sinh lactamase-producing Gram-negative pathogens của các chủng trực khuẩn Gram âm gây bệnh from patients attending Felege Hiwot thường gặp tại Bệnh viện Quân Y 175 từ 11/2017 Comprehensive Specialized Hospital, Bahir Dar, đến 6/2018, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại Amhara region", PLoS One, 14 (4), pp. 1-13. Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố 10. Nirwati H., Sinanjung K., Fahrunissa F., et al Hồ Chí Minh. (2019), "Biofilm formation and antibiotic 2. Dương Trương Phú, Lê Ngọc Của, Lâm Vĩnh resistance of Klebsiella pneumoniae isolated from Niên, Đỗ Văn Mãi (2020), "Phân tích thực trạng đề clinical samples in a tertiary care hospital, Klaten, kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae tại Bệnh Indonesia", BMC Proc, 13 (11), pp. 1-8. viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2019", Tạp TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN HAEMOPHILUS INFLUENZE VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI DO HAEMOPHILUS INFLUENZE Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Trương Thị Việt Nga¹, Lê Thị Hồng Hanh¹, Phạm Thu Nga² TÓM TẮT Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 151 bệnh nhi viêm phổi do H.influenzae từ 1 tháng-15 tuổi điều 78 Mục tiêu: Haemophilus influenzae là một trong trị tại Trung Tâm Hô Hấp - Bệnh viện Nhi Trung ương những nguyên nhân hay gặp nhất gây viêm phổi ở trẻ từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. Kết em. Mục tiêu nghiên cứu: Chúng tôi nghiên cứu đề tài quả: Tỷ lệ kháng kháng sinh của H.influenzae rất cao này nhằm xác định tình hình đề kháng kháng sinh của với kháng sinh Ampicillin 92,1%; Amoxicillin 92,7%; H.influenzae và kết quả điều trị viêm phổi do Cefaclor 84,4%; Cefuroxime 80,1%; Co-trimoxazol H.influenzae ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. 94,7%; giảm nhạy cảm với Amoxicilin/A.Clavunanic (603%); không còn nhạy cảm với Cefixime 71,9%; ¹Bệnh viện Nhi Trung ương, Azithromycin 54,4%. Tuy nhiên, H.influenzae vẫn còn ²trường Đại học Y Hà Nội nhạy cảm với Ceftriaxone (98,7%); Ciproflozaxin Chịu trách nhiệm chính: Trương Thị Việt Nga (95,4%) và Meropenem (100%). Kết quả điều trị: Email: truongvietnga.dhy@gmail.com bệnh nhi khỏi hoàn toàn 7,9% và đỡ bệnh 92,1% và Ngày nhận bài: 24.6.2022 không có bệnh nhi tiến triển nặng lên hoặc tử vong. Ngày phản biện khoa học: 29.7.2022 Thời gian điều trị trung bình là 7,1 ± 4,4 ngày. Kết Ngày duyệt bài: 11.8.2022 luận: H.influenzae có tỷ lệ kháng rất cao với các 330

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 2 - 2022 kháng sinh thông thường để điều trị viêm phổi. Sử Tuy nhiên, thực tế lâm sàng gần đây cho thấy dụng thuốc kháng sinh không hợp lý và lạm dụng nhiều loại kháng sinh không còn hiệu quả trong thuốc kháng sinh làm gia tăng tỷ lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn H.influenzae nói riêng và vi khuẩn gây việc điều trị viêm phổi do H.influenzae. Mô hình bệnh nói chung. H.influenzae còn nhạy cảm cao với kháng kháng sinh thay đổi theo thời gian, chính kháng sinh Ceftriaxone và Meropenem. Kết quả điều sách của từng quốc gia, từng bệnh viện và thói trị tốt, không có bệnh nhi nặng lên và tử vong. quen sử dụng kháng sinh của mỗi bác sỹ. Các Từ khoá: Haemophilus influenzae, viêm phổi, trẻ nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ kháng kháng sinh em, tính nhạy cảm kháng sinh. của H.influenzae đã tăng lên đáng kể trong SUMMARY những năm gần đây [4],[5],[6]. ANTIBIOTIC RESISTANCE OF HAEMOPHILUS Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành INFLUENZAE AND TREATMENT RESULTS IN nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Xác định tình PNEUMONIA DUE TO HAEMOPHILUS hình đề kháng kháng sinh của H.influenzae và INFLUNEZAE IN VIETNAM NATIONAL kết quả điều trị viêm phổi do H.influenzae ở trẻ CHILDREN’S HOSPITAL em tại BV. Nhi Trung ương năm 2020-2021. Backgroud: H.influenzae is one of the main pathogens that cause community- acquired pneumonia II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU in children. The aim of our study was to estimate the 1. Đối tượng nghiên cứu. Tất cả bệnh nhi prevalence of H.influenzae antibiotic resistance and từ 1 tháng đến 15 tuổi được chẩn đoán viêm the results of treatment among patients suffering from phổi do H.influenzae nhập viện điều trị nội trú tại pneumonia caused by H.influenzae in Vietnam National Children’s Hospital. Methods: The study Trung tâm Hô Hấp - Bệnh viện Nhi Trung ương included 151 children with pneumonia caused by từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. H.influenzae from 1 month to 15 years old treated at - Tiêu chuẩn lựa chọn mẫu nghiên cứu the Respiratory Center - Viet Nam National Children's Bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi do H. influenzae: Hospital from January 2020 to December 2021. + Bệnh nhi được xác định là viêm phổi theo Results: The antibiotic resistance rate of H.influenzae was very high with ampicillin 92.1%; Amoxicillin tiêu chuẩn của WHO 2014 [7] 92.7%; Cefaclor 84.4%; Cefuroxime 80.1%; Co- + Nuôi cấy dịch tỵ hầu cho kết quả dương tính trimoxazole 94.7%; reduced sensitivity to với vi khuẩn H. influenzae [8]. Amoxicillin/A.Clavunanic (603%); and not susceptible - Tiêu chuẩn loại trừ with Cefixime 71.9%; Azithromycin 54.4%. However, + Mắc các bệnh trầm trọng kèm theo như bệnh H.influenzae is still susceptible to Ceftriaxone (98.7%); Ciproflozaxin (95.4%) and Meropenem (100%). gan, thận, bệnh máu và các dị tật bẩm sinh nặng. Treatment results: 7.9% of patients were fully + Đã được điều trị bằng các thuốc có tác dụng recovered from the disease, and 92.1% of patients lên hệ miễn dịch trước khi vào viện. were not fully recovered and no patients progressed to + Gia đình bệnh nhân không đồng ý tham gia severe disease or died. The mean of hospitalization nghiên cứu. was 7.1 ± 4.4 days. Conclusions: H.influenzae has a very high rate of resistance to commonly used - Đánh giá kết quả điều trị antibiotics to treatmen of pneumonia. Inappropriate + Khỏi bệnh: Trẻ tỉnh táo, hết sốt ít nhất 3 ngày, use of antibiotics and overuse of antibiotics increase thở bình thường, không ho, bạch cầu và CRP bình the rate of antibiotic resistance of H.influenzae thường, X-quang phổi bình thường, không dùng bacteria in particular and pathogenic bacteria in kháng sinh sau khi ra viện, không di chứng; general. H.influenzae is also highly susceptible to Ceftriaxone and Meropenem. The treatment results + Bệnh đỡ, thuyên giảm: triệu chứng lâm were good, there was no patient worsening and no sàng, cận lâm sàng cải thiện tốt nhưng không patient died. Keywwords: Haemophilus influenzae, thuộc tiêu chuẩn khỏi bệnh; pneumonia, children, antibiotic resistance. + Tiêu chuẩn không đỡ hoặc tiến triển nặng I. ĐẶT VẤN ĐỀ hơn: Tiến triển chậm, bệnh nhi còn có các biểu hiện: sốt > 38°5C, rút lõm lồng ngực, khó thở tăng Viêm phổi là một bệnh lý thường gặp và là lên và có một trong các biểu hiện bệnh nặng (tím một trong những nguyên nhân chính gây tử vong tái, co giật, thở rít khi nằm yên, thở rên, không ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi. Theo báo uống được hoặc bỏ bú...), số lượng bạch cầu, bạch cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2017 cầu trung tính và CRP tăng lên, X-quang: tổn có 808.694 trẻ tử vong do viêm phổi, chiếm 15% thương tiến triển nặng hơn, lan tỏa 2 bên. số trẻ tử vong trên toàn thế giới [1]. 2. Phương pháp nghiên cứu H.influenzae là vi khuẩn Gram âm gây viêm phổi phổ biến ở trẻ em ở các nước đang phát triển Thiết kế nghiên cứu: mô tả kết hợp hồi cứu [2]. Các nghiên cứu trước đây cho thấy vi khuẩn và tiến cứu. này còn nhạy cảm với nhiều loại kháng sinh [3]. Phương pháp: Các bệnh nhi nhập viện tại 331

vietnam medical journal n02 - AUGUST - 2022 Trung tâm Hô Hấp trong thời gian nghiên cứu đủ trong đó bệnh nhi dưới 1 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất tiêu chuẩn chẩn đoán viêm phổi do H. là 50,3%. Tỷ lệ trẻ nam/nữ = 1,9/1. influenzae. Mẫu bệnh phẩm nuôi cấy được lấy từ 2. Tỷ lệ dùng kháng sinh trước vào viện dịch tị và định danh vi khuẩn tại khoa Vi sinh- Bệnh viện Nhi Trung ương. Vi khuẩn phân lập được xác định mức độ nhạy cảm với các loại kháng sinh thường được sử dụng bằng phương pháp khuếch tán Kirby-Bauer dựa trên hướng dẫn của CLSL 2017 [9]. 3. Xử lý số liệu. Số liệu được nhập và xử lý bằng phần mềm thống kê y học SPSS 20.0 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Biểu đồ 1. Tỷ lệ dùng kháng sinh trước vào 1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu. viện của nhóm nghiên cứu (n=151) Trong thời gian nghiên cứu có 151 bệnh nhi viêm Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhi sử dụng kháng sinh phổi có kết quả nuôi cấy dịch tỵ hầu dương tính với trước khi vào viện là tương đối cao chiếm 62,3%. vi khuẩn H.influenzae. Tuổi mắc bệnh trung bình 3. Tình hình kháng kháng sinh của vi của nhóm nghiên cứu là 17,68 ± 21,34 tháng, khuẩn H.influenzae Bảng 1. Tình hình kháng kháng sinh của H.influenzae Mức độ (%) Tên kháng sinh n Kháng (R) Trung gian (I) Nhạy (S) Không nhạy (NS) Ampicillin 151 92,1 0,6 7,3 0 Amoxicillin 151 92,7 0 7,3 0 Amoxicillin/Clavulanic acid 151 39,7 0 60,3 0 Cefaclor 147 84,4 2,0 16,6 0 Cefuroxime Axetil 151 80,1 7,3 12,6 0 Cefixime 146 0 0 28,1 71,9 Ceftriaxone 150 0 0 98,7 1,3 Meropenem 151 0 0 100 0 Azithromycin 151 2,6 0 43,0 54,4 Ciprofloxacin 151 0 0 95,4 4,6 Co-trimoxazol 151 94,7 0 5,3 0 Nhận xét: Vi khuẩn H.influenzae đề kháng Kết quả Số bệnh nhân (n) Tỷ lệ (%) với tỷ lệ cao với các kháng sinh như Ampicillin Khỏi 12 7,9 92,1% và Amoxicillin 92,7%; Co-trimoxazol Đỡ, giảm 139 92,1 94,7%,; Cefaclor 84,4%, cefuroxime 80,1%; Nặng lên 0 0 không nhạy cảm với kháng sinh Cefixime 71,9% Tử vong 0 0 và Azithromycin 54,4%; nhạy cảm với Tổng 151 100 Meropenem 100%; ceftriaxone 98,7% và Nhận xét: Có 92,1% điều trị đỡ, thuyên Ciprofloxacin là 95,4%. giảm và được kê đơn về nhà hoặc chuyển tuyến 4. Kết quả điều trị điều trị tiếp. Bệnh nhi khỏi bệnh hoàn toàn ra 4.1. Kết quả điều trị chung viện là 7,9%. Không có bệnh nhi nào diễn biến Bảng 2. Kết quả điều trị của bệnh nhân nặng hơn hoặc tử vong. (n=151) 4.2. Thời gian điều trị Bảng 3. Thời gian nằm viện trung bình của bệnh nhân theo nhóm tuổi (n=151) Tuổi Dưới 1 tuổi 1-5 tuổi Trên 5 tuổi Chung p Số ngày n 76 67 8 151 0,495 X ± SD 6,9 ± 3,9 7,5 ± 5,1 5,8 ± 2,5 7,1 ± 4,4 Nhận xét: Thời gian điều trị trung bình của khác biệt đáng kể về thời gian điều trị trung bình đối tượng nghiên cứu là 7,1 ± 4,4 ngày. Nhóm giữa các nhóm tuổi. bệnh nhân trên 5 tuổi có thời gian nằm điều trị tại bệnh viện ít nhất. Tuy nhiên, không có sự IV. BÀN LUẬN 332

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 2 - 2022 Viêm phổi do H.influenzae chủ yếu xảy ra ở trẻ cứu tương đồng với nghiên cứu của Trần Thị dưới 1 tuổi với tỷ lệ 50,3%. Tỷ lệ trẻ nam/nữ= Kiều Anh là 8,6 ± 2,8 ngày [6]. 1,9/1. Đặc điểm về tuổi và giới của chúng tôi cũng phù hợp với nghiên cứu của các tác giả khác V. KẾT LUẬN [5],[6]. Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ dùng Qua nghiên cứu 151 bệnh nhi từ 1 tháng đến kháng sinh trước khi nhập viện khá cao (62,3%), 15 tuổi mắc viêm phổi do H.influenzae tại bệnh tương đương kết quả nghiên cứu của tác giả viện Nhi Trung ương thời gian từ tháng 1 năm Phạm Văn Hoà năm 2017 là 67,2% [10]. 2020 đến tháng 12 năm 2021 chúng tôi có kết Tình hình kháng kháng sinh của luận như sau: H.influenzae. Kết quả nghiên cứu cho thấy - Viêm phổi do H.influenzae chủ yếu xảy ra ở H.influenzae đã kháng lại nhiều loại kháng sinh trẻ dưới 1 tuổi, tỷ lệ trẻ nam/nữ = 1,9/1. thông thường như Ampicillin (92,1%); Amoxicillin - H.influenzae có tỷ lệ kháng rất cao với (92,7%); Co-trimoxazol (94,7%); Cefuroxime kháng sinh thông thường để điều trị viêm phổi 80,1%. Kết quả này phù hợp với kết quả của Lê như Ampicillin (92,1%); Amoxicillin (92,7%) và Thị Hồng Hanh, Nguyễn Duy Bộ năm 2016 [5] và Cefuroxime 80,1%; còn nhạy cảm cao với kháng Phạm Văn Hoà năm 2017 [10]. Tuy nhiên, kết sinh Ceftriaxone (98,7%) và Meropenem (100%). quả này có khác biệt so với một số nghiên cứu - Kết quả điều trị tốt với tỷ lệ bệnh nhi khỏi khác ở Việt Nam [3] và trên thế giới như nghiên bệnh hoàn toàn là 7,9%; đỡ, thuyên giảm tới cứu tại Mỹ và Ireland năm 2008 thì tỷ lệ kháng 92,1% và không có bệnh nhi tiến triển nặng lên Ampicillin của H.influenzae chỉ có 16,4%; hoặc tử vong. cefuroxime là 17,1%; Co-trimoxazol là 16%; - Thời gian điều trị trung bình là 7,1 ± 4,4 ngày. nghiên cứu tại Trung Quốc năm 2016 của Hong- TÀI LIỆU THAM KHẢO Jiao Wang và cộng sự tỷ lệ kháng với Ampicillin 1. WHO (2020),"Pneumonia". https://www. đã tăng so với những năm trước là 58,1%; who.int/ news-room/fact sheets/detail/pneumonia. Cefuroxime tỷ lệ kháng là 31,2%. 2. Matthew S. Kelly, Thomas J. Sandora (2015). Theo nghiên cứu của Đỗ Thị Thanh Xuân Community-Acquired Pneumonia. Nelson Textbook of Pediatrics 20th ed, Chapter 400, 2088 - 94. (2000) tại bệnh viện Nhi Trung ương 3. Đỗ Thị Thanh Xuân (2000). Nghiên cứu đặc H.influenzae kháng Cefuroxime 8,7%, nhạy cảm điểm lâm sàng và điều trị bệnh viêm phổi do vi với Carbapenem 100%, Ciprofloxacin 100% [3]. khuẩn kháng kháng sinh ở trẻ em. Luận án Tiến Như vậy, so sánh kết quả nghiên cứu của chúng sỹ, Đại học Y Hà Nội tôi với Đỗ Thị Thanh Xuân sau hơn 10 năm 4. Hoàng Thị Huế, Lê Thị Kim Dung và Phạm Trung Kiên (2013). Khảo sát tình hình sử dụng H.influenzae đã kháng với các kháng sinh thường kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp dùng tới tốc độ rất nhanh: Ampicillin từ 34,5% tính ở trẻ em tại bệnh viện Đa khoa trung ương lên 92,1%, Cefuroxime từ 8,7% lên 80,1%. Điều Thái Nguyên, Tạp chí Y học Thực Hành, 876, tr. này cho thấy tình trạng kháng kháng sinh ngày 152-155. 5. Lê Thị Hồng Hanh, Lê Thị Minh Hương, càng gia tăng nhanh chóng dẫn tới khó khăn Nguyễn Duy Bộ (2016). Đặc điểm lâm sàng, cận trong việc điều trị. Do đó, cần khuyến cáo gia lâm sàng và tính kháng kháng sinh của viêm phổi đình nên đưa trẻ đến bệnh viện sớm để được do Haemophilus Influenzae tại Bv. Nhi Trung ương. chẩn đoán và điều trị kịp thời, sử dụng kháng Tạp chí Y học thực hành số 6 (1014), tr 2-5. 6. Trần Thị Kiều Anh (2021). Nghiên cứu tính sinh hợp lý tránh nguy cơ kháng thuốc. kháng kháng sinh của vi khuẩn gây viêm phổi ở trẻ Kết quả điều trị. Kết quả của chúng tôi có 2 tháng đến 5 tuổi tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 92,1% điều trị đỡ, thuyên giảm và được kê đơn năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, tr 297-301 về nhà hoặc chuyển tuyến điều trị tiếp, bệnh nhi 7. WHO (2014). Revised WHO classification and khỏi ra viện là 7,9%, không có bệnh nhi nào diễn treatment of childhood pneumonia at health facilities. World Health Organization, pp. 19. biến nặng hơn hoặc tử vong. Kết quả này khác 8. Robert S. Daum (2015). Haemophilus influenzae. so với nghiên cứu của Trần Thị Kiều Anh tỷ lệ Nelson Textbook of Pediatrics 20th ed, 1371-5. khỏi bệnh là 86,7% và 13,3% bệnh nhi không 9. Clinical and Laboratory Standards Institute khỏi hoặc phải chuyển viện [6]. Có sự khác biệt (2017). Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; 27th ed, pp 68-71. này do chúng tôi là bệnh viện tuyến cuối và luôn 10. Phạm Văn Hoà (2017). Nghiên cứu đặc điểm ở tình trạng quả tải nên khi bệnh nhi đã điều trị dịch tễ học lâm sàng và tính kháng kháng sinh của đỡ, thuyên giảm chúng tôi sẽ chuyển tuyến dưới viêm phổi do vi khuẩn Haemophilus influenzae ở hoặc kê đơn về nhà tiếp tục điều trị. trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương. Luận văn Thời gian điều trị trung bình của đối tượng thạc sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội nghiên cứu là 7,1 ± 4,4 ngày. Kết quả nghiên 333

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tinh-khang-khang-sinh-cua-vi-khuan-haemophilus-influenze-va-ket-qua-dieu-tri-viem-phoi-do-haemophilu-2558955.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY