sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Tình trạng suy dinh dưỡng ở học sinh 11-14 tuổi tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái, năm 2017

Tình trạng suy dinh dưỡng ở học sinh 11-14 tuổi tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái, năm 2017
  • Mã tin : 932
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Chăm sóc dinh dưỡng là rất cần thiết đối với trẻ vị thành niên bởi sự phát triển nhanh chóng và nhu cầu dinh dưỡng tăng cao. Bài viết trình bày tình trạng suy dinh dưỡng ở học sinh 11-14 tuổi tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái, năm 2017.

Nội dung Text: Tình trạng suy dinh dưỡng ở học sinh 11-14 tuổi tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái, năm 2017

TC. DD & TP 14 (3) – 2018 T×nh tr¹ng suy dinh d¦ìng ë häc sinh 11-14 tuæi t¹i c¸c tr¦êng phæ th«ng d©n téc b¸n tró huyÖn V¨n Yªn, tØnh Yªn B¸i, n¨m 2017 Hoàng Văn Phương1, Nguyễn Song Tú2, Lê Danh Tuyên3 Chăm sóc dinh dưỡng là rất cần thiết đối với trẻ vị thành niên bởi sự phát triển nhanh chóng và nhu cầu dinh dưỡng tăng cao. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành năm 2017 trên 1.298 học sinh 11-14 tuổi tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái để xác định tình trạng suy dinh dưỡng. Kết quả cho thấy, tỷ lệ SDD thấp còi là rất cao 38,8% có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng; SDD thể gầy còm là 7,2%; thừa cân béo phì là 3,8%. Tỷ lệ SDD thấp còi ở mức độ nặng là 10,5%; mức độ vừa là 28,3%; thấp còi dao động theo lứa tuổi từ 34,1% đến 44,0% (nam) và 27,6% - 42,0% (nữ). Có sự khác biệt về tỷ lệ SDD thấp còi theo nhóm tuổi ở giới nữ (p

TC. DD & TP 14 (3) – 2018 Thái Nguyên năm 2008, trên 2.790 học sinh cho thấy tỷ lệ SDD thấp còi học sinh Z2(1-α/2) .p(1- p) nam là 31,9 -43,0% và nữ là 37,8 - n = --------------------- 48,4%), ở mức cao và rất cao có d2 YNSKCĐ [5]. Lứa tuổi thanh thiếu niên từ 10- 19 tuổi chiếm 20% dân số thế giới, Với a = 0,05; Z(1-a/2¬) = 1,96; d = và chiếm tỷ lệ lớn hơn ở các quốc gia có 0,05; p= 48,4%) [5]. Cỡ mẫu cần thiết là thu nhập thấp và trung bình. Sức khỏe của 384 trẻ. Do chọn mẫu cụm (ngẫu nhiên thanh thiếu niên có thể ảnh hưởng đến sự đơn 4 trường trong số 10 trường), do đó phát triển kinh tế xã hội và sẽ tiếp tục ảnh cỡ mẫu cần thiết 384 x 2 giới x 1,5 (DE – hưởng trong giai đoạn chuyển sang tuổi design effect) là 1152 trẻ. Thực tế tiến trưởng thành [1]. Quan tâm đến sức khỏe hành trên toàn bộ trẻ PTDTBT thuộc cấp của thanh thiếu niên có tầm quan trọng rất THCS từ lớp 6-9 tại 4 trường được chọn lớn trong phát triển kinh tế xã hội, đồng (1.298 trẻ) thời có thể xác định các can thiệp hiệu 2.4. Phương pháp chọn mẫu: Trước quả cải thiện tình trạng sức khỏe của trẻ hết chọn chỉ định tỉnh Yên Bái thuộc vị thành niên. Nghiên cứu được tiến hành vùng miền núi phía Bắc, chọn ngẫu nhiên nhằm xác định thực trạng dinh dưỡng của đơn huyện Văn Yên là một huyện có học sinh 11-14 tuổi tại các trường phổ trường PTDTBT cấp THCS, sau đó chọn thông dân tộc bán trú huyện Văn Yên, ngẫu nhiên đơn 4/10 xã có trường PT- Tỉnh Yên Bái, năm 2017. DTBT cấp THCS. Chọn đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 1.298 trẻ từ lớp 6 đến lớp 9 trong độ tuổi 2.1 Đối tượng, địa điểm và thời gian 11-14 tuổi, có mặt ở thời điểm điều tra, nghiên cứu: tại địa bàn điều tra. Toàn bộ trẻ trung học cơ sở (THCS) 2.5. Phương pháp và công cụ thu (từ lớp 6 đến lớp 9) đáp ứng các tiêu chí: thập số liệu, tiêu chuẩn đánh giá Độ tuổi 11 -14 tuổi, đang học tại các Các nhóm thông tin nhân trắc (cân trường phổ thông dân tộc bán trú thuộc nặng, chiều cao); các thông tin liên quan địa bàn nghiên cứu; Gia đình tự nguyện đến tuổi giới được thu thập và phỏng vấn đồng ý cho trẻ tham gia nghiên cứu. trực tiếp bởi cán bộ Viện Dinh dưỡng. Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Tại - Cách tính tuổi: Tuổi được tính bằng 4 trường phổ thông dân tộc bán trú (PT- cách lấy ngày tháng năm điều tra trừ đi DTBT) Huyện Văn Yên các trường trung ngày tháng năm sinh của trẻ, và phân học cơ sở (THCS) Châu Quế Hạ, nhóm theo WHO, 1995. Tuổi được tính TH&THCS Đại Sơn, THCS Mỏ Vàng, tròn (ví dụ từ 11-11,99 tuổi gọi là 11 tuổi; THCS Phong Dụ Thượng trong thời gian 12-12,99 gọi là 12 tuổi). tháng 10-12/2017. + Xác định cân nặng: bằng cân điện tử 2.2. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt TANITA SC 330 với độ chính xác 0,1 kg, ngang được kiểm tra trước khi sử dụng. Chiều 2.3. Cỡ mẫu: Chọn mẫu cụm, có phân cao: Sử dụng thước gỗ với độ chính xác tầng (2 giới: nam và nữ) 0,1 cm. Kết quả được ghi với đơn vị là cm và 1 số lẻ sau dấu phẩy. Công thức tính cỡ mẫu: + Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của 2

TC. DD & TP 14 (3) – 2018 trẻ 11-14 tuổi: Dựa vào quần thể tham p

TC. DD & TP 14 (3) – 2018 χ2 test so sánh tỷ lệ giữa 2 giới theo từng nhóm tuổi ở nam giới p>0,05 và ở trẻ nữ giữa các nhóm tuổi p 0,05); (44,0% và 42,0%) và tỷ lệ thấp còi nữ 14 tuy nhiên tỷ lệ SDD ở nữ giới 14 tuổi tuổi thấp hơn so với ở nam cùng tuổi khác biệt so với nhóm tuổi 11 và 12 (p< (27,6% so với 37,1%), nhưng sự khác biệt 0,05); Bảng 2. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi theo mức độ và giới của học sinh 11-14 tuổi tại trường PTDTBT huyện Văn Yên (%) SDD thể thấp còi SDD thể thấp còi theo mức độ (n,%) b3 theo giới (n,%) SDD thể thấp Trường phổ thông dân tộc còi bán trú Mức độ Mức độ (n,%)b3 Nam c3 (n=684) Nữ c3 (n=614) nặng trung bình THCS Châu Quế Hạ 10 (2,9%) 59 (17,3%) 39 (21,4%) 30 (18,9%) 69 (20,2%) THCS Đại Sơn 17 (7,9%) 57 (26,4%) 38 (34,5%) 36 (34,0%) 74 (34,3%) THCS Mỏ Vàng 54 (16,6%) 111 (34,0%) 77 (49,7%) 88 (51,5%) 165 (50,6% THCS Phong Dụ Thượng 55 (13,3%) 140 (33,7%) 117 (49,4%) 78 (43,8%) 195 (47,0%) Chung 136(10,5%) 367 (28,3%) 271 (39,6%) 232 (37,8%) 503 (38,8%) b) χ2 test so sánh tỷ lệ SDD thấp còi và mức độ SDD thấp còi giữa các trường với 3) p

TC. DD & TP 14 (3) – 2018 Phân tích 1.278 trẻ về tình trạng suy theo là Đại Sơn (26,4%) và thấp nhất là dinh dưỡng thể thấp còi theo mức độ, kết Châu Quế Hạ (17,3%). quả cho thấy tỷ lệ SDD thấp còi ở mức Tỷ lệ SDD thấp còi chung ở huyện nặng (Z-score chiều cao theo tuổi < -3) Văn Yên rất cao, tỷ lệ chung là (38,8%); cao nhất ở trường Mỏ Vàng (16,6%); tiếp nhưng cao nhất là trường THCS Mỏ theo là Phong Dụ Thượng (13,3%); thể Vàng (50,6%); tiếp theo là Phong Dụ SDD thấp còi mức trung bình cao nhất Thượng (47,0%); và Đại Sơn là (34,3%) cũng là trường Mỏ Vàng (34,0%); tiếp và thấp hơn là Châu Quế Hạ (20,2%). theo là Phong Dụ Thượng (33,7%); tiếp Bảng 3. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể gầy còm, thừa cân- béo phì và theo giới của học sinh 11-14 tuổi trường PTDTBT huyện Văn Yên (%) Trường phổ thông dân SDD thể gầy còm (n,%) c SDD thể gầy Thừa cân, tộc bán trú Nam c Nữ c1 còm chung b3 béo phì b3 THCS Châu Quế Hạ 11 (6,0%) 10 (6,3%) 21 (6,2%) 21 (6,2%) THCS Đại Sơn 12 (10,9%) 6 (5,7%) 18 (8,3%) 8 (3,7%) THCS Mỏ Vàng 8 (5,2%) 3 (1,8%) 11 (3,4%) 10 (3,1%) THCS Phong Dụ Thượng 27 (11,4%) 16 (9,0%) 43 (10,4%) 10 (2,4%) Chung 58 (8,5%) 35 (5,7%) 93 (7,2%) 49 (3,8%) b) χ2 test so sánh tỷ lệ SDD gầy còm và thừa cân béo phì giữa các trường với p

TC. DD & TP 14 (3) – 2018 (34,1%, 44,0%; 42,1% và 37,1%), học ina Faso [10]; sinh nữ là (42,0%; 42,0%, 36,6% và Tỷ lệ thừa cân béo phì học sinh THCS 27,6%) cao hơn tỷ lệ SDD thấp còi ở học trường phổ thông dân tộc bán trú huyện sinh THCS 11-14 tuổi huyện Bình Lục, Văn Yên là 3,8% thấp hơn tỷ lệ thừa cân, Hà Nam tương ứng là (nam 28,6%, béo phì của học sinh trung học cơ sở 11- 32,4%, 24,8 và 26,8%) và (nữ 32,3%, 14 tuổi, vùng ngoại thành Hà Nội năm 31,3%, 37,6% và 27%) ở ngưỡng trung 2017 (thừa cân là 9,6%; béo phì là 2,7%) bình và nặng có YNSKCĐ [4]; và cao [12]; thấp hơn học sinh 10-17 tuổi ở Ấn hơn học sinh nam huyện Phổ Yên, Thái Độ (6,8%) [11]. Nguyên năm 2008 (tuổi 11,12 và 14); Một số nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ thấp hơn ở lớp tuổi 13 với tỷ lệ tương suy dinh dưỡng học sinh dưới 10 tuổi và ứng lớp (11, 12, 13, 14) tuổi (nam là trên 10 tuổi khác biệt có ý nghĩa thống 31,9; 39,5; 43,0; 34,9%) và cao hơn học kê và sự khác biệt tỷ lệ SDD thấp còi rất sinh nữ tuổi 11, thấp hơn tuổi 12, 13, 14 lớn, như của Wafaa tỷ lệ SDD thấp còi ở Thái Nguyên với tỷ lệ tương ứng theo học sinh 6-9 tuổi là 15,1%; học sinh 10- lớp tuổi là (37,8; 45,4; 48,4 và 38,8%) ở 13 là 41,8% [3]; của Erismann tỷ lệ SDD ngưỡng nặng và rất nặng có YNSKCĐ thấp còi học sinh 8-11 tuổi là 18,7% và [5]. Tỷ lệ SDD thấp còi ở học sinh huyện 12 – 14 tuổi là 49,3% đều ở ngưỡng rất Văn Yên, Yên Bái cao hơn tỷ lệ thấp còi cao ở học sinh lớp tuổi trung học cơ sở. học sinh nam 11, 12, 13 tuổi (32,3%; Điều đó cho thấy rằng tình trạng suy dinh 40,6%; 41,2%) và thấp hơn học sinh 14 dưỡng thấp còi ở học sinh trung học dân tuổi (54,8%); đồng thời thấp hơn rất tộc bán trú huyện Văn Yên không phải là nhiều so với học sinh nữ 12, 13, 14 (62,9; vấn đề quá bất bình thường; phù hợp với 62,9% và 57,1%) của vùng West Bengal, nhận định của Best và CS khi tổng hợp Ấn độ [11]. Đồng thời, tỷ lệ thấp còi từ 369 nghiên cứu từ 76 quốc gia khác cũng cao hơn tỷ lệ SDD thấp còi học sinh nhau thấy rằng tình trạng suy dinh dưỡng 11-12 tuổi tại Ấn Độ (22,1%); 13-15 tuổi ở trẻ học đường là vấn đề có ý nghĩa sức là (18,2%) [8]; khỏe cộng đồng ở những nước đang phát Tỷ lệ SDD gầy còm học sinh THCS triển [2]. Với kết quả tỷ lệ SDD thấp còi trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ở ngưỡng rất cao ở học sinh trung học cơ Văn Yên là 7,2% thấp hơn rất nhiều so sở dân tộc bán trú huyện Văn Yên, tỉnh học sinh vùng thành thị Ấn độ lứa tuổi Yên Bái, đây rõ ràng là vấn đề sức khỏe 11-12 là 33,8% và 13-15 là 33,6% bởi cộng đồng, nên cần có những giải pháp nghiên cứu tiến hành ở những khu nhà ổ can thiệp cải thiện tình trạng dinh dưỡng chuột, khu phố nghèo [8]; tỷ lệ gầy còm cho học sinh trung học cơ sở vùng nông cũng thấp hơn học sinh trung học cơ sở thôn, miền núi; đặc biệt là các trường phổ 11-14 tuổi, vùng ngoại thành Hà Nội thông dân tộc bán trú; Cần triển khai các năm 2017 (gầy còm nặng 2,5%; gầy còm giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và vừa là 8,3%) [12]. Đồng thời thấp hơn rất giáo dục dinh dưỡng hợp lý, triển khai nhiều so với tỷ lệ gầy còm ở học sinh 10- các hoạt động truyền thông trong trường 17 tuổi ở Ấn Độ (46,6%); ở học sinh 11- học để nâng cao sức khỏe, phòng chống 14 tuổi thì gầy còm dao động từ 45,2% - suy dinh dưỡng trẻ vị thành niên và 56,3% [11]; thấp hơn tỷ lệ gầy còm truyền thông về dinh dưỡng hợp lý đến (20,2%) học sinh 12-14 tuổi vùng Burk- cộng đồng. 6

TC. DD & TP 14 (3) – 2018 IV. KẾT LUẬN sức khỏe cộng đồng trên học sinh 11-14 1. Tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi tuổi tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Tạp ở học sinh 11-14 tuổi trường phổ thông chí Y tế công cộng. Số 10 (10): 26-31. dân tộc bán trú huyện Văn Yên, tỉnh Yên 6. Hanson MA, Bardsley A, De-Regil LM, Bái ở ngưỡng cao có ý nghĩa sức khỏe Moore SE et al (2015). The International cộng đồng với tỷ lệ chung là 38,8%, dao Federation of Gynecology and Obstetrics động theo lứa tuổi từ 34,1 % đến 44,0% (FIGO) recommendations on adolescent, (nam) và 27,6% - 42,0% (nữ). Tỷ lệ SDD preconception, and maternal nutrition: thấp còi mức độ nặng là 10,5%; mức độ "Think Nutrition First". Int J Gynaecol vừa là 28,3%. Obstet. 131 Suppl 4: S213-53. 2. Tỷ lệ SDD thể gầy còm là 7,2%; 7. Dawit Degarege, Abebe Animut (2015). thừa cân béo phì là 3,8%. Undernutrition and associated risk fac- 3. Có sự khác biệt về tỷ lệ SDD thấp tors among school age children in Addis Ababa, Ethiopia. BMC Public Health. 15 còi theo dân tộc (p

TC. DD & TP 14 (3) – 2018 Summary MALNUTRITION STATUS AMONG PUPILS AGED 11-14 IN THE ETHNIC MINORITY SECONDARY SEMI-BOARDING SCHOOLS IN VAN CHAN DIS- TRICT, YEN BAI PROVINCE 2017 Nutritional care is essential for adolescent because of their rapid development and in- creased nutritional needs. A cross-sectional study was conducted in 2017 on 1,298 students aged from 11 to 14 in ethnic minority secondary semi-boarding schools of Van Yen district, Yen Bai province, to determine malnutrition situation. The results showed that prevalence of stunting was 38.8% at the severe level of public health concern; the prevalence of wast- ing was 7.2%; Overweight and obesity were 3.8%. Severe stunting was 10.5%; moderate stunting was 28.3%; Prevalence of stunting varied by age groups, ranging from 34.1% to 44.0% (in males) and 27.6% - 42.0% (in females), respectively. There were significant differences in stunting by age groups of female (p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tinh-trang-suy-dinh-duong-o-hoc-sinh-11-14-tuoi-tai-cac-truong-pho-thong-dan-toc-ban-tru-huyen-van-y-2569773.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY