Tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ 3-6 tuổi và các yếu tố liên quan ở 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc

Tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ 3-6 tuổi và các yếu tố liên quan ở 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
  • Mã tin : 545
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nghiên cứu tiến hành trên 2.090 trẻ 3-6 tuổi (1.050 nam và 1.040 nữ) tại một số khu vực thuộc Hà Giang, Hòa Bình và Vĩnh Phúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong nghiên cứu còn rất cao (thể nhẹ cân: 10,9%; thể còi: 28,2%; thể còm: 2,5%).

Nội dung Text: Tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ 3-6 tuổi và các yếu tố liên quan ở 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc

178 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ H NỘI TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 3 - 6 TUỔI V7 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN QUAN Ở 3 TỈNH H7 GIANG, HÒA BÌNH, VĨNH PHÚC 1 Hoàng Quý Tỉnh1( ), Vũ Văn Tâm2, Nguyễn Hữu Nhân2 1 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt tắt: ắt Nghiên cứu tiến hành trên 2.090 trẻ 3-6 tuổi (1.050 nam và 1.040 nữ) tại một số khu vực thuộc Hà Giang, Hòa Bình và Vĩnh Phúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong nghiên cứu còn rất cao (thể nhẹ cân: 10,9%; thể còi: 28,2%; thể còm: 2,5%). Bên cạnh ñó tỷ lệ trẻ có nguy cơ thừa cân và thừa cân-béo phì trong nghiên cứu cũng tương ñối cao 25,4% (trong ñó tỷ lệ trẻ có nguy cơ thừa cân và thừa cân-béo phì cao nhất là khu vực Hòa Bình: 12,9%). Một số yếu tố như nghề nghiệp, trình ñộ học vấn của bố mẹ, tổng số con, nguồn nước sinh hoạt, khu vệ sinh của gia ñình, mức ñộ thường xuyên theo dõi chiều cao, cân nặng, sở thích hoạt ñộng, sở thích ăn uống và rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn của trẻ ñều có liên quan ñến tình trạng dinh dưỡng của trẻ trong nghiên cứu. Từ khóa: Cân nặng, chiều cao, tình trạng dinh dưỡng, các yếu tố liên quan. 1. MỞ ĐẦU Tình trạng dinh dưỡng ảnh hưởng rất lớn ñến khả năng vận ñộng, lao ñộng và các bệnh tật khác. Tình trạng dinh dưỡng không tốt ñều làm giảm khả năng vận ñộng, suy giảm trí tuệ, giảm năng suất lao ñộng và nhiều bệnh tật kèm theo. Hiện nay, thế giới ñang phải gánh chịu tình trạng dinh dưỡng kép, ñó là tình trạng suy dinh dưỡng và thừa cân-béo phì. Đặc biệt ở các nước ñang phát triển thì gánh nặng kép này càng ñược thể hiện rõ, tỷ lệ suy dinh dưỡng còn cao và tỷ lệ thừa cân - béo phì cũng tăng lên ñáng kể [1], [3]. Báo cáo của UNICEF năm 2008, trên thế giới có khoảng 146 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ñược xem là nhẹ cân, trong ñó có khoảng 20 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng cần ñược chăm sóc khẩn cấp, phần lớn tập trung ở châu Á, châu Phi, và Mỹ Latinh. Trong số này có khoảng 2 triệu trẻ em từ Việt Nam [5]. Năm 2000, Tổ chức Y tế thế giới ñã công bố báo cáo “Thừa cân và béo phì - một dịch toàn cầu” và kêu gọi các quốc gia nên có chương trình hành ñộng cụ thể. Năm 2003, số 1 Nhận bài ngày 12.7.2017; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt ñăng ngày 25.7.2017 Liên hệ tác giả: Hoàng Quý Tỉnh; Email: hoangquy_tinh@yahoo.com

TẠP CHÍ KHOA HỌC − SỐ 17/2017 179 liệu của WHO cho thấy có khoảng 17,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị thừa cân [6]. Béo phì ñược coi là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất ñối với y tế công cộng trong thế kỉ XXI với số lượng béo phì năm 2014 ñã cao hơn gấp ñôi năm 1980. Béo phì tăng nhanh ở khu vực thành thị. Ước tính ñến năm 2030, gần một phần ba thế giới có thể bị thừa cân, béo phì [4]. Việt Nam là một trong những nước ñang phát triển cũng ñang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của tình trạng suy dinh dưỡng và thừa cân-béo phì. Đây chính là những lý do ñể chúng tôi tiến hành ñề tài nghiên cứu của mình. 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu ñược tiến hành trên 2.090 trẻ mầm non (1.050 nam và 1.040 nữ) thuộc một số khu vực của Hà Giang, Hòa Bình và Vĩnh Phúc (Xã Cao Mã Pờ, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang; Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình; Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc). Sau khi ñã có các số liệu về ngày tháng năm sinh và ngày ñiều tra, chúng tôi nhập các số liệu ñó vào phần mềm WHO Anthroplus, phần mềm này sẽ cho ra số tháng tuổi của trẻ tính từ lúc sinh ra ñến thời ñiểm nghiên cứu. Các chỉ số nhân trắc, ngày tháng năm sinh, giới tính và ngày ño ñược nhập vào phần mềm WHO AnthroPlus 2007, phần mềm này giúp xử lí các thông tin ñể ñưa ra các chỉ số cân nặng/ tuổi, chiều cao/tuổi, BMI/tuổi [0]. Các chỉ số trên tiếp tục ñược xử lý bằng phần mềm SPSS 11.5 ñể ñưa ra tình trạng dinh dưỡng của trẻ dựa vào bảng chuẩn dinh dưỡng cho trẻ từ 0-19 tuổi [7]. Bảng 1. Chuẩn suy dinh dưỡng cho trẻ 0 - 19 tuổi của WHO (2006) Chuẩn suy dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi của WHO Z-score Cao/tuổi Cân/tuổi BMI/tuổi > 3SD Xem chú thích 1 Béo phì >2 SD Bình thường Thừa cân Xem chú thích 2 Có nguy cơ >1 SD Bình thường 3 thừa cân 0 (TB) Bình thường Bình thường Bình thường < -1 SD Bình thường Bình thường Bình thường 4 < -2 SD Còi Nhẹ cân Còm 4 < -3 SD Rất còi Rất nhẹ cân Rất còm

180 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ H NỘI Chuẩn suy dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi của WHO Z-score Cao/tuổi Cân/tuổi BMI/tuổi Chuẩn suy dinh dưỡng cho người từ 5-19 tuổi của WHO > 3SD Xem chú thích 1 Xem chú thích 2 Béo phì nặng >2 SD Bình thường Béo phì >1 SD Bình thường Thừa cân 0 (TB) Bình thường Bình thường Bình thường < -1 SD Bình thường Bình thường Bình thường 4 < -2 SD Còi Nhẹ cân Gày 4 < -3 SD Rất còi Rất nhẹ cân Rất gày Chú thích: 1. Trẻ trong phạm vi này trẻ có chiều cao khá lớn, gồm cả những trẻ không cao quá mức như do rối loạn tuyến nội tiết gây ra thì cũng ñược xếp trẻ vào loại này; 2. Trẻ thuộc ô này có cân nặng theo tuổi thấp, có thể có vấn ñề trong tăng trưởng, nhưng vấn ñề này sẽ ñược ñánh giá tốt hơn với tiêu chuẩn cân nặng theo chiều cao hoặc BMI theo tuổi; 3. Trên 1 SD cho thấy nguy cơ thừa cân có thể xảy ra; 4. Có thể một ñứa trẻ còi (hoặc rất còi) trở thành quá cân. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ trong ñịa bàn nghiên cứu Trong khu vực nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ suy dinh dưỡng và thừa cân-béo phì của trẻ tương ñối cao. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 10,9%, thể còi là 28,2%, thể còm là 2,5%. Bảng 2. Tình trạng suy dinh dưỡng cân nặng/ tuổi trong khu vực nghiên cứu Giới tính Tuổi Nam N Nh cân Bình thng Nh cân Bình thng n % n % n % n % 3 22 1,1% 202 9,7% 34 1,6% 174 8,3% 4 12 0,6% 262 12,5% 34 1,6% 256 12,2% 5 20 1,0% 304 14,5% 34 1,6% 272 13,0% 6 14 0,7% 214 10,2% 56 2,7% 180 8,6%

TẠP CHÍ KHOA HỌC − SỐ 17/2017 181 Tỷ lệ trẻ nhẹ cân ở nam thấp hơn ở nữ trong nghiên cứu của chúng tôi (nam: 3,4%; nữ: 7,5%). Chỉ số cân nặng/tuổi cho phép các quốc gia theo dõi quá trình tăng trưởng của trẻ. Giữa 3 khu vực nghiên cứu, tỷ lệ trẻ nhẹ cân ở Hà Giang cao nhất (24,7%), Vĩnh Phúc (8,9%), thấp nhất là Hòa Bình (6,7%). Bảng 3. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi trong 3 khu vực nghiên cứu Tình trạng dinh dưỡng Địa bàn Nh cân Bình thng n % n % Hà Giang 96 24,7% 292 75,3% Hòa Bình 68 6,7% 944 93,3% Vĩnh Phúc 62 8,9% 628 91,1% Tỷ lệ này phản ánh ñúng thực trạng về sự phát triển kinh tế-xã hội khác nhau của 3 khu vực nghiên cứu. Khu vực nghiên cứu ở Hà Giang là khu vực ñồi núi, tình trạng kinh tế-xã hội còn khó khăn, nhiều hộ gia ñình còn bị ñói quanh năm hơn so với khu vực nông thôn ở Vĩnh Phúc và thành phố Hòa Bình. Bảng 4. Tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi tại khu vực nghiên cứu Giới tính Nam N Tuổi Còi Bình thng Còi Bình thng n % n % n % n % 3 70 3,3% 154 7,4% 94 4,5% 114 5,5% 4 86 4,1% 188 9,0% 92 4,4% 198 9,5% 5 64 3,1% 260 12,4% 76 3,6% 230 11,0% 6 46 2,2% 182 8,7% 62 3,0% 174 8,3% Tương tự như tình trạng suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi, tình trạng suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi của trẻ trong nghiên cứu cũng rất cao (28,2%), tỷ lệ này cao hơn tỷ lệ suy dinh dưỡng của cả nước năm 2015 (24,6%). Trong ñó, tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi (thể còi) của trẻ trong khu vực nghiên cứu Hà Giang ở mức rất cao (76,8%), Vĩnh Phúc (18,3%) và Hòa Bình (16,4%).

182 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ H NỘI Bảng 5. Tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi tại 3 khu vực nghiên cứu Tình trạng dinh dưỡng Địa bàn Nam N n % n % Hà Giang 298 76,8% 90 23,2% Hòa Bình 166 16,4% 846 83,6% Vĩnh Phúc 126 18,3% 564 81,7% Nghiên cứu về tình trạng suy dinh dưỡng BMI/tuổi của trẻ trong nghiên cứu, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể còm là 2,5%. Tuy nhiên, chỉ số BMI/tuổi còn dùng ñể ñánh giá tình trạng thừa cân-béo phì của trẻ. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ trẻ thừa cân-béo phì tương ñối cao chiếm 11,5%, ngoài ra, ñối với trẻ dưới 5 tuổi còn có rất nhiều trẻ có nguy cơ thừa cân (13,9%). Bảng 6. Tình trạng dinh dưỡng BMI/tuổi của trẻ trong nghiên cứu Tình trạng dinh dưỡng nhóm dưới 5 tuổi Có nguy cơ Tuổi Còm Bình thng Th'a cân Béo phì th'a cân n % n % n % n % n % 3 8 0,4% 284 13,6% 84 4,0% 48 2,3% 8 0,4% 4 14 0,7% 406 19,4% 104 5,0% 24 1,1% 16 0,8% 5 8 0,4% 464 22,2% 102 4,9% 44 2,1% 12 0,6% Tình trạng dinh dưỡng nhóm 6 tuổi Còm Bình thường Thừa cân Béo phì Béo phì nặng 6 22 1,1% 356 17,0% 52 2,5% 22 1,1% 12 0,6% Chỉ số BMI/tuổi là chỉ số ñược WHO khuyến nghị ñể ñánh giá mức ñộ gầy, thừa cân- béo phì ở người 10-19 tuổi [8]. Tóm lại, tình trạng dinh dưỡng của trẻ trong khu vực nghiên cứu của chúng tôi ñã phản ánh thực trạng gánh nặng kép của các nước ñang phát triển trên thế giới, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng vẫn còn cao nhưng tỷ lệ trẻ thừa cân-béo phì cũng ñang tăng lên ñáng kể. 3.2. Một số yếu tố liên quan ñến tình trạng dinh dưỡng của trẻ trong nghiên cứu Chúng tôi sử dụng tỉ suất chênh (OR) ñể tìm hiểu các yếu tố lien quan ñến tình trạng dinh dưỡng của trẻ trong nghiên cứu.

TẠP CHÍ KHOA HỌC − SỐ 17/2017 183 Kết quả thu ñược, các yếu tố như nghề nghiệp, trình ñộ học vấn của bố mẹ, tổng số con, nguồn nước sinh hoạt, khu vệ sinh của gia ñình, mức ñộ thường xuyên theo dõi chiều cao, cân nặng, sở thích hoạt ñộng, sở thích ăn uống và rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn của trẻ ñều có liên quan ñến tình trạng dinh dưỡng của trẻ trong nghiên cứu. Bảng 7. Mối liên quan giữa nghề nghiệp của bố mẹ và tình trạng suy dinh dưỡng Tình trạng dinh dưỡng Nghề nghiệp của bố mẹ Nh cân Bình thng Còi Bình thng Nông dân 130 698 374 454 Công nhân viên chức, 96 1166 216 1046 kinh doanh, buôn bán 2,26 3,99 OR 1,69 < OR < 3,02 3,25 < OR < 4,9 Bảng 7 cho thấy, nếu bố mẹ là nông dân thì tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân cao hơn gấp 2,26 lần và suy dinh dưỡng thể còi cao gấp 3,99 lần những trẻ có bố mẹ là công nhân viên chức hoặc kinh doanh buôn bán. Nghề nông nghiệp thường có thu nhập thấp nên kinh tế khó khăn hơn so với các nghề khác. Đặc biệt khu vực Xã Cao Mã Pờ, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang có ñến 93,3% bố mẹ làm nghề nông nghiệp nên tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân cũng cao nhất. Bảng 8. Mối liên quan giữa trình ñộ học vấn và tình trạng dinh dưỡng Trình ñộ học vấn Tình trạng dinh dưỡng của phụ huynh Nh cân Bình thng Còi Bình thng Dưới tiểu học 46 162 130 78 Trên Trung học cơ sở 180 1702 460 1422 2,68 5,15 OR 1,84 < OR < 3,91 3,78 < OR < 7,03 Trình ñộ học vấn của bố mẹ thể hiện khả năng tiếp thu các thông tin về chăm sóc sức khỏe cho trẻ tốt nhất. Trình ñộ học vấn bố mẹ càng cao thì càng giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Bảng 8 cho thấy với những trẻ có bố mẹ trình ñộ học vấn dưới tiểu học thì tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân cao gấp 2,68 lần và suy dinh dưỡng thể còi cao gấp 5,15 lần những trẻ có bố mẹ trình ñộ học vấn trên trung học cơ sở. Ở Hà Giang, trình ñộ học vấn của bố mẹ dưới tiểu học chiếm 38,2%, trong những gia ñình này có 9,3% trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và 31,44% trẻ bị suy dinh dưỡng thể còi.

184 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ H NỘI Bảng 9. Mối liên quan giữa số con trong gia ñình và tình trạng dinh dưỡng Tình trạng dinh dưỡng Số con trong gia ñình OR Còi Bình thường Từ 3 con trở lên 176 242 2,21 Có 1 hoặc 2 con 414 1258 1,76 < OR < 2,78 Số con trong gia ñình càng ñông thì khả năng chăm sóc cho trẻ càng thấp, ñặc biệt là trong khu vực nghiên cứu có tình trạng kinh tế khó khăn. Bảng 9 cho thấy, những gia ñình có từ 3 con trở lên thì tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng thể còi cao gấp 2,21 lần những gia ñình chỉ có 1 hoặc 2 con. Nước ta ñã có chương trình tuyên truyền về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia ñình nhưng hiên nay nhiều khu vực tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn tương ñối nhiều. Bảng 10. Mối liên quan giữa nguồn nước sử dụng và tình trạng dinh dưỡng Nguồn nước sử Tình trạng dinh dưỡng OR dụng sinh hoạt Nh cân Bình thng Giếng khơi, Sông, 86 294 Suối 3,28 Nước máy, giếng 2,41 < OR < 4,46 140 1570 khoan, nước mưa Nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt ảnh hưởng rất nhiều ñến tình trạng dinh dưỡng của con người, ñặc biệt là trẻ nhỏ. Trẻ mầm non có hệ tiêu hóa chưa ổn ñịnh, nếu nguồn nước không ñảm bảo thì rất dễ gây các bệnh về tiêu hóa. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, những gia ñình sử dụng nước giếng khơi, nước sông, suối làm nước sinh hoạt thì tỷ lệ trẻ bị nhẹ cân cao gấp 3,28 lần những gia ñình sử dụng nước máy, nước giếng khoan hoặc nước mưa. Bảng 11. Mối liên quan giữa việc rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và tình trạng dinh dưỡng Rửa tay bằng Tình trạng dinh dưỡng OR xà phòng Nh cân Bình thng Không 36 172 1,86 Có 190 1692 1,24 < OR < 2,8 Bảng 11 cho thấy, những trẻ có thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân thấp hơn 1,86 lần những trẻ không có thói quen rửa tay bằng

TẠP CHÍ KHOA HỌC − SỐ 17/2017 185 xà phòng. Nhà trường và gia ñình cần giáo dục cho trẻ thói quen này ñể ñảm bảo sức khỏe cho trẻ. Mức ñộ gia ñình quan tâm ñến thể trạng của trẻ cũng ảnh hưởng rất lớn ñến tình trạng dinh dưỡng. Trong nghiên cứu của chúng tôi, những gia ñình thường xuyên theo dõi về chiều cao, cân nặng của trẻ thì tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân thấp hơn 2,35 lần và suy dinh dưỡng thể còi thấp hơn 3,25 lần những trẻ mà bố mẹ thỉnh thoảng hoặc hiếm khi theo dõi. Bảng 12. Mối liên quan giữa mức ñộ theo dõi chiều cao, cân nặng của trẻ và tình trạng dinh dưỡng Tình trạng dinh dưỡng Mức ñộ theo dõi chiều cao, cân nặng của trẻ Bình Bình Nh cân Còi thng thng Thỉnh thoảng, hiếm khi hoặc không 134 714 360 488 theo dõi Thường xuyên 92 1150 230 1012 2,35 3,25 OR 1,75 < OR < 3,14 2,65 < OR < 3,97 Ngoài ra trong nghiên cứu của chúng tôi còn cho thấy, những trẻ thường xuyên ngồi xem tivi trên 2 giờ thì tỷ lệ mắc suy dinh dưỡng thể nhẹ cân cao gấp 1,45 lần và suy dinh dưỡng thể còi cao gấp 1,3 lần những trẻ xem tivi dưới 2 giờ. Vì vậy, các gia ñình nên khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt ñộng vận ñộng ñể cơ thể tăng trưởng tốt nhất. Bên cạnh ñó, những trẻ ít tham gia vận ñộng, thích chơi ñiện tử, xem tivi còn có tỷ lệ mắc thừa cân-béo phì cao gấp 1,52 lần những trẻ thường tham gia các hoạt ñộng thể dục thể thao. Nhà trường cần phối hợp với gia ñình ñể tăng cường các hoạt ñộng vận ñộng cho trẻ. Thực phẩm cũng ảnh hưởng rất lớn ñến tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Trong nghiên cứu này, những trẻ có sở thích ăn thực phẩm chế biến sẵn thường có tỷ lệ thừa cân-béo phì cao gấp 1,24 lần những trẻ không thích ăn thực phẩm chế biến sẵn. Các gia ñình nên thay ñối khẩu phần ăn thường xuyên và ñầy ñủ dinh dưỡng cho trẻ, không nên cho trẻ ăn theo sở thích ñể cơ thể có thể phát triển tốt nhất. Tóm lại, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ trong nghiên cứu còn cao, bên cạnh ñó thì tỷ lệ trẻ thừa cân-béo phì cũng tăng ñáng kể. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp ñến tình trạng dinh dưỡng của trẻ, các gia ñình cần tìm hiểu các yếu tố này ñể cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ.

186 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ H NỘI 3. KẾT LUẬN Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong nghiên cứu còn rất cao (thể nhẹ cân: 10,9%; thể còi: 28,2%; thể còm: 2,5%). Bên cạnh ñó, tỷ lệ trẻ có nguy cơ thừa cân và thừa cân-béo phì cũng chiếm tỷ lệ lớn 25,4% (trong ñó tỷ lệ trẻ có nguy cơ thừa cân và thừa cân-béo phì cao nhất là khu vực Hòa Bình: 12,9%). Một số yếu tố như nghề nghiệp, trình ñộ học vấn của bố mẹ, tổng số con, nguồn nước sinh hoạt, khu vệ sinh của gia ñình, mức ñộ thường xuyên theo dõi chiều cao, cân nặng, sở thích hoạt ñộng, sở thích ăn uống và rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn của trẻ ñều có liên quan ñến tình trạng dinh dưỡng của trẻ trong nghiên cứu. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hà Huy Khôi (2002), Dinh dưỡng dự phòng các bệnh mạn tính, - Nxb Y học, Hà Nội. 2. Hoàng Quý Tỉnh, Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh (2009), “Ứng dụng phần mềm Anthro của WHO trong nghiên cứu một số kích thước nhân trắc”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 34, 1/2009, tr. 1- 5. 3. Florentino R. F. (2002), “The burden of obesity in Asia: Challenges in assessmen, prevention and management”, Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 11 (8), p.676. 4. Kelly T., Yang W., Chen C. S. (2008), “Global burden of obesity in 2005 and projections to 2030”, Int J Obes (Lond), 32(9), pp. 1431-1437. 5. UNICEF (2008), UNICEF Humanitarian Action Report 2008, New York. 6. World Health Organization (2003), Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases, Geneva, Seri 916. 7. World Health Organization (2006), WHO Child Growth Standards: Training Course on Child Growth Assessment: C. Interpreting Growth Indicators, Geneva. 8. World Health Organization (2009), WHO AnthroPlus for Personal Computers Manual: Software for assessing growth and development of the world's children, Geneva. MALNUTRITION SITUATION AND RELATED FACTORS OF CHILDREN AGED FROM 3 TO 6 IN HA GIANG, HOA BINH AND VINH PHUC PROVINCE Abstract: Abstract The study was conducted on 2,090 children (1,050 boys and 1,040 girls) in some communes of Ha Giang, Hoa Binh and Vinh Phuc Provinces. The result shows that malnutrition percentage of children in this area is high (10.9% underweight, 28.2% stunning and 2.5% wasting). In addition, there are 25.4% of children with risk overweight and obese situation, in which the percentage in Hoa Binh is highest with 12.9%. Some factors such as job, parents’ education level, the number of children in family, living-water source, family toilet situation, parents’ care about their children height and weight growth, activity hobby, hand washing by soap have relations with malnutrition of children in this area. Keywords: Weight, height, malnutrition situation, related factors to children malnutrition.

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY