Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dân tộc H’Mông dưới 5 tuổi tại một số xã huyện Mù Cang Chải, Yên Bái năm 2021-2022

Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dân tộc H’Mông dưới 5 tuổi tại một số xã huyện Mù Cang Chải, Yên Bái năm 2021-2022
  • Mã tin : 849
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dân tộc H’Mông dưới 5 tuổi tại một số xã huyện Mù Cang Chải, Yên Bái năm 2021-2022 trình bày xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dân tộc H’Mông dưới 5 tuổi tại hai xã Dế Xu Phình và La Pán Tẩn thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2022 và một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng.

Nội dung Text: Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dân tộc H’Mông dưới 5 tuổi tại một số xã huyện Mù Cang Chải, Yên Bái năm 2021-2022

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DÂN TỘC H’MÔNG DƯỚI 5 TUỔI TẠI MỘT SỐ XÃ HUYỆN MÙ CANG CHẢI, YÊN BÁI NĂM 2021-2022 Hà Thanh Minh1, Trần Thơ Nhị1, Huỳnh Nam Phương2 TÓM TẮT due to economic constraints and continued breastfeeding practice to 24 months. To improve the 61 Mục tiêu của nghiên cứu là xác định tỷ lệ suy dinh nutritional status of local children under 5, it is dưỡng thấp còi của trẻ em dân tộc H’Mông dưới 5 tuổi necessary to continue to strengthen the quality of tại hai xã Dế Xu Phình và La Pán Tẩn thuộc huyện Mù commune health facilities and provide knowledge on Cang Chải, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2022 và một livelihood and food production for the households, as số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng. Nghiên cứu well as tocooperate and support the implementation of sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang kết hợp phương local development programs. pháp định tính và định lượng trên 437 trẻ em sinh Keywords: Nutrition, H’mong, Ethnic, children sống tại hai xã. Kết quả cho thấy có 59% trẻ có suy under 5, related factors. dinh dưỡng thấp còi. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở thể nhẹ cân và thấp còi có xu hướng tăng lên theo độ tuổi, I. ĐẶT VẤN ĐỀ thấp nhất ở nhóm 0 - 12 tháng tuổi (34,3%). Nhóm 25-36 tháng tuổi có tỷ lệ trẻ thấp còi cao nhất Tình trạng dinh dưỡng của một cá thể là sự (75,4%). Các yếu tố liên quan đến nguy cơ suy dinh kết hợp tác động liên tục qua lại và có tính chất dưỡng thấp còi là: Trình độ học vấn của mẹ, thiếu đa phức tạp của các yếu tố: dinh dưỡng, văn hóa, dạng thực phẩm do vấn đề kinh tế và thực hành bú kinh tế, môi trường và y tế. Suy dinh dưỡng làm mẹ tới 24 tháng tuổi. Để cải thiện dinh dưỡng cần tiếp giảm khả năng phát triển cả về trí tuệ và thể tục cải thiện chất lượng của các cơ sở y tế tuyến xã, hỗ trợ kiến thức về sinh kế và sản xuất cho các hộ gia chất của trẻ em, vì vậy sẽ có ảnh hưởng dài hạn đình; hợp tác, hỗ trợ thực hiện các chương trình phát đến sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia1. triển kinh tế xã hội và y tế được thực hiện tại địa Nhờ triển khai chương trình quốc gia phòng phương. chống suy dinh dưỡng mà tình trạng suy dinh Từ khóa: Dinh dưỡng, H’Mông, dân tộc, trẻ dưới 5 dưỡng chung ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm đáng kể. tuổi, yếu tố liên quan Cụ thể, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ SUMMARY dưới 5 tuổi giảm từ 33,8% năm 2000 xuống còn NUTRITIONAL SITUATION AND SOME 11,5% năm 20202. Tuy nhiên, tỷ lệ suy dinh RELATED FACTORS OF H'MONG ETHNIC dưỡng ở nước ta hiện nay, đặc biệt là suy dinh MINORITY CHILDREN UNDER 5 YEARS dưỡng thể thấp còi vẫn ở mức khá cao và mức độ giảm không nhiều như suy dinh dưỡng thể OLD IN SOME COMMUNES IN MU CANG nhẹ cân. Cụ thể, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp CHAI, YEN BAI PROVINCE IN 2021-2022 This study aimed to determine the rate of stunting còi năm 2000 là 36,5% giảm xuống còn 19,6% malnutrition and related factors among H'Mong năm 20202. Trong đó sự chênh lệch nhiều giữa children under 5 years old in De Xu Phinh and La Pan các địa phương và dân tộc là rất đáng kể. Tan communes of Mu Cang Chai district, Yen Bai Huyện Mù Cang Chải là một huyện nghèo province in 2021-2022. A cross-sectional descriptive vùng cao của tỉnh Yên Bái, huyện nằm trong survey combining qualitative and quantitative methods on 437 children living in two communes was nhóm 61 huyện nghèo nhất cả nước3. Người dân conducted. The results showed that the overall chủ yếu là người H’Mông chiếm gần 91%4. Với prevalence of stunting among children under 5 was phần lớn các hộ dân sinh sống trên các đồi, núi 59%. The prevalence of stunting tends to increase cách xa trung tâm huyện, trình độ dân trí hạn with age, the lowest in the group of 0-12 months old chế. Hiện nay, mặc dù tình trạng kinh tế tại (34.3%). The 25-36 months age group has the highest huyện Mù Cang Chải đã có sự cải thiện, trình độ rate of stunting children (75.4%). Factors related to stunting are maternal education level, food insecurity dân trí được nâng cao, tuy nhiên hiện vẫn còn thiếu các chương trình dinh dưỡng tập trung vào đối tượng dân tộc thiểu số và các nghiên cứu về 1Trường Đại học Y Hà Nội tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi. 2Viện dinh dưỡng Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu Chịu trách nhiệm chính: Hà Thanh Minh đề tài: “Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố Email: Hathanhminh2710@gmail.com liên quan của trẻ em dân tộc H’mông dưới 5 tuổi Ngày nhận bài: 30.5.2022 tại một số xã huyện Mù Cang Chải, Yên Bái năm Ngày phản biện khoa học: 21.7.2022 2021-2022” với 2 mục tiêu cụ thể (1) Đánh giá Ngày duyệt bài: 28.7.2022 253

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 thực trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi người 2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, H’mông tại hai xã thuộc huyện Mù Cang Chải, kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Yên Bái năm 2022; (2) Mô tả một số yếu tố liên 2.4. Mẫu và phương pháp chọn mẫu quan đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 - Nghiên cứu định lượng: Áp dụng công tuổi người H’mông tại tại hai xã thuộc huyện Mù thức tính cỡ mẫu ước lượng một tỷ lệ trong một Cang Chải, Yên Bái năm 2022. quần thể: p(1-p ) II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU n = Z²(1-α/2) 2 2.1. Đối tượng nghiên cứu: Trong đó. n: số trẻ cần điều tra - Trẻ em dưới 05 tuổi người dân tộc H’Mông p: 0.49 (Tỷ lệ SDD thể thấp còi của trẻ em tính đến thời điểm 15/3/2022 dưới 5 tuổi tại hai xã thuộc huyện Trạm Tấu tỉnh - Mẹ hoặc người chăm sóc chính của trẻ dưới Yên Bái năm 2020 của Nguyễn Thị Thu Hằng và 5 tuổi thuộc đối tượng trẻ nghiên cứu trên địa Nguyễn Quang Dũng là 49,9%5) bàn hai xã Dế Xu Phình và La Pán Tẩn tại huyện Z: hệ số tin cậy, với khoảng tin cậy 95% Mù Cang Chải, Yên Bái α=0,05, Z=1,96. *Tiêu chuẩn chọn mẫu: d: sai số tuyệt đối cho phép giữa mẫu và Nghiên cứu định lượng: quần thể nghiên cứu (∆ = 0,05) - Trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc H’Mông Vậy cỡ mẫu trong nghiên cứu là tối thiểu 384 (tính từ 16/2/2017 đến 15/3/2022) thường trú trẻ, sau khi cộng thêm 10% trẻ có thể bỏ cuộc, tại địa bàn hai xã Dế Xu Phình và La Pán Tẩn . cỡ mẫu làm tròn thành 422 trẻ. Thực tế nghiên - Các bà mẹ/ người chăm sóc chính của trẻ cứu thu được 437 trẻ dưới 5 tuổi tham gia dưới 5 tuổi được lựa chọn, có đủ khả năng để trả nghiên cứu. lời các câu hỏi. Nếu người phỏng vấn không biết Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu toàn bộ tiếng Kinh sẽ có người phiên dịch. - Nghiên cứu định tính: Nghiên cứu định tính: Phỏng vấn sâu: 10 cuộc phỏng vấn sâu, bao - Chủ tịch 2 xã La Pán Tẩn và Dế Xu Phình gồm: 6 phỏng vấn sâu bà mẹ chăm sóc chính, - Nhân viên Y tế thôn bản thực hiện nghiệm mỗi xã 3 bà mẹ; 2 phỏng vấn sâu cán bộ phụ vụ hỗ trợ dinh dưỡng tại địa bàn nghiên cứu trách dinh dưỡng, mỗi xã 1 cán bộ; 2 phỏng vấn - Các bà mẹ có con từ dưới 5 tuổi đang sinh sâu chủ tịch xã, mỗi xã 1 người. Thảo luận sống tại 02 xã nghiên cứu của huyện Mù Cang nhóm: 02 thảo luận nhóm bao gồm: mỗi xã 1 Chải. cuộc thảo luận có 7 bà mẹ tham gia mỗi cuộc. * Tiêu chuẩn loại trừ: Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu chỉ tiêu - Những trẻ dưới 05 tuổi ở nơi khác chuyển và chọn chủ đích các bà mẹ chăm sóc trẻ, nhân đến sống trên địa bàn dưới 6 tháng; những trẻ bị viên phụ trách dinh dưỡng và chủ tịch xã tại địa các bệnh do di truyền hoặc dị tật bẩm sinh, chấn bàn nghiên cứu. thương cắt cụt chi, trẻ bó bột,…nhằm mục đích 2.5. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu được loại trừ các sai số. làm sạch trước khi nhập liệu. Toàn bộ phiếu được - Những bà mẹ hoặc trẻ vắng mặt trong suốt nhập vào máy tính bằng phần mềm Epidata. Số thời gian thu thập số liệu. liệu được xử lý bằng phần mềm STATA 14.0 - Những bà mẹ/ người chăm sóc chính của trẻ 2.6. Đạo đức nghiên cứu. Nghiên cứu đã không đồng ý tham gia. được sự đồng ý của Trường Đại học Y Hà Nội. 2.2. Thời gian nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu được cung cấp đầy đủ - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 6/2021 đến thông tin về mục đích, nội dung của nghiên cứu, tháng 7/2022. tự nguyên tham gia nghiên cứu, thông tin của - Thời gian thu thập số liệu: Từ tháng 1/2022 đối tượng tham gia nghiên cứu hoàn toàn được đến tháng 3/2022 giữ bí mật. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Đặc điểm chung về đối tượng nghiên cứu Bảng 3.1. Thông tin chung về trẻ Dế Xu Phình La Pán Tẩn Chung Thông tin chung n (%) n (%) n (%) Nhóm tuổi: 0 - 12 tháng 40 (30,5) 59 (19,3) 99 (22,7) 13 - 24 tháng 48 (36,6) 76 (24,8) 124 (28,4) 25 - 36 tháng 25 (19,1) 44 (14,4) 69 (15,7) 254

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 37 - 48 tháng 11 (8,5) 62 (20,3) 73 (16,7) 49 -60 tháng 7 (5,3) 65 (21,2) 72 (16,5) Giới tính trẻ: Nam 56 (42,7) 170 (55,6) 226 (51,7) Nữ 75 (57,3) 136 (44,4) 211 (48,3) Thứ tự sinh: Con đầu 33 (25,2) 65 (21,2) 98 (22,4) Con thứ 2 57 (43,5) 139 (45,4) 196 (44,9) Con thứ 3 trở lên 41 (31,3) 102 (33,4) 143 (32,7) Nơi sinh: Bệnh viện 32 (24,5) 66 (21,5) 98 (22,5) Tại nhà với sự hỗ trợ của cán bộ y tế 2 (1,5) 3 (1,0) 5 (1,1) Tại nhà không có hỗ trợ của cán bộ y tế 97 (74,0) 237 (77,5) 334 (76,4) Tổng 131 (100) 306 (100) 437 (100) Nhóm 13-24 tháng chiếm tỷ lệ đông nhất xóm giúp đỡ đẻ chứ không ra viện hay trạm Y tế. chiếm 28,4%. Số trẻ nam trong nghiên cứu Phỏng vấn sâu cán bộ phụ trách dinh dưỡng tại nhiều hơn nữ chiếm tỷ lệ 51,7%. Số trẻ là con xã Dế Xu Phình cho biết: ”Cộng đồng người thứ 2 chiếm tỷ lệ cao nhất chiếm 44,9%. Nơi H’Mông tại đây ít khi chủ động tìm tới trạm Y tế, sinh của trẻ chủ yếu là ở nhà không có sự hỗ trợ mình nói họ cứ ậm ừ xong không chịu nghe tư của cán bộ Y tế chiếm 76,4%. Kết quả phỏng vấn. Chỉ khi nào khó đẻ quá thì mới đưa ra đây vấn sâu và thảo luận nhóm người dân đều cho mà vì khó đẻ nên ở đây mình cũng không xử lý biết họ sinh tại nhà và nhờ người thân hoặc hàng được nên phải chuyển ra viện lớn luôn”. 3.2. Mô tả tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tham gia nghiên cứu Bảng 3.2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng các thể theo giới tính trẻ Nam Nữ Chung Z-score n (%) n (%) n (%) Cân nặng/chiều cao: Gầy còm 15 (6,6) 7 (3,3) 22 (5,0) Bình thường 201 (90,0) 188 (89,1) 389 (89,0) Thừa cân, béo phì 10 (4,4) 16 (7,6) 26 (6,0) Cân nặng/tuổi: Nhẹ cân 56 (24,8) 36 (17,1) 92 (21,1) Bình thường 170 (75,2) 169 (80,1) 339 (77,6) Thừa cân, béo phì 0 (0) 6 (2,8) 6 (1,5) Chiều cao/tuổi: Thấp còi 134 (59,3) 124 (58,8) 258 (59,0) Bình thường 92 (40,7) 87 (41,2) 179 (41,0) Tổng 226 (100) 211 (100) 437 (100) Từ bảng 3.2 có thể thấy trẻ nam có cân nặng thường chiếm 75,2%. Có 24,8% nhẹ cân. Tỷ lệ này theo chiều cao ở mức bình thường chiếm 90,0%. ở trẻ nữ là 80,1% bình thường, 17,1% nhẹ cân. Có 6,6% gầy còm và 4,4% thừa cân, béo phì. Tỷ Chỉ số chiều cao/tuổi của trẻ nam ở mức bình lệ này ở trẻ nữ là 89,1% bình thường, 3,3% gầy thường chiếm 40,7% và tỷ lệ thấp còi chiếm còm và 7,6% béo phì. 59,3%. Tỷ lệ này ở trẻ nữ là 41,2% đạt bình Chỉ số cân nặng/tuổi của trẻ nam ở mức bình thường và 58,8% thấp còi. 3.3. Một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em Bảng 3.3. Một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em Bình thường Thấp còi Đặc điểm OR 95%CI n (%) n (%) Yếu tố nhân khẩu học của mẹ Trình độ học vấn Không đi học 29 (30,2) 67 (69,8) 1 Tiểu học 34 (34,3) 65 (65,7) 0,8 0,4-1,5 Trung học 74 (47,1) 83 (52,9) 0,5 0,3-0,9 Trung học phổ thông 37 (50,7) 36 (49,3) 0,4 0,2-0,8 Trung cấp, cao đẳng 2 (33,3) 4 (66,7) 0,8 0,1-5,6 Đại học, sau đại học 3 (50) 3 (50) 0,4 0,1-2,2 Yếu tố nhân khẩu học của trẻ Nhóm tuổi 255

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 0 - 12 tháng 65 (65,7) 34 (34,3) 1 13 - 24 tháng 45 (36,3) 79 (63,7) 3,7 2,1-6,5 25 - 36 tháng 17 (24,6) 52 (75,4) 6,5 3,2-13,1 37 - 48 tháng 25 (34,2) 48 (65,8) 4,3 2,2-8,5 49 -60 tháng 27 (37,5) 45 (62,5) 3,9 2-7,6 Thực hành nuôi dưỡng trẻ Tình trạng bú sữa mẹ kéo dài Dưới 24 tháng 52 (27,7) 136 (72,3) 1 Trên 24 tháng 19 (50) 19 (50) 0,4 0,2-0,8 Thời gian bắt đầu ăn dặm của trẻ Dưới 6 tháng 122 (34,9) 228 (65,1) 1 Từ 6 tháng trở lên 22 (45,8) 26 (54,2) 0,6 0,3-1,2 An ninh lương thực hộ gia đình Lo lắng không đủ ăn Không 94 (43,3) 123 (56,7) Có 85 (38,6) 135 (61,4) 1,1 0,6-1,9 Không thể ăn thực phẩm dinh dưỡng do thiếu tiền Không 65 (42,8) 87 (57,2) Có 114 (40) 171 (60,0) 0,6 0,2-1,9 Chỉ ăn vài loại thực phẩm do thiếu tiền Không 73 (46,8) 83 (53,2) Có 106 (37,7) 175 (62,3) 2,8 1-7,4 Yếu tố nhân khẩu học: Tình trạng suy dinh Nguyễn Thị Nhung tại Sơn La năm 2015 khi trẻ dưỡng thấp còi ở trẻ có nhóm bà mẹ đạt có trình suy dinh dưỡng thể thấp còi luôn chiếm tỷ lệ cao độ học vấn trung học phổ thông thấp hơn 0,4 lần nhất và thấp nhất là suy dinh dưỡng thể gầy so với nhóm bà mẹ không đi học, với p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 ngôn ngữ riêng để giao tiếp gây cản trở việc tìm Các yếu tố liên quan đến nguy cơ SDD thấp còi là: kiếm và tiếp nhận thông tin, dẫn tới kiến thức và Trình độ học vấn, thiếu đa dạng thực phẩm do thực hành chăm sóc trẻ. vấn đề kinh tế và bú mẹ tới 24 tháng tuổi. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi, trong những trẻ từ 24 tháng tuổi đã được cai sữa có TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Viện Dinh Dưỡng. Suy dinh dưỡng-Protein năng 83,2% cai sữa trước 24 tháng, so với kết quả lượng. Published 2014. Accessed March 31, 2021. của Nguyễn Thị Nhung tỷ lệ cai sữa trước 24 http://viendinhduong.vn/vi/pho-bien-kien-thuc- tháng tuổi là 89,5%6. Phân tích còn cho thấy chuyen-mon/suy-dinh-duong-protein-nang- những trẻ được bú mẹ tới 24 tháng tuổi hoặc luong.html 2. Viện Dinh Dưỡng. Tổng điều tra dinh dưỡng toàn lâu hơn có nguy cơ thấp còi ít hơn 0,4 lần so với quốc 2019-2020. Báo cáo tại Hội nghi công bố kết những trẻ không được bú tới 24 tháng, kết quả quả Tổng điều tra dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng này có ý nghĩa thống kê với p

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY