MangYTe

Tài liệu y khoa

Tình trạng dinh dưỡng và chế độ nuôi dưỡng của bệnh nhi dưới 5 tuổi có phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018

Tình trạng dinh dưỡng và chế độ nuôi dưỡng của bệnh nhi dưới 5 tuổi có phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018
  • Mã tin: 929
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Tình trạng dinh dưỡng và chế độ nuôi dưỡng của bệnh nhi dưới 5 tuổi có phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018 trình bày đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi dưới 5 tuổi trước phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018; Mô tả chế độ ăn của bệnh nhi dưới 5 tuổi sau phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018.

Nội dung Text: Tình trạng dinh dưỡng và chế độ nuôi dưỡng của bệnh nhi dưới 5 tuổi có phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 T×nh tr¹ng dinh D¦ìNG vµ chÕ ®é nu«i D¦ìNG cña bÖnh nhi D¦íI 5 tuæi cã phÉu thuËt ®¦êNG tiªu hãa t¹i khoa Ngo¹i tæng hîp BÖnh viÖn Nhi Trung ¦¬ng n¨m 2018 Nguyễn Minh Trang1, Phạm Duy Tường2 Mục tiêu: 1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi dưới 5 tuổi có phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018; 2. Mô tả chế độ ăn của bệnh nhi dưới 5 tuổi sau phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018. Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 110 bệnh nhi phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa Ngoại tổng hợp bệnh viên Nhi Trung ương từ 1/2018 đến tháng 5/2018. Kết quả: tình trạng dinh dưỡng theo Z-Score: thấp còi (41,8%), nhẹ cân (17,3%), gầy (13,6%). Tình trạng dinh dưỡng theo SGNA: SDD vừa (50%), SDD nặng (3,6%). Thời gian bắt đầu nuôi dưỡng đường miệng trung bình là 3,33 ±1,71 ngày. Phẫu thuật dạ dày được nuối dưỡng đường miệng muộn nhất (5±1,41 ngày), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 Phẫu thuật ngoại nhi của Durakbaşa năm - Địa điểm: Khoa Ngoại tổng hợp 2014 thấy rằng tỉ lệ SDD phẫu thuật tiêu bệnh viện Nhi Trung ương. hóa cao hơn hẳn so với các loại phẫu 2.3. Phương pháp nghiên cứu thuật khác (26,9%) và tập trung ở nhóm 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên trẻ ≤ 60 tháng tuổi [5]. Nếu tình trạng cứu mô tả cắt ngang. dinh dưỡng kém cũng như nuôi dưỡng 2.3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu: Cỡ mẫu sau phẫu thuật không đáp ứng nhu cầu được tính theo công thức ước tính một sẽ làm tăng thêm nguy cơ nghiêm trọng tỷ lệ: như nhiễm trùng vết mổ, chậm liền vết p x (1- p) mổ, nhiễm khuẩn, suy hô hấp, thậm chí n = Z2(1-a/2) ------------- dẫn tới tử vong.Tuy nhiên dinh dưỡng d2 trong điều trị bệnh nhi phẫu thuật tiêu Trong đó: Z = 1,96 ; d = 0,09; p: tỷ hóa vẫn chưa nhận được nhiều sự quan lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân từ một tâm. Nên nghiên cứu “Tình trạng dinh nghiên cứu trước đây tại bệnh viện Nhi dưỡng và chế độ nuôi dưỡng của bệnh Trung ương năm 2014, p=0,338 [6]. nhi dưới 5 tuổi có phẫu thuật đường tiêu Từ đó ta tính được n=106. Lấy cỡ hóa tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện mẫu làm tròn 110 đối tượng. Và được Nhi Trung ương năm 2018” với 2 mục lấy theo phương pháp chọn mẫu theo tiêu: chủ đích dựa vào bệnh nhi được lên lịch 1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng mổ tại khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện của bệnh nhi dưới 5 tuổi trước phẫu Nhi Trung ương. thuật đường tiêu hóa tại khoa Ngoại tổng 2.3.3. Các tiêu chí đánh giá tình hợp Bệnh viện Nhi Trung ương năm trạng dinh dưỡng 2018. - Phương pháp nhân trắc: Thu thập số 2. Mô tả chế độ ăn của bệnh nhi liệu về tuổi, cân nặng, chiều cao. Đánh dưới 5 tuổi sau phẫu thuật đường tiêu giá dinh dưỡng theo chỉ số Z-Score: hóa tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện SDD thể nhẹ cân: CN/T < -2SD; SDD Nhi Trung ương năm 2018. thể thấp còi: Z-Score CC/T < -2SD; SDD thể gầy còm: Z-Score CN/CC < - II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG 2SD [7]. PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp SGNA: Xác định 2.1. Đối tượng nghiên cứu những trẻ em bị suy dinh dưỡng, xác Nghiên cứu được thực hiện trên 110 định những trẻ có nguy cơ cao bị biến bệnh nhi dưới 5 tuổi phẫu thuật đường chứng liên quan đến dinh dưỡng. Dựa tiêu hóa và người trực tiếp chăm sóc trẻ vào những thay đổi của trẻ về cân năng, (bố, mẹ, người thân) tại khoa Ngoại chế độ ăn uống và các đánh giá lâm Tổng hợp bệnh viện Nhi Trung ương. sàng. Phân loại SGNA gồm 3 mức: Bình 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên thường; SDD vừa; SDD nặng [8]. cứu - Phương pháp hỏi khẩu phần ăn 24h: - Thời gian: từ tháng 12/2017 đến Đánh giá khẩu phần ăn để phát hiện sự tháng 5/2018. bất hợp lý (thiếu hụt hoặc thừa) dinh 56

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 dưỡng ngay ở giai đoạn đầu [9]. Hỏi và tĩnh mạch) kể từ lúc ngủ dậy buổi sáng ghi lại tất cả các thực phẩm và nguồn cho tới lúc đi ngủ buổi tối tại thời điểm cung cấp bữa ăn theo bữa mà người ngày đầu tiên sau phẫu thuật. bệnh ăn trong một ngày (cả dịch truyền III. KẾT QUẢ: 3.1. Tình trạng dinh dưỡng trước phẫu thuật Biểu đồ 1. Tình trạng dinh dưỡng theo giới Kết quả ở biểu đồ 1 cho thấy tình trạng thấp nhất 13,6%. Ở cả hai giới nam và nữ dinh dưỡng trước phẫu thuật có tỷ lệ bệnh tỷ lệ bệnh nhi SDD thể thấp còi đều cao nhi SDD thể nhẹ cân chiếm 17,3%, tỷ lệ nhất, tỷ lệ lần lượt là 47,5% và 26,7%. SDD thấp còi chiếm tỷ lệ cao nhất 41,8% SDD gầy còm đều chiếm tỉ lệ thấp nhất ở và bệnh nhi SDD gầy còm chiếm tỉ lệ cả hai giới, nam 16,3% và nữ 15%. Bảng 1. Tình trạng dinh dưỡng theo SGNA và giới Đánh giá dinh dưỡng theo SGNA Giới tính Bình thường SDD vừa SDD nặng n % n % N % Nam 31 28,2 45 40,9 4 3,6 Nữ 20 18,2 10 9,1 0 0,0 Chung 51 46,4 55 50,0 4 3,6 Kết quả ở bảng 1 cho thấy tình trạng 46,4%. Ở giới nam tỉ lệ trẻ SDD vừa dinh dưỡng theo SGNA có tới 50% trẻ có chiếm tỉ lệ cao nhất (40,9%). Trong khi SDD vừa, SDD nặng chiếm 3,6% và tình trẻ nữ có tỉ lệ trẻ bình thường cao nhất trạng dinh dưỡng bình thường chỉ có (18,2%). 57

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 3.2 Chế độ nuôi dưỡng bệnh nhi sau phẫu thuật tiêu hóa Bảng 2. Thời gian bắt đầu nuôi dưỡng đường miệng sau phẫu thuật Phẫu thuật X± SD(ngày)* Min -Max (Kruscal - Wallis test) Thực quản 4,0±1,4 3- 5 Dạ dày 5,0±1,4 4- 6 Ruột non 4,9±2,0 1-7 p

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 Bảng 3. Các chất sinh năng lượng trong khẩu phần 24h ngày đầu ăn lại sau phẫu thuật (bao gồm cả dinh dưỡng tĩnh mạch) % đạt được Thực tế Nhu cầu khuyến Nhóm tuổi theo khuyến X±SD nghị(*) nghị

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 so với nghiên cứu ở Khoa Phẫu thuật do phù hợp với sinh lý, ít biến chứng, Nhi khoa, Đại học Y khoa Medeniyet İs- niêm mạc ruột được bảo tồn, duy trì tanbul, İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2014 được chức năng ruột, ít bị thẩm lậu vi [5]. Với tình trạng SDD trước phẫu thuật khuẩn và chi phí thấp hơn so với phương hệ kết hợp với miễn dịch của trẻ chưa pháp nuôi ăn ngoài đường tiêu hóa.Chỉ hoàn thiện, cơ thể trẻ liên tục tiếp xúc định dinh dưỡng qua đường tiêu hóa khi với những yếu tố môi trường, bệnh tất đòi hỏi phải hỗ trợ dinh dưỡng, ruột còn làm cho trẻ dễ mắc bệnh và rơi vào vòng hoạt động, khi không có chống chỉ định xoắn bệnh lý nhiễm trùng và SDD. (không tắc ruột, không chảy máu ruột Đánh giá tình trạng theo đánh giá tình cấp, không có miệng nối mới, không có trạng dinh dưỡng của bệnh nhi bằng bộ rò, sau đại phẫu vùng bụng, viêm ruột… công cụ SGNA có tỉ lệ tình trạng dinh ), phụ thuộc vào khả năng nuốt và không dưỡng bình thường chiếm 46,4%, trẻ có có tắc nghẽn thực quản và dạ dày. Chức SDD vừa là 50%, SDD nặng chiếm năng đường ruột hoạt động trở lại sau 8 3,6%. Tỉ lệ SDD vừa trong nghiên cứu giờ và nửa đời sống của tế bào ruột là 24 này của chúng tôi cao hơn so với nghiên giờ nếu không cho ăn đường ruột sớm cứu đáng giá tình dinh dưỡng chủ quan thì các tế bào này có thể bị hoại tử và hệ toàn cầu cho trẻ em của Donna J Secker vi khuẩn đường ruột sẽ thẩm lậu qua năm 2007 (36%) [8]. Tuy nhiên về tỉ lệ ruột vào máu. Đó chính là lý do có rất suy dinh dưỡng nặng này thấp hơn so nhiều nghiên cứu tiến hành nuôi sớm với nghiên cứu của của Donna J Secker người bệnh trong vòng 24 giờ đầu sau năm 2007 (15%) [8]. phẫu thuật. Một số nghiên cứu đã chỉ ra Chế độ nuôi dưỡng sau phẫu thuật. dinh dưỡng ruột sớm có tác dụng phục Kết quả theo nghiên cứu của chúng hồi nhanh các nhung mao ruột, giảm tôi cho thấy thời gian bắt đầu ăn đường thẩu lậu vi khuẩn, giảm các biến chứng miệng của bệnh nhi là 3,33±1,71 ngày và giảm thời gian nằm viện. Tuy nhiên sau phẫu thuật. Thời gian nuôi dưỡng thức tế do phẫu thuật viên lo ngại biến trung bình giữa các loại phẫu thuật có sự chứng dò bục miệng nối ống tiêu hóa khi khác biệt có ý nghĩa thống kê (p

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 cấp chiếm tỉ lệ thấp là căng tin bệnh viên - Thời gian bắt đầu nuôi dưỡng đường (38%) và gia đình tự nấu (10%). Nghiên miệng trung bình là 3,33±1,71 ngày. cứu này kết quả cho thấy rằng hầu hết Thời gian bắt đầu nuôi dưỡng đường các thành phần trong bữa ăn của trẻ đều miệng ở bệnh nhi phẫu thuật dạ dày là không đáp ứng được so với khuyến nghị muộn nhất (5±1,41 ngày). đưa ra. Năng lượng chỉ đạt khoảng 20- - Khẩu phần ăn 24h ngày đầu ăn lại 55%. Tỉ lệ % đạt được nhu cầu cao nhất sau phẫu thuật thực tế chủ yếu được mua nhóm trẻ 6-11 tháng (56,3%) và thấp hàng ăn ngoài bệnh viện và hầu hết đều nhất là nhóm trẻ từ 3-5 tuổi (26,1%). không đạt nhu cầu khuyến nghị về năng Nhu cầu protein trong nghiên cứu của lượng. Thành phần các chất sinh năng chúng tôi, khẩu phần protein đáp ứng lượng chưa cân đối với protein là nguồn trên 100% đáp ứng cao hơn so với nhu cung cấp năng lượng chính. cầu khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng đưa ra chỉ có duy nhất nhóm tuổi 3-5 Khuyến nghị tuổi (63%) có % so với nhu cầu thấp - Bệnh nhi có chỉ định mổ ống tiêu nhất. Tuy nhiên nhu cầu đat được của hóa cần được khám để đánh giá tình lipit (28-60%) và glucid (20-30%) thấp trạng dinh dưỡng và tư vấn chế độ dinh hơn so với nhu cầu khuyến nghị. Vậy dưỡng trước và sau phẫu thuật để hỗ trợ khẩu phần thực tế 24h của trẻ nguồn dinh dưỡng đầy đủ trước phẫu thuật cung cấp chính năng lương là protein, cũng như chế độ nuôi dưỡng sau phẫu kết quả này khác so với nghiên cứu của thuật với bệnh nhi có suy dinh dưỡng. Nguyễn Thị Yến và cộng sự thực hiện tại - Nên nuôi dưỡng người bệnh sớm cộng đồng năm 2013 (năng lượng khẩu nhất có thể. Cần có sự phối hợp chặt chẽ phần chủ yếu do glucid cung cấp) [12]. giữa bác sỹ điều trị và bác sỹ dinh dưỡng lâm sàng xây đựng chế độ nuôi dưỡng IV. KẾT LUẬN cung cấp đủ cả 3 chất glucid, lipid, pro- 1. Tình trạng dinh dưỡng trước tein cũng như khoáng chất và vitamin, phẫu thuật ống tiêu hóa. đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Suy dinh dưỡng chiếm tỷ lệ khá cao ở trẻ phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung 1. Artinian V., Krayem H., và DiGiovine B. ương: (2006). Effects of Early Enteral Feeding - Tình trạng dinh dưỡng đánh giá theo on the Outcome of Critically Ill Mechan- chỉ Z-Score là 41,8% SDD thể thấp còi, ically Ventilated Medical Patients. 17,3% SDD thể nhẹ cân, SDD thể gầy CHEST, 129(4), 960–967. còm chiếm 13,6%. 2. Weimann A., Braga M., Harsanyi L. và - Tình trạng dinh dưỡng đánh giá theo cộng sự. (2006). ESPEN Guidelines on Đánh giá tình trạng dinh dưỡng toàn Enteral Nutrition: Surgery including diện đối tượng (SGNA) là 50% trẻ có Organ Transplantation. Clin Nutr, 25(2), SDD vừa, 3,6% SDD nặng. 224–244. 2. Nuôi dưỡng trẻ sau phẫu thuật 3. Phạm Thị Thu Hương và Cao Thị Thu tiêu hóa. Hương (2015). Tình trạng dinh dưỡng 61

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 của trẻ em nằm viện tại bệnh viện Nhi How to Perform Subjective Global Nu- Trung ương. Tạp chí Y học Dự phòng, số tritional Assessment in Children. J Acad 3 (163) 2015. Nutr Diet, 112(3), 424–431.e6. 4. Tell G, Tangvik R, và Guttormsen A et al 9. Phạm Duy Tường (2012). Dinh dưỡng và (2015). Nutritional risk profile in a uni- an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, versity hospital population. Clin Nutr, Hà Nội. 34(4), 705–711. 10.Chu Thị Phương Mai (2014). Đánh giá 5. Durakbaşa Ç.U., Fettahoğlu S., Bayar A. tình trạng suy dinh dưỡng và một số yếu và cộng sự. (2014). The Prevalence of tố ảnh hưởng đến dinh dưỡng của trẻ từ Malnutrition and Effectiveness of 6-24 tháng tuổi tại phòng khám dinh STRONGkids Tool in the Identification of dưỡng- Bệnh viện Nhi Trung ương năm Malnutrition Risks among Pediatric Sur- 2013-2014. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ đa gical Patients. Balk Med J, 31(4), 313– khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, 31-32. 321. 11.Chu Thị Tuyết (2013). Hiệu quả dinh 6. Trần Thị Minh Nguyệt (2014). Đánh giá dưỡng toàn diện cho bệnh nhân phẫu kiến thức về thực hành nuôi dưỡng và thuật ổ bụng-tiêu hóa mở có chuẩn bị tại hiệu quả của việc tham vấn nuôi dưỡng khoa Ngoại bệnh viên Bạch Mai. Luận cho các bà mẹ có con bị SDD tại Bệnh án tiến sỹ, Viện Vệ sinh Dịch tể Trung viện Nhi Ttrung Ương. Luận văn thạc sỹ ương. y học, Trường Đại học Y Hà Nội, 36-40. 12.Nguyễn Thị Yến (2013). Tình trạng dinh . dưỡng và khẩu phần ăn 24h của trẻ em 7. Lê Thị Hương (2015). Dinh dưỡng cộng từ 24-59 tháng tuổi tại xã Xuân Quang, đồng. Nhà xuất bản Yhọc, Hà Nội,193- Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Khóa luận tốt 200. nghiệp cử nhân y khoa, Trường Đại học 8. Secker D.J. và Jeejeebhoy K.N. (2012). Y Hà Nội, 33-35 62

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 Summary NUTRITIONAL STATUS AND DIETARY INTAKE OF GASTROINTESTI- NAL SURGERY CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD AT VIETNAM NA- TIONAL HOSPITAL OF PEDIATRICS IN 2018 Study objective: 1. To assess nutritional status of children under 5 years old having gastrointestinal surgery at Vietnam National Hospital of Pediatrics in 2018. 2. To de- scribe the dietary intake of gastrointestinal post- surgery children under 5 years old at Vietnam National Hospital of Pediatrics in 2018. Methods: A-cross – sectional study was conducted on 110 children with gastrointestinal surgery at Vietnam National Hos- pital of Pediatrics from Dec 2017 to May 2018. Results: Nutritional status classified by Z-score: underweight (17.3%), stunting (41.8%) and wasting (13.6%) Nutritional status as per SGNA: Moderately malnourished (32.3%), severely malnourished (64.6%). Oral feeding started 3.33 ±1.71 days after the surgery. Patients with gastric surgery had the latest initiation of oral feeding (5±1.41 days). 52% of the patients’ diets were provided by the restaurants outside the hospital. The dietary energy intake on the first day of oral feeding after surgery met only 25-55% of the recommended dietary allowance and pro- tein was the main source of energy. Conclusion: Malnutrition among children under 5 years with gastrointestinal surgery was high. The restaurant outside hospital was the major food provider. The diet on the first day of oral feeding after surgery was not bal- anced and had low energy compared to the recommended dietary allowance. Recom- mendations: The gastrointestinal surgery children need nutritional status assessment and have proper nutritional intervention. Diet of gastrointestinal surgery children need special attention on energy requirement, nutrition balance and food safety. Keywords: Gastrointestinal surgery, nutritional status, SGNA. 63

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 NHU CÇU CUNG CÊP SUÊT ¡N BÖNH Lý CHO NG¦êI BÖNH T¹I BÖNH VIÖN §¹I HäC Y Hµ NéI N¡M 2016- 2017 Nguyễn Thị Hương Lan , Nguyễn Thị Dung , Nguyễn Thị Hiền , Nguyễn Công Thành, Nguyễn Huy Bình Dinh dưỡng điều trị là một biện pháp không thể thiếu được trong các biện pháp điều trị tổng hợp cho người bệnh. Do vậy, nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 130 người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhằm mục tiêu đánh giá nhu cầu cung cấp suất ăn bệnh lý và mô tả kiến thức, thái độ và thực hành của người bệnh về suất ăn bệnh lý. Kết quả cho thấy có 53,8% người bệnh sử dụng suất ăn bệnh lý, 80% người bệnh cho rằng chế độ ăn bệnh lý là cần thiết. Một nửa (50,0%) người bệnh luôn luôn ăn hết suất ăn và có đến 81,4% người bệnh mong muốn tiếp tục ăn suất ăn bệnh lý. Kết luận: Tỷlệ người bệnh có kiến thức về chế độ ăn bệnh lý và nguyện vọng sử dụng chế độ ăn bệnh lý khá cao trong khi tỉ lệ người bệnh hiện đang sử dụng chế độ ăn bệnh lý lại khá thấp, cần mở rộng việc cung cấp suất ăn bệnh lý đến toàn viện. Từ khóa: Suất ăn bệnh lý, Kiến thức, Thực hành, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. I. ĐẶT VẤN ĐỀ cũng ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa thần Chế độ ăn và dinh dưỡng hợp lý là yếu kinh và thể dịch. Ăn còn nhằm mục đích tố quan trọng để tăng cường và duy trì phòng bệnh, khi bệnh còn đang ở giai sức khỏe tốt trong suốt cả cuộc đời con đoạn phát triển kín đáo, chế độ ăn hợp lý, người. Đặc biệt đối với người bệnh, dinh khoa học có thể ngăn chặn sự phát triển dưỡng là một phần không thể thiếu được của bệnh. Ăn còn là biện pháp để đề trong các biện pháp điều trị tổng hợp và phòng các bệnh cấp tính khỏi trở thành chăm sóc toàn diện. Khi chế độ ăn cho mạn tính [2]. người bệnh không đáp ứng đủ nhu cầu Tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Khoa chất dinh dưỡng cần thiết và không phù Dinh dưỡng lâm sàng được thành lập, hợp với tình trạng bệnh lý thì hậu quả làm thực hiện công tác dinh dưỡng trong bệnh tăng tỉ lệ suy dinh dưỡng ở người bệnh viện như hoạt động khám tư vấn dinh nằm viện.[1] dưỡng, cung cấp suất ăn bệnh lý cho Ăn điều trị có tác dụng trực tiếp tới người bệnh… Nhằm nâng cao chất lượng căn nguyên bệnh và căn nguyên sinh bệnh viện, hướng đến sự hài lòng người bệnh như các bệnh nhiễm khuẩn, ngộ độc bệnh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề thức ăn, hôn mê do đường huyết cao, tài này nhằm mục tiêu đánh giá nhu cầu thiếu vitamin, suy dinh dưỡng... Ăn điều cung cấp suất ăn bệnh lý và mô tả kiến trị còn nhằm tăng sức đề kháng chung thức, thái độ và thực hành của người bệnh của cơ thể chống lại bệnh tật. Ăn uống về suất ăn bệnh lý. TS.BS. – Trường ĐH Y Hà Nội Ngày nhận bài: 25/02/2019 1 Email: huonglandd@hmu.edu.vn Ngày phản biện đánh giá: 5/03/2019 2CN. – Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An Ngày đăng bài: 29/03/2019 3CN. – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 4TS.BS. Trường ĐH Y Hà Nội 64

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong đó: n: là cỡ mẫu nghiên cứu; Z: 2.1 Đối tượng nghiên cứu độ tin cậy mong muốn tương đương với Người bệnh đang điều trị nội trú tại 4 độ chính xác α= 0,05 nên Z= 1,96; p: theo khoa: Khoa Ngoại A, khoa Ngoại B, khoa nghiên cứu thử nghiệm trước khi tiến Nội tổng hợp, khoa Ung bướu và Chăm hành nghiên cứu, tỷ lệ người bệnh sử sóc giảm nhẹ Bệnh viện Đại học Y Hà dụng suất ăn bệnh lý tại các khoa này là Nội. 35% nên p= 0,35; ε : chọn ε= 0,25. Tính 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng được n = 114; lấy 10% dự phòng từ chối nghiên cứu: tham gia nghiên cứu nên số nên cỡ mẫu Đối tượng được lựa chọn vào nghiên nghiên cứu là 130. cứu là người bệnh nằm điều trị trong thời Cách chọn mẫu: chọn mẫu phân gian nghiên cứu. Các đối tượng giao tiếp tầng,mỗi tầng là một khoa, khi đó cỡ mẫu tốt và biết tình trạng sức khỏe của mình. mỗi tầng được tính theo công thức: 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ đối tượng nghiên cứu ni = n Ni/N Những người bệnh không có khả năng tiếp xúc. Trong đó : Những người bệnh không hợp tác, ni: Cỡ mẫu của tầng i; n: Cỡ mẫu của không đồng ý tham gia nghiên cứu. tất cả các tầng 2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu Ni: Dân số của tầng i; N: Dân số của Nghiên cứu thực hiện tại 4 khoa: khoa quần thể Ngoại A, khoa Ngoại B, khoa Nội tổng Mẫu tại mỗi tầng được lựa chọn theo hợp, khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm phương pháp chọn mẫu ngẫu nghiên đơn, nhẹ - Bệnh viện Đại học Y HàNội trong dựa trên danh sách số bệnh nhân nằm tại khoảng thời gian từ tháng 08/2016- khoa và đủ tiêu chuẩn chọn đối tượng 05/2017. nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. 2.4. Đạo đức nghiên cứu : Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ Đối tượng nghiên cứu được cung cấp mẫu theo tỉ lệ đầy đủ thông tin về nghiên cứu. Đối p(1-p) tượng tham gia nghiên cứu hoàn toàn tự n = Z2(1- α/2) ----------- nguyện và có quyền rút lui khỏi nghiên (pε)2 cứu bất cứ khi nào. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1. Phân bố đối tượng theo tuổi Nhóm tuổi ( năm ) Tần số (n) Tỷ lệ (%)

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 Biểu đồ 1. Tỷ lệ người bệnh sử dụng chế độ ăn bệnh lý Tỷ lệ người bệnh sử dụng suất ăn bệnh lý là 53,8%, còn 46,2% người bệnh không sử dụng suất ăn bệnh lý. Bảng 2. Mức độ hài lòng của người bệnh về suất ăn bệnh lý Mức độ hài lòng Tần số (n) Tỷ lệ (%) Rất hài lòng 9 12,8 Suất ăn bệnh lý Hài lòng 51 72,9 Không hài lòng 10 14,3 Tổng 70 100,0 Hài lòng 43 61,4 Thái độ của nhân viên Chấp nhận được 23 32,9 phục vụ ăn uống Không hài lòng 4 5,7 Tổng 70 100,0 Trong tổng số 70 người bệnh ăn suất 14,3%. Có 43 người bệnh chiếm 61,4% ăn thì có 9 người bệnh rất hài lòng chiếm hài lòng, 23 người bệnh với tỷ lệ 32,9% 12,8%, 51 người bệnh hài lòng về suất ăn có thái độ chấp nhận và 4 người bệnh bệnh lý chiếm 72,9% và có 10 người không hài lòng với thái độ phục vụ của bệnh không hài lòng về suất ăn chiếm nhân viên chiếm 5,7% tổng số. Biểu đồ 2. Thực hành sử dụng chế độ ăn bệnh lý của người bệnh Có 50,0% người bệnh luôn luôn ăn hết suất ăn, 38,6% người bệnh tùy lúc và 11,4% người bệnh không bao giờ ăn hết suất ăn bệnh lý. 66

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 Biểu đồ 3. Thái độ của người bệnh về ăn suất ăn bệnh lý Có đến 80% người bệnh cho rằng việc và không có cũng được và 4,3% người sử dụng suất ăn là rất cần thiết, 15,7% bệnh không trả lời. người bệnh có ý kiến rằng có cũng được Bảng 3. Mối liên quan giữa kiến thức của người bệnh với nhu cầu ăn suất ăn bệnh lý Có ăn suất ăn Không ăn suất ăn OR Kiến thức của người bệnh p bệnh lý bệnh lý 95% CI Có biết bệnh viện cung cấp 67 42 suất ăn bệnh lý 61,46% 38,54% 9,571

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 Trong số bệnh nhân đang sử dụng chế hài lòng chiếm 12,8%, 51 người bệnh độ ăn bệnh lý thì có 81,4% người bệnh hài lòng về suất ăn bệnh lý chiếm 72,9% muốn tiếp tục sử dụng và 14,6% người và có 10 người bệnh không hài lòng về bệnh không muốn tiếp tục sử dụng suất suất ăn chiếm 14,3%. So sánh với ăn bệnh lý. nghiên cứu của Nguyễn Văn Út và cộng BÀN LUẬN sự tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương vào Độ tuổi trung bình của đối tượng năm 2008 cho biết có 88,3% người bệnh nghiên cứu: 52,13 ± 15,55 tuổi, cao nhất hài lòng về suất ăn bệnh lý [4]. Khảo sát là 87 tuổi và thấp nhất là 14 tuổi. Nhóm tại Bệnh viện Nhi Đồng II cho kết quả tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 40 - 59 với cao 100% bệnh nhân hài lòng với chế độ tỷ lệ 43,1%, nhóm < 40 tuổi chiếm ăn cháo và 98% bệnh nhân hài lòng với 22,3% và nhóm > 60 tuổi chiếm 34,6%. chế độ ăn cơm tại bệnh viện [5]. Kết quả So sánh với nghiên cứu của Đỗ Thị Lan nghiên cứu của chúng tôi có sự tương (2015), tuổi trung bình của đối tượng đồng với 2 nghiên cứu trên, đa số người trong nghiên cứu là 51,54 ± 15,63 tuổi. bệnh hài lòng với suất ăn bệnh lý, chỉ Nhóm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất trong có một tỷ lệ nhỏ người bệnh chưa hài nghiên cứu là nhóm từ 40-60 với tỷ lệ lòng. 47,6% [3]. Kết quả nghiên cứu khá đồng Nghiên cứu của chúng tôi tìm thấy đều với kết quả nghiên cứu trước, có thể mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thấy nhóm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhấtchủ giữa 2 nhóm người bệnh có biết và yếu là nhóm trong độ tuổi lao động. không biết đến việc bệnh viện có cung Về thực trạng sử dụng suất ăn bệnh cấp suất ăn bệnh lý với tỉ lệ ăn suất ăn lý, hiện tại có 46,2% người bệnh không bệnh viện. Cụ thể nhóm có biết bệnh ăn suất ăn bệnh lý và 53,8% người bệnh viện có cung cấp suất ăn bệnh lý có tỷ lệ ăn suất ăn bệnh lý. Có 80,0% người bệnh ăn suất ăn cao gấp 9,5 lần nhóm không có sử dụng suất ăn cho rằng việc sử dụng biết đến (OR= 9,5; 95% CI: 2,6-34,4)). suất ăn là rất cần thiết, 15,7% có ý kiến Nhóm người bệnh được tư vấn dinh rằng có cũng được và không có cũng dưỡng trong quá trình nằm viện có tỉ lệ được và 4,3% người bệnh không trả lời. ăn suất ăn bệnh lý cao gấp 6,1 lần nhóm So sánh với kết quả của Đỗ Thị Lan không được tư vấn dinh dưỡng (OR= (2015) có 59,2% người bệnh cho rằng 6,1; 95% CI: 2,7 – 13,5). Nghiên cứu việc ăn suất ăn bệnh lý là cần thiết, của Đỗ Cẩm Nhung và Lại Thị Minh 34,0% người bệnh có ý kiến ngược lại là Hằng cũng cho kết quả tương tự [6],[7]. không cần thiết và 6,8% không biết [3]. Có thể thấy, tư vấn dinh dưỡng cho Như vậy có thể thấy thái độ của người người bệnh có vai trò rất quan trọng và bệnh đối với việc nhận thức được vai trò rất cần thiết. Qua quá trình tư vấn dinh của dinh dưỡng cũng như việc tin tưởng dưỡng, người bệnh hiểu được tầm quan sử dụng suất ăn bệnh lý tại bệnh viện trọng của dinh dưỡng trong quá trình ngày càng cao. điều trị và phòng ngừa bệnh tật từ đó tin Khi được hỏi về mức độ hài lòng về tưởng lựa chọn suất ăn bệnh lý. suất ăn bệnh lý trong tổng số 70 người Về thực hành ăn suất ăn bệnh lý, có bệnh ăn suất ăn thì có 9 bệnh nhân rất 50,0% người bệnh luôn luôn ăn hết suất 68

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 ăn, 38,6% người bệnh tùy lúc và 11,4% lượng điều trị cũng như tình trạng dinh người bệnh không bao giờ ăn hết suất ăn dưỡng bệnh nhân. Có đến 81,4% người bệnh lý. Theo nghiên cứu của Phạm Văn bệnh mong muốn tiếp tục ăn suất ăn Khôi (2011) có 64,4% người bệnh ăn hết bệnh lý vì vậy cần tiếp tục mở rộng việc suất ăn ở bệnh viện [8], so với với kết cung cấp suất ăn bệnh lý đến toàn bệnh quả nghiên cứu của Trần Lệ Giang viện. Ngoài ra,cần tăng cường trao đổi (2013) khi tỷ lệ người bệnh ăn hết suất truyền thông đến các lãnh đạo, bác sỹ, y là 42,9% và tỷ lệ không ăn hết là 57,1% tá, người bệnh và người nhà người bệnh [9]. Số bệnh nhân không ăn hết suất để các đối tượng này hiểu đúng về vai chiếm tỉ lệ khá cao, cần có biện pháp cải trò của dinh dưỡng và suất ăn bệnh lý thiện nhằm giúp người bệnh ăn hết suất nhằm tăng tỷ lệ người bệnh sử dụng suất ăn bệnh lý bởi nếu không ăn hết suất, ăn bệnh lý đạt trên 70% theo tiêu chuẩn nhu cầu năng lượng và các chất dinh của Bộ Y tế. dưỡng không đủ so với nhu cầu khuyến nghị. Tình trạng kéo dài bệnh nhân có TÀI LIỆU THAM KHẢO nguy cơ suy dinh dưỡng cao và ảnh 1 Trần Khánh Thu (2016). Hiệu quả can hưởng đến quá trình điều trị. Trong số thiệp tư vấn dinh dưỡng và cung cấp chế những người bệnh có ăn suất ăn bệnh lý độ ăn cho người bệnh chạy thận chu kì thì có 81,4% người bệnh mong muốn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. tiếp tục ăn suất ăn bệnh lý và 14,6% Tạp chí Y học Việt Nam 4(2), 119-124. 2 Bộ Y Tế (2015). Hướng dẫn điều trị dinh người bệnh không muốn tiếp tục ăn suất dưỡng lâm sàng, Hà Nội. ăn bệnh lý. Những lý do người bệnh 3 Đỗ Thị Lan (2015). Đánh giá nhu cầu không muốn tiếp tục ăn suất ăn bệnh lý khám, tư vấn dinh dưỡng và cung cấp có thể do cảm thấy không hợp khẩu vị suất ăn điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh hay chuẩn bị ra viện nên không tiếp tục viện Đại học Y Hà Nội năm 2015. ăn suất ăn bệnh lý. Trường Đại học Y Hà Nội. 4 Nguyễn Văn Út (2008). Sự hài lòng của IV. KẾT LUẬN bệnh nhân nội trú về tình hình cung cấp Số bệnh nhân cho rằng chế độ ăn thức ăn cho của khoa dinh dưỡng tại bệnh lý là rất cần thiết chiếm tỉ lệ cao bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2008, (80%). Lí giải điều này, chúng tôi cho Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, rằng hiện nay phương tiện truyền thông 14(2), 115. phát triển mạnh mẽ, người bệnh dễ dàng 5 Phan Thị Mãnh (2009). Khảo sát sự hài tìm hiểu các kiến thức về dinh dưỡng lòng đối với chế độ ăn ở Bệnh viện Nhi đồng II, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí cũng như tầm quan trọng của dinh Minh, 13(5), 73-75. dưỡng đối với sức khỏe. Trong thực 6 Nguyễn Thị Cẩm Nhung (2010). Tình hành sử dụng suất ăn bệnh lý, có 50% trạng dinh dưỡng và chế độ ăn uống của người bệnh luôn luôn ăn hết suất ăn, số người bệnh cao tuổi tại bệnh viện lão con lại có thể do tình trạng bệnh lý dẫn khoa Trung Ương. Trường đại học Y Hà đến cảm giác mệt mỏi, chán ăn, cần có Nội. biện pháp cải thiện nhằm nâng cao chất 7 Lại Thị Minh Hằng (2007). Thực trạng 69

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 sử dụng dịch vụ ăn uống tại Bệnh viện tháo đường tại Bệnh viện Bạch Mai. Bạch Mai Hà Nội. Trường Đại học Y Hà Trường Đại học Y Hà Nội. Nội. 9 Trần Lệ Giang (2007). Nghiên cứu thực 8 Phạm Văn Khôi (2011). Thực hành tư trạng nuôi dưỡng bệnh nhân đái tháo vấn dinh dưỡng, nuôi dưỡng và tình đường tại bệnh viện Bạch Mai. Trường trạng dinh dưỡng của bệnh nhân đái Đại học Y Hà Nội. Summary DEMAND FOOD PROVIDING FOR PATIENTS IN HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL IN 2016-2017 Nutritional treatment is an indispensable therapy for integrated treatments for patients. Therefore, a cross-sectional descriptive study carried out on 130 Inpatients at Hanoi Med- ical University Hospital aimed at assessing the need to provide meals for patients and de- scribing the Patients’ knowledge, attitudes and practices on pathological meals. The result showed that 53.8% of patients used meals in hospital, 80% of patients had good knowledge about pathological diet. Half (50.0%) of patients always finished the meals and up to 81.4% of patients wanted to continue eating the pathological meals. Conclusions: The pro- portion of patients who had knowledge about the pathological diet and would like to use a pathological diet is quite high while the proportion of patients currently using patholog- ical diets was quite low. It is, then, necessary to expand the supply of pathological diet to the entire hospital. Keywords: Meals for patients, Knowledge, Practice, Hanoi Medical University Hos- pital. 70

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tinh-trang-dinh-duong-va-che-do-nuoi-duong-cua-benh-nhi-duoi-5-tuoi-co-phau-thuat-duong-tieu-hoa-tai-2569761.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY