Tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến tình trạng tăng clo máu ở bệnh nhân sốc nhiễm trùng tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến tình trạng tăng clo máu ở bệnh nhân sốc nhiễm trùng tại Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin : 841
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến tình trạng tăng clo máu ở bệnh nhân sốc nhiễm trùng tại Bệnh viện Nhi Trung ương trình bày xác định tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến tình trạng tăng clo máu ở bệnh nhân sốc nhiễm trùng điều trị tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nội dung Text: Tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến tình trạng tăng clo máu ở bệnh nhân sốc nhiễm trùng tại Bệnh viện Nhi Trung ương

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG TĂNG CLO MÁU Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM TRÙNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Lương Đức Tâm, Phạm Văn Thắng Đại học Y Hà Nội TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến tình trạng tăng clo máu ở bệnh nhân sốc nhiễm trùng điều trị tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu và tiến cứu, bao gồm 94 bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo dõi đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, lượng dịch và loại dịch truyền, thu thập giá trị clo máu trong 3 ngày đầu. Xác định tỷ lệ bệnh nhân tăng clo máu và các yếu tố liên quan đến tình trạng tăng clo máu ở các bệnh nhân sốc nhiễm trùng. Kết quả: Nghiên cứu trên 94 bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng có tuổi trung vị là 14,5, tỷ lệ nam là 56,4%, tỷ lệ tử vong là 25,5%. Tỷ lệ tăng clo trong 3 ngày đầu là 48,9%, trong đó tỷ lệ trong ngày đầu tiên, ngày thứ 2 và ngày thứ 3 lần lượt là 18,9%, 35,1% và 22,1%. Lượng muối đẳng trương được dùng để hồi sức trong ngày đầu tiên của nhóm tăng clo cao hơn nhóm không tăng clo (50,57 ml/kg và 23,66 ml/kg, p=0,006), có mối tương quan đồng biến giữa lượng muối đẳng trương được dùng trong ngày đầu tiên với nồng độ clo máu ngày 2 và ngày 3 với hệ số tương quan lần lượt là 0,409 và 0,246. Nhóm bệnh nhân tăng clo có tuổi trung bình thấp hơn nhóm không tăng clo. Tiền sử đẻ non cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ tăng clo máu với OR = 4,714 (1,221-18,201, p=0,016). Phân tích đa biến chỉ có truyền một lượng lớn dịch muối đẳng trương và tiền sử đẻ non là những yếu tố nguy cơ độc lập làm tăng clo máu. Kết luận: Tăng clo máu là biến chứng thường gặp trên bệnh nhân sốc nhiễm trùng sau hồi sức. Truyển một lượng lớn dịch muối đẳng trương trong ngày đầu và tiền sử đẻ non là những yếu tố liên quan đến tăng clo máu. Từ khóa: Sốc nhiễm trùng, tăng clo máu, toan chuyển hóa tăng clo máu do dịch truyền. ABSTRACT PROPORTION AND SOME FACTORS RELATED TO HYPERCHLOREMIA IN PEDIATRIC PATIENTS WITH SEPTIC SHOCK Objectives: To determine the proportion and some factors related to hyperchloremia in children with septic shock at the Vietnam National Hospital of Pediatrics. Subjects and methods: Retrospective and prospective description, including 94 patients diagnosed with septic shock at the Intensive Care Unit of the Vietnam National Hospital of Pediatrics. Monitor clinical and laboratory characteristics, Nhận bài: 15-5-2021; Chấp nhận: 20-6-2021 Người chịu trách nhiệm chính: Lương Đức Tâm Địa chỉ: Email: elfhamchoi@gmail.com 28

PHẦN NGHIÊN CỨU volume and type of fluid used for resuscitation, collect blood chloride values ​​for the first 3 days. Determine the proportion of patients with hyperchloremia and factors related to hyperchloremia in patients with septic shock. Results: Study on 94 patients diagnosed with septic shock with median age of 14.5 years, male rate was 56.4%, mortality rate was 25.5%. In which, the rate of hyperchloremia in the first 3 days, in the first day, second day and the third day was 48.9%, 18.9%, 35.1% and 22.1%, respectively. The volume of normal saline used for resuscitation on the first day of the hyperchloremic group was higher than that of the non-hyperchloremic group (50.57 ml/kg and 23.66 ml/kg, p=0.006), there was a positive correlation between the volume of normal saline used on the first day with blood chloride levels on day 2 and day 3 with correlation coefficients of 0.409 and 0.246, respectively. The group of patients with hyperchloremia had lower age than the group without hyperchloremia. History of preterm birth is a factor that increases the risk of hyperchloremia with OR = 4.714 (1.221-18,201, p= 0.016). By the logistic regresion analysis, independent risk factor with p-value < 0,05 was amounts of normal saline on the first day and history of preterm birth. Conclusion: Hyperchloremia is common in patients with septic shock after resuscitation. Infusion of large volume of normal saline on the first day and history of preterm birthare factors that associated with hyperchloremia. Keywords: Septic shock, hyperchloremia, hyperchloremic metabolic acidosis. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sốc nhiễm trùng là tình trạng suy tuần hoàn 2.1. Đối tượng nghiên cứu cấp gây giảm tưới máu các tạng, thúc đẩy phản Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng ứng viêm hệ thống và rối loạn chuyển hóa kéo điều trị tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nhi dài, đưa đến tình trạng suy đa tạng và tử vong. Trung ương. Tiêu chuẩn chẩn đoán sốc nhiễm Hiện nay, nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm trùng theo Hội nghị thống nhất quốc tế về sốc trùng vẫn là một bệnh có tỷ lệ mắc cao, chiếm nhiễm trùng 2005 (International Pediatrics một số lượng bệnh nhân lớn tại các khoa Hồi sức. Sepsis Consensus Conference - IPSCC-2002) tại Hiện nay tỷ lệ tử vong của bệnh còn cao. Điều trị San Antonio, Texas, Hoa Kỳ. sốc nhiễm trùng bao gồm nhiều biện pháp phối Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân dưới 1 tháng hợp cùng nhau. Trong đó bù dịch truyền tĩnh tuổi và bệnh nhân không có đủ giá trị clo máu mạch là một điểm quan trọng trong hồi sức sốc trong 3 ngày đầu. nhiễm trùng. Dịch truyền tinh thể phổ biến nhất 2.2. Phương pháp nghiên cứu là NaCl 0,9%, tuy nhiên trong thành phần dịch này hàm lượng clo là cao gấp 1,5 lần nồng độ clo Mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu, sử dụng nhóm trong huyết thanh. Vì vậy, trẻ em điều trị bù thể đối chiếu để tìm yếu tố nguy cơ tăng clo máu. tích tuần hoàn trong sốc nhiễm trùng dễ có nguy Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho cơ tăng clo máu? một tỷ lệ. Nhiều nghiên cứu ở người lớn đã chỉ ra rằng N = Z2(1-α/2) tăng clo máu làm tăng nguy cơ suy thận cấp và Trong đó p là tỷ lệ bệnh nhân tăng clo lấy từ làm tăng tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân sốc nhiễm nghiên cứu trước (57,75%). trùng. Vì vậy tiến hành đề tài này với mục tiêu: Xác định tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến tình Z(1-α/2)=1,96 với α=0.05 trạng tăng clo máu ở bệnh nhân sốc nhiễm trùng Δ là khoảng sai lệch giữa tỷ lệ nghiên cứu với tại Bệnh viện Nhi Trung ương. tỷ lệ thật của quần thể. Lấy Δ=10%=0,1. 29

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 Cỡ mẫu nghiên cứu là N=94. 3. KẾT QUẢ 2.3. Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu thu thập được 94 bệnh nhân đủ tiêu - Bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn vào khoa chuẩn nghiên cứu. Tuổi mắc bệnh của nhóm đối được hỏi tiền sử, bệnh sử, khám lâm sàng và tượng nghiên cứu có trung vị là 14,5 tháng, tứ phân làm xét nghiệm. vị là 3,75-79,25 tháng. Tỷ lệ trẻ dưới 12 tháng chiếm 47,9%. Nam chiếm 56,4%, tỷ lệ nam: nữ = 1,29:1. - Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ điều trị Có 4 bệnh nhân (4,26%) có tiền sử bệnh thận (suy sốc nhiễm trùng của khoa. Tính lượng dịch, loại thận mạn, viêm thận bể thận, hội chứng thận hư, dịch, thuốc lợi tiểu và vận mạch được sử dụng toan ống thận, dị dạng thận tiết niệu), 3 bệnh nhân trong 3 ngày đầu. (3,19%) có tiền sử sử dụng các thuốc có nguy cơ tăng - Đánh giá cải thiện lâm sàng, cận lâm sàng và clo (acetazolamid, spironolacton, amilorid…). 14 bệnh nhân có tiền sử đẻ non chiếm 14,9%. giá trị clo máu trong 3 ngày đầu. Phân loại làm 2 nhóm tăng và không tăng clo. Nhóm tăng clo Nồng độ clo máu trong 3 ngày đầu có giá trị trung vị (tứ phân vị) lần lượt: ngày đầu là 102,95 được xác định nếu có bất kỳ giá trị clo máu nào (97,75 - 108,78); ngày thứ hai là 107 (103-111); trong 3 ngày đầu ≥ 110 mmol/l. ngày thứ ba là 105,5 (102,6 - 109,45). Có sự tăng Xử lý số liệu: Số liệu được xử lý bằng phần clo có ý nghĩa giữa ngày thứ 3 so với ngày đầu mềm SPSS 20. (p=0,001với Wilcoxon test). Tỷ lệ tăng clo (%) Biểu đồ 1. Tỷ lệ tăng clo máu trong 3 ngày đầu tiên Nhận xét: Trong 3 ngày đầu tiên, tỷ lệ bệnh nhân xuất hiện tăng clo máu là 48,9%. Trong đó, tỷ lệ tăng clo máu trong từng ngày lần lượt: ngày đầu tiên vào ICU là 19,1%, ngày thứ hai là 35,1%, ngày thứ ba là 22,3%. Trong 3 ngày đầu tiên, tỷ lệ tăng clo máu cao nhất vào ngày thứ hai. 30

PHẦN NGHIÊN CỨU Bảng 1. Mối liên quan giữa lượng dịch truyền với tình trạng tăng clo trong 3 ngày đầu Tăng clo Không tăng clo p Ngày 1 50,57 ± 60,56 23,66 ± 22,31 0,006 NaCl 0,9% Ngày 2 6,14 ± 12,24 6,67 ± 15,19 0,721 Ngày 3 3,64 ± 11,83 3,22 ± 10,4 0,938 Ngày 1 5,9 ± 22,24 2 ± 11,98 0,37 Ringer lactat Ngày 2 0 0 1 Ngày 3 0,23 ± 1,51 0,22 ± 1,49 0,987 Ngày 1 12,16 ± 15,19 10,78 ± 18,95 0,333 Albumin 5% Ngày 2 12,73 ± 20,16 8,67 ± 12,68 0,62 Ngày 3 4,20 ± 9,34 2,44 ± 5,29 0,743 Nhận xét: Có sự khác biệt về lượng NaCl 0,9% được truyền trong ngày đầu giữa nhóm tăng và không tăng clo máu. Không có sự khác biệt về lượng ringer lactat và albumin 5% giữa 2 nhóm tăng và không tăng clo máu. Ngày đầu Ngày thứ 2 Ngày thứ 3 r=0,063 r=0,409 r=0,246 p=0,559 p=0,000 p=0,021 Biểu đồ 2. Mối tương quan tuyến tính giữa lượng muối 0,9% được truyền trong ngày đầu với nồng độ clo máu Nhận xét: Có mối tương quan đồng biến giữa lượng muối 0,9% được dùng để hồi sức trong ngày đầu với nồng độ clo trong máu trong ngày thứ 2 và thứ 3 với hệ số tương quan r lần lượt là 0,409 và 0,246. 31

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 Bảng 2. Mối liên quan giữa một số đặc điểm dịch tễ lâm sàng với tình trạng tăng clo trong 3 ngày đầu Tăng clo Không tăng clo p PELOD (trung vị, IQR) 12 (11-21) 12 (11-17) 0,75 10,07 ± 5,56 10,5 ± 4,6 0,682 PRISM ( X ± SD) Tuổi (tháng) (trung vị, IQR) 7,5 (3-35) 31 (6-88) 0,043 < 3 tạng 12 (50%) 12 (50%) Suy tạng 0,904 ≥ 3 tạng 34 (48,6%) 36 (51,4%) Nam 28 (52,8%) 25 (47,2%) Giới 0,391 Nữ 18 (43,9%) 23 (56,1%) Có 16 (59,3%) 11 (40,7%) Nôn 0,204 Không 30 (44,8%) 37 (55,2%) Có 15 (55,6%) 12 (44,4%) Tiêu chảy 0,415 Không 31 (46,3%) 36 (53,7%) Có 11 (78,6%) 3 (21,4%) 0,016; OR 4,714 Tiền sử đẻ non (1,221-18,201) Không 35 (43,8%) 45 (56,2%) Có 3 (75%) 1 (25%) Bệnh lý thận 0,287 Không 43 (47,8%) 47 (52,2%) Dùng thuốc gây Có 0 (0%) 3 (100%) 0,085 tăng clo Không 46 (50,5%) 45 (49,5%) Chú thích: IQR: tứ phân vị Nhận xét: Độ tuổi của nhóm tăng clo thấp hơn so với nhóm không tăng clo. Tiền sử đẻ non làm tăng nguy cơ xuất hiện tăng clo máu lên 4,714 lần (95%CI 1,221-18,201, p = 0,016). Bảng 3. Phân tích đa biến các yếu tố ảnh hưởng đến tăng clo máu OR 95%CI p Lượng NaCl 0,9% được truyền 1,022 1,005-1,040 0,014 ngày đầu Tuổi 0,994 0,985-1,003 0,206 Đẻ non 4,3 1,043-17,735 0,044 Nhận xét: Phân tích đa biến cho thấy lượng muối 0,9% được sử dụng để hồi sức trong ngày đầu tiên và tiền sử đẻ non là những yếu tố nguy cơ độc lập với tăng clo máu trong 3 ngày đầu. 32

PHẦN NGHIÊN CỨU 4. BÀN LUẬN thành phần đệm và có nồng độ ion natri và clo là 155mmol/l. Các loại dịch tinh thể cân bằng như Theo kết quả nghiên cứu, tăng clo máu là một ringer lactat có thành phần gần tương tự như tình trạng khá thường gặp trên bệnh nhân sốc huyết tương trong đó thành phần đệm HCO3- nhiễm trùng. Theo đó, tỷ lệ bệnh nhân có tăng được thay thế bởi lactat khi vào cơ thể có thể clo trong vòng 3 ngày đầu là 48,9%, trong đó tỷ lệ được chuyển hóa lại thành HCO3- [6]. Vì vậy loại tăng clo máu trong ngày đầu tiên là 19,1%, ngày dịch cân bằng ít gây nhiễm toan và ít gây tăng thứ hai là 35,1% và ngày thứ ba là 22,3%. Hầu hết clo máu. các bệnh nhân có tăng clo máu ngày thứ ba so với ngày đầu tiên vào viện. Tỷ lệ tăng clo máu cao Khi phân tích các yếu tố liên quan đến tăng clo nhất là vào ngày thứ hai sau khi hồi sức. Kết quả máu trong 3 ngày đầu, chúng tôi thấy lượng muối của chúng tôi khá phù hợp với các nghiên cứu đẳng trương được dùng để hồi sức ở nhóm tăng đã được thực hiện trước đó. Trên nghiên cứu của clo cao hơn so với nhóm không tăng clo; lượng Stenson và cộng sự thực hiện trên trẻ em mắc sốc ringer lactat và albumin 5% được truyền giữa nhiễm trùng, tỷ lệ trẻ có xuất hiện tăng clo trong 2 nhóm không có sự khác biệt. Khi phân tích sự 7 ngày đầu là 58% [1]. tương quan, chúng tôi thấy có mối tương quan đồng biến giữa lượng muối đẳng trương được Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng dùng trong ngày đầu với nồng độ clo máu ngày tăng clo máu trên bệnh nhân. Những nguyên thứ hai và ngày thứ ba với hệ số tương quan là nhân có thể gặp là tình trạng mất nước ưu trương, 0,409 và 0,246. Như vậy việc truyền lượng lớn dịch mất HCO3- do tiêu chảy cấp, toan ống thận, lỗ rò muối đẳng trương ngày đầu có ảnh hưởng mạnh mật tụy… hay dùng các thuốc gây tăng clo như nhất lên nồng độ clo máu ngày thứ hai. Kết quả acetazolamid, spironolacton, amilorid… [2], [3]. này do truyền muối đẳng trương vào cơ thể sẽ Một trong số những nguyên nhân thường gặp làm tăng clo máu mạnh nhất sau khoảng 9-12 giờ. gây tăng clo của bệnh nhân nằm hồi sức là tình trạng toan chuyển hóa tăng clo do dịch truyền. Các yếu tố khác như mức độ nặng của bệnh Tình trạng này xảy ra khi bệnh nhân được truyền nhân lúc vào hồi sức theo thang điểm PELOD, lượng lớn dung dịch muối 0,9%. Không chỉ làm PRISM và số tạng suy trong 24 giờ đầu nhập viện, tăng clo máu do có nồng độ clo cao hơn so với tiền sử bệnh lý thận kèm theo như suy thận mạn, huyết tương (155 mEq/l so với 109 mEq/l), truyền toan ống thận, viêm thận bể thận mạn, hội chứng dung dịch không cân bằng gây toan chuyển hóa thận hư…, các tình trạng bệnh có thể gây mất do làm giảm sự khác biệt ion mạnh (SID) [2], [4]. kiềm như nôn, tiêu chảy và sử dụng các thuốc gây tăng clo máu như acetazolamid, spironolacton Trong nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân không có sự khác biệt giữa 2 nhóm tăng clo và sốc nhiễm trùng là đối tượng được truyền một không tăng clo. Tuy nhiên tuổi bệnh nhân ở nhóm lượng lớn dịch trong ngày đầu để hồi sức, trong tăng clo thấp hơn so với nhóm không tăng clo, có đó chủ yếu là muối đẳng trương (50,57 ml/kg và thể do chức năng thận và khả năng cân bằng nội 23,66 ml/kg ở 2 nhóm tăng và không tăng clo). môi ở trẻ nhỏ kém hơn so với trẻ lớn. Tiền sử đẻ Trong nghiên cứu của Trần Minh Điển thực hiện non cũng là một yếu tố có liên quan đến tăng clo. năm 2010, lượng dịch trung bình được bù trong 1 giờ đầu ở bệnh nhân sốc nhiễm trùng là 44,59 Sau khi phân tích đa biến, chúng tôi nhận thấy ± 24,49 ml/kg. Trong đó, lượng dịch tinh thể được chỉ có lượng muối đẳng trương được truyền và sử dụng chiếm 88,2%, dịch keo được sử dụng tiền sử đẻ non là những yếu tố liên quan độc lập chiếm 11,8% [5]. Thực tế tại Viện Nhi, loại dịch đến tăng clo máu. tinh thể được sử dụng phổ biến nhất là dung dịch Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu đánh giá muối đẳng trương. Dung dịch này không chứa ảnh hưởng của việc truyền dung dịch muối đẳng 33

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 trương nên tình trạng toan chuyển hóa tăng 2. Berend K., van Hulsteijn L.H., and Gans R.O.B. clo máu. Trong một nghiên cứu của Gheorge và (2012). Chloride: the queen of electrolytes?. Eur J cộng sự thực hiện trên 98 bệnh nhân người lớn Intern Med, 23(3), 203-211. chẩn đoán sốc được truyền >1 lít dịch muối đẳng trương trong vòng 1 giờ. 17 bệnh nhân (28,8%) 3. Nagami G.T. (2016). Hyperchloremia - Why xuất hiện toan chuyển hóa tăng clo trong 24 giờ and how. Nefrología, 36(4), 347-353. đầu. Lượng dịch truyền của nhóm có toan chuyển 4. Skellett S., Mayer A., Durward A., et al. hóa tăng clo cao hơn nhóm không tăng clo (trung (2000). Chasing the base deficit: hyperchloraemic vị là 6l và 3l, p=0,002) [7]. Một nghiên cứu của Mariana và cộng sự khi so sánh giữa 2 nhóm được acidosis following 0.9% saline fluid resuscitation. truyền muối đẳng trương và dịch cân bằng trong Arch Dis Child, 83(6), 514-516. và sau phẫu thuật, nhóm được truyền muối đẳng 5. Trần Minh Điển (2010), Nghiên cứu kết quả trương có hiệu giữa clo máu sau mổ và trước mổ điều trị và một số yếu tố tiên lượng tử vong trong cao hơn, giảm BE sau mổ nhiều hơn và tỷ lệ toan chuyển hóa tăng clo máu cao hơn (24% và 0%, sốc nhiễm khuẩn trẻ em, Luận án Tiến sĩ Y học, p=0,022) [8]. Một nghiên cứu thử nghiệm lâm Trường Đại học Y Hà Nội. sàng ngẫu nhiên có đối chứng đa trung tâm trên 6. Singh S., Kerndt C.C., and Davis D. (2021). 240 bệnh nhân trẻ em phải trải qua phẫu thuật, Ringer’s Lactate. StatPearls. StatPearls Publishing, khi so sánh giữa dịch cân bằng và không cân Treasure Island (FL). bằng đã cho kết luận là dịch cân bằng an toàn hơn trong việc bảo vệ bệnh nhân khỏi tăng clo và 7. Gheorghe C., Dadu R., Blot C., et al. (2010). toan chuyển hóa [9]. Hyperchloremic metabolic acidosis following resuscitation of shock. Chest, 138(6), 1521-1522. 5. KẾT LUẬN 8. Lima MF, Neville IS, Cavalheiro S, et al. Tăng clo máu khá thường gặp trên bệnh nhân (2019). Balanced Crystalloids Versus Saline for sốc nhiễm trùng sau khi hồi sức. Truyền một lượng lớn dịch muối đẳng trương trong ngày đầu Perioperative Intravenous Fluid Administration và tiền sử đẻ non là những yếu tố có liên quan in Children Undergoing Neurosurgery: đến tình trạng tăng clo máu. A Randomized Clinical Trial. J Neurosurg Anesthesiol.31(1):30-35. TÀI LIỆU THAM KHẢO 9. Disma N., Mameli L., Pistorio A., et al. (2014). 1. Stenson E.K., Cvijanovich N.Z., Allen G.L., A novel balanced isotonic sodium solution vs et al. (2018). Hyperchloremia is associated with acute kidney injury in pediatric patients with normal saline during major surgery in children septic shock. Intensive Care Med, 44(11), 2004- up to 36  months: a multicenter RCT. Paediatr 2005. Anaesth, 24(9), 980-986. 34

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ty-le-va-mot-so-yeu-to-lien-quan-den-tinh-trang-tang-clo-mau-o-benh-nhan-soc-nhiem-trung-tai-benh-vi-2554602.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY