MangYTe

Tài liệu y khoa

Tình trạng thiếu Vitamin D và kẽm ở học sinh trung học cơ sở trường dân tộc bán trú huyện Tuần Giáo, Điện Biên năm 2018

Tình trạng thiếu Vitamin D và kẽm ở học sinh trung học cơ sở trường dân tộc bán trú huyện Tuần Giáo, Điện Biên năm 2018
  • Mã tin: 847
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Tình trạng thiếu Vitamin D và kẽm ở học sinh trung học cơ sở trường dân tộc bán trú huyện Tuần Giáo, Điện Biên năm 2018 được nghiên cứu nhằm mô tả tình trạng thiếu vitamin D, thiếu kẽm, từ đó đề xuất can thiệp nhằm cải thiện tình trạng thiếu vitamin D, thiếu kẽm cho học sinh THCS vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc vùng núi phía Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.

Nội dung Text: Tình trạng thiếu Vitamin D và kẽm ở học sinh trung học cơ sở trường dân tộc bán trú huyện Tuần Giáo, Điện Biên năm 2018

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 giả khác. Sự chênh lệch khúc xạ càng lớn nhược Australian Preschool Children. Ophthalmology, thị càng sâu, càng rối loạn thị giác hai mắt. 119(1), 138–144. 4. Nguyễn Hồng Phượng (2002), Nghiên cứu đặc V. KẾT LUẬN điểm lâm sàng và điều trị nhược thị do lệch khúc xạ ở trẻ em, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại Hình thái tật khúc xạ liên quan đến mức độ học Y Hà Nội. nhược thị, 100% nhược thị nặng do loạn viễn. 5. Nguyễn Thanh Vân (2012), Nghiên cứu đặc Có sự liên quan giữa mức độ nhược thị đến điểm lâm sàng và kết quả điều trị nhược thị do tật nhược thị 1 mắt và hai mắt, nhược thị 1 mắt khúc xạ ở trẻ em, Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội. mức độ nhược thị nặng hơn nhược thị 2 mắt. 6. Lin P.-W., Chang H.-W., Lai I.-C., et al. Lệch khúc xạ mức độ nhược thị nặng hơn so (2016). Visual outcomes after spectacles với nhóm không có lệch khúc xạ. treatment in children with bilateral high refractive Nhược thị có lệch khúc xạ có thị giác hai mắt amblyopia. Clin Exp Optom, 99(6), 550–554. 7. Sen D.K. (1980). Anisometropic amblyopia. J thấp hơn không lệch khúc xạ. Pediatr Ophthalmol Strabismus, 17(3), 180–184. TÀI LIỆU THAM KHẢO 8. Harvey E.M., Dobson V., Miller J.M., et al. (2007). Amblyopia in Astigmatic Children: 1. Nguyễn Đức Anh (2017). Nguyên nhân và đặc Patterns of Deficits. Vision Res, 47(3), 315–326. điểm của nhược thị ở trẻ em khám tại BV Mắt TW. 9. Rutstein R.P. and Corliss D. (1999). Tạp Chí Dược Học Quân Sự, 42(4), 222–227. Relationship between anisometropia, amblyopia, 2. Doshi N.R. and Rodriguez M.L.F. (2007). and binocularity. Optom Vis Sci Off Publ Am Acad Amblyopia. Am Fam Physician, 75(3), 361–367. Optom, 76(4), 229–233. 3. Pai A.S.-I., Rose K.A., Leone J.F., et al. (2012). Amblyopia Prevalence and Risk Factors in TÌNH TRẠNG THIẾU VITAMIN D VÀ KẼM Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯỜNG DÂN TỘC BÁN TRÚ HUYỆN TUẦN GIÁO, ĐIỆN BIÊN NĂM 2018 Đỗ Thúy Lê1, Nguyễn Song Tú1, Nguyễn Hồng Trường1, Nguyễn Thúy Anh1 TÓM TẮT đình, bổ sung vi chất dinh dưỡng. Từ khóa: vitamin D, thiếu kẽm, dân tộc, học sinh, 31 Nghiên cứu cắt ngang, tiến hành năm 2018 trên trung học cơ sở, Điện Biên 281 học sinh trung học cơ sở của 02 trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên, nhằm SUMMARY mô tả thực trạng thiếu vitamin D và thiếu kẽm. Kết quả cho thấy, tỷ lệ vitamin D thấp và thiếu là 10,7%; VITAMIN D AND ZINC DEFICIENCY STATUS tỷ lệ nguy cơ thiếu vitamin D là 79,4%. Nồng độ AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS 25(OH)D huyết thanh trung bình là 64,3±12,5 nmol/L. IN SEMI-BOARDING SCHOOL FOR ETHNIC Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ MINORITIES IN TUAN GIAO DISTRICT, vitamin D và nồng độ 25(OH)D giữa các nhóm tuổi. Tỷ lệ thiếu kẽm chung là 58,4%; cao nhất ở nhóm 11 tuổi DIEN BIEN IN 2018 (71,6%). Giá trị kẽm huyết thanh TB là 10,1±1,9 A cross-sectional study was conducted in 2018 on mmol/L, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về giá trị 281 secondary school students from 02 semi-boarding kẽm huyết thanh trung bình giữa các nhóm tuổi high schools for ethnic minorities in Tuan Giao district, (p

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 micronutrient deficiency, family economic status, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên trong thời gian ethnicity, gender, and residential status. Therefore, it tháng 11/2018 đến tháng 12/2018. is necessary to have coordinated solutions to improve vitamin D and zinc deficiency such as improving the 2.3 Thiết kế nghiên cứu. Nghiên cứu mô tả quality of children's meals at school and at home, cắt ngang. supplementing with micronutrients. 2.4 Cỡ mẫu nghiên cứu: Áp dụng công Keywords: vitamin D, zinc deficiency, ethnicity, thức tính cỡ mẫu: student, junior high school, Dien Bien Z2(1-α/2) .p(1- p) I. ĐẶT VẤN ĐỀ d2 Thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em là vấn đề N = có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng (YNSKCĐ) đáng *Xác định thiếu vitamin D: với p = 80,0% quan tâm ở nhiều nước đang phát triển. Trên thế [6]; với α là 0,05 thì Z(1-α/2) = 1,96; chọn d = giới có khoảng một tỷ người bị thiếu vitamin D và 0,05; cỡ mẫu cần điều tra về tỷ lệ thiếu vitamin thiếu vitamin D thấy ở hầu hết các nhóm tuổi D là 246 đối tượng. [1]. Tại Việt Nam, tỷ lệ thiếu vitamin D chiếm tỷ **Xác định thiếu kẽm: cùng công thức trên, lệ khá cao ở học sinh tiểu học và đặc biệt cao với α là 0,05 thì Z(1-α/2) = 1,96; p = 80,8% [7]; hơn ở nội thành so với ngoại thành (49,1% so chọn d = 0,05; cỡ mẫu cần điều tra về tỷ lệ thiếu với 26,4%) và ở học sinh nữ cao hơn học sinh kẽm là 239 đối tượng. nam (42,2% so với 31,9%) [2]. Cộng thêm 15% đề phòng từ chối hoặc vắng Ngoài vitamin D thì kẽm cũng là một vi mặt nên số mẫu cần chung là 283 đối tượng. khoáng chất cần thiết cho sự tăng trưởng và 2.5 Phương pháp chọn mẫu: phát triển. Trên thế giới, có khoảng 39,6% trẻ Chọn tỉnh nghiên cứu: chọn chỉ định tỉnh Điện em bị thiếu kẽm và ở trẻ em nông thôn tỷ lệ Biên, huyện Tuần Giáo. thiếu kẽm thấp hơn đáng kể so với trẻ em thành Chọn trường: chọn ngẫu nhiên 50% số phố [3]. Nguy cơ thiếu kẽm tương đối cao và tập trường trong huyện được 2 trường. trung chủ yếu ở các nước đang phát triển. Đông Chọn đối tượng: tổng số học sinh (2 trường Nam Á là khu vực có nguy cơ thiếu kẽm cao được chọn có 1.028 học sinh); sau đó xác định đứng thứ ba trên toàn thế giới trong đó có Việt khoảng cách mẫu k là tổng số học sinh chia cho Nam [4]. Tại Việt Nam, thiếu kẽm ở trẻ em số mẫu (283 đối tượng) cần lấy. Ta sẽ có khoảng chiếm tỷ lệ cao 75,6%, ở mức rất cao có cách mẫu k = 1028/283 =4; Chọn ngẫu nhiên hệ YNSKCĐ [5]. thống để có số học sinh cần chọn là 283 học Số liệu về tình trạng thiếu vitamin D, thiếu sinh. Thực tế điều tra là 281 đối tượng. kẽm ở học sinh trung học cơ sở (THCS) ở Việt 2.6 Biến số nghiên cứu. Nồng độ 25(OH)D Nam hiện nay không có nhiều. Vì vậy, chúng tôi và kẽm trung bình (TB) chung, theo nhóm tuổi. tiến hành nghiên cứu “Tình trạng thiếu vitamin D Tỷ lệ vitamin D thiếu và thấp chung, theo và kẽm ở học sinh trung học cơ sở trường phổ nhóm tuổi. thông dân tộc bán trú huyện Tuần Giáo, Điện Tỷ lệ thiếu và thấp vitamin D, thiếu kẽm theo Biên năm 2018” nhằm mô tả tình trạng thiếu tình trạng vi chất, đặc điểm gia đình và sinh lý vitamin D, thiếu kẽm, từ đó đề xuất can thiệp đối tượng. nhằm cải thiện tình trạng thiếu vitamin D, thiếu 2.7 Phương pháp thu thập thông tin kẽm cho học sinh THCS vùng khó khăn, vùng Phỏng vấn: sử dụng bộ câu hỏi được thử đồng bào dân tộc vùng núi phía Bắc nói chung nghiệm trước khi điều tra. và tỉnh Điện Biên nói riêng. Xét nghiệm máu: Vitamin D máu bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Kẽm II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU huyết thanh định lượng theo phương pháp 2.1 Đối tượng nghiên cứu quang phổ hấp phụ nguyên tử (AAS). Định lượng Tiêu chuẩn lựa chọn: Học sinh THCS độ Hemoglobin (Hb) trong máu bằng phương pháp tuổi 11-14 tuổi, gia đình tự nguyện đồng ý cho Cyamethemoglobin, dùng máy Hemocue; Retinol trẻ tham gia. huyết thanh được phân tích dựa vào phương Tiêu chuẩn loại trừ: dị tật bẩm sinh, khuyết pháp sắc ký lỏng cao áp (HPCL) (WHO, 1996). tật về hình thể, mắc các bệnh về máu, các bệnh Các mẫu đã được phân tích tại labo vi chất, Viện nhiễm trùng cấp. Dinh dưỡng. 2.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu. Tại 2.8 Một số tiêu chuẩn xác định, đánh 2 trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) giá. Thiếu và thấp vitamin D khi nồng độ trung học cơ sở (Mường Mùn, Mùn Chung) tại 25(OH)D huyết thanh

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 nmol/L là thiếu và nguy cơ thiếu vitamin D. Suy đình trên 4 người (67,3%). Có 47,7% đối tượng dinh dưỡng (SDD) thấp còi khi HAZ score

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 n 50 nmol/L D < 75 nmol/L (n=164) (n,%) (n=30) (n,%) (n=223) (n,%) SDD thấp còi SDD thấp còi 116 14 (12,1%) b 92 (79,3%) b 73 (62,9%) b Bình thường 165 16 (9,7%) 131 (79,4%) 91 (55,2%) Tình trạng thiếu máu Thiếu máu 97 10 (10,3%) b 83 (85,6%) b 69 (71,1%) b2 Không thiếu 184 20 (10,9%) 140 (76,1%) 95 (51,6%) Thiếu Vitamin A Nguy cơ Sub VAD 116 19 (16,4%) b1 95 (81,9%) b 77 (66,4%)b1 Bình thường 165 11 (6,7%) 128 (77,6%) 87 (52,7%) Kinh tế hộ gia đình Nghèo và cận nghèo 216 22 (10,2%) b 174 (80,6%) b 136 (63,0%) b2 Bình thường 65 8 (12,3%) 49 (75,4%) 28 (43,1%) Dân tộc Khác 185 13 (7,0%) b1 143 (77,3%) b 102 (55,1%)b H’mông 96 17 (17,2%) 80 (83,3%) 62 (64,6%) Trình độ học vấn mẹ Mù chữ 170 20 (11,8%) b 138 (81,2%) b 97 (57,1%)b Từ cấp 1 trở lên 111 10 (9,0%) 85 (76,6%) 67 (60,4%) Giới tính học sinh Nam giới 145 8 (5,5%) b2 106 (73,1%) b1 81 (55,9%) b Nữ giới 136 22 (16,2%) 117 (86,0%) 83 (61,0%) Dậy thì Chưa dậy thì 229 27 (11,8%) b 182 (79,5) b 137 (59,8) b Đã dậy thì 52 3 (5,8%) 41 (78,8%) 27 (51,9%) Học sinh nội trú Nội trú 71 2 (2,8%) b1 55 (77,5%) b 44 (62,0%) b Không nội trú 210 28 (13,3%) 168 (80,0%) 120 (57,1%) c test, với 1) p0,01 b 2 Tỷ lệ thiếu kẽm ở học sinh thiếu máu so với đề có YNSKCĐ phổ biến trên thế giới. Mặc dù không thiếu máu là 71,1% và 51,6%. Vitamin D thiếu vitamin D có thể thấy ở hầu hết các nhóm thiếu, thấp và thiếu kẽm ở người nguy cơ Sub tuổi, nhưng lứa tuổi dễ có nguy cơ thiếu vitamin VAD so với bình thường, tương ứng là 16,4%; D nhất đó là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và trẻ em học 66,4% và 6,7%; 52,7%. Tỷ lệ thiếu kẽm ở hộ gia đường, vì đây là giai đoạn mà hệ xương phát đình nghèo và cận nghèo so với bình thường là triển nhanh, do đó nhu cầu vitamin D cũng cao 63,0% và 43,1%. Dân tộc H’mông có tỷ lệ hơn các giai đoạn khác [1]. Nghiên cứu cho thấy, vitamin D thiếu và thấp so với dân tộc khác là tỷ lệ có vitamin D thấp và thiếu là 10,7%; tỷ lệ 17,2% và 7,0%. Ở nữ tỷ lệ vitamin D thấp, thiếu nguy cơ thiếu vitamin D là 79,4%. Tỷ lệ thiếu và nguy cơ thiếu vitamin D tương ứng là 16,2% vitamin D này cao hơn so với nghiên cứu của và 86,0% so với nam là 5,5% và 73,1%. Học Trần Quốc Cường (2014) trên học sinh tiểu học sinh nội trú có tỷ lệ vitamin D thấp, thiếu là 2,8% là 37,5% [2]. Nhưng thấp hơn nghiên cứu tại so với không nội trú là 13,3%. Tất cả các khác Trung Quốc (2012) trên trẻ vị thành niên: nồng biệt được nêu đều có YNTK với p0,05). Nghiên cứu tại Trung Quốc (2012) học sinh nội trú. Tỷ lệ học sinh bị thiếu kẽm, cũng cho kết quả tương tự: nồng độ 25(OH)D thiếu vitamin D ở nhóm học sinh bị thấp còi và huyết thanh TB cao nhất ở giai đoạn 0-1 tuổi (99 một số yếu tố khác cao hơn nhưng sự khác nhau nmol/L) và thấp nhất ở giai đoạn 12-16 tuổi (52 không có YNTK. nmol/L) [8]. Thiếu vitamin D không chỉ quan sát thấy ở các nước Châu Âu ít nắng, mà ngay tại IV. BÀN LUẬN các nước Châu Á, Châu Phi nhiều nắng, tỷ lệ Thiếu vitamin D được nhận định là một vấn 126

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 thiếu vitamin D cũng rất phổ biến [1]. Như vậy, tiếp xúc ánh nắng mặt trời lâu hơn nên nguy cơ ở các nước nhiệt đới có nguồn ánh sáng mặt trời thiếu vitamin D thấp hơn học sinh không nội trú. dồi dào trong đó có Việt Nam, tỷ lệ trẻ nguy cơ Trên thế giới cũng có nhiều nghiên cứu về mối thiếu vitamin D vẫn khá cao. liên quan: thiếu vitamin D cao hơn vào mùa Thiếu kẽm làm cho trẻ nhỏ chậm lớn, giảm đông và mùa xuân [8]; thiếu kẽm ở nông thôn sức đề kháng và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. cao hơn thành thị, cao hơn ở hộ gia đình có điều Nguy cơ thiếu kẽm ở trẻ em tại các nước đang kiện kinh tế thấp và cao hơn ở trẻ thấp còi/nhẹ phát triển thường do thiếu kẽm trong khẩu phần cân [9]. ăn [4]. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thiếu kẽm Do vậy, để cải thiện tình trạng thiếu vitamin chung là 58,4%; cao nhất ở nhóm 11 tuổi D, thiếu kẽm cho học sinh 11-14 tuổi nói riêng và (71,6%); có sự khác biệt có YNTK về tỷ lệ thiếu học sinh nói chung, cần có các biện pháp phối kẽm giữa các nhóm tuổi (p

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 7. Viện Dinh dưỡng. Đánh giá tình trạng thiếu máu, years in Hangzhou, China. BMC Public Health. 2012 thiếu một số vi chất dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ Feb 14;12:126. em 6 - 59 tháng tại vùng thành thị, nông thôn và 9. Pullakhandam R, Agrawal PK, et al. miền núi năm 2014 - 2015. Báo cáo đề tài nghiên Prevalence of low serum zinc concentrations in cứu cấp Viện, Viện Dinh dưỡng, 2015. Indian children and adolescents: findings from the 8. Zhu Z, Zhan J, et al. High prevalence of vitamin Comprehensive National Nutrition Survey 2016-18. D deficiency among children aged 1 month to 16 Am J Clin Nutr. 2021 Aug 2;114(2):638-648. NHU CẦU ĐIỀU TRỊ PHCN CỦA NGƯỜI BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH NĂM 2021 Ngô Văn Mạnh1, Bùi Thị Huyền Diệu1 TÓM TẮT need for motor rehabilitation is the highest, accounting for 97.9%. Supplement and upgrade facilities and 32 Nghiên cứu mô tả cắt ngang với mục tiêu xác định equipment for health care system; improve the nhu cầu điều trị PHCN của người bệnh tai biến mạch knowledge for community/ward health workers to máu não tại 04 xã/phường thuộc thành phố Thái Bình meet the needs of patients in the field of từ tháng 1-10/2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy rehabilitation. 92,8% người bệnh có thời gian mắc bệnh trên 6 tháng, 17,1% người bệnh TBMN được can thiệp điều I. ĐẶT VẤN ĐỀ trị bằng các phương pháp phục hồi chức năng sớm (Dưới 2 tuần sau khi bị bệnh), 47,9% người bệnh Tai biến mạch máu não là một vấn đề lớn của TBMN có khó khăn về ăn uống; 73,6% người bệnh có Y học các nước trong nhiều thập kỷ qua. Bệnh khó khăn về mặc quần áo; 45% người bệnh có nói do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể gây tử ngọng, nói lắp, nói khó; 55,7% người bệnh TBMN cần vong nhanh chóng hoặc để lại nhiều di chứng hỗ trợ bằng gậy hoặc nạng; nhu cầu phục hồi chức nặng nề, đặc biệt là các di chứng về vận động. năng vận động là cao nhất chiếm 97,9%. Bổ xung nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở; Đó là gánh nặng không chỉ đối với người bệnh, Có nguồn ngân sách thường xuyên cho các chương gia đình mà còn ảnh hưởng đến cả cộng đồng và trình trợ giúp cho người khuyết tật nói chung tại cộng quốc gia của họ. Theo công bố của tổ chức Y tế đồng và tập huấn, đào tạo nhân lực cho trạm y tế thế giới (WHO) tai biến mạch máu não là nguyên xã/phường đáp ứng nhu cầu của người bệnh trong nhân gây tử vong hàng thứ ba sau ung thư và lĩnh vực phục hồi chức năng tim mạch. Những người thoát khỏi tử vong Từ khoá: tai biến mạch máu não, nhu cầu điều trị, Thái Bình thường để lại nhiều di chứng nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần, giảm khả năng lao động và SUMMARY công tác, suy giảm chất lượng cuộc sống, là DEMAND FOR REHABILITATION OF gánh nặng cho gia đình và xã hội. Theo Russel, PATIENTS WITH CEREBROVASCULAR 50% người bệnh mắc TBMN để lại di chứng (1) ACCIDENT INTHAI BINH CITY IN 2021 Trong hai thập kỷ qua, có rất nhiều thành tựu A cross-sectional descriptive study with the aim of khoa học kỹ thuật tiến bộ trong điều trị TBMN ở determining the need for rehabilitation treatment of patients with cerebrovascular accident in 04 giai đoạn cấp; nhờ có những kỹ thuật tiên tiến communes/wards of Thai Binh city from January to trong chẩn đoán, cấp cứu và điều trị kịp thời, October 2021. The study results showed that 92.8% of chính xác thì tỷ lệ tử vong đã giảm đáng kể, patients with duration of more than 6 months, 17.1% nhưng điều đó có nghĩa là tỷ lệ người bị di chứng of patients were treated with early rehabilitation và tàn tật do TBMN đang ngày càng gia tăng. methods (less than 2 weeks after the disease), 47.9% of patients have difficulty in eating; 73.6% of patients Các di chứng sau TBMN rất nặng nề về mặt thể have difficulty in dressing; 45% of patients have chất (khả năng đi lại, khả năng thăng bằng, sự slurred speech, stuttering, difficulty speaking; 55.7% phối hợp thực hiện động tác, các kỹ năng vận of patients need support with a cane or crutches; The động tinh tế), về hành vi (dễ bị kích động), về nhận thức (rối loạn khả năng học tập và ghi nhớ), các thay đổi về mặt cảm xúc (trầm 1Trường Đại học Y Dược Thái Bình cảm)(2). Do đó việc PHCN sớm cho người bệnh Chịu trách nhiệm chính: Ngô Văn Mạnh TBMN là vấn đề cấp bách và cần được quan tâm Email: manhsdh@gmail.com đúng mức. Ngày nhận bài: 27.5.2022 Hiện nay tại Thái Bình chưa có đề tài nào Ngày phản biện khoa học: 21.7.2022 nghiên cứu về nhu cầu PHCN cho người bệnh tai Ngày duyệt bài: 27.7.2022 128

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tinh-trang-thieu-vitamin-d-va-kem-o-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-truong-dan-toc-ban-tru-huyen-tuan-giao--2558514.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY