MangYTe

Tài liệu y khoa

Tình trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở trẻ 7-9 tuổi suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên năm 2017

Tình trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở trẻ 7-9 tuổi suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên năm 2017
  • Mã tin: 631
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết cho thấy: Suy dinh dưỡng kết hợp với thiếu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu máu, đang là một vấn đề rất phổ biến tại các nước đang phát triển. Do đó, các giải pháp cải thiện tình trạng thiếu máu trẻ em cần được triển khai đồng thời và phối hợp với việc cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng.

Nội dung Text: Tình trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở trẻ 7-9 tuổi suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên năm 2017

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | trình phoûng vaán. 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng sau khi thu thaäp ñöôïc kieåm tra, laøm saïch, maõ hoaù vaø 2.3. Thieát keá nghieân cöùu: Moâ taû caét ngang nhaäp baèng phaàn meàm Epidata 3.1, xöû lyù thoáng keâ baèng phaàn meàm Stata 11, thoáng keâ moâ taû vôùi tyû leä 2.4. Côõ maãu vaø caùch choïn maãu %, thoáng Số keâ suy luaä- n vôù /20i kieåm ñònh 2. 2.4.1. Côõ maãu 2.7. Ñaïo ñöùc nghieân cöùu: Nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh döôùi söï chaáp thuaän cuûa chính quyeàn ñòa Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân xaùc ñònh soá hoä gia ñình coù baø meï coù con döôùi 5 tuoåi: cöùu vaø ñoái töôïng nghieân cöùu. Thoâng tin ñöôïc hoaøn toaøn baûo maät vaø keát quaû chæ ñöôïc söû duïng cho muïc p 1 P ñích nghieân cöùu. N Z2 x 2 1 px 2 3. Keát quaû Vôùi Z = 1,96 (öùng vôùi = 0,05), p = 0,37 [3], = 0,14 tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø choái traû lôøi, cuoái cuøng côõ maãu laø 409 hoä gia ñình coù con 3.1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/ döôùi 5 tuoåi. buù ñuùng khi bò tieâu chaûy 2.4.2. Caùch choïn maãu: Choïn maãu nhieàu giai ñoaïn Giai ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh: Hoøa Bình-mieàn Baéc, Haø Tónh – Mieàn Trung vaø Kieân Giang- Mieàm Nam; Hình 1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/ Giai ñoaïn 2: moãi tænh choïn ngaãu nhieân 3 xaõ bao buù ñuùng khi bò tieâu chaûy phaân theo ñòa dö goàm xaõ noâng thoân, thaønh thò (thò traán/phöôøng) vaø khoù (n=409) khaên (mieàn nuùi/haûi ñaûo): toång 9 xaõ; Nhaän xeùt: Gaàn 80% baø meï coù kieán thöùc ñuùng veà Giai ñoaïn 3: moãi xaõ choïn 46 hoä gia ñình coù caùch cho treû aên/buù khi bò tieâu chaûy, tyû leä baø meï ôû con döôùi 5 tuoåi, choïn ngaãu nhieân hoä gia ñình ñaàu mieàn nuùi coù kieán thöùc ñuùng veà caùch cho treû buù/aên khi tieâu, sau ñoù löïa choïn caùc hoä gia ñình tieáp theo, theo bò tieâu chaûy chieám tyû leä cao nhaát vôùi 83,9%, sau ñoù phöông phaùp laø “coång lieàn coång”. ñeán mieàn nuùi vaø thaáp nhaát laø ôû noâng thoân vôùi 74,3%. Baûng 1. Lyù do khoâng cho treû aên buù bình thöôøng khi bò 2.5. Phöông phaùp, kyõ thuaät thu thaäp soá lieäu tieâu chaûy (n=409) Boä coâng cuï: Phieáu phoûng vaán ñöôïc xaây döïng vaø Thaønh Noâng Mieàn nuùi Toång chænh söûa sau khi coù thöû nghieäm taïi Thaïch Thaát, Haø Noäi. Noäi dung thò thoân p n % n % n % n % Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu: Ñieàu tra vieân Ngöôøi khaùc khuyeân 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7 phoûng vaán tröïc tieáp caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi. Sôï treû beänh naëng 5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1 0,006 theâm Sai soá vaø khoáng cheá sai soá: Sai soá do ngöôøi cung caáp thoâng tin boû soùt hoaëc coá tình sai thöïc teá, ñeå haïn Nhaän xeùt: Veà lyù do khoâng cho treû aên buù bình cheá sai soá, ñieàu tra vieân ñöôïc taäp huaán kyõ, coù kinh thöôøng khi bò tieâu chaûy, gaàn 10% ngöôøi ñöôïc phoûng nghieäm trong giao tieáp. Sau khi keát thuùc phoûng vaán, vaán cho raèng treû bò naëng theâm neáu tieáp tuïc cho aên/buù ñieàu tra vieân kieåm tra laïi phieáu ngay ñeå khoâng boû bình thöôøng, trong ñoù, ngöôøi daân ôû noâng thoân chieám soùt thoâng tin. Giaùm saùt vieân kieåm tra phieáu khi keát tyû leä cao nhaát vôùi 12,1%, gaáp gaàn 4 laàn so vôùi thaønh thuùc ñeå kòp thôøi phaùt hieän sai soá vaø boå sung kòp thôøi. thò. Coù 1,7% ngöôøi khoâng cho treû aên/buù bình thöôøng do ngöôøi khaùc khuyeân. Söï khaùc bieät naøy coù yù nghóa Taïchí Tạp p chí YYtếteá Coângcộng, Công coäng,12.2018, 3.2017, Số Soá 46 43 151

Tổng biên tập: S nh Phó tổng biên tập: S C n nn C t n n t Ban biên tập: S n C tn n t S TS n ng ạ h c Y c th nh phố C S n Th St t n t Y , n t St t TS C nh T ng ạ h c n n S TS ng n nh T ng ạ h c Y tế Công cộng S h n h S t n n t S n S S / th t n n t S tSh T chn ch n t t n t n tt t S C p n t n n , t TS g n g c ích T ng ạ h c Y tế Công cộng S TS g n Th nh ng T ng ạ h c Y tế Công cộng TS hạ c h c T ng ạ h c Y tế công cộng S TS hạ t C ng T ng ạ h c Y tế Công cộng TS h ng T í ng th n t , t TS T n Th T ết ạnh T ng ạ h c Y tế Công cộng S T nn tt n t th C n , n t St t S TS Th ng n T ng ạ h c Y tế Công cộng Hội đồng cố vấn: S ng g n nh n n h h c hộ t S TS nn S ch C n t S g n Công h n ộ Y tế S g n nT n n n tt t Tòa soạn: h ng 503 504, h 1, h g ạ g n T ng T Số 0 ng n g , ống , ộ n th ạ 024 3 3 0 5/ 024 3 3 2 5 t pch tcc ph g n ph p ố 531/ TTTT C p ng 24 04 200 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021 3

ISSN 1859 - 1132 Số 54, tháng 03/2021 MỤC LỤC Tình trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở trẻ 7-9 tuổi suy dinh [6] dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên năm 2017 ng g n h ng nh, T n hánh n, T n Th g , g n S ng T , hạ nh n Thực trạng tự kỳ thị của người bệnh HIV/AIDS điều trị ngoại trú tại bệnh [16] viện đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La năm 2019 và một số yếu tố liên quan g n Th n T ng, S h ng ng, S T ng n, ng n n, g n Th nh n Một số yếu tố nghề nghiệp liên quan tới stress sau sang chấn ở nhân viên y [26] tế tại một số bệnh viện khu vực phía Bắc Việt Nam trong thời kỳ Covid-19 g n Th , T n Th h , T n Th nh ng Văn hóa an toàn người bệnh và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Phạm [34] Ngọc Thạch năm 2018 g n Th n nh, Ch ng, g n Th nh h ng, g n Th ng , g n Th ạch g c Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của nhóm [44] trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Th ạnh T ng, Th n Thực trạng thừa cân béo phì của sinh viên Đại học Xây Dựng và một số [54] yếu tố liên quan g n Th Th n, g n ạch g c, g n Th n T ng, nh T ng 4 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

ISSN 1859 - 1132 Issue 54, 03/2021 CONTENTS Anemia status and some associated risk factors in students 7-9 years old [6] stunting and risk of stunting in Phu Binh district, Thai Nguyen province, 2017 ng g n h ng nh, T n h nh n, T n Th g , g n S ng T , h nh n Situation of self-stigmatization of HIV / AIDS patients outpatient treatment in Muong La district general hospital, Son La province in 2019 and some [16] related factors g n Th n T ng, S h ng ng, S T ng n, ng n n, g n Th nh n Occupational factors related to post-traumatic stress disorders in health care workers at some hospitals in the North of Vietnam during Covid-19 [26] pandemic g n Th , T n Th h , T n Th nh ng Safety culture and some associated factors at [34] Pham Ngoc Thach hospital in 2018 g n Th n nh, Ch ng, g n Th nh h ng, g n Th ng , g n Th ch g c Food safety facilities and practice at canteens of small private kindergartens [44] in Nam Tu Liem district, Hanoi Th nh T ng, Th n Overweight and obesity status of students of National University of Civil [54] Engineering and some associated factors g n Th Th n, g n ch g c, nh T ng, g n Th n T ng Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021 5

Tình trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở trẻ 7-9 tuổi suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên năm 2017 Hoàng Nguyễn Phương Linh1, Trần Khánh Vân2, Trần Thúy Nga2, Nguyễn Song Tú2, Phạm Vĩnh An2 Tóm tắt Đặt vấn đề: Suy dinh dưỡng kết hợp với thiếu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu máu, đang là một vấn đề rất phổ biến tại các nước đang phát triển. Mục tiêu: xác định tình trạng thiếu máu và các yếu tố liên quan ở trẻ 7-9 tuổi Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 717 trẻ SDD và nguy cơ SDD thấp còi ở 5 trường tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, năm 2017 Kết quả: Tỷ lệ thiếu máu chung ở đối tượng nghiên cứu là 23,7%, ở mức độ trung bình (TB) có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Hàm lượng hemoglobin TB ở nhóm trẻ SDD thấp còi, nhẹ cân và gầy còm khác biệt không có ý nghĩa thống kê (YNTK) so với nhóm bình thường (p >0,05). Nhóm thiếu kẽm có nguy cơ thiếu máu cao hơn gấp 1,4 lần so với bình thường. Hàm lượng hemoglobin TB ở nhóm nguy cơ thiếu vitamin A tiền lâm sàng và nhóm thiếu kẽm thấp hơn có YNTK so với trẻ bình thường (p < 0,05). Kết luận: Tình trạng thiếu máu có liên quan tới tình trạng thiếu kẽm và vitamin A ở trẻ tiểu học. Do đó, các giải pháp cải thiện tình trạng thiếu máu trẻ em cần được triển khai đồng thời và phối hợp với việc cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng. Từ khóa: trẻ 7-9 tuổi, thiếu máu, yếu tố liên quan, suy dinh dưỡng, SDD thấp còi, thiếu kẽm Anemia status and some associated risk factors in students 7-9 years old stunting and risk of stunting in Phu Binh district, Thai Nguyen province, 2017 Hoang Nguyen Phuong Linh1, Tran Khanh Van2, Tran Thuy Nga2, Nguyen Song Tu2, Pham Vinh An2 Abstract Background: Malnutrition associated with micronutrient deficiency, especially anemia, is a Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

common problem in developing countries. Objective: to identify anemia status and related factors in students 7-9 years old Methodology: A cross-sectional study was conducted on 717 children with stunting and risk of stunting in five elementary schools in Phu Binh district, Thai Nguyen province Result: The prevalence of anemia of the study subject was 23.7%, at a moderate level of public health significance. The averages of hemoglobin concentration of the stunted, underweight, and wasted child groups were not significantly different comparing to the normal one (p>0.05). The anemia status of the zinc deficiency group was 1.4 times higher than the normal group. The mean of hemoglobin concentration in the group with sub-clinical and marginal vitamin A deficiency and zinc deficiency was lower than in the normal group (p < 0.05) Conclusion: Anemia status is related to zinc and vitamin A deficiency status in children of elementary schools. Therefore, future prevention should be implemented simultaneously and in coordination with the improvement of micronutrients deficiency. Keywords: Children 7-9 years old, anemia, related factors, malnutrition, stunting, zinc deficiency. Tác giả: 1 C c Y tế ph ng, ộ Y tế 2 n nh ng ốc g , ộ 1. Đặt vấn đề T nh t ạng th ế á c ng ng n th S nh ng S t ột n c ngh S C nh h ng ngh c ngh c h cộng ng S C áng t ng hông ch t c h c h n h t c nt Th ánh g á n 201 c ng t n t n thế g c nt phát t n C , thống c 200 t t 5 hộ nh tế3 thống c t cS th th p c h c th g c , ch th t nh t ạng th ế á c ph n t c t Ch h Ch t t ng gá t ng 2, t n 2012 2 , t n nh t cS th th p c 21, , th 201 32,5 T t ng c nh t phí T g c ,3 , th th c n 5, 1 Thá nh ng t ng 4, t n 2012 n c ngh , c 1 t ng 3 t 5t 20,4 t n 201 25,1 , t nh n, phí t nt n thế g ng nh ng th p ông c t nh t ạng th ế á c nh t c ,g c , h c th c n t nh t ng t t c các n , c th n 201 c t ng n 201 , c n nh ng ốc 45, Số ốc g ch t nh ng g t nh t ạng S th th p c t n 2015 ch t nh t ạng th ế á t 5t 23, S th nh c n 13,4 2. t 2 , , c nh t ng n Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

n 31,2 ng nông thôn 2 ,2 4 . th g n ngh n c tạ t ng Các ế tố n n n ến c th ế á t h cc 5 c h n h nh, t nh Thá g t nh t ạng nh tế, t nh ộ h c n, g n t ng th g n tháng 02 03/ 201 ngh ngh p, g tính t c t , n ng ộ 2.2 Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang t n h ết th nh, h ết n th ế 2.3 Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu á , t nh t ạng nh ng t ng n h ng ác nh t á t t t , áp ng 3 h ng ng n nh n n nh t n ến ng công th c c th ế á th ế các ch t hác Th ế 3 á c nh h ng ngh t ng n t c h phát t n c c n ng , T ng n ố ố t ng c n t t nh t t th ế á t t h c, n 201 3 , S nh ng ết h p th ế ch t nh ch n 0,05 1 /2 c gát 1, C ng, c t th ế á , ng ột n c n t 3 2 2g 24 ố t ng t ph ến tạ các n c ng phát t n Phương pháp chọn mẫu: Ch n ch nh h n T nh n, ột ngh n c t c ch ng h nh, Thá g n ột t nh th ộc ng nh t nh t ạng th ế á hông c ố t ng n n phí c, ch n ch ích 5 nt nh ng 5 thế, ột ngh n c t ng t h c, n ố ông, n nh c nh ánh g á th c t ạng th ế á tế h h n c h n nh ng ế tố n n t th ế á t Ch n t ng Ch n t n ộ t ng t h c t nh ng ng c nh ng tạ 5 th p c c t ến h nh tạ các t ng t Ch n ố t ng ngh n c T n ộ 2 00 t h ch n h nh, t nh Thá g n c t p 2 ến p 4 c ng c, c 12 t c ích nh h ng c th n t nh t ạng th ế c 1 h ng cách 12 / 24 á t t , c t t S th p ch n ng nh n h thống h ng cách c ng c S th p c , t n 2 c 24 t có 1 Th c tế ch ng h n h nh, t nh Thá g n t ến h nh th th p c 1 t áp ng t n ng chí c 5 2. Phương pháp nghiên cứu 2.4 Phương pháp và công cụ thu thập số liệu 2.1 Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên h ng n ng ộ c h c cứu: ng c th h các c ộc t th ế ố t ng T t 4 11 tháng t t c á ộ c h c th ngh t c h t áp ng các t chí 1 t c t ến h nh t chính th c ố t ng ng c S S th p c C n nh n t c c n nt S C c ộ c t tạ n ngh n c , ố ng ch chính ác t 0,1 g ch c ng ng t th g th c g 3 nh c ộ chính ác t 1 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

t ngh á nh ng g n ột t ng nh T c t 103,2 , t ng á ng ph ng pháp tháng t nh t nh t , tháng c C th g n, ng á c t nh t 11 , tháng C 14, g nh 2.5 Một số tiêu chuẩn xác định, đánh giá c t th ộc hộ ngh ph n ạ , 12,3 hộ c n ngh , c n ạ 2, Cách tính t T c t c tính th nh th ng n tộc nh ch ế ,3 , 200 c n ạ 10, n tộc hác T nh t ạng th ế á h h ng 3.1 Thực trạng thiếu máu ở trẻ 7-9 tuổi SDD g n 115 g/ và nguy cơ SDD thấp còi T nh t ạng T S n ng ộ t n ết t th ế á ch ng t t 0, / g c th ế T S h 0, S ng c S th p c 23, ng / S 1,05 / ộ g nT 120, g/ ,3 T c T nh t ạng nh ng t th ch n t ng h ng h g n th p nh t 3,0 g/ t ng c 200 S nh c n h c nh t 145, g/ c C /T 2 th p c h c CC/T Bảng 1. Tình trạng thiếu máu ở trẻ 7-9 tuổi 2 g c h c /T 2 theo giới, tuổi 2.6 Phân tích và xử lý số liệu: Tỷ lệ Giá trị S ng ph n p t 31 nh p Số Các chỉ thiếu Hemoglobin S SS 1 0 ph n tích Số nh n t c n thiếu số máu (TB±SD) c ng ph n nth p c máu (%) a (g/l)b , 200 ng t t nh χ2 t t Theo tuổi ánh các t t t, t t t T t 205 4 23,4 11 , ,4 1 ánh g á t t ng nh c ph n ố ch n g 2 T t 245 0 2 , 11 ,5 ,1 nh , nh nh ph n tích h g tc T t 2 52 1 ,5 122, ± , án các ế tố n n á t p 0,05 Theo giới c c ngh thống T t 35 1 22, 120,5 ,0c 2.7. Đạo đức nghiên cứu: T gá 35 24, 120, ± , gh n c c ch p th n ộ ng ạ Tổng cộng 1 1 0 23, 120, ,3 cc n nh ng t c h t n h , th ết nh ố 152/ ng 13/2/201 2 t t p 0,05, t t ánh th nh t 1p 0,05 c t t t ánh 3. Kết quả th g p 0,05 gh n c t ến h nh t n 1 t t t T th ế á nh t t 2 , c c c 1 tháng 2 3/201 tạ nh t nh t 23,4 nh t t ng t h cc 5 , th ộc h n h 1 ,5 nh ng hác t hông c ngh nh T ng c 4 , n 50,1 n thống Y T χ t t, p 0,05 2 ng ộ Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

h ết th nh t ng nh nh t c t th ế á h ng T g 2g hác t c Y T t t, p 0,021 χ2 t t, ánh t t th ế á g các nh ng hác t nh t t ng p 0,01 nh t hông c hác t c ngh Hình 1. Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ 7-9 tuổi huyện Phú Bình theo trường (n = 717) T th ế á t c n ng ộ g n 115 C hác t c Y T t th ế á g g/ c nh t nh t t ng g 2 các t ng χ2 test, p < 0,01). 30,0 , g ống n t t ng g 3.2 Một số yếu tố liên quan đối với tình trạng 1 2 ,2 , n ạt 2 , t th p nh t thiếu máu ở trẻ tiểu học t T n hánh 11,2 Ch 20,4 Bảng 2. Tình trạng thiếu máu của ở trẻ 7-9 tuổi theo tình trạng dinh dưỡng pa Giá trị TB ** Hb Các thể SDD n Số thiếu máu Tỷ lệ (%) OR (95 % CI) (g/l)b SDD nhẹ cân S nh c n 223 5 25, 0,4 1 120,0 ,1 nh th ng 4 4 113 22, 1 1 0, 0 1, 121,01 ,3 SDD thấp còi S th p c 11 2 24, 0, 02 120, 0 , nh th ng 5 141 23,5 1 1 0, 1, 120, 2 ,1 SDD gầy còm S g c 0 14 23,3 1,000 120, ,05 nh th ng 5 15 23, 0, 0,52 1, 3 120, 0 ,33 χ t t 2 p 0,05, t t t c ánh th g p 0,05 10 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

T th ế á nh t S th p c á t t ng nh h ng h g n nh 24, , nh hông S 23,5 hông c t S th p c , nh c n g c hác t hác t c Y T t th ế á g hông c Y T nh hông S t nh t S th p c , nh c n g c t t, p 0,05 t hông S th p c χ2 t t, p 0,05 Bảng 3. Tình trạng thiếu máu của trẻ 7-9 tuổi theo tình trạng vi chất dinh dưỡng Thiếu vi chất dinh Số thiếu Tỷ lệ pa Giá trị TB ** Hb n dưỡng máu (%)* OR (95 % CI) (g/l)b Thiếu và nguy cơ VAD - TLS Th ế ng c 315 1 2 , 0,123 119,87 ± 8,22 + T S nh th ng 401 21,4 1,3 0, 4 1, 121,38 ± 8,33 Dự trữ sắt thấp t t th p 122 3 30,3 0,0 3 11 , 5 ,0 nh th ng 5 132 22,4 1,5 0, 2,31 120, 5 ± ,32 Thiếu kẽm Th ế 424 112 2 ,4 0,048 120,09 ± 8,43 + nh th ng 2 0 5 20,0 1,4 (1,01 – 2,06) 121,61 ± 8,07 a :χ2 test với p>0,05, c) t- test so sánh theo giới với p> 0,05 T th ế á nh t th ế 2 ,4 , Bảng 4. Mô hình hồi qui logistic đa biến dự nh hông th ế 20,0 C hác t đoán các yếu tố liên quan với tình trạng thiếu c ngh t th ế á g 2 nh t kẽm ở trẻ 7-9 tuổi th ế nh nh th ng χ t t, p 0,05 2 h t th ế c ng c th ế á c Các yếu tố OR h n g p 1,4 n nh nh th ng á trong mô hình (Hiệu (95% CI) p (Biến độc lập) chỉnh) t T h ng h g n nh t th ế ng c th ế t n t n ng Tuổi của mẹ T S nh th ế th p h n c ngh 30 t 0, 4 0,54 1,30 0,435 nh t nh th ng t t t, p 0,05 30 t t n Trình độ học vấn mẹ C p2t ống/ 1,41 0, 2,51 0,243 t n c p 2+ Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021 11

Bảng 5. Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến Các yếu tố OR dự đoán các yếu tố liên quan với nồng độ trong mô hình (Hiệu (95% CI) p chỉnh) Hemoglobin huyết thanh ở trẻ 7-9 tuổi (Biến độc lập) Hoàn cảnh kinh Beta Các yếu tố trong mô tế hộ gia đình (Hệ số tiêu p hình (Biến độc lập) gh , c n ngh chuẩn) 0, 0,52 1,1 0,22 / nh th ng+ T c 30 Nghề nghiệp 0,004 0, 1 t 30 t t n của mẹ T nh ộ h c n hác/ ộng+ 1,35 0, 1 2,00 0,13 c p2t ống/t n 0,001 0, 0 Tình trạng c p2 VAD và nguy n c nh nh tế cơ VAD-TLS ngh , c n ngh / 0,02 0,4 5 Th ế / hông 1,2 0, 0 1, 1 0,1 nh th ng th ế + Tình trạng dự gh ngh p 0,020 0, 0 trữ sắt thấp ộng/ hác t th p/ T nh t ạng 1,4 0, 5 2,2 0,0 0 hông th p+ ng c T S 0,0 4 0,051 Tình trạng th ế / hông th ế thiếu kẽm t t th p 0,03 0,313 Th ế / th p/ hông th p 1,3 0, 2,00 0,0 hông th ế T nh t ạng th ế Cỡ mẫu phân tích (n): 706; : Nhóm so sánh; + Th ế / hông 0,0 0,021 *: có mối liên quan th ế h n tích h ến án các ế tố Cỡ mẫu phân tích (n): 706; R2= 0,018; Constant n n, ch t th ố n ng = 113,965 t nh t ạng th ế á h át các ô h nh h t ến tính ến ch th ế tố t c ,h c n , nh tế hộ g c ế tố n ng t nh t ạng th ế nh, ngh ngh p, t nh t ạng th ế á , t nh p 0,05 n ng ộ h g n h ết th nh t ạng ng c T S, t t t t h át các ế tố t th p th ế c , t nh ộ h c n, h n c nh nh tế, ngh ngh p, t nh t ạng ng c T S, t t th p 12 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

4. Bàn luận n t n ạ ng c ạ ết 4.1 Thực trạng thiếu máu ở trẻ 7-9 tuổi SDD t th nh phố h ng c t nh t ạng và nguy cơ SDD thấp còi th ế á hông c ố n n t nh t ạng nh tế, t nh ộ h c n c ng nh ngh Th ng ph n ạ c , t t ến ngh p c ố 12 c th ch th , 11 t , n ng ộ g n t ng á nh ng ế tố n n hác nh th nh phố 115 g/ th cc th ế á nông thôn ch nh ng ế tố n n n 200 , t t th ế á ng nông thôn hác nh t nh t ạng nh ng th ế t 10 ng th nh phố á Th ế á n n nh ến chế ộ n 3n ,t th ế á các ng t ng n n nh ô t ng thế, n n t n 11,3 13, ,10 T , t c th c th th t ng ngh n c ố th ng t nh t ạng th ế á t t nt n t ng ng t nh t ạng th ế á t t ốc ng nh hông c th n c ch h c t nh t ạng nh tế, h c n ngh h ng t ng n c nc n phát c th n ngh p c ố ng th nh phố, nông thôn, ết ch th n ng ộ h ết th nh t ng n n t ng t ng c th c nh 2 nh t 11 , g/ t 11 ,5 nh ng n pháp hác nh ch ch c t ng g/ c hác t c Y T nh t c ng ng ch t nh ng ch t 122, g/ n c ng c g t ng t t ng ng n ngh n c tạ Th nh , t nh n 2015, h ng g n c t ng n 4.2. Một số yếu tố liên quan tới tình trạng th các p t c t 11 T nh n, t th ế thiếu máu trên trẻ tiểu học á ngh n c hông c ố n nt ết t ch th , hông c hác t ộ t h c g tính c t h n h nh, t th ế á g nh t S th th p c ng g ống nh ết c ột ngh n c c , nh c n, g c t hông S , hác th nh phố h ng n 201 t nh n, ết n ng c ạ các ết phí cn cC n n 201 5,12. ngh n c t c Các ết ngh n c T nh t ạng th ế á g các t ng c t c ch th , t nh ng, c t hác t c ngh thống , th p nh t S th th p c c ng c th ế á c g p t ng T n hánh 11,2 , c nh t 1,5 n t c t nh t ạng nh ng nh t ng g 2 30,0 C th g th ng 11,12 át T h ng h g n hác tn t nh t ạng nh tế, t nh ộ nh t S c ng hông c hác t h c nc ố , ngh ngh p c nh hông S T nh n, ngh n c c hác tg các n ph h p ch c t nh t ạng th ế á c n n ết n c các ngh n c t c ch ng t ct th ế ng c T S, t t t th ế á h c ng c th ế á t th p, h c th ế c t h n h c h n nh ng hộ g nh ngh , c t nh nh, c ng nh h ng h g n nh t ạng nh tế h c n th p 5 T nh n, ết t ng c T S nh th ế th p Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021 13

h n nh t c ch ố nh th ng Th ế c th n ch t ng n c ng nh ng th ế cá ạ ch t ng n nh n ch t ch t S ng c S c th n ch ế nt c th ế á t 11,12 t nh t ạng ch t nh ng, nh ng n c ng g ống nh ết ngh n c c th p c t ng n h ng n 201 , t th ế á t th ế T S 40,3 h c th ế V. KẾT LUẬN 2 , c h n t nh th ng 1 , T nh t ạng th ế á ch ng t t S 24,3 11. ng c S th p c 23, , c t ng h n tích h ến án các ế tố nh c ngh c h cộng ng, ch ế n n ch th ch c ố n ng th ế á ột t 2 , C hác t nh t ạng th ế á h át các ế tc Y T t th ế á g các t ng tố t c , t nh ộ h c n, ngh ngh p, nh t th ế nh nh th ng t nh t ạng nh tế, th ế á , ng c h t th ế c ng c th ế á c T S, t t th p th ế T h n g p 1,4 n nh nh th ng á nh n, t ng ột ngh n c t c, ph n t T h ng h g n nh t ng tích h ến ch th ố n ng c T S nh th ế th p h n c ế tố ngh ngh p, t nh t ạng T S, Y T nh t hông S ng c t nh t ạng th ế á h át các ế S th p c tố h c n, nh tế hộ g nh, t nh t ạng th ế . 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO ô h nh h t ến tính ến ch th 1 C The state of the world’s c ố n n g t nh t ạng th ế children 2019. Children, Food, and Nutrition: n ng ộ h g n h ết th nh h growing well in a changing world. Y át át các ế tố t c , C 201 t nh ộ h c n, ngh ngh p, t nh t ạng nh 2 ng T nh ng tế, th ế á , ng c T S, t 5 t th các c ộ, th ng t t th p ết t ng t nh ngh n c nh thá 201 201 http //ch nt ng c ng n h ng h n Th nh , n nh ng n/ p / c nt / t nh ch th ố t ng n g nh 20 ng 20t 20 /T S 20 ngh ngh p, t nh t ạng T S, th ế 205 20t 20th 20c c 20 h ng h ết th nh h g n h c 20 20n 20201 p . át các ế tố t nh ộ h c n t nh t ạng nh tế 11. 3 , , gh , t t tc n g n , các g pháp c th n t nh t ạng th ế n 1 0 t 2010 2014 135 5 15 á t c n ct n h ng th phố 24 h p c c ng c p ến th c nh ng, 14 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

4 ng ánh g á t nh t ạng th ế 11 ng , T , g n TT , T n á , th ế ột ố ch t nh ng c ph T, hạ TT, T S T nh t ạng th ế á n t 5 tháng tạ ng th nh th , ế tố n n t 3 5 tháng t nông thôn n n n 2014 2015 nh ng ng c nh ng th p ộ n nh ng 2015 c tạ h n Th nh , t nh ,n 5 S , g g , g n , t 2015 Tạp chí Y học dự phòng. 201 2 42 t n hp t n , n , 4 n t t n n c c n c t t ng t 12 ng T , n , T , t n t n ch n, n th th g n n n t t n t g ph c, C n c ct n nt PLoS S c c n c n nth p t c ct One. 201 14 021 442 n Sch Ch n n h ng g n S ng T TT , g n Th Ct , tn Nutrients. n 201 11 n nh T nh t ạng th ế á ế tố n n t n n, t h c nh ng ng c nh ng th p c c h n c Y n , Y n nh, T nh Y n á , n 201 Tạp chí Y học Việt Nam. 201 t p 4 5 Số 1 2 1 1 3 n c nc n nt, nt n n C nt g p g n g 2001 15 3 S t n c nc nt t n t n ng th p nc t n c nc n p p t n t n n n t t n n t nS t Geneva, WHO (WHO/NMH/NHD/MNM/11.3 2011 , h T , T n T, t c n t t nt ct t p c ng n n ng ch n n tn Plos One. 2012 4 1 14 10 g n , Th , g n , t n n n t t n n n t t n n tn n 2011 t th S TS t n 0 5 11 ch n Br J Nutr. S p 2013 110 S pp 3 S45 5 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021 15

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tinh-trang-thieu-mau-va-mot-so-yeu-to-lien-quan-o-tre-7-9-tuoi-suy-dinh-duong-va-nguy-co-suy-dinh-du-2488181.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY