MangYTe

Tài liệu y khoa

Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của trẻ học tại trường mầm non xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của trẻ học tại trường mầm non xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
  • Mã tin: 799
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của trẻ học tại trường mầm non xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 nghiên cứu mô tả tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn bán trú của trẻ tại trường mầm non xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

Nội dung Text: Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của trẻ học tại trường mầm non xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 1 - 2022 embryonic development of the zebrafish”, zebrafish and RAW264.7 macrophages”, Marine Developmental Dynamics, 203(3), pp.253-310. Drugs, 13(9), pp. 5593-5605. 2. Cassar , S. et al. (2020), “Use of Zebrafish in 6. Rincon, M. (2012), “Interleukin-6: from an Drug Discovery Toxicology”. Chemical Research in inflammatory marker to a target for inflammatory Toxicology, 33(1): pp. 95-118. diseases”, Trends Immunol, 33(11), pp.571-577. 3. Duan, J. et al. (2013), “Toxic effects of silica 7. Vliegenthart, A. D. et al. (2014), “Zebrafish as nanoparticles on zebrafish embryos and larvae”, model organisms for studying drug-induced liver PLoS ONE, 8(9), pp.74606. injury”, British Journal of Clinical Pharmacology, 4. Pan, Y. et al. (2013), “High-sensitivity real-time 78(6), pp.1217-1227. analysis of nanoparticle toxicity in green 8. Rafferty, S.A. and Quinn, T.A. (2018), “A fluorescent protein-expressing zebrafish”, Small, beginner's guide to understanding and 9(6), pp.863-869. implementing the genetic modification of 5. Tang, H. et al. (2015), “Micrometam C protects zebrafish”. Progress in Biophysics and Molecular against oxidative stress in inflammation models in Biology, 138, pp. 3-19. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN ĂN CỦA TRẺ HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON XÃ HẢI LỰU, HUYỆN SÔNG LÔ, TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2021 Đoàn Thị Nhung*, Trần Thị Hồng Vân*, Nguyễn Thị Thanh Tâm*, Hoàng Văn Lâm* TÓM TẮT A cross-sectional study was conducted about a dietary survey on 448 children who study at Hai Luu 70 Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành trên 448 kindergarten in 2021 with the aim of describing the trẻ học tại trường mầm non xã Hải Lựu năm 2021 với nutritional status and semi-boarding diets of children mục tiêu mô tả tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần at kindergarten in Hai Luu commune, Song Lo district, ăn bán trú của trẻ tại trường mầm non xã Hải Lựu, Vinh Phuc province in 2021. The method of assessing huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Phương nutritional status is based on the WHO growth pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng dựa theo chuẩn standards in 2007 and the assessment of children's tăng trưởng của WHO năm 2007 và đánh giá khẩu diets according to the nutritional needs recommended phần ăn của trẻ theo Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị for Vietnamese people by the Institute of Nutrition in cho người Việt Nam của Viện Dinh dưỡng năm 2016. 2016. Research results show that the overall rate of Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng malnutrition in children is 4,0%, of which underweight chung ở trẻ là 4,0% trong đó suy dinh dưỡng thể nhẹ is 2,0%, stunting is 3,3%, emaciation is 0,0% and cân là 2,0%, thể thấp còi là 3,3%, thể gầy còm là there were no cases of overweight or obese children. 0,0% và không có trường hợp trẻ thừa cân béo phì. The average energy in a child's diet at school is 555,7 Năng lượng trung bình trong khẩu phần của trẻ tại kcal. The percentage of energy provided by Protein, trường là 555,7 kcal. Tỷ lệ % năng lượng do Protein, Lipid, and Glucid all meet the recommended needs. Lipid, Glucid cung cấp đều đạt mức nhu cầu khuyến Thus, the rate of malnutrition among preschool nghị. Như vậy, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em lứa tuổi children is low compared to the national average, and mầm non ở mức thấp so với trung bình chung của cả the children's semi-boarding diets at school have nước và khẩu phần ăn bán trú của trẻ tại trường đã provided a relatively sufficient amount of energy cung cấp tương đối đầy đủ năng lượng theo nhu cầu according to the children's needs. của trẻ. Keywords: Children, nutritional status, dietary Từ khóa: Trẻ em, tình trạng dinh dưỡng, khẩu intake, preschool. phần ăn, trường mầm non. SUMMARY I. ĐẶT VẤN ĐỀ THE NUTRITIONAL STATUS AND Theo UNICEF năm 2016, trên thế giới có CHILDREN'S FOOD OF CHILDREN AT HAI khoảng 154,8 triệu (22,9%) trẻ em dưới 5 tuổi bị LUU COMMUNE KINDERGARTEN, SONG LO thấp còi; 52 triệu trẻ dưới 5 tuổi bị gầy còm DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE IN 2021 (7,7%); 40,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị thừa cân (6,0%) [1]. Dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với trẻ em, dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng ở *Trường Đại học Y dược Thái Nguyên hiện tại mà còn tác động lâu dài đến sức khỏe của Chịu trách nhiệm chính: Trần Thị Hồng Vân trẻ. Đặc biệt trong 1000 ngày đầu đời, dinh dưỡng Email: hyppocrateyk88@gmai.com rất quan trọng trong sự phát triển não bộ [2]. Ngày nhận bài: 22.4.2022 Ngày phản biện khoa học: 15.6.2022 Tại Việt Nam, với sự thay đổi nhanh chóng Ngày duyệt bài: 22.6.2022 những thói quen dinh dưỡng, chúng ta đang đối 309

vietnam medical journal n01 - JULY - 2022 mặt với “gánh nặng kép về dinh dưỡng”. Tỉ lệ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 đủ tiêu chuẩn tham gia thừa cân béo phì đang gia tăng trong khi tỉ lệ nghiên cứu. suy dinh dưỡng, nhất là suy dinh dưỡng thể thấp 2.4 Biến số, chỉ số nghiên cứu. Nhóm biến còi vẫn đang giảm chậm. Theo kết quả cuộc số, chỉ số về tình trạng dinh dưỡng của các đối Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc 2019 – 2020 tượng được nghiên cứu: Tuổi, giới tính, dân tộc của Viện dinh dưỡng quốc gia cho biết tỉ lệ suy của trẻ; Chiều cao, cân nặng của trẻ; BMI; Tỉ lệ dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi trên suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi, gầy còm, thừa toàn quốc tiếp tục giảm còn 11,5% , tỉ lệ suy cân béo phì; Mức độ suy dinh dưỡng. dinh dưỡng thấp còi là 19,6%, tỉ lệ thừa cân béo Nhóm biến số, chỉ số về khẩu phần ăn của trẻ phì ở trẻ em học đường (5-19 tuổi) tăng từ 8,5% tại trường: Năng lượng khẩu phần bữa ăn tại năm 2010 lên tới 19,0% năm 2020. [3]. trường; Thành phần các chất dinh dưỡng; Sự Tại tỉnh Vĩnh Phúc, những nghiên cứu về tình cân đối các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trạng dinh dưỡng của trẻ còn khiêm tốn. Theo trong khẩu phần, mức đáp ứng nhu cầu năng nghiên cứu tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, lượng và các chất dinh dưỡng so với nhu cầu năm 2013, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 khuyến nghị. tuổi thể nhẹ cân, thấp còi, và gầy còm lần lượt là 2.5. Phương pháp thu thập số liệu. Phỏng 11,2%, 30,2% và 7,1%[4]. Trên toàn tỉnh, số vấn bằng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn, cân đo liệu thống kê năm 2017 cho thấy tỉ lệ trẻ em chiều cao cân nặng của trẻ (sử dụng cân điện tử dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng nhẹ cân là 8,66%, Omron và thước đo Unicef), cân đong thực phẩm suy dinh dưỡng thấp còi là 12,0% [5]. 3 ngày liên tiếp của trẻ ở trường và quy đổi thực Xã Hải Lựu là một xã vùng nông thôn miền phẩm về sống sạch. Từ đó tính được mức năng núi, xa trung tâm, còn nhiều khó khăn về kinh lượng, thành phần các chất dinh dưỡng và mức tế. Vậy thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em lứa đáp ứng nhu cầu năng lượng và thành phần các tuổi mầm non nơi đây là bao nhiêu và khẩu phần chất dinh dưỡng của khẩu phần ăn. ăn của trẻ tại trường có đáp ứng được nhu cầu - Đánh giá khẩu phần ăn của trẻ dựa vào nhu khuyến nghị của Viện dinh dưỡng quốc gia cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam không? Đó là lý do chúng tôi tiến hành nghiên của Viện dinh dưỡng năm 2016 và theo quy định cứu với mục tiêu: Mô tả tình trạng dinh dưỡng và tại thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày khẩu phần ăn bán trú của trẻ tại trường mầm 30/12/2016 [6]. non xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - Phân loại, đánh giá tình trạng dinh dưỡng [7]: năm 2021. + Chỉ số cân nặng theo tuổi với Z-Score: Chỉ số Z-Score Đánh giá II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ 2.1. Đối tượng nghiên cứu 3 Trẻ béo phì hoặc cấp tính. + Chỉ số chiều cao theo tuổi với Z-Score: 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu Chỉ số Z-Score Đánh giá Địa điểm: Trường mầm non xã Hải Lựu, Trẻ suy dinh dưỡng thể huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. 2 *Cỡ mẫu nghiên cứu. Toàn bộ 448 trẻ >3 đang học tại trường mầm non xã Hải Lựu, huyện + Chỉ số BMI theo tuổi với Z-Score ở trẻ

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 1 - 2022 -2SD ≤ Z-Score được sự đồng ý của lãnh đạo trường mầm non Trẻ bình thường ≤2 SD xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. >2SD Trẻ thừa cân >3SD Trẻ béo phì III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU + Chỉ số BMI theo tuổi với Z-Score ở trẻ ≥ 5 tuổi: Bảng 3.1: Thông tin chung của đối tượng Chỉ số Z-Score Đánh giá nghiên cứu Trẻ suy dinh dưỡng thể Thông tin chung SL % 2SD Trẻ béo phì Nhóm Kinh 444 99,1 2.6. Phương pháp xử lý số liệu. Số liệu dân tộc Khác 4 0,9 được hoàn thiện và nhập trên phần mềm Epidata Trong tổng số 448 đối tượng nghiên cứu có 3.1, Microsoft Access 2010 và xử lý trên phần 251 trẻ nam chiếm 56,0% và 197 trẻ nữ chiếm mềm Stata 13.0 bằng các thuật toán thống kê 44,0%. Hầu hết trẻ tham gia nghiên cứu đều thích hợp. thuộc dân tộc Kinh (99,1%). Về các độ tuổi của 2.7. Đạo đức nghiên cứu. Nghiên cứu triển nhóm đối tượng tham gia nghiên cứu thì chiếm tỉ khai sau khi được phê duyệt bởi Hội đồng đạo lệ cao nhất là nhóm 37-48 tháng (31,9%) và sau đức trong nghiên cứu y sinh học của trường Đại đó là nhóm 61-75 tháng, 49-60 tháng chiếm tỉ lệ học Y Dược Thái Nguyên quyết định số lần lượt là 29,2%, 24,6% và nhóm 25-36 tháng 557/ĐHYD-HĐĐĐ ngày 04/05/2021. Đồng thời chiếm tỉ lệ thấp nhất (14,3%). Bảng 3.2: Phân loại tình trạng dinh dưỡng chung của đối tượng nghiên cứu theo giới Chung (n=448) Nam (SL=251) Nữ (SL=197) Chỉ số SL % SL % SL % Suy dinh dưỡng 18 4,0 10 4,0 8 4,0 Bình thường 430 96,0 241 96,0 189 96,0 Thừa cân- béo phì 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Trong 448 đối tượng nghiên cứu tại trường mầm non xã Hải Lựu có 4,0% số trẻ bị suy dinh dưỡng và không có trẻ nào bị thừa cân- béo phì. Tỷ lệ trẻ nam suy dinh dưỡng chiếm 4,0% và cũng có 4,0% trẻ nữ suy dinh dưỡng. Bảng 3.3: Phân loại tình trạng suy dinh dưỡng của đối tượng nghiên cứu theo thể Nam (SL=251) Nữ (SL=197) Chung (n=448) Suy dinh dưỡng SL % SL % SL % SDD thể nhẹ cân 3 1,2 6 3,0 9 2,0 SDD thể thấp còi 10 4,0 5 2,5 15 3,3 SDD thể gầy còm 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Kết quả nghiên cứu bảng trên cho thấy: Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở nhóm đối tượng nghiên cứu chiếm 2,0%, SDD thể thấp còi chiếm 3,3% và SDD thể gầy còm là 0,0%. Bảng 3.4: Phân loại tình trạng suy dinh dưỡng của đối tượng nghiên cứu theo mức độ Giới tính Nam (SL=251) Nữ (SL=197) Chung (n= 448) Suy dinh dưỡng SL % SL % SL % Thể nhẹ Mức độ vừa 3 100,0 6 100,0 9 100,0 cân Mức độ nặng 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Thể thấp Mức độ vừa 10 100,0 5 100,0 15 100,0 còi Mức độ nặng 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Bảng phân loại tình trạng suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi của đối tượng nghiên cứu cho thấy 100% nhóm đối tượng SDD của 2 thể này đều là SDD mức độ vừa. Bảng 3.5: Thành phần các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của đối tượng nghiên cứu Chất dinh dưỡng Khẩu phần thực tế Năng lượng (kcal) 555,7±137,8 311

vietnam medical journal n01 - JULY - 2022 Protein (g) 25,2±6,5 Protein động vật (g) 15,0±5,9 Protein thực vật (g) 10,2±1,0 Lipid (g) 14,9±4,2 Lipid động vật (g) 8,7±6,8 Lipid thực vật (g) 6,2±2,8 Glucid (g) 80,3±18,6 Khẩu phần ăn của trẻ tại trường có sử dụng các nhóm thực phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng: Glucid 80,3±18,6g, Protein là 25,2±6,5g, Lipid 14,9±4,2g. Bảng 3.6: Tính cân đối giữa các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của đối tượng nghiên cứu Khẩu phần ăn Nhu cầu dinh dưỡng Chất dinh dưỡng thực tế khuyến nghị Năng lượng (kcal) 555,7 615-726 Tỷ lệ % năng lượng do protein cung cấp 18,6 13-20 Tỷ lệ % Pđv/Pchung 59,5 ≥60 Tỷ lệ % năng lượng do lipid cung cấp 24,9 25-35 Tỷ lệ % Ltv/Lchung 41,8 30 % năng lượng do glucid cung cấp 59,3 52-60 Tỷ lệ canxi/phospho 0,46 0,5-1,5 Kết quả nghiên cứu cho thấy mức năng lượng trong khẩu phần ăn bán trú của trẻ tại trường là 555,7 kcal thấp hơn so với nhu cầu khuyến nghị. Tuy nhiên, tỷ lệ % năng lượng do Protein, Lipid, Gucid, Ltv/Lchung đều đạt mức nhu cầu khuyến nghị của Viện dinh dưỡng. Bên cạnh đó, tỷ lệ % Pđv/Pchung và tỷ lệ Ca/P còn chưa đạt so với nhu cầu khuyến nghị. Bảng 3.7: Mức đáp ứng nhu cầu khuyến nghị về các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của đối tượng nghiên cứu Nam Nữ Nhu cầu Khẩu phần ăn Mức đáp Nhu cầu Khẩu phần ăn Mức Chất dinh dưỡng khuyến thực tế ứng khuyến thực tế đáp ứng nghị/ngày ( X ± SD) (%) nghị/ngày ( X ± SD) (%) Năng lượng(kcal) 660 555,7±137,8 84,2 615 555,7±137,8 90,4 Protein (g) 24,1 25,2±6,5 104,6 22,5 25,2±6,5 112,0 Protein động vật 14,5 15,0±5,9 103,4 13,5 15,0±5,9 111,1 Protein thực vật 9,6 10,2±1,0 106,3 9,0 10,2±1,0 113,3 Lipid (g) 17,7 14,9±4,2 84,2 16,5 14,9±4,2 90,3 Lipid động vật 12,4 8,7±6,8 70,2 11,6 8,7±6,8 75,0 Lipid thực vật 5,3 6,2±2,8 117,0 4,9 6,2±2,8 126,5 Glucid (g) 96,6 80,3±18,6 83,1 90,0 80,3±18,6 89,2 So với nhu cầu khuyến nghị của Viện dinh IV. BÀN LUẬN dưỡng Quốc gia năm 2016 đưa ra, khẩu phần Nghiên cứu được tiến hành trên tổng số 448 ăn bán trú của đối tượng trẻ mầm non cần đáp trẻ đang theo học tại trường mầm non Hải Lựu, ứng được 50-55% năng lượng khẩu phần cả huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, trong ngày của trẻ. Kết quả của nghiên cứu cho thấy đó có 251 trẻ nam chiếm 56,0% và 197 trẻ nữ mức đáp ứng nhu cầu năng lượng khẩu phần chiếm 44,0%. trong bữa ăn tại trường của đối tượng nghiên Kết quả nghiên cứu về tình trạng dinh dưỡng cứu ở cả hai giới đều thấp hơn so với nhu cầu của trẻ học tại trường mầm non xã Hải Lựu, khuyến nghị được đưa ra, cụ thể là giới nam đã huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 cho đạt được 84,2% và giới nữ đạt 90,4%. Mức đáp thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 2,0%, ứng protein ở đối tượng nghiên cứu đều đạt trên thể thấp còi là 3,3%, thể gầy còm là 1,3% và 100% so với nhu cầu khuyến nghị. Bên cạnh đó, không có trường hợp trẻ thừa cân béo phì. So mức đáp ứng về lipid và glucid thì đều thấp hơn với tỉ lệ suy dinh dưỡng toàn quốc thông qua kết quả của cuộc tổng điều tra dinh dưỡng toàn so với nhu cầu khuyến nghị. quốc năm 2019-2020 cho thấy tỉ lệ suy dinh 312

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 1 - 2022 dưỡng trên đối tượng nghiên cứu tại trường đủ nhu cầu khuyến nghị cho trẻ tại trường (50- mầm non này là thấp hơn nhiều (toàn quốc năm 55% khẩu phần ăn trong ngày) [6]. 2019 - 2020 có tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng nhẹ cân là 11,5% và suy dinh dưỡng thấp V. KẾT LUẬN còi là 19,6%)[3]. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ suy dinh Về suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ mầm dưỡng chung của trẻ mầm non tại xã Hải Lựu, non xã Hải Lựu thì thấp hơn rất nhiều so với toàn huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc năm 2021 là 4,0% quốc năm 2019-2020 (11,5%) [3], thấp hơn tỉ lệ trong đó tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của trẻ trên toàn còi, gầy còm lần lượt là 2,0%, 3,3%, 0,0% và tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 (8,6%) [5], tỉ lệ này không có trường hợp trẻ thừa cân béo phì. Năng cũng thấp hơn so với các nghiên cứu khác như lượng khẩu phần của trẻ tại trường chưa đáp nghiên cứu trên 399 trẻ mầm non Trưng Vương, ứng được đủ 50-55% nhu cầu khuyến nghị cho tỉnh Thái nguyên của tác giả Trương Thị Thùy trẻ trong ngày. Dương năm 2020 (5,0%) [8], hay nghiên cứu Khuyến nghị. Trẻ bị suy dinh dưỡng đều là 445 trẻ mầm non ở Thái Bình của Bùi Thị Huyền ở mức độ trung bình do đó cần xây dựng thực Diệu năm 2019 (12,8%) [9]. So với nghiên cứu đơn phù hợp với từng nhóm tuổi để nâng cao trẻ mầm non ở xã Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh chất lượng bữa ăn bán trú tại trường từng bước Phúc năm 2013 tỉ lệ SDD thể nhẹ cân là 11,2% cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ. [4] thì tỉ lệ SDD ở trẻ mầm non xã Hải Lựu cũng TÀI LIỆU THAM KHẢO đều thấp hơn. 1. Unicef (2018), “Levels and trends in child Về SDD thể thấp còi ở trẻ mầm non xã Hải malnutrition”, eSocialSciences. Lựu thì thấp hơn rất nhiều so với toàn quốc năm 2. Sarah. E. C, Michael. K. G (2016), “The role of nutrition in brain development: the golden 2019-2020 (19,6%) [3], so với một số nghiên opportunity of the “first 1000 days””, The Journal cứu ở các tỉnh lân cận cũng thấp hơn, như of pediatrics, 175, 16-21. nghiên cứu ở thành phố Thái Nguyên năm 2020 3. Bộ Y tế công bố kết quả Tổng điều tra Dinh (7,8%) [8], nghiên cứu ở Thái Bình năm 2019 dưỡng năm 2019-2020. https://moh.gov.vn/tin- noi-bat/- (24,3%)[9], hay nghiên cứu ở xã Lãng Công, /asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/bo-y-te- Sông Lô năm 2013 (30,2%)[4]. cong-bo-ket-qua-tong-ieu-tra-dinh-duong-nam- Nhìn chung tỉ lệ suy dinh dưỡng ở đối tượng 2019-2020 nghiên cứu đều thấp hơn so với những nghiên 4. Nguyễn Thị Thịnh, Lưu Quốc Toản (2016), cứu ở các tỉnh lân cận. Các nghiên cứu này đều “Suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013”, có đối tượng nghiên cứu tương đồng nhau (trẻ Tạp chí Y học dự phòng, 26(1), 77. dưới 5 tuổi), nhưng có sự khác biệt về địa điểm, 5. Sở Y tế Vĩnh Phúc (2018), Thiết thực phòng, kinh tế văn hóa và xã hội. Sự khác biệt về tình chống suy dinh dưỡng trẻ em. trạng dinh dưỡng trẻ mầm non ở đây có sự khác 6. Bộ giáo dục và đào tao (2016). Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi chương trình giáo dục biệt so với toàn tỉnh Vĩnh Phúc, các tỉnh lân cận mầm non, ban hành ngày 30/12/2016. có thể do điều kiện kinh tế xã đang phát triển, 7. Bộ Y tế, Viện dinh dưỡng quốc gia, Cách phân đối tượng trẻ nhỏ ở đây luôn được quan tâm chú loại và đánh giá tình trạng dinh dưỡng dựa vào Z- trọng, mẹ của trẻ là đối tượng trẻ tuổi, dễ dàng Score http://viendinhduong.vn/vi/suy-dinh-duong- tre-em/cach-phan-loai-va-danh-gia-tinh-trang- tiếp cận với các kiến thức chăm sóc dinh dưỡng dinh-duong-dua-vao-z-score-603.html. cho trẻ để có thể chăm sóc trẻ tốt. Tuy nhiên, 8. Trương Thị Thùy Dương và cộng sự (2021), cũng qua các nghiên cứu trên cho thấy tình “Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi đều cần được của trẻ em tại trường mầm non Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên năm 2020”, Tạp chí Y học quan tâm và có các biện pháp cải thiện. dự phòng, 31(9), 297-302. Về khẩu phần ăn của trẻ tại trường, các bữa 9. Bùi Thị Huyền Diệu (2021), “Tình trạng dinh ăn tại trường của trẻ đã cung cấp tương đối đầy dưỡng và sức khoẻ của trẻ tại 3 trường mầm non đủ đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng (protein, huyện Vũ Thư, Thái Bình năm 2019”. Tạp Chí Y lipid, glucid, vitamin và khoáng chất khác). Tỷ lệ học Dự phòng, 31(2), 110–116. 10. Bộ Y tế, Viện dinh dưỡng (2007), “Bảng % năng lượng do Protein, Lipid, Glucid cung cấp thành phần thực phẩm Việt Nam”, Nhà xuất bản Y đạt mức nhu cầu khuyến nghị. Khẩu phần ăn học, Hà Nội. thực tế cho thấy đã đáp ứng được tương đối đầy 313

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tinh-trang-dinh-duong-va-khau-phan-an-cua-tre-hoc-tai-truong-mam-non-xa-hai-luu-huyen-song-lo-tinh-2551730.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY